Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-403"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.18.3-403"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"În prezentarea privind starea Uniunii, Președintele Comisiei, domnul Barroso, a subliniat ca fiind prioritară creșterea gradului de ocupare la nivel european. Mai mult decât atât, ne-am asumat cu toții atingerea obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru următorii zece ani privind creșterea gradului de ocupare și reducere a sărăciei. Astăzi, plenul Parlamentului a adoptat liniile directoare privind ocuparea și am invitat Consiliul să țină cont de ele. Dacă într-adevăr vrem să atingem obiectivele pe care ni le-am asumat, dacă într-adevăr vrem ca Europa să devină liderul competitivității, dacă într-adevăr vrem o Europă corectă pentru bunăstarea cetățenilor ei, atunci dreptul la libera circulație a lucrătorilor trebuie să fie respectat. Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale ale Uniunii, iar o piață internă puternică nu poate fi realizată decât prin deschiderea totală a pieței forței de muncă. Potrivit comunicării Comisiei din noiembrie 2008, fluxurile de mobilitate au avut un impact pozitiv semnificativ asupra creșterii economice în Uniunea Europeană. Mobilitatea forței de muncă din România și Bulgaria a produs efecte benefice asupra economiilor statelor membre gazdă, fără să afecteze semnificativ salariile și locurile de muncă ale resortisanților naționali. Criza economică nu mai poate fi invocată ca un motiv pentru aplicarea, menținerea acestor restricții pe piața forței de muncă. Menținerea acestor restricții reprezintă o măsură de descurajare a lucrătorilor din România și Bulgaria să desfășoare activități lucrative pe teritoriul respectivelor state membre și un factor care determină eludarea reglementărilor legale privind obligativitatea obținerii unui permis de muncă, ducând la creșterea incidenței muncii ilegale. Rezultatul direct al muncii ilegale este blocarea accesului la drepturile ce decurg din sistemul european de coordonare a regimurilor de securitate socială. România și Bulgaria consideră că, în contextul economic european actual, eliminarea barierelor în calea liberei circulații a lucrătorilor pe teritoriul Uniunii va contribui semnificativ la creșterea capacității de răspuns a Uniunii Europene la noile provocări. Domnule comisar, vreau să vă întreb, pentru că vreau ca această Comisie Europeană să fie un aliat al nostru și să ofere un ajutor frontal instituțional, ce măsuri veți întreprinde pentru a încuraja statele membre care încă mai aplică restricții să deschidă total piața forței de muncă?"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ve svém projevu o stavu Unie předseda Komise pan Barroso zdůraznil, že zvýšení zaměstnanosti na evropské úrovni je prioritou. Navíc jsme se všichni zavázali dosáhnout cílů strategie Evropské unie na příštích 10 let pro zvýšení úrovně zaměstnanosti a omezení chudoby. Dnes plenární zasedání přijalo politiku zaměstnanosti a vyzvali jsme Radu, aby ji vzala v úvahu. Jestliže opravdu chceme dosáhnout těchto cílů, jestliže opravdu chceme, aby se Evropa stala vůdčí silou co do konkurenceschopnosti, jestliže opravdu chceme spravedlivou Evropu, která bude s to zajistit svým občanům blahobyt, pak musí být respektováno právo na volný pohyb pracovníků. Volný pohyb pracovníků patří mezi základní svobody EU a silného vnitřního trhu nelze dosáhnout jinak, než úplným otevřením pracovního trhu. Podle sdělení Komise z listopadu 2008 měly toky mobility zásadní pozitivní dopad na ekonomický růst v Evropské unii. Mobilita pracovních sil z Rumunska a Bulharska měla pozitivní vliv na ekonomiky hostitelských členských států, aniž by měla citelný dopad na mzdy a pracovní příležitosti vlastních státních příslušníků. Nelze se již odvolávat na ekonomickou krizi jako na důvod pro zavádění a udržování těchto omezení na trhu práce. Zachovávání těchto omezení odrazuje pracovníky z Rumunska a Bulharska, aby se zapojovali do ekonomicky výhodných pracovních vztahů v daných členských státech. Tento faktor nutí pracovníky obcházet právní předpisy upravující povinnost získání pracovního povolení a vede tak k nárůstu objemu ilegální práce. Přímým důsledkem nelegální práce je pak zabránění přístupu k právům plynoucím z evropského systému koordinace systémů sociálního zabezpečení. Rumunsko a Bulharsko se v kontextu současné ekonomické situace v Evropě domnívají, že odstranění překážek ve volném pohybu pracovníků na území EU výrazně pomůže k posílení schopnosti Evropské unie čelit novým výzvám. Pane Komisaři, chtěla bych položit následující dotaz, neboť chci, aby byla tato Evropská komise naším spojencem a aby nám poskytla kompletní institucionální podporu: jaká opatření přijmete, abyste podnítili ty členské státy, které dosud uplatňují omezení, aby svůj pracovní trh zcela otevřely?"@cs1,1
"Hr. formand! I sin tale om Unionens tilstand understregede formanden for Kommissionen, hr. Barroso, at en forøgelse af beskæftigelsesgraden i hele Europa var en prioritet. Vi har endvidere alle forpligtet os til at opnå målsætningerne i EU's strategi for de næste 10 år med hensyn til forøgelse af beskæftigelsesniveauet og bekæmpelse af fattigdommen. I dag vedtog Parlamentet retningslinjerne for beskæftigelsen, og vi har anmodet Rådet om at overveje dem. Hvis vi virkelig ønsker at opfylde de målsætninger, vi har opstillet, hvis vi virkelig ønsker, at Europa skal føre an, når det drejer sig om konkurrenceevne, og hvis vi virkelig ønsker et retfærdigt Europa, der kan sikre borgernes velfærd, skal arbejdstagernes ret til fri bevægelighed respekteres. Arbejdstagernes frie bevægelighed er en af de grundlæggende frihedsrettigheder i EU. Et effektivt indre marked kan kun opnås, hvis arbejdsmarkedet åbnes fuldstændigt. I henhold til Kommissionens meddelelse fra november 2008 har mobilitetsstrømme haft stor betydning for den økonomiske vækst i EU. Mobiliteten af arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien har haft gavnlig indvirkning på økonomien i værtsmedlemsstaterne, uden at den har påvirket lønningerne og jobbene for de lokale statsborgere. Den økonomiske krise kan ikke længere bruges som undskyldning for at håndhæve og fastholde disse begrænsninger på arbejdsmarkedet. Fastholdelsen af begrænsningerne forhindrer arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien i at søge indbringende beskæftigelse i de relevante medlemsstater. Denne faktor får arbejdstagerne til at omgå de juridiske krav om arbejdstilladelse, så omfanget af illegalt arbejde stiger. Som en direkte følge af illegalt arbejde blokeres adgangen til de rettigheder, der følger af det europæiske system for koordinering af sociale sikringsordninger. Rumænien og Bulgarien mener, at en fjernelse af hindringerne for arbejdstagernes frie bevægelighed i hele EU vil bidrage til at sætte skub i EU's evne til at imødegå nye udfordringer i det aktuelle økonomiske klima. Jeg vil stille kommissæren følgende spørgsmål, fordi jeg ønsker, at Kommissionen er vores allierede, og at den bistår os direkte: Hvilke foranstaltninger overvejer Kommissionen med henblik på at opmuntre medlemsstaterne til yderligere at åbne deres arbejdsmarked for arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien?"@da2
". In seiner Rede zur Lage der Union betonte der Präsident der Kommission, Herr Barroso, die Priorität eines zunehmenden Beschäftigungsniveaus in ganz Europa. Zudem haben wir uns alle dazu verpflichtet, die strategischen Ziele der Europäischen Union für die nächsten zehn Jahre, die Erhöhung des Beschäftigungsniveaus und die Verringerung der Armut, umzusetzen. Das Plenum des Parlaments hat heute die beschäftigungspolitischen Leitlinien angenommen und wir bitten den Rat diese zu berücksichtigen. Wenn wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, wirklich erreichen wollen, wenn wir wirklich wollen, dass Europa führend im Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit ist, und wenn wir wirklich ein gerechtes Europa wollen, das das Wohlergehen seiner Bürgerinnen und Bürger sicherstellt, müssen wir das Recht auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer achten. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist eine der Grundfreiheiten der Europäischen Union. Ein starker Binnenmarkt kann nur durch eine vollständige Öffnung des Arbeitsmarkts erreicht werden. Laut der Mitteilung der Kommission vom November 2008 hatten die Mobilitätsströme eine sehr positive Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum der Europäischen Union. Die Mobilität der Arbeitskräfte aus Rumänien und Bulgarien hatte einen vorteilhaften Effekt auf die Wirtschaft der gastgebenden Mitgliedstaaten, ohne sich bedeutend auf die Gehälter und Arbeitsplätze der einheimischen Bevölkerung auszuwirken. Die Wirtschaftskrise kann nicht mehr als Vorwand für die Durchsetzung und Beibehaltung dieser Arbeitsmarktbeschränkungen benutzt werden. Die Aufrechterhaltung dieser Beschränkungen ist ein Mittel, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Rumänien und Bulgarien von Erwerbsarbeit in den entsprechenden Mitgliedstaaten abzuhalten. Das bringt die Arbeitnehmer dazu, die gesetzlichen Regelungen zum Besitz einer Arbeitserlaubnis zu umgehen, und erhöht somit die Quote der Schwarzarbeit. Letzten Endes versperrt Schwarzarbeit den Zugang zu den Rechten, die sich aus dem europäischen System zur Koordinierung von Sozialversicherungssystemen ergeben. Rumänen und Bulgaren sind der Meinung, dass in der derzeitigen europäischen Konjunkturlage, eine Beseitigung der Hürden, die die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU verhindern, die Fähigkeit der Europäischen Union, sich auf neue Herausforderungen einzustellen, bedeutend steigern wird. Herr Kommissar, ich möchte die folgende Frage stellen, da ich diese Europäische Kommission als unseren Verbündeten gewinnen und erreichen möchte, dass sie uns ihre umfassende institutionelle Unterstützung gewährt: Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um Mitgliedstaaten, die weiterhin Beschränkungen anwenden, zu einer vollständigen Öffnung ihrer Arbeitsmärkte zu bewegen?"@de9
"Στο πλαίσιο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, τόνισε ότι η αύξηση του επιπέδου απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα. Επιπλέον, έχουμε όλοι δεσμευτεί να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 10 έτη σχετικά με την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας. Σήμερα, η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και ζητήσαμε από το Συμβούλιο να τις λάβει υπόψη. Εάν επιθυμούμε πραγματικά να επιτύχουμε τους στόχους έναντι των οποίων έχουμε δεσμευτεί, εάν επιθυμούμε πραγματικά να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και εάν επιθυμούμε πραγματικά μια δίκαιη Ευρώπη η οποία να διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της, πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ. Μια ισχυρή εσωτερική αγορά μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του πλήρους ανοίγματος της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2008, οι ροές κινητικότητας είχαν μείζονες θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κινητικότητα εργατικού δυναμικού από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είχε ευεργετικές επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών υποδοχής, χωρίς να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις αποδοχές και τις θέσεις εργασίας των πολιτών των εν λόγω κρατών μελών υποδοχής. Η οικονομική κρίση δεν μπορεί να προβάλλεται πλέον ως δικαιολογία για την επιβολή και τη διατήρηση αυτών των περιορισμών στην αγορά εργασίας. Η διατήρηση αυτών των περιορισμών είναι ένα μέτρο που αποθαρρύνει τους εργαζόμενους από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να συμμετέχουν σε επικερδή απασχόληση στα εν λόγω κράτη μέλη. Αυτός ο παράγοντας αναγκάζει τους εργαζόμενους να παρακάμπτουν τους νομικούς περιορισμούς όσον αφορά την υποχρέωση απόκτησης άδειας εργασίας, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συχνότητα της παράνομης εργασίας. Το άμεσο αποτέλεσμα της παράνομης εργασίας είναι η παρεμπόδιση της πρόσβασης στα δικαιώματα που απορρέουν από το ευρωπαϊκό σύστημα για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία πιστεύουν ότι, στο τρέχον ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, η άρση των εμποδίων που αποτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να απευθύνω το εξής ερώτημα, επειδή επιθυμώ αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σύμμαχός μας και να προσφέρει πλήρη θεσμική στήριξη: Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να ενθαρρύνετε τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ακόμη περιορισμούς να ανοίξουν πλήρως την αγορά εργασίας τους;"@el10
"During his State of the Union address, the President of the Commission, Mr Barroso, stressed that increasing the level of employment across Europe was a priority. Furthermore, we have all committed to achieving the objectives of the European Union’s strategy for the next 10 years on increasing the level of employment and reducing poverty. Today, Parliament’s plenary adopted the employment guidelines and we have asked the Council to take them into consideration. If we really want to achieve the objectives we have committed to, if we really want Europe to lead the way in terms of competitiveness and if we really want a fair Europe to ensure its citizens’ well-being, the right of free movement of workers must be respected. The free movement of workers is one of the EU’s fundamental freedoms. A powerful internal market can only be achieved by opening up the labour market completely. According to the Commission Communication in November 2008, mobility flows have had a major positive impact on economic growth in the European Union. The mobility of labour from Romania and Bulgaria has had beneficial effects on the economies of the host Member States without having any significant impact on the salaries and jobs of local nationals. The economic crisis can no longer be used as an excuse for enforcing and maintaining these labour market restrictions. Keeping these restrictions in place is a measure discouraging workers from Romania and Bulgaria from engaging in gainful employment within the relevant Member States. This factor makes workers bypass the legal regulations on the obligation to obtain a work permit, thereby increasing the incidence of illegal work. The direct upshot of illegal work is to block access to the rights deriving from the European system for the coordination of social security schemes. Romania and Bulgaria believe that, in the current European economic climate, removing the barriers preventing the free movement of workers throughout the EU will greatly help boost the European Union’s ability to respond to new challenges. Commissioner, I want to ask the following question because I want this European Commission to be our ally and offer full-on institutional assistance: What measures will you take to encourage Member States which are still applying restrictions to open up their labour market completely?"@en4
"(S&D) Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha subrayado que el empleo en Europa constituía una prioridad. Además, todos hemos asumido el compromiso de conseguir los objetivos de la estrategia de la Unión Europea para los próximos 10 años de incrementar el nivel de empleo y reducir la pobreza. Hoy, el plenario del Parlamento ha adoptado las orientaciones en materia de empleo y hemos pedido al Consejo que las tenga en cuenta. Si realmente deseamos conseguir los objetivos a los que nos hemos comprometido, si realmente deseamos que Europa vaya a la cabeza en materia de competitividad y si realmente deseamos una Europa equitativa que garantice el bienestar de sus ciudadanos, debe respetarse el derecho a la libre circulación de trabajadores. La libre circulación de trabajadores constituye uno de los derechos fundamentales de la UE. Solamente se puede lograr un mercado interior fuerte mediante la total apertura del mercado laboral. Según la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2008, los flujos de movilidad han tenido repercusiones muy positivas sobre el crecimiento económico de la Unión Europea. La movilidad de la mano de obra de Rumanía y Bulgaria ha tenido efectos beneficiosos sobre las economías de los Estados miembros receptores sin afectar significativamente a los salarios y empleos de los ciudadanos de ese país. La crisis económica ya no puede utilizarse como excusa para imponer y mantener estas restricciones del mercado laboral. Seguir aplicando estas restricciones constituye una medida que está disuadiendo a los trabajadores de Rumanía y Bulgaria de dedicarse a un empleo remunerado dentro de los Estados miembros relevantes. Este factor consigue que los trabajadores eludan los reglamentos legales relacionados con la obligación de obtener un permiso de trabajo, aumentando, por tanto, la incidencia del trabajo ilegal. El resultado directo del trabajo ilegal es el bloqueo del acceso a los derechos que se derivan del sistema europeo para la coordinación de planes de seguridad social. Rumanía y Bulgaria consideran que, en el marco del actual clima económico europeo, eliminar las barreras que impiden la libre circulación de trabajadores en toda la UE contribuirá enormemente a impulsar la capacidad de la Unión Europea para responder a nuevos retos. Señor Comisario, quiero formularle la siguiente pregunta porque deseo que esta Comisión Europea sea nuestra aliada y ofrezca una asistencia institucional total: ¿qué medidas tomarán ustedes para alentar a los Estados miembros que todavía aplican estas restricciones a abrir complemente su mercado de trabajo?"@es21
"În prezentarea privind starea Uniunii, Preşedintele Comisiei, domnul Barroso, a subliniat ca fiind prioritară creşterea gradului de ocupare la nivel european. Mai mult decât atât, ne-am asumat cu toţii atingerea obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru următorii zece ani privind creşterea gradului de ocupare şi reducere a sărăciei. Astăzi, plenul Parlamentului a adoptat liniile directoare privind ocuparea şi am invitat Consiliul să ţină cont de ele. Dacă într-adevăr vrem să atingem obiectivele pe care ni le-am asumat, dacă într-adevăr vrem ca Europa să devină liderul competitivităţii, dacă într-adevăr vrem o Europă corectă pentru bunăstarea cetăţenilor ei, atunci dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor trebuie să fie respectat. Libera circulaţie a lucrătorilor este una dintre libertăţile fundamentale ale Uniunii, iar o piaţă internă puternică nu poate fi realizată decât prin deschiderea totală a pieţei forţei de muncă. Potrivit comunicării Comisiei din noiembrie 2008, fluxurile de mobilitate au avut un impact pozitiv semnificativ asupra creşterii economice în Uniunea Europeană. Mobilitatea forţei de muncă din România şi Bulgaria a produs efecte benefice asupra economiilor statelor membre gazdă, fără să afecteze semnificativ salariile şi locurile de muncă ale resortisanţilor naţionali. Criza economică nu mai poate fi invocată ca un motiv pentru aplicarea, menţinearea acestor restricţii pe piaţa forţei de muncă. Menţinerea acestor restricţii reprezintă o măsură de descurajare a lucrătorilor din România şi Bulgaria să desfăşoare activităţi lucrative pe teritoriul respectivelor state memebre şi un factor care determină eludarea reglementărilor legale privind obligativitatea obţinerii unui permis de muncă, ducând la creşterea incidenţei muncii ilegale. Rezultatul direct al muncii ilegale este blocarea accesului la drepturile ce decurg din sistemul european de coordonare a regimurilor de securitate socială. România şi Bulgaria consideră că, în contextul economic european actual, eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii a lucrătorilor pe teritoriul Uniunii va contribui semnificativ la creşterea capacităţii de răspuns a Uniunii Europene la noile provocări. Domnule comisar, vreau să vă întreb, pentru că vreau ca această Comisie Europeană să fie un aliat al nostru şi să ofere un ajutor frontal instituţional, ce măsuri veţi întreprinde pentru a încuraja statele membre care încă mai aplică restricţii să dechidă total piaţa forţei de muncă?"@et5
"Unionin tilaa koskevassa puheenvuorossaan komission puheenjohtaja Barroso korosti, että työllisyyden parantaminen kaikkialla Euroopassa on ensisijainen tavoite. Lisäksi olemme kaikki sitoutuneet saavuttamaan seuraavaa kymmentä vuotta koskevan Euroopan unionin strategian työllisyyden parantamista ja köyhyyden vähentämistä koskevat tavoitteet. Parlamentin täysistunto on tänään hyväksynyt työllisyyspolitiikan suuntaviivat, ja me olemme pyytäneet neuvostoa ottamaan ne huomioon. Jos todella haluamme saavuttaa ne tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet, jos todella haluamme Euroopan olevan kilpailukykyinen edelläkävijä, ja jos todella haluamme oikeudenmukaisen Euroopan, joka turvaa kansalaistensa hyvinvoinnin, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta on kunnioitettava. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n perusvapauksista. Vahvat sisämarkkinat voidaan saada aikaan vain avaamalla työmarkkinat täysin. Komission marraskuussa 2008 antaman tiedonannon mukaan liikkuvuudella on ollut erittäin myönteinen vaikutus Euroopan unionin alueen talouskasvuun. Työvoiman liikkuvuudella on Romanian ja Bulgarian tapauksessa ollut myönteisiä vaikutuksia vastaanottavien jäsenvaltioiden talouteen, eikä se ole vaikuttanut mitenkään merkittävästi paikallisten kansalaisten palkkoihin ja työpaikkoihin. Talouskriisiä ei voida enää käyttää tekosyynä näiden työmarkkinoiden rajoitusten soveltamiselle ja säilyttämiselle. Näiden rajoitusten säilyttäminen on toimi, joka saa Romaniasta ja Bulgariasta lähtöisin olevat työntekijät luopumaan pyrkimisestä ansiotyöhön kyseisissä jäsenvaltioissa. Tämä tekijä saa työntekijät jättämään huomiotta työluvan saamista koskevat säännökset ja lisää siten laitonta työntekoa. Laittomasta työnteosta seuraa suoraan, että pääsy sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan eurooppalaisen järjestelyn nojalla kuuluvien oikeuksien piiriin estyy. Romania Bulgaria katsovat, että Euroopan nykyisessä taloustilanteessa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden esteiden poistaminen koko Euroopasta auttaisi suuresti vahvistamaan Euroopan unionin kykyä vastata uusiin haasteisiin. Arvoisa komission jäsen, koska haluan Euroopan komission olevan kumppanimme ja antavan toimielimenä kaiken apunsa, haluan esittää seuraavan kysymyksen: Mihin toimiin aiotte ryhtyä kannustaaksenne rajoituksia yhä soveltavia jäsenvaltioita avaamaan työmarkkinansa täydellisesti?"@fi7
"(S&D) À l’occasion de son discours sur l’état de l’Union, M. Barroso a souligné que l’accroissement du taux d’emploi en Europe était une priorité. Qui plus est, nous nous sommes tous engagés à concrétiser les objectifs d’accroissement du taux d’emploi et de réduction de la pauvreté fixés dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour les dix prochaines années. Aujourd’hui, le Parlement a adopté en séance plénière les lignes directrices pour les politiques de l’emploi et appelé le Conseil à en tenir compte. Si nous voulons vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, si nous voulons vraiment porter l’Europe à la pointe de la compétitivité et en faire une Europe juste, capable de garantir le bien-être de ses citoyens, il est indispensable de respecter le droit à la libre circulation des travailleurs. La libre circulation des travailleurs fait partie des libertés fondamentales de l’UE. La construction d’un marché intérieur performant passe obligatoirement par l’ouverture complète du marché du travail. La Commission a mis en évidence, dans sa communication de novembre 2008, l’impact positif majeur des flux de mobilité sur la croissance économique de l’Union européenne. L’arrivée de travailleurs roumains et bulgares s’est avérée bénéfique pour les économies des États membres d’accueil et n’a pas entraîné de pression significative sur les salaires et l’emploi des ressortissants nationaux. Il faut cesser de prendre pour prétexte la crise économique pour justifier l’application et le maintien de ces restrictions concernant l’accès au marché du travail. Leur maintien empêche les travailleurs roumains et bulgares d’accéder à des emplois correctement rémunérés dans les États membres qui les appliquent. Elles poussent ces travailleurs à contourner la législation imposant l’obtention d’un permis de travail, et ainsi favorisent l’augmentation du travail clandestin. Or, la conséquence directe du travail au noir est qu’il prive les travailleurs des droits impartis par le système européen de coordination des régimes de sécurité sociale. La Roumanie et la Bulgarie sont d’avis que, dans le contexte économique actuel en Europe, la levée des obstacles à la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne contribuera fortement à rendre celle-ci plus à même de réagir aux nouveaux défis. Monsieur le Commissaire, je tiens à ce que la Commission européenne soit notre alliée et nous offre toute l’aide institutionnelle dont elle est capable. D’où ma question: quelles mesures allez-vous prendre pour encourager les États membres qui appliquent toujours des restrictions à ouvrir complètement leur marché du travail?"@fr8
"(S&D). Barroso úr, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében hangsúlyozta a foglalkoztatottság európai szintű növelésének prioritását. Valamennyien vállaltuk továbbá az Európai Unió következő 10 évre vonatkozó stratégiájában szereplő, a foglalkoztatottság növelését, a szegénység csökkentését előirányozó célok elérését. A Parlament plenáris ülése ma elfogadta a foglalkoztatási iránymutatásokat, és felkértük a Tanácsot azok figyelembe vételére. Amennyiben valóban el akarjuk érni a vállalt célokat; ha tényleg azt akarjuk, hogy Európa élen járjon a versenyképességben, és ha tényleg azt akarjuk, hogy egy méltányos Európa gondoskodjon polgárai jólétéről, akkor tiszteletben kell tartanunk a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát. A munkavállalók szabad mozgása az EU alapvető szabadságainak egyike. Az erős belső piac csak a munkaerőpiac teljes megnyitásával teremthető meg. A Bizottság 2008. novemberi közleménye szerint a mobilitás jelentős pozitív hatással járt az Európai Unió gazdasági növekedésére. A román és bolgár munkaerő mobilitása jótékonyan hatott a fogadó tagállamok gazdaságára, ugyanakkor nem gyakorolt jelentős hatást a hazai munkavállalók fizetésére és munkahelyére. A gazdasági válság a továbbiakban már nem használható ürügyként a munkaerő-piaci korlátozások végrehajtására és fenntartására. A korlátozások további fenntartása eltántorítja a román és bolgár munkavállalókat attól, hogy az adott tagállamokban keresőtevékenységet végezzenek. Ez a tényező a munkavállalási engedély megszerzését előíró jogszabályok megkerülésére készteti a munkavállalókat, ezáltal megnöveli az illegális munkavégzés előfordulásának gyakoriságát. Az illegális munka egyenes következménye, hogy megfosztja a munkavállalókat az európai szociális biztonsági rendszerek összehangolásából eredő jogoktól. Románia és Bulgária szerint a munkavállalók szabad mozgását gátló akadályok európai szintű lebontása a jelenlegi gazdasági környezetben ugrásszerűen javítaná az Európai Unió reakcióképességét az új kihívások terén. Biztos úr! A következő kérdést azért teszem fel, mert szeretném, ha az Európai Bizottság a szövetségesünk lenne, és teljes körű intézményi támogatást nyújtana számunkra. Milyen intézkedésekkel ösztönzik a jövőben a korlátozásokat továbbra is alkalmazó tagállamokat a munkaerőpiacuk teljes megnyitására?"@hu11
"(S&D) Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il Presidente della Commissione, Barroso, ha sottolineato come sia prioritario accrescere il livello di occupazione in tutta Europa. Inoltre, tutti noi abbiamo preso un impegno: la realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia dell’Unione europea per i prossimi dieci anni per dell’incremento del livello di occupazione e della riduzione della povertà. Oggi, il Parlamento ha adottato in plenaria gli orientamenti sull’occupazione e abbiamo chiesto al Consiglio di tenerne conto. Se davvero vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, se davvero vogliamo che l’Europa sia d’esempio in termini di competitività e se davvero vogliamo un’Europa giusta che garantisca il benessere dei suoi cittadini, dobbiamo rispettare il diritto di libera circolazione dei lavoratori. La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dell’Unione europea. Un mercato interno solido può essere realizzato solo aprendo completamente il mercato del lavoro. Secondo la comunicazione della Commissione del novembre 2008, i flussi di mobilità hanno avuto un importante impatto positivo sulla crescita economica nell’Unione europea. L’afflusso di manodopera da Romania e Bulgaria è stato propizio per le economie degli Stati membri ospiti, senza per questo pesare in misura significativa sulle retribuzioni e sui posti di lavoro dei cittadini locali. La crisi economica non può più essere usata come giustificazione per applicare e mantenere queste restrizioni sul mercato del lavoro, il cui prolungamento scoraggia i lavoratori rumeni e bulgari dal cercare un’occupazione redditizia nei rispettivi Stati membri. Ne consegue che i lavoratori sono spesso indotti ad aggirare le disposizioni legali che prevedono l’obbligo di permesso di lavoro, andando così ad accrescere l’incidenza del lavoro illegale. La conseguenza diretta del lavoro nero è l’impossibilità di accedere ai diritti derivanti dal sistema europeo per il coordinamento dei programmi di previdenza sociale. Romania e Bulgaria ritengono che, nell’attuale clima economico europeo, l’eliminazione delle barriere che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea possa contribuire a potenziare la capacità dell’UE di rispondere alle nuove sfide. Signor Commissario, vorrei porle la seguente domanda, perché voglio che la Commissione europea sia nostra alleata e garantisca piena assistenza istituzionale: quali misure adotterà per incoraggiare gli Stati membri che applicano ancora le restrizioni a optare per la piena apertura dei loro mercati del lavoro?"@it12
"Savo kalboje apie Europos Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, kad užimtumo visoje Europoje augimas yra vienas iš prioritetų. Be to, mes visi įsipareigojome siekti Europos Sąjungos ateinančių 10 metų strategijos tikslų didinti užimtumą ir mažinti skurdą. Šiandien plenariniame Parlamento posėdyje buvo patvirtintos užimtumo gairės ir mes paprašėme Tarybos į jas atsižvelgti. Jei tikrai norime pasiekti tikslus, kurių įsipareigojome siekti, jei tikrai norime, kad Europa pirmautų konkurencingumo srityje, ir jei tikrai norime teisingos Europos, kur būtų užtikrinta jos piliečių gerovė, darbuotojų teisė laisvai judėti turi būti gerbiama. Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių ES laisvių. Stipri vidaus rinka gali būti pasiekta tik visiškai atveriant darbo rinką. Remiantis 2008 m. lapkričio mėn. Komisijos komunikatu, judumo srautai turėjo teigiamos įtakos Europos Sąjungos ekonomikos augimui. Darbuotojų judėjimas iš Rumunijos ir Bulgarijos atnešė naudos priimančiųjų valstybių ekonomikai, nedarydamas jokio esminio poveikio vietos darbuotojų atlyginimams ir darbo vietoms. Ekonomikos krize nebegalima pateisinti šių darbo rinkos apribojimų taikymo ir tolesnio galiojimo. Šie vis dar galiojantys apribojimai atgraso Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojus nuo gerai apmokamo darbo atitinkamose valstybėse narėse. Šis veiksnys verčia darbuotojus apeiti teisinius reikalavimus turėti leidimą dirbti, taip daugėja nelegalaus darbo. Tiesioginis nelegalaus darbo padarinys yra tai, kad prarandama galimybė pasinaudoti teisėmis, kylančiomis iš Europos sistemos, skirtos socialinės apsaugos sistemoms derinti. Rumunija ir Bulgarija mano, jog jei dabartinėmis Europos ekonomikos aplinkybėmis būtų pašalintos laisvo darbuotojų judėjimo kliūtys visoje ES, tai labai sustiprintų Europos Sąjungos gebėjimus spręsti naujus sunkumus. Komisijos nary, tikėdamasis, kad ši Europos Komisija bus mūsų sąjungininkė ir teiks visapusišką institucinę pagalbą, norėčiau užduoti tokį klausimą: kokių priemonių planuojate imtis, siekdami paraginti apribojimus vis dar taikančias valstybes nares visiškai atverti savo darbo rinkas?"@lt14
"(S&D) Savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā Komisijas priekšsēdētājs kungs uzsvēra, ka nodarbinātības līmeņa palielināšana ir visas Eiropas prioritāte. Turklāt mēs visi esam apņēmušies sasniegt Eiropas Savienības stratēģiskos mērķus nākamajiem 10 gadiem — palielināt nodarbinātības līmeni un samazināt nabadzību. Šodien Parlamenta plenārsēdē tika pieņemtas nodarbinātības pamatnostādnes, un mēs esam lūguši Padomi ņemt tas vērā. Ja mēs patiešām vēlamies sasniegt mērķus, kurus esam izvirzījuši, ja mēs patiešām vēlamies, lai Eiropa būtu piemērs konkurētspējas jomā, ja mēs patiešām vēlamies, lai Eiropa godīgi nodrošina saviem pilsoņiem labklājību, tad darba ņēmēju brīvas pārvietošanās tiesības ir jāievēro. Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viena no ES pamatbrīvībām. Stipru iekšējo tirgu var nodrošināt, tikai pilnīgi atverot darba tirgu. Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 2008. gada novembrī mobilitātes plūsmām ir bijusi būtiska labvēlīga ietekme uz Eiropas Savienības tautsaimniecības izaugsmi. Rumānijas un Bulgārijas darba ņēmēju mobilitātei ir bijusi labvēlīga ietekme uz uzņemošo valstu ekonomiku, nelabvēlīgi neietekmējot vietējo iedzīvotāju algas un darbavietas. Ekonomikas krīzi vairs nevar izmantot par ieganstu, lai ieviestu un saglabātu šādus darba tirgus ierobežojumus. Šo ierobežojumu saglabāšana ir līdzeklis, kā atturēt Rumānijas un Bulgārijas darba ņēmējus no iesaistīšanās algotā darbā attiecīgajās dalībvalstīs. Šis faktors liek darba ņēmējiem apiet tiesību aktu noteikumus attiecībā uz pienākumu iegūt darba atļauju, tādējādi palielinot nelegālās nodarbinātības sastopamību. Nelegāla darba tiešs rezultāts ir ierobežojums darba ņēmēju tiesībām, kas izriet no Eiropas sociālā nodrošinājuma koordinācijas sistēmas. Rumānija un Bulgārija uzskata, ka pašreizējā Eiropas ekonomiskajā klimatā to šķēršļu mazināšana, kas kavē darba ņēmēju pārvietošanās brīvību visā ES, būtiski palīdzēs palielināt Eiropas Savienības spēju pielāgoties jauniem uzdevumiem. Komisār! Tā kā vēlos, lai Eiropas Komisija būtu mūsu sabiedrotā un piedāvātu mums pilnīgu institucionālu palīdzību, es gribu uzdot jums šādu jautājumu —, kādus pasākumus jūs veiksit, lai mudinātu dalībvalstis, kuras vēl arvien piemēro ierobežojumus, pilnīgi atvērt savus darba tirgus?"@lv13
"În prezentarea privind starea Uniunii, Preşedintele Comisiei, domnul Barroso, a subliniat ca fiind prioritară creşterea gradului de ocupare la nivel european. Mai mult decât atât, ne-am asumat cu toţii atingerea obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru următorii zece ani privind creşterea gradului de ocupare şi reducere a sărăciei. Astăzi, plenul Parlamentului a adoptat liniile directoare privind ocuparea şi am invitat Consiliul să ţină cont de ele. Dacă într-adevăr vrem să atingem obiectivele pe care ni le-am asumat, dacă într-adevăr vrem ca Europa să devină liderul competitivităţii, dacă într-adevăr vrem o Europă corectă pentru bunăstarea cetăţenilor ei, atunci dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor trebuie să fie respectat. Libera circulaţie a lucrătorilor este una dintre libertăţile fundamentale ale Uniunii, iar o piaţă internă puternică nu poate fi realizată decât prin deschiderea totală a pieţei forţei de muncă. Potrivit comunicării Comisiei din noiembrie 2008, fluxurile de mobilitate au avut un impact pozitiv semnificativ asupra creşterii economice în Uniunea Europeană. Mobilitatea forţei de muncă din România şi Bulgaria a produs efecte benefice asupra economiilor statelor membre gazdă, fără să afecteze semnificativ salariile şi locurile de muncă ale resortisanţilor naţionali. Criza economică nu mai poate fi invocată ca un motiv pentru aplicarea, menţinearea acestor restricţii pe piaţa forţei de muncă. Menţinerea acestor restricţii reprezintă o măsură de descurajare a lucrătorilor din România şi Bulgaria să desfăşoare activităţi lucrative pe teritoriul respectivelor state memebre şi un factor care determină eludarea reglementărilor legale privind obligativitatea obţinerii unui permis de muncă, ducând la creşterea incidenţei muncii ilegale. Rezultatul direct al muncii ilegale este blocarea accesului la drepturile ce decurg din sistemul european de coordonare a regimurilor de securitate socială. România şi Bulgaria consideră că, în contextul economic european actual, eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii a lucrătorilor pe teritoriul Uniunii va contribui semnificativ la creşterea capacităţii de răspuns a Uniunii Europene la noile provocări. Domnule comisar, vreau să vă întreb, pentru că vreau ca această Comisie Europeană să fie un aliat al nostru şi să ofere un ajutor frontal instituţional, ce măsuri veţi întreprinde pentru a încuraja statele membre care încă mai aplică restricţii să dechidă total piaţa forţei de muncă?"@mt15
"In zijn "State of the Union"-toespraak beklemtoonde Commissievoorzitter Barroso dat meer werkgelegenheid in heel Europa een prioriteit is. Bovendien hebben wij ons allen verbonden aan de doelstellingen van de EU-strategie voor de komende tien jaar, op het punt van versterking van de werkgelegenheid en het terugdringen van armoede. Vandaag heeft het Parlement in plenaire zitting de werkgelegenheidsrichtsnoeren aangenomen, en we hebben de Raad gevraagd om hier rekening mee te houden. Als we de aangenomen doelstellingen echt willen bereiken, als we echt willen dat Europa de weg wijst in concurrentievermogen, en als we echt een eerlijk Europa willen dat zorgt voor het welzijn van zijn burgers, moet het vrije verkeer van werknemers worden gerespecteerd. Vrij verkeer van werknemers is een van de fundamentele vrijheden van de EU. Een krachtige interne markt kan alleen worden bereikt door een volledig open arbeidsmarkt. Volgens de mededeling van de Commissie in november 2008 heeft het verkeer van werknemers een groot, positief effect gehad op de economische groei in de Europese Unie. De arbeidsmobiliteit vanuit Roemenië en Bulgarije heeft positieve effecten gehad op de economieën van de gastlanden, zonder dat de salarissen of banen van plaatselijke werknemers significant onder druk kwamen te staan. De economische crisis kan niet langer worden gebruikt als excuus voor het handhaven en volhouden van deze arbeidsmarktbeperkingen. Het vasthouden aan de beperkingen is een maatregel die werknemers uit Roemenië en Bulgarije ontmoedigt om hun geld te verdienen met een baan in de betreffende lidstaten. Hierdoor zullen werknemers de wettelijke voorschriften voor werkvergunningen omzeilen, hetgeen een toename van illegale arbeid betekent. Het directe gevolg van illegale arbeid is het geen toegang hebben tot de rechten op basis van het Europese systeem voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Roemenië en Bulgarije zijn van mening, dat het weghalen van de barrières voor het vrij verkeer van werknemers in de EU in het huidige economische klimaat in Europa een grote stimulans zal zijn voor de mate waarin de EU een antwoord kan bieden op nieuwe uitdagingen. Mijnheer de Commissaris, ik wil u het volgende vragen omdat ik de Europese Commissie als bondgenoot wil zien, met volledige institutionele ondersteuning. Welke maatregelen wilt u nemen om de lidstaten die nog steeds beperkingen opleggen aan te moedigen hun arbeidsmarkt volledig open te stellen?"@nl3
"(S&D) Przewodniczący Komisji, pan Barroso, podkreślił w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej, że podniesienie poziomu zatrudnienia w Europie jest priorytetem. Ponadto wszyscy zobowiązaliśmy się do realizacji celów strategii Unii Europejskiej na następne 10 lat w zakresie podniesienia poziomu zatrudnienia i ograniczenia ubóstwa. Dzisiaj Parlament podczas posiedzenia plenarnego przyjął wytyczne dotyczące zatrudnienia i zwrócił się do Rady z wnioskiem o ich uwzględnienie. Jeśli naprawdę chcemy osiągnąć cele, które sobie postawiliśmy, jeśli naprawdę chcemy, aby Europa wysunęła się na prowadzenie w zakresie konkurencyjności i jeśli naprawdę chcemy, aby sprawiedliwa Europa zapewniła swoim obywatelom dobrobyt, musimy szanować prawo do swobodnego przepływu pracowników. Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych wolności UE. Stworzenie silnego rynku wewnętrznego będzie możliwe tylko wtedy, gdy całkowicie otworzymy rynek pracy. Zgodnie z komunikatem Komisji z listopada 2008 roku, mobilność ludności ma istotny, pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Mobilność pracowników z Rumunii i Bułgarii przyniosła korzyści gospodarkom przyjmujących państw członkowskich i jednocześnie nie miała wpływu na pensje i stanowiska miejscowych obywateli. Nie można dłużej wykorzystywać kryzysu gospodarczego jako wymówki dla wprowadzania i utrzymywania ograniczeń na rynku pracy. Utrzymywanie ograniczeń zniechęca pracowników z Rumunii i Bułgarii do podejmowania pracy za wynagrodzeniem w stosujących te ograniczenia państwach członkowskich. Ten czynnik powoduje, że pracownicy obchodzą przepisy prawne dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę, przez co rośnie skala pracy nielegalnej. Bezpośrednim skutkiem podjęcia nielegalnej pracy jest brak możliwości skorzystania z praw wynikających z europejskiego systemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rumunia i Bułgaria są przekonane, że w obecnych warunkach gospodarczych w Europie zniesienie barier uniemożliwiających swobodny przepływ pracowników w UE przyczyni się do znacznej poprawy zdolności Unii do reagowania na nowe wyzwania. Panie komisarzu, chcę zadać to pytanie, ponieważ zależy mi, aby Komisja Europejska była naszym sprzymierzeńcem i zapewniła nam pełne wsparcie instytucjonalne. Jakie działania zamierza pan podjąć, aby zachęcić państwa członkowskie, które nadal stosują ograniczenia, do całkowitego otwarcia rynków pracy?"@pl16
"(S&D) No seu discurso sobre o estado da União, o Presidente da Comissão, Durão Barroso, afirmou que o crescimento do emprego na Europa era uma prioridade. Todos nós, aliás, nos comprometemos com os objectivos da estratégia da União Europeia para os próximos dez anos no que respeita ao aumento do emprego e à redução da pobreza. O Parlamento aprovou hoje, em plenário, as orientações para as políticas de emprego, e pedimos ao Conselho que as tomasse em consideração. Se realmente queremos atingir os objectivos a que nos propusemos, se realmente queremos que a Europa lidere no domínio da competitividade e se realmente queremos uma Europa justa que garanta o bem-estar dos seus cidadãos, o direito de livre circulação dos trabalhadores tem de ser respeitado. A livre circulação dos trabalhadores é uma das liberdades fundamentais da UE. O mercado interno só será pujante se houver uma total abertura do mercado de trabalho. De acordo com a comunicação da Comissão de Novembro de 2008, os fluxos de mobilidade têm tido um importante impacto positivo no crescimento económico da União Europeia. A mobilidade da mão-de-obra romena e búlgara tem beneficiado as economias dos Estados-Membros de acolhimento sem afectar significativamente os salários e o emprego dos cidadãos desses países. A crise económica não pode continuar a servir de desculpa para a aplicação e a manutenção destas restrições de acesso ao mercado de trabalho. Mantê-las em vigor é um desincentivo ao exercício de uma actividade remunerada por parte de trabalhadores romenos e búlgaros nos Estados-Membros em causa. Os trabalhadores são levados a contornar a legislação relativa à obrigação de obtenção de licença de trabalho, aumentando assim a incidência de trabalho ilegal. A consequência imediata do trabalho ilegal é o bloqueio do acesso aos direitos previstos no sistema europeu de coordenação dos regimes de segurança social. A Roménia e a Bulgária consideram que, na actual conjuntura económica europeia, a remoção das barreiras que impedem a livre circulação dos trabalhadores em toda a UE reforçará significativamente a capacidade da União de responder a novos desafios. Senhor Comissário, porque quero que esta Comissão Europeia seja nossa aliada e nos dê toda a assistência possível a nível institucional, pergunto-lhe o seguinte: que medidas vai tomar para incentivar os Estados-Membros que ainda aplicam restrições a abrirem completamente o seu mercado de trabalho?"@pt17
"Predseda Komisie pán Barroso počas svojho vystúpenia o stave Únie zdôraznil, že zvýšenie úrovne zamestnanosti v Európe je prioritou. Navyše sme sa všetci zaviazali dosiahnuť ciele stratégie Európskej únie na ďalších 10 rokov týkajúce sa zvýšenia úrovne zamestnanosti a zníženia chudoby. Dnes sa na plenárnom zasadnutí Parlamentu schválili usmernenia pre oblasť zamestnanosti a požiadali sme Radu, aby ich vzala do úvahy. Ak skutočne chceme dosiahnuť ciele, ku ktorým sme sa zaviazali, ak skutočne chceme, aby mala Európa z hľadiska konkurencieschopnosti vedúce postavenie, a ak skutočne chceme, aby spravodlivá Európa svojim občanom zabezpečila blahobyt, musí sa rešpektovať právo voľného pohybu pracovníkov. Voľný pohyb pracovníkov je jednou zo základných slobôd EÚ. Silný vnútorný trh je možné dosiahnuť jedine úplným otvorením pracovného trhu. Podľa oznámenia Komisie z novembra roku 2008 majú toky mobility výrazný kladný vplyv na hospodársky rast v Európskej únii. Mobilita práce z Rumunska a Bulharska mala prospešné účinky na hospodárstva hostiteľských členských štátov bez nejakého podstatného vplyvu na mzdy a pracovné miesta miestnych občanov. Hospodárska kríza sa už nemôže používať ako zámienka na uplatňovanie a udržovanie týchto obmedzení pracovného trhu. Zachovávanie týchto obmedzení predstavuje opatrenie, ktoré pracovníkov z Rumunska a Bulharska odradzuje od vykonávania zárobkovej činnosti v príslušných členských štátoch. Táto okolnosť núti pracovníkov obchádzať právne predpisy týkajúce sa povinnosti získať pracovné povolenie, čím sa zvyšuje počet prípadov nelegálnej práce. Priamy následok nelegálnej práce je blokovanie prístupu k právam vyplývajúcim z európskeho systému na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Rumunsko a Bulharsko veria, že odstránenie prekážok, ktoré bránia voľnému pohybu pracovníkov v EÚ, v súčasnej európskej hospodárskej situácii veľkou mierou pomôže zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na nové problémy. Pán komisár, chcem sa opýtať nasledujúcu otázku, pretože chcem, aby Európska komisia bola naším spojencom a poskytovala plnú inštitucionálnu pomoc. Aké kroky podniknete na presvedčenie členských štátov, ktoré stále uplatňujú obmedzenia, aby úplne otvorili svoj pracovný trh?"@sk19
"Predsednik Komisije, gospod Barroso je v svojem govoru o stanju Unije poudaril, da je povečanje stopnje zaposlenosti po vsej Evropi prednostna naloga. Poleg tega se vsi zavzemamo za izpolnjevanje ciljev strategije Evropske unije za naslednjih 10 let glede povečanja stopnje zaposlenosti in zmanjšanja revščine. Parlament je na današnjem plenarnem zasedanju sprejel smernice za zaposlovanje in Svet smo prosili, naj jih upošteva. Če res želimo izpolniti cilje, ki smo se jim zavezali, če si res želimo, da bi Evropa igrala vodilno vlogo v smislu konkurenčnosti in če si res želimo pravične Evrope, ki bo svojim državljanom zagotovila blaginjo, potem je treba spoštovati pravico do prostega pretoka delavcev. Prost pretok delavcev je ena izmed temeljnih svoboščin EU. Močan notranji trg lahko ustvarimo samo, če v celoti odpremo trg dela. V skladu z navedbami sporočila Komisije iz novembra 2008 so imeli tokovi mobilnosti velik pozitiven vpliv na gospodarsko rast v Evropski uniji. Mobilnost delavcev iz Romunije in Bolgarije je imela ugoden učinek na gospodarstvo v državah članicah gostiteljicah, ni pa imela nikakršnega bistvenega vpliva na plače in zaposlovanje lokalnega prebivalstva. Gospodarska kriza ne sme več biti izgovor za izvrševanje in ohranjanje teh omejitev na trgu dela. Ohranjanje takšnih omejitev je ukrep, ki delavce iz Romunije in Bolgarije odvrača od sprejemanja redne zaposlitve v določeni državi članici. Zaradi tega se delavci izogibajo pravnim predpisom o obveznosti pridobivanja delovnega dovoljenja, s tem pa se veča obseg nezakonitega dela. Neposredni rezultat dela na črno je zaprtje dostopa do pravic, ki izhajajo iz evropskega sistema usklajevanja sistemov socialne varnosti. Mnenje Romunije in Bolgarije je, da bo v trenutnem evropskem gospodarskem ozračju odprava ovir, ki preprečujejo prost pretok delavcev po vsej EU, v močno prispevala k okrepitvi zmožnosti Evropske unije, da se odzove na nove izzive. Gospod komisar, rada bi vam postavila naslednje vprašanje, ker si želim, da bi ta Evropska komisija bila naša zaveznica in da bi nam do konca zagotavljala institucionalno pomoč: Kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi države članice, ki še vedno uporabljajo omejitve, spodbudili k popolnem odprtju trga dela?"@sl20
"(S&D) Kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, betonade i sitt tal om läget i unionen att ökad sysselsättning för hela Europa är ett prioriterat mål. Vi har alla dessutom förbundit oss att uppnå EU:s strategimål för de kommande 10 åren om ökad sysselsättning och minskad fattigdom. I dag antog parlamentet riktlinjer för sysselsättningen och vi har uppmanat rådet att beakta dessa. Om vi verkligen vill uppnå målen, vilket vi har åtagit oss att göra, om vi verkligen vill att Europa ska vara ledande när det gäller konkurrens, och om vi verkligen vill ha ett rättvist Europa som ser till att alla medborgare mår bra, då måste fri rörlighet för arbetstagare respekteras. Den fria rörligheten för arbetstagare är en av EU:s grundläggande friheter. En kraftfull inre marknad kan endast uppnås genom att helt öppna arbetsmarknaden. Enligt kommissionens meddelande i november 2008 har rörligheten haft en viktig positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten inom EU. Den rörliga arbetskraften från Rumänien och Bulgarien har haft gynnsamma effekter på värdländernas ekonomier utan att den haft någon betydande inverkan på löner och arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Den ekonomiska krisen kan inte längre användas som en ursäkt för att vidmakthålla dessa begränsningar på arbetsmarknaden. Genom att behålla begränsningarna hindras arbetstagare från Rumänien och Bulgarien från att ta inkomstbringande jobb i relevanta medlemsstater, vilket resulterar i att arbetstagare kringgår de regelverk som finns om att söka och erhålla arbetstillstånd, och därmed ökar andelen olagligt arbete. Ett direkt resultat av olagligt arbete är att åtkomsten till de rättigheter som utgår från det europeiska systemet för samordning av de sociala trygghetssystemen blockeras. I Rumänien och Bulgarien anser man att EU, i det nuvarande europeiska ekonomiska klimatet och för kommande utmaningar, skulle har stor nytta av att hindren mot fri rörlighet för arbetstagare inom EU avskaffades. Herr kommissionsledamot! Jag vill ställa följande fråga eftersom jag vill att kommissionen ska vara vår allierade och ge fullödig institutionell hjälp: vilka åtgärder kommer ni att vidta för att uppmuntra medlemsstater som fortfarande tillämpar restriktioner att fullständigt öppna sina arbetsmarknader?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph