Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-315"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.15.3-315"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Commissioner Füle for the words he very clearly expressed about Israeli civil society – which is very vibrant, as we all know – but also for his criticism of the law that has been changed. One of the points that I found very positive in the process that has been going on is that some of the very bad parts of the law actually have been changed. However there are still some issues that might need closer review by the Members of the Knesset. You mentioned one of them – the fact that private funding is not part of the law where transparency is required. We know very well – in our countries as well – that there is private funding and there should be transparency. Somebody else said that political parties should be open about which private individuals, companies, etc. are funding them. In my own country, there are problems about that. That is an issue that, in all friendship with Israel and the Knesset, I hope will still be changed so that civil society in Israel will be as transparent as most of it is anyway, but will also be active in the future for peace in the region."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poděkovat komisaři Fülemu za slova, jimiž se velmi jasně vyjádřil o izraelské občanské společnosti – která překypuje energií, jak všichni víme –, ale také za jeho kritiku zákona, který byl změněn. Jednou z věcí, kterou považuji v pokračujícím procesu za velice pozitivní, je to, že některé velmi špatné části zákona byly skutečně změněny. Nicméně stále existují určité problémy, které by poslanci Knessetu možná měli blíže přezkoumat. Uvedl jste jeden z nich – skutečnost, že zákon, který požaduje transparentnost, nezahrnuje soukromé financování. Velmi dobře víme, i v našich zemích, že existuje soukromé financování, a to by mělo být transparentní. Někdo jiný prohlásil, že politické strany by měly otevřeně informovat o tom, které soukromé osoby, společnosti atd. jim poskytují finanční prostředky. V mé vlastní zemi jsou s tím problémy. To je věc, která se, jak doufám, při všem přátelství s Izraelem a Knessetem, ještě změní, takže občanská společnost v Izraeli bude stejně transparentní, jako je v každém případě její většina, ale v budoucnu se také bude aktivně angažovat za mír v regionu."@cs1
"Hr. formand! Tak til kommissær Füle for det, han meget klart sagde om det israelske civilsamfund – der som bekendt er meget levende – men også for hans kritik af den lov, der er blevet ændret. En af de ting, jeg fandt meget positiv i den igangværende proces, er, at nogle af de meget dårlige dele af loven faktisk er blevet ændret. Der er dog stadig nogle spørgsmål, som kunne trænge til, at medlemmerne af Knesset gransker dem nøjere. De nævnte et af dem – nemlig at privat støtte ikke indgår i loven om åbenhed. Vi ved udmærket – også i vores egne lande – at der er privat støtte, og der bør være åbenhed. En anden sagde, at politiske partier bør være åbne om, hvilke privatpersoner, virksomheder osv. der støtter dem. I mit eget land er der problemer med det. Det er en ting, som jeg i al venskabelighed med Israel og Knesset håber, stadig vil blive ændret, således at civilsamfundet i Israel bliver lige så åbent, som det meste af det alligevel er, men også i fremtiden vil arbejde for fred i regionen."@da2
"Herr Präsident! Ich danke Herrn Kommissar Füle für seine sehr deutlichen Worte über die israelische Zivilgesellschaft – die sehr lebendig ist, wie wir alle wissen – aber auch für seine Kritik in Bezug auf das geänderte Gesetz. Ein sehr positiver Punkt für mich in dem derzeitigen Verfahren ist, dass einige sehr schlechte Teile des Gesetzes tatsächlich abgeändert worden sind. Allerdings gibt es noch immer einige Themen, die einer genaueren Betrachtung vonseiten der Abgeordneten der Knesset bedürfen. Eines davon haben Sie erwähnt – die Tatsache, dass die Transparenz privater Finanzmittel nicht Teil des Gesetzes ist. Wir wissen genau – auch in unseren Ländern –, dass es Finanzierungen aus privater Hand gibt und auch dort Transparenz herrschen sollte. Ein anderer Redner hat gesagt, dass politische Parteien offen in Bezug darauf sein sollten, von welchen Privatpersonen, Unternehmen etc. sie finanziert werden. In meinem Land gibt es damit Probleme. Bei aller Freundschaft zu Israel und der Knesset ist das ein Punkt, der, so hoffe ich, noch geändert wird, damit die Zivilgesellschaft in Israel so transparent wird, wie sie das zum größten Teil bereits ist, aber damit auch in Zukunft dem Friedensprozess in der Region gedient werden kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Füle για τα όσα ανέφερε με σαφήνεια σχετικά με την κοινωνία των πολιτών του Ισραήλ –η οποία είναι εξαιρετικά ζωντανή, όπως όλοι γνωρίζουμε– αλλά και για την κριτική του στον νόμο που άλλαξε. Ένα από τα σημεία που βρήκα πολύ θετικά στη διαδικασία που εξελίσσεται είναι ότι ορισμένα από τα πολύ αρνητικά μέρη του νόμου έχουν αλλάξει. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια θέματα που μπορεί να χρειάζονται στενότερη επανεξέταση από τα μέλη της Κνεσέτ. Αναφέρατε ένα από αυτά – το γεγονός ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση δεν αποτελεί μέρος του νόμου όπου απαιτείται διαφάνεια. Γνωρίζουμε πολύ καλά –και στις δικές μας χώρες– ότι υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Κάποιος άλλος είπε ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να είναι ανοικτά σχετικά με το ποιοι ιδιώτες, εταιρείες κλπ. τα χρηματοδοτούν. Στη χώρα μου υπάρχουν προβλήματα στον τομέα αυτόν. Πρόκειται για ένα θέμα που, παρά τη φιλία με την Κνεσέτ και το Ισραήλ, ευελπιστώ ότι θα αλλάξει, έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών στο Ισραήλ να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής, αλλά και ενεργή στο μέλλον για την ειρήνη στην περιοχή."@el10
"Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario Füler el mensaje tan claramente expresado con respecto a la sociedad civil israelí —una sociedad muy vibrante, como todos sabemos— así como por su crítica de la que se ha modificado. Uno de los puntos que he considerado muy positivo en el transcurso de este proceso consiste en que, en efecto, se han modificado algunas de las peores partes de la ley. Sin embargo, aún quedan algunas cuestiones que podrían necesitar una revisión más exhaustiva por parte de los diputados de la Knesset. Usted ha mencionado una de ellas: el hecho de que la financiación privada no esté incluida en una ley que se exige transparencia. Alguien más manifestó que los partidos políticos deberían ser transparentes en lo que respecta a los individuos, compañías, etc. que los financian. En mi propio país, existen problemas con eso. Ese es un tema que, en el contexto de toda amistad con Israel y la Knesset, espero que todavía cambie a fin de que la sociedad civil en Israel sea tan transparente como ya lo es, de cualquier modo, en su mayoría, y que también participe activamente en el futuro por la paz en la región."@es21
"Mr President, I would like to thank Commissioner Füle for the words he very clearly expressed about Israeli civil society – which is very vibrant, as we all know – but also for his criticism of the law that has been changed. One of the points that I found very positive in the process that has been going on is that some of the very bad parts of the law actually have been changed. However there are still some issues that might need closer review by the Members of the Knesset. You mentioned one of them – the fact that private funding is not part of the law where transparency is required. We know very well – in our countries as well – that there is private funding and there should be transparency. Somebody else said that political parties should be open about which private individuals, companies etc. are funding them. In my own country there are problems about that. That is an issue that, in all friendship with Israel and the Knesset, I hope will still be changed so that civil society in Israel will be as transparent as most of it is anyway, but will also be active in the future for peace in the region."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä Füleä sanoista, joita hän selkeästi esitti Israelin kansalaisyhteiskunnasta – joka toimii hyvin aktiivisesti, kuten kaikki tiedämme – mutta myös hänen kriittisyydestään tätä sittemmin muutettua lakia kohtaan. Yksi näkökohta, jota pidin hyvin myönteisenä käynnissä olevassa prosessissa, on se, että joitain erittäin huonoja lainosia on todella muutettu. Vielä on kuitenkin joitain asioita, joita Knessetin jäsenten on ehkä tarkasteltava lähemmin. Mainitsitte yhden niistä: sen, että yksityinen rahoitus ei sisälly lainsäädäntöön, jolla avoimuutta edellytetään. Tiedämme myös omissa maissamme, että yksityistä rahoitusta saadaan ja että avoimuuteen on pyrittävä. Eräs toinen henkilö totesi, että poliittisten puolueiden pitäisi olla avoimia sen osalta, ketkä yksityishenkilöt tai mitkä yritykset rahoittavat niitä. Omassa maassani tämä aiheuttaa ongelmia. Tämä on ongelma, kaikessa ystävyydessä Israelin ja Knessetin kanssa, jota toivon muutettavan siten, että Israelin kansalaisyhteiskunta on yhtä avoin kuin suurin osa siitä jo joka tapauksessa on, mutta että se myös toimii tulevaisuudessa aktiivisesti rauhan puolesta alueella."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à remercier le commissaire Füle pour son discours très clair sur la société civile israélienne – qui est très animée comme nous le savons tous – mais aussi pour ses critiques sur la loi qui a été modifiée. L’un des éléments que j’ai trouvé très positifs dans le processus est que certains des très mauvais passages de la loi ont en fait été modifiés. Toutefois, il y a encore quelques points qui pourraient mériter un examen plus attentif par les députés de la Knesset. Vous en avez cité un – le fait que le financement privé ne fasse pas partie de la loi selon laquelle la transparence est requise. Nous savons très bien – dans nos pays aussi – qu’il y a un financement privé et qu’il faut de la transparence. Quelqu’un d’autre a affirmé que les partis politiques devaient déclarer ouvertement quels individus privés, quelles entreprises, etc. les finançaient. Dans mon propre pays, il y a des problèmes en la matière. C’est une problématique qui je l’espère, en toute amitié avec Israël et la Knesset, évoluera de manière à ce que la société civile en Israël soit aussi transparente que possible, mais soit aussi active dans l’avenir de la paix dans la région."@fr8
". – Elnök úr! Szeretném megköszönni Füle biztos úrnak azt, amit világosan elmondott az izraeli civil társadalomról – amelyről mindannyian tudjuk, hogy egy nagyon élénk civil társadalom – de a módosított jogszabállyal kapcsolatos bírálatát is. Számomra az egyik nagyon pozitív eleme ennek a folyamatnak az, hogy ennek a törvénynek néhány nagyon rossz részét módosították. Ugyanakkor még mindig vannak olyan kérdések, amelyeket a Knesszet képviselőinek még alaposan felül kellene vizsgálniuk. Ön említette az egyik ilyen kérdést – azt, hogy a magánfinanszírozás esetében a törvény nem követeli meg az átláthatóságot. Nagyon jól tudjuk – a saját országainkban is – hogy létezik magánfinanszírozás, és annak átláthatónak is kell lennie. Valaki azt mondta, hogy a politikai pártoknak nyilvánossá kell tenniük, hogy mely magánszemélyek és vállalatok finanszírozzák azokat. Az én hazámban is vannak problémák ezzel kapcsolatban. Ez egy olyan kérdés, amelyen az Izraelhez és a Knesszethez fűződő minden barátságunk ellenére remélem, hogy még változtatni fognak, hogy Izraelben a civil társadalom olyan átlátható legyen, mint amennyire többségében az, és a jövőben is aktív részt vállalhasson a térség békéjének megteremtésében."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio il Commissario Füle per i commenti che ha rivolto alla società civile israeliana – la cui vitalità è nota a tutti – ma anche per aver criticato il testo di legge che è stato modificato. Uno degli aspetti più incoraggianti è il fatto che alcuni degli elementi più preoccupanti del provvedimento sono stati effettivamente modificati, seppure rimangano ancora aperte alcune questioni che dovranno essere prese in considerazione dai deputati israeliani. Tra queste, l’esonero dei finanziamenti privati dai requisiti sulla trasparenza. Sappiamo perfettamente che anche nei nostri paesi esistono finanziamenti privati sui quali si pretende trasparenza. Qualcuno prima sosteneva la necessità di una maggiore apertura da parte dei partiti politici a dichiarare da quali fonti private, singoli individui, aziende, eccetera provengano i finanziamenti. Nel mio paese, questa questione presenta ancora difficoltà. Per tutta l'amicizia che ci lega a Israele e alla Knesset, mi auguro che ci saranno ulteriori sviluppi sulla questione, affinché tutta la società civile israeliana possa essere trasparente come in gran parte è già, e affinché si assicuri la pace nella regione."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui Š. Fülei už jo aiškius žodžius apie Izraelio pilietinę visuomenę, kuri, kaip žinome, yra labai energinga, taip pat ir už įstatymo, kuris buvo pakeistas, kritiką. Vienas iš teigiamų dalykų šiame procese, mano manymu, yra tas, kad kai kurios labai blogos aptariamo įstatymo dalys iš tikrųjų buvo pakeistos. Tačiau dar liko klausimų, kuriuos Kneseto nariams galbūt reikėtų atidžiau apsvarstyti. Vieną iš jų paminėjote – tai, kad privatus finansavimas neįtrauktas į įstatymą, kuriuo reikalaujama skaidrumo. Labai gerai žinome, kad yra (mūsų šalyse taip pat) ir privatus finansavimas, ir jis taip pat turi būti skaidrus. Kažkas sakė, kad politinės partijos turi atskleisti, kokie asmenys, bendrovės ir t. t. jas finansuoja. Mano šalyje taip pat egzistuoja ši problema. Išreikšdamas pagarbą Izraeliui ir Knesetui, manau, kad įstatymas bus pakeistas taip, jog Izraelio pilietinė visuomenė bus skaidri (kokia ir dabar yra jos didžioji dalis) ir toliau aktyviai kovos už taiką regione."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties komisāram kungam ne tikai par viņa patiešām skaidrajiem izteikumiem attiecībā uz Izraēlas pilsonisko sabiedrību, kas, kā mēs visi zinām, ir ļoti daudzveidīga, bet arī par izteikto kritiku attiecībā uz grozīto tiesību aktu. Viens no, manuprāt, patiešām pozitīviem aspektiem patlaban īstenotajā procedūrā ir tas, ka ir grozītas vairākas lielā mērā negatīvi vērtējamas likuma daļas. Taču joprojām ir aktuāli vairāki jautājumi, kurus Kneseta deputātiem, iespējams, vajadzētu pārskatīt rūpīgāk. Jūs minējāt vienu no tiem, proti, privātais finansējums nav iekļauts likuma par pārredzamības nodrošināšanu darbības jomā. Mēs ļoti labi zinām, ka arī mūsu valstīs tiek piešķirts privāts finansējums un ka pārredzamība ir jānodrošina. Kāds cits šeit minēja, ka politiskajām partijām būtu atklāti jāpaziņo privātpersonas, uzņēmumi un citas struktūras, kas tām piešķir finansējumu. Manis pašas valstī pastāv problēmas šajā jomā. Tas ir jautājums, attiecībā uz kuru, neskatoties uz mūsu draudzīgo attieksmi pret Izraēlu un Knesetu, es ceru, ka tomēr tiks panāktas izmaiņas, lai Izraēlas pilsoniskā sabiedrība varētu kļūt vēl pārredzamāka, kā arī aktīvi strādātu nākotnē, lai panāktu mieru reģionā."@lv13
"Mr President, I would like to thank Commissioner Füle for the words he very clearly expressed about Israeli civil society – which is very vibrant, as we all know – but also for his criticism of the law that has been changed. One of the points that I found very positive in the process that has been going on is that some of the very bad parts of the law actually have been changed. However there are still some issues that might need closer review by the Members of the Knesset. You mentioned one of them – the fact that private funding is not part of the law where transparency is required. We know very well – in our countries as well – that there is private funding and there should be transparency. Somebody else said that political parties should be open about which private individuals, companies etc. are funding them. In my own country there are problems about that. That is an issue that, in all friendship with Israel and the Knesset, I hope will still be changed so that civil society in Israel will be as transparent as most of it is anyway, but will also be active in the future for peace in the region."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil commissaris Füle graag bedanken voor zijn zeer heldere woorden over het Israëlische maatschappelijk middenveld – dat, zoals we allemaal weten, zeer levendig is – maar ook voor zijn kritiek op de gewijzigde wet. Eén van de punten die ik in het proces zeer positief vond, is dat enkele zeer slechte delen van de wet zijn gewijzigd. Er zijn echter nog enige zaken die misschien nog nader door de Knesset moeten worden bekeken. U hebt één ervan genoemd – het feit dat particuliere financiering geen deel uitmaakt van de wet als het gaat om de eis van transparantie. We weten maar al te goed – ook in onze landen – dat er sprake is van particuliere financiering en dat die transparant moet zijn. Iemand heeft gezegd dat politieke partijen open zouden moeten zijn over de particulieren, bedrijven etc. die ze financieren. In mijn eigen land zijn er problemen op dat gebied. In alle vriendschap met Israël en de Knesset, is dat een kwestie die naar ik hoop, veranderd zal worden, zodat het maatschappelijk middenveld in Israël net zo transparant zal zijn als het grootste deel toch al is, maar ook in de toekomst voor vrede in de regio actief zal zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować panu komisarzowi Fülemu za dobitne słowa na temat tętniącego życiem, jak wiemy, izraelskiego społeczeństwa obywatelskiego, ale także za jego krytykę ustawy, która została zmieniona. Jednym z, moim zdaniem, bardzo pozytywnych aspektów toczącego się procesu jest zmiana niektórych bardzo złych elementów tego prawa. Nadal jednak pozostają kwestie, które mogą wymagać dokładniejszej weryfikacji ze strony posłów Knesetu. Wymieniono jedną z nich – to, że prywatnego finansowania nie objęto prawnym wymogiem przejrzystości. Ktoś inny powiedział, że partie polityczne powinny udostępniać informacje o tym, jakie osoby prywatne, firmy itd., je finansują. W moim kraju są z tym problemy. Przy całej przyjaźni z Izraelem i Knesetem – jest to kwestia, która, jak mam nadzieję, ulegnie dalszej zmianie, aby społeczeństwo obywatelskie Izraela było tak przejrzyste, jak już w większości jest, ale żeby było także aktywne warunkach przyszłego pokoju w regionie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor Comissário Füle pelas palavras que proferiu de forma muito clara, sobre a sociedade civil israelita – que, como todos sabemos, é muito activa – e também pelas críticas que fez à lei que foi objecto de alterações. Um ponto a meu ver muito positivo do processo que tem estado a decorrer é que, de facto, algumas partes verdadeiramente más da lei foram alteradas. No entanto, há ainda algumas questões que poderão justificar uma análise mais atenta pelos membros do Knesset. Uma delas foi mencionada – o facto de a lei não abranger o financiamento privado no que se refere à exigência de transparência. Sabemos bem – e isto aplica-se também aos nossos países – que existe financiamento privado e que deveria haver transparência. Alguém defendeu também que os partidos políticos devem ser transparentes quanto à identidade dos particulares, empresas, etc., que os financiam. No meu país, temos problemas nesse campo. É um aspecto que, com toda a amizade a Israel e ao Knesset, espero que ainda venha a ser alterado para assegurar não só a observância de práticas transparentes por toda a sociedade civil israelita, como a maior parte, aliás, já faz, mas também o seu contributo para o futuro da paz na região."@pt17
"Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc comisarului Füle pentru cuvintele pe care le-a exprimat într-un mod atât de clar despre societatea civilă israeliană – care este foarte vibrantă, după cum știm cu toții –, dar și pentru critica legii care a fost modificată. Unul dintre aspectele pe care le-am considerat foarte pozitive în procesul actual este faptul că unele părți foarte rele din lege chiar au fost modificate. Există totuși unele aspecte care ar trebui examinate îndeaproape de membrii Knessetului. Ați menționat unul dintre ele – faptul că finanțarea privată nu face parte din legea care solicită transparență. Știm foarte bine – în țările noastre deopotrivă – că există finanțare privată și că ar trebui să existe transparență. Altcineva a afirmat că partidele politice ar trebui să fie deschise în ceea ce privește persoanele private, societățile etc. care le finanțează. În propria mea țară există probleme în această privință. Acesta este un aspect care, cu toată prietenia cu Israelul și Knesset, sper că va fi modificat în așa fel încât societatea civilă din Israel să fie la fel de transparentă precum o mare parte din Israel, însă să fie și activă în viitor în ceea ce privește pacea în regiune."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som pánovi komisárovi Fülemu poďakovať za veľmi jasné vyjadrenia o izraelskej občianskej spoločnosti – ktorá je veľmi aktívna, ako všetci vieme –, ale aj za kritiku zákona, ktorý bol pozmenený. Jedným z bodov prebiehajúceho procesu, ktorý považujem za veľmi pozitívny, je to, že niektoré veľmi zlé časti zákona boli naozaj zmenené. Niektoré otázky však ešte možno budú musieť poslanci knesetu podrobnejšie preskúmať. Jednu z nich ste spomenuli: skutočnosť, že súkromné financovanie nie je súčasťou zákona, ktorý požaduje transparentnosť. Veľmi dobre vieme, že súkromné financovanie existuje – aj v našich krajinách – a transparentnosť je potrebná. Niekto iný povedal, že politické strany by mali otvorene informovať o tom, ktoré súkromné osoby, spoločnosti a tak ďalej ich financujú. V našej krajine s tým máme problémy. To je vec, ktorá sa, ako pri všetkom priateľstve voči Izraelu a knesetu dúfam, ešte zmení, aby občianska spoločnosť v Izraeli bola taká transparentná, ako väčšina z nej už aj tak je, ale aby aj v budúcnosti aktívne presadzovala mier v regióne."@sk19
"Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamot Štefan Füle för hans tydliga uttalande om det israeliska civila samhället – som vi alla vet är mycket välfungerande – men också för hans kritik av den lagstiftning som har ändrats. En av de punkter som jag ansåg vara mycket positiva i den pågående processen är att vissa av de sämsta delarna i lagstiftningen har ändrats. Emellertid finns det några frågor som kan behöva granskas närmare av ledamöterna i Knesset. Ni nämnde en av dem – att privat finansiering inte ingår i den del av lagstiftningen där man kräver öppenhet. Vi vet mycket väl – även i våra länder – att det finns privat finansiering och att det bör finnas öppenhet. Någon annan har sagt att politiska partier bör vara öppna när det gäller vilka privatpersoner och företag, som finansierar dem. I mitt hemland finns det problem med detta. Detta är en fråga som jag, trots all vänskap med Israel och Knesset, hoppas kommer att ändras så att det civila samhället i Israel kommer att bli lika öppet som större delen av landet trots allt är, men att man i framtiden också kommer att verka för fred i regionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek (Verts/ALE )."18,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph