Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-09-Speech-4-113"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100909.11.4-113"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I just want to say that I fully support the motion on long-term care for older people. Given the current demographics, the issue of long-term care for older people is certainly a European issue, and while it is largely the responsibility of the Member States, nonetheless, because of the nature and the magnitude of the situation, it is a European issue and has indeed been recognised as such. One of the issues highlighted in the resolution which I fully support is the need to take account of the needs of informal carers. They provide a significant proportion of the care that older people require. Member States must take practical steps to support and safeguard this invaluable resource, and they must do that by way of training, respite care and other measures that will help to reconcile work and family life. One other point on the resolution that I want to highlight is that it asks that guarantees be put in place in Member States to protect the fundamental rights of persons receiving long-term care, and not just that the guarantees be put in place, but that Member States ensure that enforcement and compliance with quality criteria for service provision is ensured."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chci pouze prohlásit, že plně podporuji tento návrh týkající se dlouhodobé péče o seniory. Vzhledem k současné demografické situaci představuje otázka dlouhodobé péče o starší osoby nepochybně evropský problém. Tato situace sice spadá převážně do pravomocí členských států, ale vzhledem ke svému charakteru a závažnosti představuje evropský problém a takto je také skutečně vnímána. Jednou z věcí, které toto usnesení zdůrazňuje a které plně podporuji, je nutnost přihlížet k potřebám neformálních pečovatelů. Významným způsobem se podílejí na poskytování péče, kterou starší osoby vyžadují. Členské státy musí přijmout konkrétní opatření na podporu tohoto neocenitelného zdroje a musí tak učinit prostřednictvím odborné přípravy, odpočinku a dalších opatření, která pomohou sladit pracovní a rodinný život. K tomuto usnesení chci dále podotknout, že požaduje, aby členské státy nejen přijaly záruky na ochranu základních práv osob přijímajících dlouhodobou péči, ale aby navíc zajistily vymáhání a plnění kritérií týkajících se kvality poskytované péče."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil bare gerne sige, at jeg fuldt ud støtter beslutningsforslaget om langtidspleje af ældre. I lyset af den aktuelle befolkningsudvikling er spørgsmålet om langtidspleje af ældre bestemt et europæisk spørgsmål, og selv om det i det store og hele er medlemsstaternes ansvar, er det på grund af situationens karakter og omfang også et europæisk spørgsmål og er også blevet anerkendt som sådan. Et af de spørgsmål, der fremhæves i beslutningsforslaget, som jeg støtter fuldt ud, er behovet for at tage hensyn til de uformelle plejeres behov. De leverer en betydelig andel af den pleje, som ældre mennesker har behov for. Medlemsstaterne skal tage praktiske skridt med henblik på at støtte og sikre denne uvurderlige ressource, og det skal de gøre gennem uddannelse, aflastningspleje og andre foranstaltninger, der vil bidrage til at kombinere arbejde og familieliv. En anden ting vedrørende beslutningsforslaget, som jeg gerne vil fremhæve er, at man beder om, at der indføres garantier i medlemsstaterne med henblik på at beskytte de grundlæggende rettigheder for personer, der modtager langtidspleje, og ikke blot, at disse garantier skal indføres, men også at medlemsstaterne sikrer, at de håndhæves i overensstemmelse med kvalitetskriterierne for levering af serviceydelser."@da2
"Herr Präsident, ich möchte lediglich sagen, dass ich den Antrag über die Langzeitpflege für ältere Menschen vollständig unterstütze. Angesichts der demografischen Situation ist die Frage der Langzeitpflege für ältere Menschen zweifellos ein gesamteuropäisches Anliegen. Denn auch wenn diese weitgehend in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, ist sie durch die Art und die Größenordnung der Situation ein europäisches Anliegen und wurde auch als solches anerkannt. Einen der Aspekte, der in dieser Entschließung hervorgehoben wurde, unterstütze ich voll und ganz, und zwar die Notwendigkeit, die Bedürfnisse der informellen Pflegekräfte zu berücksichtigen. Diese kümmern sich um einen bedeutenden Teil der Pflege, die ältere Menschen brauchen. Die Mitgliedstaaten müssen praktische Schritte einleiten, um diese unschätzbare Ressource zu unterstützen und zu sichern. Sie können ihnen durch Ausbildung, Entlastungsbetreuung und andere Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erleichtern, zur Seite stehen. Ich möchte noch einen anderen Punkt der Entschließung hervorheben, und zwar die Forderung, dass die Mitgliedstaaten zum Schutz der Grundrechte von Personen in Langzeitpflege Garantien vorsehen müssen. Sie fordert jedoch nicht nur, dass Garantien vorgesehen werden, sondern auch, dass die Mitgliedstaaten die Einhaltung von Qualitätskriterien für diese Dienstleistungen gewährleisten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να αναφέρω ότι υποστηρίζω πλήρως την πρόταση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Δεδομένων των σημερινών δημογραφικών στοιχείων, το ζήτημα της μακροπρόθεσμης φροντίδας για τους ηλικιωμένους αποτελεί σίγουρα ευρωπαϊκό ζήτημα, και, μολονότι εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, λόγω της φύσης και του μεγέθους της κατάστασης, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και όντως έχει αναγνωριστεί ως τέτοιο. Ένα από τα ζητήματα που επισημαίνονται στο ψήφισμα και υποστηρίζω πλήρως είναι ότι επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που παρέχουν άτυπη φροντίδα. Παρέχουν σημαντικό ποσοστό της φροντίδας που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς υποστήριξη και προστασία αυτού του ανεκτίμητου πόρου, πρέπει δε να το πράξουν μέσω μέτρων κατάρτισης, ανακούφισης και άλλων μέτρων που θα συμβάλουν στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ένα άλλο σημείο του ψηφίσματος που θέλω να τονίσω είναι ότι ζητεί να υπάρχουν στα κράτη μέλη εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που λαμβάνουν μακροχρόνια περίθαλψη, και όχι μόνο να υπάρχουν οι εγγυήσεις, αλλά τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης κριτηρίων ποιότητας της παροχής υπηρεσιών."@el10
"Señor Presidente, tan sólo quiero decir que apoyo totalmente la moción sobre el cuidado a largo plazo de las personas de edad avanzada. Dada la actual situación demográfica, la cuestión del cuidado a largo plazo de las personas de edad avanzada es decididamente un problema europeo, y pese a que en gran medida es responsabilidad de los Estados miembros, no obstante, debido a la naturaleza y a la magnitud de la situación, se trata de un problema europeo y como tal ha sido reconocido. Una de las cuestiones destacadas en la resolución que apoyo plenamente es la necesidad de tener en cuenta las necesidades de los cuidadores informales. Ellos ofrecen una proporción significativa de los cuidados que las personas de edad avanzada precisan. Los Estados miembros deben adoptar medidas prácticas para apoyar y proteger este recurso inestimable, y deben hacerlo por medio de la formación, la atención temporal y otras medidas que les permitirán reconciliar la vida profesional y familiar. Otro punto de la resolución que quiero destacar es el que pide que se establezcan garantías en los Estados miembros para proteger los derechos fundamentales de las personas que reciben cuidados a largo plazo, y no me refiero únicamente a que se pongan en marcha esas garantías, sino que los Estados miembros garanticen su cumplimiento y su conformidad con los criterios de calidad para la prestación de servicios."@es21
"Austatud juhataja! Tahan lihtsalt öelda, et ma toetan resolutsiooni ettepanekut eakate pikaajalise hoolduse kohta. Arvestades praeguste demograafiliste muutustega, on eakate pikaajalise hoolduse küsimus kindlasti Euroopa küsimus, ja olgugi et peamiselt on tegemist liikmesriikide vastutusega, on see olukorra iseloomu ja ulatuse tõttu Euroopa küsimus ning sellena on seda tõepoolest ka tunnistatud. Üks resolutsioonis tõstatatud küsimus, mida ma täielikult toetan, on vajadus võtta arvesse mitteametlike hooldajate vajadusi. Nemad teevad suure osa hooldustööst, mida eakad vajavad. Liikmesriigid peavad astuma konkreetseid samme nende toetamiseks ja kaitsmiseks koolituse, ajutist puhkust võimaldava asendushoolduse ning töö- ja pereelu ühitamise meetmete kaudu. Üks teine resolutsiooni punkt, mida ma esile tuua tahaksin, on nõue, et kõikides liikmesriikides oleks tagatud pikaajaliselt hooldatavate inimeste põhiõiguste kaitse. Lisaks selle kaitse tagamisele peavad liikmesriigid tagama ka osutatavate teenuste kvaliteedikriteeriumide kehtestamise ja järgimise."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan vain todeta, että minä tuen täysin ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa koskevaa päätöslauselmaesitystä. Kun otetaan huomioon nykyinen väestörakenne, ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa koskeva kysymys on ilman muuta EU:ta koskeva kysymys. Vaikka se on suurelta osin jäsenvaltioiden vastuulla, tilanteen luonteen ja laajuuden takia se on kuitenkin EU:ta koskeva kysymys, joka on todellakin tunnustettu sellaiseksi. Yksi päätöslauselmassa korostettu kysymys, jota kannatan täysin, on tarve ottaa huomioon omaishoitajien tarpeet. He tarjoavat merkittävän osan iäkkäiden ihmisten hoitopalveluista. Jäsenvaltioiden on toteutettava konkreettisia toimia tämän korvaamattoman resurssin tukemiseksi ja turvaamiseksi. Niiden on tehtävä se koulutuksen, virkistäytymisen ja muiden toimenpiteiden kautta, jotka auttavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Toinen päätöslauselman seikka, jota haluan korostaa, on se, että siinä pyydetään jäsenvaltioita varmistamaan, että pitkäaikaishoitoa saavien henkilöiden perusoikeuksia suojellaan. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että hoitoalaa koskevat laatuvaatimukset pannaan täytäntöön ja että niitä noudatetaan."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens simplement à dire que je soutiens de manière inconditionnelle la proposition sur les soins de longue durée pour les personnes âgées. Compte tenu de la démographie actuelle, la question des soins de longue durée pour les personnes âgées est assurément une question européenne et, si elle relève largement de la responsabilité des États membres, en raison de la nature et de l’ampleur de la situation, elle n’en demeure pas moins une problématique européenne et a d’ailleurs été reconnue comme telle. Une des questions soulignées dans la résolution à laquelle je donne mon soutien inconditionnel est la nécessité de prendre en compte les besoins des soignants non professionnels. Ils fournissent une part significative des soins dont les personnes âgées ont besoin. Les États membres doivent prendre des mesures concrètes afin de soutenir et préserver cette ressource inestimable par la formation, des soins de répit, des mesures permettant de concilier travail et vie familiale. Un autre point de la résolution qu’il me tient à cœur de souligner est qu’elle demande que les États membres garantissent la protection des droits fondamentaux des personnes recevant des soins de longue durée, et pas seulement que ces garanties soient mises en place, mais que les États membres veillent au respect de normes de qualité dans l’offre des services."@fr8
". – Elnök úr, annyit szeretnék csak mondani, hogy teljes mértékben támogatom az idősek hosszú távú gondozásáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványt. Tekintettel a jelenlegi demográfiai adatokra, az idős emberek hosszú távú gondozásának kérdése bizonyosan európai probléma, és bár nagyrészt a tagállamok feladatai közé tartozik, a kialakult helyzet jellege és jelentősége miatt ez valóban európai kérdés, és el is ismerték ilyennek. Az állásfoglalásban kiemelt egyik kérdés, amelyet teljes mértékben támogatok, annak szükségessége, hogy figyelembe vegyük a nem hivatalos gondozók szükségleteit. Ők biztosítják az idősebb emberek számára szükséges gondozás jelentős részét. A tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell tenniük az általuk képviselt fontos erőforrások képzéssel, pihenéssel, valamint a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét biztosító intézkedésekkel történő támogatására és megőrzésére. Az állásfoglalás egy másik pontja, amit ki szeretnék emelni, az arra irányuló kérés, hogy a tagállamokban garanciákat kell bevezetni a hosszú távú gondozásban részesülő személyek alapvető jogainak védelmére, és nem csak hogy garanciákat kell bevezetni, de a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó minőségi követelményeknek való megfelelést és azok végrehajtását biztosítsák."@hu11
"Signor Presidente, voglio solo dire che sostengo pienamente la proposta sull’assistenza a lungo termine per le persone anziane. Considerati gli attuali indici demografici, la questione dell’assistenza a lungo termine per le persone anziane rappresenta indubbiamente un problema europeo. Se da un lato costituisce perlopiù una responsabilità degli Stati membri, dall’altro, a causa della natura e delle dimensioni della situazione, rappresenta un problema europeo, come è stato effettivamente riconosciuto. Uno degli elementi evidenziati nella risoluzione e che sostengo pienamente è la necessità di tener conto delle esigenze di chi presta assistenza a titolo informale, fornendo una parte significativa dell’assistenza di cui gli anziani hanno bisogno. Gli Stati membri devono prendere iniziative concrete per sostenere e tutelare questa preziosa risorsa e devono farlo attraverso opportunità di formazione, dilazione dell’assistenza e altre misure volte a conciliare la vita lavorativa e quella familiare. Un altro punto della risoluzione che voglio evidenziare è la richiesta di mettere a punto garanzie, negli Stati membri, a tutela dei diritti fondamentali di chi riceve assistenza a lungo termine; la relazione però non si limita a chiederne la preparazione, ma anche la garanzia da parte degli Stati membri dell’effettiva attuazione e del rispetto di determinati criteri di qualità per chiunque fornisca assistenza."@it12
"Pone pirmininke, noriu tik pasakyti, kad visiškai pritariu pasiūlymui dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros. Atsižvelgiant į dabartinę demografinę padėtį akivaizdu, kad ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros klausimas yra Europos reikalas, ir nors iš esmės jis priklauso valstybių narių atsakomybei, dėl savo pobūdžio ir masto jis vis tiek yra Europos reikalas ir buvo tokiu pripažintas. Vienas iš rezoliucijoje išryškintų klausimų, kuriam visiškai pritariu – tai būtinybė atsižvelgti į neformalios priežiūros paslaugų teikėjų reikmes. Jie suteikia didelę dalį vyresnio amžiaus žmonėms reikalingų priežiūros paslaugų. Valstybės narės turi imtis konkrečių priemonių, kad šie neįkainojami ištekliai būtų palaikomi ir tausojami rengiant mokymus, organizuojant poilsį ir užtikrinant galimybes derinti darbą ir šeiminį gyvenimą. Kitas klausimas, kurį norėčiau pabrėžti – rezoliucijoje valstybės narės raginamos nustatyti garantijas, skirtas pagrindinėms ilgalaikės priežiūros paslaugomis besinaudojančių asmenų teisėms apsaugoti, ir ne tik nustatyti tokias garantijas, bet ir užtikrinti, kad būtų nustatyti paslaugų teikimo kokybės kriterijai ir kad jų būtų laikomasi."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos tikai pateikt, ka pilnīgi atbalstu priekšlikumu par ilgtermiņa aprūpi vecāka gadagājuma cilvēkiem. Ņemot vērā pašreizējo demogrāfisko situāciju, jautājums par ilgtermiņa aprūpi vecāka gadagājuma cilvēkiem noteikti ir visas Eiropas jautājums, un, lai gan atbildība par to lielākoties jāuzņemas dalībvalstīm, faktiskās situācijas būtības un nozīmības dēļ tas ir visas Eiropas jautājums, un tik tiešām par tādu ir ticis atzīts. Viens no jautājumiem, kas ir uzsvērts rezolūcijā, kuru pilnīgi atbalstu, ir nepieciešamība ņemt vērā neformālo aprūpes sniedzēju vajadzības. Tie nodrošina ievērojamu aprūpes daļu, kas nepieciešama vecāka gadagājuma cilvēkiem. Dalībvalstīm jāveic praktiski pasākumi, lai atbalstītu un aizsargātu šo nenovērtējamo resursu, un tas ir jāpanāk, mācot, veicot periodisko aprūpi un citus pasākumus, kas ļautu savienot darbu un ģimenes dzīvi. Vēl saistībā ar rezolūciju gribu uzsvērt, ka tā prasa tādu garantiju ieviešanu dalībvalstīs, ar kuru palīdzību tiktu aizsargātas to personu pamattiesības, kas saņem ilgtermiņa aprūpi, turklāt ne tikai šādu garantiju ieviešanu, bet arī to, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai pakalpojumu sniegšanā tiktu nodrošināta kvalitātes kritēriju ieviešana un to atbilstības uzraudzība."@lv13
"Mr President, I just want to say that I fully support the motion on long-term care for older people. Given the current demographics, the issue of long-term care for older people is certainly a European issue, and while it is largely the responsibility of the Member States, nonetheless, because of the nature and the magnitude of the situation, it is a European issue and has indeed been recognised as such. One of the issues highlighted in the resolution which I fully support is the need to take account of the needs of informal carers. They provide a significant proportion of the care that older people require. Member States must take practical steps to support and safeguard this invaluable resource, and they must do that by way of training, respite care and other measures that will help to reconcile work and family life. One other point on the resolution that I want to highlight is that it asks that guarantees be put in place in Member States to protect the fundamental rights of persons receiving long-term care, and not just that the guarantees be put in place, but that Member States ensure that enforcement and compliance with quality criteria for service provision is ensured."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen even zeggen dat ik de ontwerpresolutie over langdurige zorg voor ouderen volledig steun. Gelet op de huidige demografische situatie is het vraagstuk van de langdurige zorg voor ouderen zeker een Europees vraagstuk, en ook al is het grotendeels de verantwoordelijkheid van de lidstaten, toch is het een Europees vraagstuk en wordt het vanwege de aard en de omvang van het probleem ook als zodanig erkend. Een van de problemen die naar voren worden gehaald in de ontwerpresolutie, die ik volledig ondersteun, is de noodzaak om rekening te houden met de behoeften van niet-officiële verzorgers. Zij leveren een aanzienlijk deel van de zorg die ouderen nodig hebben. De lidstaten moeten praktische stappen nemen om deze onschatbare hulpbron te ondersteunen en te waarborgen, en zij moeten dit doen via opleiding, tijdelijke vervangende hulp en andere maatregelen die helpen om werk en gezinsleven te combineren. Een ander punt met betrekking tot de ontwerpresolutie dat ik naar voren wil halen, is dat de ontwerpresolutie vraagt om in de lidstaten garanties in te voeren om de grondrechten te beschermen van personen die langdurige zorg ontvangen, en niet alleen dat deze garanties worden ingevoerd, maar ook dat de lidstaten ervoor zorgen dat de handhaving en naleving van de kwaliteitscriteria voor de dienstverlening is gewaarborgd."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym jedynie powiedzieć, że w pełni popieram projekt w sprawie opieki długoterminowej nad osobami starszymi. Biorąc pod uwagę bieżący rozwój sytuacji demograficznej należy stwierdzić, że kwestia długoterminowej opieki nad osobami starszymi stanowi z całą pewnością problem europejski, i choć odpowiedzialność w tym względzie spada w dużej mierze na państwa członkowskie, to jednak z uwagi na charakter i skalę zaistniałej sytuacji jest to problem europejski i za taki został faktycznie uznany. Jedną z kwestii uwydatnionych w rezolucji, pod którą się w pełni podpisuję, jest konieczność uwzględnienia potrzeb nieformalnych opiekunów. Osoby te zapewniają znaczącą część opieki potrzebnej osobom starszym. Państwa członkowskie muszą podejmować praktyczne działania w celu wsparcia i zachowania tych bezcennych zasobów poprzez szkolenia, zapewnienie wypoczynku oraz środki służące godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Kolejnym punktem, który pragnę zaakcentować, jest fakt, że w przedmiotowej rezolucji zawarto wniosek o ustanowienie we wszystkich państwach członkowskich środków gwarantujących ochronę praw podstawowych osób będących pod długoterminową opieką, i to nie tylko ustanowienie takich gwarancji, ale i zapewnienie przez państwa członkowskie egzekwowania kryteriów jakości świadczonych usług oraz zgodności z tymi kryteriami."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria apenas de dizer que apoio a proposta de resolução sobre os cuidados prolongados para pessoas idosas. Tendo em conta a realidade demográfica actual, a questão dos cuidados prolongados para pessoas idosas é certamente uma questão de interesse europeu e, embora seja, em grande medida, uma responsabilidade dos Estados-Membros, não deixa de ser, devido à sua natureza e a magnitude, uma questão europeia, tendo efectivamente sido reconhecida como tal. Um dos aspectos salientados na resolução e que subscrevo inteiramente é a necessidade de se terem em conta as necessidades dos prestadores informais de cuidados. Estes prestam uma parte significativa dos cuidados de que os idosos necessitam. Os Estados-Membros deverão tomar medidas concretas de apoio e protecção a este recurso inestimável, através da formação, do descanso e de medidas de compatibilização entre a vida profissional e familiar. Outro aspecto da resolução para o qual gostaria de chamar a atenção é o apelo para que os Estados-Membros garantam a protecção dos direitos fundamentais das pessoas que recebem cuidados prolongados, não só garantindo esses direitos, mas também prestando mais atenção à aplicação e observância de critérios de qualidade no que diz respeito à prestação de serviços."@pt17
"Dle președinte, doresc să spun numai că sprijin pe deplin propunerea referitoare la îngrijirea pe termen lung a persoanelor vârstnice. Având în vedere datele demografice actuale, chestiunea îngrijirii pe termen lung a persoanelor vârstnice este cu siguranță o problemă europeană și deși constituie în mare parte responsabilitatea statelor membre, reprezintă totuși o problemă europeană datorită naturii și magnitudinii situației și a fost recunoscută ca atare. Unul dintre aspectele subliniate în cadrul rezoluției, pe care îl sprijin în totalitate, este necesitatea de a ține seama de nevoile îngrijitorilor informali. Aceștia oferă o proporție semnificativă din îngrijirea de care au nevoie persoanele vârstnice. Statele membre trebuie să ia măsuri practice pentru a sprijini și proteja această resursă de mare valoare și trebuie să facă acest lucru prin intermediul pregătirii profesionale, al unor perioade de odihnă și al altor măsuri de reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie. Un alt punct al rezoluției pe care doresc să îl subliniez este solicitarea ca statele membre să instituie garanții pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care beneficiază de îngrijire pe termen lung și nu numai să fie instituite garanții, ci și ca statele membre să asigure punerea în aplicare și respectarea criteriilor de calitate a serviciilor furnizate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som len povedať, že v plnej miere podporujem návrh o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Vzhľadom na súčasnú demografiu je otázka dlhodobej starostlivosti o starších ľudí rozhodne európskou otázkou a hoci je to z veľkej časti zodpovednosť členských štátov, z dôvodu povahy a závažnosti situácie ide o európsku otázku a za takú sa aj uznala. Jednou z otázok, ktorú uznesenie zdôrazňuje a ktorú ja plne podporujem, je, že musíme zohľadniť potreby dobrovoľných opatrovateľov. Zabezpečujú významnú časť starostlivosti, ktorú starší ľudia potrebujú. Členské štáty musia podniknúť praktické kroky na podporu a ochranu týchto neoceniteľných zdrojov a musia tak robiť prostredníctvom odbornej prípravy, respitnej starostlivosti a ďalších opatrení, ktoré pomôžu pri zladení pracovného a rodinného života. Ďalším dôležitým bodom tohto uznesenia, ktorý chcem zdôrazniť, je, že žiada, aby v členských štátoch existovali záruky ochraňujúce základné práva osôb, ktorým sa poskytuje dlhodobá starostlivosť, a nežiada len existenciu záruk, ale aj to, aby členské štáty zaistili presadzovanie kvalitatívnych kritérií poskytovania služieb a ich dodržiavanie."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi samo povedala, da predlog resolucije o dolgoročni oskrbi starejših uživa mojo polno podporo. Glede na sedanja demografska gibanja je vprašanje dolgoročne oskrbe starejših zagotovo evropsko vprašanje in kljub temu, da gre predvsem za odgovornost držav članic, je ta oskrba glede na naravo in obseg vprašanja evropsko vprašanje, zdaj pa smo to tudi priznali. Eden od poudarkov resolucije, ki ga v celoti podpiram, je nujnost upoštevanja potreb neformalnih oskrbovalcev. Le-ti opravljajo znaten delež oskrbe, ki jo potrebujejo starejši. Države članice morajo sprejeti konkretne ukrepe za podporo in zavarovanje tega dragocenega vira, in sicer z usposabljanjem, obdobji počitka in ukrepi za uskladitev družinskega in poklicnega življenja. Druga točka resolucije, ki jo želim posebej omeniti, je zahteva, naj države članice sprejmejo zagotovila, da bodo zaščitile temeljne pravice oseb, ki prejemajo dolgoročno oskrbo, pa ne le sprejmejo zagotovila, pač pa tudi poskrbijo za uveljavljanje in izpolnjevanje meril kakovosti pri zagotavljanju storitev."@sl20
"Herr talman! Låt mig bara säga att jag helt stöder förslaget om långvård för äldre. Mot bakgrund av den nuvarande befolkningsstatistiken är frågan om långvård för äldre verkligen en fråga för EU. Och även om det till största delen är medlemsstaternas ansvar är det hur som helst en europeisk fråga på grund av situationens natur och omfattning. Och det har också erkänts som en sådan. En av de frågor som lyfts fram i resolutionen och som jag helhjärtat stöder är behovet av att ta hänsyn till de informella vårdarnas behov. De tillhandahåller en betydande del av den vård som äldre personer kräver. Medlemsstaterna måste vidta praktiska åtgärder för att stödja och bevara denna ovärderliga resurs, och de måste göra det genom utbildning, avlastning och andra åtgärder som kan bidra till möjligheterna att förena arbete och familjeliv. En annan punkt i resolutionen som jag vill lyfta fram är kravet på garantier i medlemsstaterna för att skydda de grundläggande rättigheterna för personer som får långvård. Inte bara att sådana garantier finns, utan att medlemsstaterna ser till att de verkligen efterlevs och att man garanterar att kvalitetskriterierna för tillhandahållande av tjänster garanteras."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,15,1,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph