Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-20-Speech-1-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100920.18.1-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avant toute chose, je souhaiterais préciser, au nom du groupe de l’Alliance des libéraux et démocrates, que nous sommes bien sûr favorables aux accords de réadmission en tant qu’instruments importants de la lutte contre l’immigration clandestine, et qui apparaissent comme étant bien plus efficaces qu’une multiplication d’accords bilatéraux. Je voudrais souligner trois points. Dans ce nouveau cadre juridique qui est le nôtre, le Parlement européen devrait être informé systématiquement et régulièrement des négociations comme de la mise en œuvre de ces accords puisque nous sommes codécideurs. Deuxièmement, à ce jour, onze accords ont été passés et nous nous sommes engagés dans la négociation de sept autres. Or, il n’y a jamais eu d’évaluation des accords et, avant de conclure de nouveaux accords, il serait indispensable d’évaluer les accords antérieurs. Enfin, troisième point, en termes de droits de l’homme, quelle garantie la Commission peut-elle offrir dans le cas où, justement, les pays tiers ne sont pas signataires de la convention de Genève, comme viennent de le rappeler brillamment mes collègues? Je le répète, si personnellement je suis, avec mon groupe, favorable à un accord de réadmission avec le Pakistan, il subsiste un grand nombre de zones d’ombre qui ne sont pas écartées, même si Mme la commissaire Malmström – que je remercie – a, par sa déclaration, apporté des garanties en termes de monitoring, en termes de négociations fermes avec le Pakistan pour signer les instruments internationaux fondamentaux qui ne sont pas signés, si elle apporté aussi la garantie que des organisations non gouvernementales à caractère humanitaire pourraient participer au comité de suivi sur le terrain. Il n’en demeure pas moins que nous devrions mettre comme préalable à cet accord justement la signature par le Pakistan de la convention de Genève, parce que nous devons être très attentifs à ne jamais perdre de vue le nécessaire équilibre à trouver entre les éléments de sécurité pour nous tous et le respect et la protection des droits de l’homme, quel que soit l’endroit du monde qui est en cause. C’est cela le socle de nos valeurs de l’Union européenne."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, ze všeho nejdříve bych chtěla jménem Aliance liberálů a demokratů pro Evropu potvrdit, že jsme samozřejmě příznivě nakloněni dohodám o zpětném přebírání osob, protože to jsou důležité nástroje pro boj s nelegálním přistěhovalectvím. Tyto dohody se také jeví mnohem efektivnější než navyšování počtu dvoustranných dohod. Chtěla bych zdůraznit tři body. V tomto novém právním rámci, který nyní máme, by měl být Evropský parlament systematicky a pravidelně informován o sjednávání a plnění těchto dohod, neboť jsme spolurozhodovateli. Za druhé, do dnešního dne bylo přijato jedenáct dohod a již jsme zahájili jednání o sedmi dalších. Tyto dohody však nikdy nebyly posouzeny a myslím si, že před uzavřením nových dohod bude nezbytné tyto minulé dohody zhodnotit. A konečně moje třetí poznámka se týká lidských práv a toho, co právě znamenitě připomenuli moji kolegové: jaké záruky může Komise nabídnout v konkrétním případě, kdy třetí země nejsou signatáři Ženevské úmluvy? Opakuji: ačkoli jsem osobně i společně se svou skupinou dohodě o zpětném přebírání osob s Pákistánem příznivě nakloněna, nadále zde přetrvává velké množství šedých oblastí, které nebyly vyjasněny, ačkoliv paní komisařka Malmströmová – které děkuji – ve svém prohlášení přinesla záruky, pokud jde o kontrolování a usilovná jednání s Pákistánem za účelem podepsání základních mezinárodních dokumentů, které ještě nepodepsal, a i když se zaručila, že se na práci kontrolního výboru na místě budou moci podílet nevládní humanitární organizace. Zůstává skutečností, že bychom měli dohodu podmínit právě tím, že Pákistán podepíše Ženevskou úmluvu. Musíme totiž dávat velký pozor, abychom neztratili ze zřetele nezbytnou rovnováhu mezi naší společnou bezpečností a úctou k lidským právům a jejich ochranou, bez ohledu na to, o které místo na světě jde. To je základem našich hodnot v Evropské unii."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Lad mig først og fremmest på vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa bekræfte, at vi naturligvis går ind for tilbagetagelsesaftaler som vigtige instrumenter i kampen mod ulovlig indvandring. De lader også til at være meget mere effektive end en masse bilaterale aftaler. Jeg vil gerne fremhæve tre ting. Inden for rammerne af det nye lovgrundlag, som vi har nu, burde Parlamentet systematisk og jævnligt blive informeret om forhandlingerne om og gennemførelserne af disse aftaler, eftersom vi er en af de fælles beslutningstagere. For det andet er der indtil nu vedtaget 11 aftaler, og vi forhandler om yderligere syv. Men aftalerne er aldrig blevet vurderet, og jeg ville have anset det for afgørende, at de tidligere aftaler blev vurderet, inden der indgås yderligere aftaler. Sluttelig vedrører mit tredje punkt menneskerettigheder og den glimrende pointe, som mine kolleger netop har fremført, nemlig hvilken garanti Kommissionen kan give i det specifikke tilfælde med tredjelande, der ikke er signatar af Genèvekonventionen? Jeg gentager, at selv om jeg personligt og min gruppe går ind for en tilbagetagelsesaftale med Pakistan, er der stadig mange gråzoner, der ikke er blevet afklaret, selv om fru Malmström – som jeg takker – med sit indlæg har givet garantier i forhold til overvågning og hårde forhandlinger med Pakistan om at få landet til at underskrive de grundlæggende internationale instrumenter, som det endnu ikke har underskrevet, og selv om hun har givet garanti for, at ikkestatslige humanitære organisationer ville kunne deltage i overvågningsudvalget på stedet. Det står fast, at vi bør gøre aftalen betinget af, at Pakistan underskriver Genèvekonventionen, for vi må passe meget på ikke at glemme den nødvendige balance, der skal være mellem vores kollektive sikkerhed og respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne, uanset hvilken del af verden, det handler om. Det er grundlaget for vores værdier i EU."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, zunächst möchte ich im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa bestätigen, dass wir natürlich für Rückübernahmeabkommen als wichtige Instrumente im Kampf gegen die illegale Einwanderung sind. Sie sind anscheinend auch viel effektiver als weitere bilaterale Abkommen. Ich möchte drei Punkte hervorheben. Unter diesen neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir nun haben, sollte das Parlament systematisch und regelmäßig über die Verhandlungen und die Implementierung dieser Abkommen informiert werden, da wir Mitentscheider sind. Zweitens sind bislang 11 Abkommen verabschiedet worden und zu sieben weiteren haben wir die Verhandlungen aufgenommen. Die Abkommen sind jedoch niemals evaluiert worden, und ich würde es für notwendig erachten, dass die früheren Abkommen evaluiert werden, bevor weitere Abkommen geschlossen werden. Mein dritter und letzter Punkt betrifft die Menschenrechte und den ausgezeichneten Punkt, den meine Kolleginnen und Kollegen gerade genannt haben: Welche Garantie kann die Kommission im konkreten Fall von Drittländern, die keine Unterzeichner der Genfer Konvention sind, geben? Ich wiederhole: Während ich persönlich, zusammen mit meiner Fraktion, für ein Rückübernahmeabkommen mit Pakistan bin, gibt es immer noch eine Menge Grauzonen, die noch nicht geklärt sind, obwohl Frau Malmström – der ich danke – mit ihrer Erklärung Garantien in Bezug auf die Überwachung und hinsichtlich harter Verhandlungen mit Pakistan geboten hat, um es dazu zu bewegen, die grundlegenden internationalen Vertragswerke zu unterzeichnen, die es noch nicht unterzeichnet hat, und obwohl sie eine Garantie geboten hat, dass humanitäre Nichtregierungsorganisationen am Überwachungsausschuss vor Ort teilnehmen könnten. Fakt bleibt, dass wir die Unterzeichnung dieses Abkommens mit Pakistan davon abhängig machen sollten, ob Pakistan die Genfer Konvention unterzeichnet, weil wir sehr vorsichtig sein müssen, das notwendige Gleichgewicht nicht aus den Augen zu verlieren, das zwischen unser aller Sicherheit, der Achtung der Menschenrechte und dem Schutz der Menschenrechte liegen muss, unabhängig davon, in welchem Teil der Erde man sich befindet. Das ist das Fundament unserer Werte in der EU."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχάς θέλω να επιβεβαιώσω, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ότι τασσόμαστε, φυσικά, υπέρ των συμφωνιών επανεισδοχής, οι οποίες αποτελούν σημαντικά μέσα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Φαίνεται άλλωστε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τη σύναψη πολλαπλών διμερών συμφωνιών. Θέλω να υπογραμμίσω τρεις πτυχές. Ενόψει του νέου νομικού πλαισίου βάσει του οποίου λειτουργούμε σήμερα, το Κοινοβούλιο έπρεπε να ενημερώνεται συστηματικά και τακτικά σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών, δεδομένου ότι συναποφασίζουμε επί των θεμάτων αυτών. Δεύτερον, μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 11 συμφωνίες, ενώ έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη επτά ακόμη συμφωνιών. Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν αξιολογηθεί ποτέ, και θα θεωρούσα ότι είναι επιβεβλημένο να αξιολογηθούν οι προηγούμενες συμφωνίες προτού συναφθούν νέες. Τέλος, το τρίτο μου σχόλιο αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εύστοχη επισήμανση την οποία διατύπωσαν προηγουμένως οι συνάδελφοί μου: ποιες εγγυήσεις είναι σε θέση να παράσχει η Επιτροπή στη συγκεκριμένη περίπτωση τρίτων χωρών οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης; Επαναλαμβάνω: ενώ και εγώ προσωπικά αλλά και η πολιτική μου Ομάδα τασσόμαστε υπέρ μιας συμφωνίας επανεισδοχής με το Πακιστάν, απομένουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία τα οποία δεν έχουν αποσαφηνιστεί, έστω και αν η κ. Malmström –την οποία ευχαριστώ– παρείχε, με τη δήλωσή της, εγγυήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν προκειμένου να πεισθεί να υπογράψει τα θεμελιώδη διεθνή νομικά κείμενα που δεν έχει ακόμη υπογράψει, και παρότι εγγυήθηκε ότι οι μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης που δραστηριοποιείται επιτόπου. Γεγονός παραμένει ότι πρέπει να θέσουμε ως προϋπόθεση για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας την υπογραφή της Σύμβασης της Γενεύης από το Πακιστάν, καθότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην λησμονήσουμε την αναγκαία ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της συλλογικής μας ασφάλειας και του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως της περιοχής του κόσμου που αφορούν. Αυτό είναι το θεμέλιο των αξιών μας στην ΕΕ."@el10
"Madam President, Commissioner, first of all, I should like to confirm, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, that we are, of course, in favour of readmission agreements as important instruments in the fight against illegal immigration. They also appear to be much more effective than a proliferation of bilateral agreements. I should like to emphasise three points. In this new legal framework which we now have, Parliament ought to be systematically and regularly informed of the negotiations on and implementation of these agreements, since we are joint decision makers. Secondly, 11 agreements have so far been adopted, and we have entered into negotiations on seven others. However, the agreements have never been assessed, and I would have thought it essential for the previous agreements to be assessed before any further agreements are concluded. Finally, my third point concerns human rights and the brilliant point made just now by my fellow Members: what guarantee can the Commission give in the specific case of third countries that are not signatories to the Geneva Convention? I repeat: while I personally, together with my group, am in favour of a readmission agreement with Pakistan, there are still a large number of grey areas that have not been cleared up, even though Mrs Malmström – whom I thank – has, with her declaration, provided guarantees in terms of monitoring and in terms of hard negotiations with Pakistan to get it to sign the fundamental international instruments which it has not yet signed, and even though she has provided a guarantee that non-governmental humanitarian organisations would be able to participate in the monitoring committee on the ground. The fact remains that we should make this agreement conditional upon Pakistan’s signing of the Geneva Convention, because we must be very careful not to lose sight of the necessary balance that must be found between our collective safety and respect for and protection of human rights, no matter which part of the world is affected. This is the foundation of our values in the EU."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar quiero confirmar en nombre del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa que estamos a favor de los acuerdos de readmisión por ser un instrumento importante para luchar contra la inmigración ilegal. Asimismo parecen ser mucho más eficaces que la proliferación de acuerdos bilaterales. Quisiera destacar tres cuestiones. En el nuevo marco legal que tenemos actualmente, el Parlamento debe ser informado de forma sistemática y periódica sobre las negociaciones y la aplicación de estos acuerdos, puesto que somos copartícipes en las decisiones. En segundo lugar, hasta ahora se han adoptado 11 acuerdos y hemos iniciado las negociaciones para otros 7. No obstante, los acuerdos nunca han sido evaluados y me parece esencial que los anteriores lo sean antes de celebrar nuevos acuerdos. Por último, mi tercer punto se refiere a los derechos humanos y a una brillante observación que acaba de hacer uno de los oradores: ¿qué garantía puede darnos la Comisión en el caso concreto de los terceros países que no han firmado la Convención de Ginebra? Y repito que si bien tanto yo como mi grupo estamos a favor de un acuerdo de readmisión con Pakistán, aún persisten un gran número de áreas grises que no se han aclarado, a pesar de que la señora Malmström —a quien agradezco— ha dado garantías en su declaración por lo que se refiere al seguimiento y a las duras negociaciones con Pakistán para que firme los documentos internacionales fundamentales de los que todavía no es signatario, y a pesar de que ha dado garantía de que las organizaciones humanitarias no gubernamentales podrían participar en el comité de seguimiento sobre el terreno. Lo cierto es que deberíamos poner como condición para la celebración de este acuerdo que Pakistán firme la Convención de Ginebra, porque debemos tener mucho cuidado de no perder de vista que es necesario encontrar un equilibrio entre nuestra seguridad colectiva y el respeto y protección de los derechos humanos, independientemente de la parte del mundo de que se trate. Este es el fundamento los valores de la UE."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Tahaksin kõigepealt Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni nimel kinnitada, et me oleme loomulikult tagasivõtulepingute poolt, sest need on olulised vahendid ebaseadusliku sisserände vastases võitluses. Need tunduvad olevat ka palju tõhusamad kui kasvav hulk kahepoolseid lepinguid. Tahaksin toonitada kolme mõtet. Selles uues õigusraamistikus, mis meil praegu on, tuleks Euroopa Parlamenti nende lepingute läbirääkimisest ja rakendamisest järjepidevalt ja korrapäraselt teavitada, sest me otsustame ühiselt. Teiseks on siiani vastu võetud üksteist lepingut ja alustatud läbirääkimisi veel seitsme üle. Ent lepinguid ei ole kunagi hinnatud ja mina oleksin pidanud vajalikuks enne järgmiste lepingute sõlmimist eelmisi lepinguid hinnata. Kolmas mõte, millel peatun, puudutab inimõigusi ja täiesti õiget märkust, mille kolleegid just tegid: millise tagatise saab komisjon anda selliste kolmandate riikide puhul, mis ei ole Genfi konventsiooni osalised? Kordan: ehkki olen isiklikult koos oma fraktsiooniga Pakistaniga sõlmitava tagasivõtulepingu poolt, on endiselt väga palju ebaselgeid valdkondi, mida ei ole täpsemalt arutatud, ehkki Cecilia Malmström – keda ma tänan – on oma avalduses andnud tagatised seoses järelevalvega ja seoses Pakistaniga peetavate keeruliste läbirääkimistega, mille eesmärk on, et see riik sõlmiks peamised rahvusvahelised lepingud, mida ta ei ole veel allkirjastanud, ning ehkki ta on andnud tagatise, et valitsusvälised humanitaarabi organisatsioonid saavad kohapeal järelevalvekomitees osaleda. Tõsi on siiski see, et me peaksime selle lepingu sõlmimise tingimuseks seadma Genfi konventsiooni allkirjastamise Pakistani poolt, sest me peame väga hoolikalt jälgima, et me ei kaotaks vajalikku tasakaalu, mis tuleb saavutada meie kõigi ohutuse ning inimõiguste austamise ja kaitse vahel, olenemata sellest, millisest maailma piirkonnast me räägime. See on meie väärtuste alus ELis."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluaisin vahvistaa Euroopan liberaalidemokraattien ryhmän puolesta, että kannatamme tietenkin takaisinottosopimuksia tärkeinä välineinä laittoman maahanmuuton torjunnassa. Ne näyttävät myös olevan huomattavasti tehokkaampia kuin kahdenvälisten sopimusten lisääntyminen. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Parlamentille pitäisi tämän uuden oikeusperustamme nojalla tiedottaa järjestelmällisesti ja säännöllisesti näitä sopimuksia koskevista neuvotteluista ja sopimusten täytäntöönpanosta, koska me teemme päätökset yhdessä. Toiseksi, tähän mennessä on tehty 11 sopimusta, ja olemme aloittaneet neuvottelut seitsemästä muusta. Sopimuksia ei kuitenkaan koskaan ole arvioitu, ja minusta olisi ollut olennaisen tärkeää, että aiemmat sopimukset arvioidaan ennen uusien sopimusten tekemistä. Lopuksi, kolmas kohtani koskee ihmisoikeuksia ja kollegoideni juuri äsken esittämää loistavaa huomautusta: mitä takuita komissio voi antaa niitä kolmansia maita koskevassa erityistapauksessa, jotka eivät ole allekirjoittaneet Geneven pakolaissopimusta? Toistan: vaikka minä itse ryhmäni tavoin kannatan takaisinottosopimusta Pakistanin kanssa, edelleen on monia harmaita alueita, joita ei ole selvitetty, vaikka komission jäsen Malmström – jota kiitän – on julkilausumassaan antanut takuita valvonnasta ja siitä, että Pakistanin kanssa käydään ankaria neuvotteluja, jotta se saadaan allekirjoittamaan kansainväliset perusvälineet, joita se ei ole vielä allekirjoittanut, ja vaikka hän on antanut takuun, että valtiosta riippumattomat humanitaariset järjestöt voisivat osallistua itse paikalla valvontakomiteaan. Edelleen on kuitenkin niin, että meidän pitäisi asettaa tämän sopimuksen ehdoksi se, että Pakistan allekirjoittaa Geneven pakolaissopimuksen, koska meidän on varottava, ettemme kadota välttämätöntä tasapainoa, joka on oltava yhteisen turvallisuutemme ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suojelun välillä, riippumatta siitä, mistä maailman osasta on kyse. Se on arvojemme perusta EU:ssa."@fi7
". Elnök asszony, biztos asszony, mindenekelőtt szeretném biztosítani Önöket arról, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport természetesen támogatja a visszafogadási megállapodásokat, mint az illegális bevándorlás elleni küzdelem fontos eszközeit. A visszafogadási megállapodások egyébként sokkal hatékonyabbnak tűnnek, mint a kétoldalú megállapodások tömkelege. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az új jogi keretnek megfelelően a Parlamentnek szisztematikus és rendszeres tájékoztatást kell kapnia e megállapodások tárgyalásairól és végrehajtásáról, hiszen a Parlament is a közös döntéshozók közé tartozik. Másodszor pedig, eddig 11 megállapodást írtak alá, hét másikról pedig folynak a tárgyalások. Azonban a megállapodásokat még egyáltalán nem értékelték ki, holott én azt gondolnám, hogy a további megállapodások megkötése előtt elengedhetetlen lenne az előző megállapodások kiértékelése. A harmadik megjegyzésem pedig az emberi jogokra vonatkozik, arra a remek kérdésre, amelyet képviselőtársaim is feltettek: milyen garanciát tud nyújtani a Bizottság azon harmadik országok esetében, amelyek nem írták alá a genfi egyezményt? Ismétlem: én magam és képviselőcsoportom is amellett vagyunk, hogy jöjjön létre visszafogadási megállapodás Pakisztánnal, azonban még számos tisztázatlan kérdés van, még akkor is, ha  Malmström asszony – akinek szeretnék köszönetet mondani – nyilatkozatában garanciát nyújtott a nyomon követésre és arra, hogy kemény tárgyalásokat fognak folytatni Pakisztánnal annak érdekében, hogy aláírja azokat az alapvető nemzetközi eszközöket, amelyeket még nem írt alá; és még akkor is, ha garanciát nyújtott arra nézve is, hogy a nem kormányzati humanitárius szervezetek részt fognak venni a nyomon követéssel foglalkozó bizottság munkájában. E garanciák ellenére tény, hogy a megállapodást attól kell függővé tennünk, hogy Pakisztán aláírja-e a genfi egyezményt, mivel meg kell őriznünk a szükséges egyensúlyt közös biztonságunk és az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme között, függetlenül attól, hogy a világ melyik részéről van szó. Hiszen ez az EU egyik alapvető értéke."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, vorrei innanzi tutto precisare a nome del gruppo dell’Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa che siamo senz’altro favorevoli agli accordi di riammissione quali strumenti importanti nella lotta contro l’immigrazione clandestina. Tali accordi sembrano peraltro assai più efficaci di una pletora di accordi bilateriali. Le mie osservazioni vertono su tre punti. Nel nostro nuovo assetto giuridico, il Parlamento europeo in qualità di co-decisore deve essere informato in modo sistematico e regolare sui negoziati e sull’attuazione di questi accordi. Ad oggi sono stati conclusi undici accordi e siamo impegnati nei negoziati di altri sette, tuttavia finora non è mai stata condotta una loro valutazione. Prima di concluderne di nuovi, mi sembrerebbe indispensabile valutare i risultati di quelli precedenti. L’ultimo punto riguarda i diritti umani e le brillanti osservazioni formulate dai miei colleghi. Quali garanzie può offrire la Commissione nel caso in cui i paesi terzi non abbiano sottoscritto la convenzione di Ginevra? Ribadisco che pur essendo favorevole, personalmente e a livello di gruppo, a un accordo di riammissione con il Pakistan, esistono numerose zone d’ombra che non sono state chiarite anche se la signora Commissario Malmström, che qui ringrazio, ci ha assicurato tramite la sua dichiarazione che saranno offerte garanzie in termini di monitoraggio e di fermezza nei negoziati affinché il Pakistan firmi gli strumenti internazionali fondamentali non ancora sottoscritti e che le organizzazioni non governative a carattere umanitario potranno partecipare al comitato di verifica sul campo. Cionondimeno dovremmo condizionare l’accordo alla sottoscrizione della convenzione di Ginevra da parte del Pakistan, perché dobbiamo prestare assai attenzione a non perdere mai di vista l’indispensabile equilibrio tra la nostra sicurezza da una parte e il rispetto e la tutela dei diritti umani in tutto il mondo dall’altra. Questo è il fondamento dei nostri valori nell’Unione europea."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos nariai, visų pirma Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu norėčiau patvirtinti, kad, aišku, mes palankiai vertiname susitarimus dėl readmisijos kaip svarbią kovos su neteisėta imigracija priemonę. Be to, atrodo, jie yra gerokai veiksmingesni nei vis dažnesni dvišaliai susitarimai. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pagal naują dabartinę teisinę sistemą Europos Parlamentas turėtų būti sistemingai ir reguliariai informuojamas apie derybas dėl šių susitarimų ir jų įgyvendinimo, nes esame viena iš bendrai sprendimus priimančių institucijų. Antra, iki šiol priimta 11 susitarimų, dar dėl septynių pradėtos derybos. Tačiau šie susitarimai niekada nebuvo įvertinti, ir manau, kad, prieš pasirašant naujus, itin svarbu įvertinti ankstesnius susitarimus. Galiausiai trečiasis aspektas susijęs su žmogaus teisėmis ir labai taikliu klausimu, kurį visai neseniai iškėlė kolegos Europos Parlamento nariai: kokių garantijų Komisija gali suteikti konkrečiu trečiųjų šalių, nepasirašiusių Ženevos konvencijos, atveju? Kartoju: nors aš asmeniškai, kartu su savo frakcija, esu už susitarimą dėl readmisijos su Pakistanu, tebėra daug neaiškių, nepatikslintų sričių, nors C. Malmström, kuriai dėkoju, savo pareiškimu pateikė garantijų dėl stebėjimo ir sunkių derybų su Pakistanu, kad jis pasirašytų pagrindinius tarptautinius dokumentus, kurių dar nėra pasirašęs, nors ji patikino, kad nevyriausybinės humanitarinės organizacijos galės dalyvauti vietoje veikiančiame stebėjimo komitete. Nepaisant to, turime nustatyti šio susitarimo sąlygą – Pakistanas turi pasirašyti Ženevos konvenciją, nes turime būti labai atidūs, kad išlaikytume būtiną pusiausvyrą tarp mūsų kolektyvinio saugumo ir pagarbos žmogaus teisėms bei jų apsaugai, nepaisant to, kokiai pasaulio daliai tai turi įtakos. Tai yra mūsų vertybių ES pagrindas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre! Vispirms es Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas vārdā vēlos apliecināt, ka mēs, protams, atbalstām atpakaļuzņemšanas nolīgumus, jo tie ir svarīgi instrumenti cīņā pret nelegālo imigrāciju. Tie ir arī daudz efektīvāki par daudzajiem divpusējiem nolīgumiem. Es vēlos uzsvērt trīs jautājumus. Saskaņā ar šo jauno tiesisko regulējumu, kas mums tagad ir, Parlamentam ir sistemātiski un regulāri jāsaņem informācija par nolīgumu slēgšanas sarunām un nolīgumu īstenošanu, jo mēs esam kopīgu lēmumu pieņēmēji. Otrkārt, 11 nolīgumi jau ir pieņemti, tiek veiktas sarunas par 7 jauniem nolīgumiem. Tomēr šie nolīgumi nekad nav bijuši vērtēti, un man šķiet, ka pirms jaunu nolīgumu slēgšanas ir jānovērtē iepriekšējie nolīgumi. Visbeidzot, mans trešais jautājums attiecas uz cilvēktiesībām un trāpīgo jautājumu, kuru nupat uzdeva mani kolēģi, — kādas garantijas Komisija var dot, slēdzot nolīgumus ar trešām valstīm, kas nav parakstījušas Ženēvas Konvenciju? Es vēlreiz atkārtoju — lai gan es personīgi un mana grupa atbalstām atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar Pakistānu un lai gan kundze — kurai es pateicos — ir savā paziņojumā sniegusi garantijas attiecībā uz uzraudzību un grūtajām sarunām ar Pakistānu, lai piespiestu to parakstīt svarīgus starptautiskus dokumentus, kurus tā vēl nav parakstījusi, un lai gan viņa ir sniegusi garantiju, ka nevalstiskās humānās palīdzības organizācijas arī varēs piedalīties uzraudzības komitejā attiecīgajā valstī, tomēr ir vēl vairākas „pelēkās zonas”, kas nav noskaidrotas. Ir skaidrs, ka, slēdzot šo nolīgumu, mums ir jāizvirza Pakistānai nosacījums, ka tai jāparaksta Ženēvas Konvencija, jo mēs nedrīkstam neņemt vērā vajadzīgo līdzsvaru starp kolektīvo drošību un cilvēktiesību ievērošanu, un aizsardzību neatkarīgi no pasaules daļas, kuru šis jautājums skar. Tas ir Eiropas Savienības vērtību pamats."@lv13
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avant toute chose, je souhaiterais préciser, au nom du groupe de l'alliance des libéraux et démocrates, que nous sommes bien sûr favorables aux accords de réadmission en tant qu'instruments importants de la lutte contre l'immigration clandestine, et qui apparaissent comme étant bien plus efficaces qu'une multiplication d'accords bilatéraux. Je voudrais souligner trois points. Dans ce nouveau cadre juridique qui est le nôtre, le Parlement européen devrait être informé systématiquement et régulièrement des négociations comme de la mise en œuvre de ces accords puisque nous sommes codécideurs. Deuxièmement, à ce jour, onze accords ont été passés et nous nous sommes engagés dans la négociation de sept autres. Or, il n'y a jamais eu d'évaluation des accords et, avant de conclure de nouveaux accords, il serait indispensable d'évaluer les accords antérieurs. Enfin, troisième point, en termes de droits de l'homme, quelle garantie la Commission peut-elle offrir dans le cas où, justement, les pays tiers ne sont pas signataires de la convention de Genève, comme viennent de le rappeler brillamment mes collègues? Je le répète, si personnellement je suis, avec mon groupe, favorable à un accord de réadmission avec le Pakistan, il subsiste un grand nombre de zones d'ombre qui ne sont pas écartées, même si Mme la commissaire Malmström – que je remercie – a, par sa déclaration, apporté des garanties en termes de monitoring, en termes de négociations fermes avec le Pakistan pour signer les instruments internationaux fondamentaux qui ne sont pas signés, si elle apporté aussi la garantie que des organisations non gouvernementales à caractère humanitaire pourraient participer au comité de suivi sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que nous devrions mettre comme préalable à cet accord justement la signature par le Pakistan de la convention de Genève, parce que nous devons être très attentifs à ne jamais perdre de vue le nécessaire équilibre à trouver entre les éléments de sécurité pour nous tous et le respect et la protection des droits de l'homme, quel que soit l'endroit du monde qui est en cause. C'est cela le socle de nos valeurs de l'Union européenne."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, commissaris, om te beginnen wil ik namens de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa bevestigen dat wij vanzelfsprekend positief staan tegenover overnameovereenkomsten als belangrijk middel ter bestrijding van de illegale immigratie. Zij blijken tevens veel efficiënter te zijn dan een opeenhoping van bilaterale overeenkomsten. Ik wil drie punten onderstrepen. Om te beginnen: in het nieuwe rechtskader waarover wij nu beschikken, zou het Parlement systematisch en regelmatig geïnformeerd moeten worden over de onderhandelingen en over de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten omdat wij medebeslisser zijn. Mijn tweede punt is dat tot op heden elf overeenkomsten zijn aangenomen en dat we zijn begonnen met onderhandelingen over zeven andere. We hebben deze overeenkomsten echter nooit geëvalueerd, en ik vind het van cruciaal belang de bestaande overeenkomsten te evalueren voordat wij nieuwe overeenkomsten sluiten. Mijn derde en laatste punt betreft de mensenrechten en de lumineuze opmerking die mijn medeleden zojuist hebben gemaakt: welke garantie kan de Commissie geven in het specifieke geval van derde landen die het Verdrag van Genève niet hebben ondertekend? Ik herhaal: hoewel ik persoonlijk, samen met mijn fractie, positief sta tegenover een overnameovereenkomst met Pakistan, bestaan er nog een groot aantal grijze gebieden waarover nog geen opheldering is verschaft. Ook al heeft mevrouw Malmström – die ik wil bedanken – met haar verklaring garanties gegeven in termen van monitoring en in termen van stevige onderhandelingen met Pakistan om de fundamentele internationale overeenkomsten te ondertekenen die dit land nog niet heeft ondertekend, en ook al heeft zij de garantie gegeven dat non-gouvernementele humanitaire organisaties kunnen toetreden tot het toezichtcomité ter plekke. Feit blijft echter dat wij aan deze overeenkomst de voorwaarde moeten verbinden dat Pakistan het Verdrag van Genève ondertekent. Wij moeten namelijk zeer goed blijven letten op het noodzakelijke evenwicht tussen onze gemeenschappelijke veiligheid en de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten, ongeacht het werelddeel waarom het gaat. Dat is de basis van onze waarden binnen de EU."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Na początek pragnę potwierdzić w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, że oczywiście jesteśmy za umowami o readmisji, które stanowią ważny instrument w walce z nielegalną imigracją. Tego typu umowy wydają się również o wiele bardziej skuteczne niż mnożenie umów dwustronnych. Pragnę podkreślić trzy punkty. W obrębie nowych obecnie obowiązujących ram prawnych Parlament powinien być systematycznie i regularnie informowany o negocjacjach dotyczących tych umów, jak też o ich wdrażaniu, ponieważ wspólnie podejmujemy decyzje. Po drugie, do tej pory przyjęto 11 umów i rozpoczęliśmy negocjacje nad siedmioma kolejnymi. Jednak te umowy nigdy nie zostały ocenione i uważam że sprawą podstawową jest ocena poprzednich umów, jeszcze zanim dojdzie do zawarcia jakichkolwiek dalszych umów. Na koniec: punkt trzeci dotyczy praw człowieka, o czym błyskotliwie mówili moi koledzy posłowie: jakie gwarancje może dać Komisja w konkretnym przypadku krajów trzecich, które nie są sygnatariuszami konwencji genewskiej? Powtarzam: chociaż osobiście, wraz z moją grupą, jestem za umową o readmisji z Pakistanem, nadal pozostaje wiele obszarów do wyjaśnienia, mimo że pani komisarz Malmström – której pragnę podziękować – dostarczyła w przygotowanej deklaracji gwarancji w kwestii monitoringu oraz w kwestii twardych negocjacji z Pakistanem, który zresztą mamy nakłaniać do podpisania podstawowych międzynarodowych instrumentów (jakich jeszcze nie podpisał), oraz mimo że dostarczyła gwarancji, iż pozarządowe organizacje humanitarne będą mogły brać udział w komitecie monitorującym w terenie. To fakt, że powinniśmy uzależnić umowę od podpisania przez Pakistan konwencji genewskiej, ponieważ musimy zachować ostrożność, i nie tracić z pola widzenia koniecznej równowagi między wspólnym bezpieczeństwem nas wszystkich a szacunkiem dla ochrony praw człowieka, niezależnie od tego, której części świata dotyczy. To podstawa naszych wartości w UE."@pl16
". Senhora Presidente, Senhora Comissária, antes de mais nada, gostaria de esclarecer, em nome do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, que somos favoráveis, evidentemente, aos acordos de readmissão enquanto importantes instrumentos de luta contra a imigração clandestina, e que parecem ser muito mais eficazes do que a multiplicação de acordos bilaterais. Gostaria de realçar três pontos. Neste novo enquadramento legal de que dispomos, o Parlamento Europeu deveria ser sistemática e regularmente informado das negociações e da aplicação destes acordos, pois somos co-decisores. Em segundo lugar, até agora já foram celebrados onze acordos e participámos na negociação de mais sete. Ora, nunca se realizou qualquer avaliação desses acordos, e, antes de celebrarmos novos acordos, seria indispensável avaliar os anteriores. Por fim, terceiro ponto, em termos de direitos humanos, que garantia pode a Comissão oferecer no caso de os países terceiros, precisamente, não serem signatários da Convenção de Genebra, como acabam de recordar de forma brilhante os meus colegas? Repito: se, pessoalmente e em conjunto com o meu grupo, sou favorável a um acordo de readmissão com o Paquistão, subsiste um grande número de zonas cinzentas que não estão afastadas, mesmo tendo a Senhora Comissária Malmström - a quem agradeço -, oferecido, com a sua declaração, garantias em termos de monitorização e em termos de negociações firmes com o Paquistão no sentido de este assinar os instrumentos internacionais fundamentais que ainda não foram assinados, mesmo tendo garantido que as organizações não governamentais (ONG) de carácter humanitário poderiam participar no comité de acompanhamento no terreno. Mas isso não impede que tenhamos de impor como condição prévia a esse acordo precisamente a assinatura da Convenção de Genebra pelo Paquistão, pois temos de estar atentos e nunca perder de vista o equilíbrio necessário entre os elementos de segurança para todos nós e o respeito e a protecção dos direitos humanos, seja qual for o local do mundo em causa. Esta é a base dos nossos valores da União Europeia."@pt17
"Dnă președintă, dnă comisar, în primul rând, doresc să confirm, în numele Grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, că suntem evident în favoarea acordurilor de readmisie văzute ca instrumente importante de combatere a imigrației ilegale, mai ales că par să fie mult mai eficiente decât o multiplicare a acordurilor bilaterale. Doresc să subliniez trei aspecte. În noul cadru juridic în care acționăm, fiind factor de co-decizie, Parlamentul trebuie să fie informat sistematic și regulat cu privire la negocierea și punerea în aplicare a acestor acorduri. În al doilea rând, au fost deja adoptate 11 acorduri, și suntem angajați în negocierea altor șapte. Cu toate acestea, acordurile nu au fost niciodată evaluate și consider că este esențial ca înainte de a încheia alte acorduri să se fi efectuat o evaluare a celor anterioare. În cele din urmă, al treilea aspect este legat de drepturile omului și problema foarte pertinentă ridicată de colegii mei: ce garanții poate oferi Comisia în cazul specific al țărilor terțe care nu sunt semnatare ale Convenției de la Geneva? Repet: deși personal, împreună cu grupul meu, sunt în favoarea unui acord de readmisie cu Pakistanul, există încă un număr mare de aspecte obscure care nu au fost clarificate, în ciuda faptului că, în declarația sa, dna Malmström, căreia îi mulțumesc, a oferit garanții în ceea ce privește monitorizarea și negocierile ferme care se poartă cu Pakistanul pentru a determina această țară să semneze instrumentele internaționale fundamentale pe care nu le-a semnat încă, și în ciuda faptului că domnia sa a oferit garanția că organizațiile umanitare non-guvernamentale vor putea participa la fața locului la lucrările Comitetului de monitorizare. Realitatea este că ar trebui să condiționăm încheierea acestui acord de semnarea de către Pakistan a Convenției de la Geneva, pentru că nu trebuie să pierdem niciodată din vedere echilibrul necesar care trebuie stabilit între siguranța noastră colectivă și respectarea și protecția drepturilor omului, indiferent despre ce parte din lume este vorba. Acesta este fundamentul valorilor noastre în UE."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, predovšetkým by som chcela v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu potvrdiť, že, samozrejme, podporujeme readmisné dohody ako dôležitý nástroj v boji proti nezákonnému prisťahovalectvu. Readmisné dohody sa tiež zdajú byť oveľa účinnejšie ako rozširovanie bilaterálnych dohôd. Chcela by som však upozorniť na tri body. V novom právnom rámci, ktorý teraz máme, by mal byť Parlament systematicky a pravidelne informovaný o rokovaniach a uplatňovaní týchto zmlúv, keďže o nich rozhodujeme spoločne. Po druhé, doteraz sa schválilo 11 dohôd a začali sa rokovania o ďalších siedmich. Tieto dohody sa však nikdy nevyhodnotili, preto sa domnievam, že skôr, ako uzatvoríme ďalšie dohody, mali by sme vyhodnotiť tie predchádzajúce. Napokon, môj tretí bod sa týka ľudských práv a výstižnej poznámky, ktorú práve uviedli kolegovia poslanci: akú záruku môže Komisia poskytnúť konkrétne v prípade tretích krajín, ktoré nie sú signatármi Ženevského dohovoru? Opakujem: hoci ja osobne a rovnako aj naša skupina podporujeme readmisnú dohodu s Pakistanom, stále existuje veľké množstvo nevyjasnených problematických miest napriek tomu, že nám pani Malmströmová – ktorej ďakujem – vo svojom vyhlásení poskytla záruky v oblasti monitorovania a ubezpečila nás, že sa uskutočnia tvrdé rokovania s Pakistanom s cieľom dosiahnuť podpis základných medzinárodných nástrojov, ktoré Pakistan dosiaľ nepodpísal, a napriek tomu, že nám poskytla záruky týkajúce sa účasti mimovládnych organizácií v oblasti ochrany ľudských práv v monitorovacom výbore priamo na mieste. Stále platí, že by sme túto dohodu mali podmieniť podpisom Ženevského dohovoru zo strany Pakistanu, pretože musíme veľmi dôsledne udržiavať potrebnú rovnováhu medzi našou kolektívnou bezpečnosťou a rešpektovaním a ochranou ľudských práv bez ohľadu na to, o ktorú časť sveta ide. Toto je podstata našich hodnôt v EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, najprej bi rada v imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo zagotovila, da seveda podpiramo sporazume o ponovnem sprejemu, saj so pomembno orožje v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Kaže tudi, da je ta rešitev mnogo bolj učinkovita kot širjenje dvostranskih sporazumov. Rada bi izpostavila tri točke. V naši novi pravni ureditvi bi morali Parlament sistematično in redno obveščati o pogajanjih o takih sporazumih ter o njihovem uresničevanju, saj smo postali soodločevalci. Drugič, doslej je bilo sprejetih 11 sporazumov, še o sedmih pa tečejo pogajanja. Nismo pa še opravili presoje takih sporazumov, menim pa, da bi bila taka presoja nujna pred sklepanjem novih sporazumov. Moja tretja, zadnja točka se nanaša na človekove pravice in na zalo umestno pripombo, ki smo jo že slišali od več kolegov: kakšna zagotovila nam sploh lahko ponudi Komisija pri državah, ki niso podpisnice ženevske konvencije? Ponavljam: sama osebno in naša skupina podpiramo sporazum o ponovnem sprejemu s Pakistanom, vendar ostaja vrsta vprašanj nedorečenih, čeprav nam je gospa Malmström ─ ki se ji zahvaljujem ─ v svoji izjavi zagotovila, da bo nadzor ustrezen in da se s Pakistanom trdo pogajamo o podpisu temeljnih mednarodnih listin, ki jih še ni podpisal, in tudi zagotovila, da bodo pri delu odbora za nadzor na terenu lahko sodelovale tudi mednarodne humanitarne organizacije. Vendarle bi morali vztrajati, da je pogoj za sklenitev sporazuma pakistanski podpis ženevske konvencije, saj moramo skrbno paziti, da ne porušimo nujnega ravnotežja med zahtevami naše skupne varnosti na eni strani in spoštovanjem ter varstvom človekovih pravic na drugi strani, ne glede na to, za kateri del sveta gre. Na tem temeljijo vrednote EU."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! För det första skulle jag för gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa vilja bekräfta att vi förstås stöder återtagandeavtalen som viktiga instrument i kampen mot olaglig invandring. De verkar också vara mycket effektivare än att ingå en massa bilaterala avtal. Jag vill lyfta fram tre punkter. I denna nya rättsliga ram som vi nu har borde parlamentet systematiskt och regelbundet informeras om förhandlingar om och genomförande av dessa avtal, eftersom vi är gemensamma beslutsfattare. För det andra har elva avtal godkänts hittills och vi har påbörjat förhandlingar om ytterligare sju. Men avtalen har aldrig utvärderats och jag anser att det är viktigt att det tidigare avtalet utvärderats innan ett nytt avtal ingås. Slutligen handlar min tredje punkt om mänskliga rättigheter och den mycket förnuftiga kommentar som min kollega nyss gjorde: Vilken garanti kan kommissionen ge i ett specifikt fall med tredjeländer som inte har undertecknat Genèvekonventionen? Jag upprepar att samtidigt som jag personligen tillsammans med min grupp är för återtagandeavtalet med Pakistan, finns det fortfarande ett stort antal gråzoner som inte har utretts, även om Cecilia Malmström – som jag tackar – med sitt uttalande har lämnat garantier för övervakning och hårda förhandlingar med Pakistan för att få landet att ingå grundläggande internationella instrument som det ännu inte har skrivit under och även om hon har gett en garanti för att icke-statliga humanitära organisationer kan delta i övervakningskommittén på fältet. Faktum kvarstår att vi bör ställa som villkor att Pakistan undertecknar Genèvekonventionen för att ingå avtalet, eftersom vi måste vara mycket noga med att inte förlora den nödvändiga balans som måste finnas mellan vår kollektiva säkerhet och respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna, oavsett vilken del av världen som berörs. Det är grunden för våra värden i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph