Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-441"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.19.3-441"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome the Commissioner’s statement on this issue tonight. As George Lyon indicated, several issues have emerged in the United Kingdom recently surrounding the marketing of cloned offspring. The lack of a consistent message between the Commission guidance and that of the UK Food Standards Agency has caused a great deal of confusion. This, I must say, is through no fault of the Commission’s, but it has brought hardship to producers and has certainly had an impact on confidence in the safety of food. It is unsustainable and illogical that the UK Food Standards Agency regards products from the offspring of cloned animals as novel foods in the United Kingdom, while in other countries across Europe, this is not the case. I am pleased to learn that discussions have taken place on the matter between the Commission and the Food Standards Agency to try to bring clarity for both producers and consumers. The nature of a novel food in the context of cloned animals and offspring of a cloned animal must be made clear. With a unified approach on this issue across Europe – and indeed beyond in terms of third country imports – the contradictory advice in the UK which has been offered thus far must cease. As we all know, confidence in both the source and the safety of food is essential. I welcome the Commission’s attempt to keep that confidence in food safety in place."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vítám stanovisko pana komisaře, které zde dnes večer k této záležitosti zaznělo. Jak upozornil pan George Lyon, v nedávné době se ve Velké Británii vynořilo několik otázek okolo obchodování s potomky klonovaných zvířat. Nedostatečná jednotnost ve sděleních mezi pokyny Komise a britské agentury pro potravinové normy způsobila veliký zmatek. Musím říci, že tomu tak nebylo vinou Komise, ale přineslo to mnohé potíže výrobcům a dozajista to mělo dopad na důvěru v bezpečnost potravin. Je neudržitelné a nelogické, aby britská agentura pro potravinové normy pohlížela na produkty z potomků klonovaných zvířat jako na nové potraviny v rámci Spojeného království, zatímco v ostatních zemích v Evropě tomu tak není. Ráda se dozvídám, že se mezi Komisí a britskou agenturou pro potravinové normy vedly o tomto tématu diskuse, které měly za cíl pokusit se ujasnit záležitosti jak z pohledu producentů, tak i spotřebitelů. Je třeba upřesnit povahu nových potravin v souvislosti s problematikou klonovaných zvířat a potomků klonovaných zvířat. S jednotným přístupem k této záležitosti v celé Evropě – a to i nad rámec dovozů ze třetích zemí – se musí učinit konec i protichůdným doporučením, která se doposud vyskytovala ve Spojeném království. Jak víme, je důvěra ve zdroje i bezpečnost potravin zásadní. Vítám snahu Komise udržet tuto důvěru v bezpečnost potravin."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig over kommissærens redegørelse om dette problem i aften. Som George Lyon sagde, er der for nylig opstået en række problemer i Det Forenede Kongerige med markedsføringen af afkom af klonede dyr. Manglen på ensartethed mellem Kommissionens vejledning og vejledningen fra Food Standards Agency i Det Forenede Kongerige har forårsaget betydelig forvirring. Det er, må jeg sige, ikke Kommissionens fejl, men det har skabt en vanskelig situation for producenterne og har bestemt påvirket tilliden til fødevaresikkerheden. Det er uholdbart og ulogisk, at Food Standards Agency betragter produkter fra afkommet af klonede dyr som nye levnedsmidler i Det Forenede Kongerige, mens det samme ikke er tilfældet i andre lande i Europa. Det glæder mig, at Kommissionen og Food Standards Agency har drøftet problemet for at skabe klarhed for både producenter og forbrugere. Arten af et nye levnedsmiddel i forbindelse med klonede dyr og afkommet af et klonet tyr skal præciseres. Med en ensartet tilgang til dette spørgsmål i hele Europa – og med hensyn til import fra tredjelande – må anvendelsen af den modstridende vejledning i Det Forenede Kongerige bringes til ophør. Som vi alle ved, er tillid til både fødevarekilden og -sikkerheden afgørende. Jeg glæder mig over Kommissionens forsøg på at opretholde tilliden til fødevaresikkerheden."@da2
"Herr Präsident, ich begrüße den Beitrag des Kommissars zu diesem Thema heute Abend. Wie George Lyon aufzeigte, sind in letzter Zeit mehrere Problemfälle in Bezug auf die Vermarktung geklonter Nachkommen im Vereinigten Königreich aufgetreten. Der Mangel an ständigem Dialog zwischen der Kommissionsleitung und der Leitung der Behörde zur Überwachung der Lebensmittelsicherheit (Food Standards Agency) im Vereinigten Königreich hat eine Menge Durcheinander erzeugt. Dies ist nicht durch Verschulden der Kommission geschehen, aber es hat es den Erzeugern schwer gemacht und sicherlich Auswirkungen auf das Vertrauen in die Nahrungsmittelsicherheit gehabt. Es ist untragbar und unlogisch, dass die UK Food Standards Agency Erzeugnisse von Nachkommen geklonter Tiere im vereinigten Königreich als neuartige Lebensmittel ansieht, während dies in anderen Ländern in Europa nicht der Fall ist. Ich freue mich zu hören, dass es zu diesem Thema Diskussionen zwischen der Kommission und der Food Standards Agency gegeben hat, um Klarheit für Erzeuger und Verbraucher zu schaffen. Die Art eines neuartigen Lebensmittel in Zusammenhang mit geklonten Tieren und Nachkommen eines geklonten Tieres muss deutlich gemacht werden. Mit einem einheitlichen Ansatz zu diesem Thema in ganz Europa – und darüber hinaus, wenn es um Einfuhren aus Drittländern geht – muss die widersprüchliche Empfehlung, die bisher im Vereinigten Königreich gegeben wurde, eingestellt werden. Wie wir alle wissen, ist Vertrauen in den Ursprung und in die Sicherheit der Nahrungsmittel wesentlich. Ich begrüße den Versuch der Kommission, dieses Vertrauen in die Nahrungsmittelsicherheit zu erhalten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω την αποψινή δήλωση του Επιτρόπου σχετικά με το ζήτημα αυτό. Όπως ανέφερε ο George Lyon, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ανακύψει τελευταία αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με την εμπορία απογόνων κλωνοποιημένων ζώων. Η έλλειψη ενός συνεκτικού μηνύματος μεταξύ των οδηγιών της Επιτροπής και εκείνων του Οργανισμού Προτύπων για τα Τρόφιμα του Ηνωμένου Βασιλείου προκαλεί μεγάλη σύγχυση. Αυτό, πρέπει να πω, δεν οφείλεται σε σφάλμα της Επιτροπής, αλλά έχει προκαλέσει δυσκολίες στους παραγωγούς και είχε σίγουρα αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι μη βιώσιμο και παράλογο να θεωρεί ο Οργανισμός Προτύπων για τα Τρόφιμα του Ηνωμένου Βασιλείου τα προϊόντα από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων νέα τρόφιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αυτό δεν ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι διεξήχθησαν συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα μεταξύ της Επιτροπής και του Οργανισμού Προτύπων για τα Τρόφιμα, που θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν σαφήνεια τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Η φύση ενός νέου τροφίμου στο πλαίσιο των κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων πρέπει να καταστεί σαφής. Με μια ενοποιημένη προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη –αλλά και πέραν αυτής, στο πλαίσιο εισαγωγών από τρίτες χώρες– πρέπει να σταματήσουν οι αντιφατικές συμβουλές που παρέχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι στιγμής. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει ουσιαστική σημασία η εμπιστοσύνη τόσο στην πηγή όσο και στην ασφάλεια των τροφίμων. Επικροτώ την προσπάθεια της Επιτροπής να συντηρήσει αυτήν την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων."@el10
"Señor Presidente, acojo satisfactoriamente la declaración del señor Comisario esta noche acerca de este tema. Tal y como ha indicado George Lyon, en el Reino Unido se han producido recientemente varios casos en torno a la comercialización de la descendencia clonada. La ausencia de un mensaje coherente entre las orientaciones de la Comisión y las de la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido ha ocasionado mucha confusión. Esto, debo decir, no es por culpa de la Comisión, pero ha traído apuros a los productores y desde luego ha tenido un impacto sobre la confianza en la seguridad de los alimentos. Resulta insostenible e ilógico que la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido considere los productos provenientes de la descendencia de animales clonados como nuevos alimentos en el Reino Unido mientras que en otros países de Europa no es este el caso. Me alegra saber que se han mantenido conversaciones acerca del tema entre la Comisión y la Agencia de Estándares Alimentarios a fin de intentar llevar claridad tanto a productores como consumidores. La naturaleza de un nuevo alimento en el contexto de los animales clonados y la descendencia de un animal clonado debe quedar clara. Con un enfoque unificado de esta cuestión en toda Europa —y de hecho más allá con relación a importaciones de terceros países—debe terminar el asesoramiento contradictorio que se ha venido ofreciendo en el Reino Unido hasta ahora. Como todos nosotros sabemos, la confianza tanto en el origen como en la seguridad de los alimentos resulta fundamental. Valoro favorablemente el esfuerzo de la Comisión por conservar intacta esa confianza en la seguridad alimentaria."@es21,21
"Mr President, I welcome the Commissioner’s statement on this issue tonight. As George Lyon indicated, several issues have emerged in the United Kingdom recently surrounding the marketing of cloned offspring. The lack of a consistent message between the Commission guidance and that of the UK Food Standards Agency has caused a great deal of confusion. This, I must say, is through no fault of the Commission’s, but it has brought hardship to producers and has certainly had an impact on confidence in the safety of food. It is unsustainable and illogical that the UK Food Standards Agency regards products from the offspring of cloned animals as novel foods in the United Kingdom, while in other countries across Europe this is not the case. I am pleased to learn that discussions have taken place on the matter between the Commission and the Food Standards Agency to try to bring clarity for both producers and consumers. The nature of a novel food in the context of cloned animals and offspring of a cloned animal must be made clear. With a unified approach on this issue across Europe – and indeed beyond in terms of third country imports – the contradictory advice in the UK which has been offered thus far must cease. As we all know, confidence in both the source and the safety of food is essential. I welcome the Commission’s attempt to keep that confidence in food safety in place."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen komission tästä asiasta tänään antamaan julkilausumaan. Kuten jäsen George Lyon kertoi, Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hiljattain tullut esiin useita ongelmia, jotka koskevat kloonatuista jälkeläisistä saatavien tuotteiden markkinointia. Se, että komission ohjauksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikestandardiviraston ohjauksen viestit eivät ole olleet johdonmukaisia, on aiheuttanut suurta hämmennystä. Tämä ei kylläkään ole komission syytä, mutta se on tuonut vaikeuksia tuottajille, ja sillä on epäilemättä ollut vaikutus elintarvikkeiden turvallisuuteen. On vailla kestävää pohjaa ja epäloogista, että Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikestandardivirasto pitää kloonattujen eläinten jälkeläisistä saatavia tuotteita Yhdistyneessä kuningaskunnassa uuselintarvikkeina, kun näin ei ole muissa Euroopan maissa. Olen tyytyväinen siihen, että komission ja elintarvikestandardiviraston kesken on käyty keskusteluja ja yritetty saada asiaan selkeyttä niin tuottajien kuin kuluttajien kannalta. On tehtävä selväksi, mitä on uuselintarvike, kun puhutaan kloonatuista eläimistä ja kloonattujen eläinten jälkeläisistä. Tässä asiassa on saatava koko Eurooppaan yhtenäinen linja – ja se on tärkeää saada koskemaan myös unionin ulkopuolisista maista tapahtuvaa tuontia – ja Yhdistyneen kuningaskunnan tähän asti antamista ristiriitaisista neuvoista on tehtävä loppu. Kuten me kaikki tiedämme, luottamus sekä elintarvikkeiden alkuperään ja turvallisuuteen on olennaisen tärkeä. Olen tyytyväinen komission pyrkimykseen säilyttää tämä luottamus elintarviketurvallisuuteen."@fi7
"Monsieur le Président, je me félicite de la déclaration qu’a faite le commissaire à ce sujet ce soir. Comme l’a indiqué George Lyon, plusieurs problèmes se sont récemment posés au Royaume-Uni au sujet de la commercialisation de la descendance d’animaux clonés. Le manque de cohérence entre les orientations de la Commission et celles de l’Agence britannique des normes alimentaires a entraîné énormément de confusion. Bien que la Commission n’y soit pour rien, je dois le dire, cette situation a mis en difficulté les producteurs et a manifestement eu un impact sur la confiance en matière de sécurité alimentaire. Il n’est pas durable, et il est de surcroit illogique, que l’Agence britannique des normes alimentaires considère les produits issus de descendants d’animaux clonés comme de nouveaux aliments au Royaume-Uni, alors que ce n’est pas le cas dans les autres pays européens. Je suis heureuse d’apprendre que la Commission et l’Agence des normes alimentaires se sont réunies afin de tenter d’apporter des précisions, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Il convient de préciser clairement ce qu’on entend par «aliment nouveau» lorsqu’il s’agit d’un animal cloné. Avec l’adoption d’une approche commune sur cette question dans toute l’Europe – et même au sujet des importations en provenance de pays tiers -, les conseils contradictoires donnés jusqu’à présent au Royaume-Uni doivent cesser. Comme nous le savons tous, il est essentiel d’avoir confiance en la source des aliments, et en la sécurité de ces derniers. J’accueille favorablement les efforts déployés par la Commission pour maintenir cette confiance dans la sécurité alimentaire."@fr8
". – Elnök úr! Üdvözlöm a biztos úr e témában tett ma esti nyilatkozatát. Miként arra George Lyon is rámutatott, az elmúlt időben számos, a klónozott állatok utódainak forgalomba hozatalát övező kérdés merült fel az Egyesült Királyságban. A Bizottság és a brit Élelmiszer-szabványügyi Hatóság iránymutatása által közvetített üzenetek közötti összhang hiánya nagy zűrzavart okozott. Az igazat megvallva, ez nem a Bizottság hibája volt, mégis nehézséget okozott a termelőknek és nyilvánvalóan hatással volt az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos bizalomra. Tarthatatlan és ésszerűtlen, hogy a brit Élelmiszer-szabványügyi Hatóság az Egyesült Királyságban új élelmiszernek tekinti a klónozott állatok utódaiból származó termékeket, miközben Európa más országaiban ez nem így van. Örömmel tapasztaltam, hogy a Bizottság és az Élelmiszer-szabványügyi Hatóság között viták folytak az ügyben azzal a céllal, hogy a termelők és a fogyasztók felé egyaránt megpróbálják tisztázni a helyzetet. A klónozott állatokkal és azok utódaival összefüggésben világosan meg kell határozni, hogy mi minősül új élelmiszernek. Európa-szerte egységes megközelítést kell kialakítani a témában – mi több a harmadik országokból származó behozatal tekintetében is –, ily módon pedig fel kell számolni az Egyesült Királyságban ez idáig alkalmazott ellentmondó értelmezést. Mint mindannyian jól tudjuk, alapvető fontosságú az élelmiszerforrásba és az élelmiszer-biztonságba vetett bizalom. Örömmel látom, hogy a Bizottság igyekszik megőrizni az élelmiszer-biztonság terén eddig elért bizalmat."@hu11
"Signor Presidente, mi compiaccio delle dichiarazioni del Commissario sull’argomento all’ordine del giorno. Come ha indicato l’onorevole Lyon, di recente nel Regno Unito sono emerse diverse questioni riguardanti la commercializzazione di animali discendenti da cloni. L’assenza di un messaggio coerente tra gli orientamenti della Commissione europea e della Food Standards Agency britannica ha suscitato grande confusione. Sicuramente la situazione non è da imputare alla Commissione, ma ha comunque comportato difficoltà per i produttori ed ha sicuramente avuto conseguenze sulla fiducia nella sicurezza alimentare. È insostenibile e illogico che la Food Standards Agency consideri i prodotti ottenuti dalla progenie di animali clonati come nuovi alimenti nel Regno Unito, diversamente da quanto accade in altri paesi europei. Sono lieta di apprendere che la Commissione e la Food Standards Agency hanno avuto uno scambio di opinioni sulla questione e cercano di fare chiarezza sia per i produttori sia per i consumatori. È necessario chiarire la natura di un nuovo alimento, quando si parla di animali clonati e relativa progenie. A fronte di un approccio comune sulla questione in tutta Europa e, di fatto, oltre i suoi confini, in riferimento alle importazioni da paesi terzi, il Regno Unito dovrà rinunciare al parere discordante che ha fatto valere fino ad oggi. Come sappiamo la fiducia sulla provenienza e la sicurezza degli alimenti è fondamentale. Apprezzo il tentativo della Commissione europea di mantenere viva la fiducia nella sicurezza alimentare."@it12
"Pone pirmininke, pritariu Komisijos nario šiandien pateiktam pareiškimui šiuo klausimu. Kaip minėjo George Lyon, Jungtinėje Karalystėje pastaruoju laikotarpiu iškilo keletas problemų, susijusių su prekyba klonuoto gyvūno palikuonių mėsa. Komisijos ir JK maisto standartų agentūros aiškinimo nevienodumas sukėlė labai daug painiavos. Nors reikia pasakyti, kad tai nėra Komisijos kaltė, tačiau gamintojams tai sukėlė sunkumų ir tikrai sumažino pasitikėjimą maisto sauga. JK maisto standartų agentūra tikrai nepagrįstai ir nelogiškai klonuotų gyvūnų mėsos produktus laiko naujais maisto produktais Jungtinėje Karalystėje, nors kitose Europos valstybėse taip nėra. Džiaugiuosi, jog šiuo klausimu įvyko Komisijos ir Maisto standartų agentūros diskusijos, siekiant suteikti daugiau aiškumo gamintojams ir vartotojams. Svarstant klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių klausimus, naujų maisto produktų pobūdį reikia apibrėžti labai aiškiai. Vienodam požiūriui įsigaliojus visoje Europoje ir net už jos ribų – jei kalbėsime apie importą iš trečiųjų šalių, iki šiol JK teikti prieštaringi nurodymai turi būti nutraukti. Kaip visi žinome, pasitikėjimas maisto kilme ir sauga yra esminis dalykas. Pritariu Komisijos pastangoms išsaugoti šį pasitikėjimą maisto sauga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es atzinīgi vērtēju šāvakara Komisijas paziņojumu par minēto jautājumu. Kā norādīja Apvienotajā Karalistē nesen ir radušās vairākas problēmas attiecībā uz klonētu dzīvnieku pēcnācēju tirdzniecību. Konsekventu Komisijas norādījumu trūkums AK Pārtikas standartu aģentūrai ir radījis lielu neskaidrību. Man jāsaka, ka tā nav radusies Komisijas vainas dēļ, bet tā ir radījusi grūtības ražotājiem un nelabvēlīgi ietekmējusi uzticēšanos pārtikas nekaitīgumam. Uzskatīt, ka pārtikas produkti, kas iegūti no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem, ir jauni pārtikas produkti, kā to dara Pārtikas standartu aģentūra Apvienotajā Karalistē, ir nepamatoti un neloģiski, jo citās valstīs visā Eiropā nav tāda uzskata. Esmu gandarīta, uzzinot, ka par šo jautājumu ir notikušas apspriedes starp Komisiju un Pārtikas standartu aģentūru, lai ražotāji un patērētāji rastu skaidrību. Ir jārod skaidrība attiecībā uz tādu jaunu produktu raksturojumu, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem un klonētu dzīvnieku pēcnācējiem. Ieviešot vienotu pieeju šim jautājumam visā Eiropā — kā arī ārpus tās attiecībā uz importu no trešām valstīm —, izbeigsies pretrunīgie norādījumi, kas AK ir sniegti līdz šim. Kā mēs visi zinām, pārliecība par pārtikas produktu izcelsmi un nekaitīgumu ir būtiska. Es atzinīgi vērtēju komisāra centienus saglabāt visos pārliecību par pārtikas produktu nekaitīgumu."@lv13
"Mr President, I welcome the Commissioner’s statement on this issue tonight. As George Lyon indicated, several issues have emerged in the United Kingdom recently surrounding the marketing of cloned offspring. The lack of a consistent message between the Commission guidance and that of the UK Food Standards Agency has caused a great deal of confusion. This, I must say, is through no fault of the Commission’s, but it has brought hardship to producers and has certainly had an impact on confidence in the safety of food. It is unsustainable and illogical that the UK Food Standards Agency regards products from the offspring of cloned animals as novel foods in the United Kingdom, while in other countries across Europe this is not the case. I am pleased to learn that discussions have taken place on the matter between the Commission and the Food Standards Agency to try to bring clarity for both producers and consumers. The nature of a novel food in the context of cloned animals and offspring of a cloned animal must be made clear. With a unified approach on this issue across Europe – and indeed beyond in terms of third country imports – the contradictory advice in the UK which has been offered thus far must cease. As we all know, confidence in both the source and the safety of food is essential. I welcome the Commission’s attempt to keep that confidence in food safety in place."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik juich de verklaring van de commissaris van vanavond over dit onderwerp toe. Zoals George Lyon al aangaf, zijn er in het Verenigd Koninkrijk de laatste tijd diverse problemen ontstaan met betrekking tot de commerciële uitbating van nakomelingen van gekloonde dieren. Het gebrek aan consistentie tussen de boodschap van de richtsnoeren van de Commissie en die van de Britse Food Standards Agency heeft tot een hoop verwarring geleid. Al moet ik zeggen dat dit niet de fout van de Commissie is, het heeft wel gezorgd voor de nodige ongemakken bij de producenten en het heeft zeker ook een uitwerking gehad op het vertrouwen in de voedselveiligheid. Het is onhoudbaar en onlogisch dat de Britse Food Standards Agency producten afkomstig van de nakomelingen van gekloonde dieren als nieuwe voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk beschouwt, terwijl dat in andere landen van Europa niet het geval is. Ik ben blij te vernemen dat er tussen de Commissie en de Brits Food Standards Agency gesprekken hebben plaatsgevonden om te proberen tot helderheid te komen voor zowel producent als consument. De aard van nieuwe voedingsmiddelen in de context van gekloonde dieren en nakomelingen van gekloonde dieren, moet worden verduidelijkt. Op basis van een uniforme aanpak van deze kwestie in heel Europa – en zelfs daarbuiten in de zin van import uit derde landen – moet het tegenstrijdige advies dat tot nu toe in het Verenigd Koninkrijk is gegeven, worden ingetrokken. Zoals iedereen weet is het vertrouwen in zowel de bron als de veiligheid van levensmiddelen van cruciaal belang. Ik verwelkom dan ook de poging van de Commissie om het vertrouwen in de voedselveiligheid in stand te houden."@nl3
"Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze oświadczenie pana komisarza na temat tego zagadnienia. Tak jak powiedział pan poseł George Lyon w Wielkiej Brytanii pojawiło się w ostatnim czasie kilka problemów związanych z wprowadzaniem na rynek potomstwa sklonowanych zwierząt. Wskutek braku spójności w przekazywaniu instrukcji między Komisją a Agencją Norm Żywności Wielkiej Brytanii powstało wiele poważnych nieporozumień. Taka sytuacja, muszę to powiedzieć, zaistniała nie z winy Komisji, ale przysporzyła producentom trudności i z pewnością miała wpływ na poziom zaufania dla bezpieczeństwa żywności. Jest to nie do pomyślenia i przeczy logice, żeby Agencja Norm Żywności Wielkiej Brytanii traktowała w tym państwie produkty pochodzące od potomstwa sklonowanych zwierząt jako nową żywność, natomiast we wszystkich innych państwach w całej Europie nie były one za taką uznawane. Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość, że między Komisją a Agencją Norm Żywności trwają na ten temat rozmowy i obie te instytucje starają się w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć tę sprawę, by zarówno producenci, jak i konsumenci mieli jasny obraz sytuacji. Charakter nowej żywności w świetle kwestii sklonowanych zwierząt i ich potomstwa musi być jasno określony. W związku z jednolitym podejściem do tego problemu w całej Europie - i w gruncie rzeczy poza nią ze względu na przywóz z krajów trzecich – należy położyć kres rozbieżnościom w informacjach podawanych do tej pory w Wielkiej Brytanii. Wszyscy wiemy, że zaufanie do źródła pochodzenia i bezpieczeństwa żywności jest niezbędne. Z zadowoleniem przyjmuję dążenia Komisji Europejskiej do podtrzymania tego zaufania do bezpieczeństwa żywności."@pl16
"Senhor Presidente, congratulo-me com a declaração proferida pelo senhor Comissário esta noite sobre a questão em apreço. Tal como George Lyon referiu, surgiram recentemente no Reino Unido várias questões relativas à comercialização de descendentes de animais clonados. A ausência de coerência entre a orientação da Comissão e a orientação da Food Standards Agency do Reino Unido criou muita confusão. Saliento que a culpa não é da Comissão, mas a situação criou dificuldades aos produtores e teve sem dúvida um impacto sobre a confiança dos consumidores na segurança alimentar. É insustentável e ilógico que a Food Standards Agency do Reino Unido considere os produtos provenientes de descendentes de animais clonados novos alimentos, enquanto o mesmo não se verifica noutros países de toda a Europa. Apraz-me constatar que tem havido um debate entre a Comissão e a Food Standards Agency para tentar clarificar a questão, tanto para produtores como para consumidores. A designação “novo alimento” no contexto dos animais clonados e seus descendentes deve ser clarificada. Deve existir uma abordagem unificada nesta matéria na Europa – e até para lá das suas fronteiras, tendo em conta as importações de países terceiros – e devem cessar as orientações contraditórias fornecidas até aqui no Reino Unido. Como todos sabemos, a confiança na origem e na segurança dos alimentos é fundamental. Congratulo-me com a tentativa da Comissão de manter a confiança na segurança alimentar."@pt17
"Domnule președinte, primesc cu bucurie declarația comisarului cu privire la subiectul din această seară. După cum a arătat și George Lyon, în Regatul Unit au apărut multe chestiuni referitoare la comercializarea puilor clonați. Lipsa unui mesaj compatibil între îndrumarea Comisiei și cea a Agenției pentru Standarde Alimentare din Regatul Unit a provocat multă confuzie. Acest lucru, trebuie să menționez, nu este din vina Comisiei, dar a adus greutăți producătorilor și a avut cu siguranță un impact asupra încrederii în siguranța alimentară. Este nesustenabil și ilogic ca Agenția pentru Standarde Alimentare din Regatul Unit să considere produsele provenite de la pui de animale clonate ca alimente noi în Regatul Unit, în timp ce acesta în alte țări din Europa lucrurile nu stau așa. Mă bucur să aflu că au avut loc discuții cu privire la acest aspect între Comisie și Agenția pentru Standarde Alimentare cu scopul de a clarifica acest subiect atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Natura unui aliment nou în contextul animalelor clonate și al puilor unui animal clonat trebuie clarificată. Cu o abordare unificată referitoare la această chestiune în toată Europa – și într-adevăr dincolo de aceasta în ceea ce privește importurile din țările terțe – sfatul contradictoriu care a fost oferit în Marea Britanie până acum trebuie să înceteze. După cum știm cu toții, încrederea atât în sursa, cât și în siguranța alimentelor este esențială. Salut încercarea Comisiei de a păstra această încredere în siguranța alimentară."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, teší ma, že pán komisár sa dnes večer k tejto otázke vyjadril. Ako naznačil George Lyon, v Spojenom kráľovstve došlo v poslednom čase k niekoľkým problémom, pokiaľ ide o obchod s potomkami klonovaných zvierat. Nesúlad medzi usmerneniami Komisie a usmerneniami Agentúry pre potravinové normy Spojeného kráľovstva spôsobil veľký zmätok. Musím povedať, že to nie je chyba Komisie, ale výrobcom to prinieslo ťažkosti a určite to má vplyv aj na dôveru, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín. To, že Agentúra pre potravinové normy Spojeného kráľovstva považuje výrobky z potomkov klonovaných zvierat v Spojenom kráľovstve za nové potraviny, pričom v iných krajinách je to inak, je neudržateľné a nelogické. Teší ma, že Komisia a Agentúra pre potravinové normy diskutujú o tomto probléme s cieľom vniesť do celej veci zrozumiteľnosť, a to ako pre výrobcov, tak aj pre spotrebiteľov. Treba si ujasniť, čo sú nové potraviny v kontexte klonovaných zvierat a ich potomkov. Keď bude k tejto otázke celá Európa pristupovať jednotne – a to aj z hľadiska dovozu z tretích krajín –, protichodné usmernenia, ktoré stále platia v Spojenom kráľovstve, sa budú musieť zrušiť. Ako všetci vieme, dôvera, pokiaľ ide o zdroj a bezpečnosť potravín, je najdôležitejšia. Teší ma, že sa Komisia usiluje zachovať túto dôveru v bezpečnosť potravín."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam nocojšnjo izjavo komisarja o tem vprašanju. Kot je povedal George Lyon, se je v Združenem kraljestvu nedavno pojavilo več vprašanj v zvezi z dajanjem potomcev kloniranih živali v promet. Ker med Komisijo in Agencijo za prehranske standarde Združenega kraljestva ni doslednega sporočanja smernic, je to povzročilo precej zmede. Moram povedati, da Komisija za to sicer ni nič kriva, vendar pa je to povzročilo težave proizvajalcem, zagotovo pa je tudi vplivalo na zaupanje v varnost hrane. Neutemeljeno in nelogično je, da Agencija za prehranske standarde Združenega kraljestva proizvode iz potomcev kloniranih živali v Združenem kraljestvu uvršča med nova živila, medtem ko druge države v Evropi tega ne počnejo. Veseli me, da med Komisijo in Agencijo za prehranske standarde potekajo razprave, da bi se to vprašanje razjasnilo tako proizvajalcem kot potrošnikom. Pojasniti je treba značilnosti novih živil v zvezi s kloniranimi živalmi in potomci kloniranih živali. Z enotnim pristopom k temu vprašanju po vsej Evropi – in tudi zunaj nje v smislu uvoza iz tretjih držav – se morajo ustaviti protislovna priporočila, ki jih je Združeno kraljestvo podajalo do zdaj. Kot vemo, je zaupanje tako v vir kot v varnost hrane temeljnega pomena. Pozdravljam namero Komisije, da ohrani to zaupanje v varnost hrane."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar det uttalande som kommissionen har gjort i kväll i denna fråga. Liksom George Lyon har angett, har det uppstått flera problem i Storbritannien den senaste tiden som rör saluföringen av klonad avkomma. Bristen på ett samstämmigt budskap i riktlinjerna från kommissionen och de från den brittiska byrån för livsmedelsstandarder har skapat stor förvirring. Jag måste säga att detta inte är kommissionens fel, men det har gjort det besvärligt för producenterna och har absolut inverkat på förtroendet för livsmedels säkerhet. Det är ohållbart och ologiskt att den brittiska byrån för livsmedelsstandarder betraktar produkter från klonade djurs avkomma som nya livsmedel i Storbritannien, när så inte är fallet i andra länder runt om i EU. Det gläder mig att få höra att diskussioner i frågan har förts mellan kommissionen och byrån för livsmedelsstandarder för att försöka bringa klarhet i frågan till förmån för såväl producenter som konsumenter. Det måste klargöras vad som utgör ett nytt livsmedel när det gäller klonade djur och klonade djurs avkomma. Om det finns ett enhetligt förhållningssätt i denna fråga runt om i EU – och faktiskt även utanför EU när det gäller importer från tredjeländer – måste de motstridiga riktlinjer som hittills har getts i Storbritannien slopas. Liksom vi alla vet, är det nödvändigt med förtroende både när det gäller livsmedels ursprung och livsmedels säkerhet. Jag välkomnar kommissionens försök att upprätthålla förtroendet för livsmedels säkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph