Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-314"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Curentul unei legislații restrictive în Israel demonstrează existența unei prăpăstii din ce în ce mai adânci între idealul Israelului de a deveni singura democrație din Orientul Mijlociu, așa cum ne place să afirmăm cu mândrie, și situația reală care, în ciuda acestei democrații incontestabile, include și suprimarea drepturilor legitime ale populației palestiniene învecinate la auto-determinare și la propria lor țară și libertate. De vreme ce aceasta este politica guvernului Israelian, oricine se opune, fie că este vorba despre un individ sau o organizație neguvernamentală, va deveni mai devreme sau mai târziu un inamic al dictaturii sale. Este dificil, imposibil, să fii o democrație în spatele unor ziduri înalte, oprimându-i pe alții în același timp. Aceasta este o iluzie. De aceea Israelul va trebui să aleagă între a rămâne o democrație și a se dezvolta democrat – în sensul de a recunoaște și de a-i permite populației învecinate, palestinienilor, să-și exercite drepturile democratice – și a-și menține politica actuală de subminare a acestor drepturi și, ocazional, de alunecare către un comportament nedemocratic, lipsă de deschidere, prejudecăți, xenofobie și represiunea societății sale civile. Din nefericire, prețul inevitabil al unei astfel de politici față de palestinieni va fi chiar distrugerea democrației Israelului."@ro18
lpv:translated text
"Trend restriktivnih zakonov v Izraelu kaže na vse večji prepad med idealom izraelske demokracije kot edine realne bližnjevzhodne demokracije, kot radi s ponosom poudarimo, in dejanskim stanjem, ki je, ob vsej nedvomni demokraciji, tudi zatiranje legitimnih pravic sosednjega palestinskega naroda do samoodločbe, do svoje države in svobode. Ker je to državna politika Izraela, je vsak, naj si bo posameznik, nevladna organizacija, ki temu nasprotuje, slej ko prej sovražnik Izraela v narekovaju. Težko, nemogoče je biti demokracija za visokim zidom in takrat, ko istočasno zatiraš drugega. To je iluzija. Zatorej se bo moral Izrael odločiti, ali bo ostal demokracija in se razvijal demokratično na način, da bo priznal in omogočil demokratične pravice sosednjega naroda, Palestincev, ali pa bo vztrajal pri sedanji politiki onemogočanja teh pravic in se počasi potapljal v lastno nedemokratičnost, zaprtost, omejenost, ksenofobijo in zatiranje svoje civilne družbe. Tako politiko do Palestincev bo Izrael žal neizogibno plačal z uničenjem lastne izraelske demokracije."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Trend restriktivnih zakonov v Izraelu kaže na vse večji prepad med idealom izraelske demokracije kot edine realne bližnjevzhodne demokracije, kot radi s ponosom poudarimo, in dejanskim stanjem, ki je, ob vsej nedvomni demokraciji, tudi zatiranje legitimnih pravic sosednjega palestinskega naroda do samoodločbe, do svoje države in svobode. Ker je to državna politika Izraela, je vsak, naj si bo posameznik, nevladna organizacija, ki temu nasprotuje, slej ko prej sovražnik Izraela v narekovaju. Težko, nemogoče je biti demokracija za visokim zidom in takrat, ko istočasno zatiraš drugega. To je iluzija. Zatorej se bo moral Izrael odločiti, ali bo ostal demokracija in se razvijal demokratično na način, da bo priznal in omogočil demokratične pravice sosednjega naroda, Palestincev, ali pa bo vztrajal pri sedanji politiki onemogočanja teh pravic in se počasi potapljal v lastno nedemokratičnost, zaprtost, omejenost, ksenofobijo in zatiranje svoje civilne družbe. Tako politiko do Palestincev bo Izrael žal neizogibno plačal z uničenjem lastne izraelske demokracije."@sl20
lpv:translated text
"Trend restriktivnih zakonov v Izraelu kaže na vse večji prepad med idealom izraelske demokracije kot edine realne bližnjevzhodne demokracije, kot radi s ponosom poudarimo, in dejanskim stanjem, ki je, ob vsej nedvomni demokraciji, tudi zatiranje legitimnih pravic sosednjega palestinskega naroda do samoodločbe, do svoje države in svobode. Ker je to državna politika Izraela, je vsak, naj si bo posameznik, nevladna organizacija, ki temu nasprotuje, slej ko prej sovražnik Izraela v narekovaju. Težko, nemogoče je biti demokracija za visokim zidom in takrat, ko istočasno zatiraš drugega. To je iluzija. Zatorej se bo moral Izrael odločiti, ali bo ostal demokracija in se razvijal demokratično na način, da bo priznal in omogočil demokratične pravice sosednjega naroda, Palestincev, ali pa bo vztrajal pri sedanji politiki onemogočanja teh pravic in se počasi potapljal v lastno nedemokratičnost, zaprtost, omejenost, ksenofobijo in zatiranje svoje civilne družbe. Tako politiko do Palestincev bo Izrael žal neizogibno plačal z uničenjem lastne izraelske demokracije."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Směřování Izraele k restriktivním právním předpisům ukazuje na stále se prohlubující propast mezi ideálem Izraele být jedinou skutečnou demokracií na Blízkém východě, na což rádi s hrdostí poukazujeme, a reálnou situací, kdy i přes všechnu tuto nepopiratelnou demokracii dochází také k potlačování zákonných práv na sebeurčení a na vlastní zemi a svobodu sousedního palestinského obyvatelstva. Jelikož toto je politika izraelské vlády, každý, kdo se proti ní staví, ať jednotlivec nebo nějaká nevládní organizace, se dříve či později stane nepřítelem jeho diktatury. Je těžké, nemožné být demokracií za vysokými zdmi a zároveň přitom utiskovat druhé. To je iluze. Izrael se proto bude muset rozhodnout, zda zůstane demokracií a bude se demokraticky rozvíjet – a uzná tedy demokratická práva sousedních obyvatel, palestinského národa, a umožní jim je využívat –, nebo se bude držet své současné politiky popírání těchto práv a příležitostně sklouzávat k nedemokratickému jednání, nedostatečné otevřenosti, malichernosti, xenofobii a potlačování své občanské společnosti. Bohužel nevyhnutelnou cenou za takovou politiku vůči Palestincům bude zničení vlastní izraelské demokracie."@cs1
lpv:translated text
"Trend reštriktívnych právnych predpisov v Izraeli poukazuje na stále sa prehlbujúcu priepasť medzi izraelským ideálom, podľa ktorého je krajina jedinou demokraciou na Blízkom východe, ako radi hrdo zdôrazňujeme, a reálnou situáciou, ktorej súčasťou je okrem všetkej tejto nepopierateľnej demokracie aj potláčanie legitímneho práva susedného palestínskeho obyvateľstva na sebaurčenie a na vlastnú krajinu a slobodu. Keďže ide o politiku izraelskej vlády, každý, kto sa proti nej postaví, či už je to jednotlivec, alebo mimovládna organizácia, sa skôr či neskôr stane nepriateľom jej diktatúry. Je ťažké, nemožné byť demokraciou za vysokými múrmi a zároveň utláčať iných. Je to ilúzia. Preto si Izrael bude musieť vybrať medzi tým, či zostane demokraciou a bude demokraciu rozvíjať – v zmysle uznania demokratických práv susediaceho palestínskeho obyvateľstva a umožnenia ich uplatňovania – alebo si udrží súčasnú politiku potláčania týchto práv a príležitostného skĺzavania do nedemokratického správania, nedostatočnej otvorenosti, úzkoprsosti, xenofóbie a potláčania občianskej spoločnosti. Žiaľ, nevyhnutnou cenou za takúto politiku voči Palestínčanom bude zničenie vlastnej izraelskej demokracie."@sk19
lpv:translated text
"Ribojančiųjų teisės aktų tendencija Izraelyje rodo vis gilėjančią prarają tarp Izraelio idealo būti vienintele tikra demokratija Artimuosiuose Rytuose, kaip mes išdidžiai mėgstame pažymėti, ir tikrosios padėties, kuriai, nepaisant šios neginčijamos demokratijos, būdinga ir pagrįstų teisių į apsisprendimą, savą valstybę ir laisvę atėmimas iš kaimyninės Palestinos gyventojų. Kadangi tai yra Izraelio vyriausybės politika, kiekvienas, kas tam prieštarauja, asmuo ar nevyriausybinė organizacija, anksčiau ar vėliau taps jos diktatūros priešu. Sunku, neįmanoma būti demokratija už aukštų sienų, kartu engiant kitus. Tai iliuzija. Todėl Izraeliui teks pasirinkti: likti demokratine valstybe ir toliau vystytis demokratiškai, t. y. pripažinti savo kaimynų palestiniečių demokratines teises ir leisti jas įgyvendinti, ar išsaugoti dabartinę politiką, t. y. varžyti šias teises, retkarčiais nuo demokratiško elgesio nukrypstant į uždarumą, ribotumą, ksenofobiją ir pilietinės visuomenės slopinimą. Neišvengiama tokios politikos palestiniečių atžvilgiu kaina, deja, bus Izraelio demokratijos žlugimas."@lt14
lpv:translated text
"Tendencje do restrykcyjnego prawa w Izraelu zwracają uwagę na nasilający się rozdźwięk pomiędzy izraelskimi ideałami bycia jedyną prawdziwą demokracją na Bliskim Wschodzie, jak to dumnie nazywamy, a rzeczywistością, ponieważ pomimo całej niezaprzeczalnej demokracji występuje tam również dławienie słusznych praw sąsiadującej ludności palestyńskiej do samostanowienia, posiadania własnego kraju i do wolności. Jako że jest to polityka rządu izraelskiego, każdy, kto się jej sprzeciwia, czy to osoba, czy organizacja pozarządowa, prędzej czy później stanie się wrogiem dyktatury tego rządu. Trudno, wręcz nie da się, być demokracją za wysokim murem, prześladując jednocześnie innych. To iluzja. Dlatego właśnie Izrael będzie musiał dokonać wyboru pomiędzy pozostaniem demokracją i demokratycznym rozwojem poprzez uznanie demokratycznych praw sąsiadującej ludności palestyńskiej i pozwolenie na ich realizację a utrzymaniem obecnej polityki umniejszania tych praw i pozwalania sobie co pewien czas na niedemokratyczne zachowania, brak otwartości, okazywanie ciasnoty poglądów, ksenofobię i represje wobec ludności cywilnej. Nieuchronioną ceną takiej polityki wobec Palestyńczyków będzie niestety zniszczenie przez Izrael własnej demokracji."@pl16
lpv:translated text
". Az izraeli jogalkotásban tapasztalható egyre több korlátozással kapcsolatos tendencia azt mutatja, hogy széles szakadék tátong azon eszménykép között, miszerint Izrael az egyetlen valódi demokrácia a Közel-Keleten, ahogy azt büszkén szeretjük hangsúlyozni, és a tényleges valóság között, amelybe ennek a tagadhatatlan demokráciának az ellenére beletartozik az is, hogy elfojtják a szomszédos palesztin lakosság önrendelkezéshez, saját hazához és szabadsághoz való törvényes jogát. Az izraeli kormány politikája ugyanis az, hogy mindaz, aki ezt ellenzi – legyen az magánszemély vagy nem kormányzati szervezet –, előbb vagy utóbb diktatúrája ellenségévé válik. Nehéz, sőt lehetetlen demokráciaként működni magas fehér falak mögött, miközben ezzel egy időben másokat elnyomnak. Ez illúzió. Ezért kell Izraelnek választania a között, hogy demokrácia kíván-e maradni és demokratikusan kíván-e fejlődni – abban az értelemben, hogy elismeri és lehetővé teszi a szomszéd népesség, a palesztinok számára demokratikus jogaik gyakorlását – és a között, hogy fenntartja-e jelenlegi politikáját megsértve ezeket a jogokat és esetenként teljesen bezárkózó, szűk látókörű, idegengyűlölő és civil társadalmát elnyomó, nem demokratikus magatartást tanúsít. Sajnálatos módon a palesztinokkal szemben folytatott ilyen jellegű politika elkerülhetetlenül Izrael saját demokráciájának a tönkretevéséhez fog vezetni."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Tendensen til restriktiv lovgivning i Israel peger på en stadig bredere kløft mellem Israels ideal om at være det eneste virkelige demokrati i Mellemøsten, som vi med stolthed holder af at fremhæve, og den faktiske situation, der til trods for alt dette ubestridelige demokrati også omfatter undertrykkelse af den palæstinensiske nabobefolknings legitime rettigheder til selvbestemmelse og til deres eget land og frihed. Eftersom det er den israelske regerings politik, bliver enhver, der går imod den, hvad enten det er en enkeltperson eller en ngo, før eller senere en fjende af dets diktatur. Det er vanskeligt, umuligt, at være et demokrati bag høje mure, mens man samtidig undertrykker andre. Det er en illusion. Derfor vil Israel skulle foretage et valg mellem at forblive et demokrati og udvikle sig demokratisk – hvilket vil sige at anerkende sin nabobefolkning, palæstinenserne, og tillade dem at udøve deres demokratiske rettigheder – og at opretholde sin nuværende politik med at underminere de rettigheder og fra tid til anden skride ud i en udemokratisk opførsel, manglende åbenhed, snæversynethed, fremmedhad og undertrykkelse af sit civilsamfund. Desværre vil prisen for en sådan politik mod palæstinenserne uundgåeligt blive ødelæggelse af Israels eget demokrati."@da2
lpv:translated text
"Rajoittavaa lainsäädäntöä koskeva kehitys Israelissa osoittaa, että yhä kasvavaa kuilua Israelin ihanteen – olla ainoa oikea demokratia Lähi-idässä, kuten ylpeästi muistutamme – ja todellisen tilanteen välillä. Tästä kiistattomasta demokraattisuudesta huolimatta naapurissa olevalta palestiinalaisväestöltä poistetaan itsemääräämisoikeus sekä oikeus omaan maahan ja vapauteen. Koska tämä on Israelin hallituksen politiikkaa, kaikki sitä vastustavat, oli kyse sitten yksityishenkilöistä tai kansalaisjärjestöistä, ovat enemmin tai myöhemmin sen diktatuurin vihollisia. On vaikeaa, mahdotonta olla demokratia korkeiden muurien takana, kun samaan aikaan sorretaan muita. Kyseessä on harhakuva. Sen vuoksi Israelin on tehtävä valinta siitä, pysyykö se demokratiana ja kehittyykö se demokraattisesti – eli tunnustaako ja salliiko se, että sen naapurit, palestiinalaiset, voivat käyttää poliittisia oikeuksiaan – vai pitäytyykö se nykyisessä politiikassaan, jonka perusteella heikennetään näitä oikeuksia ja toisinaan syyllistytään epädemokraattiseen käytökseen, avoimuuden puutteeseen, ahdasmielisyyteen, muukalaisvihaan ja oman kansalaisyhteiskunnan sortoon. Valitettavasti väistämätön hinta tällaisesta politiikasta palestiinalaisia kohtaan on Israelin oman demokratian tuhoutuminen."@fi7
lpv:translated text
lpv:translated text
lpv:translated text
"Ierobežojošo tiesību aktu pieņemšana Izraēlā liecina par to, ka arvien palielinās plaisa starp Izraēlas ideālu kļūt par vienīgo reālo demokrātiju Tuvajos Austrumus, kā mēs lepni apgalvojam, un reālo situāciju, kas, neskatoties uz šīm nenoliedzamajām demokrātijas pazīmēm, ietver arī kaimiņos dzīvojošo palestīniešu likumīgo tiesību uz pašnoteikšanos un savu valsti un brīvību apspiešanu. Tā kā šādu politiku īsteno Izraēlas valdība, ikviens, kas pret to iebilst, neatkarīgi no tā, vai tā ir privātpersona vai nevalstiska organizācija, agrāk vai vēlāk kļūst par šīs diktatūras ienaidnieku. Demokrātijai ir grūti vai pat neiespējami pastāvēt aiz augstām sienām, vienlaicīgi apspiežot citus. Tā ir ilūzija. Tāpēc Izraēlai būs jāizdara izvēle starp demokrātijas saglabāšanu un demokrātisku attīstību, atzīstot un atļaujot tās kaimiņos dzīvojošajai tautai, palestīniešiem, īstenot savas demokrātiskās tiesības, un tās pašreizējās politikas turpināšanu, apdraudot šīs tiesības un laiku pa laikam demonstrējot nedemokrātisku rīcību, atklātības trūkumu, tuvredzību, ksenofobiju un tās pilsoniskās sabiedrības apspiešanu. Diemžēl, neizbēgami, cena par šādu politiku pret palestīniešiem būs Izraēlas demokrātijas iznīcināšana."@lv13
lpv:translated text
lpv:translated text
"Η τάση της περιοριστικής νομοθεσίας στο Ισραήλ καταδεικνύει την ολοένα μεγαλύτερη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ του ιδανικού του Ισραήλ ότι είναι η μόνη αληθινή δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, όπως μας αρέσει να επισημαίνουμε με υπερηφάνεια, και της πραγματικής κατάστασης, η οποία, παρά αυτήν την αναντίρρητη δημοκρατία, περιλαμβάνει επίσης την καταστολή των νόμιμων δικαιωμάτων του γειτονικού παλαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση, καθώς και για τη δική τους χώρα και ελευθερία. Εφόσον αυτή είναι η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, όποιος είναι αντίθετος με αυτήν, είτε μεμονωμένο άτομο είτε μη κυβερνητική οργάνωση, αργά ή γρήγορα θα γίνει εχθρός της δικτατορίας της. Είναι δύσκολο, αδύνατο, να είσαι δημοκρατία πίσω από ψηλά τείχη και παράλληλα να καταπιέζεις άλλους. Πρόκειται για ψευδαίσθηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Ισραήλ πρέπει να επιλέξει μεταξύ του να παραμείνει δημοκρατία και να αναπτυχθεί δημοκρατικά –υπό την έννοια του να αναγνωρίσει και να επιτρέψει στον γειτονικό του πληθυσμό, τους Παλαιστινίους, να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα– και να διατηρήσει τη σημερινή πολιτική του της υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων και της περιστασιακής ολίσθησης σε μη δημοκρατική συμπεριφορά, έλλειψη διαφάνειας, μικρόνοια, ξενοφοβία και καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς, το αναπόφευκτο τίμημα μιας τέτοιας πολιτικής έναντι των Παλαιστινίων θα είναι η καταστροφή της ίδιας της δημοκρατίας του Ισραήλ."@el10
lpv:translated text
lpv:translated text
"Der Trend einschränkender Gesetzgebung in Israel zeigt eine immer größer werdende Kluft zwischen Israels Ideal, die einzig wahre Demokratie im Nahen Osten zu sein, wie wir gern stolz hervorheben, und der tatsächlichen Wirklichkeit, zu der auch, trotz aller unbestrittenen Demokratiebemühungen, die Unterdrückung der legitimen Rechte der benachbarten palästinensischen Bevölkerung auf Selbstbestimmung sowie auf ihr eigenes Land und Frieden gehört. Da das die Politik der israelischen Regierung ist, wird jeder, der sich ihr entgegenstellt, seien es einzelne Menschen oder NRO, früher oder später zum Feind ihrer Diktatur. Es ist schwierig, ja unmöglich, eine Demokratie hinter hohen Mauern zu sein und gleichzeitig andere zu unterdrücken. Das ist eine Illusion. Aus diesem Grund muss sich Israel entscheiden, ob es eine Demokratie bleiben und sich demokratisch entwickeln will – in dem Sinne, dass es die demokratischen Rechte der benachbarten palästinensischen Bevölkerung anerkennt und einräumt – oder ob es seine derzeitige Politik der Untergrabung dieser Rechte beibehält und mitunter abgleitet in undemokratisches Verhalten, mangelnde Offenheit, Engstirnigkeit, Xenophobie und Unterdrückung seiner Zivilgesellschaft. Leider ist der Preis einer solchen Politik gegenüber den Palästinensern zwangsläufig die Zerstörung der eigenen Demokratie Israels."@de9
lpv:translated text
"A tendência de adopção de legislação restritiva por Israel aponta para um crescente desfasamento entre o ideal israelita de ser a única verdadeira democracia no Médio Oriente, como orgulhosamente gostamos de sublinhar, e a situação real que, pese a toda esta incontestável democracia, se caracteriza também pela supressão dos direitos legítimos da vizinha população palestiniana à autodeterminação, ao seu próprio país e à liberdade. Dado ser esta a política do Governo israelita, quem quer que se lhe oponha, seja um indivíduo ou uma organização não- governamental irá, mais tarde ou mais cedo, transformar-se num inimigo dessa ditadura. É difícil, impossível, Israel ser uma democracia inatacável e, ao mesmo tempo, oprimir os outros. Isso é uma ilusão. Por esta razão, Israel vai ter de escolher entre continuar uma democracia e evoluir democraticamente – o que implica reconhecer os direitos democráticos da vizinha população palestiniana e permitir o exercício desses direitos – ou manter a sua política actual de supressão desses direito, que ocasionalmente descamba para um comportamento não democrático, para a falta de abertura, a tacanhez, a xenofobia e a repressão da sua sociedade civil. Infelizmente, o preço que Israel inevitavelmente pagará por essa política face aos palestinianos será a destruição da sua própria democracia."@pt17
lpv:translated text
"La tendencia de la restrictiva legislación en Israel apunta a un abismo, siempre en aumento, entre el ideal de Israel de representar la única auténtica democracia de Oriente Próximo, como nos gusta señalar con orgullo, y la situación actual que, a pesar de esta democracia innegable, también incluye la supresión de los derechos legítimos de la vecina población palestina: el derecho a la autodeterminación, a su propio país y a la libertad. Dado que esta es la política del Gobierno israelí, cualquiera que se oponga a ella, ya sea individuo u organización no gubernamental, se convertirá más pronto o más tarde en un enemigo de su dictadura. Resulta difícil, imposible, ser una democracia detrás de elevados muros mientras se oprime a otros al mismo tiempo. Eso es una ilusión. Por ese motivo Israel tendrá que elegir entre continuar siendo una democracia y evolucionar democráticamente —en el sentido de reconocer y permitir a su población vecina, a los palestinos, ejercer sus derechos democráticos— y mantener su política actual de socavar esos derechos, cayendo de vez en cuando en un comportamiento antidemocrático, en falta de transparencia, intolerancia, xenofobia y represión de su sociedad civil. Por desgracia, el precio inevitable de este tipo de política hacia los palestinos será la destrucción de la propia democracia de Israel."@es21
lpv:translated text
"The trend of restrictive legislation in Israel points to an ever widening gulf between Israel’s ideal of being the only real democracy in the Middle East, as we proudly like to point out, and the actual situation which, despite all this undeniable democracy, also includes suppression of the legitimate rights of the neighbouring Palestinian population to self-determination and to their own country and freedom. Since this is the policy of the Israeli Government, anyone who opposes it, whether an individual or a non-governmental organisation, will sooner or later become an enemy of its dictatorship. It is difficult, impossible, to be a democracy behind high walls while, at the same time, oppressing others. That is an illusion. This is why Israel will have to make a choice between remaining a democracy and developing democratically – in the sense of recognising and allowing its neighbouring population, the Palestinians, to exercise their democratic rights – and maintaining its current policy of undermining those rights and occasionally sliding into undemocratic behaviour, lack of openness, narrow-mindedness, xenophobia and repression of its civil society. Unfortunately, the inevitable price of such a policy towards the Palestinians will be the destruction of Israel’s own democracy."@en4
lpv:translated text
"La serie di provvedimenti legislativi restrittivi proposti da Israele traccia un solco sempre più profondo tra l'idea che sia l'unico vero Stato democratico in Medio Oriente, come ci piace ricordare con orgoglio, e la situazione effettiva in cui, nonostante tutta questa innegabile democrazia, alla popolazione palestinese viene negato il legittimo diritto all'autodeterminazione, alla libertà e ad avere un proprio paese. Dal momento che è questa la politica del governo israeliano, chiunque vi si opponga – che si tratti di un singolo individuo o di un'organizzazione non governativa – diventerà prima o poi nemico della sua dittatura. È difficile, se non impossibile, proclamarsi Stato democratico all'interno dei propri confini e, al contempo, opprimere gli altri. È un'illusione. Israele dovrà pertanto scegliere se continuare a essere uno Stato democratico ed evolvere in questo senso – riconoscendo e consentendo al popolo palestinese di esercitare i propri diritti democratici – oppure continuare a minare quegli stessi diritti, concedendosi di tanto in tanto una parentesi antidemocratica che si traduce in mancanza di apertura, scarsa lungimiranza, xenofobia e repressione della propria società civile. Inevitabilmente per Israele, il prezzo di una simile politica nei confronti dei palestinesi sarà purtroppo la distruzione della sua stessa democrazia."@it12
lpv:translated text
"La tendance à une règlementation restrictive en Israël montre le fossé sans cesse croissant entre l’idéal d’Israël d’être la seule vraie démocratie du Proche-Orient, comme nous aimons l’affirmer fièrement, et la situation actuelle qui, malgré tous ces éléments indéniables de démocratie, prévoit également la suppression des droits légitimes de la population palestinienne voisine à l’autodétermination et à leur propre pays et liberté. Puisque c’est la politique du gouvernement israélien, quiconque s’y oppose, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation non gouvernementale, deviendra tôt ou tard un ennemi de sa dictature. Il est difficile, impossible d’être une démocratie derrière des hauts murs tout en opprimant les autres. C’est une illusion. C’est pourquoi Israël devra choisir entre rester une démocratie et se développer démocratiquement – au sens de reconnaître et de permettre à sa population voisine, les Palestiniens, d’exercer ses droits démocratiques – et conserver sa politique actuelle d’entrave à ces droits et glisser occasionnellement vers un comportement non démocratique, un manque d’ouverture, l’étroitesse d’esprit, la xénophobie et la répression de la société civile. Malheureusement, le prix inévitable d’une telle politique à l’encontre des Palestiniens sera la destruction de la démocratie israélienne."@fr8
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.15.3-314"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph