Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-283"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.15.3-283"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le rapport Goldstone a eu un sort inattendu. Il était destiné à établir la vérité sur d’éventuels crimes de guerre durant l’opération «plomb durci» de décembre 2008 et en fait il a suscité un tollé en Israël. Le juge Goldstone a fait l’objet d’attaques personnelles et les ONG qui avaient eu le courage de témoigner ont été prises pour cible. Peu de temps après cette tempête médiatique, un ensemble de projets de loi destinés à encadrer davantage les ONG et à affaiblir toute opposition à la politique du gouvernement a vu le jour. Parmi eux, un projet de loi sur les ONG qui visait, au départ, à les considérer comme des organisations politiques et à ne pas les exonérer d’impôt. Deuxièmement, un projet de loi sur la criminalisation du boycott des produits israéliens, même s’il s’agit de produits des colonies, y compris si celui qui lance le boycott est un gouvernement, une association ou un citoyen d’origine étrangère. En clair, si un Français lance un mot d’ordre de boycott des produits des colonies sur internet, il peut être condamné; si l’Autorité palestinienne agit de même, elle aura le même traitement. Troisièmement, un projet de loi sur la juridiction universelle, qui donne compétence à Israël de juger de tels cas. Différents autres projets brimant la liberté d’expression ou de circulation sont en cours. Il est impossible de les énumérer mais ils convergent et ils sont préoccupants. Ils constituent une attaque directe à la liberté d’expression, un droit de l’homme inaliénable, corollaire à toute démocratie. Que la loi sur les ONG ait été amendée par la Knesset jusqu’à devenir quasi acceptable pour les ONG elles-mêmes est une bonne chose. Puissent les autres projets subir le même sort, en particulier la loi sur le boycott, qui sera soumise à une première lecture à la Knesset le 15 septembre. J’attire à ce sujet l’attention de la Commission: si nous ne pouvons plus dire qu’il ne faut pas acheter en Europe des produits importés illégalement aux termes mêmes de nos accords, c’est comme si on interdisait de déconseiller l’achat de contrefaçons ou de montres volées, par exemple, sur un marché. Le Parlement suivra de près cette question. Et à ce propos, je demande à l’Europe: que faisons-nous encore, nous Europe, dans le processus de paix israélo-palestinien? Où était notre haute représentante? Où sommes-nous dans ce processus si important?"@fr8,8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Goldstoneova zpráva měla nečekaný dopad. Jejím účelem bylo odhalit pravdu o možných válečných zločinech spáchaných během operace Lité olovo v prosinci roku 2008; ve skutečnosti způsobila v Izraeli pobouření. Soudce pan Goldstone se stal cílem útoků, stejně jako ty nevládní organizace, které měly odvahu poskytovat důkazy. Krátce po této mediální bouři se objevila řada návrhů zákonů s cílem většího dohledu nad nevládními organizacemi a oslabení veškeré opozice vůči vládní politice. Mezi nimi byl i návrh zákona o nevládních organizacích, podle nějž měly být takové organizace původně posuzovány jako politické organizace, čímž by nebyly osvobozeny od daní. Zadruhé šlo o návrh zákona kriminalizujícího bojkot izraelského zboží, dokonce i zboží z osad, a to včetně bojkotů iniciovaných zahraničními vládami, organizacemi či občany. Jednoduše řečeno, pokud by někdo ve Francii na internetu vyzval k bojkotu zboží z osad, mohl by být potrestán, a pokud by totéž učinila palestinská samospráva, dostalo by se jí stejného zacházení. Zatřetí šlo o návrh zákona o univerzální soudní pravomoci, který dává Izraeli pravomoc rozhodovat o případech tohoto druhu. Vznikají také nejrůznější návrhy zákonů omezujících svobodu projevu nebo pohybu. Není možné je všechny vyjmenovat, v základu jsou si však velmi podobné a vyvolávají znepokojení. Dá se hovořit o přímém útoku na svobodu projevu, jež je nezcizitelným lidským právem a nezbytnou součástí demokracie. Je dobře, že Kneset pozměnil zákon o neziskových organizacích tak, že je pro tyto organizace téměř přijatelný. Měli bychom doufat, že ostatní návrhy zákonů potká stejný osud, zejména zákon o bojkotech, který bude Knesetu předložen k prvnímu čtení 15. září. Ráda bych Komisi upozornila na toto: Pokud již nesmíme říkat, že se zboží dovezené ilegálně pod zástěrkou vzájemných dohod nemá v Evropě prodávat, je to, jako bychom zakazovali rozmlouvat nákup například padělaného zboží nebo kradených hodinek u stánku na tržnici. Parlament bude tuto záležitost bedlivě sledovat. Chtěla bych se v této souvislosti zeptat Evropy: Jakou roli hrajeme my v Evropě v izraelsko-palestinském mírovém procesu? Kde byla naše vysoká představitelka? Kde jsme v tomto tak důležitém procesu my?"@cs1
"Hr. formand! Goldstone-rapporten fik et uventet resultat. Hensigten var at fastslå sandheden om mulige krigsforbrydelser under "Operation Cast Lead" i december 2008, og det udløste faktisk et ramaskrig i Israel. Dommer Goldstone blev udsat for personlige angreb, og ngo'er, der havde mod nok til at vidne, blev mål. Kort efter denne mediestorm blev der fremlagt en række lovforslag med det formål yderligere at kontrollere ngo'er og svække enhver opposition mod regeringens politik. Blandt disse var et lovforslag om ngo'er, der oprindelig sigtede mod at betragte dem som politiske organisationer, som derfor ikke var fritaget for skat. For det andet et lovforslag om kriminalisering af boykotten af israelske varer, selv varer fra bosættelserne, herunder boykotter iværksat af en regering, en organisation eller en borger af udenlandsk oprindelse. For at sige det lige ud, hvis en franskmand på internettet opfordrer til boykot af varer fra bosættelserne, kan han blive straffet, og hvis Den Palæstinensiske Myndighed gør det, vil den få samme behandling. For det tredje et lovforslag om universel jurisdiktion, som giver Israel kompetence til at træffe afgørelser i den slags sager. Forskellige andre lovforslag om begrænsning af ytrings- eller bevægelsesfrihed er under udarbejdelse. Det er ikke muligt at lave en liste over dem, men de følger alle de samme principper, og de er bekymrende. De udgør et direkte angreb på ytringsfriheden, som er en umistelig menneskeret og en naturlig konsekvens af demokratiet. At Knesset har ændret loven om ngo'er, så det næsten er blevet acceptabelt for ngo'erne selv, er en god ting. Man må håbe, at de andre lovforslag vil få samme skæbne, især loven om boykot, som bliver fremlagt i Knesset til førstebehandling den 15. september. Jeg ønsker at gøre Kommissionen opmærksom på følgende punkt. Hvis vi ikke længere må sige, at varer, der i henhold til vores aftaler er importeret ulovligt, ikke må købes i Europa, er det som at forbyde rådgivning mod køb af f.eks. forfalskede varer eller stjålne urer fra en markedsbod. Parlamentet vil overvåge dette nøje. I den forbindelse vil jeg gerne spørge Europa: Hvad gør vi i Europa i den israelsk- palæstinensiske fredsproces? Hvor var vores højtstående repræsentant? Hvor er vi henne i den proces, der er så vigtig?"@da2
"Herr Präsident! Der Goldstone-Bericht hatte unerwartete Folgen. Das Ziel dieses Berichts war es, die Warheit über mögliche Kriegsverbrechen während der Operation „Cast Lead“ im Dezember 2008 herauszufinden. Tatsächlich hat er in Israel eine Welle der Empörung ausgelöst. Richter Goldstone war das Ziel von persönlichen Attacken und die NRO, die den Mut hatten, auszusagen, wurden auch zu Zielen von Angriffen. Kurz nach diesem Sturm in den Medien kamen Informationen über Gesetzentwürfe auf, die darauf abzielten, NRO weiter zu kontrollieren und jegliche Opposition gegen die Politik der Regierung zu schwächen. Unter diesen Gesetzentwürfen ist auch ein Gesetzentwurf zu NRO, der tatsächlich vorsieht, sie als politische Organisationen einzustufen und daher ihren Steuerbefreiungsstatus aufzuheben. Zweitens gibt es einen Gesetzentwurf, der den Boykott israelischer Waren – sogar Waren aus den Siedlungsgebieten – kriminalisiert, einschließlich Boykotten, zu denen Regierungen, Organisationen oder ausländische Staatsbürger aufrufen. Um es deutlich zu machen: Wenn ein französischer Staatsbürger im Internet zu einem Boykott von Waren aus den Siedlungsgebieten aufruft, könnte er bestraft werden, und wenn die Palästinensische Autonomiebehörde dies tut, wird sie auf die gleiche Weise behandelt. Drittens ein Gesetzentwurf zur universellen Gerichtsbarkeit, durch den Israel die Befugnis erhält, über derartige Fälle zu entscheiden. Diverse andere Gesetzentwürfe, die das Recht auf freie Meinungsäußerung oder die Freizügigkeit einschränken, werden vorbereitet. Es ist nicht möglich, sie aufzulisten, aber sie gehen alle in dieselbe Richtung und sie sind Besorgnis erregend. Sie laufen auf einen direkten Angriff auf das Recht auf freie Meinungsäußerung hinaus, das ein unveräußerliches Menschenrecht und eine notwendige Ergänzung der Demokratie ist. Dass die Knesset das Gesetz über NRO so weit geändert hat, dass es sogar für die NRO fast akzeptabel geworden ist, ist eine gute Sache. Man kann nur hoffen, dass die anderen Gesetzentwürfe das gleiche Schicksal ereilt, insbesondere das Gesetz über Boykotte, das der Knesset am 15. September zur ersten Lesung vorgelegt werden wird. Ich möchte die Kommission auf einen Punkt aufmerksam machen: Wenn wir nicht mehr sagen können, dass Waren, die nach unseren Vereinbarungen illegal importiert wurden, in Europa nicht gekauft werden dürfen, ist es, als ob wir es verbieten würden, vom Kauf von beispielsweise gefälschten Produkten oder gestohlenen Uhren auf einem Marktstand abzuraten. Das Parlament wird diese Angelegenheit genau beobachten. In diesem Zusammenhang möchte ich Europa fragen: Was tun wir in Europa in diesem israelisch-palästinensischen Friedensprozess? Wo war unsere Hohe Vertreterin? Wo sind wir in diesem Prozess, der so wichtig ist?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Goldstone είχε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Η πρόθεση ήταν να εξακριβωθεί η αλήθεια για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της επιχείρησης Cast Lead τον Δεκέμβριο του 2008 και, πράγματι, προκάλεσε κατακραυγή στο Ισραήλ. Ο δικαστής Goldstone υπέστη προσωπικές επιθέσεις και οι ΜΚΟ που είχαν το θάρρος να καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία έγιναν στόχοι. Λίγο μετά από αυτήν τη θύελλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμφανίστηκε ένας αριθμός νομοσχεδίων για τον περαιτέρω έλεγχο των ΜΚΟ και την αποδυνάμωση κάθε αντίθεσης στην κυβερνητική πολιτική. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένα νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ, το οποίο αρχικά επεδίωκε να τις θεωρήσει ως πολιτικές οργανώσεις και, συνεπώς, μη εξαιρούμενες από τη φορολογία. Δεύτερον, ένα νομοσχέδιο που ποινικοποιούσε τον εμπορικό αποκλεισμό των ισραηλινών προϊόντων, ακόμη και προϊόντων από τους οικισμούς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού αποκλεισμού που έχει ζητηθεί από μια κυβέρνηση, μια οργάνωση ή έναν πολίτη ξένης προέλευσης. Για να το πούμε απλά, εάν ένας Γάλλος καλέσει σε εμπορικό αποκλεισμό προϊόντων από τους οικισμούς μέσω διαδικτύου, θα μπορούσε να τιμωρηθεί, και εάν η Παλαιστινιακή Αρχή πράξει το ίδιο, θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο. Τρίτον, ένα νομοσχέδιο σχετικά με την παγκόσμια δικαιοδοσία, το οποίο δίνει στο Ισραήλ την αρμοδιότητα να αποφασίσει σε υποθέσεις τέτοιου είδους. Διάφορα άλλα νομοσχέδια που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου ή την ελεύθερη κυκλοφορία βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν να τα απαριθμήσουμε, όμως κινούνται όλα προς την ίδια κατεύθυνση και είναι ανησυχητικά. Συνιστούν άμεση επίθεση στην ελευθερία του λόγου, η οποία είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και αναγκαίο επακόλουθο της δημοκρατίας. Το γεγονός ότι η Κνεσέτ τροποποίησε τον νόμο σχετικά με τις ΜΚΟ μέχρι το σημείο να γίνει σχεδόν αποδεκτός για τις ίδιες τις ΜΚΟ είναι θετικό. Ευελπιστούμε ότι τα άλλα νομοσχέδια θα έχουν την ίδια τύχη, ιδίως ο νόμος σχετικά με τον εμπορικό αποκλεισμό, ο οποίος θα υποβληθεί στην Κνεσέτ για την πρώτη ανάγνωση στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο εξής σημείο: εάν δεν μπορούμε πλέον να πούμε ότι τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί παράνομα σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών μας δεν μπορούν να αγοράζονται στην Ευρώπη, είναι σαν να απαγορεύουμε τη γνωμοδότηση ενάντια στην αγορά, για παράδειγμα, προϊόντων παραποίησης/απομίμησης ή κλεμμένων ρολογιών σε έναν υπαίθριο πάγκο. Το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά αυτό το ζήτημα. Εν προκειμένω, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρώπη: τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη σε αυτήν την ισραηλινο-παλαιστινιακή ειρηνευτική διαδικασία; Πού ήταν η Ύπατη Εκπρόσωπος μας; Πού είμαστε εμείς σε αυτήν τη διαδικασία που είναι τόσο σημαντική;"@el10
"Mr President, the Goldstone report had an unexpected outcome. The intention was to establish the truth about possible war crimes during Operation Cast Lead in December 2008 and, in fact, it caused an outcry in Israel. Justice Goldstone was subjected to personal attacks and the NGOs that had the courage to give evidence became targets. Shortly after this media storm, a number of draft bills emerged intending to further control NGOs and weaken all opposition to government policy. Among these was a draft bill on NGOs which initially sought to consider them as political organisations and therefore not exempt from taxation. Secondly, a draft bill on criminalising the boycott of Israeli goods, even goods from the settlements, including boycotts called for by a government, an organisation or a citizen of foreign origin. To put it plainly, if a French person calls for a boycott of goods from the settlements on the Internet, he could be penalised, and if the Palestinian Authority does so, it will receive the same treatment. Thirdly, a draft bill on universal jurisdiction which gives Israel competence to decide on cases of this kind. Various other draft bills that restrict freedom of speech or of movement are in progress. It is not possible to list them but they are all on the same lines and they are worrying. They amount to a direct attack on freedom of speech which is an inalienable human right and a necessary corollary of democracy. For the Knesset to have amended the law on NGOs to the point where it has become almost acceptable for the NGOs themselves is a good thing. It is to be hoped that the other draft bills will meet with the same fate, especially the law on boycotts, which will be submitted to the Knesset for first reading on 15 September. I wish to draw the Commission’s attention to this point: if we can no longer say that goods imported illegally under the terms of our agreements may not be bought in Europe, it is as though we were prohibiting advice against the purchase of, for example, counterfeit goods or stolen watches on a market stall. Parliament will monitor this issue closely. In this regard, I would ask Europe: what are we in Europe doing in this Israeli-Palestinian peace process? Where was our High Representative? Where are we in this process that is so important?"@en4
"Señor Presidente, el informe Goldstone tuvo un resultado inesperado. La intención era establecer la verdad sobre posibles crímenes de guerra durante la Operación Plomo Fundido en diciembre de 2008 y, de hecho, provocó la indignación en Israel. El juez Goldstone fue objeto de ataques personales y las ONG que tuvieron el coraje de prestar declaración se convirtieron en blancos. Poco después de esta tormenta mediática, surgió una serie de proyectos de ley con la intención controlar aún más a las ONG y debilitar toda oposición a la política gubernamental. Entre ellos había un proyecto de ley sobre las ONG que inicialmente pretendía considerarlas como organizaciones políticas y, por tanto, no exentas de impuestos. En segundo lugar, un proyecto de ley sobre la penalización del boicot a los productos israelíes, incluso los productos de los asentamientos, incluyendo boicots instados por un gobierno, una organización o un ciudadano de origen extranjero. Para decirlo sin ambages: si un francés insta a un boicot a los productos de los asentamientos en Internet, podría ser sancionado, y si la Autoridad Palestina lo hace, recibirá el mismo tratamiento. En tercer lugar, un proyecto de ley sobre jurisdicción universal que faculta a Israel a decidir sobre los casos de este tipo. Otros varios proyectos de ley que restringen la libertad de expresión o de movimientos están en curso. No es posible hacer una lista, pero están todos en la misma línea y son preocupantes. Equivalen a un ataque directo a la libertad de expresión, que es un derecho humano inalienable y un corolario necesario de la democracia. Para la Knesset es una buena cosa haber enmendado la ley sobre las ONG hasta el punto de haberla convertido en algo casi aceptable para las propias ONG. Cabe esperar que los restantes proyectos de ley corran el mismo destino, en particular la ley sobre boicots, que se presentará a la Knesset para su primera lectura el 15 de septiembre. Quiero llamar la atención de la Comisión sobre este punto: si ya no podemos decir que las mercancías importadas ilegalmente en los términos de nuestros acuerdos no se pueden comprar en Europa, es como si prohibiésemos dar consejos en contra de la compra de, por ejemplo, productos falsificados o relojes robados en un puesto del mercado. El Parlamento vigilará de cerca este asunto. En este sentido, le preguntaría a Europa: ¿qué estamos haciendo en Europa en este proceso de paz entre israelíes y palestinos? ¿Dónde estaba nuestra Alta Representante? ¿Dónde estamos en este proceso que es tan importante?"@es21
"Monsieur le Président, le rapport Goldstone a eu un sort inattendu. Il était destiné à établir la vérité sur d'éventuels crimes de guerre durant l'opération "plomb durci" de décembre 2008 et en fait il a suscité un tollé en Israël. Le juge Goldstone a fait l'objet d'attaques personnelles et les ONG qui avaient eu le courage de témoigner ont été prises pour cible. Peu de temps après cette tempête médiatique, un ensemble de projets de loi destinés à encadrer davantage les ONG et à affaiblir toute opposition à la politique du gouvernement a vu le jour. Parmi eux, un projet de loi sur les ONG qui visait, au départ, à les considérer comme des organisations politiques et à ne pas les exonérer d'impôt. Deuxièmement, un projet de loi sur la criminalisation du boycott des produits israéliens, même s'il s'agit de produits des colonies, y compris si celui qui lance le boycott est un gouvernement, une association ou un citoyen d'origine étrangère. En clair, si un Français lance un mot d'ordre de boycott des produits des colonies sur Internet, il peut être condamné; si l'Autorité palestinienne agit de même, elle aura le même traitement. Troisièmement, un projet de loi sur la juridiction universelle, qui donne compétence à Israël de juger de tels cas. Différents autres projets brimant la liberté d'expression ou de circulation sont en cours. Il est impossible de les énumérer mais ils convergent et ils sont préoccupants. Ils constituent une attaque directe à la liberté d'expression, un droit de l'homme inaliénable, corollaire à toute démocratie. Que la loi sur les ONG ait été amendée par la Knesset jusqu'à devenir quasi acceptable pour les ONG elles-mêmes est une bonne chose. Puissent les autres projets subir le même sort, en particulier la loi sur le boycott, qui sera soumise à une première lecture à la Knesset le 15 septembre. J'attire à ce sujet l'attention de la Commission: si nous ne pouvons plus dire qu'il ne faut pas acheter en Europe des produits importés illégalement aux termes mêmes de nos accords, c'est comme si on interdisait de déconseiller l'achat de contrefaçons ou de montres volées, par exemple, sur un marché. Le Parlement suivra de près cette question. Et à ce propos, je demande à l'Europe: que faisons-nous encore, nous Europe, dans le processus de paix israélo-palestinien? Où était notre haute représentante? Où sommes-nous dans ce processus si important?"@et5
". Arvoisa puhemies, Goldstonen raportilla oli ennakoimaton tulos. Tarkoituksena oli saada totuus selville Cast Lead -operaation aikana joulukuussa 2008 mahdollisesti suoritetuista sotarikoksista, ja tämä itse asiassa aiheutti kovaa vastustusta Israelissa. Tuomari Goldstone joutui kärsimään henkilökohtaisista hyökkäyksistä, ja ne kansalaisjärjestöt, joilla oli rohkeutta antaa todisteita, joutuivat arvostelun kohteeksi. Piakkoin tämän mediakohun jälkeen esitettiin monia lakiehdotuksia, joilla kansalaisjärjestöjä pyrittiin valvomaan vielä enemmän ja heikentämään kaikenlaista hallituksen politiikan vastustamista. Niihin sisältyi kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus, jonka perusteella niitä pidettiin aluksi poliittisina järjestöinä ja niitä ei sen vuoksi vapautettu verotuksesta. Toiseksi niihin sisältyi lakiehdotus, jolla tehtiin rangaistavaksi israelilaisten tuotteiden boikotoiminen, vaikka kyse olisi siirtokunnista peräisin olevista tuotteista. Tähän sisältyi jonkun hallituksen, järjestön tai ulkomaista alkuperää olevan kansalaisen vaatima boikotti. Eli jos ranskalainen henkilö kehottaa boikotoimaan siirtokunnista peräisin olevia tuotteita Internetissä, häntä voitaisiin rangaista, ja jos palestiinalaishallinto toimii samoin, niin sitäkin rangaistaan. Kolmanneksi lakiesitys yleisestä toimivallasta, joka antaa Israelille valtuudet päättää tämänkaltaisista tapauksista. Monia muita sanan- tai liikkumisvapautta koskevia lakiesityksiä laaditaan parhaillaan. Ei ole mahdollista luetella niitä kaikkia, mutta ne ovat samantapaisia ja huolestuttavia. Niiden perusteella rikotaan suoraan sananvapautta, joka on luovuttamaton ihmisoikeus ja demokratian tarpeellinen ilmentymä. On myönteistä, että Knesset on tarkistanut kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia siinä määrin, että se on kansalaisjärjestöistä lähes hyväksyttävä. On syytä toivoa, että samoin toimitaan toistenkin lakiehdotusten suhteen, kuten boikotointia koskevan lain osalta. Se toimitetaan Knessetin ensimmäiseen käsittelyyn 15. syyskuuta. Haluaisin kiinnittää komission huomion tähän seikkaan: jos emme voi enää todeta, että meidän sopimustemme nojalla laittomasti tuotuja tuotteita ei voida ostaa Euroopassa, kyse olisi aivan samasta asiasta kun jos kiellämme esimerkiksi väärennettyjen tuotteiden tai torilla myytävien varastettujen kellojen oston kieltämistä koskevat ohjeet. Parlamentti seuraa tätä asiaa tiivisti. Haluaisin tältä osin kysyä EU:lta: mitä me Euroopassa teemme tämän Israelin ja Palestiinan välisen rauhanprosessin hyväksi? Missä oli korkea edustajamme? Missä vaiheessa olemme tässä tärkeässä prosessissa?"@fi7
". Elnök úr! A Goldstone-jelentés kimenetele váratlan volt. A jelentésnek az volt célja, hogy megállapítsa a 2008. decemberi Öntött Ólom hadművelet során elkövetett esetleges háborús bűnök valóságtartalmát, és valóban felháborodást váltott ki Izraelben. Goldstone bírót személyes támadások érték és azon nem kormányzati szervezetek, amelyek vették maguknak a bátorságot ahhoz, hogy tanúvallomást tegyenek, célponttá váltak. Röviddel a médiában zajló vihar után számos olyan törvényjavaslat született, amelyek a nem kormányzati szervezetek feletti ellenőrzést fokozni, a kormánypolitikával szembeni minden szembenállást pedig gyengíteni kívánták. Ezek között volt egy olyan nem kormányzati szervezetekről szóló törvényjavaslat, amely eredetileg politikai szervezetként kívánta őket tekinteni, kivonva őket ezáltal az adómentesség alól. Volt továbbá egy olyan törvényjavaslat, amely az izraeli, sőt a településekről származó áruk bojkottjának büntethetőségéről szól, idesorolva egy kormány, egy szervezet vagy egy külföldi állampolgár részéről történt bojkottfelhívásokat. Egyszerűen szólva, ha egy francia ember a településekről származó áruk bojkottjára szólít fel az interneten, akkor büntethető lehet, és amennyiben ezt a Palesztin Hatóság teszi, akkor az ugyanabban az elbánásban részesül. A harmadik egy, az egyetemes joghatóságról szóló törvényjavaslat volt, amely ilyen esetekben döntési hatáskört ad Izraelnek. Számos egyéb szólás- és mozgásszabadságot korlátozó törvényjavaslat van folyamatban. Nincs lehetőség felsorolásukra, de mind hasonló jellegű és aggodalomra ad okot. Közvetlen támadást intéznek a szólásszabadság ellen, amely elidegeníthetetlen emberi jog és a demokrácia szükségszerű velejárója. Jó dolog, hogy a Knesszet oly mértékben módosította a nem kormányzati szervezetekről szóló törvényjavaslatot, hogy az szinte elfogadhatóvá vált a nem kormányzati szervezetek számára. Reméljük, hogy ugyanez lesz a többi törvényjavaslat sorsa is, különösen a bojkottról szóló törvény, amit szeptember 15-én terjesztenek első olvasatra a Knesszet elé. Szeretném felhívni a Bizottság figyelmét a következő szempontra: ha már többé nem mondhatjuk azt, hogy a megállapodásaink értelmében illegálisan importált termékeket nem lehet értékesíteni Európában, az olyan, mintha nem tanácsolhatnánk, hogy ne vásároljanak például hamisított árukat vagy lopott karórákat egy piaci bódéban. A Parlament szoros figyelemmel fogja kísérni ezt a kérdést. Ezzel kapcsolatban azt kérdezem Európától: Mi az, amit mi Európában, ebben az izraeli–palesztin békefolyamatban teszünk? Hol volt a főképviselőnk? Hol vagyunk mi ebben az olyan nagyon fontos folyamatban?"@hu11
"Signor Presidente, la relazione Goldstone ha avuto esiti imprevisti. Si prefiggeva di accertare eventuali crimini di guerra commessi durante l'operazione “Piombo fuso” del dicembre 2008 ed ha in effetti suscitato aspre polemiche in Israele. Il giudice Goldstone è stato oggetto di attacchi personali e le ONG che avevano avuto il coraggio di produrre le prove sono state prese di mira. In seguito a questa tempesta mediatica, sono state presentate varie proposte di legge volte a inasprire i controlli sulle ONG e a scoraggiare l'opposizione alla politica di governo. Tra questi provvedimenti figurava innanzi tutto un disegno di legge che equiparava le ONG a organizzazioni politiche, negando loro lo status di organizzazioni esenti da tasse. Era stata altresì presentata una proposta mirata a rendere perseguibile penalmente il boicottaggio di prodotti israeliani, anche quelli provenienti dagli insediamenti, e le azioni di boicottaggio indette da parte di governi, organizzazioni o cittadini stranieri. In sostanza, se un cittadino francese lanciasse su Internet un appello per boicottare prodotti provenienti dagli insediamenti, sarebbe punibile penalmente, e lo stesso trattamento sarebbe riservato all'Autorità palestinese, in circostanze analoghe. Era stata infine avanzata una proposta sulla giurisdizione universale che attribuiva a Israele la competenza decisionale in questi casi. Sono inoltre all'esame numerose altre proposte mirate a limitare la libertà di espressione e movimento. Sarebbe impossibile elencarle tutte, ma condividono le stesse finalità e sono ugualmente motivo di preoccupazione, dal momento che costituiscono un attacco diretto alla libertà di espressione, uno dei diritti umani universali e corollario imprescindibile della democrazia. È positivo che la Knesset abbia modificato la legge sulle ONG al punto da renderla pressoché accettabile da parte delle organizzazioni stesse; auspichiamo che gli altri disegni di legge seguano lo stesso corso, specie per quanto riguarda la proposta relativa ai boicottaggi, che sarà esaminata in prima lettura il 15 settembre. Desidero attirare l'attenzione della Commissione su un punto: non poter più affermare che, secondo quando previsto dai nostri accordi, in Europa non è consentito acquistare beni importati illegalmente, equivarrebbe a non poter vietare l'acquisto per strada di orologi falsi o prodotti contraffatti. Il Parlamento seguirà con attenzione la questione. A questo proposito, vorrei sapere che cosa sta facendo l'Europa per il processo di pace tra Israele e Palestina? Dov'era il nostro Alto rappresentante? Qual è il nostro ruolo in questo processo tanto importante?"@it12
"Pone pirmininke, teisėjo Goldstone'o ataskaitos rezultatai netikėti. Buvo norima nustatyti tiesą apie galimus karinius nusikaltimus, padarytus per 2008 m. gruodžio mėn. pradėtą operaciją „Lydytas švinas“ (Operation Cast Lead), kuri sukėlė protestus Izraelyje. Teisėjas Goldstone buvo puolamas asmeniškai, o NVO, išdrįsusios duoti parodymus, tapo taikiniais. Tuoj po šio triukšmo žiniasklaidoje pasirodė keletas įstatymo projektų, skirtų toliau kontroliuoti NVO ir silpninti pasipriešinimą vyriausybės politikai. Tarp minėtų įstatymo projektų buvo ir projektas dėl NVO, kurio pirminiame variante buvo reikalaujama laikyti jas politinėmis organizacijomis ir todėl neatleisti nuo mokesčių. Antra, įstatymo projektas dėl Izraelio prekių, netgi prekių iš gyvenviečių, boikoto kriminalizavimo, įskaitant užsienio vyriausybės, organizacijos ar piliečio propaguojamus boikotus. Paprastais žodžiais tariant, jei Prancūzijos pilietis internete ragina boikotuoti prekes iš gyvenviečių, taip pat bus pasielgta ir jos atžvilgiu. Trečia, įstatymo projektas dėl universaliosios jurisdikcijos, kuria Izraeliui suteikiama kompetencija priimti sprendimus šiuo klausimu. Rengiami įvairūs kiti įstatymo projektai, kuriais suvaržoma žodžio arba judėjimo laisvė. Neįmanoma jų išvardyti, bet jie visi panašūs ir kelia nerimą. Tai tiesioginis laisvės puolimas prieš žodžio laisvę, kuri yra neatimama žmogaus teisė ir būtina demokratijos išdava. Tai, kad Knesetas padarė tokius NVO įstatymo projekto pakeitimus, kurie jau beveik priimtini ir pačioms NVO, yra gerai. Reikia tikėtis, kad tas pats bus padaryta ir su kitais įstatymų projektais, ypač įstatymo dėl boikotų, kuris rugsėjo 15 d. bus pateiktas Knesetui pirmajam svarstymui. Noriu atkreipti Komisijos dėmesį į tokį dalyką: jei mes jau nebegalime pasakyti, kad neteisėtai (nesilaikant mūsų susitarimų sąlygų) įvežtų prekių negalima pirkti Europoje, tai tarsi draustume patarimą nepirkti, pvz., padirbtas prekes arba vogtus laikrodžius ant turgaus prekystalio. Parlamentas atidžiai kontroliuos šį reikalą. Šiuo atžvilgiu norėčiau Europos paklausti: koks mūsų, europiečių, vaidmuo šiame Izraelio–Palestinos taikos procese? Kur buvo mūsų vyriausiasis įgaliotinis? Kur mūsų vieta šiame svarbiame procese?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Goldstona ziņojums deva negaidītus rezultātus. Tā mērķis bija noskaidrot patiesību par iespējamiem kara noziegumiem operācijas laikā 2008. gada decembrī, un patiesībā tas izraisīja protestus Izraēlā. Pret tiesnesi kungu bija vērsti personīgi uzbrukumi, un par mērķiem kļuva NVO, kurām pietika drosmes sniegt liecību. Neilgi pēc šī trokšņa plašsaziņas līdzekļos tika izstrādāti vairāki likumprojekti, kas paredzēja pastiprināt NVO kontroli un novājināt valdības politikas pretiniekus. Viens no tiem bija likumprojekts par NVO, kura sākotnējā versijā tika noteikts, ka NVO uzskatāmas par politiskām organizācijām, un tāpēc tām nevar piemērot nodokļu atvieglojumus. Vēl viens likumprojekts paredzēja kriminalizēt Izraēlas preču, pat preču no izraēliešu apmetnēm, boikotu, tostarp boikotu, ko aicina piemērot citas valsts valdība, organizācija vai pilsonis. Vienkāršāk sakot, ja Francijas pilsonis internetā aicina boikotēt preces no izraēliešu apmetnēm, viņš var tikt sodīts, un ja to dara palestīniešu pašpārvalde, arī tai piemēro sodu. Trešais likumprojekts attiecās uz universālu jurisdikciju, kas piešķir Izraēlai kompetenci pieņemt šāda veida lēmumus. Tiek izstrādāti vēl vairāki likumprojekti, kas ierobežo runas vai pārvietošanās brīvību. Nav iespējams minēt tos visus, taču to pamatprincipi ir vienādi, un tie ir satraucoši. Tie ir tiešs uzbrukums runas brīvībai, kas ir neatsavināmas cilvēktiesības un demokrātijas priekšnosacījums. Pozitīvi ir vērtējams tas, ka Izraēlas parlaments Knesets ir grozījis likumprojektu par NVO tādā mērā, ka tas patlaban ir gandrīz pieņemams pašām NVO. Cerams, ka arī citus likumprojektus piemeklēs šāds liktenis, it īpaši likumprojektu par boikotiem, ko 15. septembrī iesniegs Knesetā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Es vēlos pievērst Komisijas uzmanību šādam aspektam: ja mēs vairs nevaram aicināt Eiropā neiegādāties preces, kuras importētas nelikumīgi, pārkāpjot mūsu nolīgumu noteikumus, tas ir tāpat, kā aizliegt aicinājumus neiegādāties, piemēram, viltotas preces vai zagtus pulksteņus tirdzniecības stendā. Parlaments cieši sekos līdzi šā jautājuma risināšanai. Šai sakarībā es vēlos jautāt Eiropai, ko mēs šeit Eiropā darām, lai ietekmētu šo Izraēlas un Palestīnas miera procesu? Ko dara mūsu Augstā pārstāve? Kāda ir mūsu nozīme šajā procesā, kas ir tik svarīgs?"@lv13
"Monsieur le Président, le rapport Goldstone a eu un sort inattendu. Il était destiné à établir la vérité sur d'éventuels crimes de guerre durant l'opération "plomb durci" de décembre 2008 et en fait il a suscité un tollé en Israël. Le juge Goldstone a fait l'objet d'attaques personnelles et les ONG qui avaient eu le courage de témoigner ont été prises pour cible. Peu de temps après cette tempête médiatique, un ensemble de projets de loi destinés à encadrer davantage les ONG et à affaiblir toute opposition à la politique du gouvernement a vu le jour. Parmi eux, un projet de loi sur les ONG qui visait, au départ, à les considérer comme des organisations politiques et à ne pas les exonérer d'impôt. Deuxièmement, un projet de loi sur la criminalisation du boycott des produits israéliens, même s'il s'agit de produits des colonies, y compris si celui qui lance le boycott est un gouvernement, une association ou un citoyen d'origine étrangère. En clair, si un Français lance un mot d'ordre de boycott des produits des colonies sur Internet, il peut être condamné; si l'Autorité palestinienne agit de même, elle aura le même traitement. Troisièmement, un projet de loi sur la juridiction universelle, qui donne compétence à Israël de juger de tels cas. Différents autres projets brimant la liberté d'expression ou de circulation sont en cours. Il est impossible de les énumérer mais ils convergent et ils sont préoccupants. Ils constituent une attaque directe à la liberté d'expression, un droit de l'homme inaliénable, corollaire à toute démocratie. Que la loi sur les ONG ait été amendée par la Knesset jusqu'à devenir quasi acceptable pour les ONG elles-mêmes est une bonne chose. Puissent les autres projets subir le même sort, en particulier la loi sur le boycott, qui sera soumise à une première lecture à la Knesset le 15 septembre. J'attire à ce sujet l'attention de la Commission: si nous ne pouvons plus dire qu'il ne faut pas acheter en Europe des produits importés illégalement aux termes mêmes de nos accords, c'est comme si on interdisait de déconseiller l'achat de contrefaçons ou de montres volées, par exemple, sur un marché. Le Parlement suivra de près cette question. Et à ce propos, je demande à l'Europe: que faisons-nous encore, nous Europe, dans le processus de paix israélo-palestinien? Où était notre haute représentante? Où sommes-nous dans ce processus si important?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het verslag-Goldstone was een onverwacht lot beschoren. Dit rapport was erop gericht de waarheid te achterhalen rond eventuele oorlogsmisdaden gedurende de operatie "Gegoten Lood" van december 2008 en het heeft in Israël in feite geleid tot hevige protesten. Er waren persoonlijke aanvallen op rechter Goldstone en de ngo's die hadden durven getuigen, werden een doelwit. Kort na deze mediastorm kwam er een reeks wetsontwerpen die de ngo's meer moest controleren en iedere oppositie tegen het regeringsbeleid moest verzwakken. Hierbij was ook een wetsontwerp betreffende ngo's dat er in het begin op was gericht deze te beschouwen als politieke organisaties en geen belastingontheffing te verlenen. Ten tweede was er een wetsontwerp betreffende de criminalisering van de boycot van Israëlische producten, zelf indien het gaat om producten uit de nederzettingen, ook wanneer deze boycot wordt gelanceerd door een regering, organisatie of burger van buitenlandse origine. Als bijvoorbeeld een Fransman op internet oproept tot een boycot van de producten uit de nederzettingen, kan hij worden veroordeeld; als de Palestijnse Autoriteit dit doet, wacht haar dezelfde behandeling. Ten derde was er een wetsontwerp betreffende de universele rechtspraak, die Israël de bevoegdheid verleent om in dergelijke gevallen recht te spreken. Er wordt gewerkt aan andere ontwerpen die de vrijheid van meningsuiting of het vrije verkeer belemmeren. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar ze komen op hetzelfde neer en zijn verontrustend. Zij vormen een directe aanval op de vrijheid van meningsuiting, een onvervreemdbaar recht van de mens, een uitvloeisel van iedere democratie. Het is een goede zaak dat de Knesset de wet inzake ngo's zodanig heeft gewijzigd dat deze nagenoeg aanvaardbaar werd voor de ngo's zelf. Hopelijk gebeurt hetzelfde met de andere ontwerpen en dan in het bijzonder met de wet inzake de boycot, waarover de Knesset zich op 15 september in een eerste lezing zal buigen. Ik wijs de Commissie hieromtrent op het volgende: als wij niet meer mogen zeggen dat we in Europa geen volgens onze overeenkomsten illegaal geïmporteerde producten moeten kopen, dan is dat net alsof er bijvoorbeeld niet meer zou mogen worden afgeraden namaakartikelen of gestolen horloges te kopen op een markt. Het Parlement zal deze kwestie op de voet volgen. Naar aanleiding hiervan vraag ik Europa wat het nog doet, wat wij nog doen in het kader van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Waar was onze hoge vertegenwoordiger? Waar zijn wij in dit zo belangrijke proces?"@nl3
"Panie przewodniczący! Sprawozdanie Goldstone’a przyniosło nieoczekiwany efekt. Jego intencją było ustalenie prawdy na temat możliwych zbrodni wojennych podczas operacji „płynny ołów” w grudniu 2008 roku, i rzeczywiście wywołało ono w Izraelu oburzenie. Sędzia Golstone stał się obiektem ataków osobistych, celem ataków stały się także te organizacje pozarządowe, które odważyły się dostarczyć w tej sprawie dowodów. Wkrótce po tej burzy medialnej pojawiło się wiele projektów ustaw, zmierzających do zwiększenia kontroli nad organizacjami pozarządowymi oraz osłabienia wszelkiej opozycji wobec polityki rządu. Wśród nich była ustawa o organizacjach pozarządowych, która pierwotnie zmierzała do uznania ich za organizacje polityczne i odebrania im zwolnień podatkowych. Po drugie, pojawił się projekt ustawy zakazującej bojkotu towarów izraelskich, nawet produktów wytwarzanych w osiedlach na okupowanych terytoriach, w tym również bojkotu, do którego nawołuje zagraniczny rząd, organizacja czy obywatel. Mówiąc wprost – jeśli Francuz wezwie w Internecie do bojkotu towarów wytwarzanych w tych osiedlach, to będzie mógł zostać ukarany. Jeśli to samo uczynią władze Autonomii Palestyńskiej, zostaną potraktowane podobnie. Po trzecie, pojawił się projekt ustawy dotyczącej jurysdykcji uniwersalnej, która przyznaje Izraelowi uprawnienia do rozstrzygania tego rodzaju przypadków. Przygotowywane są też inne projekty ustaw, ograniczających wolność słowa i swobodę przemieszczania się. Nie jest możliwe wymienienie ich, ale wszystkie są w tym samym duchu i wyglądają niepokojąco. Sprowadzają się do bezpośredniego ataku na wolność słowa, która jest niezbywalnym prawem człowieka i nieodzownym następstwem demokracji. Dobrze, że Kneset doprowadził ustawę o organizacjach pozarządowych do kształtu, w którym stała się ona niemal do przyjęcia dla samych organizacji pozarządowych. Należy mieć nadzieję, że z innymi ustawami stanie się to samo, zwłaszcza z ustawą o bojkocie, która zostanie przedłożona do pierwszego czytania w Knesecie 15 września. Chciałabym zwrócić uwagę Komisji na następującą sprawę: jeśli nie możemy już mówić, że nie wolno w Europie kupować nielegalnie sprowadzanych produktów niezgodnych z naszymi porozumieniami, to tak jakbyśmy zamykali usta tym, którzy radzą, by nie kupować np. podróbek lub kradzionych zegarków na bazarze. Parlament będzie bacznie śledził tę sprawę. Zapytałabym w związku z tym Europę: co robimy w Europie na rzecz izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego? Gdzie była nasza wysoka przedstawiciel? Jaka jest nasza rola w tym tak bardzo ważnym procesie?"@pl16
"Senhor Presidente, o relatório Goldstone produziu um resultado inesperado. A intenção era determinar a verdade sobre eventuais crimes de guerra durante a operação “Chumbo Fundido” em Dezembro de 2008 e deu, efectivamente, origem a um protesto em Israel. O juiz Goldstone foi alvo de ataques pessoais e as ONG que tiveram a coragem de apresentar provas tornaram-se alvos. Pouco tempo após esta tempestade mediática, surgiram vários projectos de lei destinados a aumentar o controlo das ONG e a debilitar qualquer forma de oposição à política do governo. Entre estes contava-se um projecto de lei sobre as ONG que visava inicialmente considerá-las organizações políticas e, consequentemente, não isentas de impostos. Em segundo lugar, um projecto de lei sobre a criminalização do boicote aos produtos israelitas, até mesmo aos produtos oriundos dos colonatos, nomeadamente dos boicotes requeridos por um governo, uma organização ou um cidadão de origem estrangeira. Em termos muito simples queria isto dizer que, se um francês apelasse na Internet a um boicote aos produtos dos colonatos, poderia ser penalizado, e se a Autoridade Palestiniana procedesse da mesma forma, estaria sujeita ao mesmo tratamento. Em terceiro lugar, um projecto de lei sobre a competência universal, que conferia competência a Israel para decidir em casos deste tipo. Encontram-se em fase de preparação outros projectos de lei que restringem a liberdade de expressão ou de circulação. É impossível enumerá-los, mas estão todos na mesma linha e são preocupantes. Resumem-se a um ataque directo à liberdade de expressão, que constitui um direito humano inalienável e é o corolário indispensável de qualquer democracia. A alteração pelo Knesset da lei sobre as ONG para um ponto quase aceitável para as próprias ONG é positiva. Esperamos que os outros projectos de lei tenham a mesma sorte, especialmente a lei sobre os boicotes, que será apresentada em primeira leitura ao Knesset em 15 de Setembro. Gostaria de chamar a atenção da Comissão para o seguinte: deixarmos de poder afirmar que na Europa não é possível comprar mercadorias importadas ilegalmente nos termos dos nossos acordos, é como não podermos desaconselhar a compra num qualquer mercado de, por exemplo, produtos de contrafacção ou relógios roubados. O Parlamento irá acompanhar de perto esta questão. Neste contexto, gostaria de colocar uma pergunta à Europa: o que estamos nós na Europa a fazer relativamente a este processo de paz israelo-palestiniano? Onde estava a nossa Alta Representante? Qual é a nossa posição neste processo tão importante?"@pt17
"Domnule președinte, raportul Goldstone a avut un rezultat neașteptat. Intenția era de a stabili adevărul despre crimele de război din timpul operațiunii „Cast Lead” din decembrie 2008 și a stârnit, de fapt, un protest în Israel. Justice Goldstone a fost supus atacurilor personale, iar ONG-urile care au avut curajul să depună mărturie au devenit ținte. La scurt timp după această furtună mediatică, au apărut câteva proiecte de legi care intenționau să controleze și mai mult ONG-urile și să slăbească orice opoziție față de politica guvernamentală. Printre acestea se număra un proiect de lege privind ONG-urile care vroia inițial să le considere organizații politice și, prin urmare, nescutite de impozit. În al doilea rând, un proiect de lege privind pedepsirea boicotării bunurilor israeliene, chiar și bunuri de la colonii, inclusiv boicotarea solicitată de un guvern, organizație sau cetățean de origine străină. Pentru a simplifica, dacă o persoană franceză solicită boicotarea bunurilor provenite din colonii pe internet, aceasta ar putea fi penalizată, iar dacă autoritatea palestiniană va face același lucru, aceasta va primi același tratament. În al treilea rând, un proiect de lege privind jurisdicția universală care îi oferă Israelului competența de a decide în cauze de acest gen. Diverse alte proiecte de lege care restricționează libertatea de exprimare sau de circulație sunt în curs de elaborare. Nu este posibil să le enumerăm pe toate, dar toate urmează aceleași linii și sunt îngrijorătoare. Acestea recurg la un atac direct asupra libertății de exprimare, care este un drept uman inalienabil și un corolar necesar al democrației. Faptul că Knesset a modificat legea privind ONG-urile până în punctul în care a devenit aproape acceptabilă chiar și pentru ONG-uri este un lucru bun. Să sperăm că și celelalte proiecte de lege vor avea aceeași soartă, mai ales legea privind boicotarea care va fi supusă Knessetului în primă lectură la 15 septembrie. Aș dori să atrag atenția Comisiei asupra acestui aspect: dacă spunem că bunurile importate ilegal în condițiile acordurilor noastre nu pot fi cumpărate în Europa, este ca și cum am interzice sfaturile împotriva cumpărării, de exemplu, a bunurilor contrafăcute sau a ceasurilor furate de la o tarabă din piață. Parlamentul va monitoriza îndeaproape această problemă. În această privință, aș întreba Europa: ce facem noi în Europa referitor la acest proces de pace israelo-palestinian? Unde era Înalta noastră Reprezentantă? În ce stadiu ne aflăm cu acest proces atât de important?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Goldstonova správa priniesla nečakaný výsledok. Jej zámerom bolo odhaliť pravdu o údajných vojnových zločinoch počas operácie Liate olovo v decembri 2008, no v skutočnosti bola príčinou protestov v Izraeli. Sudca Goldstone bol vystavený osobným útokom a MVO, ktoré mali odvahu poskytnúť dôkaz, sa stali terčom útokov. Krátko po tejto mediálnej búrke boli predložené mnohé návrhy zákonov s cieľom posilniť kontrolu MVO a podriadiť celú opozíciu vládnej politike. Jedným z týchto návrhov bol návrh zákona o MVO, ktorý mimovládne organizácie spočiatku považoval za politické organizácie, a z toho dôvodu MVO neboli vyňaté z daňovej povinnosti. Ďalej išlo o návrh zákona o kriminalizácii bojkotovania izraelského tovaru, dokonca i tovaru pochádzajúceho z osád, ako aj bojkotov, na ktoré vyzvala vláda, organizácia alebo občan cudzieho pôvodu. Jednoducho povedané, ak Francúz vyzve prostredníctvom internetu na bojkot tovaru pochádzajúceho z osád, môže byť potrestaný. Ak to isté urobí palestínsky orgán, bude sa postupovať rovnako. Po tretie, ide o návrh zákona o univerzálnej jurisdikcii, ktorá dáva Izraelu kompetencie rozhodovať o prípadoch tohto druhu. Pripravujú sa aj rôzne iné návrhy zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu alebo slobodu pohybu. Nie je možné ich menovať, ale všetky vychádzajú z rovnakej zásady a sú znepokojujúce. Tieto návrhy zákonov sú priamym útokom na slobodu prejavu, ktorá je nescudziteľným ľudským právom a nevyhnutným logickým dôsledkom demokracie. Bolo by vhodné, aby kneset (izraelský parlament) zmenil zákon o MVO do takej miery, aby bol vo veľkej miere prijateľný pre samotné MVO. Treba len dúfať, že ďalšie návrhy zákonov stihne rovnaký osud, najmä zákon o bojkotoch, ktorý bude 15. septembra predložený v knesete do prvého čítania. Rada by som upozornila Komisiu na jedno: ak už nemôžeme povedať, že tovar dovezený podľa našich dohôd nelegálnym spôsobom sa v Európe nedá kúpiť, je to akoby sme vydali zákaz odrádzať občanov napríklad od kúpy falšovaného tovaru alebo kradnutých hodiniek v stánku na trhu. Parlament bude túto záležitosť pozorne sledovať. V tejto súvislosti by som sa chcela Európy opýtať: čo robíme my v Európe pre izraelsko-palestínsky mierový proces? Kde bola naša vysoká predstaviteľka? Kde sme my v tomto procese, ktorý je taký dôležitý?"@sk19
"Gospod predsednik, Goldstonovo poročilo je imelo nepričakovan izid. Njegov namen je bil najti resnico glede morebitnih vojnih zločinov med operacijo Cast Lead decembra 2008, dejansko pa je povzročilo nasprotovanja v Izraelu. Justice Goldstone je bil predmet osebnih napadov, nevladne organizacije, ki so bile dovolj pogumne, da so pričale, pa so postale tarče. Kmalu po tem medijskem viharju so se pojavili številni predlogi zakona, ki so si prizadevali še bolj nadzirati nevladne organizacije in oslabiti vse nasprotovanje vladni politiki. Med njimi je bil predlog zakona o nevladnih organizacijah, ki jih je sprva smatral za politične organizacije in tako ne oproščene obdavčenja. Drugič, predlog zakona o inkriminaciji bojkota izraelskega blaga, celo blaga iz naselbin, vključno z bojkoti, h katerim poziva tuja vlada, organizacija ali državljan. Če povem enostavno, če Francoz na internetu pozove k bojkotu blaga iz naselbin, se ga lahko kaznuje, in če to stori palestinska oblast, bo deležna enakega ravnanja. Tretjič, predlog zakona o univerzalni sodni pristojnosti daje Izraelu pristojnost odločati v tovrstnih primerih. Pripravljajo se različni drugi predlogi zakonov, ki omejujejo svobodo govora ali gibanja. Ni jih mogoče našteti, vendar so si vsi podobni in so zaskrbljujoči. Predstavljajo neposreden napad na svobodo govora, ki je neodtujljiva človekova pravica in nujna predpostavka demokracije. Da je kneset toliko spremenil zakon o nevladnih organizacijah, da je postal skoraj sprejemljiv za same nevladne organizacije, je dobra stvar. Upati je, da bo druge predloge zakonov doletela enaka usoda, zlasti zakon o bojkotih, ki bo knesetu v prvo obravnavo predložen 15. septembra. Pozornost Komisije želim pritegniti k naslednjemu: če ne moremo več reči, da blaga, uvoženega nezakonito glede na pogoje naših sporazumov, ni mogoče več kupiti v Evropi, je tako, kot da bi prepovedovali nasvet proti nakupu na primer ponarejenega blaga ali ukradenih ur na stojnicah. Parlament bo to vprašanje pozorno spremljal. V zvezi s tem bi Evropo vprašala: kaj delamo v Evropi za ta izraelsko-palestinski mirovni proces? Kje je bila naša visoka predstavnica? Kje smo mi v tem procesu, ki je tako pomemben?"@sl20
"Herr talman! Goldstonerapporten fick ett oväntat resultat. Avsikten var att få fram sanningen om möjliga krigsförbrytelser under Operation Cast Lead i december 2008, något som faktiskt orsakade ett ramaskri i Israel. Justice Goldstone föll personligen offer för attacker och de frivilligorganisationer som hade mod att lägga fram bevis blev måltavlor. Kort efter denna mediastorm dök ett antal lagförslag upp med syftet att ytterligare kontrollera frivilligorganisationer och försvaga all opposition mot regeringens politik. Bland dessa fanns ett lagförslag om frivilligorganisationer enligt vilket man till en början försökte betrakta dem som politiska organisationer och därför inte undantagna från beskattning. För det andra lades det fram ett lagförslag om kriminalisering av bojkotten av israeliska varor, även varor från bosättningarna, däribland bojkotter som inletts av en regering, en organisation eller en medborgare i ett annat land. Rätt och slätt, om en fransk person uppmanar till bojkott av varor från bosättningarna på Internet skulle han eller hon kunna bli bestraffad, och om palestinska myndigheter gör detsamma kommer även de att bestraffas. För det tredje lades ett lagförslag fram om en universell jurisdiktion, vilket skulle innebära att Israel fick befogenhet att besluta om fall av detta slag. Andra lagförslag som inskränker yttrandefriheten eller rörelsefriheten är på gång. Det är inte möjligt att lista dem, men de är alla i samma linje – och de är oroande. De mynnar ut i ett direkt angrepp på yttrandefriheten, vilket är en oförytterlig mänsklig rättighet och en nödvändig konsekvens av demokratin. Att Knesset har ändrat lagen om frivilligorganisationer så att den nästan kan accepteras av dessa organisationer själva är något bra! Låt oss hoppas att det andra lagförslaget kommer att gå samma öde till mötes, särskilt lagen om bojkotter, vilken kommer att läggas fram för Knesset för en första behandling den 15 september. Jag vill fästa kommissionens uppmärksamhet på följande: om vi inte längre kan säga att varor som, enligt gällande villkor, importerats olagligt inte får köpas i Europa, vore det som att förbjuda råd mot köp av exempelvis varumärkesförfalskade varor eller stulna klockor i ett marknadsstånd. Parlamentet kommer att nära övervaka denna fråga. I detta avseende skulle jag vilja fråga Europa: vad gör vi i Europa för fredsprocessen mellan Israel och Palestina? Var fanns vår höge representant? Var står vi i denna viktiga process?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Goldstone "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph