Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-327"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.16.3-327"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as the Vice-President of the Euromed Assembly’s Committee on Energy, Environment and Water, I had the opportunity to see the concrete and dramatic ecological reality of the Jordan River area during a field visit which took place last February. The Special Report on the Situation in the Jordan Valley, for which I was rapporteur, highlighted the fact that all parties concerned – in particular, Israel, the Palestinian Authority and Jordan, but also Lebanon and Syria – must find a common solution to the two most pressing problems: an equal distribution of water that respects the need of all the people in the region, and a healthy and protected environment for the generations to come. The first step identified in our report is that Israel and the Palestinian Authorities have to agree together on common data concerning available water distribution and demographics as a starting point for further negotiations, since both sides as well as independent reports have presented different figures up to now. One of our main conclusions was that, in order to solve the water problem by cooperation, it is necessary to implement plans for a joint administration, decision making on an equal footing, and the joint management of water resources in the region. I believe that the recommendations in our report match areas where the European Union has a real expertise and could be involved as an active player, paving the way for future partnership between the parties involved. In conclusion, I would like to remind you that, while efforts are being made to resume the discussion towards an overall peace agreement, we have the responsibility not to use the situation in the Jordan Valley for political and ideological purposes. I hope our debate today will serve the interests of all parties in the region and lead to concrete and unbiased conclusions for an active involvement of the Union towards future sustainable solutions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako místopředsedkyně výboru pro energii, životní prostředí a vodu v rámci shromáždění Euromed jsem měla vloni v únoru během návštěvy v terénu příležitost sledovat konkrétní a dramatickou ekologickou situaci panující v oblasti řeky Jordánu. Zvláštní zpráva o situaci v údolí Jordánu, pro niž jsem byla zpravodajkou, zdůraznila skutečnost, že všechny příslušné strany – zejména Izrael, palestinská samospráva a Jordánsko, ale také Libanon a Sýrie – musí najít společné řešení dvou nejtíživějších problémů, a sice spravedlivého rozdělení vody respektujícího potřebu všech obyvatel v regionu, a zachování zdravého a chráněného životního prostředí pro budoucí generace. Prvním krokem uvedeným v naší zprávě a východiskem pro další jednání je, že Izrael a palestinská samospráva se musí dohodnout na společných údajích týkajících se rozdělování vody, která je k dispozici, a demografie, neboť obě strany a rovněž nezávislé zprávy dosud uváděly rozdílné údaje. Aby se problém s vodou řešil na základě spolupráce, byla jedním z našich hlavních závěrů nutnost uskutečnit plány na společnou správu, rozhodování na základě rovnosti a společné hospodaření s vodními zdroji v regionu. Domnívám se, že doporučení v naší zprávě odpovídají oblastem, kde je Evropská unie skutečným odborníkem, a mohla by se aktivně zapojit a připravit cestu pro budoucí partnerství mezi zúčastněnými stranami. Na závěr bych vám chtěla připomenout, že zatímco je vyvíjeno úsilí o znovuzahájení jednání směřujících k dosažení všeobecné mírové dohody, jsme odpovědni za to, aby situace v údolí řeky Jordánu nebyla zneužívána pro politické a ideologické účely. Doufám, že naše dnešní rozprava bude sloužit zájmům všech stran v daném regionu a povede ke konkrétním a nezkresleným závěrům a k aktivnímu zapojení Evropské unie při hledání udržitelných řešeních v budoucnu."@cs1
"Hr. formand! Som næstformand i udvalget for energi, miljø og vand under Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet havde jeg lejlighed til at se den konkrete og dramatiske økologiske virkelighed for området ved Jordanfloden under et kontrolbesøg på stedet i februar i år. Den særlige rapport om situationen i Jordandalen, som jeg var ordfører for, satte fokus på det forhold, at alle de berørte parter – især Israel, Den Palæstinensiske Myndighed og Jordan, men også Libanon og Syrien – skal finde en fælles løsning på de to mest presserende problemer. En ligelig fordeling af vand, som respekterer behovet hos alle mennesker i regionen, og et sundt og beskyttet miljø for generationer fremover. Det første skridt, der er anført i vores rapport, er, at Israel og De Palæstinensiske Myndigheder sammen skal blive enige om fælles data vedrørende tilgængeligt vand til fordeling og demografiske forhold som udgangspunkt for yderligere forhandlinger, eftersom de to sider indtil nu har fremlagt forskellige tal, og det samme gælder uafhængige rapporter. En af vores hovedkonklusioner var, at det for at løse vandproblemet gennem samarbejde er nødvendigt at gennemføre planer for fælles administration og beslutningsproces på lige fod samt fælles forvaltning af vandressourcerne i regionen. Jeg mener, at henstillingerne i vores rapport svarer til områder, hvor EU har en reel ekspertise og kan komme med som en aktiv spiller, der kan bane vejen for fremtidigt partnerskab mellem de involverede parter. Selv om der gøres bestræbelser på at genoptage drøftelserne hen imod en samlet fredsaftale, vil jeg afslutningsvis gerne minde om, at vi har ansvaret for ikke at udnytte situationen i Jordandalen til politiske og ideologiske formål. Jeg håber, at vores forhandling i dag vil tjene alle parter i regionen og føre til konkrete og objektive konklusioner for EU's aktive engagement i retning af fremtidige bæredygtige løsninger."@da2
"Herr Präsident! Als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Energie, Umwelt und Wasser der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer hatte ich im vergangenen Februar bei einem Vor-Ort-Besuch die Gelegenheit, die tatsächliche und dramatische ökologische Realität des Jordan mit eigenen Augen zu sehen. Im Sonderbericht über die Lage des Jordantal, für den ich Berichterstatterin war, wurde hervorgehoben, dass alle betroffenen Parteien – insbesondere Israel, die Palästinensische Autonomiebehörde, Jordanien, aber auch Libanon und Syrien – eine gemeinsame Lösung für die zwei dringlichsten Probleme finden müssen: eine gerechte Wasserverteilung, bei der die Bedürfnisse aller Menschen der Region berücksichtigt werden, sowie eine gesunde und geschützte Umwelt für die künftigen Generationen. Aus unserem Bericht geht hervor, dass sich Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde zunächst einmal auf gemeinsame Daten in Bezug auf die verfügbaren Wasserressourcen und die Demografie einigen müssen, die Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen sind, denn beide Seiten sowie auch unabhängige Berichte haben bislang unterschiedliche Zahlen präsentiert. Eine unserer wichtigsten Schlussfolgerungen war, dass es für eine gemeinsame Lösung des Wasserproblems notwendig ist, Pläne für eine gemeinsame Verwaltung, eine gleichberechtigte Entscheidungsfindung und eine gemeinsame Wasserbewirtschaftung in der Region umzusetzen. Ich glaube, dass die Empfehlungen in unserem Bericht an Bereiche anknüpfen, in denen die Europäische Union über konkrete Fachkenntnisse verfügt und als engagierter Akteur tätig werden kann, um den Weg für eine künftige Partnerschaft zwischen allen Beteiligten zu ebnen. Ich möchte Sie abschließend daran erinnern, dass wir in Anbetracht der derzeitigen Bemühungen um die Wiederaufnahme von Gesprächen für ein umfassendes Friedensabkommen die Verantwortung haben, die Situation im Jordantal nicht für politische oder ideologische Zwecke zu missbrauchen. Ich hoffe, unsere heutige Aussprache dient dem Interesse aller Parteien in der Region und führt zu konkreten und unvoreingenommenen Schlussfolgerungen für eine aktive Beteiligung der Union bei der Erarbeitung künftiger nachhaltiger Lösungen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ύδατος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω την ακριβή και δραματική οικονομική πραγματικότητα της περιοχής του Ιορδάνη ποταμού κατά τη διάρκεια επίσκεψης επιτόπου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Στην ειδική έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη, της οποίας ήμουν εισηγήτρια, επισημαινόταν το γεγονός ότι όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές –ιδιαίτερα το Ισραήλ, η Παλαιστινιακή Αρχή και η Ιορδανία, αλλά και ο Λίβανος και η Συρία– πρέπει να βρουν μια κοινή λύση στα δύο πιο πιεστικά προβλήματα: την ισότιμη διανομή του νερού που θα σέβεται τις ανάγκες όλων των ανθρώπων της περιοχής, και ένα υγιεινό και προστατευμένο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Το πρώτο βήμα που εντοπίζεται στην έκθεσή μας είναι ότι το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν όσον αφορά κοινά δεδομένα σχετικά με την κατανομή του διαθέσιμου ύδατος και τα δημογραφικά στοιχεία, ως σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, καθώς αμφότερες οι πλευρές και ανεξάρτητες εκθέσεις παρουσίαζαν μέχρι τώρα διαφορετικά στοιχεία. Ένα από τα κύρια συμπεράσματά μας ήταν ότι, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα των υδάτων με συνεργασία, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σχέδια για κοινή διαχείριση, λήψη αποφάσεων όσον αφορά ίσους όρους, και κοινή διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Πιστεύω ότι οι συστάσεις της έκθεσής μας αφορούν τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πραγματική εμπειρία και θα μπορούσε να συμμετάσχει ως ενεργός παράγοντας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, ενώ γίνονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των συζητήσεων με στόχο μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία, έχουμε την ευθύνη να μην χρησιμοποιήσουμε την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη για πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς. Ελπίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των μερών της περιοχής και θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά συμπεράσματα όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης για την επίτευξη μελλοντικών βιώσιμων λύσεων."@el10
"Señor Presidente, como Vicepresidenta de la Comisión sobre energía, medio ambiente y agua de la Asamblea Euromediterránea, he tenido la oportunidad de comprobar la realidad ecológica concreta y dramática de la zona del río Jordán durante una visita de campo que tuvo lugar el pasado febrero. El Informe especial sobre la situación en el valle del Jordán del que fui ponente, destacaba el hecho de que todas las partes afectadas —en especial Israel, la Autoridad Palestina y Jordania, además del Líbano y Siria— deben encontrar una solución común a los dos problemas más apremiantes: una distribución equitativa del agua que respete la necesidad de todos los habitantes de la región y un entorno saludable y protegido para las generaciones venideras. El primer paso identificado en nuestro informe consiste en que Israel y las Autoridades Palestinas se pongan de acuerdo en los datos comunes relacionados con la distribución del agua disponible y la demografía como punto de partida para ulteriores negociaciones, dado que ambas partes, al igual que los informes independientes, han presentado hasta ahora cifras distintas. Una de nuestras principales conclusiones alcanzadas fue que, a fin de resolver el problema hídrico por medio de la cooperación, es necesario implementar planes para una administración conjunta, para una toma de decisiones en igualdad de condiciones y una gestión conjunta de los recursos hídricos en la región. Considero que las recomendaciones de nuestro informe combinan áreas en las que la Unión Europea posee auténticos conocimientos técnicos y en las que podría participar como integrante activo, allanando el camino para la asociación futura de las partes implicadas. En conclusión, quisiera recordarles que, mientras se realizan esfuerzos por reanudar el debate hacia un acuerdo de paz absoluto, tenemos la responsabilidad de no instrumentar la situación del valle del Jordán con fines políticos e ideológicos. Espero que nuestro debate de hoy sirva a los intereses de todas las partes de la región y conduzca a conclusiones concretas e imparciales para un implicación activa de la Unión en futuras soluciones sostenibles."@es21
"Mr President, as the Vice-President of the Euromed Assembly’s Committee on Energy, Environment and Water, I had the opportunity to see the concrete and dramatic ecological reality of the Jordan River area during a field visit which took place last February. The Special Report on the Situation in the Jordan Valley, for which I was rapporteur, highlighted the fact that all parties concerned – in particular Israel, the Palestinian Authority and Jordan, but also Lebanon and Syria – must find a common solution to the two most pressing problems: an equal distribution of water that respects the need of all the people in the region, and a healthy and protected environment for the generations to come. The first step identified in our report is that Israel and the Palestinian Authorities have to agree together on common data concerning available water distribution and demographics as a starting point for further negotiations, since both sides as well as independent reports have presented different figures up to now. One of our main conclusions was that, in order to solve the water problem by cooperation, it is necessary to implement plans for a joint administration, decision-making on an equal footing, and the joint management of water resources in the region. I believe that the recommendations in our report match areas where the European Union has a real expertise and could be involved as an active player, paving the way for future partnership between the parties involved. In conclusion, I would like to remind you that, while efforts are being made to resume the discussion towards an overall peace agreement, we have the responsibility not to use the situation in the Jordan Valley for political and ideological purposes. I hope our debate today will serve the interests of all parties in the region and lead to concrete and unbiased conclusions for an active involvement of the Union towards future sustainable solutions."@et5
"Arvoisa puhemies, Euro–Välimeri-edustajakokouksen energia-, ympäristö- ja vesikomitean varapuheenjohtajana minulla oli tilaisuus nähdä konkreettinen ja dramaattinen ekologinen todellisuus Jordanjoen alueella viime helmikuussa järjestetyllä kenttävierailulla. Jordanjoen laakson tilannetta koskevassa erityiskertomuksessa, jonka esittelijänä toimin, korostettiin, että kaikkien osapuolten – erityisesti Israelin, palestiinalaishallinnon ja Jordanian, mutta myös Libanonin ja Syyrian – on löydettävä yhteinen ratkaisu kahteen kiireisimpään ongelmaan: tasa-arvoiseen vedenjakeluun, jossa kunnioitetaan alueen kaikkien kansojen tarpeita, sekä terveelliseen ja turvattuun ympäristöön tuleville sukupolville. Mietintöömme sisältyvä ensimmäinen askel on se, että Israel ja palestiinalaishallinto on sovittava yhdessä, että käytössä oleva veden jakelua ja väestötietoja koskevat yhteiset tiedot ovat lähtökohtana tuleville neuvotteluille, koska tähän saakka kumpikin osapuoli on esittänyt – ja riippumattomiin selvityksiin on sisältynyt – erilaisia lukuja. Yksi tärkeimmistä päätelmistä oli se, että jotta vesiongelma selvitetään yhteistyön avulla, on välttämätöntä toteuttaa suunnitelmia yhteisestä hallinnosta, tasavertaisesta päätöksenteosta ja yhteisestä vesihoidosta alueella. Uskon, että mietintömme suositukset koskevat aloja, joilla Euroopan unionilla on todellista asiantuntemusta ja joilla se voisi olla mukana aktiivisena toimijana, joka valmistelee tulevaa kumppanuutta asianmukaisten osapuolten välillä. Haluaisin lopuksi muistuttaa teitä, että vaikka keskusteluja kokonaisvaltaisesta rauhansopimuksesta pyritään jatkamaan, meillä on vastuu olla käyttämättä Jordanjoen laakson tilannetta poliittisiin ja ideologisiin tarkoituksiin. Toivon, että tämänpäiväinen keskustelumme on alueen kaikkien osapuolten edun mukainen ja johtaa konkreettisiin ja puolueettomiin päätelmiin unionin aktiivisesta osallistumisesta tuleviin kestäviin ratkaisuihin."@fi7
"Monsieur le Président, en tant que vice-présidente de la commission sur l’énergie, l’environnement et l’eau de l’assemblé Euromed, j’ai eu l’occasion de constater la réalité écologique dramatique de la zone du Jourdain au cours d’une visite sur le terrain, au mois de février dernier. Le rapport spécial sur la situation dans la vallée du Jourdain, pour lequel j’étais rapporteure, a souligné le fait que toutes les parties concernées - en particulier Israël, l’Autorité palestinienne et la Jordanie, mais également le Liban et la Syrie - doivent trouver une solution commune aux deux problèmes les plus pressants: la distribution équitable des ressources en eau, respectant les besoins de tous les habitants de la région, et la conservation d’un environnement sain et protégé pour les générations à venir. La première mesure définie dans notre rapport est la nécessité d’un accord entre Israël et l’Autorité palestinienne au sujet de données communes relatives à la distribution de l’eau disponible et à la démographie. Cela constituera un point de départ pour avancer dans les négociations, étant donné qu’aussi bien les deux parties que les rapports indépendants ont, jusqu’à présent, présenté des chiffres divergents. L’une de nos principales conclusions a été la suivante: pour résoudre le problème relatif à l’eau par la coopération, il est nécessaire de mettre en œuvre un projet d’administration commune, de prise de décision sur un pied d’égalité et de gestion conjointe des ressources en eau dans la région. Je suis d’avis que les recommandations contenues dans notre rapport correspondent à des domaines où l’Union européenne a une vraie expertise et où elle pourrait être impliquée en tant qu’acteur, en ouvrant la voie à un futur partenariat entre les parties concernées. Pour conclure, je voudrais vous rappeler que, alors que des efforts sont déployés pour reprendre les discussions afin de parvenir à un accord de paix global, il nous incombe de ne pas utiliser la situation dans la vallée du Jourdain à des fins politiques et idéologiques. J’espère que notre débat d’aujourd’hui servira les intérêts de tous les acteurs de la région et mènera à des conclusions concrètes et impartiales en faveur d’une participation active de l’Union aux futures solutions durables."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Az Euro-mediterrán Közgyűlés energiával, környezetvédelemmel és vízgazdálkodással foglalkozó bizottságának alelnökeként lehetőségem volt arra, hogy egy februári helyszíni látogatás alkalmával kézzelfogható és drámai ökológiai valóságában láthassam a Jordán-folyó környékét. A Jordán völgyének helyzetéről szóló különjelentés – amelynek előadója voltam – rámutatott arra, hogy valamennyi érintett fél – különösen Izrael, a Palesztin Hatóság és Jordánia, de Libanon és Szíria is – közös megoldást kell, hogy találjon a két legégetőbb problémára: a víz egyenlő elosztására, ami tiszteletben tartja a régióban élő népek igényét, valamint egészséges és védett környezet biztosítására a jövendő nemzedékek számára. A jelentésünkben meghatározott első lépés az, hogy Izrael és a Palesztin Hatóság meg kell, hogy állapodjanak a rendelkezésre álló víz elosztására és a népességre vonatkozó közös adatokban, amelyek a további tárgyalások kiindulópontját képeznék, mivel ez idáig mindkét oldal, valamint független jelentések is eltérő adatokkal szolgáltak. Az egyik fő következtetésünk az volt, hogy a vízprobléma együttműködés útján való megoldása érdekében közös igazgatásra, egyenlő alapokon nyugvó döntéshozatalra és közös vízkészlet-gazdálkodására vonatkozó terveket szükséges végrehajtani a régióban. Véleményem szerint a jelentésünkben olvasható ajánlások kapcsolódnak azokhoz a területekhez, amelyeken az Európai Unió valódi szakértelemmel rendelkezik, és amelyeken aktív résztvevőként bevonható lenne, és az érintett felek közötti jövőbeli partnerség útját egyengetné. Végül hadd emlékeztessem önöket arra, hogy habár vannak erőfeszítések az átfogó békemegállapodást célzó tárgyalások újraélesztésére, felelősséggel tartozunk azért, hogy a Jordán völgyében fennálló helyzetet ne használjuk fel politikai és ideológiai célokra. Remélem, hogy a mai vitánk valamennyi régióbeli fél érdekét fogja szolgálni, és konkrét és elfogulatlan következtetésekhez fog vezetni, és az Unió aktívan részt fog venni a jövőbeli fenntartható megoldások kidolgozásában."@hu11
"Signor Presidente, in qualità di vicepresidente della commissione per l’energia, l’ambiente e l’acqua dell’Assemblea euromediterranea, ho avuto l’opportunità di constatare la drammatica situazione ecologica del fiume Giordano durante una visita in loco lo scorso febbraio. La relazione speciale sulla situazione della valle del Giordano, per la quale sono stato relatore, ha evidenziato che tutte le parti in causa (in particolare Israele, l’Autorità palestinese e Giordania, ma anche Libano e Siria) devono trovare una soluzione comune in merito ai due principali problemi: una corretta distribuzione dell’acqua che rispetti le esigenze di tutte le popolazioni presenti nella regione e un ambiente sano e tutelato per le generazioni future. Il primo passo identificato nella relazione è un accordo, che Israele e l’Autorità palestinese devono raggiungere, circa i dati comuni sulla distribuzione dell’acqua disponibile e sulla demografia, da prendere come punto di partenza per ulteriori negoziati, dato che sinora le due parti interessate, oltre a relazioni indipendenti, hanno fornito dati discordanti. Tra le conclusioni principali è emersa la necessità, per risolvere i problemi idrici attraverso la cooperazione, di attuare progetti mirati ad un’amministrazione congiunta, di un equo processo decisionale e di una gestione in comune delle risorse idriche nella regione. A mio avviso le raccomandazioni presentate nella relazione riguardano settori nei quali l’Unione europea dispone di un’esperienza specifica e potrebbe partecipare attivamente per spianare la strada a futuri partenariati tra le parti coinvolte. In conclusione, desidero ricordare che, mentre si spendono molte energie per riprendere il dialogo verso un accordo di pace globale, abbiamo la responsabilità di non usare la situazione della valle del Giordano per fini politici e ideologici. Mi auguro che la discussione odierna serva gli interessi di tutte le parti nella regione e conduca a conclusioni concrete e imparziali per un coinvolgimento attivo dell’Unione europea nelle future soluzioni sostenibili."@it12
"Pone pirmininke, būdama Europos ir Viduržemio jūros šalių asamblėjos Energetikos, aplinkos ir vandens komiteto pirmininko pavaduotoja, per praėjusio vasario mėn. tiriamąjį vizitą turėjau galimybę pamatyti konkrečią dramatišką ekologinę Jordano upės regiono tikrovę. Specialiajame pranešime dėl padėties Jordano upės slėnyje, kurio pranešėja buvau, pabrėžiama, kad visos suinteresuotosios šalys, ypač Izraelis, Palestinos Administracija ir Jordanas, taip pat Libanas ir Sirija, turi rasti bendrą dviejų aktualiausių problemų sprendimą: vienodai paskirstyti vandenį atsižvelgiant į visų regiono gyventojų poreikius, užtikrinti sveiką ir apsaugotą aplinką daugeliui ateinančių kartų. Pirmasis mūsų pranešime nurodytas žingsnis – Izraelis ir Palestinos Administracija turi susitarti dėl bendrų turimo vandens paskirstymo ir demografinių duomenų, kurie būtų pradinis taškas būsimoms deryboms, nes abi suinteresuotosios šalys iki šiol pateikė skirtingus skaičius, skiriasi ir tarptautinėse ataskaitose pateikti duomenys. Viena iš pagrindinių išvadų – siekiant bendradarbiauti sprendžiant vandens problemą reikia įgyvendinti bendro administravimo, lygiateisio sprendimų priėmimo ir bendro regiono vandens išteklių valdymo planus. Manau, kad mūsų pranešime pateiktos rekomendacijos atitinka sritis, kuriose Europos Sąjunga tikrai turi įgyvendinamų praktinių žinių ir galėtų dalyvauti kaip aktyvi veikėja, grįsdama kelią būsimai dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių partnerystei. Apibendrindama norėčiau priminti, kad nors stengiamasi atnaujinti diskusiją dėl bendro taikos susitarimo, privalome nesinaudoti Jordano slėnio padėtimi politiniais ir ideologiniais tikslais. Tikiuosi, kad mūsų šiandienos diskusijos bus naudingos visoms suinteresuotosioms regiono šalims ir privers padaryti konkrečias, nešališkas išvadas dėl aktyvaus ES dalyvavimo rengiant būsimus ilgalaikius sprendimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā asamblejas Enerģētikas, vides un ūdensapgādes komitejas priekšsēdētājas vietniecei darba vizītes laikā pagājušā gada februārī man bija iespēja pašai pārliecināties par Jordānas upes reģiona dramatisko ekoloģisko stāvokli. Īpašajā ziņojumā (biju tā referente) par Jordānas upes ielejas stāvokli, bija uzsvērts fakts, ka visām iesaistītajām valstīm, īpaši Izraēlai, Palestīnas pašpārvaldei un Jordānijai, kā arī Libānai un Sīrijai, ir jāatrod kopīgs risinājums divām neatliekamām problēmām — vienādam ūdens sadalījumam, ņemot vērā visu reģiona iedzīvotāju vajadzības, un veselīgas un aizsargātas vides nodrošināšanai turpmākajām paaudzēm. Pirmais mūsu ziņojumā minētais pasākums ir tāds, ka Izraēlai jāvienojas ar Palestīnas pašpārvaldi par kopīgiem datiem attiecībā uz pieejamā ūdens sadali, kā arī par demogrāfiskajiem datiem, un tas varētu būt izejas punkts turpmākajām sarunām, jo līdz šim gan abas valstis, gan arī neatkarīgie ziņojumi sniedz atšķirīgus skaitļus. Viens no mūsu galvenajiem secinājumiem bija tas, ka, abām valstīm sadarbojoties, var atrisināt ūdens problēmu, turklāt ir nepieciešams īstenot plānus, kas paredz kopīgu administrāciju, pieņemt lēmumus, kuri ir pamatoti, ievērojot vienādus nosacījumus, un jāievieš kopīga reģiona ūdens resursu pārvaldīšana. Es uzskatu, ka mūsu ziņojumā izklāstītie ieteikumi atbilst jomām, kurās Eiropas Savienībai ir faktiskas zināšanas un kurās tā varētu iesaistīties kā aktīva līdzdalībniece, nodrošinot pamatu turpmākajām partnerattiecībām starp iesaistītajām valstīm. Beidzot savu uzrunu, vēlos jums atgādināt, ka laikā, kad tiek pieliktas pūles, lai atsāktu apspriešanos par vispārīgu miera līgumu, mēs esam atbildīgi par to, lai situācija Jordānas upes ielejā netiktu izmantota politiskiem un ideoloģiskiem mērķiem. Es ceru, ka mūsu šodienas debates būs lietderīgas visu reģiona valstu interesēm un kļūs par pamatu konkrētiem un objektīviem secinājumiem, kas vajadzīgi, lai Eiropas Savienība nākotnē varētu aktīvi piedalīties ilgtspējīgu risinājumu izstrādē."@lv13
"Mr President, as the Vice-President of the Euromed Assembly’s Committee on Energy, Environment and Water, I had the opportunity to see the concrete and dramatic ecological reality of the Jordan River area during a field visit which took place last February. The Special Report on the Situation in the Jordan Valley, for which I was rapporteur, highlighted the fact that all parties concerned – in particular Israel, the Palestinian Authority and Jordan, but also Lebanon and Syria – must find a common solution to the two most pressing problems: an equal distribution of water that respects the need of all the people in the region, and a healthy and protected environment for the generations to come. The first step identified in our report is that Israel and the Palestinian Authorities have to agree together on common data concerning available water distribution and demographics as a starting point for further negotiations, since both sides as well as independent reports have presented different figures up to now. One of our main conclusions was that, in order to solve the water problem by cooperation, it is necessary to implement plans for a joint administration, decision-making on an equal footing, and the joint management of water resources in the region. I believe that the recommendations in our report match areas where the European Union has a real expertise and could be involved as an active player, paving the way for future partnership between the parties involved. In conclusion, I would like to remind you that, while efforts are being made to resume the discussion towards an overall peace agreement, we have the responsibility not to use the situation in the Jordan Valley for political and ideological purposes. I hope our debate today will serve the interests of all parties in the region and lead to concrete and unbiased conclusions for an active involvement of the Union towards future sustainable solutions."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als vicevoorzitter van de Commissie energie, milieu en water van de Euromed-Vergadering heb ik afgelopen februari tijdens een veldbezoek de gelegenheid gekregen om de concrete en dramatische ecologische realiteit van de rivier de Jordaan te zien. In het speciaal verslag over de situatie in de Jordaanvallei, waarvoor ik rapporteur was, wordt benadrukt dat alle betrokken partijen – in het bijzonder Israël, de Palestijnse Autoriteit en Jordanië, maar ook Libanon en Syrië – een gemeenschappelijke oplossing moeten vinden voor de twee dringendste problemen: een gelijke waterdistributie waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de mensen in de regio en een gezond en beschermd milieu voor toekomstige generaties. De eerste stap die volgens ons verslag moet worden gemaakt, is dat Israël en de Palestijnse Autoriteit, als beginpunt voor verdere onderhandelingen, samen overeenstemming moeten bereiken over gegevens met betrekking tot de distributie van beschikbaar water en de demografie, aangezien door beide kanten én onafhankelijke verslagen tot nu toe verschillende cijfers zijn gepresenteerd. Eén van onze conclusies was dat er voor het oplossen van het waterprobleem door middel van samenwerking, plannen moeten worden gemaakt voor een gemeenschappelijke administratie, besluitvorming op gelijke voet, en het gemeenschappelijk beheer van watervoorraden in de regio. Ik denk dat de aanbevelingen in ons verslag overeenkomen met gebieden waarop de Europese Unie werkelijk expertise bezit en waarbij zij als actieve speler betrokken kan worden, om een weg te banen voor een toekomstig partnerschap tussen de betrokken partijen. Tot slot wil ik u eraan herinneren dat we ervoor moeten zorgen dat de situatie in de Jordaanvallei niet voor politieke en ideologische doeleinden wordt gebruikt, nu gepoogd wordt om de op een algemeen vredesakkoord gerichte besprekingen te hervatten. Ik hoop dat ons debat van vandaag de belangen van alle partijen in de regio zal dienen en zal leiden tot concrete en onpartijdige besluiten tot een actieve betrokkenheid van de Unie bij toekomstige duurzame oplossingen."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako wiceprzewodnicząca Komisji ds. Energii, Środowiska i Wody Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego miałam okazję zapoznać się z konkretną i dramatyczną rzeczywistą sytuacją ekologiczną obszaru rzeki Jordan podczas wizji lokalnej w lutym. W specjalnym sprawozdaniu w sprawie sytuacji w Dolinie Jordanu, którego byłam sprawozdawczynią, podkreślono, że wszystkie strony – zwłaszcza Izrael, Palestyna i Jordania, ale również Liban i Syria – muszą doprowadzić do wspólnego rozwiązania dwóch najbardziej palących problemów: równego podziału wody z poszanowaniem potrzeb całej ludności w regionie, a także zdrowego i chronionego środowiska dla przyszłych pokoleń. Pierwszym krokiem określonym w naszym sprawozdaniu jest konieczne uzgodnienie przez Izrael i Autonomię Palestyńską danych dotyczących dostępnych przydziałów wody oraz danych demograficznych jako punktu wyjścia do dalszych negocjacji, gdyż zarówno obydwie strony, jak i niezależne sprawozdania przedstawiały dotychczas różne dane. Jeden z naszych głównych wniosków zawiera stwierdzenie, że w celu rozwiązania problemu wodnego w drodze współpracy należy wdrożyć plany wspólnej administracji, podejmowania decyzji na równych prawach, a także wspólnej gospodarki zasobami wodnymi w regionie. Uważam, że zalecenia zawarte w naszym sprawozdaniu dotyczą dziedzin, w których Unia Europejska posiada faktyczną wiedzę, więc może odgrywać aktywną rolę, przygotowując drogę do przyszłego partnerstwa zainteresowanych stron. Podsumowując, pragnę państwu przypomnieć, że pomimo podejmowanych wysiłków w celu wznowienia rozmów prowadzących do zawarcia ogólnego traktatu pokojowego, naszym obowiązkiem jest niewykorzystywanie sytuacji w dolinie Jordanu do celów politycznych i ideologicznych. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza debata przysłuży się interesom wszystkich stron w regionie, prowadząc do konkretnych i obiektywnych wniosków związanych z aktywnym zaangażowaniem się Unii na rzecz przyszłych trwałych rozwiązań."@pl16
"Senhor Presidente, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão da Energia, do Ambiente e dos Recursos Hídricos da Assembleia Euromediterrânica, tive a oportunidade de constatar a realidade ecológica dramática do rio Jordão por ocasião de uma visita de campo realizada no passado mês de Fevereiro. O relatório especial sobre a situação no Vale do Jordão, de que fui co-relatora, salienta a necessidade de todas as partes envolvidas – Israel, a Autoridade Palestiniana e a Jordânia, em particular, mas também o Líbano e a Síria – encontrarem uma solução comum para os dois problemas mais prementes: garantir a distribuição equitativa dos recursos hídricos, respeitando as necessidades de todos os povos da região, e um ambiente saudável e protegido para as futuras gerações. Conforme indicamos no relatório, antes de mais, Israel e a Autoridade Palestiniana terão de chegar a acordo sobre dados comuns relativos à distribuição dos recursos hídricos disponíveis e à demografia, dado que um e outro lado, bem como relatórios independentes, têm até aqui apresentado números diferentes. Uma das principais conclusões do relatório é que para resolver o problema da água através da cooperação, é necessário pôr em prática planos de administração conjunta, de tomada de decisões em pé de igualdade e de gestão conjunta dos recursos hídricos da região. Penso que as recomendações do nosso relatório se inscrevem em áreas nas quais a União Europeia tem uma grande experiência e nas quais poderia desempenhar um papel activo, preparando o caminho para uma futura parceria entre as partes envolvidas. Para concluir, gostaria de chamar a atenção para o facto de, atendendo aos esforços que estão a ser desenvolvidos para que sejam retomadas as negociações com vista a um acordo de paz global, termos a responsabilidade de não utilizar a situação no Vale do Jordão para fins políticos e ideológicos. Espero que o debate de hoje sirva os interesses de todas as partes da região e que permita chegar a conclusões concretas e independentes em benefício de um envolvimento activo da União na construção de soluções de futuro sustentáveis."@pt17
"Domnule președinte, în calitate de vicepreședintă a Comisiei pentru energie, apă și mediu a Adunării Euromed, am avut ocazia de a vedea realitatea ecologică concretă și dramatică a zonei râului Iordan în timpul unei vizite pe teren care s-a desfășurat în februarie. Raportul special privind situația din valea Iordanului, pentru care am fost raportoare, a subliniat faptul că toate părțile implicate – îndeosebi Israelul, Autoritatea Palestiniană și Iordanul, însă și Libanul și Siria - trebuie să găsească o soluție comună la cele mai presante două probleme: o distribuție egală a apei, care să respecte nevoia tuturor popoarelor din zonă, și un mediu sănătos și protejat pentru generațiile viitoare. Prima etapă identificată în raportul nostru este că Israel și Autoritățile Palestiniene trebuie să se pună de acord asupra unor date comune privind distribuția apei disponibile, precum și asupra datelor demografice, deoarece ambele părți, dar și rapoartele independente, au prezentat cifre divergente până în prezent. Una dintre principalele noastre concluzii a fost că, pentru a soluționa problema apei prin cooperare, este necesar să punem în aplicare planuri de administrare comună, de luare a deciziilor pe picior de egalitate și de gestionare comună a resurselor de apă din regiune. Cred că recomandările din raportul nostru se potrivesc cu acele zone unde Uniunea Europeană dispune de expertiză reală și ar putea fi implicată ca jucător activ, pregătind drumul pentru un viitor parteneriat între părțile implicate. În concluzie, aș dori să vă reamintesc că, deși se depun eforturi pentru a relua discuția pentru un acord general de pace, avem responsabilitatea de a nu folosi situația din valea Iordanului în scopuri politice și ideologice. Sper că dezbaterea de astăzi va servi interesele tuturor părților din regiune și va duce la concluzii concrete și nepărtinitoare pentru o implicare activă a Uniunii în vederea unor soluții viitoare sustenabile."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako podpredsedníčka Výboru pre energiu, životné prostredie a vodu Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie som mala príležitosť vidieť konkrétnu a dramatickú ekologickú realitu oblasti rieky Jordán počas návštevy v teréne, ktorá sa konala minulý február. Osobitná správa o situácii v údolí rieky Jordán, pre ktorú som bola spravodajkyňou, zdôrazňuje to, že všetky zainteresované strany, predovšetkým Izrael, Palestínska samospráva a Jordánsko, ale aj Libanon a Sýria, musia nájsť spoločné riešenie dvoch najpálčivejších problémov: spravodlivej distribúcie vody, ktorá rešpektuje potreby všetkých ľudí v regióne, a zdravého a chráneného životného prostredia pre nasledujúce generácie. Prvým krokom, ktorý sme v našej správe určili, je, že Izrael a palestínske orgány by sa mali vzájomne dohodnúť na spoločných údajoch týkajúcich sa distribúcie dostupných zásob vody a demografie. To by bol počiatočný bod ďalších rokovaní, pretože obe strany aj nezávislé správy doteraz uvádzajú rôzne údaje. Jedným z našich hlavných záverov bolo to, že na riešenie problému s vodou na základe spolupráce je potrebné zaviesť plány na spoločnú správu, rozhodovanie na rovnocennej úrovni a spoločné hospodárenie s vodnými zdrojmi v regióne. Som presvedčená, že odporúčania našej správy sa zhodujú s oblasťami, v ktorých má Európska únia skutočné odborné znalosti, a mohla by byť zapojená ako aktívny hráč do budovania budúceho partnerstva medzi zainteresovanými stranami. Na záver by som vám chcela pripomenúť, že kým sa vyvíja úsilie na obnovenie diskusie o celkovej mierovej dohode, našou zodpovednosťou je nevyužiť situáciu v údolí rieky Jordán na politické alebo ideologické účely. Dúfam, že dnešná rozprava bude slúžiť záujmom všetkých strán v regióne a viesť ku konkrétnym a objektívnym záverom o aktívnom zapojení Únie do hľadania budúcich trvalo udržateľných riešení."@sk19
". – Gospod predsednik, kot podpredsednica Odbora za energijo, okolje in vodo skupščine Euromed sem lani februarja med obiskom na terenu imela priložnost, da so ogledam dejansko in zaskrbljujoče ekološko stanje reke Jordan. V Posebnem poročilu o stanju v dolini reke Jordan, o katerem sem poročala, je poudarjeno, da morajo vse zadevne strani – predvsem Izrael, palestinske oblasti in Jordanija, a tudi Libanon in Sirija – poiskati skupno rešitev za dva najbolj pereča problema: enakomerno porazdelitev vode, pri kateri se spoštujejo potrebe vseh ljudi v regiji, in za zdravo in zaščiteno okolje za prihodnje generacije. Prvi korak, opredeljen v našem poročilu, je ta, da se morajo Izrael in palestinske oblasti dogovoriti o skupnih podatkih o porazdelitvi razpoložljive vode in demografiji, ki bodo predstavljali izhodišče za prihodnja pogajanja, kajti do zdaj so obe strani in tudi neodvisna poročila prikazovali različne številke. Eden izmed naših glavnih sklepov je, da je treba, če želimo problem vode rešiti s sodelovanjem, izvajati načrte za skupno administracijo, enakopravno odločanje in skupno upravljanje vodnih virov v regiji. Mislim, da se priporočila, ki jih vsebuje naše poročilo, ujemajo s področji, na katerih ima Evropska unija pravo strokovno znanje in bi se lahko vključila kot dejaven akter ter s tem utrla pot prihodnjemu partnerstvu med vključenima stranema. Za konec bi vas želela spomniti, da medtem, ko potekajo prizadevanja za obnovo pogovorov glede celovitega mirovnega sporazuma, stanja v dolini reke Jordan ne smemo izrabljati za politične in ideološke namene. Upam, da bo naša današnja razprava prinesla koristi interesom vseh strani v regiji in pripeljala do otipljivih in nepristranskih sklepov za dejavno vključevanje Unije v iskanje prihodnjih trajnih rešitev."@sl20
". – (EN) Herr talman! Som vice ordförande för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdets utskott för energi, miljö och vatten hade jag möjlighet att se den konkreta och dramatiska ekologiska verkligheten i Jordanflodsområdet under ett studiebesök som ägde rum i februari förra året. I den särskilda rapporten om situationen i Jordandalen som jag var föredragande för betonade man att alla berörda parter – framför allt Israel, den palestinska myndigheten och Jordanien, men också Libanon och Syrien – måste hitta en gemensam lösning på de två mest angelägna problemen: en rättvis fördelning av vatten som motsvarar behovet för alla människor i regionen och en sund och skyddad miljö för kommande generationer. Det första steg som framhölls i vår rapport är att Israel och de palestinska myndigheterna måste komma överens om gemensamma uppgifter om den tillgängliga vattenfördelningen och de demografiska förhållandena som en utgångspunkt för vidare förhandlingar, eftersom man från båda sidor samt i oberoende rapporter hittills har anfört olika siffror. En av våra viktigaste slutsatser var att man för att lösa vattenproblemet genom samarbete måste genomföra planer för gemensam förvaltning, beslutsfattande på samma villkor och gemensam förvaltning av vattenresurserna i regionen. Jag anser att rekommendationerna i vår rapport motsvarar områden där EU har verklig expertis och där EU skulle kunna engageras som aktiv partner och bana vägen för ett framtida partnerskap mellan de berörda parterna. Till sist vill jag påminna er om att vi, trots att ansträngningar görs för att återuppta diskussionen för att åstadkomma ett övergripande fredsavtal, bär ansvaret att inte utnyttja situationen i Jordandalen för politiska och ideologiska syften. Jag hoppas att vår debatt i dag kommer att vara till gagn för alla parters intressen i regionen och att den kommer att leda till konkreta och objektiva slutsatser för ett aktivt engagemang från EU för att komma fram till hållbara lösningar i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonija Parvanova,"20
"Antonyia Parvanova,"18,5,15,1,19,14,16,22,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph