Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.14.3-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to be clear that indeed it is permissible to defend yourself; other countries are able to defend themselves; so arms exports are not off-limits. That is the position of the ALDE Group. However, we should not export to regions of tension or of war. We should limit ourselves, and if we do not have a real, legally-binding regime on arms exports, it means that the 27 countries of the European Union will not have a level playing field. They will compete and fight for orders and there will be no real consultation. So I think that the only way to resolve this issue is to have a binding common regime and I also support the words of my colleague, Mr Brok, on this matter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych dal jasně najevo, že je dovoleno bránit se; ostatní země mohou samy sebe bránit, a proto není vývoz zbraní zakázaný. To je stanovisko skupiny ALDE. Neměli bychom však vyvážet do oblastí, kde panuje válečné napětí nebo válka. Měli bychom se omezovat, a jestliže nemáme skutečné, právně závazné předpisy pro vývoz zbraní, znamená to, že ne pro všechny státy Evropské unie platí stejné podmínky. Budou soupeřit a bojovat o zakázky a k žádným opravdovým konzultacím nedojde. Proto se domnívám, že jediným způsobem, jak tuto záležitost vyřešit, je závazný společný režim, a v této věci chci rovněž podpořit vyjádření svého kolegy Broka."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne slå fast, at det helt klart er tilladt at forsvare sig selv. Andre lande kan forsvare sig selv. Så våbeneksport er ikke forbudt. Det er ALDE-Gruppens holdning. Vi bør dog ikke eksportere til regioner med spændinger eller krig. Vi bør begrænse os selv, og hvis vi ikke har en reel, juridisk bindende ordning for våbeneksport, betyder det, at EU's 27 lande ikke vil have ens spilleregler. De vil konkurrere og kæmpe om ordrer, og der vil ikke være nogen reel høring. Så jeg mener, at den eneste måde at løse dette spørgsmål på, er at have en bindende ordning, og jeg kan også tilslutte mig min kollega, hr. Broks, bemærkninger om dette spørgsmål."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte klarstellen, dass es eindeutig zulässig ist, sich selbst zu verteidigen; andere Länder sind in der Lage, sich selbst zu verteidigen; daher sind Rüstungsexporte nicht tabu. Das ist der Standpunkt der ALDE-Fraktion. Wir sollten jedoch nicht in Regionen exportieren, in denen Spannungen oder Kriege herrschen. Wir sollten uns selber Einschränkungen auferlegen, und wenn wir über keine echten, rechtsverbindlichen Regelungen verfügen, heißt das, dass für die 27 Länder der Europäischen Union unterschiedliche Bedingungen herrschen werden. Sie werden gegeneinander konkurrieren und um Aufträge kämpfen und es wird keine echten Konsultationen geben. Daher denke ich, dass der einzige Weg zur Lösung dieses Problems gemeinsame rechtsverbindliche Regelungen sind, und ich möchte mich außerdem der Aussage meines Kollegen, Herr Brok, zu diesem Thema anschließen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είμαι σαφής ως προς το ότι είναι όντως επιτρεπτό να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του· άλλες χώρες μπορούν να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους· επομένως, οι εξαγωγές όπλων δεν είναι κάτι απαγορευμένο. Αυτή είναι η θέση της Ομάδας ALDE. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εξάγουμε σε περιοχές που είναι εστίες έντασης ή πολέμου. Θα πρέπει να περιοριστούμε, και αν δεν έχουμε ένα πραγματικό, νομικά δεσμευτικό καθεστώς για τις εξαγωγές όπλων, αυτό σημαίνει ότι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα απολαμβάνουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Θα συναγωνίζονται και θα τσακώνονται για παραγγελίες και δεν θα υπάρχει καμία ουσιαστική διαβούλευση. Συνεπώς, πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί αυτό το ζήτημα είναι να αποκτήσουμε ένα δεσμευτικό κοινό καθεστώς και, επίσης, υποστηρίζω τα λεγόμενα του συναδέλφου μου, κ. Brok, για το θέμα αυτό."@el10
"Señor Presidente, quiero dejar claro que, en efecto, uno tiene derecho a defenderse a sí mismo; otros países pueden defenderse, así que las exportaciones de armas no están fuera de los límites. Esa es la posición del Grupo ALDE. Sin embargo, no deberíamos exportar a regiones en conflicto o en guerra. Deberíamos ser comedidos, y si no tenemos un régimen real y jurídicamente vinculante sobre exportación de armas, eso significa que los 27 países de la Unión Europea no dispondrán de un campo de juego nivelado. Competirán y se pelearán por los pedidos y no habrá verdaderas consultas. Así que pienso que la única manera de resolver este problema es contar con un régimen común vinculante, y apoyo asimismo las palabras de mi colega, el señor Brok, en este asunto."@es21
"Mr President, I want to be clear that indeed it is permissible to defend yourself; other countries are able to defend themselves; so arms exports are not off-limits. That is the position of the ALDE Group. However, we should not export to regions of tension or of war. We should limit ourselves, and if we do not have a real, legally-binding regime on arms exports, it means that the 27 countries of the European Union will not have a level playing field. They will compete and fight for orders and there will be no real consultation. So I think that the only way to resolve this issue is to have a binding common regime and I also support the words of my colleague Mr Brok on this matter."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin tehdä selväksi, että on todellakin sallittua puolustautua; muut valtiot voivat puolustautua, joten aseiden vienti ei ole kiellettyä. Tämä on ALDE-ryhmän kanta. Emme halua kuitenkaan harjoittaa vientiä konflikti- tai sota-alueille. Meidän pitäisi keskittyä oikeudellisesti sitovaan aseiden vientiä koskevaan järjestelmään, jos sitä ei ole todella olemassa. Tämä merkitsee, että Euroopan unionin 27 jäsenvaltiolla ei ole tasapuolisia edellytyksiä. Ne kilpailevat ja taistelevat tilauksista, ja minkäänlaista todellista kuulemista ei käydä. Minusta ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on luoda sitova yhteinen järjestelmä, ja kannatan tässä asiassa kollegani Elmar Brokin kantaa."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais être clair: votre pays a parfaitement le droit de se défendre; d’autres États ont la possibilité d’assurer leur défense; les exportations d’armements ne sont donc pas illégales. C’est la position du groupe ALDE. Nous ne devrions pas, toutefois, exporter vers des régions en crise ou en guerre. Nous devrions nous imposer des limites et, à défaut d’un régime juridiquement contraignant d’exportations d’armes, les 27 pays de l’Union européenne ne bénéficieront pas de conditions de concurrence équitables entre eux. Ces derniers vont se disputer les marchés et il n’existera pas de véritable consultation. Je considère, par conséquent, que l’instauration d’un régime contraignant commun constitue la seule solution et j’appuie la déclaration de mon collègue, M. Brok, à ce propos."@fr8
". – Elnök úr, szeretném kijelenteni, hogy valóban nem kifogásolható, hogy az ön hazája megvédje magát, és hogy más országok megvédjék magukat, ezért a fegyverkivitel nem tiltott dolog. Ez a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport véleménye. Nem szabad azonban háborús feszültségektől sújtott régiókba exportálnunk. Korlátoznunk kell magunkat, és ha nem rendelkezünk valós, jogilag kötelező szabályozással a fegyverkivitelről, az egyben azt is jelenti, hogy az Európai Unió 27 országa számára nem lesznek egyenlők a feltételek. Versenyezni és harcolni fognak a megrendelésekért, és nem kerül sor valódi egyeztetésre. Tehát úgy vélem, hogy az egyetlen módja az ügy megoldásának a kötelező hatályú közös szabályozás, és támogatom Brok kollégámnak a témában elhangzott kijelentéseit."@hu11
"Signor Presidente, per un paese la facoltà di potersi difendere è legittima, così come è legittimo che altri paesi possano difendersi; l’esportazione di armi non può quindi essere bandita. Questa è la posizione del gruppo ALDE. Non è però ammissibile l’esportazione di armi in regioni segnate da tensioni o dove è in corso una guerra. È dunque necessario porsi dei limiti. Finché non sarà istituito un regime giuridicamente vincolante sull’esportazione di armi non esisterà la parità di condizioni per i 27 paesi dell’Unione europea ed essi continueranno a farsi concorrenza, a competere per le commesse e a non consultarsi reciprocamente. Ritengo quindi che l’unica soluzione sia l’istituzione di un regime comune vincolante e a questo proposito concordo con le parole dell’onorevole Brok."@it12
"Pone pirmininke, noriu aiškiai pasakyti, kad gintis, žinoma, leidžiama; kitos šalys yra pajėgios apsiginti; taigi ginklų eksportas nėra draudžiamas. Tokia ALDE frakcijos nuomonė. Tačiau neturėtume eksportuoti į tuos regionus, kuriuose tvyro įtampa arba kariaujama. Turėtume save riboti, ir jei iš tikrųjų nesame nustatę teisiškai privalomos ginklų eksporto tvarkos, tai reiškia, kad 27 Europos Sąjungos valstybės narės neturės vienodų sąlygų. Jos konkuruos ir kovos dėl užsakymų, ir nebus tikrų konsultacijų. Todėl manau, kad vienintelis šio klausimo sprendimo būdas – nustatyti privalomą bendrą tvarką; taigi pritariu kolegos E. Broko šiuo klausimu pasakytiems žodžiams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos precizēt, ka patiešām ir atļauts sevi aizsargāt; citas valstis spēj sevi aizsargāt, tāpēc ieroču eksports nav pārkāpums. Tāda ir ALDE grupas nostāja. Tomēr mums nevajadzētu eksportēt ieročus uz reģioniem, kur situācija ir saspīlēta vai kur notiek karš. Mums būtu jānosaka sev ierobežojumi, un, ja mums nebūs reāla, tiesiski saistoša režīma ieroču eksporta jomā, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm nebūs vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Tās konkurēs un cīnīsies par pasūtījumiem un faktiski apspriedes netiks veiktas. Tāpēc es uzskatu, ka vienīgā iespēja atrisināt šo jautājumu ir ieviest saistošu vienotu režīmu, un es arī atbalstu kolēģa kunga teikto šai sakarībā."@lv13
"Mr President, I want to be clear that indeed it is permissible to defend yourself; other countries are able to defend themselves; so arms exports are not off-limits. That is the position of the ALDE Group. However, we should not export to regions of tension or of war. We should limit ourselves, and if we do not have a real, legally-binding regime on arms exports, it means that the 27 countries of the European Union will not have a level playing field. They will compete and fight for orders and there will be no real consultation. So I think that the only way to resolve this issue is to have a binding common regime and I also support the words of my colleague Mr Brok on this matter."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil duidelijk stellen dat men zich moet kunnen verdedigen; andere landen kunnen zich verdedigen; daarom is de export van wapens geen verboden terrein. Dat is het standpunt van de ALDE-Fractie. We moeten echter geen wapens exporteren naar regio's waar spanningen heersen of oorlogsgebieden. We moeten ons beperken, en als we geen echt, wettelijk bindend stelsel voor de export van wapens hebben, zullen de 27 landen van de Europese Unie geen eerlijk speelveld hebben. Dan gaan ze elkaar beconcurreren om orders binnen te krijgen en zal er geen werkelijk overleg zijn. Daarom ben ik van mening dat de enige manier om deze kwestie op te lossen bestaat uit een bindend gemeenschappelijk stelsel, en ook ondersteun ik de woorden van mijn collega de heer Brok op dit punt."@nl3
"Panie przewodniczący! Chcę powiedzieć jasno, że wolno się bronić; inne kraje mogą się bronić, tak więc nie można zakazywać wywozu broni. Takie jest stanowisko grupy ALDE. Nie powinniśmy jednak eksportować broni do regionów, w których panuje napięcie lub toczą się wojny. Powinniśmy narzucać sobie samoograniczenia, a brak rzeczywistego, prawnie wiążącego systemu w dziedzinie wywozu broni oznacza, że 27 krajów Unii nie ma jednakowych warunków działania. Państwa będą konkurować między sobą i walczyć o zamówienia i nie będzie autentycznych konsultacji. Sądzę więc, że jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie wiążącego wspólnego systemu. W tej sprawie wyrażam także poparcie dla słów mojego kolegi pana Broka."@pl16
"Senhor Presidente, quero que fique claro que a defesa própria é de facto permissível; os outros países são capazes de se defender, pelo que as exportações de armas não estão fora de questão. É esta a posição do Grupo ALDE. No entanto, não deveríamos exportar para zonas de tensão ou de guerra. Devemos estabelecer limites para nós próprios e, se não tivermos um regime efectivo e juridicamente vinculativo para a exportação de armas, isso significa que os 27 países da União Europeia não estarão em igualdade de circunstâncias. Irão competir pelas encomendas e não haverá uma verdadeira consulta. Considero, portanto, que a única forma de resolver esta questão é dispor de um regime comum vinculativo e apoio igualmente as palavras do meu colega deputado Brok a este respeito."@pt17
"Domnule președinte, vreau să fiu clar că este într-adevăr permis să te aperi; alte țări sunt capabile să se apere singure; așa că exporturile de arme nu sunt interzise. Aceasta este poziția Grupului ALDE. Cu toate acestea, nu ar trebui să exportăm către regiuni sub tensiune sau în război. Ar trebui să ne limităm, și dacă nu vom avea un regim real, cu caracter juridic obligatoriu, privind exporturile de arme, înseamnă că cele 27 de țări ale Uniunii Europene nu vor avea condiții de concurență loială. Acestea vor concura și se vor lupta pentru comenzi și nu va exista o consultare reală. Consider, deci, că singurul mod de a rezolva această problemă este de a avea un regim comun obligatoriu și sprijin, de asemenea, spusele colegului meu, domnul Brok, în ceea ce privește acest subiect."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som jasne povedať, že je dovolené brániť sa, iné krajiny sú schopné sa brániť, takže vývoz zbraní nie je bezpredmetný. Taký je názor skupiny ALDE. Nemali by sme však vyvážať do regiónov, kde vládne napätie alebo vojna. Mali by sme si stanoviť hranice, a ak nevytvoríme skutočný, právne záväzný režim pre vývoz zbraní, znamená to, že 27 krajín Európskej únie nebude mať rovnaké podmienky. Krajiny budú medzi sebou navzájom súperiť a bojovať o zákazky a neuskutoční sa žiadna reálna konzultácia. Preto si myslím, že jediný spôsob riešenia tohto problému je vytvoriť záväzný spoločný režim, a rovnako podporujem názor kolegu pána Broka na túto problematiku."@sk19
". – Gospod predsednik, pojasniti želim, da je vsekakor dopustno braniti se; druge države so se sposobne braniti; izvoz orožja torej ni prepovedan. To je stališče skupine ALDE. Vendar pa ne smemo izvažati v regije, v katerih vlada napetost, ali regije, v katerih divja vojna. Moramo se omejiti in če nimamo pravega, pravno zavezujočega režima o izvozu orožja, to pomeni, da 27 držav Evropske unije ne bo imelo enakih pogojev. Tekmovale bodo in se borile za naročila, zato ne bo pravih posvetovanj. Zato menim, da je edini način za rešitev tega vprašanja zavezujoč skupni režim, podpiram pa tudi besede kolega gospoda Broka o tej zadevi."@sl20
"Herr talman! Jag vill göra klart att det verkligen är tillåtet att försvara sig. Andra länder har förmåga att försvara sig. Vapenexport är därför inte förbjudet. Detta är ALDE-gruppens inställning. Vi bör dock inte exportera till konflikt- eller krigsområden. Vi bör begränsa oss, och om vi inte har en verklig, rättsligt bindande ordning för vapenexport innebär det att de 27 länderna i EU inte har lika villkor. De kommer att konkurrera och slåss om order och det kommer inte att finnas något verkligt samråd. Därför anser jag att det enda sättet att lösa saken är att ha en bindande gemensam ordning och jag stöder också min kollega Elmar Broks uttalande i frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Cornelis van Baalen,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph