Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-301"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.15.3-301"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je suis parfois étonnée par la teneur de certains de nos débats ici au Parlement. C’est le cas aujourd’hui. De quoi parlons-nous? Qu’est-ce qui est à l’agenda? Pas le rapport Goldstone. Pas les implantations. Pas l’opération «plomb durci». Mais le titre du débat est «Projet de loi sur les ONG israéliennes», une loi qui est encore aujourd’hui en débat à la Knesset, qui ne l’a pas encore votée. Notre Parlement, dès le mois d’avril dernier, a donc exigé de débattre de ce sujet dès qu’il est sorti des cartons du gouvernement israélien, et ce avant même que les députés israéliens aient pu en discuter. Cela est d’autant plus condescendant – excusez-moi, mais c’est le terme – que ce projet de loi est aujourd’hui – et cela a été dit – considérablement modifié. C’est effectivement faire insulte aux travaux de nos collègues de la Knesset que de penser que c’est notre question orale, ici, dans ce Parlement, qui a fait évoluer les choses. C’est méconnaître totalement la mentalité israélienne et la vitalité du processus démocratique, des ONG et des parlementaires israéliens. M. Pöttering évoquait une mission qu’il vient d’effectuer en Israël. Je rentre moi aussi d’Israël, je suis revenue ce samedi. J’ai rencontré des députés de Kadima, du Labour, certains du Likoud et je peux vous assurer qu’ils travaillent depuis des mois avec les ONG sur cette question-là. Ils ne nous ont pas attendus. Alors je ne comprends pas: toutes les démocraties du monde – et cela a été dit aussi – évoluent vers davantage de transparence, d’éthique, de responsabilité des acteurs publics. C’est valable pour les gouvernements, les partis politiques – bien évidemment –, la fonction publique, les États membres aussi, la Commission, notre Parlement, tous suivent le même processus de transparence, un processus qui est d’autant plus impératif et compréhensible lorsqu’il s’agit d’une région aussi troublée par le conflit tragique que l’on connaît là-bas."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, občas žasnu nad smyslem některých našich rozprav zde v Parlamentu. Tak je tomu i dnes. O čem se bavíme? Co je na programu jednání? Nikoli Goldstonova zpráva. Nikoli osady. Nikoli operace „Lité olovo“. Nikoli, rozprava nese název „Návrh zákona o izraelských nevládních organizacích“, což je návrh zákona stále ještě projednávaný v Knessetu, který o něm ještě dosud nehlasoval. Náš Parlament proto požadoval již v dubnu okamžité projednání této věci poté, co se jí začala zabývat izraelská vláda, a ještě dříve, než ji mohli projednat poslanci izraelského parlamentu. Působí to tím spíš nadřazeně – lituji, ale jiné slovo pro to není – vzhledem k tomu, že tento návrh zákona, a to zde již zaznělo, byl značně pozměněn. Je samozřejmě urážka práce našich kolegů v Knessetu myslet si, že změny způsobila naše otázka k ústnímu zodpovězení zde v Parlamentu. Dokazuje to naprosté nepochopení izraelské mentality a životaschopnosti demokratického procesu, nevládních organizací a poslanců izraelského parlamentu. Pan Pöttering se zmínil o návštěvě, kterou právě uskutečnil v Izraeli. I já jsem byl v těchto dnech v Izraeli, vrátil jsem se v sobotu. Setkal jsem se s volenými zástupci z Kadimy, ze Strany práce a s některými představiteli Likudu a mohu vás ujistit, že na této věci pracují společně s nevládními organizacemi již měsíce. Nečekali na nás. Nechápu to tedy. Vždyť všechny demokratické státy světa – a to také již zaznělo – se přiklánějí k větší transparentnosti, etickému chování a odpovědnosti ve veřejných funkcích. To platí pro vlády, politické strany, pro veřejnou správu – nepochybně –, i členské státy, Komisi a náš Parlament. Všichni postupují směrem k transparentnosti, což je ještě potřebnější a pochopitelnější v případě regionu, jako je tento, tak zkoušeného tragickým konfliktem, který se zde odehrává."@cs1
"Hr. formand! Jeg er somme tider forbløffet over indholdet af nogle af vores forhandlinger her i Parlamentet. Det er jeg i dag. Hvad taler vi om? Hvad er der på dagsordenen? Ikke Goldstone-rapporten. Ikke bosættelserne. Ikke operation "Cast Lead". Nej, overskriften på forhandlingen er "Lovforslag om israelske ngo'er", et lovforslag, som stadig bliver forhandlet i Knesset, der endnu ikke har stemt om det. Europa-Parlamentet forlangte derfor tilbage i april at forhandle dette emne, straks efter at det var blevet taget op af den israelske regering, og endda før de israelske parlamentsmedlemmer kunne forhandle om det. Det er så meget mere nedladende – jeg beklager, men det er det eneste ord for det – da lovforslaget som nævnt, nu er blevet ændret væsentligt. Det er virkelig en fornærmelse mod vores kolleger i Knesset at tro, at det var vores mundtlige forespørgsel her i Europa-Parlamentet, der ændrede noget. Det viser en total mangel på forståelse af israelsk mentalitet og vitaliteten i den demokratiske proces, af ngo'erne og de israelske parlamentsmedlemmer. Hr. Pöttering nævnte, at han lige havde besøgt Israel. Jeg er også lige vendt tilbage fra Israel, jeg kom tilbage i lørdags. Jeg mødte valgte repræsentanter fra Kadima, fra Labour og nogle fra Likud, og jeg kan forsikre om, at de har arbejdet sammen med ngo'erne i månedsvis om dette spørgsmål. De har ikke ventet på os. Så jeg forstår det ikke. Hvert eneste demokrati i verden – og det er også blevet sagt – bevæger sig i retning af mere åbenhed, etisk adfærd og ansvarlighed hos offentlige aktører. Det gælder for regeringer, politiske partier – naturligvis – den offentlige forvaltning, også medlemsstaterne, Kommissionen og Europa-Parlamentet. De følger alle den samme åbenhedsproces, en proces, som er så meget mere nødvendig og forståelig, når det drejer sig om en region med så mange problemer, der følger af den tragiske konflikt, vi ser der."@da2
"Herr Präsident! Ich bin zuweilen doch erstaunt über den Tenor einiger unserer Aussprachen hier im Parlament. Heute ist das der Fall. Worüber sprechen wir? Was steht auf der Tagesordnung? Nicht der Goldstone-Bericht. Nicht die Siedlungen. Nicht die Operation „Cast Lead“. Nein, der Titel der Aussprache lautet „Gesetzentwurf zu NRO in Israel“, ein Entwurf, der in der Knesset noch immer erörtert wird und dort noch nicht zur Abstimmung gebracht worden ist. Unser Parlament hat also im April eine Aussprache zu diesem Thema verlangt, unmittelbar nachdem es von der israelischen Regierung zur Diskussion gestellt wurde und sogar noch bevor die israelischen Abgeordneten des Parlaments selbst die Möglichkeit hatten, es zu erörtern. Dies ist umso herablassender – das ist leider das einzige Wort dafür – in Anbetracht dessen, dass dieser Gesetzentwurf, und das wurde hier bereits erwähnt, inzwischen in wesentlichen Punkten abgeändert worden ist. Tatsächlich ist es eine Beleidigung für die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in der Knesset, zu glauben, dass es unsere mündliche Anfrage hier in diesem Parlament war, die eine Veränderung der Dinge herbeigeführt hat. Es zeugt von einer völligen Verkennung der israelischen Mentalität und der Vitalität des demokratischen Prozesses, der NRO und der israelischen Parlamentarier. Herr Pöttering erwähnte seinen jüngsten Besuch in Israel. Auch ich bin soeben erst aus Israel zurückgekommen, am Samstag. Ich habe Abgeordnete der Kadima, der Arbeitspartei und der Likud getroffen und kann Ihnen versichern, dass sie seit Monaten gemeinsam mit den NRO an diesem Thema arbeiten. Sie haben nicht auf uns gewartet. Ich verstehe es also nicht: Jede Demokratie in der Welt – und auch das wurde gesagt – ist auf dem Weg zu mehr Transparenz, mehr Ethik und mehr Verantwortung seitens der öffentlichen Stellen. Dies gilt für Regierungen, selbstverständlich für politische Parteien, für die öffentliche Verwaltung, auch für die Mitgliedstaaten, die Kommission und unser Parlament; sie alle folgen demselben Prozess der Transparenz, ein Prozess, der umso notwendiger und verständlicher ist in einer Region, die wie diese von dem dort herrschenden tragischen Konflikt geprägt ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εκπλήσσομαι κάποιες φορές από την κατεύθυνση που παίρνουν ορισμένες από τις συζητήσεις μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Για ποιο πράγμα συζητάμε; Ποιο θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη; Δεν είναι η έκθεση Goldstone. Δεν είναι οι οικισμοί. Δεν είναι η επιχείρηση «Cast Lead». Όχι, ο τίτλος της συζήτησης είναι «νομοσχέδιο για τις ισραηλινές ΜΚΟ», ένας νόμος που είναι ακόμη υπό συζήτηση στην Κνεσέτ και ο οποίος δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Συνεπώς, το Κοινοβούλιό μας ζήτησε, τον Απρίλιο, να συζητηθεί άμεσα αυτό το θέμα αφού είχε τεθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση και πριν ακόμη οι ισραηλινοί βουλευτές μπορέσουν να το συζητήσουν. Η στάση μας γίνεται όλο και πιο συγκαταβατική –λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η μόνη λέξη γι’ αυτήν– δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος, και αυτό έχει ήδη αναφερθεί, έχει τροποποιηθεί τώρα σε σημαντικό βαθμό. Πραγματικά, αποτελεί προσβολή απέναντι στην εργασία των συναδέλφων μας στην Κνεσέτ να θεωρούμε ότι αυτό που άλλαξε τα πράγματα ήταν η δική μας προφορική ερώτηση, εδώ, στο Κοινοβούλιο. Καταδεικνύει μια πλήρη έλλειψη κατανόησης της ισραηλινής νοοτροπίας και της ζωτικότητας της δημοκρατικής διαδικασίας, των ΜΚΟ και των ισραηλινών βουλευτών. Ο κ. Pöttering ανέφερε μια επίσκεψη που έκανε στο Ισραήλ. Και εγώ επέστρεψα από το Ισραήλ, το Σάββατο. Συνάντησα εκλεγμένους αντιπροσώπους από το Kadima, το Εργατικό Κόμμα και ορισμένους από το Likud και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εργάζονται με τις ΜΚΟ επί μήνες επάνω σε αυτό το θέμα. Δεν περίμεναν εμάς. Επομένως, δεν καταλαβαίνω: κάθε δημοκρατία στον κόσμο –και αυτό επίσης ειπώθηκε– κινείται προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας, ηθικής συμπεριφοράς και ελέγχου στα δημόσια αξιώματα. Αυτό ισχύει για κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα –προφανώς– τη δημόσια διοίκηση, τα κράτη μέλη επίσης, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μας· όλα ακολουθούν την ίδια διαδικασία διαφάνειας, μια διαδικασία που γίνεται όλο και πιο αναγκαία και κατανοητή στην περίπτωση μιας περιοχής τόσο ταραγμένης όπως αυτή από την τραγική διένεξη που λαμβάνει χώρα εκεί."@el10
"Mr President, I am, at times, astonished by the tenor of some of our debates here in Parliament. That is the case today. What are we talking about? What is on the agenda? Not the Goldstone report. Not the settlements. Not operation ‘Cast Lead’. No, the title of the debate is ‘Draft bill on Israeli NGOs’, a bill which is still under debate in the Knesset, which has not yet voted on it. Our Parliament therefore demanded, back in April, to debate this issue immediately after it had been raised by the Israeli Government, and even before the Israeli Members of Parliament were able to debate it. It is all the more patronising – I am sorry but that is the only word for it – given that this bill, and this has already been mentioned, has now been substantially amended. Indeed, it is an insult to the work of our colleagues in the Knesset to think that it was our oral question here, in this Parliament, that transformed matters. It shows a total lack of understanding of the Israeli mentality and of the vitality of the democratic process, of the NGOs, and of the Israeli Members of Parliament. Mr Pöttering mentioned a visit which he has just made to Israel. I too have returned from Israel; I returned on Saturday. I met elected representatives from Kadima, from Labour, and some from Likud, and I can assure you that they have been working with the NGOs for months on this issue. They have not waited for us. So, I do not understand: every democracy in the world – and this has also been said – is moving towards more transparency, ethical conduct and accountability in public office. This is true of governments, political parties – obviously – public administration, the Member States too, the Commission and our Parliament; they all follow the same process of transparency, a process which is all the more necessary and understandable in the case of a region as troubled as this one is by the tragic conflict taking place there."@en4
"Señor Presidente, en ocasiones me sorprende el contenido de algunos de nuestros debates aquí en el Parlamento. Eso me ocurre con el debate de hoy. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que consta en la agenda? No es el informe Goldstone. Ni los asentamientos. Tampoco la operación «Plomo fundido». No, el título del debate es «Proyecto de ley sobre las ONG en Israel», ley que se encuentra en debate en la Knesset y que aún no han sometido a votación. Nuestro Parlamento solicitó el pasado mes de abril debatir este asunto inmediatamente después de que lo planteara el Gobierno israelí e incluso antes de que los diputados israelíes al Parlamento pudieran mantener un debate sobre ello. Resulta, si cabe, aún más condescendiente —lo lamento pero ese es el único término que lo define— habida cuenta de que el presente proyecto de ley, y esto ya se ha mencionado, acaba de modificarse considerablemente. Efectivamente, representa un insulto para la labor de nuestros colegas en la Knesset pensar que fue la pregunta oral formulada aquí, en este Parlamento, la que cambió las cosas. Demuestra un total desconocimiento de la mentalidad israelí y de la vitalidad del proceso democrático, de las ONG y de los diputados del Parlamento israelí. El señor Pöttering nos ha mencionado una visita que acaba de efectuar a Israel. Yo también acabo de volver de Israel, volví el sábado. Me reuní con representantes electos de los partidos Kadima, Labour, y algunos de Likud, y les puedo garantizar que llevan meses trabajando en este tema con las ONG. No nos han esperado a nosotros. Por tanto, no lo entiendo: todas las democracias del mundo —y esto también se ha dicho— progresan hacia una mayor transparencia, una conducta más ética y una mayor responsabilidad en la gestión pública. Esto también se aplica a los gobiernos, a los partidos políticos —evidentemente— a la administración pública y también a los Estados miembros, a la Comisión y a nuestro Parlamento; siguen el mismo proceso de transparencia, un proceso que resulta aún más necesario y comprensible en el caso de una región tan afectada por el trágico conflicto que está teniendo allí lugar."@es21
"Monsieur le Président, je suis parfois étonnée par la teneur de certains de nos débats ici au Parlement. C'est le cas aujourd'hui. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui est à l'agenda? Pas le rapport Goldstone. Pas les implantations. Pas l'opération "plomb durci". Mais le titre du débat est "Projet de loi sur les ONG israéliennes", une loi qui est encore aujourd'hui en débat à la Knesset, qui ne l'a pas encore votée. Notre Parlement, dès le mois d'avril dernier, a donc exigé de débattre de ce sujet dès qu'il est sorti des cartons du gouvernement israélien, et ce avant même que les députés israéliens aient pu en discuter. Cela est d'autant plus condescendant – excusez-moi, mais c'est le terme – que ce projet de loi est aujourd'hui – et cela a été dit – considérablement modifié. C'est effectivement faire insulte aux travaux de nos collègues de la Knesset que de penser que c'est notre question orale, ici, dans ce Parlement, qui a fait évoluer les choses. C'est méconnaître totalement la mentalité israélienne et la vitalité du processus démocratique, des ONG et des parlementaires israéliens. M. Pöttering évoquait une mission qu'il vient d'effectuer en Israël. Je rentre moi aussi d'Israël, je suis revenue ce samedi. J'ai rencontré des députés de Kadima, du Labour, certains du Likoud et je peux vous assurer qu'ils travaillent depuis des mois avec les ONG sur cette question-là. Ils ne nous ont pas attendus. Alors je ne comprends pas: toutes les démocraties du monde – et cela a été dit aussi – évoluent vers davantage de transparence, d'éthique, de responsabilité des acteurs publics. C'est valable pour les gouvernements, les partis politiques – bien évidemment –, la fonction publique, les États membres aussi, la Commission, notre Parlement, tous suivent le même processus de transparence, un processus qui est d'autant plus impératif et compréhensible lorsqu'il s'agit d'une région aussi troublée par le conflit tragique que l'on connaît là-bas."@et5
"Arvoisa puhemies, olen ajoittain hämmästynyt joidenkin keskustelujemme sävystä täällä parlamentissa. Niin olen myös nyt. Mistä me oikein puhumme? Mitä esityslistalla on? Ei ainakaan Goldstonen raportti. Eivätkä siirtokunnat eikä Cast Lead -operaatio. Ei, tämän keskustelun aihe on Israelin kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus. Kyse on laista, josta vielä keskustellaan Knessetissä, joka ei ole vielä äänestänyt siitä. Euroopan parlamentti vaati sen vuoksi huhtikuussa keskustelua tästä asiasta välittömästi sen jälkeen kun Israelin hallitus otti sen esille ja jopa ennen kuin Israelin parlamentin jäsenet pystyivät käsittelemään sitä. Tämä on todella ylimielistä suhtautumista – olen pahoillani, mutta tämä on ainoa oikea ilmaisu tälle – koska tätä lakia on nyt huomattavasti tarkistettu, kuten täällä on jo mainittu. Knessetin kollegoidemme työlle on itse asiassa loukkaus ajatella, että suullinen kysymyksemme täällä Euroopan parlamentissa sai aikaan muutoksen. Tämä osoittaa täydellistä ymmärryksen puutetta israelilaisten mentaliteetista ja demokraattisen prosessin, kansalaisjärjestöjen ja Israelin parlamentin jäsenten aktiivisuudesta. Hans-Gert Pöttering mainitsi vierailleensa juuri Israelissa. Minäkin palasin Israelista lauantaina. Tapasin Kadiman, työväenpuolueen ja eräitä Likudin vaaleilla valittuja edustajia ja voin vakuuttaa teille, että he ovat tehneet kuukausia töitä kansalaisjärjestöjen kanssa tästä asiasta. He eivät odottaneet meitä. Sen vuoksi en ymmärrä tätä seikkaa: kaikki demokraattiset valtiot maailmassa, kuten on jo mainittu, siirtyvät julkisissa viroissa avoimempaan, eettisempään ja vastuullisempaan toimintaan. Tämä pätee hallituksiin, luonnollisesti poliittisiin puolueisiin, julkishallintoon, jäsenvaltioihin ja komissioon sekä parlamenttiimme; ne kaikki noudattavat samaa avoimuuden prosessia. Tällainen prosessi on vieläkin tarpeellisempi ja ymmärrettävämpi näin levottomalla alueella käytävän traagisen konfliktin vuoksi."@fi7
". Elnök úr! Időnként megdöbbent a Parlamentben folyó viták tartalma. Ma is ez a helyzet. Miről is beszélünk? Mi szerepel a napirenden? Nem a Goldstone-jelentés. Nem a települések. Nem az „Öntött Ólom” hadművelet. Nem, a vita címe: „Az izraeli nem kormányzati szervezetekről szóló törvényjavaslat”, egy törvényjavaslat, amelyről még mindig vita folyik a Knesszetben, és amelyről még nem szavaztak. Parlamentünk éppen ezért tavaly áprilisban azt kérte, hogy közvetlenül azt követően vitassuk meg ezt a kérdést, hogy az izraeli kormány felvetette, de még mielőtt az izraeli parlamenti képviselők megvitathatnák. Ez annál is inkább lekezelő – sajnálom, de ez az egyetlen helyes szó erre – mivel ezt a törvényt – és ezt már említették – már jelentősen módosították. Valójában a Knesszet képviselőinek munkáját sértjük meg, amikor azt gondoljuk, hogy a parlamenti szóbeli választ igénylő kérdésünk volt az, ami változtatott a dolgokon. Ez azt mutatja, hogy egyáltalán nem értik az izraeli gondolkodásmódot, a demokratikus folyamat vitalitását, a nem kormányzati szervezeteket és az izraeli parlamenti képviselőket. Pöttering úr említette, hogy a közelmúltban Izraelbe látogatott. Én is jártam Izraelben; szombaton érkeztem vissza. Találkoztam a Kadima, a Munkáspárt és a Likud választott képviselőivel, és biztosíthatom önöket arról, hogy a nem kormányzati szervezetekkel már hónapok óta dolgoznak ezen a kérdésen. Nem vártak ránk. Tehát nem értem: a világ minden demokráciája – és már ezt is elmondták – abba az irányba halad, hogy a közhivatalokban fokozódjon az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az etikus magatartás. Ugyanez igaz a kormányokra, a politikai pártokra – nyilvánvalóan –, a közigazgatásra, a tagállamokra, a Bizottságra és a Parlamentünkre is; valamennyien ugyanazt az átláthatósági folyamatot követik, egy olyan folyamatot, amelyre még nagyobb szükség van, és amely még inkább érthető ennek a tragikus konfliktussal sújtott térségnek az esetében."@hu11
"Signor Presidente, a volte, come mi è capitato oggi, resto basito dal tenore dei dibattiti in quest'Aula. Di che cosa stiamo discutendo? Qual è l'ordine del giorno? Non è la relazione Goldstone, né gli insediamenti, né l'operazione "Piombo fuso". Il titolo del dibattito è "Progetto di legge sulle ONG israeliane", un disegno di legge ancora all'esame della Knesset, ancora in attesa di votazione. Ad aprile, il nostro Parlamento ha chiesto di discutere la questione subito dopo che era stata sollevata dal governo israeliano, e addirittura prima che i deputati del parlamento israeliano avessero occasione di esaminarla. Questo atteggiamento è ancor più paternalistico – mi dispiace, ma non c'è altro modo di definirlo – dal momento che la proposta di legge, come detto, è stata sostanzialmente modificata. È un'offesa nei confronti dei colleghi della Knesset pensare che sia stata l'interrogazione orale presentata in questo Parlamento a far cambiare la situazione; questo atteggiamento dimostra scarsissima conoscenza della mentalità israeliana e della vitalità del processo democratico, delle ONG e dei deputati israeliani. Come l'onorevole Pöttering, anch'io sono appena tornata da una visita in Israele. Ho incontrato i rappresentanti eletti di Kadima, del partito laburista e del Likud, e posso assicurarvi che da mesi stanno lavorando con le ONG sulla questione: non aspettavano certo noi. Tutti i paesi democratici del mondo, come detto, si stanno muovendo verso una maggiore trasparenza, condotta etica e responsabilità delle cariche pubbliche. È un processo che coinvolge i governi, i partiti politici, le amministrazioni pubbliche, anche gli Stati membri, la Commissione e il nostro Parlamento. Tutti seguono lo stesso processo di trasparenza, un percorso ancor più necessario e giustificato nel caso di una regione tanto tormentata da questo tragico conflitto."@it12
"Pone pirmininke, kartais mane stebina kai kurių mūsų diskusijų Parlamente turinys. Taip yra šiandien. Apie ką kalbame? Koks klausimas darbotvarkėje? Ne R. Goldstone’o ataskaita. Ne gyvenvietės. Ne operacija „Lydytas švinas“. Diskusijos pavadinimas – „Įstatymo projektas dėl Izraelio NVO“, įstatymo, dėl kurio dar ginčijamasi Knesete, dėl kurio Knesetas dar nebalsavo. Todėl mūsų Parlamentas balandžio mėn. reikalavo apsvarstyti šį klausimą tuoj po to, kai jį iškėlė Izraelio vyriausybė ir net prieš tai, kai Izraelio Parlamento nariai turėjo galimybę jį apsvarstyti. Tai yra juo labiau globėjiška (atleiskite, bet tik tokiu žodžiu galiu tai apibūdinti), žinant, kad šis įstatymas (ir tai jau buvo minėta) dabar jau gerokai pakeistas. Tai tikrai mūsų kolegų Knesete įžeidimas: manyti, kad mūsų žodinis klausimas Parlamente pakeitė reikalą, reiškia negerbti jų darbo. Tai rodo visišką Izraelio mentaliteto ir demokratinio proceso gyvybingumo, NVO ir Izraelio Parlamento narių nepažinojimą. H. G. Pöttering užsiminė apie savo apsilankymą Izraelyje. Ir aš buvau Izraelyje, grįžau sekmadienį. Susitikau su išrinktais Kadima, leiboristų ir keliais Likud partijos atstovais ir galiu jus patikinti, kad jie ištisus mėnesius sprendė šį klausimą kartu su NVO. Jie nelaukė mūsų. Todėl nesuprantu: kiekviena pasaulio demokratija (apie tai buvo kalbėta) siekia didesnio skaidrumo, etiško elgesio ir visuomeninių įstaigų atskaitomybės. Tai daro vyriausybės, politinės partijos, aišku, ir valstybės administracija, valstybės narės, Komisija ir mūsų Parlamentas; visi laikosi tos pačios skaidrumo procedūros, kuri ypač reikalinga ir suprantama tokiame neramiame, konflikto krečiamame regione kaip šis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, reizēm mani pārsteidz mūsu debašu norise šeit Parlamentā. Tā tas ir arī šodien. Par ko mēs runājam? Kāds ir darba kārtības jautājums? Tas nav jautājums par Goldstona ziņojumu. Tas nav jautājums par apmetnēm un par operāciju Debašu nosaukums ir „Likumprojekts par Izraēlas NVO”, un tas ir likumprojekts, par kuru joprojām notiek debates Knesetā un par kuru vēl nav balsots. Tāpēc aprīlī mūsu Parlaments pieprasīja izskatīt šo jautājumu tūlīt pēc tam, kad to ierosināja Izraēlas valdība, un pirms to sāka izskatīt Izraēlas parlamenta deputāti. Mūsu debates šķiet vēl lielākā mērā aizbildnieciskas — diemžēl tas ir vienīgais piemērotais vārds — tāpēc, ka šis likumprojekts, kā jau tika minēts, ir būtiski grozīts. Patiešām, apgalvojums, ka mūsu jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, šeit šajā Parlamentā ietekmēja notikumu gaitu, ir apvainojums mūsu kolēģu darbam Knesetā. Tas liecina par pilnīgu izpratnes trūkumu attiecībā uz izraēliešu mentalitāti un demokrātiskā procesa dzīvotspēju, NVO un Izraēlas parlamenta deputātiem. kungs minēja savu neseno vizīti Izraēlā. Arī es esmu atgriezusies no Izraēlas; es atgriezos sestdien. Es tikos ar politiskās partijas Leiboristu partijas un partijas vēlētiem pārstāvjiem, un es varu jums apgalvot, ka viņi saistībā ar šo jautājumu jau mēnešiem ilgi sadarbojas ar NVO. Viņi negaidīja mūsu lēmumu. Tāpēc es kaut ko nesaprotu — ikviena demokrātiska valsts pasaulē, un arī tas jau tika minēts, vēlas panākt lielāku pārredzamību, ētikas principu ievērošanu un pārskatatbildību valsts darbībā. Tas attiecas gan uz valdībām, acīmredzot arī uz politiskām partijām, valsts pārvaldi, dalībvalstīm, Komisiju un mūsu Parlamentu; visas šīs struktūras, valstis un organizācijas īsteno vienotu pārredzamības nodrošināšanas procesu — procesu, kas ir vēl jo vairāk vajadzīgs un pieņemams, ja tas tiek īstenots tik nestabilā reģionā kā šis, kuru skāris tik traģisks konflikts."@lv13
"Monsieur le Président, je suis parfois étonnée par la teneur de certains de nos débats ici au Parlement. C'est le cas aujourd'hui. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui est à l'agenda? Pas le rapport Goldstone. Pas les implantations. Pas l'opération "plomb durci". Mais le titre du débat est "Projet de loi sur les ONG israéliennes", une loi qui est encore aujourd'hui en débat à la Knesset, qui ne l'a pas encore votée. Notre Parlement, dès le mois d'avril dernier, a donc exigé de débattre de ce sujet dès qu'il est sorti des cartons du gouvernement israélien, et ce avant même que les députés israéliens aient pu en discuter. Cela est d'autant plus condescendant – excusez-moi, mais c'est le terme – que ce projet de loi est aujourd'hui – et cela a été dit – considérablement modifié. C'est effectivement faire insulte aux travaux de nos collègues de la Knesset que de penser que c'est notre question orale, ici, dans ce Parlement, qui a fait évoluer les choses. C'est méconnaître totalement la mentalité israélienne et la vitalité du processus démocratique, des ONG et des parlementaires israéliens. M. Pöttering évoquait une mission qu'il vient d'effectuer en Israël. Je rentre moi aussi d'Israël, je suis revenue ce samedi. J'ai rencontré des députés de Kadima, du Labour, certains du Likoud et je peux vous assurer qu'ils travaillent depuis des mois avec les ONG sur cette question-là. Ils ne nous ont pas attendus. Alors je ne comprends pas: toutes les démocraties du monde – et cela a été dit aussi – évoluent vers davantage de transparence, d'éthique, de responsabilité des acteurs publics. C'est valable pour les gouvernements, les partis politiques – bien évidemment –, la fonction publique, les États membres aussi, la Commission, notre Parlement, tous suivent le même processus de transparence, un processus qui est d'autant plus impératif et compréhensible lorsqu'il s'agit d'une région aussi troublée par le conflit tragique que l'on connaît là-bas."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik verbaas mij soms over de teneur van een aantal van onze debatten hier in het Parlement. Zo ook nu. Waar praten we over? Wat staat er op de agenda? Niet het rapport-Goldstone. Niet de nederzettingen. Niet de operatie "Gegoten Lood." De titel van dit debat is "Wetsontwerp Israëlische ngo's", een wet waarover de Knesset momenteel nog discussieert en die derhalve nog niet is aangenomen. Ons Parlement heeft dus sinds afgelopen april een debat geëist over dit onderwerp zodra het uit de koker van de Israëlische regering kwam, zelfs nog voordat de Israëlische parlementsleden zich erover konden buigen. Dit is des te neerbuigender - neemt u mij niet kwalijk, maar dit is het juiste woord - daar dit wetsontwerp nu, zoals reeds gezegd, aanzienlijk is gewijzigd. Het is echt een belediging voor het werk van onze collega's in de Knesset om te denken dat onze mondelinge vraag, hier, in dit Parlement, de zaken heeft doen evolueren. Het is een totale miskenning van de Israëlische mentaliteit en vitaliteit van het democratische proces, de ngo's en Israëlische parlementsleden. De heer Pöttering sprak over het werkbezoek dat hij onlangs bracht aan Israël. Ik ben ook net teruggekeerd uit dit land, namelijk afgelopen zaterdag. Ik heb ontmoetingen gehad met afgevaardigden van Kadima, de Arbeidspartij en Likud en verzeker u dat zij al maanden samen met de ngo's aan deze kwestie werken. Zij hebben niet op ons gewacht. Ik begrijp het dus niet: alle democratieën ter wereld - en ook dit is reeds gezegd - evolueren naar meer transparantie, ethiek en verantwoordelijkheid van de gezagsdragers. Dit geldt voor de regeringen, natuurlijk de politieke partijen, openbaar bestuur, lidstaten, Commissie en ons Parlement: zij volgen allemaal hetzelfde proces van transparantie, een proces dat des te noodzakelijker en begrijpelijker is wanneer het gaat om een regio die zo wordt verscheurd door een tragisch conflict."@nl3
"Panie przewodniczący! Bywa, że jestem zaskoczona tonem niektórych z naszych debat w Parlamencie. Taki przypadek ma miejsce dziś. O czym mówimy? Co mamy w porządku dziennym? Nie sprawozdanie Goldstone’a ani nielegalne osiedla. Nie – tytuł debaty brzmi: „projekt aktu prawnego dotyczącego izraelskich organizacji pozarządowych” – aktu, który jest nadal przedmiotem obrad Knesetu i nad którym jeszcze nie głosowano. W kwietniu nasz Parlament zwrócił się zatem ponownie z prośbą, by debata dotycząca tej kwestii odbyła się zaraz po jej podniesieniu przez rząd izraelski, jeszcze zanim mieli sposobność nad nią debatować izraelscy posłowie. Jest to podejście tym bardziej protekcjonalne – przepraszam, ale jest to jedyne właściwe słowo – że przedmiotowy projekt ustawy został, jak już wspominano znacząco zmieniony. Zniewagą dla pracy naszych kolegów w Knesecie jest przekonanie, że właśnie nasze pytanie zadane w tym Parlamencie zmieniło stan rzeczy. Pokazuje to całkowitą nieznajomość mentalności izraelskiej, tego, jak ożywiony jest proces demokratyczny, działalność organizacji pozarządowych i posłów izraelskich. Pan poseł Pöttering wspomniał o wizycie, którą właśnie odbył w Izraelu. W sobotę ja również wróciłam z Izraela. Spotkałam się tam z wybranymi przedstawicielami partii Kadima, Partii Pracy i z niektórymi z partii Likud, mogę więc zapewnić, że przez całe miesiące pracowali oni wspólnie z organizacjami pozarządowymi nad tą sprawą. Nie czekali na nas. A więc czegoś tu nie rozumiem – każda demokracja na świecie, co było już mówione, zmierza do większej przejrzystości, respektowania zasad etycznych i odpowiedzialności przy pełnieniu funkcji publicznych. Tak jest w przypadku rządów, partii politycznych, oczywiście administracji publicznej, państw członkowskich, Komisji i Parlamentu. Wszystkie te instytucje tak samo zmierzają w kierunku zapewnienia przejrzystości, tym bardziej niezbędnego i uzasadnionego w przypadku regionu dotkniętego rozgrywającym się tam tragicznym konfliktem."@pl16
"Senhor Presidente, fico por vezes atónita com o teor de alguns dos nossos debates aqui neste Parlamento. É esse é o caso hoje. Estamos a falar de quê? Qual é o assunto na ordem do dia? Não é o relatório Goldstone. Não são os colonatos. Não é a operação “Chumbo Fundido”. Não, o título do debate é “Projecto de lei sobre as ONG israelitas”, uma lei que ainda está a ser debatida no Knesset e que ainda não foi votada. Portanto, em Abril, o nosso Parlamento exigiu debater esta questão, imediatamente após ter sido suscitada pelo Governo de Israel, e antes mesmo de os deputados do Parlamento israelita terem tido a oportunidade de a debater. O que é ainda mais condescendente – e lamento, mas é o termo correcto – é o facto de este projecto de lei, e isto já foi referido, já ter sido consideravelmente alterado. Constitui efectivamente um insulto ao trabalho dos nossos colegas no Knesset pensar que foi a nossa pergunta oral aqui, neste Parlamento, que fez avançar esta questão. Demonstra uma total falta de conhecimento da mentalidade israelita e da vitalidade do processo democrático, das ONG e dos deputados ao Parlamento de Israel. O senhor deputado Pöttering referiu uma visita que fez há pouco tempo a Israel. Também eu estou de regresso de Israel, cheguei este sábado. Encontrei-me com representantes eleitos do Kadima, do Labour e com alguns do Likud, e posso garantir-vos que estão há meses a trabalhar com as ONG nesta questão. Não estiveram à nossa espera. Por isso, não entendo: todas as democracias do mundo – e isso também já foi dito – estão a evoluir para uma maior transparência, para uma conduta mais ética e para uma maior responsabilização dos detentores de cargos públicos. Isso é válido para os governos, os partidos políticos – evidentemente – a administração pública, e ainda para os Estados-Membros, a Comissão e o nosso Parlamento; todos seguem o mesmo processo de transparência, um processo que é tanto mais necessário e compreensível no caso de uma região como esta, tão conturbada pelo trágico conflito que aí ocorre."@pt17
"Domnule președinte, sunt, uneori, uimită de sensul unora dintre dezbaterile noastre aici în Parlament. Mi se întâmplă aceasta și azi. Despre ce vorbim? Ce este pe ordinea de zi? Nu raportul Goldstone. Nu înțelegerile. Nu operațiunea „Cast Lead”. Nu, titlul dezbaterii este „Proiect legislativ privind ONG-urile israeliene”, un proiect care este încă dezbătut în Knesset și care nu a fost votat încă. Parlamentul nostru a cerut așadar, în aprilie, dezbaterea imediată a acestui subiect după ce acesta fusese adus în discuție de guvernul israelian, și chiar înainte ca membrii parlamentului israelian să aibă ocazia de a-l dezbate. Fapt cu atât mai condescendent – îmi cer scuze dar acesta este singurul cuvânt pe care l-am găsit – dat fiind că acest proiect legislativ, și acest lucru a fost deja menționat, a fost modificat considerabil acum. Într-adevăr, este o insultă la adresa muncii colegilor noștri din Knesset să credem că întrebarea noastră orală de aici, din acest Parlament, este cea care a schimbat lucrurile. Arată o totală lipsă de înțelegere a mentalității israeliene și a vitalității procesului democratic, a ONG-urilor, și a membrilor Parlamentului Israelian. Mr Pöttering a menționat o vizită pe care tocmai a făcut-o în Israel. Și eu m-am întors din Israel; m-am întors sâmbătă. M-am întâlnit cu reprezentanți aleși ai Partidului Kadima, ai Partidului Muncii, și cu unii din Partidul Likud, și vă pot asigura că lucrează cu ONG-urile de luni de zile cu privire la acest subiect. Nu ne-au așteptat pe noi. Așadar, nu înțeleg: fiecare democrație din lume – și acest fapt a fost, de asemenea, afirmat – se îndreaptă spre mai multă transparență, comportament etic și responsabilitate în serviciul public. Acest lucru este valabil pentru guverne, partide politice – în mod evident – pentru administrația public, pentru statele membre, de asemenea, pentru Comisia și Parlamentul nostru; cu toții urmează același proces de transparență, un proces care este cu atât mai necesar și de înțeles în cazul unei regiuni ca aceasta, atât de tulburată de conflictul tragic care se petrece aici."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, občas ma prekvapuje obsah niektorých našich parlamentných rozpráv. Aj dnes je to tak. O čom hovoríme? Čo je na programe? Nie Goldstonova správa. Nie osady. Nie operácia Liate olovo. Nie, názov rozpravy je „Návrh zákona o izraelských MVO“ – zákona, o ktorom sa ešte diskutuje v knesete, ktorý o ňom zatiaľ nehlasoval. Náš Parlament preto žiadal rozpravu o tomto návrhu zákona v apríli, len čo ho izraelská vláda predložila. Bolo to ešte skôr, než o ňom mohli diskutovať poslanci izraelského parlamentu. Je to o to povýšeneckejšie – ospravedlňujem sa, ale inak sa to nazvať nedá –, že tento zákon, ako už bolo spomenuté, bol výrazne pozmenený. Je naozaj urážkou práce našich kolegov v knesete, ak si niekto myslí, že situáciu zmenila naša otázka na ústne zodpovedanie v tomto Parlamente. Je to dôkaz absolútneho nepochopenia izraelskej mentality a životaschopnosti demokratického procesu, mimovládnych organizácií a poslancov izraelského parlamentu. Pán Pöttering sa zmienil o svojej nedávnej návšteve Izraela. Aj ja som sa v sobotu vrátila z Izraela. Stretla som sa s volenými zástupcami zo strany Kadima, Strany práce aj s niektorými zo strany Likud a môžem vás ubezpečiť, že s mimovládnymi organizáciami na tejto otázke spolupracujú už mesiace. Nečakali na nás. Nechápem to teda: každá demokracia na svete – a to už tiež bolo povedané – smeruje k väčšej transparentnosti, etickému správaniu a zodpovednosti verejných úradov. Platí to pre vlády, politické strany a, samozrejme, pre verejnú správu aj pre členské štáty, Komisiu a náš Parlament. Všetky tieto inštitúcie prechádzajú rovnakým procesom transparentnosti, ktorý je ešte viac potrebný a pochopiteľný v prípade takej nepokojnej oblasti, akou je táto v dôsledku tragického konfliktu, ktorý sa v nej odohráva."@sk19
"Gospod predsednik, včasih sem začudena nad vsebino nekaterih naših razprav tu v Parlamentu. Tako je tudi danes. O čem govorimo? Kaj je na dnevnem redu? Ne Goldstonovo poročilo. Ne naselbine. Ne operacija Cast Lead. Ne, naslov razprave je „Osnutek zakona o izraelskih nevladnih organizacijah“, predlog zakona, o katerem se še vedno razpravlja v knesetu, ki še ni glasoval o njem. Naš Parlament je zato aprila zahteval, da se o tej zadevi razpravlja takoj potem, ko jo bo načela izraelska vlada, in še preden so imeli možnost o njej razpravljati poslanci izraelskega parlamenta. Zato je to še bolj pokroviteljsko – žal mi je, vendar je to edina beseda za to – glede na to, da je bil ta predlog zakona, in to je že bilo omenjeno, precej spremenjen. Misliti, da je naše vprašanje za ustni odgovor tu v tem parlamentu spremenilo zadeve, je žalitev dela naših kolegov v knesetu. Kaže popolno nerazumevanje izraelske mentalitete in vitalnosti demokratičnega procesa, nevladnih organizacij in poslancev izraelskega parlamenta. Gospod Pöttering je omenil svoj nedavni obisk v Izraelu. Tudi sama sem se pred kratkim vrnila iz Izraela; vrnila sem se v soboto. Sestala sem se z izvoljenimi predstavniki stranke Kadima, delavske stranke in nekaterimi iz stranke Likud in zagotovim vam lahko, da so v zvezi s tem vprašanjem več mesecev sodelovali z nevladnimi organizacijami. Niso čakali na nas. Zato ne razumem: vsaka demokracija na svetu – in tudi to je bilo povedano – se premika k večji preglednosti, etičnemu ravnanju in odgovornosti javne funkcije. To velja za vlade, politične stranke – očitno –, javno upravo, tudi države članice, Komisijo in naš Parlament; vsi sledijo istemu postopku preglednosti, postopku, ki je še potrebnejši in razumljivejši v primeru regije, ki je tako težavna kot ta zaradi tragičnega spora, ki poteka v njej."@sl20
"Herr talman! Jag förvånas ibland över innehållet i vissa av våra debatter här i parlamentet. Det är fallet i dag. Vad talar vi om? Vad står det på föredragningslistan? Inte Goldstonerapporten. Inte bosättningarna. Inte operation ”Cast lead”. Nej, debatten har rubriken ”Lagförslag om israeliska frivilligorganisationer”, ett lagförslag som fortfarande debatteras i Knesset och där man ännu inte har haft någon omröstning om det. Vårt parlament begärde därför i april att få diskutera denna fråga omedelbart sedan den hade tagits upp av den israeliska regeringen, och till och med innan de israeliska parlamentsledamöterna kunde diskutera den. Det är ännu mer förmyndaraktigt – det är tyvärr det enda ord som kan användas om detta – med tanke på att detta lagförslag, vilket redan har nämnts, nu har ändrats i stor utsträckning. Det är en förolämpning mot det arbete som bedrivs av våra kolleger i Knesset att anse att saker och ting ändrades på grund av vår muntliga fråga här i parlamentet. Det visar en total brist på förståelse för det israeliska synsättet och för vitaliteten i den demokratiska processen, hos frivilligorganisationerna och de israeliska parlamentsledamöterna. Hans-Gert Pöttering talade om ett besök som han just har gjort i Israel. Jag har också nyligen kommit tillbaka från Israel. Jag återvände i lördags. Jag träffade valda företrädare från Kadima, från Labourpartiet och från Likud och jag kan försäkra er att de har samarbetat i flera månader med frivilligorganisationerna i denna fråga. De har inte väntat på oss. Jag förstår inte därför att varje demokrati i världen – detta har också påpekats – rör sig i riktning mot större öppenhet, mer etiska normer för uppförande och redovisningsskyldighet i det offentliga livet. Detta gäller regeringar, politiska partier, den offentliga förvaltningen, även medlemsstaterna, kommissionen och vårt parlament. Alla följer samma process när det handlar om insyn, en process som är ännu nödvändigare och begripligare i en region som är så utsatt som denna genom den tragiska konflikt som äger rum där."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A oradora aceita responder a uma questão segundo o procedimento “cartão azul”, nos termos do n.º 8 do artigo 149.º.)"17
"(L’orateur accepte de répondre a une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))."8
"(Spreekster gaat in op een "blauwe-kaart"- vraag (artikel 149, lid 8 van het Reglement))."3
"Cast Lead."13
"Kadima,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph