Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-08-Speech-3-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100908.10.3-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the real issue surrounding Mr Őry’s excellent report on the employment guidelines is whether the Council will take the recommendations into consideration. Last night, I was pleased to hear the Belgian Presidency commit to looking at the Parliament’s recommendations. I would say to the Council that it is crucial that they take on board many of the really excellent recommendations in Mr Őry’s report – in particular, I think, those referring to improved governance. Everybody agrees that the open method of coordination was certainly not effective with regard to the Lisbon agenda. We need to ensure that the targets and sub-targets contained are monitored and evaluated against the EU 2020 objectives. I am pleased that amendment 62 was accepted as, if implemented, I think that will help to ensure that there is a reduction in regional disparities. Finally, I fully support the concept that employment-enhancing growth should be based on decent work, as promoted by the ILO."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako skutečný problém se ve vynikající zprávě pana Őryho o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti jeví to, zda bude Rada brát tato doporučení v úvahu. Včera večer jsem byla potěšena tím, že se belgické předsednictví zavázalo prozkoumat doporučení Parlamentu. Chtěla bych Radě vzkázat, že je velmi důležité, aby zohlednila mnohá ze skutečně vynikajících doporučení ve zprávě pana Őryho – zvláště mám na mysli doporučení, která hovoří o lepší správě věcí veřejných. Všichni souhlasí s tím, že otevřená metoda koordinace rozhodně nebyla efektivní, pokud jde o lisabonskou agendu. Potřebujeme zajistit, že cíle a dílčí cíle budou sledovány a vyhodnocovány v porovnání s cíli EU 2020. Jsem potěšena tím, že byl přijat pozměňovací návrh 62, protože pokud bude uskutečněn, pomůže podle mého názoru zajistit snížení rozdílů mezi regiony. A konečně také plně podporuji koncepci, podle níž by růst zvyšující zaměstnanost měl být založen na důstojné práci, kterou prosazuje MOP."@cs1
"Hr. formand! Det egentlige spørgsmål i tilknytning til hr. Őrys fremragende betænkning om beskæftigelsesretningslinjerne er, om Rådet vil tage hensyn til henstillingerne. I aftes glædede jeg mig over at høre det belgiske formandskab forpligte sig til at se på Parlamentets henstillinger. Jeg vil gerne sige til Rådet, at det er afgørende, at det overtager så mange som muligt af de virkelig fremragende henstillinger i hr. Őrys betænkning, navnlig dem, der vedrører forbedret styring. Alle er enige i, at den åbne koordineringsmetode helt klart ikke var effektiv med hensyn til Lissabondagsordenen. Vi må sikre, at målene og delmålene overvåges og evalueres i forhold til EU 2020-målene. Jeg er glad for, at ændringsforslag 62 blev vedtaget, da jeg mener, at det, hvis det gennemføres, vil bidrage til at sikre, at de regionale forskelle nedbringes. Endelig støtter jeg fuldt ud tanken om, at en beskæftigelsesfremmende vækst bør baseres på anstændigt arbejde, sådan som ILO har slået til lyd for."@da2
"Herr Präsident, die eigentliche Frage in Bezug auf den hervorragenden Bericht von Herrn Őry über die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen ist, ob der Rat die Empfehlungen berücksichtigen wird. Gestern Abend war ich erfreut zu hören, dass der belgische Ratsvorsitz zugesagt hat, die Empfehlungen des Parlaments zu prüfen. Ich möchte dem Rat sagen, dass es sehr wichtig ist, dass er viele der wirklich hervorragenden Empfehlungen in Herrn Őrys Bericht aufnimmt – ich denke da insbesondere an die Empfehlungen in Bezug auf eine verbesserte Governance. Jeder würde zustimmen, dass die offene Koordinierungsmethode in Bezug auf die Agenda von Lissabon sicherlich nicht effektiv war. Wir müssen sicherstellen, dass die festgelegten Ziele und Zwischenziele am Maßstab der EU-2020-Ziele gemessen und überwacht werden. Ich freue mich, dass Änderungsantrag 62 angenommen wurde, da ich denke, dass seine Umsetzung bei der Verringerung von regionalen Unterschieden helfen wird. Außerdem unterstütze ich das Konzept, dass beschäftigungsförderndes Wachstum auf menschenwürdiger Arbeit basieren sollte, wie von der IAO vertreten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το πραγματικό ζήτημα όσον αφορά την εξαιρετική έκθεση του κ. Őry σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι εάν το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τις συστάσεις. Χθες το βράδυ, άκουσα με χαρά τη δέσμευση της βελγικής Προεδρίας να εξετάσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Θα έλεγα στο Συμβούλιο ότι είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετήσει πολλές από τις πραγματικά εξαιρετικές συστάσεις στην έκθεση του κ. Őry, ιδίως, θεωρώ, εκείνες που αναφέρονται στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Όλοι συμφωνούν ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού σίγουρα δεν ήταν αποτελεσματική σε σχέση με την ατζέντα της Λισαβόνας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προβλεπόμενοι κύριοι και επιμέρους στόχοι παρακολουθούνται και αξιολογούνται έναντι των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Είμαι ικανοποιημένη που εγκρίθηκε η τροπολογία 62, καθώς πιστεύω ότι θα βοηθήσει, εάν εφαρμοσθεί, να διασφαλισθεί η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τέλος, υποστηρίζω πλήρως τη συλλογιστική ότι η ανάπτυξη που αυξάνει την απασχόληση θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοπρεπή εργασία, όπως προωθήθηκε από τη ΔΟΕ."@el10
"Señor Presidente, el verdadero problema que rodea al excelente informe del señor Őry sobre las directrices de empleo es si el Consejo tendrá en cuenta las recomendaciones. Anoche, tuve el placer de escuchar a la Presidencia belga comprometiéndose a considerar las recomendaciones del Parlamento. Yo le diría al Consejo que es fundamental que asuma muchas de las excelentes recomendaciones del informe del señor Őry, en particular, creo, las que se refieren a una mejor gobernanza. Todo el mundo está de acuerdo en que el método abierto de coordinación ciertamente no era eficaz con respecto a la agenda de Lisboa. Tenemos que garantizar que los objetivos y sub-metas ahí contenidos sean supervisados y evaluados respecto a los objetivos de Europa 2020. Me complace que se haya aceptado la enmienda 62, dado que, si se aplica, creo que ayudará a garantizar que haya una reducción de las disparidades regionales. Por último, apoyo plenamente el concepto de que el crecimiento económico creador empleo debe basarse en el trabajo digno, tal como lo fomenta la OIT."@es21
"Mr President, the real issue surrounding Mr Őry’s excellent report on the employment guidelines is whether the Council will take the recommendations into consideration. Last night I was pleased to hear the Belgian Presidency commit to looking at the Parliament’s recommendations. I would say to the Council that it is crucial that they take on board many of the really excellent recommendations in Mr Őry’s report – in particular, I think, those referring to improved governance. Everybody agrees that the open method of coordination was certainly not effective with regard to the Lisbon agenda. We need to ensure that the targets and sub-targets contained are monitored and evaluated against the EU 2020 objectives. I am pleased that amendment 62 was accepted as, if implemented, I think that will help to ensure that there is a reduction in regional disparities. Finally, I fully support the concept that employment-enhancing growth should be based on decent work, as promoted by the ILO."@et5
"Arvoisa puhemies, todellinen kysymys työllisyyden suuntaviivoja käsittelevään Őryn erinomaiseen mietintöön liittyen on se, ottaako neuvosto suositukset huomioon. Olin mielissäni siitä, että puheenjohtajavaltio Belgia lupasi eilen tutustua parlamentin suosituksiin. Sanoisin neuvostolle, että on ratkaisevan tärkeää, että neuvosto hyväksyisi monet Őryn mietintöön sisältyvät todella erinomaiset suositukset ja mielestäni etenkin hallinnoinnin parantamista koskevat. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, ettei avoin koordinointimenetelmä todellakaan tehonnut Lissabonin strategian yhteydessä. Meidän on varmistettava, että tavoitteita ja alatavoitteita seurataan ja arvioidaan suhteessa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin. Olen mielissäni siitä, että tarkistus 62 hyväksyttiin, sillä jos se pannaan täytäntöön, sen avulla voidaan mielestäni varmistaa alueellisten erojen vähentäminen. Lopuksi haluan sanoa, että annan täyden tukeni ajatukselle siitä, että työllisyyttä tukeva kasvu olisi perustettava kunnollisiin työpaikkoihin ILOn esityksen mukaisesti."@fi7
"Monsieur le Président, la véritable question qui entoure l’excellent rapport de M. Őry relatifs aux lignes directrices pour l’emploi est de savoir si le Conseil prendra ses recommandations en ligne de compte. J’ai été heureuse d’entendre la Présidence belge promettre hier soir qu’elle se pencherait sur les recommandations du Parlement. Je souhaiterais dire au Conseil qu’il est fondamental qu’il avalise bon nombre des recommandations vraiment excellentes du rapport de M. Őry – plus particulièrement, à mes yeux, celles qui font référence à l’amélioration de la gouvernance. Tout le monde s’accorde à dire que la méthode de coordination ouverte n’a pas permis la réalisation efficace de l’agenda de Lisbonne. Nous devons veiller à ce que les objectifs et les sous-objectifs contenus dans le texte soient contrôlés et évalués en fonction des objectifs «Europe 2020». Je me réjouis de l’adoption de l’amendement 62 qui, s’il est appliqué, contribuera à la résorption des disparités régionales. Enfin, je soutiens pleinement le concept d’une croissance favorable à l’emploi fondée sur le travail décent, comme nous y encourage l’OIT."@fr8
". – Elnök úr, Őry úr foglalkoztatási iránymutatásokról szóló kitűnő jelentése kapcsán a valódi kérdés, hogy vajon a Tanács figyelembe fogja-e venni az ajánlásokat. Tegnap este örömmel hallottam, hogy a belga elnökség kötelezettséget vállal a parlamenti ajánlások megvizsgálására. Azt szeretném mondani a Tanácsnak, hogy döntő fontosságú, hogy sokat megfogadjanak az Őry úr jelentésében szereplő számos kitűnő ajánlás közül – úgy gondolom, különösen azokat, amelyek az irányítás javítására utalnak. Abban mindenki egyetért, hogy a nyitott koordinációs módszer semmi esetre sem volt hatékony a lisszaboni menetrend vonatkozásában. Biztosítanunk kell, hogy az abban szereplő célokat és alcélokat nyomon fogják követni és értékelni fogják az Európa 2020 célkitűzései szempontjából. Örülök, hogy a 62. módosítást elfogadtuk, mivel, ha ezt végrehajtják, úgy vélem, az segíteni fog a regionális egyenlőtlenségek csökkentésének biztosításában. Végül teljes mértékben támogatom azt az elképzelést, hogy a foglalkoztatást erősítő növekedésnek a tisztességes munkán kell alapulnia, ahogyan azt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) hirdeti."@hu11
"Signor Presidente, la vera domanda legata all'eccellente relazione dell'onorevole Őry sugli orientamenti in materia di occupazione è se il Consiglio prenderà in esame tali raccomandazioni. L'altra sera ho apprezzato l'impegno della Presidenza belga a prendere in considerazione le raccomandazioni del Parlamento. Vorrei rivolgermi al Consiglio puntualizzando che è fondamentale adottare molte delle eccellenti raccomandazioni contenute nella relazione dell'onorevole Őry e credo, in particolare, quelle relative al miglioramento della governance. Tutti concordano nel sostenere che il metodo di coordinamento aperto non si è rivelato per nulla efficace rispetto al programma di Lisbona. Dobbiamo assicurare che gli obiettivi primari e secondari indicati vengano monitorati e valutati sulla base degli obiettivi di Europa 2020. Mi compiaccio che l'emendamento 62 sia stato accolto in quanto ritengo che, se applicato, contribuirà ad assicurare minori disparità a livello regionale. Da ultimo, do il mio pieno appoggio all'idea che una crescita che incentivi l'occupazione debba fondarsi sul lavoro dignitoso, come promosso dall'OIL."@it12
"Pone pirmininke, tikroji problema, susijusi su nepriekaištingu C. Őry pranešimu dėl užimtumo gairių, yra ta, ar Taryba atsižvelgs į rekomendacijas. Praėjusį vakarą nudžiugau išgirdusi, kad Tarybai pirmininkaujanti Belgija įsipareigoja apsvarstyti Parlamento rekomendacijas. Norėčiau pabrėžti Tarybai, kad itin svarbu atsižvelgti į daugelį iš tikrųjų puikių C. Őry pranešime pateiktų rekomendacijų, visų pirma į tas, kuriose kalbama apie pagerintą valdymą. Visi sutinka, kad atvirojo koordinavimo metodas, be abejonės, nebuvo veiksmingas įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę. Turime užtikrinti, kad numatyti tikslai ir tarpiniai tikslai būtų patikrinti ir įvertinti remiantis strategijos „Europa 2020“ tikslais. Džiaugiuosi, kad buvo priimtas 62 pakeitimas, kuris, mano manymu, padės sumažinti regionų skirtumus, jeigu tik bus įgyvendintas. Galiausiai visiškai pritariu idėjai, kad užimtumą didinantis augimas turėtų būti grindžiamas padoriu darbu, kurį remia TDO."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, būtiskākais jautājums saistībā ar kunga lielisko ziņojumu par nodarbinātības politikas pamatnostādnēm attiecas uz to, vai Padome ņems vērā ieteikumus. Vakar mani iepriecināja tas, ka Beļģijas prezidentūra apņēmās ņemt vērā Parlamenta ieteikumus. Es vēlos teikt Padomei, ka ir ļoti svarīgi ņemt vērā vairākus patiešām lieliskus ieteikumus kunga ziņojumā — it īpaši es domāju ieteikumus, kuri attiecas uz uzlabotu pārvaldību. Visi ir vienisprātis, ka atvērtā koordinācijas metode noteikti nebija efektīva attiecībā uz Lisabonas programmu. Mums jānodrošina, lai mērķi un apakšmērķi tiktu uzraudzīti un novērtēti, pamatojoties uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. Es esmu gandarīta par to, ka tika pieņemts 62. grozījums, jo, pēc manām domām, šā grozījuma īstenošana palīdzēs mazināt reģionu atšķirības. Nobeigumā vēlos teikt, ka pilnībā atbalstu koncepciju, ka nodarbinātību veicinošas izaugsme pamatā jābūt pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai, ko atbalsta SDO."@lv13
"Mr President, the real issue surrounding Mr Őry’s excellent report on the employment guidelines is whether the Council will take the recommendations into consideration. Last night I was pleased to hear the Belgian Presidency commit to looking at the Parliament’s recommendations. I would say to the Council that it is crucial that they take on board many of the really excellent recommendations in Mr Őry’s report – in particular, I think, those referring to improved governance. Everybody agrees that the open method of coordination was certainly not effective with regard to the Lisbon agenda. We need to ensure that the targets and sub-targets contained are monitored and evaluated against the EU 2020 objectives. I am pleased that amendment 62 was accepted as, if implemented, I think that will help to ensure that there is a reduction in regional disparities. Finally, I fully support the concept that employment-enhancing growth should be based on decent work, as promoted by the ILO."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het punt waar het bij het uitstekende verslag van de heer Őry over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid werkelijk om gaat, is of de Raad de aanbevelingen in overweging zal nemen. Ik was gisterenavond blij het Belgische voorzitterschap te horen beloven naar de aanbevelingen van het Parlement te zullen kijken. Tegen de Raad zou ik willen zeggen dat het cruciaal is dat zij veel van de echt uitstekende aanbevelingen in het verslag van de heer Őry oppakken – naar mijn mening met name de aanbevelingen met betrekking tot betere governance. Iedereen is het erover eens dat de open coördinatiemethode beslist niet effectief was voor wat betreft de Lissabonagenda. We moeten ervoor zorgen dat de opgenomen doelstellingen en subdoelstellingen ten opzichte van de EU 2020-doelstellingen gecontroleerd en geëvalueerd worden. Het verheugt mij dat amendement 62 is aangenomen, want ik denk dat het, indien het ten uitvoer wordt gelegd, zal bijdragen aan vermindering van de regionale verschillen. Tot slot, ik steun het idee volledig dat werkgelegenheidsstimulerende groei gebaseerd moet zijn op fatsoenlijk werk, zoals wordt voorgestaan door de ILO."@nl3
"Panie przewodniczący! Faktyczny problem związany z doskonałym sprawozdaniem pana posła Őry’ego w zakresie wytycznych zatrudnienia polega na tym, czy Rada uwzględni te zalecenia. Wczoraj wieczorem z zadowoleniem wysłuchałam złożonej przez prezydencję belgijską obietnicy przeanalizowania zaleceń Parlamentu. Chciałabym powiedzieć Radzie, że kluczowe znaczenie ma uwzględnienie przez nią możliwie jak największej liczby doskonałych zaleceń zawartych w sprawozdaniu pana posła Öry’ego, moim zdaniem zwłaszcza odnoszących się do usprawnienia administracji. Wszyscy zgadzają się, że otwarta metoda koordynacji z pewnością nie była skuteczna w odniesieniu do programu lizbońskiego. Musimy zapewnić monitorowanie i ocenę wskazanych celów i celów częściowych w kontekście celów strategii Europa 2020. Cieszę się, że przyjęto poprawkę 62, ponieważ sądzę, że w razie jej wdrożenia pomoże ona zapewnić zmniejszenie różnic regionalnych. Wreszcie w pełni popieram koncepcję, zgodnie z którą wzrost sprzyjający zatrudnieniu opiera się na godnej pracy, co popiera Międzynarodowa Organizacja Pracy."@pl16
"Senhor Presidente, a verdadeira questão que se coloca relativamente ao excelente relatório do senhor deputado Őry sobre as orientações para o emprego é se o Conselho irá tomar as recomendações em consideração. Ontem à noite, escutei com satisfação a Presidência belga comprometer-se a analisar as recomendações do Parlamento. Gostaria de dizer ao Conselho que é crucial que acate muitas das recomendações verdadeiramente excelentes que constam do relatório do senhor deputado Őry – em particular, penso, aquelas que se referem à melhoria da governação. Todos concordam que o método aberto de coordenação não foi eficaz no que respeita à agenda de Lisboa. Temos de assegurar que os objectivos e sub-objectivos sejam acompanhados e avaliados à luz dos objectivos UE 2020. Congratulo-me por a alteração 62 ter sido aprovada, uma vez que, no meu entender, se for aplicada, ajudará a garantir uma redução das disparidades regionais. Por último, apoio plenamente o conceito de que o crescimento do emprego se deve basear nos princípios do trabalho digno, como promovido pela OIT."@pt17
"Domnule președinte, adevărata problemă în cazul raportului domnului Őry privind orientările de ocupare a forței de muncă este dacă Consiliul va lua în considerare recomandările. Aseară am fost bucuroasă să aud că Președinția belgiană se angajează să analizeze recomandările Parlamentului. I-aș spune Consiliul că este important să accepte multe dintre recomandările cu adevărat excelente din raportul domnului Őry – mai ales, cred eu, acelea referitoare la ameliorarea guvernanței. Toată lumea este de acord că metoda deschisă de coordonare nu a fost deloc eficientă în programul Lisabona. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele și subobiectivele pe care le cuprinde sunt monitorizate și evaluate în raport cu obiectivele UE 2020. Mă bucur că amendamentul 62 a fost acceptat, întrucât, dacă va fi implementat, cred că va ajuta la garantarea unei diminuări a diferențelor între regiuni. În sfârșit, sprijin pe deplin conceptul conform căruia creșterea creatoare de locuri de muncă ar trebui să fie bazată pe munca decentă, așa cum este promovată de către OIM."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, skutočná otázka spojená s vynikajúcou správou pána Őryho o usmerneniach pre oblasť zamestnanosti znie, či Rada bude prihliadať na tieto odporúčania. Včera večer ma potešilo, že belgické predsedníctvo sa zaviazalo prihliadať na odporúčania Parlamentu. Chcela by som Rade povedať, že je nevyhnutné, aby prijala viaceré zo skutočne vynikajúcich odporúčaní, ktoré obsahuje správa pána Őryho. Mám na mysli najmä odporúčania, ktoré sa týkajú lepšieho riadenia. Každý bude súhlasiť s tým, že otvorená metóda koordinácie určite nebola vo vzťahu k lisabonskému programu účinná. Musíme zabezpečiť, aby sa ciele a čiastkové ciele, ktoré obsahuje, sledovali a hodnotili vo vzťahu k cieľom stratégie EÚ 2020. Som rada, že bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62, pretože ak sa bude vykonávať, myslím si, že pomôže zabezpečiť zníženie regionálnych rozdielov. Na záver vyjadrujem svoju plnú podporu koncepcii, že rast podporujúci zamestnanosť by mal byť založený na dôstojnej práci, ktorú presadzuje Medzinárodná organizácia práce."@sk19
"Gospod predsednik, resnično vprašanje, ki obkroža odlično poročilo gospoda Őryja o smernicah zaposlovanja, je, ali bo Svet upošteval priporočila. Včeraj zvečer sem bila zadovoljna, da se je belgijsko predsedstvo zavezalo preučiti priporočila Parlamenta. Svetu bi povedala, da je ključno, da upošteva številna resnično odlična priporočila v poročilu gospoda Őryja – po mojem mnenju predvsem tista, ki zadevajo izboljšano upravljanje. Vsi se strinjajo, da odprta metoda usklajevanja v zvezi z lizbonsko agendo vsekakor ni bila učinkovita. Zagotoviti moramo, da se cilje in podcilje nadzoruje in ocenjuje glede na cilje EU 2020. Zadovoljna sem, da je bil predlog spremembe 62 sprejet, saj menim, da bo njegovo izvajanje pomagalo zagotoviti zmanjšanje regionalnih razlik. Nazadnje, popolnoma podpiram koncept, da mora rast, ki spodbuja zaposlovanje, temeljiti na dostojnem delu, kot spodbuja MOD."@sl20
"Herr talman! Den verkliga frågan kring Csaba Őrys utmärkta betänkande om riktlinjer för sysselsättningen är huruvida rådet kommer att beakta rekommendationerna. Jag gladdes i går kväll åt att höra det belgiska ordförandeskapet åta sig att titta på parlamentets rekommendationer. Jag skulle vilja säga till rådet att det är avgörande att de accepterar många av de verkligt utmärkta rekommendationerna i betänkandet – särskilt de som handlar om förbättrad förvaltning tror jag. Alla är överens om att den öppna samordningsmetoden definitivt inte kan vara effektiv när det gäller Lissabonagendan. Vi behöver se till att dessa mål och delmål övervakas och utvärderas gentemot målsättningarna för EU 2020. Jag är glad att ändringsförslag 62 accepterades eftersom jag tror att om det införlivas kommer det att bidra till att minska de regionala skillnaderna. Avslutningsvis stöder jag till fullo tanken att tillväxt som förbättrar sysselsättningen bör grundas på anständigt arbete såsom ILO förespråkar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph