Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-263"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Exporturile de nave de război moderne din Franța în Rusia au o dimensiune europeană și politică. Acestea au și o dimensiune a solidarității, sau a lipsei acesteia, deoarece afectează statele noastre membre din regiunea baltică, precum și pe partenerii noștri din cadrul Parteneriatului estic: Georgia, Azerbaidjan, Ucraina și așa mai departe. Știm că Franța a intervenit în războiul ruso-georgian și că, în acest stadiu, Rusia a acceptat și a semnat anumite obligații internaționale. Le-a respectat, totuși? Le-a permis, de exemplu, observatorilor Uniunii Europene accesul în Osetia de Sud și Abhazia? Mi-e teamă că până acum nu a făcut aceasta. Știm că poziția comună a Consiliului din 2008 este foarte clar definită. Țara importatoare trebuie să își respecte obligațiile și drepturile omului internaționale și trebuie să mențină pacea, securitatea și stabilitatea în regiune. Totuși, face Rusia acestea? Întrebarea mea finală către dumneavoastră este: Franța, sau mai degrabă președintele Sarkozy este cel în măsură să obțină, în schimbul acestei vânzări suspecte de nave de atac către Rusia, angajamentul Rusiei că va începe într-adevăr să își respecte obligațiile internaționale?"@ro18
lpv:translated text
"Izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji ima svojo evropsko in politično dimenzijo. Ima svojo dimenzijo solidarnosti oziroma nesolidarnosti. Tiče se naših držav članic iz baltske regije, tiče se naših partnerjev v vzhodnem partnerstvu: Gruzije, Azerbajdžana, Ukrajine in tako naprej. Vemo, da je Francija posredovala v rusko-gruzijski vojni in takrat je Rusija sprejela, podpisala določene mednarodne obveznosti. Ali jih spoštuje? Ali na primer pušča opazovalce Evropske unije v Južno Osetijo in Abhazijo? Zaenkrat žal ne. Vemo, da je skupno stališče Sveta iz leta 2008 zelo decidirano. Država uvoznica naj bi spoštovala svoje mednarodne obveznosti, spoštovala človekove pravice in ohranjala mir v regiji, varnost in stabilnost. Ali Rusija vse to počne? In še zadnje vprašanje: ali je Francija, oziroma predsednik Sarkozy, v stanju, da za to dvomljivo prodajo napadalnih ladij Rusiji, v vrednosti približno 600 milijonov eurov, dobi protiuslugo Moskve v obliki dejanskega začetka spoštovanja ruskih mednarodnih obveznosti?"@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji ima svojo evropsko in politično dimenzijo. Ima svojo dimenzijo solidarnosti oziroma nesolidarnosti. Tiče se naših držav članic iz baltske regije, tiče se naših partnerjev v vzhodnem partnerstvu: Gruzije, Azerbajdžana, Ukrajine in tako naprej. Vemo, da je Francija posredovala v rusko-gruzijski vojni in takrat je Rusija sprejela, podpisala določene mednarodne obveznosti. Ali jih spoštuje? Ali na primer pušča opazovalce Evropske unije v Južno Osetijo in Abhazijo? Zaenkrat žal ne. Vemo, da je skupno stališče Sveta iz leta 2008 zelo decidirano. Država uvoznica naj bi spoštovala svoje mednarodne obveznosti, spoštovala človekove pravice in ohranjala mir v regiji, varnost in stabilnost. Ali Rusija vse to počne? In še zadnje vprašanje: ali je Francija, oziroma predsednik Sarkozy, v stanju, da za to dvomljivo prodajo napadalnih ladij Rusiji, v vrednosti približno 600 milijonov eurov, dobi protiuslugo Moskve v obliki dejanskega začetka spoštovanja ruskih mednarodnih obveznosti?"@sl20
lpv:translated text
"Izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji ima svojo evropsko in politično dimenzijo. Ima svojo dimenzijo solidarnosti oziroma nesolidarnosti. Tiče se naših držav članic iz baltske regije, tiče se naših partnerjev v vzhodnem partnerstvu: Gruzije, Azerbajdžana, Ukrajine in tako naprej. Vemo, da je Francija posredovala v rusko-gruzijski vojni in takrat je Rusija sprejela, podpisala določene mednarodne obveznosti. Ali jih spoštuje? Ali na primer pušča opazovalce Evropske unije v Južno Osetijo in Abhazijo? Zaenkrat žal ne. Vemo, da je skupno stališče Sveta iz leta 2008 zelo decidirano. Država uvoznica naj bi spoštovala svoje mednarodne obveznosti, spoštovala človekove pravice in ohranjala mir v regiji, varnost in stabilnost. Ali Rusija vse to počne? In še zadnje vprašanje: ali je Francija, oziroma predsednik Sarkozy, v stanju, da za to dvomljivo prodajo napadalnih ladij Rusiji, v vrednosti približno 600 milijonov eurov, dobi protiuslugo Moskve v obliki dejanskega začetka spoštovanja ruskih mednarodnih obveznosti?"@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vývoz moderních francouzských válečných lodí do Ruska má evropský a politický rozměr. Má také rozměr solidarity, nebo spíše její absence, neboť se týká jak členských států z oblasti Pobaltí, tak našich spojenců v rámci Východního partnerství: Gruzie, Ázerbajdžánu, Ukrajiny a tak dále. Víme, že Francie zasahovala při rusko-gruzínské válce a že v té době Rusko přijalo a podepsalo určité mezinárodní závazky. Dodržuje je však? Povolilo například pozorovatelům z Evropské unie vstup do Jižní Osetie a Abcházie? Obávám se, že doposud nikoli. Víme, že společný postoj Rady z roku 2008 je nanejvýš jasný. Přijímající země musí dodržovat své mezinárodní závazky a lidská práva a musí v regionu udržovat mír, bezpečnost a stabilitu. Platí však z toho něco pro Rusko? Moje poslední otázka na vás zní: je Francie, nebo přesněji prezident Sarkozy, v pozici, kdy může výměnou za svůj pochybný prodej útočných plavidel od Ruska získat závazek, že začne mezinárodní dohody skutečně dodržovat?"@cs1
lpv:translated text
"Vývoz moderných francúzskych vojnových lodí do Ruska má európsky a politický rozmer. Má aj rozmer solidarity alebo jej nedostatku, pretože sa týka našich členských štátov z pobaltského regiónu, ako aj našich partnerov vo Východnom partnerstve: Gruzínska, Azerbajdžanu, Ukrajiny atď. Vieme, že Francúzsko zasahovalo do rusko-gruzínskej vojny a že Rusko v tejto súvislosti prijalo a podpísalo isté medzinárodné záväzky. Ale dodržalo ich? Umožnilo napríklad vstup pozorovateľov z Európskej únie do Južného Osetska a Abcházska? Obávam sa, že zatiaľ k tomu nedošlo. Vieme, že spoločná pozícia Rady z roku 2008 je veľmi jednoznačná. Krajina dovozu musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a ľudské práva a musí udržiavať mier, bezpečnosť a stabilitu v regióne. Robí však Rusko niečo z toho? Moja záverečná otázka pre vás znie: má Francúzsko, alebo skôr prezident Sarkozy, možnosť získať za tento pochybný predaj vojnových lodí Rusku od Ruska prísľub, že bude skutočne dodržiavať medzinárodné záväzky?"@sk19
lpv:translated text
"Modernių Prancūzijos karo laivų eksportavimas į Rusiją turi europinę ir politinę dimensiją. Be to, čia dar svarbus solidarumo aspektas (kuris yra arba kurio nėra), nes šis reikalas rūpi Baltijos regiono valstybėms narėms ir mūsų Rytų parterystės dalyviams: Gruzijai, Azerbaidžanui, Ukrainai ir t. t. Žinome, kad Prancūzija įsikišo į Rusijos ir Gruzijos karą ir kad Rusija prisiėmė ir pasirašė tam tikrus tarptautinius įsipareigojimus. Tačiau ar ji laikėsi tų įsipareigojimų? Ar ji, pvz., įsileido Europos Sąjungos stebėtojus į Pietų Osetiją ir Abchaziją? Gaila, bet ji iki šiol to nepadarė. Žinome, kad Tarybos bendroji pozicija nuo 2008 m. labai aiški. Importuojanti valstybė privalo laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir žmogaus teisių, turi išsaugoti taiką, saugumą ir stabilumą regione. Tačiau ar Rusija vykdo bent vieną iš šių įsipareigojimų? Paskutinis mano klausimas būtų toks: ar Prancūzija, tikriau sakant, jos prezidentas N. Sarkozy, turi galimybę mainais už šį įtartiną puolamųjų laivų pardavimą priversti Rusiją pasižadėti pradėti nuoširdžiai laikytis tarptautinių įsipareigojimų?"@lt14
lpv:translated text
"Wywóz nowoczesnych francuskich okrętów wojennych do Rosji posiada wymiar europejski i polityczny. Ma on również wymiar solidarności lub jej braku, dotyczy on bowiem naszych państw członkowskich z regionu Morza Bałtyckiego, jak i naszych partnerów w ramach Partnerstwa Wschodniego: Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy itd. Wiemy, że Francja interweniowała w wojnie rosyjsko-gruzińskiej i że na chwilę obecną Rosja przyjęła i podpisała pewne zobowiązania międzynarodowe. Czy jednak ich dotrzymała? Czy wpuściła, na przykład, obserwatorów Unii Europejskiej do Południowej Osetii i Abchazji? Obawiam się, że jak dotąd tego nie zrobiła. Wiemy, że wspólne stanowisko Rady z 2008 roku jest bardzo konkretne. Kraj importujący musi wypełniać swoje zobowiązania międzynarodowe i respektować prawa człowieka, a także obowiązany jest utrzymywać pokój, bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Czy jednak Rosja czyni to? Moje ostatnie pytanie do państwa brzmi: czy Francja, lub raczej prezydent Sarkozy, jest w stanie uzyskać, w zamian za budzącą wątpliwości sprzedaż Rosji okrętów desantowych, zobowiązanie Rosji, że zacznie prawdziwie wypełniać swoje zobowiązania międzynarodowe?"@pl16
lpv:translated text
". A modern francia hadihajók oroszországi exportja európai és politikai dimenzióval is bír. A kérdéshez tartozik továbbá a szolidaritás vagy annak hiánya is, mivel érinti a balti-tengeri régióban található és a keleti partnerségben részt vevő országokat is – Grúziát, Azerbajdzsánt, Ukrajnát stb. Ismerjük Franciaország diplomáciai fellépését az orosz–grúz háborúban, és hogy ekkor Oroszország beleegyezett bizonyos nemzetközi kötelezettségek aláírásába. De vajon betartotta-e azokat? Beengedte-e például az Európai Unió megfigyelőit Dél-Oszétiába és Abbáziába? Attól tartok, mindmáig elmulasztotta ezt megtenni. Tudjuk, hogy a Tanács 2008-as közös álláspontja nagyon konkrétan fogalmaz. Az importáló országnak eleget kell tennie nemzetközi kötelezettségeinek, tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, és fenn kell tartania a békét, a biztonságot és a stabilitást a régióban. De vajon Oroszország megteszi-e ezek közül bármelyiket is? Az utolsó kérdésem önhöz a következő: vajon Franciaország, vagy inkább Sárközy elnök képes-e a támadó hadihajók kétes eladásáért cserébe elérni azt, hogy Oroszország valóban eleget tegyen nemzetközi kötelezettségeinek?"@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Eksport af moderne franske krigsskibe til Rusland har en europæisk og en politisk dimension. Det handler også om solidaritet eller mangel på samme, fordi denne eksport bekymrer vores medlemsstater fra den baltiske region såvel som vores partnere i østpartnerskabet, dvs. Georgien, Aserbajdsjan, Ukraine osv. Vi ved, at Frankrig intervenerede i den russisk-georgiske krig, og at Rusland på det tidspunkt påtog sig og underskrev visse internationale forpligtelser. Men har det opfyldt dem? Har det f.eks. ladet EU-observatører komme ind i Sydossetien og Abkhasien? Jeg er bange for, at det ikke har gjort det endnu. Vi ved, at Rådets fælles holdning fra 2008 er meget klar. Importlandet skal opfylde sine internationale forpligtelser og menneskerettighederne, og det skal opretholde fred, sikkerhed og stabilitet i regionen. Men gør Rusland noget af det? Mit sidste spørgsmål til Dem er: Kan Frankrig, eller rettere præsident Sarkozy, til gengæld for sit tvivlsomme salg af angrebsfartøjer til Rusland opnå, at Rusland forpligter sig til ærligt at begynde at overholde sine internationale forpligtelser?"@da2
lpv:translated text
"Modernien ranskalaisten sota-alusten viennissä Venäjälle on eurooppalainen ja poliittinen ulottuvuus. Siinä on myös solidaarisuuden ulottuvuus tai sen puute, koska asia koskee jäsenvaltioitamme Itämeren alueella sekä itäisen kumppanuuden kumppaneitamme: Georgiaa, Azerbaidžania, Ukrainaa ja niin edelleen. Tiedämme, että Ranska oli välittäjänä Venäjän ja Georgian sodassa ja että siinä vaiheessa Venäjä hyväksyi ja allekirjoitti tietyt kansainväliset velvoitteet. Onko se kuitenkaan noudattanut niitä? Onko se esimerkiksi päästänyt Euroopan unionin tarkkailijat Etelä-Ossetiaan ja Abhasiaan? Pelkään, että tähän mennessä se ei ole. Tiedämme, että neuvoston vuonna 2008 antama yhteinen kanta on hyvin tarkalleen määritelty. Tuojamaan on noudatettava kansainvälisiä velvoitteitaan ja ihmisoikeuksia ja sen on pidettävä yllä rauhaa, turvallisuutta ja vakautta alueella. Toimiiko Venäjä kuitenkaan näin? Viimeinen kysymykseni on: onko Ranskalla tai pikemminkin presidentti Sarkozylla mahdollisuutta saada vastineeksi tästä epäilyttävästä hyökkäysalusten myynnistä Venäjälle takeet siitä, että Venäjä todella alkaa noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan?"@fi7
lpv:translated text
"De export van moderne Franse schepen naar Rusland heeft een Europese en een politieke dimensie. Er is ook een dimensie van solidariteit, of eerder van het gebrek daaraan, omdat dit zowel onze lidstaten uit de Baltische regio als onze partners in het oostelijke partnerschap - Georgië, Azerbeidzjan, Oekraïne enzovoort - aanbelangt. We weten dat Frankrijk in de Russisch-Georgische oorlog heeft bemiddeld en dat Rusland toen bepaalde internationale verplichtingen heeft aanvaard en ondertekend. Respecteert het die? Laat het land bijvoorbeeld waarnemers van de Europese Unie toe in Zuid-Ossetië en in Abchazië? Voorlopig jammer genoeg niet. We weten dat het gemeenschappelijk standpunt van de Raad uit 2008 heel definitief is. Het land van invoer moet zijn internationale verplichtingen vervullen, de mensenrechten respecteren en vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio behouden. Doet Rusland dat alles? Nog een laatste vraag: is Frankrijk, of liever president Sarkozy, in staat om voor deze twijfelachtige verkoop van aanvalsschepen aan Rusland, ter waarde van ongeveer 600 miljoen euro, een wederdienst van Moskou te verkrijgen, met name dat Rusland werkelijk zijn internationale verplichtingen zal beginnen na te komen?"@nl3
lpv:translated text
"Exporten av moderna franska krigsfartyg till Ryssland har en europeisk och en politisk dimension. Det har också en dimension av solidaritet, eller brist på sådan, eftersom det rör våra medlemsstater i Östersjöområdet och våra partner i det östliga partnerskapet: Georgien, Azerbajdzjan, Ukraina m.fl. Vi vet att Frankrike ingrep i kriget mellan Ryssland och Georgien och att Ryssland åtog sig att underteckna vissa internationella skyldigheter. Har man emellertid uppfyllt dessa? Har man exempelvis tillåtit observatörer från Europeiska unionen att komma in i Sydossetien och Abchazien? Jag är rädd för att man än så länge inte har gjort detta. Vi vet att rådets gemensamma ståndpunkt från 2008 är mycket otvetydig. Det importerande landet måste uppfylla sina internationella skyldigheter och de mänskliga rättigheterna, och det måste även upprätthålla fred, säkerhet och stabilitet i regionen. Gör Ryssland något av detta? Jag har en sista fråga till er: är Frankrike, eller snarare president Sarkozy i ställning att i utbyte mot denna tvivelaktiga försäljning av anfallsfartyg till Ryssland få ett åtagande från Ryssland om att landet på allvar kommer att börja uppfylla sina internationella skyldigheter?"@sv22
lpv:translated text
"Οι εξαγωγές σύγχρονων γαλλικών πολεμικών πλοίων στη Ρωσία έχουν μια ευρωπαϊκή και μια πολιτική διάσταση. Έχουν επίσης μια διάσταση αλληλεγγύης, ή μάλλον έλλειψής της, καθώς απασχολούν τα κράτη μέλη μας από την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και τους εταίρους μας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση: Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε ότι η Γαλλία παρενέβη στον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας και ότι, σε αυτό το σημείο, η Ρωσία ανέλαβε και υπέγραψε ορισμένες διεθνείς δεσμεύσεις. Ωστόσο, τις τήρησε; Επέτρεψε, για παράδειγμα, σε παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισέλθουν στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία; Φοβούμαι ότι μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Γνωρίζουμε ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου του 2008 είναι πολύ σαφής. Η χώρα εισαγωγής πρέπει να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Ωστόσο, η Ρωσία κάνει τίποτα από αυτά; Η τελευταία μου ερώτηση προς εσάς είναι η εξής: είναι σε θέση η Γαλλία, ή μάλλον ο πρόεδρος Sarkozy, να εξασφαλίσει, σε αντάλλαγμα για αυτήν την αμφιλεγόμενη πώληση επιθετικών σκαφών στη Ρωσία, τη δέσμευση της Ρωσίας ότι θα αρχίσει πραγματικά να τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις;"@el10
lpv:translated text
"Jautājumam par modernu Francijā ražotu kara kuģu eksportu uz Krieviju piemīt Eiropas un politiskā dimensija. Tam piemīt vai arī nepiemīt solidaritātes dimensija, jo šādu kuģu eksports skar mūsu dalībvalstis Baltijas jūras reģionā, kā arī mūsu Austrumu partnerības partnervalstis — Gruziju, Azerbaidžānu, Ukrainu un citas. Mēs zinām, ka Francija iejaucās Krievijas un Gruzijas karā un ka tajā laikā Krievija uzņēmās un apstiprināja konkrētas starptautiskas saistības. Taču — vai tā šīs saistības ir izpildījusi? Vai tā, piemēram, ir ļāvusi Eiropas Savienības novērotājiem ierasties Dienvidosetijā un Abhāzijā? Baidos, ka līdz šim tas nav izdarīts. Mēs zinām, ka Padomes 2008. gadā pieņemtā kopējā nostāja ir patiešām stingra. Importējošai valstij jāpilda savas starptautiskās saistības un jāaizsargā cilvēktiesības, kā arī tai jāsaglabā miers, drošība un stabilitāte reģionā. Vai Krievija pilda kādu no šīm saistībām? Mans pēdējais jautājums jums ir šāds: vai Francija vai drīzāk prezidents Sarkozī kungs apmaiņā pret šo šaubīgo darījumu, pārdodot desantkuģus Krievijai, var panākt Krievijas apņemšanos, ka tā patiešām sāks pildīt savas starptautiskās saistības?"@lv13
lpv:translated text
"Der Export moderner französischer Kriegsschiffe nach Russland hat sowohl eine europäische als auch eine politische Dimension. Er hat außerdem eine solidarische Dimension oder weist einen Mangel an Solidarität auf, weil sie unsere Mitgliedstaaten des Ostseeraums betreffen sowie unsere Partner in der Östlichen Partnerschaft: Georgien, Aserbaidschan, die Ukraine etc. Wir wissen, dass Frankreich im russisch-georgischen Krieg interveniert hat, und dass Russland damals gewisse internationale Verpflichtungen eingegangen ist. Ist es ihnen jedoch nachgekommen? Hat es zum Beispiel Beobachtern der Europäischen Union erlaubt, nach Südossetien und Abchasien zu reisen? Leider ist dies bisher nicht geschehen. Wir wissen, dass der Gemeinsame Standpunkt des Rates von 2008 sehr eindeutig ist. Das jeweils einführende Land muss seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen und die Menschenrechte achten und es muss den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der Region wahren. Aber tut Russland dies? Meine letzte Frage an Sie ist: Ist Frankreich oder eher Präsident Sarkozy in der Position, im Gegenzug für seinen fragwürdigen Verkauf von Angriffsschiffen an Russland, Russlands Verpflichtung zu erwirken, dass es wirklich beginnen will, seine internationalen Auflagen zu erfüllen?"@de9
lpv:translated text
"As exportações de navios de guerra modernos franceses para a Rússia revestem-se de uma dimensão política. Também se revestem de uma dimensão de solidariedade, ou de falta dela, porque afectam Estados-Membros da região do Báltico e aos nossos parceiros da Parceria Oriental: a Geórgia, o Azerbaijão, a Ucrânia, entre outros. Sabemos que a França interveio na guerra entre a Rússia e a Geórgia e que, nessa ocasião, a Rússia assumiu e subscreveu certas obrigações internacionais. Cumpriu-as? Concretamente, permitiu a entrada de observadores da União Europeia na Ossétia do Sul e na Abcásia? Infelizmente não o fez, até ao momento. Sabemos que a posição comum do Conselho de 2008 é muito explícita. O país importador tem de cumprir as suas obrigações internacionais e respeitar os direitos humanos, e tem de manter a paz, a segurança e a estabilidade na região. No entanto, a Rússia está a cumprir algum destes aspectos? A minha pergunta final é: a França, ou melhor, o Presidente Sarkozy está em posição de obter, em troca da venda duvidosa de navios de assalto à Rússia, o compromisso da parte da Rússia de que começará a cumprir verdadeiramente as suas obrigações internacionais?"@pt17
lpv:translated text
"Las exportaciones de los modernos buques de guerra franceses a Rusia tienen una dimensión europea y política. También tienen una dimensión solidaria, o de carencia de ella, porque esos buques afectan a los Estados miembros de la región del Báltico, así como a nuestros socios en la Asociación Oriental: Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, etc. Sabemos que Francia intervino en la guerra ruso-georgiana y que, en ese punto, Rusia se puso nerviosa y firmó determinados compromisos internacionales. Sin embargo, ¿los ha respetado? ¿Ha permitido, por ejemplo, que los observadores de la Unión Europea entrasen en Osetia del Sur y Abjasia? Me temo que hasta ahora no ha hecho. Sabemos que la Posición Común de 2008 del Consejo es muy concreta. El país importador debe respetar sus obligaciones internacionales y los derechos humanos, y debe mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. Sin embargo, ¿está Rusia haciendo algo de esto? Y esta es mi última pregunta para ustedes: ¿está Francia o, más bien, el Presidente Sarkozy, en condiciones de obtener, a cambio de esta turbia venta de buques de asalto a Rusia, el compromiso de este país de que va a cumplir realmente sus obligaciones internacionales?"@es21
lpv:translated text
"Exports of modern French warships to Russia have a European and a political dimension. They also have a dimension of solidarity, or lack thereof, because they concern our Member States from the Baltic region as well as our partners in the Eastern Partnership: Georgia, Azerbaijan, Ukraine and so on. We know that France intervened in the Russian-Georgian war and that at this point, Russia took on and signed certain international obligations. However, has it observed them? Has it, for example, allowed European Union observers into South Ossetia and Abkhazia? I am afraid it has not so far done so. We know that the Council’s common position from 2008 is very definite. The importing country must observe its international obligations and human rights and it must maintain peace, security and stability in the region. However, is Russia doing any of this? My final question to you is: is France or, rather, President Sarkozy, in a position to obtain, in return for this dubious sale of assault vessels to Russia, Russia’s commitment that it will genuinely begin to observe its international obligations?"@en4
lpv:translated text
"Les exportations de navires de guerre français modernes à destination de la Russie revêtent une dimension européenne et politique. Elles comportent aussi, ce n’est pas toujours le cas, un facteur de solidarité vu qu’elles concernent nos États membres de la région balte ainsi que nos interlocuteurs du partenariat oriental: la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Ukraine, etc. Nous savons que la France a pris part au conflit russo-géorgien, et que, à ce stade, la Russie a contracté et signé un certain nombre d’obligations internationales. Les a-t-elle cependant respectées? A-t-elle, notamment, toléré la présence d’observateurs de l’Union européenne en Ossétie du sud et en Abkhazie? Je crains que ce ne soit pas le cas à ce jour. Nous savons que la position commune du Conseil adoptée en 2008 est bel et bien définitive. Le pays importateur doit respecter ses obligations internationales et les droits de l’homme; il doit aussi préserver la paix, la sécurité et la stabilité régionales. Est-ce le cas de la Russie? J’en arrive à ma dernière question: la France, ou plutôt le président Sarkozy, est-il en mesure d’obtenir, en échange de la vente contestable de navires d’assaut à la Russie, l’engagement sincère de cette dernière à respecter dorénavant ses obligations internationales?"@fr8
lpv:translated text
"L’esportazione di moderne navi da guerra francesi in Russia ha una dimensione europea e politica, oltre all’esistenza, o assenza, di una dimensione di solidarietà, perché riguarda sia gli Stati membri della regione baltica, sia i nostri partner nel partenariato orientale, ovvero Georgia, Azerbaigian, Ucraina eccetera. Sappiamo dell’intervento francese nel conflitto russo-georgiano e della conseguente sottoscrizione di determinati obblighi internazionali da parte della Russia. Ci chiediamo però se la Russia abbia poi rispettato tali obblighi. Ha permesso, ad esempio, l’ingresso nell’Ossezia del sud e in Abkhazia agli osservatori dell’Unione europea? Sono spiacente, ma questo non è ancora avvenuto. Sappiamo quanto netta sia la posizione comune del Consiglio del 2008: il paese importatore è tenuto a osservare i propri impegni internazionali, rispettare i diritti dell’uomo, mantenere pace, sicurezza e stabilità nella propria regione. E la Russia lo sta facendo? Un’ultima domanda: in cambio di questa discutibile vendita di navi d’assalto, ritenete che la Francia, o meglio, il Presidente Sarkozy, sia in grado di ottenere da parte della Russia la promessa di cominciare a rispettare veramente i propri impegni internazionali?"@it12
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.14.3-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph