Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-09-Speech-4-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100909.16.4-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je joins ma voix à celle de tous les collègues qui, ici, ont demandé avec insistance que M. Al-Maleh soit immédiatement relâché. On l’a dit, c’est un vieillard. Il est accusé de crime mais au nom d’articles du code criminel qui nous semblent largement exagérés et, derrière lui, surtout, il y a d’autres défenseurs des droits de l’homme, il y a d’autres avocats, il y a d’autres médecins que nous connaissons bien, qui sont passés par le Parlement européen et qui ont été emprisonnés par la suite, qui sont des prisonniers de conscience, et nous ne pouvons pas accepter cela de la Syrie. Je voudrais citer - parce que c’est important, toujours, de citer le nom - le nom de M. Al-Hassani, de M. Al-Abdallah, de M. Labouani, qui est passé par ici. Ce sont presque tous des amis. Je voudrais dire avec beaucoup de fermeté qu’il y a beaucoup de choses en Syrie que je voudrais voir partager ailleurs. Et ce n’est pas une énormité que j’énonce. Il y a une réelle liberté de conscience et de religion. Il y a un réel effort en matière d’éducation et de santé. Il y a un réel effort d’accueil des réfugiés irakiens, des réfugiés palestiniens. Il y a des potentialités dans ce pays, y compris sur la scène internationale, que nous ne pouvons pas négliger. Je voudrais dire au président Bachar El-Assad - que je connais bien - «Président, vous n’avez pas besoin de ces prisonniers de conscience pour être fort dans votre pays et pour être présent sur la scène internationale. Vous pouvez vous payer le luxe de défendre les droits de l’homme aussi». Je crois que nous ne pouvons pas garder uniquement, de la Syrie, le visage d’une répression systématique. Elle existe, chers collègues, et nous ne pouvons pas la nier. Mais il y a autre chose en Syrie et c’est pourquoi, Madame la Commissaire, nous tenons tellement à cet accord d’association. Nous savons que la Syrie, pour le moment, l’a repoussé. Tenez-nous au courant de l’évolution des négociations. Nous voudrions - en tout cas beaucoup d’entre nous - que la Syrie puisse jouer le rôle positif qu’elle serait en mesure d’avoir sur la scène internationale et pour la paix au Moyen-Orient."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, připojuji se ke všem svým kolegům, kteří zde požadují okamžité propuštění pana al-Máliha. Jak bylo řečeno, je to starší muž. Byl obviněn z trestného činu, ovšem na základě článků z trestního zákoníku, které se nám zdají značně přehnané. Vedle tohoto muže se jedná o další ochránce lidských práv, další právníky a doktory, které dobře známe, neboť po své návštěvě Evropského parlamentu byli následně zatčeni. Jde o vězně svědomí a my nesmíme takové jednání ze strany Sýrie připustit. Jelikož je vždy důležité zmínit jména, ráda bych zmínila jména pana Al-Hassaniho a pana Al-Abdalláha, dále pana Labouaniho, který nás zde navštívil. Téměř všichni jsou přátelé. Ráda bych zdůraznila, že v Sýrii je mnoho věcí, které bych ráda viděla i jinde. Na tom co říkám není nic pobuřujícího. Je tam skutečná svoboda svědomí a vyznání. Je vynakládáno úsilí v oblasti vzdělání a zdravotnictví, v přijímání uprchlíků z Iráku a Palestiny. Je to země, která má potenciál, v neposlední řadě i na mezinárodní scéně, což nelze ignorovat. Prezidentu Bašáru Al-Asadovi, kterého dobře znám, bych chtěla vzkázat: „Pane prezidente, abyste si udržel vliv ve své zemi a pozici na mezinárodní scéně, nepotřebujete tyto vězně svědomí. I vy si můžete dovolit luxus ochrany lidských práv.“ Domnívám se, že bychom při myšlence na Sýrii neměli vidět jen tu její tvář, kterou představují systematické represe. Ty bezesporu existují, a to nemůžeme popřít. Sýrie ale znamená mnohem víc, proto si tak vážíme dohody o přidružení, paní komisařko. Jsme si vědomi toho, že Sýrie tuto dohodu v současné době odmítá. Informujte nás prosím o postupu těchto jednání. My – alespoň mnoho z nás – bychom chtěli, aby Sýrie byla schopna hrát kladnou roli na mezinárodní scéně a v mírovém procesu na Středním Východě."@cs1
"Fru formand! Jeg vil føje min stemme til alle mine kollegers, som har krævet, at Al-Maleh skal løslades straks. Som sagt er han en ældre herre. Han anklages for forbrydelser, men i henhold til artikler i straffeloven, der synes at være stærkt overdrevne. Efter ham er der frem for alt andre fortalere for menneskerettighederne, andre advokater og andre læger, som vi ved, for de har været i Europa-Parlamentet og er efterfølgende blevet fængslet. De er samvittighedsfanger, og det kan vi ikke acceptere fra syrisk side. Det er altid vigtigt at nævne navne, og jeg vil gerne nævne hr. al-Hassani og hr. al-Abdallah samt hr. Labouani, der har besøgt os her. De er næsten alle venner. Jeg vil meget gerne slå det helt fast, at der er mange ting i Syrien, som jeg gerne så kopieret andre steder. Der er ikke noget skandaløst i det, jeg siger. Der er reelt tros- og religionsfrihed. Man gør en stor indsats inden for uddannelse og sundhed. Man gør en stor indsats for at tage imod irakiske og palæstinensiske flygtninge. Det er et land med potentiale, ikke mindst på den internationale scene, som vi ikke kan se bort fra. Jeg vil gerne sige til præsident Bashar al-Assad, som jeg kender godt: "Hr. præsident, De har ikke brug for alle disse samvittighedsfanger for at stå stærkt i Deres land og for at optræde på den internationale scene. De har råd til den luksus også at forsvare menneskerettighederne." Efter min mening skal vi ikke kun huske på den systematiske undertrykkelse, når vi tænker på Syrien. Den forekommer også, mine damer og herrer, og det kan vi ikke afvise. Syrien er imidlertid mere end det, og derfor sætter vi så stor pris på denne associeringsaftale, fru kommissær. Vi er klar over, at Syrien har afvist den i øjeblikket. Hold os informeret om, hvordan forhandlingerne skrider frem. Vi – mange af os i det mindste – vil gerne, at Syrien er i stand til at indtage den positive rolle, som landet vil kunne spille på den internationale scene og i fredsprocessen i Mellemøsten."@da2
"Frau Präsidentin! Ich schließe mich allen meinen Kolleginnen und Kollegen an, die hier gefordert haben, dass Herr Al-Maleh unverzüglich freigelassen wird. Wie bereits gesagt wurde, ist er ein älterer Herr. Er ist des Verbrechens angeklagt, doch gemäß Artikeln des Strafgesetzes, die unseres Erachtens stark übertrieben sind, und nach ihm gab es darüber hinaus weitere Menschenrechtsverteidiger, weitere Anwälte und Ärzte, die wir gut kennen, da sie ins Europäische Parlament gekommen sind und anschließend inhaftiert wurden. Sie sind Gefangene aus Gewissensgründen, und das können wir von Syrien nicht hinnehmen. Es ist immer wichtig, Namen zu nennen. Daher möchte ich die Namen von Herrn Al-Hassani und Herrn Al-Abdallah sowie von Herrn Labouani, der uns hier besucht hat, anführen. Sie sind fast alle miteinander befreundet. Ich möchte mit großem Nachdruck feststellen, dass es in Syrien viele Dinge gibt, die ich auch gerne anderswo sehen würde. Ich sage da nichts Ungeheuerliches. Es gibt echte Gewissens- und Religionsfreiheit. Es werden echte Anstrengungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit unternommen. Es werden echte Anstrengungen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Irak und aus Palästina unternommen. Dieses Land hat ein Potenzial, nicht zuletzt auf internationaler Ebene, das wir nicht außer Acht lassen können. Ich möchte Präsident Bashar Al-Assad, den ich gut kenne, sagen: „Herr Präsident, Sie brauchen diese Gefangenen aus Gewissensgründen nicht, um in ihrem Land Stärke zu beweisen und auf internationaler Ebene eine Rolle zu spielen. Auch Sie können sich den Luxus erlauben, die Menschenrechte zu verteidigen.“ Wir dürfen meines Erachtens bei Syrien nicht nur an systematische Repression denken. Es gibt sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und wir können sie nicht leugnen. Doch es geht um mehr in Syrien, und deshalb, Frau Kommissarin, messen wir diesem Assoziationsabkommen so großen Wert bei. Wir wissen, dass Syrien es einstweilen abgelehnt hat. Bitte halten Sie uns über die Fortschritte bei den Verhandlungen auf dem Laufenden. Wir – oder zumindest viele von uns – möchten, dass Syrien in der Lage ist, die positive Rolle zu spielen, die es auf internationaler Ebene und im Nahost-Friedensprozess spielen kann."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, συντάσσομαι με όλους τους συναδέλφους βουλευτές που ζήτησαν σήμερα την άμεση αποφυλάκιση του κ. Al-Maleh. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο κύριο. Κατηγορείται για εγκληματική πράξη, βάσει όμως άρθρων του ποινικού κώδικα που μας φαίνονται ιδιαίτερα υπερβολικά. Πάνω από όλα, όμως, μετά τον ίδιο ακολουθούν και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλοι δικηγόροι και γιατροί που γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι ήλθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια φυλακίστηκαν. Πρόκειται για κρατούμενους συνείδησης, και δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο από τη Συρία. Δεδομένου ότι είναι πάντα σημαντικό να δίνουμε ονόματα, θα ήθελα να αναφέρω το όνομα του κ. al-Hassani και του κ. al-Abdallah, καθώς και το όνομα του κ. Labouani, ο οποίος επισκέφθηκε το παρόν Σώμα. Όλοι είναι σχεδόν φίλοι. Θα ήθελα να δηλώσω με σθένος ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα στη Συρία που θα ήθελα να διαπιστώσω και αλλού. Δεν είναι καθόλου εξωφρενικό αυτό που λέω. Υπάρχει πραγματική ελευθερία συνείδησης και θρησκείας. Καταβάλλονται πραγματικές προσπάθειες στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Καταβάλλονται πραγματικές προσπάθειες για την υποδοχή ιρακινών και παλαιστινίων προσφύγων. Πρόκειται για μία χώρα με δυνατότητες, αν μη τι άλλο, στη διεθνή σκηνή, τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Στον πρόεδρο Bashar al-Assad, τον οποίο γνωρίζω καλά, θα ήθελα να δηλώσω το εξής: «Κύριε πρόεδρε, δεν σας χρειάζεται αυτοί οι κρατούμενοι συνείδησης να είναι ισχυροί στη χώρα σας και υπολογίσιμοι στη διεθνή σκηνή. Έχετε την πολυτέλεια να υπερασπίζεστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Όταν σκεπτόμαστε τη Συρία, δεν θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να ανακαλούμε στη μνήμη μας μόνο την πτυχή της συστηματικής καταστολής. Όντως υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Δεν υπάρχει, όμως, μόνο αυτό στη Συρία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε τόσο πολύ στη συμφωνία σύνδεσης, κύριε Επίτροπε. Γνωρίζουμε ότι η Συρία την απορρίπτει προς το παρόν. Παρακαλούμε να μας τηρείτε ενήμερους σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Εμείς –πολλοί από εμάς, τουλάχιστον– θα θέλαμε η Συρία να είναι σε θέση να διαδραματίσει τον θετικό ρόλο που είναι ικανή να διαδραματίσει στη διεθνή σκηνή και στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή."@el10
"Madam President, I add my voice to those of all my fellow Members who have demanded here that Mr Al-Maleh be released immediately. As has been said, he is an elderly gentleman. He is accused of crime, but under articles of the criminal code that seem to us to be greatly exaggerated. After him, above all, there are other human rights defenders, other lawyers and other doctors whom we know well, as they have come to the European Parliament and have been subsequently imprisoned. They are prisoners of conscience, and we cannot accept that from Syria. As it is always important to mention names, I would like to mention the names of Mr al-Hassani and Mr al-Abdallah, as well as Mr Labouani, who visited us here. They are almost all friends. I would like to say very strongly that there are many things in Syria that I would like to see shared elsewhere. There is nothing outrageous in what I am saying. There is real freedom of conscience and religion. A real effort is being made in education and health. A real effort is being made to welcome Iraqi and Palestinian refugees. It is a country with potential, not least on the international stage, that we cannot ignore. I would like to say to President Bashar al-Assad, whom I know well, ‘President, you do not need these prisoners of conscience to be strong in your country and to figure on the international stage. You can afford the luxury of defending human rights as well.’ We should not, in my view, just remember the face of systematic repression when we think of Syria. It does exist, ladies and gentlemen, and we cannot deny it. There is more to Syria than that, however, and that is why we value this association agreement so much, Commissioner. We are aware that Syria has rejected it for the time being. Please keep us informed about how the negotiations progress. We – many of us, at least – would like Syria to be able to play the positive role that it would be capable of playing on the international stage and in the Middle East peace process."@en4
"Señora Presidenta, uno mi voz a la de aquellos de Sus Señorías que han exigido aquí la liberación inmediata del señor Al-Maleh. Como ya se ha dicho, es un hombre anciano. Está acusado de un delito, pero con arreglo a unos artículos del Código Penal que nos parecen enormemente exagerados. Tras él, sobre todo, hay otros defensores de los derechos humanos, otros abogados y otros médicos a los que conocemos bien, ya que han venido al Parlamento Europeo y posteriormente han sido encarcelados. Son presos de conciencia, y no podemos aceptar eso de Siria. Como siempre es importante mencionar nombres, quisiera mencionar al señor al-Hassani y el señor al-Abdallah, así como al señor Labouani, que nos visitó aquí. Casi todos ellos son amigos. Quiero destacar que hay muchas cosas en Siria que me gustaría ver también en otros lugares. No hay nada escandaloso en lo que estoy diciendo. Existe una verdadera libertad de conciencia y religión. Se están haciendo verdaderos esfuerzos en educación y sanidad. Se están haciendo verdaderos esfuerzos para acoger a los refugiados iraquíes y palestinos. Es un país con posibilidades, al menos en la esfera internacional, que no podemos ignorar. Quisiera decir al Presidente Bashar al-Assad, al que conozco bien: «Presidente, a usted no le hace falta estos presos de conciencia para ser fuerte en su país ni estar presente en la esfera internacional. Usted se puede permitir el lujo de defender también los derechos humanos.» En mi opinión, no deberíamos recordar sólo el rostro de la represión sistemática cuando pensamos en Siria. Existe, Señorías, no podemos negarlo. Sin embargo, Siria es mucho más que eso, y por ese motivo valoramos tanto este acuerdo de asociación, señora Comisaria. Sabemos que Siria lo ha rechazado de momento. Por favor, manténganos informados sobre los avances de las negociaciones. Nos gustaría —al menos, a una mayoría de nosotros— que Siria tuviera la posibilidad de desempeñar el papel positivo que podría tener en la esfera internacional y en el proceso de paz de Oriente Próximo."@es21
"Austatud juhataja! Liitun kõigi oma kolleegidega ning nõuan samuti Haythan Al-Maleh’ viivitamatut vabastamist. Nagu juba öeldi, on ta eakas meesterahvas. Teda süüdistatakse kuriteos, kuid seda tehakse kriminaalkoodeksi artiklite alusel, milles paistab olevat palju liialdusi. Peale tema on aga veel teisi inimõiguste kaitsjaid, teisi juriste ja arste, keda ka meie hästi tunneme, sest nad on tulnud Euroopa Parlamendi ette ning pärast seda on nad vangistatud. Nad on meelsusvangid ning see ei ole Süüria puhul vastuvõetav. Nimede nimetamine on alati oluline ning seepärast mainin ma hr al-Hassani, hr al-Abdallah ning samuti hr Labouani nime, kes on kõik parlamenti külastanud. Nad kõik on peaaegu sõbrad. Tahan rõhutada, et Süürias on ühtlasi palju asju, mida ma ka mujal näha tahaksin. Selles ei ole midagi ennekuulmatut. Seal on tõeline südametunnistuse- ja usuvabadus. Hariduse ja tervishoiu valdkonnas tehakse suuri jõupingutusi. Samuti võetakse sõbralikult vastu Iraagi ja Palestiina pagulasi. Süürial on potentsiaali, kaasa arvatud rahvusvahelisel areenil, mida me ei saa eirata. Tahan öelda president Bashar al-Assadile, keda ma hästi tunnen: austatud president, teil ei ole vaja neid meelsusvange, et oma riigis tugevat võimu säilitada ja rahvusvahelisel areenil esineda. Te võite endale ka inimõiguste kaitsmist lubada. Minu arvates ei tohiks me Süüriale mõeldes ainult seal aset leidvale süstemaatilisele rõhumisele mõelda. See on olemas, head kolleegid, ja me ei saa seda eitada. Süürias on aga veel palju enamat ning seepärast me seda assotsieerimislepingut nii väga hindamegi, lugupeetud volinik. Me teame, et Süüria lükkas selle praegu tagasi. Palun hoidke meid läbirääkimiste edenemisega kursis! Me tahaksime – või vähemalt paljud meist tahaksid –, et Süüria saaks mängida seda head rolli, mida ta saab mängida rahvusvahelisel areenil ning samuti Lähis-Ida rahuprotsessis."@et5
"Arvoisa puhemies, yhdyn kaikkiin kollegoihini, jotka ovat vaatineet Haythan Al-Malehin vapauttamista välittömästi. Kuten on sanottu, hän on iäkäs herrasmies. Häntä syytetään rikoksesta, mutta sellaisten rikoslain artiklojen nojalla, jotka meistä vaikuttavat huomattavan liioitelluilta. Hänen takanaan on muita ihmisoikeusaktivisteja, muita lakimiehiä ja muita lääkäreitä, jotka tunnemme hyvin, jotka ovat käyneet Euroopan parlamentissa ja jotka on sen jälkeen vangittu. He ovat mielipidevankeja, emmekä voi hyväksyä tätä Syyrialta. Koska aina on tärkeää mainita nimiä, haluan mainita nimeltä Muhannad Al-Hassanin, Ali Al-Abdallahin sekä Kamal Labwanin, joka on vieraillut täällä. He ovat melkein kaikki ystäviä. Haluan sanoa painokkaasti, että Syyriassa on monia asioita, joita haluaisin jaettavan muuallakin. Sanomassani ei ole mitään pöyristyttävää. Siellä on todellista mielipiteen ja uskonnon vapautta. Siellä todella ponnistellaan koulutuksen ja terveyden alalla. Siellä todella ponnistellaan irakilaisten ja palestiinalaisten pakolaisten vastaanottamiseksi. Se on maa, jolla on potentiaalia – myös kansainvälisellä areenalla – jota emme voi jättää huomiotta. Haluan sanoa presidentti Bashar al-Assadille, jonka tunnen hyvin: "Presidentti, te ette tarvitse näitä mielipidevankeja ollaksenne vahvoja omassa maassanne ja ollaksenne läsnä kansainvälisellä areenalla. Teilläkin on varaa siihen luksukseen, että puolustatte ihmisoikeuksia." Emme mielestäni saa muistaa vain järjestelmällisen sorron kasvoja ajatellessamme Syyriaa. Sitä on olemassa, hyvät kollegat, emmekä voi kieltää sitä. Syyria on kuitenkin muutakin, ja siksi arvostamme tätä assosiaatiosopimusta niin paljon, hyvä komission jäsen. Olemme tietoisia siitä, että Syyria on torjunut sen toistaiseksi. Olkaa hyvä ja pitäkää meidät ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä. Me – ainakin monet meistä – haluaisimme Syyrian voivan omaksua sen myönteisen roolin, jonka hoitamiseen se pystyisi kansainvälisellä areenalla ja Lähi-idän rauhanprosessissa."@fi7
". Elnök asszony, csatlakozom mindazon képviselőtársaimhoz, akik ma Haitham el-Maleh azonnali szabadon bocsátását követelték. Mint elhangzott, egy idős úriemberről van szó. Bűncselekménnyel gyanúsítják, de a büntetőtörvénykönyv olyan paragrafusai alapján, amelyek igencsak eltúlzottnak tűnnek a számunkra. Letartóztatása után más emberi jogi aktivistákat, ügyvédeket és orvosokat is bebörtönöztek, akiket jól ismerünk, ugyanis jártak itt az Európai Parlamentben. Lelkiismereti okokból kerültek börtönbe, ami elfogadhatatlan Szíriától. Mivel mindig fontos neveket is mondani, meg szeretném említeni el Hassani, el Abdallah és Labouani urakat, akik meglátogattak minket itt. Szinte mindannyian a barátaink. Szeretném leszögezni, hogy sok olyan dolog van Szíriában, amit más országban is szívesen látnék. Semmi felháborító nincs abban, amit mondok. Valódi lelkiismereti és vallásszabadság van. Valódi erőfeszítést hajtanak végre az oktatásban és az egészségügyben. Valódi erőfeszítést tettek az iraki és palesztin menekültek befogadásakor. Ez az ország komoly lehetőségekkel rendelkezik, nem utolsó sorban a nemzetközi színtéren, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A következőt szeretném mondani az általam jól ismert Bashar el Assad elnöknek, „Elnök úr, Önnek nincs szüksége arra, hogy ezek a lelkiismereti okokból bebörtönzött emberek megerősödjenek a hazájában, és tényezővé váljanak a nemzetközi színtéren. Megengedheti magának az emberi jogok védelmének a luxusát.” Véleményem szerint, amikor Szíriára gondolunk, nemcsak a szisztematikus elnyomás képének kell kirajzolódnia előttünk. Az igenis létezik, hölgyeim és uraim, nem tagadhatjuk. Szíriában azonban több van ennél, és ezért tartjuk olyan értékesnek a társulási megállapodást, biztos asszony. Tisztában vagyunk vele, hogy Szíria ez idő szerint elutasította az aláírását. Kérem, folyamatosan tájékoztasson minket a tárgyalások menetéről. Mi, legalábbis sokan, azt szeretnénk, ha Szíria ugyanolyan pozitív szerepet tudna játszani, mint a nemzetközi kapcsolatokban és a közel-keleti békefolyamatban."@hu11
"Signora Presidente, mi unisco a tutti gli onorevoli colleghi che hanno chiesto il rilascio immediato di Al-Maleh. Come è stato ricordato, Al-Maleh è un anziano signore. Su di lui pendono accuse penali riferite ad articoli del codice penale che ci sembrano molto esagerate. Oltre a lui, soprattutto, ci sono altri difensori dei diritti umani, altri avvocati, altri medici che conosciamo bene perché sono intervenuti al Parlamento europeo e sono stati poi arrestati. Sono prigionieri di coscienza e non possiamo accettare dalla Siria questa situazione. Giacché è sempre importante fare dei nomi, citerò al-Hassani, al-Abdallah e Labouani, che hanno visitato il nostro Parlamento. Sono quasi tutti amici. Devo ribadire con forza che ci sono molte cose in Siria che vorrei vedere anche altrove. Non credo ci sia nulla di oltraggioso nelle mie parole. Esiste in Siria una reale libertà di coscienza e di credo. Si compiono sforzi reali nei settori dell’istruzione e della sanità. E c’è un impegno reale di accoglienza dei profughi iracheni e palestinesi. La Siria è un paese che ha delle potenzialità, anche sul fronte internazionale, che non possiamo ignorare. Mi rivolgo al Presidente Bashar al-Assad, che conosco bene: Presidente, lei non ha bisogno di questi prigionieri di coscienza per essere forte nel suo paese e sulla scena internazionale. Lei può anche permettersi il lusso di difendere i diritti umani. A mio giudizio, quando parliamo della Siria, non dovremmo avere solo l’immagine di una repressione sistematica. La repressione esiste, onorevoli colleghi, e non possiamo negarlo. Ma la Siria è anche altro ed è per questa ragione che per noi l’accordo di associazione è tanto importante, signora Commissario. Siamo consapevoli del rifiuto che la Siria ha opposto per il momento. Vorrei pregarla di tenerci al corrente dello svolgimento dei negoziati. Noi – molti di noi, almeno – vorremmo che la Siria potesse svolgere quel ruolo positivo che è in grado di avere sulla scena internazionale e nel processo di pace mediorientale."@it12
"Ponia pirmininke, pritariu visiems kolegoms nariams, kurie reikalavo nedelsiant išlaisvinti H. Al-Maleh. Kaip jau buvo minėta, jis yra pagyvenęs žmogus. Jis kaltinamas padaręs nusikaltimą, tačiau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius mums tai atrodo pernelyg perdėta. Tačiau, svarbiausia, be jo, esama kitų žmogaus teisių gynėjų, kitų advokatų ir kitų gydytojų, kuriuos gerai pažįstame, nes jie buvo atvykę į Europos Parlamentą ir vėliau buvo įkalinti. Jie yra sąžinės kaliniai, todėl negalime pritarti tokiems Sirijos veiksmams. Kadangi visada svarbu minėti pavardes, norėčiau paminėti mus čia aplankiusių žmonių pavardes: M. al-Hassani ir A. al-Abdallah, taip pat K. Labouani. Beveik visi jie yra draugai. Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad Sirijoje yra daug dalykų, kuriuos norėčiau matyti kitur. Mano žodžiai anaiptol nėra įžeidūs. Joje yra tikra sąžinės ir religijos laisvė. Imamasi faktinių veiksmų švietimo ir sveikatos srityse. Imamasi faktinių veiksmų, kad būtų priimti pabėgėliai iš Irako ir Palestinos. Ši šalis turi potencialą, ypač tarptautinėje arenoje, kurio negalime ignoruoti. Norėčiau prezidentui Basharui al-Assad, kurį gerai pažįstu, pasakyti: „Prezidente, jums nereikia, kad šie sąžinės kaliniai būtų stiprūs ir atliktų svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje. Jūs galite taip pat leisti prabangą ginti žmogaus teises.“ Mano nuomone, galvodami apie Siriją neturėtume matyti tik nuolatinės represijos vaizdo. Ponios ir ponai, tai yra ir to negalime paneigti. Tačiau Sirija nėra vien tai ir dėl to, Komisijos nare, labai vertiname šį asociacijos susitarimą. Žinome, kad Sirija šiuo metu jam nepritaria. Prašom informuoti mus apie derybų pažangą. Mes – bent jau dauguma iš mūsų – norėtume, kad Sirija galėtų atlikti teigiamą vaidmenį, kad ji būtų pajėgi veikti tarptautinėje arenoje ir Artimųjų Rytų taikos procese."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pievienoju savu balsi tiem saviem kolēģiem deputātiem, kas pieprasa, lai kungs nekavējoties tiktu atbrīvots. Kā jau tika teikts, viņš ir vecāka gadagājuma cilvēks. Viņu apsūdz kriminālpārkāpumā, bet šī apcietināšana saskaņā ar kriminālkodeksa pantiem šķiet stipri pārspīlēta. Pēc viņa, kas vissvarīgākais, ir vēl citi cilvēktiesību aizstāvji, citi juristi un citi ārsti, kurus mēs labi zinām, jo viņi ir apmeklējuši Eiropas Parlamentu un pēc tam tikuši arestēti. Tie ir politiskie ieslodzītie, un tas no Sīrijas puses ir nepieņemami. Tā kā vienmēr ir svarīgi pieminēt vārdus, vēlos nosaukt kunga un kunga vārdu, kā arī kunga vārdu, kuri ir bijuši šeit pie mums vizītē. Gandrīz visi viņi ir draugi. Vēlos ļoti stingri pateikt, ka Sīrijā ir daudz kā tāda, ko es vēlētos redzēt arī citur. Nav nekā necilvēcīga tajā, ko saku. Tur ir patiesa apziņas un reliģijas brīvība. Lielas pūles tiek ieguldītas izglītības un veselības jomā. Daudz kas tiek darīts, lai uzņemtu Irākas un palestīniešu bēgļus. Tā ir valsts ar potenciālu, tostarp arī starptautiskā mērogā, un to mēs nevaram ignorēt. Vēlos teikt prezidentam kuru es labi pazīstu: „Prezidenta kungs, jums nav nepieciešami šie politiskie ieslodzītie, lai jūs būtu ietekmīgs savā valstī un tiktu uzskatīts par reālu politisko figūru uz starptautiskās skatuves. Varat atļauties greznību arī aizstāvēt cilvēktiesības.” Manuprāt, domājot par Sīriju, nedrīkstam atcerēties to tikai kā sistemātisku represiju īstenotāju. Tā tāda ir, dāmas un kungi, un mēs to nevaram noliegt. Tomēr Sīrijā ir arī vēl kas vairāk, un tieši tādēļ mēs tik augstu vērtējam šo asociācijas nolīgumu, komisāra kungs. Zinām, ka Sīrija pašlaik to ir noraidījusi. Lūdzu informējiet mūs arī turpmāk par to, kāds ir šo sarunu progress. Mēs — vismaz daudzi no mums — vēlētos, lai Sīrijai būtu pozitīva loma uz starptautiskās skatuves un Tuvo Austrumu miera procesā."@lv13
"Madame la Présidente, je joins ma voix à celle de tous les collègues qui, ici, ont demandé avec insistance que M. al Maleh soit immédiatement relâché. On l'a dit, c'est un vieillard. Il est accusé de crime mais au nom d'articles du code criminel qui nous semblent largement exagérés et, derrière lui, surtout, il y a d'autres défenseurs des droits de l'homme, il y a d'autres avocats, il y a d'autres médecins que nous connaissons bien, qui sont passés par le Parlement européen et qui ont été emprisonnés par la suite, qui sont des prisonniers de conscience, et nous ne pouvons pas accepter cela de la Syrie. Je voudrais citer – parce que c'est important, toujours, de citer le nom – le nom de M. al Hassani, de M. al-Abdallah, de M. Labouani, qui est passé par ici. Ce sont presque tous des amis. Je voudrais dire avec beaucoup de fermeté qu'il y a beaucoup de choses en Syrie que je voudrais voir partager ailleurs. Et ce n'est pas une énormité que j'énonce. Il y a une réelle liberté de conscience et de religion. Il y a un réel effort en matière d'éducation et de santé. Il y a un réel effort d'accueil des réfugiés irakiens, des réfugiés palestiniens. Il y a des potentialités dans ce pays, y compris sur la scène internationale, que nous ne pouvons pas négliger. Je voudrais dire au président Bachar el Assad – que je connais bien – "Président, vous n'avez pas besoin de ces prisonniers de conscience pour être fort dans votre pays et pour être présent sur la scène internationale. Vous pouvez vous payer le luxe de défendre les droits de l'homme aussi". Je crois que nous ne pouvons pas garder uniquement, de la Syrie, le visage d'une répression systématique. Elle existe, chers collègues, et nous ne pouvons pas la nier. Mais il y a autre chose en Syrie et c'est pourquoi, Madame la Commissaire, nous tenons tellement à cet accord d'association. Nous savons que la Syrie, pour le moment, l'a repoussé. Tenez-nous au courant de l'évolution des négociations. Nous voudrions – en tout cas beaucoup d'entre nous – que la Syrie puisse jouer le rôle positif qu'elle serait en mesure d'avoir sur la scène internationale et pour la paix au Moyen-Orient."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik sluit me aan bij alle collega's die hier met klem hebben gepleit voor de onmiddellijke vrijlating van de heer Al-Maleh. Zoals eerder gezegd is het een oude man. Hij wordt beschuldigd van een misdaad, maar volgens een aantal artikelen van het wetboek van strafrecht die ons sterk overdreven lijken. Naast hem staan, in het bijzonder, andere verdedigers van de mensenrechten, andere advocaten en andere artsen die we allemaal kennen, die naar het Europees Parlement zijn gekomen en die vervolgens gevangen zijn genomen. Zij zijn gewetensgevangenen en dat kunnen we niet accepteren van Syrië. Omdat het altijd belangrijk is om namen te noemen, wil ik de namen noemen van de heer Al-Hassani, de heer Al-Abdallah, en de heer Labouani, die ons hier bezocht hebben. Het zijn bijna allemaal vrienden. Ik wil met klem benadrukken dat er in Syrië veel dingen zijn die elders ook goed zouden kunnen werken. En zo gek is het niet wat ik hier zeg. Er is echt vrijheid van geweten en godsdienst. Er wordt gewerkt aan onderwijs en gezondheid. Vluchtelingen uit Irak en Palestina worden er opgevangen. Dit land heeft zeker potentieel, ook internationaal gezien, en dat kunnen we niet negeren. Ik zou tegen president Bachar al-Assad – die ik goed ken – willen zeggen: "President, u hebt deze gewetensgevangenen niet nodig om in uw land sterk te kunnen zijn en internationaal iets te kunnen betekenen. U kunt het zich ook veroorloven om de mensenrechten te verdedigen". Ik vind dat we bij Syrië niet alleen aan systematische onderdrukking moet denken. Dit land bestaat, dames en heren, en dat kunnen we niet ontkennen. Maar er is meer in Syrië en daarom, commissaris, hechten wij zo veel waarde aan deze associatieovereenkomst. We weten dat Syrië deze overeenkomst vooralsnog heeft afgewezen. Houd ons op de hoogte van de onderhandelingen. Wij – velen van ons in elk geval – zouden graag zien dat Syrië de positieve rol speelt waar het toe in staat is op het internationale toneel en voor het vredesproces in het Midden-Oosten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dołączam się do tych wszystkich posłów, którzy zażądali dzisiaj natychmiastowego zwolnienia pana al-Maleha. Jak już powiedziano, jest on starszym człowiekiem. Został oskarżony o popełnienie przestępstwa, ale na mocy artykułów kodeksu karnego, które wydają się nam mocno wyolbrzymione. Oprócz niego jest wielu obrońców praw człowieka, innych prawników i innych lekarzy, których dobrze znamy, bo przyjeżdżali do Parlamentu Europejskiego, a następnie trafiali do więzienia. Są to więźniowie sumienia, a tego zjawiska w Syrii nie możemy zaakceptować. Ważne jest, aby zawsze wymieniać nazwiska. Chciałabym wymienić nazwiska panów al-Hassaniego, al-Abdallaha, jak również Labouaniego, którzy złożyli nam tutaj wizytę. Są oni niemalże naszymi przyjaciółmi. Pragnę bardzo mocno podkreślić, że jest wiele rzeczy w Syrii, co do których chciałabym, aby również istniały gdzie indziej. Nie ma nic oburzającego w tym, co mówię. Istnieje prawdziwa wolność sumienia i wolność religijna. Prawdziwe wysiłki podejmuje się na rzecz edukacji i zdrowia. Prawdziwe wysiłki podejmuje się w celu przyjęcia uchodźców z Iraku i Palestyny. Jest to kraj z potencjałem, zwłaszcza na scenie międzynarodowej, kraj, którego nie możemy ignorować. Chciałabym zwrócić się do prezydenta Bashara al-Assada, którego dobrze znam, i powiedzieć: „Panie prezydencie, nie potrzebuje pan tych więźniów sumienia, aby mieć władzę w swoim kraju i pozycję na arenie międzynarodowej. Również pan może sobie pozwolić na luksus obrony praw człowieka”. Myśląc o Syrii, nie powinniśmy – moim zdaniem – przywoływać tylko oblicza systematycznych represji. Ono istnieje, panie i panowie, i nie możemy temu zaprzeczać. Ale Syria to jednak coś więcej, i dlatego przykładamy tak wielką wagę do układu o stowarzyszeniu – tu zwracam się do pani komisarz. Wiemy, że Syria na razie go odrzuciła. Proszę nas informować o postępach w procesie negocjacji. My chcielibyśmy, a przynajmniej wielu z nas chciałoby, aby Syria była w stanie odgrywać pozytywną rolę, którą może odegrać na scenie międzynarodowej oraz w bliskowschodnim procesie pokojowym."@pl16
"Senhor Presidente, junto a minha voz à de todos os colegas que aqui exigiram a libertação imediata do Sr. Haythan Al-Maleh. Como foi dito, ele é um ancião. É acusado de um crime, mas nos termos de artigos do código penal que nos parecem extremamente exagerados. Depois dele, também há, acima de tudo, outros defensores dos direitos humanos, outros advogados e outros médicos que nós conhecemos bem, visto que vieram ao Parlamento e foram seguidamente encarcerados. São presos de consciência, e não podemos aceitar isso da Síria. Uma vez que é sempre importante citar nomes, citarei o de Muhannad Al Hassani, o de Ali Al-Abdullah, assim como o Kamal Labwani, que nos visitou aqui. São quase todos amigos. Gostaria de dizer com muita firmeza que há muitas coisas na Síria que eu gostaria de ver partilhadas noutros lugares. O que estou a dizer nada tem de extravagante. Na Síria há verdadeira liberdade de consciência e de religião. Está a ser feito um verdadeiro esforço em matéria de educação e de saúde. Está ser feito um verdadeiro esforço para acolher bem os refugiados iraquianos e palestinianos. A Síria é um país com potencialidades, inclusive no palco internacional, que não podemos ignorar. Gostaria de dizer ao Presidente Bashar al-Assad, que eu conheço bem, “Senhor Presidente, V. Exa. não precisa destes presos de consciência para ser forte no seu país e para estar presente no palco internacional. Pode dar-se igualmente ao luxo de defender os direitos humanos.” Creio que, quando pensamos na Síria, não devemos lembrar-nos apenas do rosto da repressão sistemática. Essa repressão existe, Senhoras e Senhores Deputados, não podemos negá-lo. No entanto, também há outras coisas na Síria, e é por isso, Senhora Comissária, que damos tanto valor a este acordo de associação. Sabemos que, por ora, a Síria o rejeitou. Mantenha-nos, por favor, ao corrente da evolução das negociações. Nós - muitos de nós, pelo menos - gostaríamos que a Síria pudesse desempenhar o papel positivo que seria capaz de desempenhar no palco internacional e no processo de paz no Médio Oriente."@pt17
"Dnă președintă, mă alătur tuturor colegilor mei care au solicitat aici ca dl Al-Maleh să fie eliberat imediat. După cum s-a mai spus, este un domn în vârstă. Este acuzat de crimă, dar în baza unor articole din codul penal care ni se par extrem de exagerate. În afară de el, mai presus de toate, există alți militanți pentru drepturile omului, alți avocați și alți doctori pe care îi cunoaștem bine, deoarece au venit la Parlamentul European și au fost ulterior închiși. Sunt prizonieri de conștiință și nu putem accepta acest lucru din partea Siriei. Deoarece este important să menționăm nume întotdeauna, aș dori să menționez numele dlui al-Hassani și al-Abdallah, ca și al dlui Labouani, care ne-au vizitat aici. Sunt aproape toți prieteni. Aș dori foarte mult să spun că există multe lucruri în Siria pe care aș dori să le văd peste tot. Nu spun nimic scandalos. Există o adevărată libertate a conștiinței și religiei. Se depun eforturi reale în domeniul educației și al sănătății. Se depun eforturi reale pentru a primi refugiați iraqieni și palestinieni. Este o țară cu potențial și pe scena internațională, fapt ce nu putem ignora. Aș dori să-i spun președintelui Bashar al-Assad, pe care îl cunosc bine, „Domnule președinte, nu aveți nevoie de acești prizonieri de conștiință pentru a fi puternic în țara dumneavoastră și pentru a apărea pe scena internațională. Vă puteți permite luxul de a apăra și dumneavoastră drepturile omului.” După părerea mea, nu ar trebui să ne amintim doar de aspectul represiunii sistematice atunci când ne gândim la Siria. Aceasta există, doamnelor și domnilor, nu o putem nega. Dar Siria este mult mai mult și de aceea apreciem atât de mult acest acord de asociere, dnă comisar. Știm că Siria l–a respins deocamdată. Vă rugăm să ne țineți la curent cu progresul negocierilor. Noi – sau cel puțin mulți dintre noi – ar dori ca Siria să poată juca un rol pozitiv atât pe scena internațională, cât și în procesul de pace din Orientul Mijlociu."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pripájam sa ku všetkým kolegom poslancom, ktorí tu požadujú, aby bol pán al-Málih okamžite prepustený. Ako už odznelo, je to starší pán. Je obvinený zo zločinu, ale podľa článkov z trestného zákonníka sa nám to zdá veľmi prehnané. Okrem neho ide však aj o ďalších ochrancov ľudských práv, ďalších právnikov a lekárov, ktorých dobre poznáme, pretože prišli do Európskeho parlamentu a následne boli uväznení. Sú väzňami svedomia a to Sýrii nemôžeme tolerovať. Keďže je vždy dôležité uviesť mená, chcela by som spomenúť pánov al-Hassaního a al-Abdulláha, ako aj pána Labvaního, ktorí nás tu navštívili. Takmer všetci sú priatelia. Chcela by som dôrazne povedať, že v Sýrii je veľa vecí, ktoré by som rada videla aj inde. To, čo hovorím, nie je vôbec prehnané. Existuje tam skutočná sloboda svedomia a náboženského presvedčenia. Vynakladá sa skutočné úsilie v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Vynakladá sa skutočné úsilie na prijímanie irackých a palestínskych utečencov. Táto krajina má potenciál, predovšetkým na medzinárodnej scéne, čo nemôžeme ignorovať. Chcela by som povedať prezidentovi Bašarovi al-Asadovi, ktorého dobre poznám: „Pán prezident, nepotrebujete týchto väzňov svedomia, aby ste boli silný vo svojej krajine a pôsobili na medzinárodnej scéne. Môžete si dovoliť aj luxus ochrany ľudských práv.“ Pri pomyslení na Sýriu by sme podľa môjho názoru nemali mať len predstavu systematického útlaku. Dámy a páni, útlak existuje a nemôžeme to poprieť. V prípade Sýrie však ide o viac, a preto si tak veľmi ceníme túto dohodu o pridružení, pani komisárka. Vieme, že Sýria ju zatiaľ odmieta. Prosím vás, informujte nás o pokroku rokovaní. Boli by sme radi – aspoň mnohí z nás –, keby Sýria mohla zohrávať pozitívnu úlohu a bola by schopná zohrávať ju na medzinárodnej scéne a v mierovom procese na Blízkom východe."@sk19
"Gospa predsednica, pridružujem se glasovom kolegov poslancev, ki so danes že zahtevali takojšnjo izpustitev gospoda Al Maleha. Slišali smo že, da je starejši gospod. Obtožen je kaznivega dejanja, obtožnica pa temelji na členih kazenskega zakonika, ki se nam zdijo nesmiselno strogi. V podobnem položaju je še množica drugih zagovornikov človekovih pravic, odvetnikov in zdravnikov, ki jih dobro poznamo, saj so, dokler so bili na svobodi, obiskovali tudi Evropski parlament. Zdaj so zaporniki vesti v Siriji, to pa je nesprejemljivo. Ker je prav, da navedemo imena, naj naštejem nekaj tistih, ki so nas obiskali: gospod Al Hasani, gospod Al Abdalah in gospod Labvani. Gre za same prijatelje. Rada bi jasno povedala, da se lahko Sirija pohvali z mnogimi stvarmi, ki bi jih bilo lepo videti tudi v drugih državah. Ne govorim nič nezaslišanega. V tej državi vlada resnična svoboda vesti in vere. Velike uspehe dosegajo pri razvoju šolstva in zdravstva. Lepo skrbijo za begunce iz Iraka in Palestine. To je država velikih možnosti, nenazadnje tudi na mednarodnem prizorišču, in tega ne smemo spregledati. Predsedniku Bašarju Al Asadu, ki ga osebno dobro poznam, bi rada povedala: „Predsednik, ne potrebujete teh zapornikov vesti, da bi si ohranili moč v lastni državi in se uveljavili na mednarodnem prizorišču. Brez škode si lahko privoščite tudi razkošje zagovornikov človekovih pravic.“ Ko govorimo o Siriji, ne bi smeli imeti pred očmi samo njenega obraza sistematične represije. Ta obraz obstaja, gospe in gospodje, in ga ne smemo zanikati. Sirija pa ima tudi druge obraze in zato se nam zdi pridružitveni sporazum tako dragocen, komisarka. Vemo, da Sirija za zdaj zavrača njegovo sklenitev. Prosim, obveščajte nas o poteku pogajanj. Mnogi med nami bi želeli, da bi Sirija sprejela koristno vlogo, ki jo je sposobna odigrati na mednarodnem prizorišču in v bližnjevzhodnem mirovnem procesu."@sl20
". Fru talman! Jag instämmer i budskapet från mina kolleger som har krävt att Haytham Al Maleh omedelbart ska friges. Precis som det har sagts här är han en till åren kommen herre. Han har anklagats för brott, men detta i enlighet med artiklar i strafflagen som för oss förefaller mycket överdrivna. Efter honom finns det framför allt andra människorättsförsvarare, andra advokater och andra läkare som vi känner till väl, eftersom de har besökt Europaparlamentet och därefter fängslats. De är samvetsfångar, och vi kan inte godta detta av Syrien. Eftersom det alltid är viktigt att nämna namn skulle jag vilja nämna al-Hassani, al-Abdallah och Labouani, som har besökt oss här. De är i stort sett alla vänner. Jag vill mycket bestämt säga att det finns många saker i Syrien som jag skulle vilja se även på andra områden. Det finns ingenting överdrivet i det jag säger. Det finns verklig samvetsfrihet och religionsfrihet. Man satsar verkligen på utbildning och hälsa. Och man satsar verkligen på att välkomna irakiska och palestinska flyktingar. Detta är ett land med potential, inte minst på den internationella arenan, som vi inte kan bortse från. Jag vill säga följande till president Bashar al-Assad, som jag känner väl: Käre president, ni behöver inte dessa samvetsfångar för att vara mäktig i ert land eller för att spela en roll på den internationella arenan. Ni har råd med lyxen att också försvara mänskliga rättigheter. Vi bör enligt min åsikt inte bara ha den systematiska undertryckelsen i åtanke när vi talar om Syrien. Den finns och vi kan inte förneka den. Men det finns mycket mer än bara så i Syrien, och därför sätter vi så stort värde på detta associeringsavtal, fru kommissionsledamot. Vi är medvetna om att Syrien har förkastat det i nuläget. Vi ber er att hålla oss informerade om hur förhandlingarna fortskrider. Vi – i varje fall många av oss – vill att Syrien ska kunna spela den positiva roll som landet kan spela på den internationella arenan och i fredsprocessen i Mellanöstern."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"Labouani"13
"al-Hassani"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph