Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.10.3-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, thirty years ago, the countries of – let us call it ‘old Europe’, the 15 Member States of the EU as it stood prior to the enlargement to the ex-COMECON countries, accounted for 36% of world GDP. Today, that figure is 25% and in 10 years’ time, it is scheduled to be 15%. Now why is this happening? We cannot put it all down to the rise of Asia. The share of world GDP occupied by Canada and the US has remained fairly steady over the same period. The truth is that we have burdened ourselves with higher taxes, with more restrictive regulations, with more intrusive regulators and licences and inspectors and bureaucrats and clerks. It may have made sense when the main competition was coming from within this continent. It makes no sense in a world where we are competing with China and India. All the more reason for your constituents and mine to raise their eyes to further horizons, to abandon this cramped and dwindling regional customs union and to rediscover the global vocation which our fathers took for granted."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, před třiceti lety připadalo na země řekněme „staré Evropy“, která zahrnovala před rozšířením o bývalé země RVHP 15 členských států EU, 36 % světového HDP. Dnes toto číslo činí 25 % a za 10 let má spadnout na15 %. Proč k tomu dochází? Nemůžeme to všechno svádět na vzestup Asie. Podíl Kanady a Spojených států amerických na světovém HDP ve stejném období zůstal celkem stabilní. Pravda je, že jsme se zatížili vyššími daněmi, restriktivními předpisy a dotěrnějšími regulačními orgány a licencemi a inspektory a byrokraty a úředníky. Mohlo to mít smysl v době, kdy hlavní konkurence pocházela z tohoto kontinentu. Nemá to žádný smysl ve světě, kde jsou našimi konkurenty Čína a Indie. Tím více existuje důvodů, aby vaši i moji voliči upřeli oči k budoucnosti, opustili tuto přecpanou a skomírající regionální celní unii a znovu objevili globální poslání, které naši otcové považovali za zřejmé."@cs1
"Hr. formand! For 30 år siden tegnede landene i – lad os kalde det "det gamle Europa", de 15 medlemsstater i EU, som det så ud før udvidelsen med de tidligere COMECON-lande, sig for 36 % af verdens bruttonationalprodukt. I dag er det tal 25 %, og om 10 år forventes det at være 15 %. Hvorfor sker dette? Vi kan ikke tilskrive det hele Asiens udvikling. Canadas og USA's andel af verdens BNP er forblevet ret stabilt i den samme periode. Sandheden er, at vi har bebyrdet os selv med højere skatter, med mere restriktiv lovgivning, med mere påtrængende reguleringsmekanismer og licenser og tilsynsførende og bureaukrater og kontorfolk. Det gav måske mening, da den vigtigste konkurrence kom fra dette kontinent. Det giver ikke mening i en verden, hvor vi konkurrerer med Kina og Indien. Der er så meget desto større grund til, at jeres vælgere og mine leder efter andre horisonter og opgiver denne forkrampede og svindende regionale toldunion for at genopdage en global ånd, som vores fædre tog for givet."@da2
"Herr Präsident, vor dreißig Jahren erzielten die Länder des – nennen wir es – „alten Europa“, also die 15 Mitgliedstaaten der EU vor der Erweiterung durch die ehemaligen COMECON-Länder, 36 % des Weltbruttoinlandprodukts. Heute sind dies 35 % und in 10 Jahren werden es voraussichtlich 15 % sein. Nun, was ist der Grund dafür? Wir können nicht alles auf den Aufschwung Asiens schieben. Der Anteil Kanadas und der USA am Weltbruttoinlandsprodukt ist im selben Zeitraum recht stabil geblieben. Die Wahrheit ist doch, dass wir uns mit höheren Steuern, strengerer Regulierung, übereifrigen Aufsichtsbehörden sowie Lizenzen, Inspektoren, Bürokraten und Verwaltungsangestellten belastet haben. Das hätte vielleicht Sinn gemacht, wenn die Hauptwettbewerber vom eigenen Kontinent gekommen wären. In einer Welt, in der wir mit China und Indien konkurrieren, macht dies jedoch keinen Sinn. Dies ist umso mehr Grund für Ihre und meine Wählerinnen und Wähler, über ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken und diese beengte und schrumpfende regionale Zollunion zu verlassen und eine globale Ausrichtung neu zu entdecken, die unsere Väter als selbstverständlich hinnahmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από τριάντα χρόνια, οι χώρες της, ας την ονομάσουμε, «παλαιάς Ευρώπης», τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ ως είχε πριν από τη διεύρυνση προς τις χώρες της πρώην COMECON, αντιπροσώπευαν το 36% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Σήμερα, το ποσοστό αυτό είναι στο 25% και σε 10 χρόνια προδιαγράφεται να είναι στο 15%. Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό; Δεν μπορούμε να τα αποδίδουμε όλα στην άνοδο της Ασίας. Το ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕγχΠ που κατέχουν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ παρέμεινε τελείως σταθερό κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρυνθεί με υψηλότερους φόρους, με πιο περιοριστικές ρυθμίσεις, με πιο παρεμβατικούς ρυθμιστικούς φορείς και άδειες και επιθεωρητές και γραφειοκράτες και γραφιάδες. Μπορεί να είχε νόημα όταν ο κύριος ανταγωνισμός προερχόταν από το εσωτερικό αυτής της ηπείρου. Δεν έχει νόημα σε έναν κόσμο όπου ανταγωνιζόμαστε την Κίνα και την Ινδία. Υπάρχουν ακόμη περισσότεροι λόγοι για τους οποίους οι δικοί σας και οι δικοί μου πολίτες πρέπει να στρέψουν τη ματιά τους προς άλλους ορίζοντες, να εγκαταλείψουν αυτήν την περιορισμένη και φθίνουσα περιφερειακή τελωνειακή ένωση και να ανακαλύψουν εκ νέου την παγκόσμια αγορά την οποία οι πατέρες μας θεωρούσαν δεδομένη."@el10
"Señor Presidente, hace treinta años los países de la, llamémosla así, «vieja Europa», los 15 Estados miembros de la UE en su situación anterior a la ampliación a los antiguos países del COMECON, aportaban el 36% del PIB mundial. Hoy, esa cifra es del 25%, y dentro de 10 años está previsto que sea del 15%. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? No podemos atribuirlo todo al crecimiento de Asia. La proporción del PIB mundial aportado por Canadá y los EE.UU. se ha mantenido bastante estable durante el mismo período. La verdad es que nos hemos sobrecargado con impuestos más altos, con regulaciones más restrictivas, con reguladores y licencias e inspectores, burócratas y funcionarios que interfieren cada vez más. Podía tener sentido cuando la competencia principal procedía del interior de este continente. Pero carece de sentido en un mundo en el que estamos compitiendo con China y la India. Razón de más para que sus y mis electores levanten la vista hacia horizontes más lejanos, abandonen esta restrictiva y menguante unión aduanera regional y redescubran la vocación mundial que nuestros padres daban por sentada."@es21
"Mr President, thirty years ago the countries of – let us call it ‘old Europe’, the 15 Member States of the EU as it stood prior to the enlargement to the ex-COMECON countries, accounted for 36% of world GDP. Today that figure is 25% and in 10 years’ time, it is scheduled to be 15%. Now why is this happening? We cannot put it all down to the rise of Asia. The share of world GDP occupied by Canada and the US has remained fairly steady over the same period. The truth is that we have burdened ourselves with higher taxes, with more restrictive regulations, with more intrusive regulators and licences and inspectors and bureaucrats and clerks. It may have made sense when the main competition was coming from within this continent. It makes no sense in a world where we are competing with China and India. All the more reason for your constituents and mine to raise their eyes to further horizons, to abandon this cramped and dwindling regional customs union and to rediscover the global vocation which our fathers took for granted."@et5
"Arvoisa puhemies, niin sanotun "vanhan Euroopan" eli 15 jäsenvaltiosta muodostuvan EU:n (sellaisena kuin se oli ennen laajentumistaan entisiin SEV-maihin) osuus maailman BKT:stä oli 36 prosenttia. Tänään tuo luku on 25 prosenttia, ja 10 vuoden kuluttua sen ennustetaan olevan 15 prosenttia. Mistä tämä kehitys johtuu? Kaikkea ei voi panna Aasian nousun syyksi. Kanadan ja Yhdysvaltain osuus maailman BKT:stä on pysynyt varsin vakaana samana aikana. On totta, että olemme rasittaneet itseämme korkeammilla veroilla, tiukemmalla sääntelyllä, sääntelyyn enemmän puuttuvilla sääntelyviranomaisilla sekä lisensseillä, tarkastajilla, byrokraateilla ja virkailijoilla. Tässä olisi järkeä, jos pääkilpailijat tulisivat tästä maanosasta. Tässä ei ole järkeä maailmassa, jossa kilpailemme Kiinan ja Intian kanssa. Teidän valitsijoillanne ja minun valitsijoillani on sitä suurempi syy katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja hylätä tämä ahtaaksi tullut ja kutistuva tulliliitto ja omaksua jälleen globaali kutsu, jota unionin perustajat pitivät itsestään selvyytenä."@fi7
"Monsieur le Président, il y a trente ans, les pays, appelons-les les pays de la «vieille Europe», les 15 États membres de l’Union européenne telle qu’elle existait avant l’élargissement au pays de l’ex-COMECON, représentaient 36 % du PIB mondial. De nos jours, ce chiffre est tombé à 25 % et, d’ici 10 ans, il devrait s’élever à 15 %. Comment cela s’est-il produit? Nous ne pouvons invoquer uniquement la montée en puissance de l’Asie. Durant la même période, la part des PIB canadien et américain dans la richesse mondiale est restée relativement stable. La vérité est que nous nous sommes imposés des taxes plus élevées, assorties de réglementations plus restrictives et de régulateurs, d’autorisations, d’inspecteurs, de bureaucrates et d’employés plus intrusifs. Cela aurait pu avoir un sens si la source principale de la concurrence était venue de l’intérieur de ce continent. Cela n’en a aucun dans un monde où nous sommes en concurrence avec la Chine et l’Inde. Raison de plus pour vos électeurs comme pour les miens de porter leur regard vers des horizons plus lointains, d’abandonner cette union douanière régionale exiguë et déclinante, et de redécouvrir la vocation mondiale que nos pères ont considéré comme allant de soi."@fr8
". – Elnök úr, harminc évvel ezelőtt a – mondjuk úgy – „régi Európa” országai, az Unió 15 tagállama, mielőtt még a volt KGST-országokkal bővültek volna, a világ GDP-jének 36%-át adta. Ma ez a szám 25%, és 10 év múlva előreláthatólag 15% lesz. Nos, miért történik ez? Nem tulajdoníthatjuk az egészet Ázsia felemelkedésének. A világ GDP-jének a Kanadára és az Egyesült Államokra eső része meglehetősen stabil maradt ugyanezen időszak alatt. Az igazság az, hogy magasabb adókkal, korlátozóbb szabályozással, drasztikusabb szabályozókkal, engedélyekkel, felügyelőkkel, hivatalnokokkal és tisztviselőkkel terheltük meg magunkat. Akkor talán lett volna értelme ennek, ha a fő verseny e kontinensen belülről jött volna. De egy olyan világban, ahol Kínával és Indiával versenyzünk, semmi értelme sincs. Annál több okuk van az önök választóinak és az enyéimnek, hogy távolabbi horizontok felé tekintve feladják ezt a kényelmetlen és hanyatló regionális vámuniót, és hogy újra felfedezzék a globális hivatást, amelyet apáink még természetesnek vettek."@hu11
"Signor Presidente, trent'anni fa, i paesi di quella che possiamo chiamare "la vecchia Europa", ossia i 15 Stati membri dell'Unione europea prima dell'ingresso dei paesi dell'ex-Comecon, arrivavano al 36 per cento del PIL mondiale. Oggi, la percentuale è del 25 per cento e tra dieci anni si prevede che scenderà fino al 15 per cento. Ora, perché sta succedendo questo? Non possiamo attribuirlo interamente all'ascesa dei paesi asiatici. La percentuale del PIL mondiale del Canada e degli Stati Uniti è rimasta infatti piuttosto stabile nell'arco dello stesso periodo. La verità è che ci siamo gravati di tasse, di norme alquanto restrittive, di regolatori, licenze, ispettori, burocrati e impiegati più invadenti. Poteva avere una sua logica quando la concorrenza principale proveniva dallo stesso continente, ma in un mondo dove si compete con la Cina e con l'India, questa logica non ha più senso. Ecco dunque una buona ragione perché i suoi elettori e i miei volgano lo sguardo a orizzonti più lontani, perché abbandonino questa unione doganale regionale restrittiva e in declino e perché riscoprano la vocazione globale che i nostri padri davano per scontata."@it12
"Pone pirmininke, prieš trisdešimt metų šalys, vadinamosios „senosios Europos“ šalys, tos penkiolika valstybių narių, priklaususių ES prieš jos plėtrą į buvusias Europos savitarpio pagalbos tarybos (ESPT) (angl. COMECON) šalis, sudarė 36 proc. pasaulio BVP. Šiandien šis skaičius siekia 25 proc., o po dešimties metų, kaip numatoma, jis sieks tik 15 proc. Kodėl taip yra? Negalima suversti visos kaltės Azijos augimui. Per tokį patį laikotarpį Kanados ir JAV pasaulinio BVP dalis išliko beveik nepakitusi. Tiesa ta, kad apsunkinome save didesniais mokesčiais, labiau varžančiais reglamentais, dar atgrasesnėmis reguliavimo institucijomis, leidimais, inspektorių, biurokratų ir klerkų veikla. Galbūt tai buvo prasminga, kai pagrindinė konkurencija kilo iš šio žemyno šalių. Tačiau tai neturi jokios prasmės pasaulyje, kuriame konkuruojame su Kinija ar Indija. Todėl juo labiau vertėtų jūsų ir mano rinkėjams pažvelgti į tolimesnius horizontus, atsisakyti šios suvaržytos ir nykstančios regioninės muitų sąjungos ir atrasti pasaulinį pašaukimą, kuris ES kūrėjams buvo savaime suprantamas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirms trīsdesmit gadiem tā sauktās „vecās Eiropas” valstu, proti, 15 Eiropas Savienības dalībvalstu pirms bijušo dalībvalstu pievienošanās, IKP veidoja 36 % no pasaules IKP. Šodien šis rādītājs ir 25 %, un tiek lēsts, ka pēc 10 gadiem tas būs 15 %. Vēlos jautāt, kāpēc tā notiek? Mēs nevaram šo procesu piedēvēt Āzijas uzplaukumam. Kanādas un ASV IKP rādītājs attiecībā pret pasaules IKP šajā pašā periodā ir saglabājies diezgan stabils. Patiesība ir tāda, ka mēs esam apgrūtinājuši sevi ar augstākiem nodokļiem, stingrākiem noteikumiem, agresīvākām reglamentējošām iestādēm un atļaujām, un inspektoriem, un birokrātiem, un ierēdņiem. Iespējams, tam būtu nozīme, ja galvenie konkurenti atrastos šajā kontinentā. Taču tam nav nozīmes pasaulē, kurā mums nākas sacensties ar Ķīnu un Indiju. Tāpēc vēl jo vairāk jūsu un arī maniem vēlētājiem ir iemesls pacelt acis un skatīties tālumā aiz horizonta un pamest šo ierobežojošo un grūstošo reģionālo muitas savienību un no jauna pieņemt globālo izaicinājumu, ko mūsu tēvi uzskatīja par pašsaprotamu."@lv13
"Mr President, thirty years ago the countries of – let us call it ‘old Europe’, the 15 Member States of the EU as it stood prior to the enlargement to the ex-COMECON countries, accounted for 36% of world GDP. Today that figure is 25% and in 10 years’ time, it is scheduled to be 15%. Now why is this happening? We cannot put it all down to the rise of Asia. The share of world GDP occupied by Canada and the US has remained fairly steady over the same period. The truth is that we have burdened ourselves with higher taxes, with more restrictive regulations, with more intrusive regulators and licences and inspectors and bureaucrats and clerks. It may have made sense when the main competition was coming from within this continent. It makes no sense in a world where we are competing with China and India. All the more reason for your constituents and mine to raise their eyes to further horizons, to abandon this cramped and dwindling regional customs union and to rediscover the global vocation which our fathers took for granted."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dertig jaar geleden namen de landen van – laten we zeggen – "het oude Europa", de vijftien lidstaten van de EU zoals die was vóór de uitbreiding naar de landen van de voormalige REWB (COMECON), 36 procent van het wereld-BBP voor hun rekening. Nu is dat 25 procent, en naar schatting zal dat over tien jaar 15 procent zijn. En waarom gebeurt dit? We kunnen het niet allemaal toeschrijven aan de opkomst van Azië. Het aandeel van het wereld-BBP dat Canada en de VS bezitten, is gedurende dezelfde periode vrij stabiel gebleven. De waarheid is dat we onszelf hebben bezwaard met hogere belastingen, met meer beperkende reguleringen, met meer opdringerige regelgevende instanties, vergunningen, inspecteurs, bureaucraten en administrateurs. Dat was misschien begrijpelijk toen de concurrentie hoofdzakelijk vanuit ons eigen werelddeel kwam. Maar het is niet begrijpelijk in een wereld waarin we met China en India concurreren. Des te meer redenen voor uw kiezers en de mijne om de blik verder te richten, om deze benauwde en langzaam als een kaarsje uitgaande regionale douane-unie achter ons te laten en het mondiale denken, dat onze vaders vanzelfsprekend als hun roeping zagen, opnieuw te ontdekken."@nl3
"Panie przewodniczący! 30 lat temu państwa – nazwijmy to – „starej Europy”, 15 państw członkowskich w kształcie sprzed rozszerzenia o kraje należące kiedyś do RWPG, odpowiadały za 36 % światowego PKB. Obecnie ten udział wynosi 25 %, a za 10 lat prawdopodobnie wyniesie 15 %. Dlaczego tak się dzieje? Nie możemy wszystkiego sprowadzić do wzrostu w Azji. Udział Kanady i Stanów Zjednoczonych w światowym PKB pozostał w tym okresie na relatywnie stałym poziomie. Prawdą jest, że obciążyliśmy się wyższymi podatkami, bardziej restrykcyjnymi przepisami, natrętniejszymi regulatorami, licencjami, inspektorami, biurokratami i urzędnikami. To być może miało sens, kiedy główna konkurencja pochodziła z tego samego kontynentu. Nie ma to najmniejszego sensu w świecie, w którym konkurujemy z Chinami i Indiami. Tym większe powody mają wasi i moi wyborcy, aby skierować swój wzrok ku dalszym horyzontom, porzucić tę ciasną i zmniejszającą się regionalną unię celną i ponownie odkryć powołanie globalne, które nasi ojcowie uważali za naturalne."@pl16
"Senhor Presidente, há trinta anos, os países da – chamemos-lhe assim – "velha Europa", os quinze Estados-Membros da UE, na sua configuração anterior ao alargamento aos antigos países do COMECON, representavam 36 % do PIB mundial. Hoje, esse número é 25 %, e dentro de dez anos, prevê-se que será 15 %. Porque está isto a acontecer? Não podemos atribuir tudo à emergência da Ásia. A percentagem do PIB mundial representada pelo Canadá e pelos EUA manteve-se relativamente estável no mesmo período. A verdade é que nos sobrecarregámos com impostos mais elevados, com regulamentações mais restritivas, com reguladores e licenças e inspectores e burocratas e contabilistas mais intrusivos. Pode ter feito sentido quando a principal concorrência vinha do interior deste continente. Não faz sentido num mundo em que competimos com a China e com a Índia. Mais uma razão para os vossos eleitores e os meus visarem mais longe, abandonarem esta união aduaneira regional exígua e em declínio e redescobrirem a vocação mundial que, para os nossos pais, era uma evidência."@pt17
"Domnule președinte, cu treizeci de ani în urmă, țările – să spunem din „vechea Europă”, cele 15 state membre ale UE așa cum era înainte de extinderea către țările foste CAER, reprezentau 36 % din PIB-ul mondial. Astăzi, această cifră este de 25 %, iar peste 10 ani se preconizează că va fi de 15 %. De ce se întâmplă aceasta? Nu putem să punem totul pe seama ascensiunii Asiei. Ponderea din PIB-ul mondial ocupată de Canada și Statele Unite a rămas destul de stabilă în aceeași perioadă. Adevărul este că ne-am încărcat cu taxe mai mari, cu regulamente mai restrictive, cu autorități de reglementare și de autorizare și inspectori, birocrați și funcționari mai invazivi. Asta poate ar fi fost de înțeles atunci când principala concurență venea de pe acest continent. Nu are sens într-o lume în care concurăm cu India și China. Acesta este un motiv în plus pentru ca alegătorii dumneavoastră și ai mei să privească spre orizonturi mai îndepărtate și să abandoneze această uniune vamală regională limitată și tot mai redusă, pentru a redescoperi vocația mondială pe care strămoșii noștri au luat-o ca atare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pred tridsiatimi rokmi krajiny tzv. „starej Európy“, 15 členských štátov EÚ spred rozšírenia o bývalé krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), predstavovali 36 % svetového HDP. Dnes je to 25 % a predpokladá sa, že o desať rokov to bude 15 %. Prečo je to tak? Nemôžeme to všetko pripísať vzostupu Ázie. Podiel Kanady a USA na svetovom HDP bol za rovnaké obdobie pomerne stály. Pravda je, že sme sa sami zaťažili bremenom vyšších daní, obmedzujúcejších predpisov, dotieravejších regulačných orgánov a licencií, inšpektorov, byrokratov a úradníkov. Možno to dávalo zmysel, keď hlavná konkurencia pochádzala z tohto kontinentu. Nedáva to zmysel vo svete, kde súťažíme s Čínou a Indiou. O to viac je to dôvod pre našich voličov, aby pozdvihli oči k vzdialenejším horizontom, zabudli na túto preplnenú a zmenšujúcu sa regionálnu colnú úniu a znovu objavili celosvetové volanie, ktoré naši otcovia považovali za samozrejmé."@sk19
"Gospod predsednik, pred tridesetimi leti so države tako imenovane „stare Evrope“, 15 držav članic EU, kolikor jih je bilo pred širitvijo z državami SEV, predstavljale 36 % svetovnega BDP. Danes znaša ta številka 25 % in v 10 letih bo znašala 15 %. Zakaj se to dogaja? Za vsega ne moremo okriviti vzpona Azije. Svetovni BDP Kanade in ZDA ostaja v istem obdobju skoraj nespremenjen. Resnica je, da smo si zadali višje davke, bolj omejevalne predpise, z nadležnejšimi regulatorji in dovoljenji in inšpektorji in birokrati in uradniki. Morda je bilo to smiselno, ko je glavna konkurenca izvirala iz te celine. Ni smiselno v svetu, v katerem tekmujemo s Kitajsko in Indijo. Še en razlog, da vaši in moji volivci poiščejo druga obzorja, opustijo to ovirajočo in izrojeno regionalno carinsko unijo in ponovno odkrijejo klic sveta, ki so ga naši očetje imeli za samoumevnega."@sl20
"Herr talman! För 30 år sedan stod länderna i det ”gamla EU”, EU:s 15 medlemsstater innan utvidgningen till de tidigare Comecon-länderna, för 36 procent av världens bruttonationalprodukt. I dag är den siffran 25 procent och inom 10 år beräknas den vara 15 procent. Varför händer nu detta? Vi kan inte skylla allt på Asiens framväxt. Kanadas och Förenta staternas andel av världens BNP har i stort sett varit densamma under denna period. Sanningen är att vi har dragit på oss högre skatter, mer restriktiva regler, mer påträngande tillsyn och licenser och inspektorer och byråkrater och tjänstemän. Det kanske var rimligt när den största delen av konkurrensen kom från den här världsdelen. Men det är inte rimligt i en värld där vi konkurrerar med Kina och Indien. Det är ännu större skäl för era och mina väljare och lyfta blicken högre, överge denna begränsade och förminskande regionala tullunion och på nytt upptäcka den globala mission som våra förfäder tog för givet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph