Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-09-Speech-4-200"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100909.15.4-200"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à regretter la décision du Kenya, celle de l’Union africaine et celle de la Ligue arabe de refuser de mettre en œuvre le mandat d’arrêt international pour crime contre l’humanité à l’encontre d’Omar el-Béchir. Le président soudanais jouit ainsi d’une totale impunité dans la quasi-totalité des pays africains et arabes. Nous sommes aussi un certain nombre, sans doute un peu moins, à souhaiter que la justice internationale puisse être la même pour tous et pour toutes partout à travers le monde. Nous savons combien il a été difficile de mettre en œuvre la Cour pénale internationale. Nous savons aussi que le chemin est encore assez long avant que cette juridiction puisse agir partout à travers le monde. Nous serions cependant plus crédibles si l’ensemble de nos États, et notamment la France, ne tergiversaient pas autant avant d’adapter leur droit à celui de la justice internationale. Nous serions plus crédibles si de grands États comme les États-Unis ne se situaient pas hors du champ d’application de cette justice internationale. J’oserais dire que les États européens ont de lourdes responsabilités vis-à-vis de l’Afrique et que nous ne devons pas leur donner une impression de deux poids et deux mesures, car force est de constater que la justice internationale semble surtout s’appliquer aux États africains, sauf si les gouvernements de certains États européens y ont des intérêts puissants. Alors, oui, sur ces bancs, nous regrettons que la décision de la Cour pénale internationale ne soit pas appliquée à Omar el-Béchir, responsable de tant de crimes. Mais nous voulons une justice égale pour tous et pour toutes, y compris sur le territoire de l’Union européenne. Ce n’est qu’à cette seule condition, qui est celle de l’exemplarité, que l’Union européenne pourra être un véritable espace de liberté et de justice et que nous pourrons avancer pas à pas vers l’universalité du droit, de la démocratie et des droits de l’homme. C’est pourquoi je me félicite aussi que ce matin, une large majorité du Parlement européen ait condamné l’ensemble des discriminations à l’égard des Roms et tout particulièrement les propos xénophobes du président de la République française, qui ose encore se prévaloir de la déclaration des droits de l’homme. Il ne nous reste plus, Madame la Commissaire, qu’à passer aux actes si nous voulons que nos discours continuent à être crédibles partout à travers le monde."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, mnoho z nás zde ve sněmovně je velice zarmouceno tím, jaká rozhodnutí Keňa přijala, Africká unie a Liga arabských států odmítají uznat mezinárodní zatykač vydaný na Umara al-Bašíra kvůli páchání zločinů proti lidskosti. Súdánský prezident se tak pohybuje zcela beztrestně v mnoha afrických a arabských zemích. Mnoho z nás, i když zajisté již méně, si přeje, aby mezinárodní spravedlnost platila pro všechny na celém světě bez rozdílu. Všichni víme, jak obtížné bylo Mezinárodní trestní soud ustanovit. Víme také, že je před námi stále ještě dlouhá cesta, než bude tento soud plně fungovat po celém světě. Měli bychom však více důvěryhodnosti, pokud by členské státy, konkrétně Francie, tolik neváhaly s úpravou svých zákonů tak, aby byly v souladu s mezinárodním právem. Měli bychom více důvěryhodnosti, pokud by se největší státy jako USA samy této mezinárodní spravedlnosti nevyhýbaly. Troufám si říci, že evropské státy mají za Afriku velkou odpovědnost a nesmíme v nich vzbuzovat dojem, že používáme jakýsi dvojí metr, protože my musíme vzít na vědomí, že to vypadá, jakoby mezinárodní právo platilo především pro africké země, pokud tam však vlády určitých evropských států nemají své zájmy. Proto je nám v této sněmovně velice líto, že rozhodnutí ICC nebylo v případě Umara al-Bašíra, který je zodpovědný za mnoho zločinů, respektováno. Chceme však spravedlnost bez rozdílu pro všechny, i na půdě Evropské unie. Jen za této podmínky – tedy, že sami půjdeme příkladem – se může Evropská unie stát skutečným prostorem svobody a spravedlnosti a my tak budeme moci postupně nastolovat univerzální právo, demokracii a dodržování lidských práv. A proto mám velikou radost, že dnes dopoledne velká většina této sněmovny odsoudila veškeré projevy diskriminace Romů, zejména xenofobní poznámky francouzského prezidenta, který má stále tu drzost odvolávat se na Všeobecnou deklaraci lidských práv. Nyní, paní komisařko, musíme změnit naše slova v činy, pokud chceme, aby naše slova stále ve světě vzbuzovala důvěru."@cs1
"Fru formand! Mange af os her i Parlamentet beklager de beslutninger, som Kenya, Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga har truffet, om at nægte at håndhæve den internationale arrestordre på Omar al-Bashir for forbrydelser mod menneskeheden. Den sudanske præsident nyder således fuldstændig straffrihed i næsten alle afrikanske og arabiske lande. Mange af os, men utvivlsomt ikke helt så mange, ønsker, at folkeretten skal gælde ensartet for alle over hele verden. Vi ved, hvor vanskeligt det var at få oprettet Den Internationale Straffedomstol (ICC). Vi ved også, at der er lang vej endnu, inden domstolen kan handle i hele verden. Vi ville imidlertid være mere troværdige, hvis alle vores medlemsstater, navnlig Frankrig, ikke tøvede så længe, inden de tilpassede deres lovgivning til folkeretten. Vi ville være mere troværdige, hvis store lande som USA ikke stillede sig uden for disse internationale domstoles rækkevidde. Jeg vil endda gå så vidt som til at sige, at de europæiske lande har et stort ansvar over for Afrika, og vi må ikke give dem indtryk af, at vi har dobbelte standarder, for vi må erkende, at de internationale retsregler især synes at gælde for afrikanske lande, medmindre regeringerne i visse europæiske lande har stærke interesser der. Derfor beklager vi her i Parlamentet, at ICC's beslutning ikke er blevet anvendt over for Omar al-Bashir, som er ansvarlig for så mange forbrydelser. Men vi ønsker samme retfærdighed for alle, herunder på EU's område. Det er kun på grundlag af denne forudsætning – at vi vil foregå med et godt eksempel – at EU virkelig kan være et område med frihed og retfærdighed, og vi kan skridt for skridt gå i retning af, at lovgivning, demokrati og menneskerettigheder skal være noget universelt. Derfor glæder det mig, at et stort flertal her i Parlamentet her til morgen fordømte enhver diskrimination over for romaerne, navnlig de fremmedfjendske bemærkninger fra den franske præsident, som stadig tør påkalde sig den universelle menneskerettighedserklæring. Det, vi skal gøre nu, fru kommissær, er at lade vores ord følge af handling, hvis vi ønsker, at vores ord fortsat skal være troværdige verden over."@da2
"Frau Präsidentin! Viele von uns in diesem Parlament bedauern die Entscheidungen Kenias, der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga, die Durchsetzung des gegen Omar al-Baschir erlassenen internationalen Haftbefehls wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verweigern. Der sudanesische Präsident genießt somit in fast allen afrikanischen und arabischen Ländern volle Straflosigkeit. Vielen von uns, obschon nicht ganz so vielen, ist daran gelegen, dass die internationale Rechtsprechung für alle weltweit gleich gelten würde. Wir wissen, wie schwierig es war, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu errichten. Wir wissen auch, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, bevor dieser Gerichtshof weltweit handeln kann. Wir wären allerdings viel glaubwürdiger, wenn alle unsere Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, bei der Anpassung ihrer Rechtsetzung an die internationale Gerichtsbarkeit nicht so lange zögern würden. Wir wären glaubwürdiger, wenn wichtige Staaten, wie die USA, sich nicht außerhalb dieser internationalen Gerichtsbarkeit stellten. Ich würde sogar sagen, dass die europäischen Staaten große Verantwortung gegenüber Afrika tragen und dass wir nicht den Eindruck erwecken dürfen, wir würden mit zweierlei Maß messen, denn wir müssen anerkennen, dass die internationale Gerichtsbarkeit scheinbar vor allem in afrikanischen Staaten Anwendung findet, solange die Regierungen gewisser europäischer Staaten dort nicht starke Interessen haben. Wir in diesem Parlament bedauern daher, dass die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs für Omar al-Baschir nicht zur Anwendung kam, der für so viele Verbrechen verantwortlich ist. Doch wir wollen gleiches Recht für alle, auch auf dem Boden der Europäischen Union. Nur unter dieser Voraussetzung – indem sie mit gutem Beispiel vorangeht – kann die Europäische Union ein wirklicher Raum der Freiheit und des Rechts sein und können wir Schritt für Schritt auf die universelle Gültigkeit der Rechtsetzung, der Demokratie und der Menschenrechte zugehen. Deshalb freut es mich auch, dass heute Morgen eine breite Mehrheit dieses Parlaments jegliche Diskriminierung der Roma und insbesondere die rassistischen Äußerungen des Präsidenten der französischen Republik verurteilte, der es wagt, sich immer noch mit der Allgemeinen Menschenrechtserklärung zu brüsten. Jetzt gilt es, Frau Kommissarin, unsere Worte in Taten umzusetzen, wenn wir wollen, dass unsere Worte weltweit glaubwürdig bleiben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πολλοί από εμάς που παρευρισκόμαστε στην παρούσα Αίθουσα λυπούμαστε για τις αποφάσεις της Κένυας, της Αφρικανικής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου να αρνηθούν να θέσουν σε ισχύ το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε κατά του Omar al-Bashir για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος του Σουδάν απολαμβάνει έτσι πλήρους ατιμωρησίας σε όλες σχεδόν τις αφρικανικές και αραβικές χώρες. Πολλοί από εμάς, αν και αναμφίβολα όχι και τόσο πολλοί, επιθυμούμε να μπορούσε η διεθνής δικαιοσύνη να ήταν η ίδια για όλους παντού στον κόσμο. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη υπήρξε η σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ). Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει ακόμη αρκετά μακρύς δρόμος να διανύσουμε έως ότου μπορέσει το δικαστήριο αυτό να δρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα είμαστε περισσότερο αξιόπιστοι, εντούτοις, εάν όλα τα κράτη μέλη μας, και ιδιαίτερα η Γαλλία, δεν δίσταζαν τόσο πολύ πριν από την προσαρμογή της νομοθεσίας τους με τη διεθνή δικαιοσύνη. Θα είμαστε περισσότερο αξιόπιστοι εάν μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έθεταν εαυτούς υπεράνω της διεθνούς δικαιοσύνης. Θα έφτανα μέχρι το σημείο να πω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες φέρουν σοβαρές ευθύνες απέναντι στην Αφρική, και δεν πρέπει να τους δίδουμε την εντύπωση ότι έχουμε δύο μέτρα και σταθμά, διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διεθνής δικαιοσύνη φαίνεται να ισχύει κυρίως για τις αφρικανικές χώρες, εκτός όταν οι κυβερνήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών έχουν μεγάλα συμφέροντα εκεί. Ως εκ τούτου, λυπούμαστε στο Σώμα αυτό που η απόφαση του ΔΠΔ δεν εφαρμόστηκε για τον Omar al-Bashir, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τόσα εγκλήματα. Ωστόσο, θέλουμε ίση δικαιοσύνη για όλους, το ίδιο και επί του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με βάση τον όρο αυτόν –ότι θα καταστούμε παράδειγμα– θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει πραγματικό χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε βήμα-βήμα προς την κατεύθυνση της οικουμενικότητας του δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι επίσης που σήμερα το πρωί μια μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος αυτού καταδίκασε όλες τις διακρίσεις κατά των Ρομά, ιδιαίτερα τις ξενοφοβικές παρατηρήσεις από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος εξακολουθεί να τολμά να επικαλείται την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό που πρέπει εμείς να πράξουμε τώρα, κύριε Επίτροπε, είναι να κάνουμε τον λόγο μας πράξη, αν θέλουμε ο λόγος μας να διατηρήσει την αξιοπιστία του σε ολόκληρο τον κόσμο."@el10
"Madam President, many of us in this Chamber regret the decisions by Kenya, the African Union and the Arab League to refuse to put into effect the international arrest warrant brought against Omar al-Bashir for crimes against humanity. The Sudanese President thus enjoys total impunity in almost all African and Arab countries. Many of us, though doubtless not quite so many, wish that international justice could be the same for everybody throughout the world. We know how difficult it was to set up the International Criminal Court (ICC). We also know that there is still quite a long way to go before this court can act throughout the world. We would be more credible, however, if all our Member States, particularly France, did not vacillate so much before adapting their laws to those of international justice. We would be more credible if major countries like the United States did not place themselves beyond the reach of this international justice. I would go so far as to say that European countries bear serious responsibilities towards Africa, and we must not give them the impression of having double standards, because we have to acknowledge that international justice seems to apply above all to African countries unless the governments of certain European countries have powerful interests there. Therefore, we in this House regret that the ICC’s decision has not been applied to Omar al-Bashir, who is responsible for so many crimes. However, we want equal justice for everybody, including on European Union soil. It is only on the basis of this condition – that of setting an example – that the European Union can be a real area of freedom and justice and we can progress step by step towards the universality of law, democracy and human rights. That is why I am also delighted that this morning a large majority of this House condemned all discrimination against the Roma people, particularly the xenophobic comments by the President of the French Republic, who still dares to invoke the Universal Declaration of Human Rights What we have to do now, Commissioner, is to turn our words into deeds if we want our words to remain credible throughout the world."@en4
"Señora Presidenta, muchos diputados de este Parlamento lamentamos las decisiones adoptadas por Kenia, la Unión Africana y la Liga Árabe de negarse a llevar a la práctica la orden de detención internacional dictada contra Omar al-Bashir por crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, el Presidente de Sudán disfruta de total impunidad en casi todos los países africanos y árabes. Muchos de nosotros, aunque sin duda no los suficientes, queremos que la justicia internacional pueda ser igual para todos en todo el mundo. Sabemos lo difícil que fue crear la Corte Penal Internacional (CPI). También sabemos que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que este tribunal pueda actuar en todo el mundo. Sin embargo, tendríamos más credibilidad si todos nuestros Estados miembros, especialmente Francia, no vacilara tanto antes de adaptar su legislación a aquella relativa a la justicia internacional. Tendríamos más credibilidad si países importantes como los Estados Unidos no se pusieran fuera del alcance de esta justicia internacional. Incluso diría que los países europeos asumen importantes responsabilidades con respecto a África, y no debemos darles la impresión de que tenemos una dualidad de criterios, porque tenemos que reconocer que parece que la justicia internacional se aplica sobre todo a los países africanos a no ser que los gobiernos de determinados países europeos tengan allí sólidos intereses. Por lo tanto, los diputados de este Parlamento lamentamos que no se haya aplicado a Omar al-Bashir, responsable de tantos crímenes, la decisión de la CPI. Sin embargo, queremos la misma justicia para todos, incluso en el territorio de la Unión Europea. Únicamente teniendo en cuenta esta condición —es decir, dando ejemplo— la Unión Europea puede ser un auténtico espacio de libertad y justicia y podemos avanzar poco a poco hacia la universalidad del Derecho, la democracia y los derechos humanos. Por ese motivo también me alegra que esta mañana una gran mayoría de este Parlamento condenara toda discriminación contra el pueblo gitano, en particular los comentarios xenófobos del Presidente de la República Francesa, que todavía osa invocar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que ahora tenemos que hacer, señora Comisaria, es pasar de las palabras a los hechos si queremos tener credibilidad en todo el mundo."@es21
"Austatud juhataja! Paljud istungisaalis olijad mõistavad hukka asjaolu, et Kenya, Aafrika Liit ja Araabia Liiga otsustasid mitte rakendada Omar al-Bashiri suhtes inimsusevastaste kuritegude eest välja antud rahvusvahelist vahistamismäärust. Seetõttu on Sudaani president karistamatu peaaegu kogu Aafrikas ja araabia maades. Paljud meist, kuid kindlasti mitte nii paljud, soovivad, et rahvusvaheline õigus oleks kõigile sama üle maailma. Me teame, kui raske oli Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (RKK) loomine. Teame ka, et on vaja veel palju tööd, et see kohus saaks tegutseda igal pool maailmas. Oleksime aga palju tõsiseltvõetavamad, kui kõik meie liikmesriigid, eeskätt Prantsusmaa, ei kõhkleks nii palju, kui on vaja kohandada enda õigust rahvusvahelise õigusega. Oleksime palju tõsiseltvõetavamad, kui sellised suured riigid nagu Ameerika Ühendriigid ei arvaks, et nad on rahvusvahelisest õigusest üle. Läheksin isegi nii kaugele, et ütleksin, et Euroopa riikidel on Aafrika ees väga suur vastutus ja me ei tohi jätta neile muljet, et meil on topeltstandardid, sest tuleb tõdeda, et rahvusvaheline õigus paistab kehtivat kõige enam Aafrika riikidele siis, kui teatud Euroopa riikidel ei ole seal just omi suuri huvisid mängus. Seepärast on täiskogul väga kahju, et RKK otsusest ei peetud kinni Omar al-Bashiri puhul, kes nii paljude kuritegude eest vastutab. Tahame aga võrdset õigust kõigile, kaasa arvatud Euroopa Liidu territooriumil olijaile. Ainult eeskuju seadmise põhjusel võib Euroopa Liit olla tõeline vabadusel ja õigusel põhinev ala ning saame liikuda samm-sammult õiguse, demokraatia ja inimõiguste universaalsuse põhimõtte suunas. Seepärast on mul ka nii hea meel, et täna hommikul mõistis täiskogu suur enamus hukka romade diskrimineerimise ja ennekõike Prantsuse Vabariigi presidendi ksenofoobsed märkused, kes julgeb neid veel inimõiguste ülddeklaratsiooniga õigustada. Nüüd, lugupeetud volinik, peame oma sõnadelt aga tegudele minema, kui tahame, et meie sõnadel maailmas ka edaspidi väärtust oleks."@et5
"Arvoisa puhemies, monet meistä tässä salissa pahoittelevat Kenian, Afrikan unionin ja Arabiliiton päätöksiä kieltäytyä panemasta toimeen Omar al-Bashirin ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten johdosta annettua kansainvälistä pidätysmääräystä. Sudanin presidentti nauttii näin täydellistä rankaisemattomuutta lähes kaikissa Afrikan maissa ja arabimaissa. Monet meistä, vaikka epäilemättä eivät aivan niin monet, toivovat, että kansainvälinen oikeus voisi olla sama kaikille kaikkialla maailmassa. Tiedämme, miten vaikeaa oli perustaa Kansainvälinen rikostuomioistuin. Tiedämme myös, että vielä on kuljettava melko pitkä matka, ennen kuin tämä tuomioistuin voi toimia kaikkialla maailmassa. Olisimme kuitenkin uskottavampia, jos kaikki jäsenvaltiomme, etenkin Ranska, eivät epäröisi niin paljon ennen kuin mukauttavat lainsäädäntönsä kansainväliseen oikeuteen. Olisimme uskottavampia, jos merkittävät maat, kuten Yhdysvallat, eivät asettaisi itseään kansainvälisen oikeuden ulottumattomiin. Sanoisin jopa, että Euroopan mailla on vakavia velvoitteita Afrikkaa kohtaan, emmekä saa antaa heille vaikutelmaa kaksinaismoralismista; meidän on nimittäin tunnustettava, että kansainvälinen oikeus näyttää koskevan ennen kaikkea Afrikan maita, paitsi jos tiettyjen Euroopan maiden hallituksilla on niissä vahvoja intressejä. Näin ollen me tässä parlamentissa pahoittelemme sitä, ettei Kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöstä ole sovellettu Omar al-Bashiriin, joka on vastuussa niin monista rikoksista. Haluamme kuitenkin yhtäläistä oikeutta kaikille, myös Euroopan unionin maaperällä. Ainoastaan tällä edellytyksellä – toimimalla esimerkkinä – Euroopan unioni voi olla todellinen vapauden ja oikeuden alue ja voimme edetä askel askeleelta kohti oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta. Siksi olen myös iloinen siitä, että tänä aamuna tämän parlamentin suuri enemmistö tuomitsi romanien kaikenlaisen syrjinnän, etenkin Ranskan tasavallan presidentin, joka edelleen kehtaa vedota ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, muukalaisvihamieliset kommentit. Hyvä komission jäsen, nyt meidän on muutettava sanamme teoiksi, jos haluamme sanamme pysyvän uskottavana kaikkialla maailmassa."@fi7
". Elnök asszony, ebben a Házban sokan fájlaljuk, hogy Kenya, az Afrikai Unió és az Arab Liga nem volt hajlandó végrehajtani az Omár el-Besir ellen emberiesség elleni bűncselekmények elkövetése miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancsot. Ilyen módon a szudáni elnök teljes büntetlenséget élvez csaknem minden afrikai és arab országban. Sokan kívánjuk azt, bár kétségtelenül nem elegen, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatás mindenkire azonos módon vonatkozzon az egész világon. Tudjuk, hogy milyen nehéz volt felállítani a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Azt is tudjuk, hogy hosszú utat kell még addig megtenni, amíg ez a bíróság a világon mindenütt el tud járni. Hitelesebbek lennénk azonban, ha a tagállamok, különösen Franciaország, nem haboznának, annyit hogy harmonizálják-e saját törvényeiket a nemzetközi igazságszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokkal Hitelesebbek lennénk akkor is, ha olyan jelentős országok, mint az Egyesült Államok, nem helyeznék magukat kívül a nemzetközi igazságszolgáltatás jogkörén. Ki merem jelenteni, hogy az európai országok komoly felelősséget viselnek Afrika iránt, és nem kelthetjük bennük a kettős mérce alkalmazásának benyomását, ugyanis el kell ismernünk, hogy úgy látszik, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatás addig terjed ki feltétlenül az afrikai országokra, amíg bizonyos európai államok kormányainak nincsenek jelentős érdekei ott. Ezért mi itt ebben a Házban sajnáljuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatát nem hajtották végre a számtalan bűncselekmény elkövetéséért felelős Omár el-Besiron. Mi ugyanakkor azonos mércével akarunk mindenkit mérni, itt Európában is. Csak ennek a feltételnek az alapján – azaz példamutatással – válhat az Európai Unió a szabadság és az igazság igazi hazájává, és csak lépésről lépésre haladhatunk a jog egyetemessége, a demokrácia és az emberi jogok felé. Ezért is örülök annak, hogy ma délelőtt ez a Ház nagy többséggel elítélt minden diszkriminációt a romák ellen, különösen a Francia Köztársaság elnökének idegengyűlölő kijelentéseit, aki még ezek után is idézni meri az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Nekünk, Biztos asszony, most az a dolgunk, hogy tettekre váltsuk szavainkat, ha meg akarjuk őrizni e szavak hitelességét a világban."@hu11
"Signora Presidente, molti in noi in quest’Aula deplorano la decisione del Kenya, dell’Unione africana e della Lega araba di non dare esecuzione al mandato d’arresto internazionale emesso nei confronti di Omar al-Bashir per crimini contro l’umanità. Il presidente sudanese gode quindi di totale impunità in quasi tutti i paesi africani e arabi. Molti di noi, anche se certamente in numero inferiore, auspicano che la giustizia internazionale possa essere uguale per tutti in tutto il mondo. Sappiamo quanto sia stato difficile istituire la Corte penale internazionale. Sappiamo anche che resta ancora molto da fare prima che questo organismo possa operare in tutto il mondo. Saremmo più credibili, tuttavia, se tutti i nostri Stati membri, in particolare la Francia, non esitassero così tanto prima di adeguare la propria legislazione alle norme della giustizia internazionale. Saremmo più credibili se paesi come gli Stati Uniti non si collocassero al di fuori della portata di questa giustizia internazionale. Mi permetto di affermare che i paesi europei hanno pesanti responsabilità nei confronti dell’Africa, alla quale non dobbiamo dare l’impressione di avere due pesi e due misure. Dobbiamo, infatti, ammettere che la giustizia internazionale sembra applicarsi soprattutto ai paesi africani, tranne il caso in cui i governi di certe nazioni europee abbiano forti interessi in quelle regioni. L’Assemblea deplora pertanto che la decisione della Corte penale internazionale non sia stata applicata nei confronti di Omar al-Bashir, responsabile di tanti crimini. Noi chiediamo tuttavia eguale giustizia per tutti, anche sul suolo dell’Unione europea. È solo rispettando questo presupposto – quindi con il nostro esempio – che l’Unione europea può diventare una’area di libertà e giustizia e che sarà possibile raggiungere, passo dopo passo, l’universalità del diritto, della democrazia e dei diritti umani. Per questa ragione sono lieta che questa mattina un’ampia maggioranza in seno all’Assemblea abbia condannato ogni forma di discriminazione nei confronti della popolazione rom, e, in particolare, le considerazioni xenofobe del presidente della Repubblica francese che ancora ha il coraggio di invocare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Oggi, signora Commissario, è giunto il momento per noi di passare dalle parole ai fatti, se vogliamo che le nostre parole continuino a essere credibili in tutto il mondo."@it12
"Ponia pirmininke, dauguma iš mūsų šiame Parlamente apgailestauja dėl Kenijos, Afrikos Sąjungos ir Arabų lygos sprendimų atsisakyti įvykdyti tarptautinį Omaro al-Bashiro arešto dėl nusikaltimų žmonijai orderį. Todėl Sudano prezidentas beveik visose Afrikos ir Arabų šalyse naudojasi visišku nebaudžiamumu. Dauguma iš mūsų, nors iš tikrųjų ne tiek jau daug, nori, kad tarptautinis teisingumas visame pasaulyje visiems būtų vienodas. Žinome, kaip sudėtinga buvo įsteigti Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT). Taip pat žinome, kad dar daug turime nuveikti, kad šis teismas galėtų visame pasaulyje vykdyti savo funkcijas. Tačiau būtume patikimesni, jeigu visos mūsų valstybės narės, ypač Prancūzija, taip ilgai neužtruktų pritaikydamos savo įstatymus prie tarptautinio teisingumo reikalavimų. Būtume patikimesni, jeigu didžiosios valstybės, pvz., Jungtinės Valstijos, neatsidurtų už šio tarptautinio teisingumo ribų. Pasakysiu dar daugiau – kad Europos šalys dėl Afrikos neša didelę atsakomybės naštą ir negalime sudaryti joms įspūdžio, kad taikome dvigubus standartus, nes turime pripažinti, kad tarptautinis teisingumas, atrodo, yra taikomas visų pirma Afrikos šalims, išskyrus atvejus, kai tam tikrų Europos šalių vyriausybės jose turi svarbių interesų. Todėl mes šiame Parlamente gailimės, kad TBT sprendimas nebuvo taikomas Omarui al-Bashirui, kuris yra atsakingas už daugybę nusikaltimų. Tačiau norime vienodo teisingumo visiems, taip pat ir tiems, kurie yra Europos Sąjungos teritorijoje. Tik esant tokiai sąlygai, t. y. rodant pavyzdį, Europos Sąjungoje gali būti sukurta tikra laisvės ir teisingumo erdvė, ir galime nuosekliai daryti pažangą visuotinės teisės kūrimo, demokratijos ir žmogaus teisių srityse. Būtent dėl to man taip pat malonu išgirsti, kad šį rytą didelė dauguma Parlamento narių pasmerkė bet kokią romų diskriminaciją, ypač ksenofobinius Prancūzijos Respublikos prezidento, kuris vis dar drįsta remtis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, komentarus. Komisijos nary, viskas, ką turime dabar padaryti, – tai paversti savo žodžius veiksmais, jeigu norime, kad pasaulis ir toliau pasitikėtų mūsų žodžiais."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Daudzi no mums šajā plenārsēžu zālē izsaka nožēlu par Kenijas, Āfrikas Savienības un Arābu līgas lēmumiem atteikties izpildīt starptautisku aresta orderi, kas izdots pret par noziegumiem pret cilvēci. Tā rezultātā Sudānas prezidents bauda pilnīgu nesodāmību gandrīz visās Āfrikas un Arābu valstīs. Daudzi no mums, lai gan ne tik daudz ir to, kas par to nešaubās, vēlas, lai starptautiskais taisnīgums attiektos uz visiem vienādi visā pasaulē. Mēs zinām, cik grūti bija izveidot Starptautisko krimināltiesu (SKT). Zinām arī to, ka joprojām vēl ir daudz kas veicams, lai šī tiesa varētu darboties visā pasaulē. Mēs tomēr izskatītos uzticamāki, ja visas mūsu dalībvalstis, jo īpaši Francija, tik ļoti nesvārstītos pirms savu likumu piemērošanas starptautiskajam taisnīgumam. Mēs izskatītos uzticamāki, ja lielās valstis, piemēram, Savienotās Valstis, nenostādītu sevi augstāk par šo starptautisko taisnīgumu. Uzdrīkstos pat teikt, ka Eiropas valstīm jāuzņemas nopietna atbildība par Āfriku un mēs nedrīkstam radīt tai iespaidu, ka izmantojam dubultmorāli, jo mums jāatzīst, ka starptautiskais taisnīgums šķiet ir visvairāk piemērojams Āfrikas valstīm, ja vien dažu Eiropas valstu valdībām tajās nav lielu interešu. Tādēļ mēs šajā Parlamentā ar nožēlu atzīstam, ka SKT lēmums nav ticis piemērots kurš ir atbildīgs par tik daudzu noziegumu izdarīšanu. Tomēr vēlamies vienādu taisnīgumu visiem, tostarp Eiropas Savienības teritorijā. Tikai pamatojoties uz šādu nosacījumu — piemēra rādīšanu citiem, Eiropas Savienība var kļūt par patiesu brīvības un taisnīguma reģionu un soli pa solim varam iet progresa virzienā uz tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību universalitāti. Tieši tādēļ priecājos arī par to, ka šorīt liels šā Parlamenta vairākums nosodīja jebkādu diskrimināciju pret romu iedzīvotājiem, jo īpaši ksenofobiskos izteikumus, ko pauda Francijas Republikas prezidents, kurš joprojām uzdrīkstas piesaukt Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Pašlaik mums, komisāra kungs, visvairāk ir nepieciešams pārvērst vārdus darbos, ja vēlamies, lai mēs savos vārdos joprojām būtu uzticami visā pasaulē."@lv13
"Madame la Présidente, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à regretter la décision du Kenya, celle de l'Union africaine et celle de la Ligue arabe de refuser de mettre en œuvre le mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité à l'encontre d'Omar el Béchir. Le président soudanais jouit ainsi d'une totale impunité dans la quasi-totalité des pays africains et arabes. Nous sommes aussi un certain nombre, sans doute un peu moins, à souhaiter que la justice internationale puisse être la même pour tous et pour toutes partout à travers le monde. Nous savons combien il a été difficile de mettre en œuvre la Cour pénale internationale. Nous savons aussi que le chemin est encore assez long avant que cette juridiction puisse agir partout à travers le monde. Nous serions cependant plus crédibles si l'ensemble de nos États, et notamment la France, ne tergiversaient pas autant avant d'adapter leur droit à celui de la justice internationale. Nous serions plus crédibles si de grands États comme les États-Unis ne se situaient pas hors du champ d'application de cette justice internationale. J'oserais dire que les États européens ont de lourdes responsabilités vis-à-vis de l'Afrique et que nous ne devons pas leur donner une impression de deux poids et deux mesures, car force est de constater que la justice internationale semble surtout s'appliquer aux États africains, sauf si les gouvernements de certains États européens y ont des intérêts puissants. Alors, oui, sur ces bancs, nous regrettons que la décision de la Cour pénale internationale ne soit pas appliquée à Omar el Béchir, responsable de tant de crimes. Mais nous voulons une justice égale pour tous et pour toutes, y compris sur le territoire de l'Union européenne. Ce n'est qu'à cette seule condition, qui est celle de l'exemplarité, que l'Union européenne pourra être un véritable espace de liberté et de justice et que nous pourrons avancer pas à pas vers l'universalité du droit, de la démocratie et des droits de l'homme. C'est pourquoi je me félicite aussi que ce matin, une large majorité du Parlement européen ait condamné l'ensemble des discriminations à l'égard des Roms et tout particulièrement les propos xénophobes du président de la République française, qui ose encore se prévaloir de la déclaration des droits de l'homme. Il ne nous reste plus, Madame la Commissaire, qu'à passer aux actes si nous voulons que nos discours continuent à être crédibles partout à travers le monde."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, velen in deze zaal betreuren het besluit van Kenia, de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga om geen internationaal aanhoudingsbevel voor misdrijf tegen de menselijkheid uit te vaardigen tegen Omar al-Bachir. De Sudanese president gaat daarmee volledig vrijuit in vrijwel alle Afrikaanse en Arabische landen. Velen van ons, hoewel dat er ongetwijfeld niet zo veel zullen zijn, willen dat de internationale rechtspraak overal ter wereld voor iedereen hetzelfde is. We weten allemaal hoeveel moeite het heeft gekost om het Internationaal Strafhof op te richten. We weten ook dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat deze rechtspraak overal ter wereld kan worden toegepast. We zouden echter een stuk geloofwaardiger zijn als al onze staten, en in het bijzonder Frankrijk, niet zo lang zouden blijven treuzelen om hun recht af te stemmen op dat van de internationale rechtspraak. We zouden geloofwaardiger zijn als grote landen zoals de Verenigde Staten niet buiten het toepassingsgebied van deze internationale rechtspraak zouden vallen. Ik durf te zeggen dat Europese landen zware verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van Afrika en dat we hen niet de indruk moeten geven dat we met twee maten meten, omdat we moeten erkennen dat de internationale rechtspraak alleen van toepassing lijkt te zijn op de Afrikaanse staten, behalve als de regeringen van bepaalde Europese staten daar grote belangen in lijken te hebben. Daarom betreuren we het in dit Huis dat het besluit van het Internationaal Strafhof niet wordt toegepast voor Omar al-Bachir, die verantwoordelijk is voor vele misdaden. Wij willen echter gelijke rechtspraak voor iedereen, ook op het grondgebied van de Europese Unie. Alleen op basis van deze voorwaarde – namelijk die om een voorbeeld te stellen – dat de Europese Unie een echte ruimte van vrijheid en rechtvaardigheid kan zijn en dat wij stap voor stap algemene geldigheid van het recht, democratie en de mensenrechten kunnen bereiken. Daarom ben ik ook zo blij dat een grote meerderheid van dit Huis vanmorgen alle vormen van discriminatie ten aanzien van de Roma hebben veroordeeld, en in het bijzonder de xenofobe uitlatingen van de president van de Franse Republiek, die nog steeds het lef heeft om zich te beroepen op de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Het is nu aan ons, commissaris, om onze woorden om te zetten in daden als we willen dat alles wat we gezegd hebben overal ter wereld geloofwaardig blijft."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wielu z nas w tej Izbie ubolewa nad podjętą przez Kenię, Unię Afrykańską oraz Ligę Państw Arabskich decyzją o odmowie wykonania międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego na Omara al-Bashira za zbrodnie przeciwko ludzkości. A zatem prezydent Sudanu korzysta z całkowitej bezkarności w prawie wszystkich krajach afrykańskich i arabskich. Wielu z nas, choć niewątpliwie wcale nie bardzo wielu, życzyłoby sobie, aby międzynarodowa sprawiedliwość mogła być jednakowa dla wszystkich na całym świecie. Wiemy, jak trudne było ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Wiemy również, że przed Trybunałem jest jeszcze długa droga, zanim będzie mógł działać na całym świecie. Jednakże bylibyśmy bardziej wiarygodni, gdyby wszystkie państwa członkowskie, a zwłaszcza Francja, nie wahały się tak bardzo, zanim dostosują własne przepisy do przepisów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Bylibyśmy również bardziej wiarygodni, gdyby duże kraje, takie jak Stany Zjednoczone, nie stawiały siebie ponad zasięgiem międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Powiedziałabym nawet, że kraje europejskie mają poważne obowiązki względem Afryki i nie wolno nam stwarzać wrażenia, że stosujemy dwojakie standardy, trzeba bowiem przyznać, że wydaje się, iż prawo międzynarodowe ma zastosowanie przede wszystkim do krajów afrykańskich, chyba że rządy pewnych krajów europejskich mają tam poważne interesy. Dlatego my, w tej Izbie, ubolewamy, że decyzja MTK nie miała zastosowania do Omara al-Bashira, który jest odpowiedzialny za tak wiele zbrodni. Jednakże pragniemy takiej samej sprawiedliwości dla wszystkich, również na terytorium Europy. Tylko na podstawie tego warunku – to znaczy dając przykład – Unia Europejska może być prawdziwym obszarem wolności oraz sprawiedliwości i możemy posuwać się krok po kroku w kierunku powszechności prawa, demokracji i praw człowieka. Dlatego cieszę się również, że dzisiaj rano zdecydowana większość w Izbie potępiła wszelką dyskryminację Romów, zwłaszcza ksenofobiczne uwagi wygłoszone przez prezydenta Republiki Francji, który nadal ma czelność powoływać się na Powszechną deklarację praw człowieka. Panie komisarzu, to, co teraz musimy zrobić, to przejść od słów do czynów, jeżeli chcemy, aby nasze słowa pozostały wiarygodne na całym świecie."@pl16
"Senhora Presidente, muitos de nós, nesta Câmara, lamentam que o Quénia, a União Africana e a Liga Árabe tenham decidido recusar-se a dar execução ao mandado de captura internacional contra Omar al-Bashir por crimes contra a humanidade. O Presidente sudanês goza, assim, de total impunidade em quase todos os países africanos e árabes. Há também muitos de nós, embora menos, sem dúvida, que desejam que a justiça internacional pudesse ser igual para todos em todo o mundo. Sabemos quão difícil foi criar o Tribunal Penal Internacional (TPI). Sabemos também que ainda há um longo caminho a percorrer antes de este tribunal poder agir em todo o mundo. Seríamos mais credíveis, contudo, se todos os nossos Estados-Membros, e especialmente a França, não vacilassem tanto antes de adaptarem as suas leis às da justiça internacional. Seríamos mais credíveis se grandes Estados como os EUA não se colocassem fora do âmbito de aplicação dessa justiça internacional. Atrever-me-ia mesmo a dizer que os Estados europeus têm responsabilidades importantes para com os Estados africanos, e que não podemos dar-lhes a impressão de que aplicamos “dois pesos e duas medidas”, pois temos de reconhecer que a justiça internacional parece aplicar-se sobretudo a esses Estados, salvo quando certos governos europeus têm aí fortes interesses. Por conseguinte, nós, nesta Câmara, lamentamos que a decisão do TPI não tenha sido aplicada a Omar al-Bashir, que é responsável por tantos crimes. No entanto, queremos uma justiça igual para todos, incluindo no território da União Europeia. Só nesta condição - a da exemplaridade - é que a União Europeia pode ser um verdadeiro espaço de liberdade e justiça e pode avançar passo a passo para universalidade do direito, da democracia e dos direitos humanos. Essa a razão por que me congratulo tanto com o facto de, esta manhã, uma larga maioria deste Parlamento ter condenado toda e qualquer discriminação contra os Roma, e especialmente os comentários xenófobos do Presidente da República Francesa, que ainda ousa invocar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que temos de fazer agora, Senhora Comissária, é de passar das palavras aos actos, se quisermos que as nossas palavras continuem a ser credíveis em todo o mundo."@pt17
"Dnă președintă, mulți dintre noi, cei din acest Parlament, regretă deciziile luate de Kenya, Uniunea Africană și Liga Arabă de a refuza să aplice mandatul de arestare internațional emis pe numele lui Omar alBashir pentru crime împotriva umanității. Președintele sudanez se bucură astfel de impunitate totală în aproape toate țările africane și arabe. Mulți dintre noi, deși fără îndoială nu atât de mulți, doresc ca justiția internațională să poată fi aceeași pentru toată lumea de pretutindeni. Știm cât de dificilă a fost crearea Curții Penale Internaționale (CPI). De asemenea, știm că mai sunt încă destul de multe de făcut înainte ca această curte să poată acționa în întreaga lume. Am fi însă mai credibili dacă toate statele noastre membre, în special Franța, nu ar mai fi atât de indecise în legătură cu adaptarea legislației proprii la cele ale justiției internaționale. Am fi mult mai credibili dacă țări majore precum Statele Unite nu s-ar plasa în afara sferei de influență a acestei justiții internaționale. Aș putea spune chiar și că țările europene au responsabilități serioase față de Africa și nu trebuie să le lăsăm impresia că avem standarde duble, pentru că trebuie să recunoaștem că justiția internațională pare să se aplice mai presus de toate țărilor africane, cu excepția cazului în care guvernele anumitor țări europene au interese puternice în acestea. Prin urmare, noi, cei din acest Parlament, regretăm că decizia CPI nu a fost aplicată în cazul Omar alBashir, care este responsabil pentru atât de multe crime. Cu toate acestea, dorim justiție pentru toți, inclusiv pe teritoriul Uniunii Europene. Doar pe baza acestei condiții – condiția de a oferi un exemplu – Uniunea Europeană poate fi o adevărată zonă de libertate și justiție și putem progresa pas cu pas spre universalitatea legislației, democrației și a drepturilor omului. De aceea sunt încântată și că în această dimineață, o mare majoritate a acestui Parlament a condamnat orice discriminare împotriva romilor, în special comentariile xenofobe ale președintelui Republicii Franceze care încă mai îndrăznește să invoce Declarația universală a drepturilor omului. Ceea ce trebuie să facem acum, dnă comisar, este să punem în practică cele susținute dacă dorim ca ceea ce spunem să fie credibil în întreaga lume."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, mnohí z nás v tomto Parlamente ľutujú rozhodnutie Kene, Africkej únie a Ligy arabských štátov odmietnuť vykonanie medzinárodného zatykača vydaného na Umara al-Bašíra za zločiny spáchané proti ľudskosti. Sudánsky prezident je teda takmer vo všetkých afrických a arabských krajinách úplne beztrestný. Mnohí z nás, hoci nepochybne nie až toľkí, si želajú, aby medzinárodná spravodlivosť mohla byť rovnaká pre všetkých na svete. Vieme, aké zložité bolo vytvoriť Medzinárodný trestný súd (MTS). Tiež vieme, že tento súd musí prejsť ešte dosť dlhú cestu, aby mohol konať všade vo svete. Mohli by sme však byť dôveryhodnejší, keby všetky naše členské štáty, najmä Francúzsko, toľko neváhali pred prispôsobením svojich zákonov zákonom medzinárodnej spravodlivosti. Boli by sme dôveryhodnejší, keby sa veľké krajiny ako Spojené štáty nestavali mimo dosahu tejto medzinárodnej spravodlivosti. Zájdem až tak ďaleko, že poviem, že európske krajiny nesú vážnu zodpovednosť voči Afrike a že v afrických štátoch nesmieme vyvolať pocit, že používame dvojitý meter, lebo musíme priznať, že sa zdá, že medzinárodná spravodlivosť sa uplatňuje predovšetkým na africké krajiny, pokiaľ tam vlády niektorých európskych krajín nemajú mocenské záujmy. Preto je nám v tomto Parlamente ľúto, že sa rozhodnutie MTS neuplatnilo na Umara al-Bašíra, ktorý je zodpovedný za toľké zločiny. Chceme však rovnakú spravodlivosť pre všetkých vrátane na pôde Európskej únie. Je to len na základe tejto podmienky – a to dať príklad –, že Európska únia môže byť skutočným priestorom slobody a spravodlivosti a že sa postupne môžeme priblížiť k všeobecnej platnosti práva, demokracie a ľudských práv. Preto som tiež rada, že dnes dopoludnia veľká väčšina tohto Parlamentu odsúdila všetku diskrimináciu Rómov, najmä xenofóbne pripomienky prezidenta Francúzskej republiky, ktorý má ešte odvahu dovolávať sa Všeobecnej deklarácie ľudských práv. To, čo musíme teraz urobiť, pán komisár, je premeniť slová na skutky, ak chceme, aby si naše slová zachovali dôveryhodnosť vo svete."@sk19
"Gospa predsednica, mnogi v tej dvorani obžalujemo nedavne odločitve Kenije, Afriške unije in Arabske lige, da ne bodo upoštevale mednarodnega naloga za prijetje Omarja al Baširja zaradi zločinov proti človeštvu. Sudanski predsednik tako uživa polno nedotakljivost v skoraj vseh afriških in arabskih državah. Večina med nami, sicer očitno ne prav prepričljiva večina, nas želi, da bi mednarodna pravica veljala enako za vse ljudi na svetu. Spomnimo se, kako težko je bilo ustanoviti Mednarodno kazensko sodišče (MKS). Vemo tudi, da bo preteklo še precej časa, preden se bodo pristojnosti tega sodišča razširile na ves svet. Vsi skupaj pa bi bili precej bolj verodostojni, če naše države članice, še zlasti Francija, ne bi toliko omahovale pri prilagajanju svoje zakonodaje potrebam mednarodnega pravosodja. Bolj verodostojni bi bili, če se pomembne države, kot so Združene države Amerike, ne bi izločile iz pristojnosti mednarodnega pravosodja. Lahko rečemo, da imajo evropske države veliko odgovornost do Afrike, da tej celini ne smemo vsiljevati vtisa, da uporabljamo dvojna merila, saj moramo ugotoviti, da mednarodno pravico uveljavljamo predvsem pri afriških državah, razen pri tistih, ki jih ščitijo pomembni interesi nekaterih evropskih držav. Zato poslanci obžalujemo, da nalog MKS za prijetje Omarja al Baširja, ki je odgovoren za vrsto zločinov, ni bil upoštevan. Želeli pa bi, da bi pravica veljala enako za vse, tudi na ozemlju Evropske unije. Samo pot tem pogojem – namreč, da je zgled – bo Evropska unija območje resnične svobode in pravičnosti in samo tako lahko postopoma širimo pravno državo, demokracijo in človekove pravice po svetu. Zato me zelo veseli, da je danes velika večina poslancev obsodila vse oblike diskriminacije Romov, še zlasti pa ksenofobne opazke predsednika Republike Francije, ki si ob svojem ravnanju še drzne sklicevati se na Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Kar nas čaka zdaj, komisar, pa je preiti od besed k dejanjem, če želimo ohraniti verodostojnost naših besed pred svetom."@sl20
"Fru talman! Många av oss här i kammaren beklagar Kenyas, Afrikanska unionens och Arabförbundets beslut att underlåta att verkställa den internationella arresteringsordern mot Omar al-Bashir för brott mot mänskligheten. Sudans president har därmed total straffrihet i nästan samtliga afrikanska och arabiska länder. Många av oss, men uppenbarligen inte riktigt så många, önskar att alla i hela världen omfattades av samma internationella rätt. Vi vet hur svårt det var att upprätta Internationella brottmålsdomstolen. Vi vet också att det är långt kvar tills denna domstol kan agera i hela världen. Vi skulle emellertid vara mer trovärdiga om samtliga EU:s medlemsstater, särskilt Frankrike, inte tvekade så mycket innan de anpassade sina lagar till internationell rätt. Vi skulle vara mer trovärdiga om stora länder som USA inte ställde sig utanför den internationella rättens jurisdiktion på detta område. Jag anser till och med att länderna i Europa har ett särskilt ansvar gentemot Afrika, och vi får inte ge intryck av att tillämpa dubbelmoral. Vi måste emellertid erkänna att internationell rätt framför allt tycks gälla för afrikanska länder, såvida inte regeringarna i vissa europeiska länder har kraftiga intressen där. Parlamentet beklagar därför att Internationella brottmålsdomstolens beslut inte har tillämpats på Omar al-Bashir, som är ansvarig för så många brott. Vi vill emellertid ha samma rättvisa för alla, inklusive i EU. Det är endast på detta sätt – genom att föregå med gott exempel – som EU verkligen kan bli ett område med frihet och säkerhet och vi sakta men säkert kan göra framsteg på vägen mot universell rätt, demokrati och mänskliga rättigheter. Därför glädjer det mig att en stor majoritet av parlamentet fördömde diskrimineringen mot romer, framför allt de främlingsfientliga uttalandena från den franske presidenten, som trots det har mage att åberopa den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Fru kommissionsledamot! Om vi vill att våra ord ska fortsätta att vara trovärdiga runt omkring i världen måste vi nu omsätta dessa ord i konkreta åtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Omar el-Bashir"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph