Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-409"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.18.3-409"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this question opens with a statement that the free movement of workers is beneficial to the economies of Member States and does not have serious negative side effects on their labour markets. The US economist, Professor George Borjas, disagrees. He says, ‘there is no gain from immigration if the native wage is not reduced by immigration’. In 2003, a study published by the Dutch Government said ‘GDP will increase but this increase will largely accrue to the migrants in the form of wages. The overall net gain in income to residents is likely to be small and may even be negative’. A report from the House of Lords Select Committee on Economic Affairs in 2008 said ‘although possible in theory, we found no systematic empirical evidence to suggest that net immigration creates significant dynamic benefits for the UK resident population’. Uncontrolled and unrestricted immigration into the UK has meant that the wages of native workers have been driven down, while living costs have been driven up because of extra demand on housing. The people at the bottom end of the economic scale have experienced this directly. Massive immigration of cheap labour may benefit an expanding and developing economy in a country with vast reserves of untapped natural resources, such as America in the 19th century, but it will have the opposite effect on a developed post-industrial economy such as Britain, as has proved to be the case. Governments should protect the interests of their own citizens first and then help other countries to develop their economies by adopting sensible international trade policies, such as Britain used to do before we joined the European Union. That is why the only sensible policy for Great Britain is that of the UK Independence Party, which is to leave the European Union."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"pane předsedající, tato otázka začíná tvrzením, že volný pohyb pracovníků prospívá hospodářství členských států a nemá zásadní negativní dopady na trhy práce. Americký ekonom profesor George Borjas s tím nesouhlasí. Říká, že „přistěhovalectví nepřináší žádný užitek, pokud nejsou imigrací sníženy mzdy.“ Ve studii vydané holandskou vládou v roce 2003 se říká, že „HDP poroste, ale tento růst ve veliké míře spotřebují migranti ve formě mezd. Celkový čistý růst příjmu obyvatel bude pravděpodobně malý, nebo dokonce záporný.“ Ve zprávě Zvláštního výboru pro hospodářské záležitosti Sněmovny lordů z roku 2008 se říká, že „ačkoliv je to teoreticky možné, nenalezli jsme žádný systematický empirický důkaz pro tvrzení, že čistý příliv přistěhovalců vytváří podstatný dynamický užitek pro domácí obyvatele Spojeného království.“ Nekontrolovaný a neomezený příliv přistěhovalců do Spojeného království způsobil, že se mzdy domácích pracovníků snížily, zatímco životní náklady se zvýšily kvůli vzrůstu poptávky po bydlení. Lidí ze spodního konce ekonomické struktury se to dotklo přímo. Masivní příliv levné zahraniční pracovní síly může prospět rozšiřujícím se a rozvíjejícím se ekonomikám v zemích s velkými rezervami nevyužitých přírodních zdrojů, jak tomu bylo například v Americe 19. století, ale na rozvinuté postindustriální ekonomiky, jako je ta britská, to bude mít, jak se ukázalo, efekt přesně opačný. Vlády by měly hájit zájmy svých vlastních občanů a až teprve potom pomáhat dalším zemím rozvíjet jejich ekonomiky tím, že budou přijímat citlivé politiky pro mezinárodní obchod, jak to Británie praktikovala před svým vstupem do Evropské unie. Proto je jedinou rozumnou politikou pro Velkou Británii politika, kterou prosazuje strana United Kingdom Independence Party, která je pro vystoupení z Evropské unie."@cs1
"Hr. formand! Denne forespørgsel indledes med en erklæring om, at den frie bevægelighed for arbejdstagerne er positiv for økonomien og ikke har negative bivirkninger på arbejdsmarkederne. Den amerikanske økonom, professor George Borjas, er uenig. Han siger, at der ikke er nogen gevinst ved indvandring, hvis den lokale løn ikke reduceres af indvandringen. I 2003 blev det i en undersøgelse, som blev offentliggjort af den nederlandske regering, anført, at BNP vil stige, men denne stigning vil hovedsagelig tilfalde indvandrerne i form af lønninger. Den samlede nettostigning i indkomsten for indbyggerne vil sandsynligvis være mindre og kan endda være negativ. I en rapport fra udvalget om økonomiske anliggender i det britiske Overhus fra 2008 anføres det, at de ikke har fundet systematiske empiriske beviser for, at nettoindvandring skaber betydelige dynamiske fordele for indbyggerne i Det Forenede Kongerige, selv om det teoretisk set er muligt. Ukontrolleret og ubegrænset indvandring til Det Forenede Kongerige har betydet, at de nationale arbejdstageres lønninger er tvunget ned, mens leveomkostningerne er steget på grund af øget efterspørgsel efter boliger. Befolkningen i den nederste ende af den økonomiske skala har mærket dette direkte. Massiv indvandring af billig arbejdskraft kan være til gavn for en voksende udviklingsøkonomi i et land med enorme reserver af uudnyttede naturressourcer, som f.eks. Amerika i det 19. århundrede, men det vil have den modsatte virkning i en udviklet postindustriel økonomi, som f.eks. den britiske, hvilket har vist sig at være tilfældet. Regeringer bør først og fremmest beskytte deres egne borgeres interesser og derefter hjælpe andre lande med at udvikle deres økonomier ved at føre fornuftige internationale handelspolitikker, som Det Forenede Kongerige også gjorde, inden det tiltrådte EU. Den eneste fornuftige politik for Det Forenede Kongerige er derfor Det Forenede Kongeriges Uafhængighedspartis politik, nemlig at forlade EU."@da2
"Herr Präsident, diese Anfrage beginnt mit der Aussage, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer für die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten von Nutzen ist und keine schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf ihre Arbeitsmärkte hat. Der amerikanische Ökonom, Professor George Borjas, ist anderer Meinung. Er behauptet, „Einwanderung bringt keinen Gewinn, sofern dadurch nicht das ursprüngliche Gehaltsniveau gesenkt wird“. Eine 2003 von der niederländischen Regierung veröffentlichte Studie besagt: „Das Bruttoinlandsprodukt wird sich erhöhen, wobei dieser Zuwachs hauptsächlich den Einwanderern in Form von Gehältern zufließen wird. Der gesamte Gewinn des Nettoeinkommens der Gebietsansässigen ist wahrscheinlich gering, wenn nicht sogar negativ“. Ein Bericht des engeren Ausschusses für Wirtschaft des britischen Oberhauses kam 2008 zu folgendem Schluss: „Auch wenn es theoretisch möglich ist, haben wir keine systematischen empirischen Nachweise gefunden, die darauf hindeuten, dass die Netto-Einwanderung einen bedeutenden dynamischen Nutzen für die ansässige Bevölkerung in Großbritannien bringt“. Unkontrollierte und uneingeschränkte Einwanderung nach Großbritannien hatte zur Folge, dass die Löhne der ansässigen Arbeitnehmer gedrückt wurden, während gleichzeitig aufgrund des erhöhten Bedarfs an Wohnungen und Häusern die Lebenserhaltungskosten angestiegen sind. Die Menschen am unteren Ende der Wirtschaftsskala wurden damit direkt konfrontiert. Die massive Einwanderung billiger Arbeitskräfte mag einer wachsenden und sich entwickelnden Wirtschaft in einem Land mit einer großen Menge an unerschlossenen natürlichen Ressourcen nützen, wie zum Beispiel Amerika im 19. Jahrhundert, aber auf eine entwickelte, postindustrielle Wirtschaft wie Großbritannien hat sie, wie sich gezeigt hat, gegenteilige Auswirkungen. Regierungen sollten zuerst die Interessen ihrer eigenen Bürgerinnen und Bürger schützen und dann erst andere Länder durch die Einführung sinnvoller internationaler Handelsabkommen bei der Entwicklung ihrer Volkswirtschaften helfen, so wie es Großbritannien vor dem Beitritt zur Europäischen Union gehandhabt hat. Deshalb ist die Politik der UKIP die einzig vernünftige für Großbritannien, das heißt, der Austritt aus der Europäischen Union."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ζήτημα ανοίγει με μια δήλωση ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ωφελεί τις οικονομίες των κρατών μελών και δεν έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές εργασίας τους. Ο αμερικανός οικονομολόγος καθηγητής George Borjas διαφωνεί. Αναφέρει ότι «δεν υπάρχει κέρδος από τη μετανάστευση εάν οι αμοιβές των εντόπιων πολιτών δεν μειώνονται από τη μετανάστευση». Το 2003, μια μελέτη που δημοσίευσε η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι «το ΑΕγχΠ θα αυξηθεί, αλλά αυτή η αύξηση θα ωφελήσει κυρίως τους μετανάστες υπό τη μορφή αμοιβών. Το συνολικό καθαρό κέρδος στα έσοδα των κατοίκων είναι πιθανό να είναι χαμηλό και ενδέχεται να είναι ακόμη και αρνητικό». Μια έκθεση της ειδικής επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων το 2008 ανέφερε ότι «παρότι είναι θεωρητικά εφικτό, δεν εντοπίσαμε συστηματικά εμπειρικά δεδομένα τα οποία να υποδεικνύουν ότι η καθαρή μετανάστευση δημιουργεί σημαντικά δυναμικά οφέλη για τον μόνιμο πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου». Η ανεξέλεγκτη και απεριόριστη μετανάστευση προς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ως αποτέλεσμα οι αμοιβές των εντόπιων εργαζομένων να μειωθούν, ενώ το κόστος διαβίωσης αυξήθηκε λόγω της επιπλέον ζήτησης για στέγαση. Οι άνθρωποι στην κατώτερη βαθμίδα της οικονομικής κλίμακας το βιώνουν αυτό άμεσα. Η μαζική μετανάστευση φτηνού εργατικού δυναμικού μπορεί να ωφελεί μια διευρυνόμενη και αναπτυσσόμενη οικονομία σε μια χώρα με τεράστια αποθέματα ανεκμετάλλευτων φυσικών πόρων, όπως η Αμερική τον 19ο αιώνα, αλλά θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα σε μια ανεπτυγμένη μεταβιομηχανική οικονομία όπως η βρετανική, όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Οι κυβερνήσεις πρέπει να προστατεύουν πρώτα τα συμφέροντα των πολιτών τους και, στη συνέχεια, να βοηθούν άλλες χώρες να αναπτύξουν τις οικονομίες τους, εγκρίνοντας συνετές διεθνείς εμπορικές πολιτικές, όπως έκανε η Βρετανία προτού ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος που η μόνη συνετή πολιτική για τη Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"Señor Presidente, la siguiente pregunta se introduce con una declaración de que la libre circulación de trabajadores resulta beneficiosa para las economías de los Estados miembros y no posee efectos colaterales negativos en sus mercados laborales. El economista estadounidense, Profesor George Borjas, no está de acuerdo. Él declara que «no existe ganancia con la inmigración si el salario nacional no se ve reducido por ella». En 2003, un estudio publicado por el Gobierno holandés declaró que «el PIB aumentará pero este aumento redundará en gran parte en los inmigrantes en forma de salarios. El beneficio neto global en los ingresos de los residentes posiblemente sea pequeño e incluso podría ser negativo». Un informe de 2008 del Comité Selecto de Asuntos Económicos de la House of Lords expone que «aunque resulta posible en teoría, no hemos encontrado ningún indicio empírico sistemático que sugiera que la inmigración neta genere importantes beneficios dinámicos para la población residente del Reino Unido». La inmigración descontrolada y sin restricción al Reino Unido ha hecho bajar los salarios de los trabajadores nativos, mientras que los costes de vida han subido por el aumento en la demanda de viviendas. Las personas que se encuentran al final de la escala económica han experimentado esto directamente. La inmigración masiva de mano de obra barata podría beneficiar a una economía en desarrollo y expansión en un país con enormes reservas de recursos naturales sin explotar, como la América del siglo XIX, pero tendrá el efecto contrario en una economía postindustrial desarrollada como Gran Bretaña, como ha demostrado ser el caso. Los gobiernos deberían proteger los intereses de sus propios ciudadanos primero y después ayudar a otros países a desarrollar sus economías por medio de la adopción de políticas razonables en materia de comercio internacional, tal y como Gran Bretaña solía hacer antes de que nos incorporáramos a la Unión Europea. Por este motivo, la única política razonable para Gran Bretaña es la del Partido por la Independencia del Reino Unido, que consiste en abandonar la Unión Europea."@es21
"Mr President, this question opens with a statement that the free movement of workers is beneficial to the economies of Member States and does not have serious negative side effects on their labour markets. The US economist, Professor George Borjas, disagrees. He says, ‘there is no gain from immigration if the native wage is not reduced by immigration’. In 2003, a study published by the Dutch Government said ‘GDP will increase but this increase will largely accrue to the migrants in the form of wages. The overall net gain in income to residents is likely to be small and may even be negative’. A report from the House of Lords Select Committee on Economic Affairs in 2008 said ‘although possible in theory, we found no systematic empirical evidence to suggest that net immigration creates significant dynamic benefits for the UK resident population’. Uncontrolled and unrestricted immigration into the UK has meant that the wages of native workers have been driven down, while living costs have been driven up because of extra demand on housing. The people at the bottom end of the economic scale have experienced this directly. Massive immigration of cheap labour may benefit an expanding and developing economy in a country with vast reserves of untapped natural resources, such as America in the 19th century, but it will have the opposite effect on a developed post-industrial economy such as Britain, as has proved to be the case. Governments should protect the interests of their own citizens first and then help other countries to develop their economies by adopting sensible international trade policies, such as Britain used to do before we joined the European Union. That is why the only sensible policy for Great Britain is that of the UK Independence Party, which is to leave the European Union."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä kysymys alkaa toteamuksella, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus hyödyttää taloutta, eikä sillä ole vakavia kielteisiä sivuvaikutuksia työmarkkinoihin. Yhdysvaltalainen taloustieteilijä George Borjas on eri mieltä. Hänen mukaansa maahanmuutosta ei ole hyötyä, ellei maahanmuutto alenna alkuperäisten asukkaiden palkkoja. Alankomaiden hallituksen vuonna 2003 julkaisemassa tutkimuksessa sanotaan, että BKT kasvaa, mutta tämä kasvu hyödyttää palkkojen muodossa pääasiassa maahanmuuttajia. Tutkimuksen mukaan kokonaisnettohyöty vakinaisille asukkaille jää todennäköisesti vähäiseksi ja voi olla jopa negatiivinen. Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen talousvaliokunnan raportissa vuodelta 2008 todetaan, että vaikka asia teoriassa on mahdollinen, mitään systemaattista empiiristä näyttöä ei ole löydetty siitä, että maahanmuutto toisi merkittäviä dynaamisia etuja Yhdistyneen kuningaskunnan paikalliselle väestölle. Valvomaton ja rajoittamaton maahanmuutto Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on merkinnyt syntyperäisten asukkaiden palkkojen laskua. Elinkustannukset puolestaan ovat asuntojen kysynnän lisääntymisen takia nousseet. Tämän ovat saaneet kokea selvimmin taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Laaja halvan työvoiman maahanmuutto voi hyödyttää laajentuvaa ja kehittyvää taloutta maassa, jossa on runsaasti hyödyntämättömiä luonnonvaroja, kuten oli 1800-luvun Amerikassa. Sillä on kuitenkin osoitettu olevan päinvastainen vaikutus kehittyneeseen jälkiteolliseen talouteen, esimerkiksi Britanniaan. Hallitusten tulisi suojella ensin omien kansalaistensa etuja ja sen jälkeen auttaa muita maita kehittämään niiden talouksia. Niiden tulisi ottaa käyttöön järkevä kansainvälinen kauppapolitiikka, kuten Yhdistynyt kuningaskunta teki ennen liittymistään Euroopan unioniin. Siksi ainoa Yhdistyneen kuningaskunnan kannalta järkevä politiikka on Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen politiikka eli eroaminen Euroopan unionista."@fi7
"Monsieur le Président, cette question s’ouvre sur une déclaration selon laquelle la libre circulation des travailleurs serait positive pour les économies des États membres et n’entraînerait pas de perturbations graves des marchés du travail. Ce n’est pas l’avis de l’économiste américain George Borjas, selon lequel «il n’y a aucun avantage à tirer de l’immigration si celle-ci n’entraine pas une diminution des salaires de la population autochtone». En 2003, une étude publiée par le gouvernement néerlandais concluait: «Le PIB augmentera bel et bien, mais cette augmentation reviendra en grande partie aux migrants sous la forme de salaires. Pour les résidents, la plus-value salariale nette globale devrait être limitée, voire négative». Dans un rapport de la commission des affaires économiques de la Chambre des Lords publié en 2008, on peut lire que «même si cela est en théorie possible, il n’existe aucun élément de preuve empirique systématique laissant entendre que le solde migratoire engendrerait une dynamique bénéfique significative pour la population autochtone du Royaume-Uni». L’absence de contrôle et de limitation de l’immigration au Royaume-Uni a entraîné une diminution des salaires versés aux ressortissants nationaux, parallèlement à une augmentation du coût de la vie en raison de la croissance de la demande immobilière. Les citoyens situés au bas de l’échelle économique en ont ressenti directement les effets. L’immigration en masse de main d’œuvre bon marché peut être bénéfique dans une économie en pleine expansion et en plein développement, dans un pays disposant de vastes réserves de ressources naturelles inexploitées, à l’instar de l’Amérique du XIXe siècle. Toutefois, l’effet sera inverse dans une économie développée postindustrielle comme le Royaume-Uni. Les faits le prouvent. Les gouvernements doivent accorder la priorité à la protection des intérêts de leurs propres citoyens et, dans un second temps seulement, aider les autres pays à développer leur économie par l’adoption de politiques commerciales internationales sages, comme le faisait le Royaume-Uni avant son adhésion à l’Union européenne. Par conséquent, la seule option sensée pour le Royaume-Uni est celle proposée par le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, à savoir la sortie de l’Union européenne."@fr8
". – Elnök úr! Ez a kérdés egy olyan állítással indít, hogy a munkavállalók szabad mozgása jótékony hatással jár a tagállamok gazdaságára, és nincsenek káros mellékhatásai a munkaerőpiacukra nézve. George Borjas amerikai közgazdász professzor nem ért ezzel egyet. Azt mondja, „a bevándorlásnak csak akkor van hozadéka, ha a bevándorlás csökkenti a hazai béreket”. Egy, a holland kormány által 2003-ban kiadott tanulmány szerint „nő a GDP, de a növekmény nagyrészt bérek formájában, a migráns munkavállalóknál csapódik le. A lakosság számára megjelenő nettó hozadék valószínűleg kicsi lesz, sőt akár negatív is lehet.” A brit felsőház gazdasági bizottságának 2008-as jelentése szerint „bár ez elméletben lehetséges, nem találtunk rendszerszerű empirikus adatokat arra, hogy a nettó bevándorlás jelentős dinamikus előnyöket nyújtana az Egyesült Királyság lakossága számára”. Az Egyesült Királyságba irányuló, ellenőrizetlen és korlátlan bevándorlás a hazai munkavállalók béreinek csökkenéséhez, ám a megnövekedett lakásigények miatt a megélhetési költségek növekedéséhez vezetett. A gazdasági rangsor legalján élők ezt a saját bőrükön tapasztalták meg. A tömeges olcsó munkaerő bevándorlása előnyös lehet egy olyan bővülő, fejlődő gazdasággal rendelkező, hatalmas érintetlen természeti erőforrás-tartalékokkal rendelkező országnak, mint amilyen az Egyesült Államok volt a XIX. században, de éppen ellenkező hatást vált ki egy Nagy-Britanniához hasonló fejlett, posztindusztriális gazdaságban, amint ez be is bizonyosodott. A kormányoknak elsősorban a saját polgáraik érdekeit kellene védeniük, és csak azután segíthetnék elő ésszerű nemzetközi kereskedelmi politika kialakításával más országok gazdasági fejlődését, ahogy tette ezt Nagy-Britannia is, mielőtt beléptünk volna az Európai Unióba. Ezért Nagy-Britannia számára az egyetlen értelmes politika az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának politikája, azaz az Európai Unióból való kilépés."@hu11
"Signor Presidente, l’interrogazione si apre sostenendo che la libera circolazione dei lavoratori è propizia all’economia degli Stati membri e non ha importanti effetti collaterali negativi sui loro mercati del lavoro. Il professor George Borjas, economista statunitense, non è d’accordo e sostiene invece che l’immigrazione non produce alcun vantaggio se non esercita un effetto deprimente sui salari nazionali. Nel 2003, uno studio pubblicato dal governo dei Paesi Bassi sosteneva un aumento del PIL, che si sarebbe però concentrato soprattutto nelle mani degli immigrati sotto forma di salari. Lo studio affermava inoltre che il guadagno complessivo netto in termini di reddito per i residenti sarebbe stato probabilmente modesto o addirittura negativo. In una relazione della commissione per gli affari economici della Camera dei Lord nel 2008 si leggeva che, benché teoricamente possibile, non si disponeva di alcuna prova empirica a sostegno del fatto che l’immigrazione netta determini significativi vantaggi dinamici per la popolazione residente del Regno Unito. L’immigrazione incontrollata e illimitata nel Regno Unito ha avuto un effetto deprimente sui salari dei lavoratori residenti, mentre il costo della vita è aumento in della maggiore richiesta di alloggi. Le persone che si trovano al livello più basso della scala economica ne hanno pagato direttamente le conseguenze. L’immigrazione massiccia di manodopera a basso costo può probabilmente essere propizia a un’economia in fase di espansione e sviluppo in un paese con ricche riserve naturali non ancora sfruttate, come l’America del XIX secolo, ma avrà l’effetto contrario su un’economia post-industriale sviluppata come il Regno Unito; ed è proprio ciò che è avvenuto. I governi dovrebbero tutelare innanzi tutto gli interessi dei propri cittadini e in secondo luogo aiutare gli altri paesi a sviluppare le proprie economie attraverso politiche commerciali internazionali ragionevoli, proprio come faceva il Regno Unito prima di aderire all’Unione europea. Ecco perché l’unica politica ragionevole per il Regno Unito è quella sostenuta dall’UKIP (partito per l’indipendenza del Regno Unito) che è favorevole all’uscita dall’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, užduotas klausimas prasideda teiginiu, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra naudingas valstybių narių ekonomikai ir neturi rimto neigiamo šalutinio poveikio jų darbo rinkai. JAV ekonomistas, prof. George Borjas tam prieštarauja. Jo žodžiais, „iš imigracijos nėra jokios naudos, jei ji nesumažina šalyje mokamų atlyginimų“. 2003 m. Nyderlandų vyriausybės paskelbtame tyrime teigiama, kad „BVP augs, bet šis prieaugis daugiausia atiteks migrantams darbo užmokesčio forma. Bendras grynasis gyventojų pajamų augimas tikriausiai bus mažas arba netgi neigiamas“. Lordų rūmų Ekonomikos reikalų komiteto 2008 m. ataskaitoje rašoma, kad „nors teoriškai tai įmanoma, mes neturime jokių sisteminių empirinių duomenų, rodančių, kad imigracija JK nuolatiniams gyventojams atneša reikšmingos dinaminės naudos“. Nekontroliuojama ir neribojama imigracija į JK sumažino vietos darbuotojų darbo užmokestį, tuo pačiu metu padidindama pragyvenimo išlaidas dėl išaugusios būsto paklausos. Žmonės, esantys ant žemiausio ekonomikos laiptelio, tai patyrė tiesiogiai. Masinė pigios darbo jėgos imigracija gali būti naudinga besiplečiančiai ir besivystančiai ekonomikai šalyje, turinčioje didžiulius nepanaudotus gamtinius išteklius, kaip antai Amerikoje XIX amžiuje, tačiau išsivysčiusioje poindustrinės ekonomikos valstybėje, tokioje kaip Didžioji Britanija, poveikis gali būti visiškai priešingas – taip ir atsitiko. Vyriausybės pirmiausia turi ginti savo piliečių interesus ir tik tuomet padėti kitoms valstybėms plėtoti ekonomiką, vykdydamos protingą tarptautinės prekybos politiką, kaip Didžioji Britanija ir darė prieš įstodama į Europos Sąjungą. Būtent todėl vienintelę protingą politiką Didžiajai Britanijai siūlo JK nepriklausomybės partija, ragindama išstoti iš Europos Sąjungos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šī jautājuma izskatīšanas sākumā tika paziņots, ka darba ņēmēju brīva pārvietošanās labvēlīgi ietekmē dalībvalstu tautsaimniecību un ka tai nav nopietnas nevēlamas blakus ietekmes uz šo valstu darba tirgiem. ASV ekonomists profesors tam nepiekrīt. Viņš saka, ka: „imigrācija nedod nekādu ieguvumu, ja tās sekas nav vietējo iedzīvotāju darba algas samazinājums”. Nīderlandes valdības 2003. gadā publicētajā pētījumā ir konstatēts: „IKP palielināsies, bet šis palielinājums galvenokārt nonāks migrantu rokās darba algas veidā. Kopējais tīrais iedzīvotāju ieguvums ienākumu veidā iespējams būs mazs un varbūt pat negatīvs”. Lordu palātas Īpašās komitejas ekonomikas jautājumos 2008. gada ziņojumā ir konstatēts: „Lai gan teorētiski tas ir iespējams, mēs neatradām nekādus sistemātiskus empīriskus datus, kas liecinātu, ka imigrācija dod ievērojamu dinamisku labumu AK iedzīvotājiem.” Nekontrolēta un neierobežota imigrācija Apvienotajā Karalistē ir izraisījusi vietējo darba ņēmēju algu samazinājumu, bet iztikas izdevumi ir paaugstinājušies mājokļu papildu pieprasījuma dēļ. Trūcīgākie cilvēki to ir pieredzējuši tieši. Lēta darbaspēka masveida imigrācija var dot labumu ekonomikas paplašināšanai un attīstībai valstī, kurai ir lieli neizmantotu dabas resursu krājumi kā, piemēram, Amerikai 19. gadsimtā, bet tai būs pretēja ietekme tādas postindustriālas valsts tautsaimniecībā kā Lielbritānija, kā tas ir šajā gadījumā. Valdībām vispirms ir jāaizsargā savas valsts iedzīvotāju intereses un pēc tam jāpalīdz attīstīt citu valstu tautsaimniecība, pieņemot saprātīgu starptautiskās tirdzniecības politiku, kā to darīja Lielbritānija pirms pievienošanās Eiropas Savienībai. Tāpēc vienīgā sapratīgā politika Lielbritānijai ir AK Neatkarības partijas politika, kas paredz izstāšanos no Eiropas Savienības."@lv13
"Mr President, this question opens with a statement that the free movement of workers is beneficial to the economies of Member States and does not have serious negative side effects on their labour markets. The US economist, Professor George Borjas, disagrees. He says, ‘there is no gain from immigration if the native wage is not reduced by immigration’. In 2003, a study published by the Dutch Government said ‘GDP will increase but this increase will largely accrue to the migrants in the form of wages. The overall net gain in income to residents is likely to be small and may even be negative’. A report from the House of Lords Select Committee on Economic Affairs in 2008 said ‘although possible in theory, we found no systematic empirical evidence to suggest that net immigration creates significant dynamic benefits for the UK resident population’. Uncontrolled and unrestricted immigration into the UK has meant that the wages of native workers have been driven down, while living costs have been driven up because of extra demand on housing. The people at the bottom end of the economic scale have experienced this directly. Massive immigration of cheap labour may benefit an expanding and developing economy in a country with vast reserves of untapped natural resources, such as America in the 19th century, but it will have the opposite effect on a developed post-industrial economy such as Britain, as has proved to be the case. Governments should protect the interests of their own citizens first and then help other countries to develop their economies by adopting sensible international trade policies, such as Britain used to do before we joined the European Union. That is why the only sensible policy for Great Britain is that of the UK Independence Party, which is to leave the European Union."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, deze vraag begint met de vaststelling dat het vrije verkeer van werknemers gunstig is voor de economieën van de lidstaten en geen ernstige negatieve gevolgen heeft voor hun arbeidsmarkten. De Amerikaanse econoom professor George Borjas is het hier niet mee eens. Hij zegt dat immigratie geen profijt oplevert als het binnenlands inkomen niet wordt gereduceerd door immigratie. In 2003 vermeldde een door de Nederlandse regering gepubliceerd onderzoek dat het bruto binnenlands product zal stijgen, maar dat deze stijging voornamelijk ten goede zal komen aan migranten in de vorm van loon. De totale netto inkomensstijging voor ingezetenen is waarschijnlijk klein en wellicht zelfs negatief. Een verslag van de speciale commissie van economische zaken van het Engelse Hogerhuis uit 2008 vermeldt dat zij, ondanks dat dit in theorie mogelijk is, geen systematisch empirisch bewijs heeft gevonden waaruit blijkt dat netto immigratie belangrijke dynamische voordelen oplevert voor de ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk. Ongecontroleerde en ongelimiteerde immigratie naar het Verenigd Koninkrijk heeft ertoe geleid dat het loon van autochtone werknemers omlaag is gegaan, terwijl de kosten voor het levensonderhoud als gevolg van de extra vraag naar woonruimte zijn gestegen. De mensen die zich in de onderlaag van de economie bevinden hebben dit aan den lijve ondervonden. Massale immigratie van goedkope arbeid kan voordelig zijn voor een zich uitbreidende en ontwikkelende economie in een land met enorme reserves aan onbenutte natuurlijke hulpbronnen, zoals Amerika in de negentiende eeuw, maar heeft zoals is gebleken het tegenovergestelde effect op een ontwikkelde postindustriële economie zoals Groot-Brittannië. Overheden moeten eerst de belangen van hun eigen burgers beschermen en dan andere landen helpen om hun economieën te ontwikkelen door het voeren van een weldoordacht internationaal handelsbeleid, zoals in Groot-Brittannië gebruikelijk was voordat we deel uitmaakten van de Europese Unie. Daarom is het enige verstandige beleid voor Groot-Brittannië het beleid van de UK Independence Party, namelijk ons afscheiden van de Europese Unie."@nl3
"Panie przewodniczący! Pytanie, nad którym debatujemy, rozpoczyna się od stwierdzenia, że swobodny przepływ pracowników jest korzystny dla gospodarek państw członkowskich i nie powoduje poważnych, negatywnych skutków ubocznych dla rynków pracy tych państw. Ekonomista amerykański, profesor George Borjas nie zgadza się z takim stwierdzeniem. Twierdzi on, że z imigracji nie wynikają korzyści, jeśli nie obniża ona krajowego wynagrodzenia. W 2003 roku rząd holenderski opublikował badanie, w którym stwierdzono, że „PKB wzrośnie, ale z tego wzrostu skorzystają głównie imigranci pobierający wynagrodzenie. Całkowity zysk netto w zakresie wynagrodzeń rezydentów będzie prawdopodobnie mniejszy, lub nawet ujemny”. W sprawozdaniu specjalnej komisji ds. gospodarki w Izbie Lordów (ang. House of Lords Select Committee on Economic Affairs) z 2008 roku stwierdzono, że: „mimo że teoretycznie jest to możliwe, nie znamy żadnych dowodów empirycznych potwierdzających, że imigracja netto przyczynia się do znaczących, dynamicznych korzyści dla mieszkańców Wielkiej Brytanii”. Niekontrolowana i nieograniczona imigracja do Wielkiej Brytanii oznacza, że wynagrodzenia miejscowych pracowników spadają, a koszty utrzymania rosną z powodu większego popytu na mieszkania. Ludzie znajdujący się w najgorszej sytuacji ekonomiczne doświadczyli tego bezpośrednio. Masowa imigracja taniej siły roboczej może przynieść korzyści krajom z rozwijającą się gospodarką, w których istnieją duże rezerwy niewykorzystanych zasobów naturalnych, jak w Ameryce w XIX wieku, ale będzie miała odwrotny wpływ na rozwinięte, postindustrialne gospodarki takie jak Wielka Brytania, co potwierdziło się w tym przypadku. Rządy powinny bronić interesów przede wszystkim swoich obywateli, a dopiero potem wspierać inne kraje w rozwijaniu ich gospodarek dzięki przyjmowaniu rozsądnej polityki handlu międzynarodowego, tak jak to robiła Wielka Brytania zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Dlatego jedyną rozsądną polityką dla Wielkiej Brytanii jest ta proponowana przez partię UK Independence Party i zakładająca wystąpienie z Unii Europejskiej."@pl16
"Senhor Presidente, no preâmbulo desta pergunta é declarado que a livre circulação de trabalhadores é benéfica para as economias dos Estados-Membros e que não tem efeitos secundários muito negativos nos mercados de trabalho. O economista norte-americano George Borjas discorda. Afirma que “não há benefício resultante da imigração se os salários dos nacionais não forem reduzidos pela imigração”. Em 2003, um estudo publicado pelo Governo dos Países Baixos declarava que “o PIB crescerá, mas esse crescimento reverterá em grande medida em benefício dos imigrantes na forma de salários. O ganho líquido total em rendimentos para os residentes será provavelmente reduzido e pode até ser negativo”. Um relatório da Comissão Especial sobre Assuntos Económicos da Câmara dos Lordes, em 2008, declarava que “embora seja teoricamente possível, não encontrámos indícios empíricos sistemáticos que indiquem que a imigração líquida cria benefícios dinâmicos significativos para a população residente do Reino Unido”. A imigração não controlada e não restringida para o Reino Unido resultou na descida dos salários dos trabalhadores nacionais ao mesmo tempo que o custo de vida subiu em virtude do aumento da procura no sector imobiliário. As pessoas que se encontram na base da pirâmide económica sentiram-no na pele. A imigração em massa de mão-de-obra barata pode beneficiar uma economia em expansão e em desenvolvimento num país com vastas reservas de recursos naturais não explorados, como os Estados Unidos da América no século dezanove, mas tem o efeito oposto numa economia pós-industrial desenvolvida como a do Reino Unido, como se constatou. Os governos devem, antes de mais, defender os interesses dos seus cidadãos e só depois ajudar outros países a desenvolverem as suas economias através da adopção de políticas de comércio internacional sensatas, tal como era a prática do Reino Unido antes de aderir à União Europeia. É por isso que a única política sensata para o Reino Unido é a do Partido da Independência do Reino Unido, ou seja, abandonar a União Europeia."@pt17
"Domnule președinte, această întrebare începe cu declarația că libera circulație a lucrătorilor este benefică pentru economiile statele membre și nu are efecte secundare negative grave asupra piețelor forței de muncă din țările respective. Economistul american, Profesorul George Borjas, nu este de acord. Acesta afirmă că „nu există niciun câștig de pe urma imigrației dacă salariul indigenilor nu este redus ca urmare a imigrației”. În 2003, un studiu publicat de guvernul olandez a afirmat că „PIB-ul va crește, însă această creștere va reveni în mare parte imigranților sub formă de salarii. Profitul net total sub formă de venituri pentru rezidenți va fi probabil mic și poate chiar negativ”. Un raport al Comisiei pentru afaceri economice a Camerei Lorzilor din 2008 a precizat că, „deși acest lucru este posibil în teorie, nu am găsit dovezi empirice sistematice care să sugereze că imigrația netă creează beneficii dinamice semnificative pentru populația cu reședința în Regatul Unit”. Imigrația necontrolată și nerestricționată în Regatul Unit a dus la scăderea salariilor lucrătorilor nativi, în timp ce costul traiului a crescut din cauza cererii suplimentare de locuințe. Persoanele de la capătul inferior al scării economice au simțit asta direct. Imigrația masivă a forței de muncă ieftine poate ajuta o economie în expansiune și în curs de dezvoltare într-o țară cu vaste rezerve de resurse naturale neutilizate, precum America în secolul al 19-lea, însă va avea efectul opus asupra unei economii post-industriale dezvoltate precum cea a Marii Britanii, după cum s-a și dovedit. Guvernele ar trebui mai întâi să protejeze interesele propriilor lor cetățeni și apoi să ajute alte țări să-și dezvolte economiile prin adoptarea unor politici comerciale internaționale rezonabile, așa cum obișnuia să facă Marea Britanie înainte să aderăm la UE. Drept care cea mai rațională politică pentru Marea Britanie este cea a Partidului Independenței din Marea Britanie, respectiv părăsirea Uniunii Europene."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, táto otázka začína výrokom, že voľný pohyb pracovníkov je prospešný pre hospodárstva členských štátov a nemá vážne negatívne vedľajšie účinky na ich pracovné trhy. Ekonóm z USA profesor George Borjas má iný názor. Hovorí, že z prisťahovalectva nie je žiaden osoh, ak sa preň neznížia domáce mzdy. V prieskume, ktorý v roku 2003 zverejnila holandská vláda, sa uvádza, že HDP sa zvýši, ale že tento nárast pripadne z veľkej časti prisťahovalcom vo forme miezd. Celkový čistý nárast príjmu miestnych obyvateľov bude pravdepodobne nízky a môže byť dokonca negatívny. V správe Zvláštneho výboru pre hospodárske veci Snemovne lordov z roku 2008 sa uvádza, že hoci to je teoreticky možné, nenašli sme žiadne systematické empirické dôkazy pre tvrdenie, že čisté prisťahovalectvo má významné dynamické prínosy pre miestne obyvateľstvo Spojeného kráľovstva. Neregulované a neobmedzené prisťahovalectvo do Spojeného kráľovstva znamená, že mzdy miestnych pracovníkov sa znížili a zároveň sa pre ďalší dopyt po bývaní zvýšili životné náklady. Ľudia zo spodnej časti hospodárskeho rebríčka to priamo pocítili. Masové prisťahovalectvo lacnej pracovnej sily môže priniesť úžitok rastúcemu a rozvíjajúcemu sa hospodárstvu v krajine s obrovskými zásobami nevyužitých prírodných zdrojov, ako napríklad Amerike v 19. storočí, ale, ako sa ukázalo, na rozvinuté postindustriálne hospodárstvo ako Británia bude mať opačný účinok. Vlády by v prvom rade mali chrániť záujmy svojich vlastných občanov a potom pomáhať ostatným krajinám rozvíjať ich hospodárstva využívaním rozumných politík v oblasti medzinárodného obchodu, napríklad tak, ako Británia robila predtým, ako sme vstúpili do Európskej únie. Preto je pre Veľkú Britániu jedinou rozumnou politikou politika Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, ktorou je vystúpiť z Európskej únie."@sk19
"Gospod predsednik, to vprašanje se pričenja z izjavo, da je prost pretok delavcev ugoden za gospodarstvo držav članic in nima resnih posledic za njihov trg dela. Ameriški ekonomist, profesor George Borjas, se s tem ne strinja. On pravi, da s priseljevanjem ne pridobimo ničesar, če se z njim ne bo zmanjšala domača plača. Študija iz leta 2003, ki jo je objavila nizozemska vlada, navaja: „BDP se bo povečal, a to povečanje se bo v veliki meri povrnilo priseljencem v obliki plač. Celoten čisti dobiček v prihodkih prebivalcev bo verjetno majhen ali celo negativen“. V poročilu Posebnega odbora za gospodarske zadeve zgornjega doma iz leta 2008 pa je navedeno, da, „čeprav je to teoretično mogoče, nismo našli nikakršnih empiričnih dokazov, ki bi trdili, da neto priseljevanje ustvarja pomembne dinamične koristi za prebivalstvo Združenega kraljestva“. Nenadzorovano in neomejeno priseljevanje v Združeno kraljestvo pomeni padec plač domačih delavcev, medtem ko so se življenjski stroški povečali zaradi dodatnega povpraševanja po stanovanjih. To so na lastni koži izkusili ljudje na spodnjem koncu gospodarske lestvice. Množično priseljevanje poceni delovne sile lahko koristi širjenju in razvoju gospodarstva v državi z velikimi rezervami neizrabljenih naravnih virov, kakršna je bila Amerika v 19. stoletju, vendar bo imelo negativen učinek na razvito, postindustrijsko gospodarstvo, kakršna je Britanija, kot se je že pokazalo. Vlade bi morale najprej ščititi interese svojih državljanov in šele potem pomagati drugim državam pri razvoju njihovega gospodarstva s sprejetjem pametnih mednarodnih trgovinskih politik, kar je Britanija počela, preden smo se pridružili Evropski uniji. Zato je edina pametna politika za Veliko Britanijo prav politika Neodvisne stranke Združenega kraljestva, ki se zavzema za izstop iz Evropske unije."@sl20
"Herr talman! Denna fråga bygger på antagandet att den fria rörligheten för arbetstagare gynnar medlemsstaternas ekonomier och att den inte ger några allvarliga negativa sidoeffekter på deras arbetsmarknader. Den amerikanske ekonomen professor George Borjas håller inte med om detta. Han säger att invandring enbart leder till vinster om den inhemska lönen sänks till följd av denna. Enligt en studie som den nederländska regeringen offentliggjorde 2003 kommer BNP att öka, men ökningen kommer till stor del att tillfalla immigranterna i form av löner. Den totala nettovinsten när det gäller invånarnas inkomst tros bli liten och kan till och med bli negativ. Enligt en rapport från 2008 från det brittiska överhusets utskott för ekonomiska frågor (House of Lords Select Committee on Economic Affairs), hade man inte funnit några entydiga empiriska bevis för att nettoinvandringen skulle medföra betydande dynamiska vinster för den bofasta befolkningen i Storbritannien, trots att det vore möjligt teoretiskt sätt. Okontrollerad och obegränsad invandring till Storbritannien har inneburit att de inhemska arbetstagarnas löner har pressats ner, medan boendekostnaderna har pressats upp på grund av en extra hög efterfrågan på bostäder. De människor som befinner sig allra längst ner i den ekonomiska näringskedjan har direkt känt av detta. Massinvandring av billig arbetskraft kan främja en expansiv utvecklingsekonomi i ett land med stora reserver av outnyttjade naturtillgångar, som Amerika under 1800-talet. Den kommer dock att ha motsatt verkan i en utvecklad postindustriell ekonomi som Storbritannien, vilket har visat sig vara fallet. Regeringarna bör först skydda de egna medborgarnas intressen och sedan hjälpa andra länder med att utveckla deras ekonomier genom att anta en förnuftig internationell handelspolitik, liksom Storbritannien brukade göra innan vi gick med i Europeiska unionen. Därför är den politik som förs inom det brittiska självständighetspartiet, nämligen att gå ur Europeiska unionen, den enda förnuftiga politiken för Storbritannien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Borjas"13
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph