Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-294"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.15.3-294"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am deeply disturbed by the content and tone of some of the contributions to this debate today. As direct talks between Israel and the Palestinian Authority make a faltering start, I would urge this House to be cautious in its remarks, at a time of great sensitivity in the Middle East. From the experience of my own constituency of Northern Ireland, I can testify to the fragility of such talks. Outside interference is often counter-productive and destabilising to progress. This is made all the more acute by the indiscriminate attack last week which killed four Israeli citizens. I am sure Members will join in condemning that attack, and indeed in commending Israel for its commitment to the talks. Turning to the legislation in question, we should acknowledge that the Israeli Government has worked with its Parliament to address concerns. The bill that will progress through the Knesset has seen significant changes. Those changes exemplify Israeli democracy in action and responsiveness to reasonable and measured criticism. The remaining measures are focused on applying the principles of openness, accountability and transparency to the NGO sector. NGOs across the world regularly advocate these as key principles for healthy public life in a democratic society. Furthermore, the requirement that foreign government support should be acknowledged in public advertising campaigns and websites is comparable with the EU funding requirement to acknowledge and promote the receipt of EU funding. I would suggest that this makes the opposition by NGOs – and by some within this Parliament – to such proposals both illogical and hypocritical. That debate represents interference in the internal affairs of a state outside the European Union and on a matter which is already being addressed. Many in Israel will conclude that the motivation for this is born of anti-Israeli sentiment when, at a time of peace negotiations, we should be a source of encouragement for those negotiators."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem hluboce znepokojena obsahem a tónem některých příspěvků k této dnešní rozpravě. Vzhledem k tomu, že se začínají váhavě rozbíhat přímé rozhovory mezi Izraelem a palestinskou samosprávou, chtěla bych naléhavě vyzvat tuto sněmovnu, aby v době, kdy Blízký východ vykazuje velkou citlivost, byla ve svých vyjádřeních opatrná. Na základě zkušenosti ze svého volebního obvodu v Severním Irsku mohu potvrdit, jak křehké jsou takové rozhovory. Zasahování zvenčí je často kontraproduktivní a celý proces destabilizuje. Nevybíravý útok, při kterém byli minulý týden zabiti čtyři izraelští občané, tuto naléhavost ještě více podtrhl. Jsem si jista, že se poslanci připojí k odsouzení útoku a samozřejmě ocení Izrael za jeho závazek k rozhovorům. Pokud jde o příslušnou právní úpravu, měli bychom uznat, že izraelská vláda spolu s parlamentem pracovala na řešení problémů. Návrh zákona, který bude postoupen Knessetu, doznal významných změn. Tyto změny jsou příkladem fungování izraelské demokracie a schopnosti reagovat na rozumnou a přiměřenou kritiku. Zbývající opatření se soustřeďují na uplatnění zásad otevřenosti, odpovědnosti a transparentnosti v oblasti nevládních organizací. Nevládní organizace po celém světě tyto zásady pravidelně obhajují, neboť jsou klíčové pro zdravý veřejný život v demokratické společnosti. Kromě toho požadavek, aby zahraniční vládní podpora byla uznávaná ve veřejných reklamních kampaních a na webových stránkách, je v souvislosti s financováním z prostředků EU srovnatelný s požadavkem potvrdit a propagovat příjem finančních prostředků EU. Dovolím si upozornit, že takové nelogické a pokrytecké návrhy vyvolávají odpor ze strany nevládních organizací, i některých poslanců tohoto parlamentu. Tato rozprava představuje zasahování do vnitřních záležitostí státu, který není členem Evropské unie, a do věci, která se již řeší. Mnoho lidí v Izraeli dojde k závěru, že motivace pro to vychází z protiizraelského postoje, přičemž v době mírových jednání by se mělo vyjednavačům od nás dostávat povzbuzení."@cs1
"Hr. formand! Jeg er dybt foruroliget over indholdet og tonen i nogle af indlæggene i dagens forhandling. Eftersom de direkte forhandlinger mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed så småt er ved at komme i gang, vil jeg indtrængende bede Parlamentet om at være forsigtig med sine bemærkninger på et tidspunkt, hvor følsomheden i Mellemøsten er stor. På baggrund af erfaringerne fra min egen valgkreds i Nordirland, kan jeg bevidne, at sådanne forhandlinger er skrøbelige. Indblanding udefra virker ofte modproduktivt og destabiliserer processen. Det bliver gjort endnu mere akut af det tilfældige angreb i sidste uge, hvor fire israelske borgere blev dræbt. Jeg er sikker på, at medlemmerne vil tilslutte sig en fordømmelse af det angreb og rose Israel for dets engagement i forhandlingerne. Hvis vi går over til den lovgivning, det drejer sig om, bør vi anerkende, at den israelske regering har arbejdet med sit parlament for at imødegå bekymringerne. Det lovforslag, der skal igennem Knesset, er blevet ændret væsentligt. De ændringer viser, at det israelske demokrati fungerer, og at det er modtageligt for rimelig og afbalanceret kritik. De resterende foranstaltninger sigter mod at anvende principperne for åbenhed, ansvarlighed og gennemsigtighed på ngo-sektoren. Ngo'er overalt i verden slår jævnligt til lyd for disse som centrale principper for et sundt offentligt liv i et demokratisk samfund. Endvidere kan kravet om, at udenlandsk statsstøtte skal oplyses i offentlige reklamekampagner og på websteder, sammenlignes med kravet om, at det skal oplyses, at man har modtaget EU-støtte. Jeg synes, at det gør modstanden mod disse forslag fra ngo'erne – og fra visse personer i Europa-Parlamentet – både ulogisk og hyklerisk. Den forhandling er indblanding i anliggender i en stat uden for EU, og det i et spørgsmål, som man allerede er i gang med at løse. Mange i Israel vil konkludere, at motivet hertil udspringer af antiisraelske følelser, når vi på et tidspunkt med fredsforhandlinger burde være en kilde til opmuntring for forhandlerne."@da2
"Herr Präsident! Ich bin zutiefst beunruhigt über den Inhalt und Ton einiger Beiträge in dieser Aussprache. Da die direkten Gespräche zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde gerade zögerlich begonnen haben, fordere ich dieses Parlament dazu auf, in einer Zeit äußerster Sensibilität im Nahen Osten Behutsamkeit in seinen Bemerkungen zu üben. Ausgehend von den Erfahrungen in meinem eigenen Wahlkreis in Nordirland kann ich nur bestätigen, wie sensibel solche Gespräche sind. Einmischung von außen ist oftmals kontraproduktiv und gefährdet den Fortschritt. Vor dem Hintergrund des in der vergangenen Woche wahllos verübten Angriffs, bei dem vier israelische Bürger ums Leben kamen, wird die Situation noch verschärft. Ich bin davon überzeugt, dass die Abgeordneten diesen Anschlag ebenfalls verurteilen und Israels Engagement in den Gesprächen würdigen. Was die fragliche Rechtsvorschrift anbelangt, sollten wir anerkennen, dass die israelische Regierung gemeinsam mit ihrem Parlament daran gearbeitet hat, auf die Bedenken und Sorgen einzugehen. Der Gesetzentwurf, der die Knesset durchlaufen wird, hat wesentliche Änderungen erfahren. Diese Änderungen sind Beispiel für eine lebendige israelische Demokratie und die Fähigkeit, auf vernünftige und gemäßigte Kritik zu reagieren. Die verbleibenden Maßnahmen konzentrieren sich auf die Anwendung der Grundsätze der Offenheit, Rechenschaftspflicht und Transparenz auf den NRO-Bereich. NRO in der ganzen Welt treten regelmäßig für diese Grundsätze als wesentliche Elemente für ein gesundes öffentliches Leben in einer demokratischen Gesellschaft ein. Darüber hinaus ist die Anforderung, dass die Unterstützung ausländischer Regierungen bei öffentlichen Werbekampagnen oder auf Websites erklärt werden soll, vergleichbar mit der Finanzierungsanforderung der EU, wonach der Erhalt von Mitteln der Gemeinschaft offenzulegen und darzustellen ist. Folglich ist der Widerstand gegen solche Vorschläge vonseiten der NRO und einiger Mitglieder dieses Parlaments sowohl unlogisch als auch heuchlerisch. Die Aussprache ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates außerhalb der Europäischen Union, und zwar in ein Thema, das bereits behandelt wird. Viele Menschen in Israel werden schlussfolgern, dass dies auf einer anti-israelischen Haltung gründet, dabei sollten die Verhandlungsführer in einer Zeit von Friedensverhandlungen doch vielmehr unsere Unterstützung erfahren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μου προκαλούν βαθιά ανησυχία το περιεχόμενο και ο τόνος ορισμένων παρατηρήσεων στη σημερινή συζήτηση. Καθώς οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής έχουν ξεκινήσει παραπαίοντας, θα παρότρυνα το Κοινοβούλιο να είναι προσεκτικό στα σχόλιά του σε μια περίοδο μεγάλης ευαισθησίας στη Μέση Ανατολή. Από την εμπειρία της δικής μου εκλογικής περιφέρειας της Βορείου Ιρλανδίας, μπορώ να βεβαιώσω την αστάθεια παρόμοιων συνομιλιών. Η εξωτερική ανάμειξη συχνά είναι αντιπαραγωγική και αποσταθεροποιητική για την πρόοδο. Όλα αυτά γίνονται ακόμη πιο σοβαρά λόγω της άνευ διακρίσεων επίθεσης την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί πολίτες. Είμαι βέβαιη ότι οι βουλευτές θα καταδικάσουν αυτήν την επίθεση και, μάλιστα, ότι θα επιδοκιμάσουν το Ισραήλ για τη δέσμευσή του στις συνομιλίες. Για να επανέλθουμε στην εν λόγω νομοθεσία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εργαστεί με το κοινοβούλιό της για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες. Ο νόμος που θα περάσει από την Κνεσέτ έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές αποτυπώνουν τη δράση και την ανταπόκριση της ισραηλινής δημοκρατίας στη λογική και μετρημένη κριτική. Τα υπόλοιπα μέτρα επικεντρώνονται στην εφαρμογή των αρχών του ανοικτού χαρακτήρα, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στον τομέα των ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ σε ολόκληρο τον κόσμο προασπίζονται συχνά τις αρχές αυτές ως βασικές για τον υγιή δημόσιο βίο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον, η απαίτηση να αναγνωρίζεται η στήριξη ξένων κυβερνήσεων σε δημόσιες διαφημιστικές εκστρατείες και ιστοτόπους μπορεί να συγκριθεί με την απαίτηση χρηματοδότησης της ΕΕ να αναγνωρίζει και να προωθεί την είσπραξη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Θα εξέφραζα την άποψη ότι αυτό καθιστά την αντίθεση των ΜΚΟ –και ορισμένων εντός του Κοινοβουλίου– σε αυτές τις προτάσεις τόσο παράλογη όσο και υποκριτική. Αυτή η συζήτηση συνιστά παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ένα ζήτημα το οποίο έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Πολλοί στο Ισραήλ θα συμπεράνουν ότι το κίνητρο γι’ αυτήν προέρχεται από αντι-ισραηλινά αισθήματα όταν, σε μια περίοδο διεξαγωγής ειρηνικών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να αποτελούμε πηγή ενθάρρυνσης γι’ αυτούς τους διαπραγματευτές."@el10
"Señor Presidente, me inquietan enormemente el contenido y el tono de algunas de las intervenciones realizadas hoy en el presente debate. Mientras las conversaciones directas entre Israel y la Autoridad Palestina se encuentran en sus vacilantes comienzos, querría pedir a la presente Cámara que sea prudente con sus comentarios en el contexto de un momento tan sumamente delicado en Oriente Próximo. Desde la experiencia de mi circunscripción electoral de Irlanda del Norte, puedo dar testimonio de la fragilidad de tales conversaciones. La interferencia exterior a menudo es contraproducente y desestabilizadora para el progreso. Esto se ha intensificado aún más con el ataque indiscriminado que acabó con la vida de cuatro ciudadanos israelíes la semana pasada. Estoy seguro de que los diputados se unirán a la hora de condenar ese ataque y por supuesto a la hora de elogiar a Israel por su compromiso con las conversaciones. Volviendo a la legislación en cuestión, deberíamos reconocer que el Gobierno israelí ha colaborado con su Parlamento a la hora de abordar asuntos. El proyecto de ley que irá progresando en la Knesset ha experimentado cambios importantes. Esos cambios ejemplifican la democracia israelí en acción y su capacidad de respuesta a la crítica razonable y moderada. El resto de medidas se centran en la aplicación de los principios de apertura, responsabilidad y transparencia al sector de las ONG. Las ONG de todo el mundo defienden a menudo estos principios como principios clave para una vida pública próspera en una sociedad democrática. Asimismo, la necesidad de que se reconozca el apoyo de gobiernos extranjeros en campañas publicitarias públicas y en sitios es equiparable a la necesidad de financiación europea para acusar recibo y promover la financiación procedente de la UE. Quisiera sugerir que la oposición por parte de las ONG —y por parte de algunos en el seno de este Parlamento— a tales propuestas resulta tan ilógica como hipócrita. Ese debate representa una interferencia en los asuntos internos de un Estado no perteneciente a la Unión Europea y en una cuestión que ya se está abordando. Muchos en Israel concluirán que la motivación para esto nace de un sentimiento antiisraelí habida cuenta de que, en un momento de negociaciones de paz, deberíamos ser una fuente de aliento para esos negociadores."@es21
"Mr President, I am deeply disturbed by the content and tone of some of the contributions to this debate today. As direct talks between Israel and the Palestinian Authority make a faltering start, I would urge this House to be cautious in its remarks, at a time of great sensitivity in the Middle East. From the experience of my own constituency of Northern Ireland, I can testify to the fragility of such talks. Outside interference is often counter-productive and destabilising to progress. This is made all the more acute by the indiscriminate attack last week which killed four Israeli citizens. I am sure Members will join in condemning that attack, and indeed in commending Israel for its commitment to the talks. Turning to the legislation in question, we should acknowledge that the Israeli Government has worked with its Parliament to address concerns. The bill that will progress through the Knesset has seen significant changes. Those changes exemplify Israeli democracy in action and responsiveness to reasonable and measured criticism. The remaining measures are focused on applying the principles of openness, accountability and transparency to the NGO sector. NGOs across the world regularly advocate these as key principles for healthy public life in a democratic society. Furthermore, the requirement that foreign government support should be acknowledged in public advertising campaigns and websites is comparable with the EU funding requirement to acknowledge and promote the receipt of EU funding. I would suggest that this makes the opposition by NGOs – and by some within this Parliament – to such proposals both illogical and hypocritical. That debate represents interference in the internal affairs of a state outside the European Union and on a matter which is already being addressed. Many in Israel will conclude that the motivation for this is born of anti-Israeli sentiment when, at a time of peace negotiations, we should be a source of encouragement for those negotiators."@et5
"Arvoisa puhemies, olen syvästi järkyttynyt joidenkin tämänpäiväisen keskustelun puheenvuorojen sisällöstä ja sävystä. Koska Israelin ja palestiinalaishallinnon väliset suorat neuvottelut alkavat kangertelevasti, kehotan parlamenttia varovaisuuteen Lähi-idän erittäin herkän tilanteen vuoksi. Pohjois-Irlannin vaalipiirissäni saaman kokemuksen perusteella voin vahvistaa, että tällaiset neuvottelut ovat arkaluonteisia. Ulkopuolinen väliintulo vaikuttaa usein kielteisesti ja häiritsee edistymistä. Tämä on yhä tärkeämpää viime viikolla neljän Israelin kansalaisen hengen vaatineen mielivaltaisen iskun vuoksi. Olen varma, että myös muut jäsenet tuomitsevat kyseisen iskun ja pitävät myönteisenä Israelin sitoutumista neuvotteluihin. Asiaa koskevan lainsäädännön osalta meidän olisi tunnustettava, että Israelin hallinto on tehnyt parlamenttinsa kanssa työtä huolenaiheisiin vastaamiseksi. Knessetissä käsiteltävään lakiesitykseen on tehty huomattavia muutoksia. Nämä muutokset ovat osoitus Israelin demokratian toteutuksesta ja siitä, että se vastaa kohtuulliseen ja harkittuun arvosteluun. Jäljelle jäävissä toimenpiteissä keskitytään soveltamaan avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteita kansalaisjärjestöihin. Kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa pitävät näitä keskeisinä periaatteina tervehenkiselle julkiselle elämälle demokraattisessa yhteiskunnassa. Lisäksi edellytys siitä, että ulkomaiden hallitusten tuki pitäisi tunnustaa julkisissa mainoskampanjoissa ja verkkosivuilla vastaa EU:n rahoituksen saantia koskevaa edellytystä ilmoittaa EU:n rahoituksen vastaanottamisesta ja mainostaa sitä. Minusta kansalaisjärjestöjen ja tämän parlamentin joidenkin jäsenten harjoittama vastustus tällaisia ehdotuksia kohtaan on epäloogista ja tekopyhää. Tämä keskustelu merkitsee puuttumista Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevan valtion asioihin kysymyksestä, jonka vuoksi jo toteutetaan toimia. Monet Israelissa päättelevät, että motivaatio tähän on syntynyt Israelin vastaisesta mielialasta. Nyt rauhanneuvottelujen aikana meidän pitäisi rohkaista kumpaakin neuvottelijaa."@fi7
"Monsieur le Président, je suis profondément dérangée par le contenu et le ton de certaines contributions au débat d’aujourd’hui. À l’heure où les négociations entre Israël et l’Autorité palestinienne prennent un départ hésitant, j’invite cette Assemblée à être prudente dans ses remarques, en raison de la situation très sensible au Proche-Orient. Sur la base de mon expérience dans ma propre circonscription d’Irlande du Nord, je peux témoigner de la fragilité de ces négociations. L’ingérence extérieure est souvent contreproductive et déstabilisante. La situation est encore rendue plus complexe par l’attaque aveugle de la semaine dernière, qui a tué au moins quatre citoyens israéliens. Je suis convaincue que les députés se joindront à moi pour condamner cette attaque, et bien sûr pour saluer Israël pour son engagement aux négociations. Pour ce qui est de la loi en question, nous devons reconnaître que le gouvernement israélien a travaillé avec son parlement pour apaiser les inquiétudes. Le projet de loi qui passera devant la Knesset a été profondément modifié. Ces changements sont un exemple de la démocratie en marche d’Israël et de sa capacité de réaction à des critiques raisonnables et mesurées. Les autres mesures se concentrent sur l’application des principes d’ouverture, de responsabilité et de transparence dans le secteur des ONG. Les ONG du monde entier défendent régulièrement ces principes en les qualifiant d’essentiels pour la vie publique dans une société démocratique. En outre, l’obligation pour l’aide gouvernementale étrangère d’être reconnue dans des campagnes de publicité publiques et sur des sites Internet est comparable à l’exigence de reconnaissance et de promotion de l’obtention des fonds de l’UE. Selon moi, cela signifie que l’opposition des ONG – et de certains au sein de ce Parlement – envers ces propositions est à la fois illogique et hypocrite. Ce débat est une ingérence dans les affaires intérieures d’un État situé en dehors de l’Union européenne, sur une question déjà traitée. Nombreux sont ceux qui, en Israël, concluront que cette motivation est liée à un sentiment anti-israélien, alors qu’au moment des négociations de paix, nous devrions être une source d’encouragement pour ces négociateurs."@fr8
". – Elnök úr! Mélyen felkavar a mai vita néhány felszólalásának tartalma és hangneme. Most, hogy az Izrael és a Palesztin Hatóság közötti közvetlen tárgyalások akadozva indulnak, arra ösztönzöm a Házat, hogy nagyon óvatosan bánjon megjegyzéseivel akkor, amikor nagyfokú érzékenység tapasztalható a Közel-Keleten. Saját észak-írországi választókörzetem tapasztalata alapján tanúsíthatom, hogy milyen törékenyek az ilyen tárgyalások. A külső beavatkozás sok esetben kontraproduktív és megingatja az előrehaladást. Ezt még hangsúlyosabbá teszi a múlt heti általános támadás, amelynek során négy izraeli állampolgár halt meg. Biztos vagyok abban, hogy a képviselők csatlakoznak, és elítélik a támadást, valamint elismerik Izrael tárgyalások iránti elkötelezettségét. A kérdéses jogszabályra vonatkozóan el kell ismernünk, hogy az izraeli kormány együttműködött parlamentjével az aggodalmak kezelése érdekében. A Knesszet elé kerülő törvényjavaslat jelentős módosításokon ment keresztül. Ezek a módosítások jól szemléltetik, hogy az izraeli demokrácia működik és figyelembe veszi az ésszerű és megfontolt kritikát. A többi intézkedés arra irányul, hogy a nyitottság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság elvét a nem kormányzati szektorra is alkalmazni kell. A nem kormányzati szervezetek világszerte rendszeresen érvelnek amellett, hogy egy demokratikus társadalomban a közélet csak ezek mentén a kulcsfontosságú elvek mentén lehet egészséges. Ezen túlmenően az a követelmény, miszerint a külföldi kormányzati támogatásokat a nyilvános reklámkampányokban és weboldalakon is láthatóvá kell tenni, megfelel az uniós finanszírozás elismerésére és támogatására vonatkozó uniós finanszírozási követelménynek. Úgy gondolom, hogy ennek következtében a nem kormányzati szervezetek – és a Parlamentben egyesek – ilyen javaslatokkal szembeni ellenkezése egyszerre logikátlan és álságos. A vita beavatkozást jelent egy Európai Unión kívüli állam belügyeibe, mégpedig egy olyan ügy kapcsán, amellyel már foglalkoznak. Sokan arra következtetnek majd Izraelben, hogy e mögött Izrael-ellenes érzelmek húzódnak meg akkor – a béketárgyalások idején –, amikor nekünk kellene a tárgyalókat bátorítanunk."@hu11
"Signor Presidente, sono profondamente disturbata dai contenuti e dai toni di alcuni interventi. I colloqui diretti tra Israele e l'Autorità palestinese stanno ripartendo in un clima d'incertezza, pertanto invito quest'Aula a esternare con cautela le proprie opinioni, in un momento tanto delicato per il Medio Oriente. Alla luce dell'esperienza maturata nella mia circoscrizione nell'Irlanda del Nord, posso testimoniare quanto siano fragili questi colloqui: le interferenze dall'esterno sono spesso destabilizzanti e controproducenti. La situazione in Medio Oriente è quanto mai incerta a causa dell'attentato della scorsa settimana in cui hanno perso la vita quattro cittadini israeliani. Sono certa che gli Stati membri saranno unanimi nel condannare questo gesto, come pure nel congratularsi con Israele per aver mantenuto il proprio impegno sui colloqui. Quanto alla proposta di legge in questione, dobbiamo riconoscere che il governo israeliano ha collaborato con il proprio parlamento per rispondere alle preoccupazioni sollevate e il testo all'esame della Knesset è stato modificato in maniera sostanziale, a dimostrazione della concreta volontà democratica di Israele e dell'attenzione prestata alle critiche, quando sono espresse in maniera ragionevole e moderata. Gli altri provvedimenti si concentrano sull'applicazione dei principi di apertura, responsabilità e trasparenza del settore ONG, che in tutto il mondo le organizzazioni non governative puntualmente difendono come elementi essenziali per l'integrità della vita pubblica in una società democratica. La richiesta di rendere noti al pubblico tramite campagne pubblicitarie e siti Internet per il sostegno proveniente da governi stranieri è paragonabile al requisito di informativa previsto dall'UE per i finanziamenti comunitari. In quest'ottica, l'opposizione a tali proposte da parte delle ONG e di alcuni membri di questo Parlamento appare ipocrita e priva di fondamento logico. La discussione interferisce con le questioni interne di uno Stato esterno all'Unione europea e torna su una questione già affrontata in passato; molti in Israele penseranno sia motivata da un sentimento anti-israeliano mentre, alla vigilia di questi negoziati di pace, dovremmo dare tutto il nostro incoraggiamento alle parti coinvolte."@it12
"Pone pirmininke, man labai neramu dėl kai kurių šios dienos diskusijos pranešėjų tono ir jų kalbos turinio. Kadangi tiesioginių Izraelio ir Palestinos valdžios derybų pradžia labai sunki, paraginčiau Parlamentą atsargiai apgalvoti savo pastabas tokiu Artimiesiems Rytams jautriu momentu. Remdamasi patirtimi su savo rinkėjais Šiaurės Airijoje, galiu patvirtinti, kad tokios derybos labai jautrios. Išorinis kišimasis dažnai daro jas nevaisingomis ir destabilizuoja pažangą. Šios derybos dar labiau paaštrėjo po praėjusią savaitę įvykusio išpuolio, per kurį žuvo keturi Izraelio piliečiai. Esu įsitikinusi, kad Parlamento nariai visi kartu pasmerks šį išpuolį ir pagirs Izraelį už pasižadėjimą derėtis. Grįždami prie aptariamo teisės akto turėtume pripažinti, kad Izraelio vyriausybė kartu su Parlamentu padirbėjo reaguodami į susirūpinimą dėl jo. Įstatymas, kurį Knesetas rengiasi patvirtinti, nemažai pakeistas. Šie pakeitimai rodo, kad Izraelio demokratija veikli ir reaguoja į pagrįstą bei apgalvotą kritiką. Kitos priemonės nukreiptos į atvirumo, atskaitomybės ir skaidrumo principų taikymą NVO sektoriui. Viso pasaulio NVO nuolat propaguoja juos kaip pagrindinius sveiko visuomenės gyvenimo demokratijos sąlygomis principus. Be to, reikalavimą, kad užsienio vyriausybių parama būtų skelbiama per viešąsias reklamos kampanijas ir interneto svetainėse, galima palyginti su ES reikalavimu užregistruoti ES finansavimo gavimą. Sakyčiau, dėl to NVO ir kai kurių Parlamento narių priešinimasis tokiems pasiūlymams yra ir nelogiškas, ir veidmainiškas. Tos diskusijos yra kišimasis į valstybės, kuri nėra ES narė, vidaus reikalus klausimu, kuris jau sprendžiamas. Daugelis izraeliečių padarys išvadą, kad motyvas – neigiama nuostata Izraelio atžvilgiu, o juk taikos derybų metu mes turėtume teikti padrąsinimą derybininkams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mani nopietni satrauc vairāku šodienas debašu dalībnieku runu saturs un noskaņa. Tā kā tikko sākušās piesardzīgas tiešās sarunas starp Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi, es aicinu šo Parlamentu apdomīgi izteikt piezīmes laikā, kad situācija Tuvajos Austrumos ir patiešām nestabila. Pamatojoties uz gūto pieredzi manā vēlēšanu apgabalā Ziemeļīrijā, es varu apgalvot, ka šādas sarunas ir patiešām viegli ietekmējamas. Ārējā iejaukšanās nereti ir neproduktīva un traucē panākt progresu. Situāciju vēl vairāk pasliktina nepamatotais uzbrukums pagājušajā nedēļā, kura laikā gāja bojā četri Izraēlas pilsoņi. Es esmu pārliecināta, ka deputāti atbalstīs nosodījumu attiecībā uz šo uzbrukumu un atzinīgi novērtēs Izraēlas apņemšanos atsākt sarunas. Atgriežoties pie attiecīgā likumprojekta, vēlos teikt, ka mums būtu jāatzīst, ka Izraēlas valdība kopā ar Izraēlas parlamentu ir veikusi darbu, lai atrisinātu problēmas. Knesetā izskatītajā likumprojektā ir veiktas būtiskas izmaiņas. Veiktās izmaiņas ir piemērs demokrātijas īstenošanai Izraēlā un tās spējai reaģēt uz saprātīgu un samērīgu kritiku. Pārējie pasākumi ir vērsti uz to, lai NVO tiktu piemēroti atklātības, pārskatatbildības un pārredzamības principi. NVO visā pasaulē regulāri atbalsta šos principus kā būtiskākos principus, lai nodrošinātu veselīgu vidi pilsoniskajām aktivitātēm demokrātiskā sabiedrībā. Turklāt prasība atzīt citu valstu atbalstu sabiedrības informēšanas kampaņās un tīmekļa vietnēs ir pielīdzināma Eiropas Savienības prasībai finansēšanas jomā atzīt un reklamēt no Eiropas Savienības saņemto finansējumu. Ņemot to vērā, manuprāt, iebildumi no NVO un dažu šā Parlamenta deputātu puses pret šādiem priekšlikumiem ir gan neloģiski, gan liekulīgi Šīs debates ir iejaukšanās tādas valsts iekšlietās, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, turklāt tās attiecas uz jautājumu, kas jau tiek risināts. Daļa Izraēlas iedzīvotāju, iespējams, nonāks pie secinājuma, ka šādu debašu mērķis ir vērsties pret Izraēlu, jo miera sarunu laikā mums būtu jāatbalsta sarunu dalībnieki."@lv13
"Mr President, I am deeply disturbed by the content and tone of some of the contributions to this debate today. As direct talks between Israel and the Palestinian Authority make a faltering start, I would urge this House to be cautious in its remarks, at a time of great sensitivity in the Middle East. From the experience of my own constituency of Northern Ireland, I can testify to the fragility of such talks. Outside interference is often counter-productive and destabilising to progress. This is made all the more acute by the indiscriminate attack last week which killed four Israeli citizens. I am sure Members will join in condemning that attack, and indeed in commending Israel for its commitment to the talks. Turning to the legislation in question, we should acknowledge that the Israeli Government has worked with its Parliament to address concerns. The bill that will progress through the Knesset has seen significant changes. Those changes exemplify Israeli democracy in action and responsiveness to reasonable and measured criticism. The remaining measures are focused on applying the principles of openness, accountability and transparency to the NGO sector. NGOs across the world regularly advocate these as key principles for healthy public life in a democratic society. Furthermore, the requirement that foreign government support should be acknowledged in public advertising campaigns and websites is comparable with the EU funding requirement to acknowledge and promote the receipt of EU funding. I would suggest that this makes the opposition by NGOs – and by some within this Parliament – to such proposals both illogical and hypocritical. That debate represents interference in the internal affairs of a state outside the European Union and on a matter which is already being addressed. Many in Israel will conclude that the motivation for this is born of anti-Israeli sentiment when, at a time of peace negotiations, we should be a source of encouragement for those negotiators."@mt15
"Mijnheer de voorzitter, ik ben zeer verontrust door de inhoud en toon van sommige bijdragen aan het debat van vandaag. Nu de directe besprekingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit aarzelend op gang zijn gekomen, wil ik een dringend beroep op dit Parlement doen om, in deze voor het Midden-Oosten zeer gevoelige tijd, voorzichtig te zijn met zijn opmerkingen. Op grond van ervaringen in mijn eigen kiesdistrict in Noord-Ierland weet ik iets van de kwetsbaarheid van dergelijke besprekingen. Interventie van buitenaf heeft vaak een contraproductieve en destabiliserende invloed op het proces. De situatie is nog pijnlijker geworden door de lukrake aanval van vorige week waarbij vier Israëlische burgers zijn omgekomen. Ik weet zeker dat de afgevaardigden het met mij eens zullen zijn dat deze aanval veroordeeld moet worden en dat Israël geprezen moet worden voor zijn inzet bij de besprekingen. Als we kijken naar de bewuste wetgeving moeten we erkennen dat de Israëlische regering zich met zijn parlement heeft ingespannen om de zorgen aan te pakken. De wet die door de Knesset zal worden behandeld heeft belangrijke wijzigingen ondergaan. Die wijzigingen laten zien dat de Israëlische democratie werkt, door de acties en reacties die volgen op redelijke en weloverwogen kritiek. De maatregelen die blijven bestaan zijn gericht op toepassing van principes van openheid, verantwoording en transparantie voor de ngo-sector. Regelmatig verdedigen ngo's overal ter wereld deze principes als kernprincipes voor een gezond openbaar leven in een democratische samenleving. Bovendien is de eis dat steun van buitenlandse regeringen in publieke advertentiecampagnes en op websites moet worden bekendgemaakt, te vergelijken met de eis die aan EU-steun wordt gesteld dat de ontvangst van EU-steun moet worden erkend en bekend moet worden gemaakt. Ik zou zeggen dat de weerstand van ngo's – en van sommige afgevaardigden – tegen dergelijke voorstellen onlogisch en hypocriet is. Dat debat vormt een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een staat buiten de Europese Unie over een reeds aangepakte kwestie. In Israël zullen velen concluderen dat dit voortkomt uit anti-Israëlische sentimenten, terwijl we in deze tijd van vredesonderhandelingen een bron van aanmoediging voor die onderhandelaars zouden moeten zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem głęboko zaniepokojona treścią i tonem niektórych dzisiejszych wystąpień. W chwili, gdy z trudem rozpoczynają się bezpośrednie rozmowy między Izraelem a Autonomią Palestyńską, chciałabym zaapelować do Izby o ostrożność w sformułowaniach w tym tak bardzo delikatnym dla Bliskiego Wschodu momencie. Łatwość zerwania tego rodzaju rozmów mogę potwierdzić przykładami z mojego okręgu wyborczego w Irlandii Północnej. Wpływy zewnętrzne są często niekonstruktywne i działają destabilizująco na postęp rozmów. Tym dobitniej widać to na przykładzie przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu ataku na oślep, w którym zginęło czterech obywateli izraelskich. Jestem pewna, że posłowie przyłączą się do potępienia tego ataku, a jednocześnie do wyrażenia uznania dla Izraela za zaangażowanie w rozmowy pokojowe. Przejdę teraz do przedmiotowego ustawodawstwa. Powinniśmy przyznać, że rząd izraelski pracował wraz ze swoim parlamentem odnosząc się do spraw stanowiących przedmiotem naszej troski. Ustawa, która będzie przedmiotem dalszych obrad w Knesecie, została znacząco zmieniona. Zmiany te są przykładem działania demokracji izraelskiej i odpowiedzią na rozsądną i wyważoną krytykę. Te instrumenty, które w ustawie pozostały, koncentrują się na zastosowaniu zasad otwartości, odpowiedzialności i przejrzystości wobec sektora organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe na całym świecie zawsze popierają te zasady, jako kluczowe dla zdrowego życia publicznego w demokratycznym społeczeństwie. Ponadto wymóg, aby o pomocy od zagranicznych rządów informowano publicznie w kampaniach promocyjnych i na stronach internetowych jest zbieżny z wymogiem pomocowym Unii Europejskiej, nakazującym informowanie o korzystaniu z pomocy UE i jej promowanie. Uważam, że sprzeciwianie się temu przez organizacje pozarządowe oraz przez niektórych posłów do tego Parlamentu jest nielogiczne i dwulicowe. Ta debata oznacza ingerencję w sprawy wewnętrzne państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, i to w kwestii, wobec której zajęto już stanowisko. Wiele osób w Izraelu stwierdzi, że wynika ona z powstawania nastrojów antyizraelskich, a w czasie prowadzonych rozmów pokojowych powinny od nas płynąć sygnały, które tym rozmową sprzyjają."@pl16
"Senhor Presidente, estou profundamente perturbada com o conteúdo e o tom de alguns dos contributos para este debate de hoje. Dado que as negociações directas entre Israel e a Autoridade Palestiniana estão a iniciar-se de forma hesitante, exorto esta Câmara a ser cautelosa nas suas observações, num momento de grande sensibilidade no Médio Oriente. A partir da experiência do meu círculo eleitoral na Irlanda do Norte, posso atestar da fragilidade de tais negociações. A interferência externa é por vezes contra-producente e desestabilizadora para o progresso. Essa situação é ainda agravada pelo ataque indiscriminado da semana passada, que matou quatro cidadãos israelitas. Estou segura de que os deputados se irão aliar na condenação desse ataque e, até mesmo, no louvor a Israel pelo seu empenho nas negociações. Relativamente à legislação em questão, temos de reconhecer o trabalho realizado pelo Governo israelita em conjunto com o seu Parlamento a fim de dar resposta às preocupações. O projecto de lei que irá ser apresentado ao Knesset foi sujeito a alterações significativas. Essas alterações constituem um exemplo da democracia israelita em acção e da capacidade de resposta à crítica razoável e comedida. As restantes medidas visam a aplicação dos princípios da abertura, da responsabilização e da transparência ao sector das ONG. As ONG de todo o mundo defendem com regularidade esses princípios como essenciais para uma vida pública saudável numa sociedade democrática. Além disso, o requisito de o apoio governamental estrangeiro dever ser reconhecido em campanhas publicitárias e sítios Web públicos é comparável ao requisito da UE em matéria de financiamento de reconhecer e promover a recepção de financiamentos comunitários. Atrevo-me a afirmar que este procedimento torna a oposição das ONG – e de alguns dentro deste Parlamento – a essas propostas ilógica e hipócrita. Esse debate constitui uma ingerência nos assuntos internos de um Estado externo à União Europeia e relativamente a um assunto que já está a ser tratado. Muitas pessoas em Israel irão concluir que a motivação para este debate surge de um sentimento anti-israelita, quando, num momento de negociações de paz, devíamos ser uma fonte de incentivo para os negociadores."@pt17
"Domnule președinte, sunt profund deranjată de conținutul și tonul unora dintre contribuțiile la dezbaterea de astăzi. Deoarece discuțiile directe dintre Israel și Autoritatea Palestiniană au început șovăielnic, aș îndemna această Cameră să fie prudentă în remarcile sale într-un moment foarte delicat în Orientul Mijlociu. Din experiența propriei mele circumscripții din Irlanda de Nord, vă pot spune că asemenea discuții sunt fragile. Intervențiile din exterior sunt adesea contraproductive și destabilizează progresul. Situația a fost agravată și mai mult de atacul aleatoriu de săptămâna trecută, soldat cu moartea a patru cetățeni israelieni. Sunt sigură că deputații vor condamna și ei acest atac și că vor lăuda Israelul pentru angajamentul față de negocieri. Revenind la legislația în cauză, ar trebui să recunoaștem că Guvernul Israelian a colaborat cu Parlamentul din țara sa pentru a soluționa neînțelegerile. Proiectul de lege care va trece prin Knesset a suferit modificări semnificative. Aceste schimbări sunt exemple de democrație israeliană în acțiune și de receptivitate a acestei țări la critici rezonabile și măsurate. Celelalte măsuri se concentrează asupra aplicării principiilor deschiderii, transparenței și responsabilității pentru sectorul ONG-urilor. ONG-urile din întreaga lume le promovează periodic ca principii cheie pentru o viață publică sănătoasă într-o societate democratică. Mai mult, cerința ca sprijinul guvernamental extern să fie recunoscut în campanii publicitare publice și pe site-uri web este comparabilă cu cerința privind finanțarea UE, de recunoaștere și promovare a primirii fondurilor UE. Aș îndrăzni să spun că refuzul ONG-urilor – și al unora dintre membrii acestui Parlament – de a accepta aceste propuneri este deopotrivă ilogic și ipocrit. Dezbaterea respectivă reprezintă un amestec în afacerile interne ale unui stat din afara Uniunii Europene cu privire la un subiect care este deja în discuție. Mulți israelieni ar trage concluzia că acest lucru se datorează unui sentiment anti-israelian într-un moment de negocieri pașnice, când ar trebui să fim o sursă de încurajare pentru respectivii negociatori."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, obsah a tón niektorých príspevkov, ktoré zazneli počas dnešnej rozpravy, ma hlboko znepokojuje. Keďže priame rozhovory medzi izraelskými orgánmi a Palestínskou samosprávou začali neisto, chcela by som vyzvať členov Parlamentu, aby v týchto veľmi citlivých časoch na Blízkom východe boli vo svojich pripomienkach opatrní. Zo skúseností v našom volebnom obvode v Severnom Írsku môžem potvrdiť, že takéto rozhovory sú veľmi krehké. Vonkajšie zasahovanie je pre dosiahnutie pokroku často kontraproduktívne a destabilizujúce. Situácia je ešte naliehavejšia v dôsledku minulotýždňového plošného útoku, počas ktorého zahynuli štyria izraelskí občania. Som presvedčená o tom, že poslanci tento útok odsúdia a ocenia Izrael za prijatie záväzku viesť rozhovory. Pokiaľ ide o spomínaný právny predpis, mali by sme oceniť spoluprácu izraelskej vlády s Parlamentom v snahe vyriešiť obavy. Zákon, ktorý sa bude schvaľovať v knesete, prešiel výraznými zmenami. Tieto zmeny sú názorným príkladom izraelskej demokracie v praxi a schopnosti reagovať na odôvodnenú a uváženú kritiku. Zvyšné opatrenia sa zameriavajú na uplatňovanie zásad otvorenosti, zodpovednosti a transparentnosti sektora MVO. MVO na celom svete pravidelne obhajujú tieto zásady ako kľúčové zásady pre zdravý verejný život v demokratickej spoločnosti. Navyše možno požiadavku zverejniť podporu zo zahraničných štátnych zdrojov vo verejných reklamných kampaniach a na internetových stránkach porovnať s požiadavkou financovania EÚ zverejniť a propagovať príjem prostriedkov z EÚ. Povedala by som, že v tomto je nesúhlas MVO – a niektorých v tomto Parlamente – s týmito návrhmi nelogický a pokrytecký. Táto rozprava je zasahovaním do vnútorných vecí štátu mimo Európskej únie a zasahovaním do záležitosti, ktorá sa už rieši. Mnohí v Izraeli si budú myslieť, že motívom toho zasahovania je protiizraelské zmýšľanie, pretože v čase mierových rokovaní by sme mali týchto vyjednávačov podporovať."@sk19
"Gospod predsednik, globoko sem zaskrbljena zaradi vsebine in tona prispevkov k današnji razpravi. Ob obotavljivem začetku neposrednih pogovorov med Izraelom in palestinskimi oblastmi bi Parlament pozvala, naj bo v času velike občutljivosti na Bližnjem vzhodu previden glede svojih pripomb. Iz izkušenj svojega volilnega okrožja na Severnem Irskem lahko potrdim krhkost takšnih pogovorov. Zunanje vmešavanje je pogosto protiproduktivno in destabilizira proces. To še zaostruje vsesplošni napad, do katerega je prišlo prejšnji teden in v katerem so umrli štirje izraelski državljani. Prepričana sem, da se bodo poslanci pridružili obsodbi napada in tudi pohvalam Izraelu za njegovo zavezanost pogovorom. V zvezi z zakonodajo, o kateri razpravljamo, moramo priznati, da je izraelska vlada sodelovala s svojim parlamentom, da bi obravnavala pomisleke. Predlog zakona, ki ga bo potrdil kneset, je bil precej spremenjen. Te spremembe ponazarjajo izraelsko demokracijo v delovanju in odzivnost na razumno in umerjeno kritiko. Preostali ukrepi se osredotočajo na izvajanje načel odprtosti, odgovornosti in preglednosti v sektorju nevladnih organizacij. Nevladne organizacije po svetu nenehno zagovarjajo ta načela kot ključna načela za zdravo javno življenje v demokratični družbi. Poleg tega je zahteva, da se za podporo tuje vlade zahvali v javnih oglaševalskih kampanjah in na spletiščih, primerljiva z zahtevo EU za financiranje, da se zahvali in spodbuja prejem financiranja. Zdi se mi, da je zaradi tega nasprotovanje s strani nevladnih organizacij – in nekaterih v tem parlamentu – takšnim predlogom nelogično in tudi hinavsko. Ta razprava predstavlja vmešavanje v notranje zadeve države zunaj Evropske unije in razpravo o tem, kar se že obravnava. Mnogi v Izraelu bodo sklepali, da se pobuda za to porodi zaradi protiizraelskega nazora, čeprav bi morali v času mirovnih pogajanj biti vir spodbude za te pogajalce."@sl20
"Herr talman! Jag är djupt oroad över innehållet och tonen i vissa av bidragen till dagens debatt. Eftersom direktsamtalen mellan Israel och den palestinska myndigheten har svårt att komma igång vill jag uppmana parlamentet att uttala sig försiktigt vid en känslig tidpunkt i Mellanöstern. Erfarenheter från min egen valkrets i Nordirland gör att jag kan vittna om att sådana samtal är känsliga. Inblandning utifrån motverkar ofta framsteg och har en destabiliserande inverkan på dem. Detta framgår med all tydlighet av den omdömeslösa attacken i förra veckan då fyra israeliska medborgare dödades. Jag är säker på att ledamöterna håller med mig om att fördöma attacken och även om att berömma israelerna för deras engagemang i samtalen. För att återvända till den aktuella lagstiftningen bör vi erkänna att den israeliska regeringen har samarbetat med sitt parlament för att ta itu med farhågorna. Det lagförslag som kommer att behandlas i Knesset har genomgått betydande förändringar. Dessa förändringar visar att Israels demokrati fungerar och att man är lyhörd för rimlig och genomtänkt kritik. De återstående åtgärderna syftar till att tillämpa principerna med öppenhet, ansvar och insyn när det gäller sektorn för frivilligorganisationer. Frivilligorganisationer över hela världen anser allmänt att detta är viktiga principer för ett sunt offentligt liv i ett demokratiskt samhälle. Dessutom kan kravet på att stöd från utländska regeringar ska erkännas i offentliga reklamkampanjer och på webbplatser jämföras med kravet på att man vid EU-finansiering ska erkänna och främja mottagandet av denna finansiering. Jag anser att detta får oppositionen från frivilligorganisationer, och från vissa i parlamentet, mot sådana förslag att framstå som både ologisk och falsk. Denna debatt utgör en inblandning i de inre angelägenheterna hos en stat utanför EU och dessutom i en fråga som redan är under behandling. Många i Israel kommer att dra slutsatsen att detta beror på fientlighet mot Israel, när vi i en tid av fredsförhandlingar bör vara en källa till uppmuntran för dessa förhandlare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Řečnice souhlasila, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty podle čl. 148 odst. 8)."1
"Diane Dodds (NI )."18,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph