Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-288"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.15.3-288"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I refer to the letter from the Israeli Ambassador, Mr Curiel, to the chair of our Human Rights Subcommittee. It was my intention to welcome, and indeed endorse, his declaration that we should be prepared to support the principle of transparency in the funding of organisations. We would expect that here, and why not in Israel too. Then my eyes turned to one of the last paragraphs of his letter, where he expressed his resentment to any comparison being made between pluralistic Israeli civil society and some other countries. He uses these words: ‘Embarking on such a wrong path may lead us all to dwell on Europe’s own credentials past and present’. If that is not a reference to the Holocaust, I do not know what is. The implications are clear: you Europeans do not have the right to criticise Israel because of your past. You have blood on your hands. I was not responsible for the actions of the Nazis. I was not born at the time, most of the rest of us here were not born then, and this European Union was established to try and ensure that evil of that kind never took place again. I resent the idea that we have to turn a blind eye to Israel’s appalling behaviour – in Gaza, the economic blockade, the occupation of Palestinian territory and infringements of human rights – all too often. I resent the idea that we should be forced not to ask why a people which suffered so much in previous centuries should now inflict such suffering upon the Palestinian people today."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, odkazuji na dopis izraelského velvyslance pana Curiela předsedovi našeho podvýboru pro lidská práva. Měl jsem v úmyslu uvítat, ba dokonce podpořit jeho prohlášení, že bychom měli být připraveni podpořit zásadu transparentnosti při financování organizací. Požadujeme ji zde, proč tedy ne v Izraeli. Pak se můj zrak obrátil k jednomu z posledních odstavců dopisu, kde pan Curiel vyjadřoval svůj odpor k jakémukoli srovnávání pluralitní izraelské občanské společnosti s některými jinými zeměmi. Používá tato slova: „Vydat se takovou špatnou cestou by nás mohlo dovést k zamyšlení nad minulým i současným jednáním Evropy.“ Jestliže nejde o odkaz na holocaust, pak nevím, co to má znamenat. Naznačený smysl je jasný: Vy Evropané nemáte kvůli své minulosti právo Izrael kritizovat. Vaše ruce jsou od krve. Za činy nacistů nenesu žádnou zodpovědnost. Nenarodil jsem se v té době, nenarodila se v ní ani většina z nás, a Evropská unie vznikla se snahou zajistit, že se podobné zlo nebude už nikdy opakovat. Odmítám myšlenku, že bychom měli tak často zavírat oči před strašlivým chováním Izraele – tím myslím Gazu, ekonomickou blokádu, okupaci palestinského území a porušování lidských práv. Odmítám myšlenku, že bychom měli být nuceni se ptát, proč ti, kteří toho v minulých stoletích tolik vytrpěli, by dnes měli způsobovat tak hrozné utrpení Palestincům."@cs1
"Hr. formand! Jeg henviser til brevet fra den israelske ambassadør, hr. Curiel, til formanden for Parlamentets underudvalg for menneskerettigheder. Det var min hensigt at se positivt på hans erklæring om, at vi skulle være parate til at støtte princippet om åbenhed om finansieringen af organisationer, og endda støtte det. Det ville vi forvente her, så hvorfor ikke også i Israel? Så fik jeg øje på et af de sidste afsnit i hans brev, hvor han udtrykte vrede over en evt. sammenligning mellem det pluralistiske israelske civilsamfund og visse andre lande. Han skriver følgende: "Når man slår ind på en så forkert vej, kan det få os alle til at dvæle ved Europas egne meritter, tidligere og nuværende". Hvis det ikke er en hentydning til holocaust, så ved jeg ikke, hvad det er. Betydningen er klar. I europæere har ikke ret til at kritisere Israel på grund af jeres fortid. I har blod på hænderne. Jeg var ikke ansvarlig for nazisternes handlinger. Jeg var ikke født på det tidspunkt, de fleste af os her var ikke født dengang, og EU blev oprettet for at prøve at sikre, at den form for ondskab aldrig skulle forekomme igen. Det krænker mig, at vi – alt for ofte – skal vende det blinde øje til Israels rystende adfærd – i Gaza, den økonomiske blokade, besættelsen af palæstinensisk område og krænkelserne af menneskerettighederne. Det krænker mig, at vi skal tvinges til ikke at spørge, hvorfor et folk, der har lidt så meget i tidligere århundreder, nu skal volde det palæstinensiske folk den lidelse i dag."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte mich auf den Brief des israelischen Botschafters, Herrn Curiel, an den Vorsitzenden des Unterausschusses Menschenrechte beziehen. Ich wollte eigentlich seine Aussage, dass wir dazu bereit sein sollten, den Grundsatz der Transparenz in Bezug auf die Finanzierung von Organisationen zu unterstützen, begrüßen und unterstützen. Wir würden das hier erwarten, wieso also nicht auch in Israel. Dann fiel mir einer der letzten Absätze des Briefes auf, in dem er seinem Unmut darüber Ausdruck verleiht, dass Vergleiche gezogen werden zwischen der pluralistischen Gesellschaft Israels und einigen anderen Ländern. Er benutzt diese Worte: „Wenn dieser falsche Weg eingeschlagen wird, könnte dies dazu führen, dass wir das Vorgehen Europas in der Gegenwart und der Vergangenheit genau überprüfen“. Wenn das keine Anspielung auf den Holocaust ist, dann weiß ich auch nicht. Die Implikationen sind ganz klar: Ihr Europäer habt wegen eurer Vergangenheit nicht das Recht, Israel zu kritisieren. Ihr habt Blut an den Händen. Ich war für die Handlungen der Nazis nicht verantwortlich. Ich war zu dieser Zeit nicht geboren, die meisten von uns waren zu dieser Zeit nicht geboren, und diese Europäische Union wurde gegründet, um sicherzustellen, dass solche schrecklichen Dinge nie wieder geschehen. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass wir Israels fürchterliches Verhalten – in Bezug auf den Gazastreifen, die Wirtschaftsblockade, die Besetzung der palästinensischen Gebiete und Menschenrechtsverletzungen – allzu oft wissentlich ignorieren sollen. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass wir dazu gezwungen werden könnten, nicht zu fragen, wieso ein Volk, das in den vergangenen Jahrhunderten so sehr gelitten hat, heute dem palästinensischen Volk so viel Leid zufügen sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στην επιστολή από τον ισραηλινό πρέσβη, κ. Curiel, προς τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχα την πρόθεση να χαιρετίσω και μάλιστα να στηρίξω τη δήλωσή του ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την αρχή της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των οργανώσεων. Είναι κάτι που το περιμένουμε εδώ, γιατί όχι και στο Ισραήλ; Τότε, το βλέμμα μου στράφηκε σε μία από τις τελευταίες παραγράφους της επιστολής του, όπου εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του σε οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ της πλουραλιστικής κοινωνίας των πολιτών του Ισραήλ και κάποιων άλλων χωρών. Χρησιμοποιεί τις λέξεις: «Ξεκινώντας από έναν τόσο λανθασμένο δρόμο μπορεί να οδηγηθούμε όλοι να εμμείνουμε στα διαπιστευτήρια της Ευρώπης, τόσο τα παρελθοντικά όσο και τα σημερινά». Εάν αυτό δεν είναι αναφορά στο Ολοκαύτωμα, δεν ξέρω τι είναι. Η σημασία είναι σαφής: εσείς οι Ευρωπαίοι δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική στο Ισραήλ λόγω του παρελθόντος σας. Έχετε αίμα στα χέρια σας. Δεν ήμουν υπεύθυνος για τις πράξεις των Ναζί. Δεν είχα γεννηθεί τότε, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους εδώ δεν είχαμε γεννηθεί τότε, και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί παρόμοιο κακό. Μου προκαλεί αγανάκτηση η ιδέα ότι πρέπει να αγνοήσουμε ηθελημένα την απαράδεκτη πολύ συχνά συμπεριφορά του Ισραήλ – στη Γάζα, τον οικονομικό αποκλεισμό, την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μου προκαλεί αγανάκτηση η ιδέα ότι θα πρέπει να εξαναγκαστούμε να μην αναρωτηθούμε γιατί ένας λαός που υπέφερε τόσο τους προηγούμενους αιώνες θα πρέπει τώρα να προκαλεί τόσα δεινά στον παλαιστινιακό λαό σήμερα."@el10
"Señor Presidente, voy a referirme a la carta del embajador de Israel, señor Curiel, dirigida a la presidencia de nuestra Subcomisión de Derechos Humanos. Mi intención era dar la bienvenida y, de hecho, refrendar su declaración de que deberíamos estar preparados para respaldar el principio de transparencia en la financiación de organizaciones. Es algo que cabría esperar aquí, y, por qué no, también en Israel. Pero entonces mis ojos se dirigieron hacia uno de los últimos párrafos de su carta, donde expresaba su resentimiento respecto a cualquier comparación que pudiese hacerse entre la pluralista sociedad civil israelí y algunos otros países. Él se vale de estas palabras: «Embarcarse en un camino tan equivocado puede llevarnos a todos a vivir en las propias referencias del pasado y presente de Europa». Si eso no es una alusión al Holocausto, no sé entonces lo que es. Las implicaciones están claras: ustedes, los europeos, no tienen derecho a criticar a Israel por su pasado. Ustedes mismos tienen las manos manchadas de sangre. Yo no tengo ninguna responsabilidad por las acciones de los nazis. No había nacido todavía en aquel momento, como tampoco lo habían hecho la mayoría de los aquí presentes, y esta Unión Europea fue creada para tratar de garantizar que aquel mal nunca tuviese lugar de nuevo. Me molesta la idea de que tengamos que hacer la vista gorda ante la conducta atroz de Israel —en Gaza, el bloqueo económico, la ocupación del territorio palestino y las violaciones de derechos humanos— con demasiada frecuencia. Me irrita la idea de que nos pudiésemos ver obligados a no preguntar por qué un pueblo que ha padecido tanto en los siglos anteriores debe ahora infligir ese sufrimiento al pueblo palestino."@es21
"Mr President, I refer to the letter from the Israeli Ambassador, Mr Curiel, to the chair of our Human Rights Subcommittee. It was my intention to welcome, and indeed endorse, his declaration that we should be prepared to support the principle of transparency in the funding of organisations. We would expect that here, and why not in Israel too. Then my eyes turned to one of the last paragraphs of his letter, where he expressed his resentment to any comparison being made between pluralistic Israeli civil society and some other countries. He uses these words: ‘Embarking on such a wrong path may lead us all to dwell on Europe’s own credentials past and present’. If that is not a reference to the Holocaust, I do not know what is. The implications are clear: you Europeans do not have the right to criticise Israel because of your past. You have blood on your hands. I was not responsible for the actions of the Nazis. I was not born at the time, most of the rest of us here were not born then, and this European Union was established to try and ensure that evil of that kind never took place again. I resent the idea that we have to turn a blind eye to Israel’s appalling behaviour – in Gaza, the economic blockade, the occupation of Palestinian territory and infringements of human rights – all too often. I resent the idea that we should be forced not to ask why a people which suffered so much in previous centuries should now inflict such suffering upon the Palestinian people today."@et5
"Arvoisa puhemies, viittaan Israelin suurlähettilään Curielin ihmisoikeuksien alivaliokunnallemme lähettämään kirjeeseen. Tarkoituksenani oli todeta myönteiseksi ja kannattaa hänen näkemystään, että meidän pitäisi olla valmiita tukemaan järjestöjen rahoituksessa avoimuusperiaatetta. Tätä me olettaisimme ja miksei myös Israel. Sen jälkeen loin silmäyksen hänen kirjeensä viimeisiin kappaleisiin, joissa hän ilmaisi paheksuntansa kaikenlaisista vertailuista moniarvoisen Israelin kansalaisyhteiskunnan ja muiden maiden välillä. Hän totesi seuraavaa: "Väärän polun valitseminen voi johtaa siihen, että voimme kaikki jäädä pohtimaan Euroopan omia toimia menneisyydessä ja tällä hetkellä". Jos tämä ei ole viittaus holokaustiin, niin en tiedä, mitä se on. Tämä merkitsee selvästi seuraavaa: teillä eurooppalaisilla ei ole oikeutta arvostella Israelia menneisyytenne vuoksi. Teillä on verta käsissänne. Minä en ollut vastuussa natsien teoista. En ollut syntynyt silloin, suurin osa meistä ei ollut syntynyt silloin ja Euroopan unioni perustettiin varmistamaan, että tällaisia julmuuksia ei tapahdu enää koskaan. Paheksun ajatusta, että meidän pitäisi aivan liian usein ummistaa silmämme Israelin kauhistuttavalta käytökseltä: Gazan alueen taloudellinen saarto, palestiinalaisalueen miehitys ja ihmisoikeusrikkomukset. Paheksun ajatusta, että meitä pakotetaan olemaan kysymättä, miksi kansa, joka on kärsinyt niin paljon edellisten vuosisatojen ajan, aiheuttaa niin paljon kärsimyksiä Palestiinan kansalle tällä hetkellä."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à mentionner la lettre de l’ambassadeur israélien, M. Curiel, à la présidence de la sous-commission des droits de l’homme. J’avais l’intention de saluer, et bien sûr d’appuyer, sa déclaration selon laquelle nous devons être prêts à soutenir le principe de transparence dans le financement des organisations. C’est ce que nous attendons chez nous, alors pourquoi pas en Israël? Mes yeux se sont ensuite posés sur un des derniers paragraphes de cette lettre, où il exprime son amertume par rapport à toute comparaison entre la société civile pluraliste israélienne et certains autres pays. Il dit: «nous engager sur une si mauvaise voie pourrait nous conduire à nous pencher sur les comportements passés et présents de l’Europe». Si ce n’est pas une référence à l’holocauste, je ne sais pas ce que c’est. Le message est clair: vous, Européens, n’avez pas le droit de critiquer Israël à cause de votre passé. Vous avez du sang sur les mains. Je ne suis pas responsable des actes des nazis. Je n’étais pas né à l’époque, tout comme la plupart d’entre nous, et cette Union européenne a été créée pour empêcher que ce type de maux se reproduise. Je suis contre l’idée que nous devions trop souvent fermer les yeux sur le comportement effroyable d’Israël – à Gaza, le blocus économique, l’occupation du territoire palestinien et les violations des droits de l’homme. Je suis contre l’idée que nous soyons contraints de ne pas demander pourquoi un peuple qui a tant souffert au cours des siècles passés doit aujourd’hui infliger de telles souffrances à la population palestinienne."@fr8
". – Elnök úr! Arra a levélre hivatkozom, amit az izraeli nagykövet, Curiel úr az Emberi Jogi Albizottságunk elnökéhez írt. Eredetileg üdvözölni, és tulajdonképpen támogatni szándékoztam nyilatkozatát, miszerint a szervezetek finanszírozása során készen kell állnunk az átláthatóság elvének támogatására. Ezt elvárjuk itt, és miért ne várhatnánk ezt el Izraelben is. Aztán megpillantottam levele egyik utolsó bekezdését, amelyben a pluralista izraeli civil társadalom és néhány más ország közötti bármiféle összehasonlítást nehezményez. A következő szavakat használja: „Amennyiben ezt a téves utat választják, akkor ez oda vezethet, hogy mindannyiunknak el kell gondolkoznunk Európa múltbeli és jelenlegi hitelességén”. Ha ez nem utalás a holokausztra, akkor nem tudom mi az. A burkolt célzások nagyon világosak: önöknek, európaiaknak, a múltjuk miatt nincs joguk bírálni Izraelt. Vér tapad a kezükhöz. Én nem voltam felelős a nácik tettéért. Abban az időben még nem éltem, többségünk még meg sem született, és ezt az Európai Uniót azért hozták létre, hogy ilyen gaztettre soha többé ne kerülhessen sor. Nehezményezem azt az elképzelést, hogy túlságosan is sokszor szemet kell hunynunk Izrael megdöbbentő viselkedése felett – Gázában, a gazdasági blokád felett, a palesztin területek megszállása felett és az emberi jogok megsértése felett. Nehezményezem azt az elképzelést, hogy arra kényszerítsenek bennünket, hogy ne tehessük fel azt a kérdést, hogy az elmúlt századokban olyan sokat szenvedett nép most miért okoz ilyen szenvedést a palesztin népnek."@hu11
"Signor Presidente, il mio intervento fa riferimento alla lettera dell'ambasciatore israeliano Curiel al presidente della sottocommissione parlamentare sui diritti umani. Inizialmente intendevo rallegrarmi e indubbiamente condividere la dichiarazione in cui l'ambasciatore sostiene che dovremmo essere preparati a sostenere il principio della trasparenza sui finanziamenti alle organizzazioni. Ci aspetteremmo una simile posizione qui in Europa, perché quindi non anche in Israele? Mi sono poi soffermato su uno degli ultimi paragrafi della lettera, in cui l'ambasciatore si dice risentito che si possa paragonare la pluralistica società civile israeliana a certi altri paesi. Sostiene che imboccare una strada talmente sbagliata ci porterà a soffermarci sulle credenziali presenti e passate dell'Europa: se questo non è un riferimento all'Olocausto, allora non so che altro sia. Il messaggio è chiaro: visto quanto è accaduto in passato, voi europei non avete il diritto di criticare Israele. Avete le mani sporche di sangue. Non è mia la colpa degli atti compiuti dai nazisti. Come la maggior parte dei presenti, non ero neanche nato all'epoca e l'Unione europea è stata istituita per evitare che quell'orrore si ripeta. Mi rifiuto di avallare l'idea che dovremmo chiudere un occhio davanti al deplorevole comportamento di Israele a Gaza, davanti al blocco economico, all'occupazione del territorio palestinese e alle violazioni dei diritti umani. Non capisco perché mai non dovremmo chiedere per quale motivo un popolo che in passato ha tanto sofferto, debba ora infliggere le stesse sofferenze al popolo palestinese."@it12
"Pone pirmininke, kalbėsiu apie Izraelio ambasadoriaus R. Curielio laišką Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkui. Aš iš tikrųjų ketinau pritarti jo pareiškimui, kad mes turėtume būti pasirengę palaikyti skaidrumo principo taikymą organizacijų finansavimo srityje. To galėtume tikėtis čia, na ir Izraelyje taip pat. Po to mano akys užkliuvo už vienos iš paskutinių laiško pastraipų, kurioje jis išreiškia pasipiktinimą tuo, kad pliuralistinė Izraelio pilietinė visuomenė lyginama su kitomis šalimis. Štai kaip jis rašo: „Pasirinkus šį neteisingą kelią, mums visiems gali tekti plačiau apsistoti ties pačios Europos įgaliojimais, dabarties ir praeities“. Jei tai ne nuoroda į holokaustą, tada nežinau, kas tai. Potekstė aiški: jūs, europiečiai, neturite teisės kritikuoti Izraelio dėl jūsų praeities. Jūsų rankos kruvinos. Aš neatsakingas už nacių veiksmus. Tuo metu dar nebuvau gimęs ir daugelis iš mūsų, čia esančių, dar nebuvo gimę, o Europos Sąjunga susikūrė tam, kad užtikrintų, jog panašus blogis daugiau nepasikartotų. Mane piktina mintis, kad turime užsimerkti ir nematyti pasibaisėtino Izraelio elgesio: ekonominės Gazos blokados, Palestinos teritorijos okupavimo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo – visa tai pernelyg dažnai kartojasi. Mane žeidžia mintis, kad mus nori priversti neklausinėti, kodėl tauta, ankstesniais šimtmečiais tiek kentėjusi, šiandien sukelia tiek kančių Palestinos žmonėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos atsaukties uz Izraēlas vēstnieka kunga vēstuli mūsu Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētājam. Es vēlējos paust atzinību un patiešām atbalstīt viņa paziņojumu, ka mums jābūt gataviem veicināt pārredzamības principu organizāciju finansēšanā. Mēs pieprasām, lai tas tiktu ievērots šeit, un kāpēc ne arī Izraēlā? Taču manu uzmanību piesaistīja viena no viņa vēstules pēdējām rindkopām, kurā viņš izteica aizvainojumu par to, ka daudzkultūru Izraēlas pilsoniskā sabiedrība tiek salīdzināta ar pilsonisko sabiedrību citās valstīs. Viņš izsakās šādiem vārdiem: „Šāda nepareiza ceļa izvēle var novest pie tā, ka mēs pieļaujam Eiropas pagātnes un tagadnes kļūdas”. Ja ar šiem vārdiem nav domāts holokausts, tad nezinu, kas vēl aiz tiem var slēpties. Mājiens ir skaidrs — jums eiropiešiem nav tiesību kritizēt Izraēlu jūsu pagātnes dēļ. Uz jūsu rokām ir asinis. Es nebiju atbildīgs par nacistu rīcību. Es un lielākā daļa no mums pat nebijām dzimuši tajā laikā, un šo Eiropas Savienību dibināja, lai nodrošinātu, ka nekad vairs nav jāsastopas ar šādu ļaunumu. Mani aizvaino doma, ka mums pārāk bieži jāpiever acis uz Izraēlas šausmīgo rīcību, piemēram, tās uzbrukumu Gazas sektoram, ekonomisko blokādi, Palestīnas teritorijas okupāciju un cilvēktiesību pārkāpumiem. Mani aizvaino tas, ka esam spiesti klusēt un nedrīkstam jautāt, kāpēc tauta, kas tik ļoti cietusi vairāku gadsimtu garumā, tagad rada tādas pašas ciešanas palestīniešiem."@lv13
"Mr President, I refer to the letter from the Israeli Ambassador, Mr Curiel, to the chair of our Human Rights Subcommittee. It was my intention to welcome, and indeed endorse, his declaration that we should be prepared to support the principle of transparency in the funding of organisations. We would expect that here, and why not in Israel too. Then my eyes turned to one of the last paragraphs of his letter, where he expressed his resentment to any comparison being made between pluralistic Israeli civil society and some other countries. He uses these words: ‘Embarking on such a wrong path may lead us all to dwell on Europe’s own credentials past and present’. If that is not a reference to the Holocaust, I do not know what is. The implications are clear: you Europeans do not have the right to criticise Israel because of your past. You have blood on your hands. I was not responsible for the actions of the Nazis. I was not born at the time, most of the rest of us here were not born then, and this European Union was established to try and ensure that evil of that kind never took place again. I resent the idea that we have to turn a blind eye to Israel’s appalling behaviour – in Gaza, the economic blockade, the occupation of Palestinian territory and infringements of human rights – all too often. I resent the idea that we should be forced not to ask why a people which suffered so much in previous centuries should now inflict such suffering upon the Palestinian people today."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik verwijs naar de brief van de Israëlische ambassadeur, de heer Curiel, aan de voorzitter van onze Subcommissie mensenrechten. Ik was van plan om instemming en zelfs steun te verlenen aan zijn verklaring dat we bij de financiering van organisaties het transparantieprincipe moeten huldigen. We zouden dat hier verwachten en waarom zouden we dat dan ook niet in Israël verwachten. Toen viel mijn blik op een van de laatste alinea's van zijn brief, waarin hij blijk gaf van zijn verontwaardiging over vergelijkingen die worden getrokken tussen het pluralistische Israëlische maatschappelijk middenveld en enkele andere landen. Hij gebruikte de volgende woorden: "Een dergelijke verkeerde weg zou ertoe kunnen leiden dat we allemaal lang blijven stilstaan bij de eigen geloofsbrieven van Europa in het verleden en het heden". Als dat geen verwijzing naar de Holocaust is, weet ik het niet meer. De implicaties zijn duidelijk: jullie Europeanen hebben vanwege jullie verleden het recht niet om Israël te bekritiseren. Jullie hebben bloed aan je handen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de daden van de nazi's. Ik was toen nog niet geboren, net zomin als de meesten van ons hier, en deze Europese Unie is opgericht opdat een dergelijk kwaad nooit meer zou geschieden. Ik vind het kwalijk dat we maar al te vaak onze ogen moeten sluiten voor het vreselijke gedrag van Israël – in Gaza, voor de economische blokkade, de bezetting van Palestijns gebied en schendingen van mensenrechten. Ik vind het een kwalijke zaak als we gedwongen worden om te zwijgen over de vraag waarom een volk dat in voorgaande eeuwen zo veel heeft geleden, nu het Palestijnse volk zo doet lijden."@nl3
"Panie przewodniczący! Odniosę się do pisma ambasadora Izraela, pana Curiela, do przewodniczącego naszej Podkomisji Praw Człowieka. Początkowo zamierzałem przyjąć z zadowoleniem, a nawet poprzeć, deklarację ambasadora, że powinniśmy być gotowi poprzeć zasadę przejrzystości finansowania organizacji. Należałoby jej oczekiwać także tutaj, czemu więc nie w Izraelu? Potem przeczytałem ostatni akapit listu ambasadora, w którym wyraża on swoje niezadowolenie z wszelkich porównań, czynionych pomiędzy pluralistycznym społeczeństwem obywatelskim Izraela a niektórymi innymi krajami. Używa on następujących słów: „Przyjęcie tej błędnej drogi może prowadzić do tego, że zastanowimy się nad przeszłą i obecną tożsamością samej Europy”. Jeśli to nie jest nawiązanie do Holocaustu, to nie wiem, co nim jest. Sugeruje to jasno: wy – Europejczycy – nie macie prawa krytykować Izraela z powodu waszej przeszłości. Macie krew na rękach. Nie ponoszę odpowiedzialności za działania nazistów. Nie było mnie wtedy na świecie, podobnie jak większości z nas tutaj, a Unia Europejska została ustanowiona po to, aby zagwarantować, że tego rodzaju zło już nie będzie miało miejsca. Nie podoba mi się to, że mielibyśmy – zdecydowanie nazbyt często – przymykać oko na przerażające postępowanie Izraela – blokadę gospodarczą Gazy, okupację terytorium palestyńskiego i naruszanie praw człowieka. Nie podoba mi się także wymuszanie na nas, abyśmy nie pytali, dlaczego naród, który tyle wycierpiał w minionych stuleciach, miałby teraz przysparzać tylu cierpień narodowi palestyńskiemu."@pl16
"Senhor Presidente, remeto para a carta do senhor Ran Curiel, Embaixador de Israel, ao presidente da nossa Subcomissão dos Direitos do Homem. Era minha intenção saudar e, efectivamente, subscrever a sua declaração de que devemos estar preparados para apoiar o princípio da transparência no financiamento das organizações. Esse princípio é de esperar aqui e, porque não, também em Israel. Então a minha atenção centrou-se num dos últimos parágrafos da sua carta, em que manifestava o seu ressentimento relativamente a qualquer comparação estabelecida entre a sociedade civil pluralista de Israel e de outros países. São estas as suas palavras: “Enveredar por essa via errada poderá levar-nos a todos a debruçar-nos sobre as credenciais da própria Europa, do passado e do presente.” Se isso não é uma referência ao Holocausto, então não sei o que será. As implicações são óbvias: vocês, os europeus, não têm o direito de criticar Israel devido ao vosso passado. Têm as vossas mãos manchadas de sangue. Eu não fui responsável pelas acções dos nazis. Nessa época ainda não tinha nascido, a maior parte de nós ainda não tinha nascido, e esta União Europeia foi criada para que um flagelo desse tipo nunca mais voltasse a acontecer. Oponho-me veementemente à ideia de termos de fechar os olhos ao comportamento lamentável de Israel – em Gaza, o bloqueio económico, a ocupação do território palestiniano e as violações dos direitos humanos – com demasiada frequência. Oponho-me veementemente à ideia de que devemos ser impedidos de questionar por que motivo um povo que tanto sofreu em séculos anteriores, deve agora infligir um tal sofrimento ao povo palestiniano."@pt17
"Domnule președinte, mă refer la scrisoarea din partea ambasadorului israelian, domnul Curiel, către președintele Subcomisiei noastre pentru drepturile omului. Intenția mea era să salut și într-adevăr să sprijin declarația acestuia că ar trebui să fim pregătiți să susținem principiul transparenței în finanțarea organizațiilor. Ne-am aștepta la asta acolo, de ce nu și în Israel. Apoi mi-am îndreptat privirea către unul dintre ultimele paragrafe ale acestei scrisori, în care acesta și-a exprimat respingerea față de orice comparație făcută între societatea civilă pluralistă israeliană și alte câteva țări. El folosește aceste cuvinte: „Angajarea pe o cale atât de greșită ne poate duce pe toți la o viață trăită pe seama propriilor prerogative ale Europei, foste și actuale”. Dacă aceasta nu este o trimitere la Holocaust, nu știu ce e. Implicațiile sunt clare: voi, europenii, nu aveți dreptul să criticați Israelul din cauza trecutului vostru. Aveți mâinile murdare de sânge. Eu nu am fost responsabil de acțiunile naziștilor. Nu eram născut atunci, mulți dintre cei prezenți nu erau născuți atunci, iar această Uniune Europeană a fost stabilită pentru a încerca să garantăm că un astfel de rău nu va mai exista niciodată. Resping ideea că trebuie să închidem ochii la comportamentul respingător al Israelului – blocada economică din Gaza, ocuparea teritoriului palestinian și încălcarea drepturilor omului – mult prea des. Resping ideea că ar trebui să ne forțăm să nu întrebăm de ce un popor care a suferit atât de mult în secolele trecute provoacă acum atâta suferință poporului palestinian."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa zmieniť o liste izraelského veľvyslanca pána Curiela, ktorý poslal predsedovi Podvýboru pre ľudské práva. Mal som v úmysle uvítať a, samozrejme, odobriť jeho vyhlásenie, že by sme mali byť pripravení podporovať zásadu transparentnosti vo financovaní organizácií. To isté by sme očakávali tu, tak prečo nie aj v Izraeli? Potom som si všimol jeden z posledných odsekov jeho listu, kde vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek porovnávaním pluralistickej izraelskej občianskej spoločnosti s občianskymi spoločnosťami v niektorých ďalších krajinách. Píše, že vybrať sa touto nesprávnou cestou by nás mohlo všetkých viesť k tomu, že budeme riešiť minulosť a prítomnosť Európy. Ak toto nie je zmienka o holokauste, tak potom neviem, čo iné. Záver je jasný: vy Európania nemáte právo kritizovať Izrael pre vašu minulosť. Sami máte krv na rukách. Ja nenesiem zodpovednosť za činy nacistov. Sám som v tom čase ešte nebol na svete, väčšina z nás vtedy ešte nebola na svete a táto Európska únia vznikla preto, aby sa zlo tohto druhu už nikdy viac nezopakovalo. Nesúhlasím s tým, aby sme zatvárali oči pred neúnosným správaním Izraela – v Gaze, v otázkach hospodárskej blokády, okupácie palestínskeho územia a porušovania ľudských práv – až príliš často. Nesúhlasím s tým, aby sme sa nepýtali, prečo ľudia, ktorí v minulých storočiach toľko trpeli, dnes spôsobujú také utrpenie palestínskemu ľudu."@sk19
"Gospod predsednik, omenil bi pismo izraelskega veleposlanika gospoda Curiela predsednici našega Pododbora za človekove pravice. Moj namen je bil pozdraviti in tudi sprejeti njegovo izjavo, da moramo biti pripravljeni podpreti načelo preglednosti pri financiranju organizacij. To bi pričakovali tu, zakaj torej ne tudi v Izraelu. Potem sem zagledal enega zadnjih odstavkov njegovega pisma, v katerem je izrazil nestrinjanje s primerjavo pluralistične izraelske civilne družbe in nekaterih drugih držav. Uporabil je naslednje besede: „Podajanje na tako napačno pot nas lahko pripelje do razmišljanja o pretekli in sedanji verodostojnosti Evrope“. Če to ni namigovanje na holokavst, potem ne vem, kaj je. Namigi so jasni: vi Evropejci zaradi svoje preteklosti nimate pravice kritizirati Izraela. Na rokah imate kri. Nisem bil odgovoren za dejanja nacistov. Takrat še nisem bil rojen, večina nas tu takrat še ni bila rojena, ta Evropska unija pa je bila ustanovljena, da bi si prizadevala zagotoviti, da se takšna grozovitost ne bi nikoli več zgodila. Ogorčen sem nad zamislijo, da moramo vse prepogosto spregledati nesprejemljivo vedenje Izraela – glede Gaze, gospodarske blokade, zasedbe palestinskega ozemlja in kršitev človekovih pravic. Ogorčen sem nad zamislijo, da bi morali biti prisiljeni ne vprašati, zakaj bi narod, ki je v preteklih stoletjih tako veliko pretrpel, to trpljenje danes prizadejal palestinskemu narodu."@sl20
"Herr talman! Jag hänvisar till skrivelsen från Israels ambassadör Ran Curiel till ordföranden för vårt underutskott för mänskliga rättigheter. Det var min avsikt att välkomna och stödja hans förklaring att vi bör vara beredda att stödja principen om öppenhet vid finansieringen av organisationer. Vi förväntar oss det här och varför inte också i Israel. Då föll mina ögon på en av de sista punkterna i hans skrivelse, där han uttryckte sin motvilja mot att någon som helst jämförelse görs mellan det pluralistiska israeliska civilsamhället och vissa andra länder. Han använder följande ord: ”Att slå in på en sådan felaktig väg kan leda till att vi alla uppehåller oss vid Europas egna tidigare och nuvarande kvalifikationer.”. Om detta inte är en hänvisning till förintelsen vet jag inte vad det är. Innebörden är uppenbar: Ni européer har inte rätt att kritisera Israel på grund av ert förflutna. Ni har blod på era händer. Jag var inte ansvarig för nazisternas handlingar. Jag var inte född på den tiden. De flesta av oss här var inte födda då och denna europeiska union skapades som ett försök att se till att något ont av detta slag aldrig mer skulle kunna äga rum. Jag är emot tanken att vi måste blunda för Israels skrämmande uppträdande – i Gaza, den ekonomiska blockaden, ockupationen av det palestinska territoriet och de alltför ofta förekommande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Jag är emot tanken på att vi ska tvingas att inte fråga varför ett folk som har lidit så mycket under tidigare århundraden i dag utsätter det palestinska folket för så mycket lidande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"Curiel"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph