Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-07-Speech-2-543"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100907.33.2-543"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, commissaris, de vrijheid van meningsuiting staat onder grote druk in Europa en in Nederland. Onder druk van de multiculturalistische elite worden mensen vervolgd die volkomen terecht wijzen op het gevaar van religies en ideologieën. Kritiek op religies en ideologie is altijd legitiem. Het feit dat men besluit om iets te geloven, is een eigen vrijwillige keuze waarmee anderen niet moeten worden lastig gevallen. In een geloof of ideologie word je niet geboren, maar je omarmt het omdat je denkt dat het jouw waarheid is. Maar dat is een eigen waarheid, die je voor jezelf moet houden en waar je anderen niet mee moet lastigvallen. Zodra die waarheid pretendeert een alomvattende waarheid te zijn, die ook nog eens het staatsrecht, het strafrecht, het burgerlijk recht en ga zo maar door, wil wijzigen, dan wordt het levensgevaarlijk. Kritiek op iemands ideologie of geloof moet volkomen vrij zijn van vervolging, op welke wijze dan ook. Individuele beslissingen, belevenissen mogen niet boven de wet staan. Beledigen of kwetsen is een recht dat iedereen bezit. Dat is niet altijd even leuk voor de ontvanger, maar het is de basis van de vrijheid van meningsuiting, want liefkozingen en lofuitingen behoeven geen bescherming. Kwetsen en beledigen mag en kan. De waarheid is niet altijd leuk. De vrijheid van meningsuiting is uiteindelijk ontstaan als bescherming van de burger tegen tirannieke vorsten die hun burgers onderdrukten. Die vrijheid heeft de functie om de heersende macht te bekritiseren en bij te stellen. Het is de mogelijkheid van de gewone burger om zich te uiten tegenover een maatschappelijke elite, die haar uitdrukkelijke normen en waardepatronen aan burgers wil opleggen. In Nederland worden politici, cartoonisten en columnisten opgepakt, verhoord of aangeklaagd, juist omdat zij gebruik maken van dit recht, het recht om hun mening te uiten. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het politieke wanproces tegen mijn partijleider Geert Wilders. Die wordt vervolgd omdat wij als Partij voor de Vrijheid terecht wijzen op de gevaren van de politieke ideologie, de islam. De islam is meer dan welke stroming of ideologie dan ook debet aan de teloorgang van de vrijheid van meningsuiting in ons tijdsgewricht. Hij bedreigt en intimideert iedereen die kritiek heeft op het maatschappij-ontwrichtende karakter van de islam. De strijd om de vrijheid van meningsuiting is nog lang niet voorbij. De residuen van de tirannieke vorsten waren nog door Europa. De Partij voor de Vrijheid zou graag een soort van in Europa willen. Hoe denkt de Commissie daarover? Graag een reactie van mevrouw Kroes."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, svoboda projevu je v Evropě i v Nizozemsku pod velkým tlakem. Multikulturní elita využívá svůj tlak a v důsledku toho jsou stíháni lidé, kteří zcela správně poukazují na to, jakou hrozbu představují náboženství a ideologie. Kritika náboženství a ideologie je vždy legitimní. Pokud se lidé rozhodnou, že budou v něco věřit, je to jen jejich svobodná vůle, která nesmí nijak omezovat ostatní. Lidé se do víry a ideologie nerodí, ale přijímají ji, neboť pro ně je to pravda. Ale pořád je to jen jejich pravda, kterou by si měli nechat pro sebe a neobtěžovat s tím ostatní. Jakmile se tato pravda prohlásí za pravdu univerzální, a co víc, bude usilovat o změnu ústavního práva, trestního práva, občanského práva atd., stává se vysoce nebezpečnou. Kritika něčí ideologie nebo víry nesmí podléhat žádné formě stíhání. Osobní rozhodnutí a zkušenosti nemohou být nad zákon. Každý má právo na to, aby ranil nebo zaútočil; není nezbytné být vždycky terčem, ale to je základ svobody projevu, jakože lichotky ani pochvalná slova žádnou ochranu nepotřebují. Rána nebo útok jsou nejen možné, ale i legitimní. Pravda může někdy ranit. Nakonec se svoboda projevu projeví, aby chránila občany před útiskem ze strany tyranů. Tato svoboda funguje jako způsob, jak kritizovat a regulovat vládnoucí moc. Je to příležitost pro běžné občany, aby sociální elitě usilující o to, aby jim vnutila své konkrétní normy a hodnoty, sdělili své názory. V Nizozemsku jsou zatýkáni, vyslýcháni a prověřováni politici, kreslíři i sloupkaři právě kvůli tomu, že vykonávají své právo – právo na svobodu projevit svůj názor. Nejvýraznějším příkladem je absurdní politický soud s lídrem mé strany Geertem Wildersem. Je stíhán proto, že my, Nizozemská strana za svobodu (PVV), správně poukazujeme na to, jakou hrozbu představuje politická ideologie islámu. Islám nese za současnou ztrátu svobody projevu větší odpovědnost než kterékoli jiné hnutí nebo ideologie. Ohrožuje a zastrašuje každého, kdo kritizuje jeho sociálně rozvratnou povahu. Boj za svobodu zdaleka nekončí. Nástupci tyranizujících vládců stále tvoří v Evropě většinu. Nizozemská strana za svobodu chce v Evropě obdobu prvního dodatku americké ústavy. Jaký na to má Komise názor? Rád bych od paní komisařky Kroesové slyšel odpověď."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Ytringsfriheden er under stort pres i Europa og Nederlandene. Den multikulturelle elite lægger pres på folk, så de mennesker, der helt med rette peger på den trussel, som religioner og ideologier udgør, bliver forfulgt. Det er altid legitimt at kritisere religioner og ideologier. Mennesker vælger at tro på noget af egen fri vilje, og det må ikke være til gene for andre. Mennesker bliver ikke født ind i en tro eller ideologi, men tilslutter sig en trosretning eller ideologi, fordi det for dem er sandheden. Men det er kun sandheden for dem selv, og de skal holde deres overbevisning for sig selv og ikke belemre andre med den. Så snart man giver udtryk for, at denne sandhed er en almengyldig sandhed og, hvad værre er, forsøger at ændre forfatningsretten, strafferetten, civilretten osv., bliver det yderst farligt. Kritik af en persons ideologi eller tro må ikke på nogen måde antage form af forfølgelse. Privatpersoners beslutninger og erfaringer kan ikke stå hævet over loven. Alle har ret til at være skyld i sårede eller krænkede følelser, og det er ikke altid så rart at være den, der står for skud, men det er selve grundlaget for ytringsfriheden, idet man ikke behøver at beskytte retten til at sige kærlige og rosende ord. Det er både muligt og helt legitimt at være skyld i sårede eller krænkede følelser. Det gør nogle gange ondt at høre sandheden. Når alt kommer til alt, udsprang ytringsfriheden af behovet for at beskytte borgerne imod undertrykkelse fra tyranniske magthaveres side. Denne frihed fungerer som en måde, hvorpå man kan udøve kritik og foretage justeringer i forhold til den herskende magt. Almindelige borgere har dermed mulighed for at give deres mening til kende over for en samfundselite, der søger at pådutte borgerne nogle bestemte standarder og værdier. I Nederlandene bliver politikere, vittighedstegnere og skribenter anholdt, forhørt eller anklaget, lige netop fordi de har gjort brug af denne rettighed – retten til at give udtryk for sin holdning. Det mest bemærkelsesværdige eksempel herpå er den absurde politiske retssag mod min partiformand, Geert Wilders. Han står tiltalt, fordi vi i det nederlandske frihedsparti (PVV) med rette peger på farerne ved den politiske ideologi, som islam udgør. Islam bærer et større ansvar end nogen som helst anden bevægelse eller ideologi for det tab af ytringsfrihed, vi oplever i vores tid. Denne religion udgør en trussel for og intimiderer enhver, der forholder sig kritisk til dens egen socialt ødelæggende karakter. Kampen for ytringsfriheden er langt fra ovre. Efterkommerne efter de tyranniske magthavere har stadigvæk frit spil i Europa. PVV så gerne en form for bestemmelse i Europa svarende til "First Amendment" i USA's forfatning. Hvad er Kommissionens holdning til dette? Jeg vil gerne have et svar fra kommissær Kroes."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, die Freiheit der Meinungsäußerung steht in Europa und den Niederlanden unter großem Druck. Die multikulturelle Elite übt Druck aus, sodass Menschen, die zu Recht auf die Bedrohung durch Religionen und Ideologien hinweisen, verfolgt werden. Kritik an Religionen und Ideologien ist immer legitim. Die Entscheidung der Menschen, an etwas zu glauben, geschieht aus freien Stücken und darf anderen keine Unannehmlichkeiten bereiten. Menschen werden nicht in einen Glauben oder in eine Ideologie hineingeboren, sondern entscheiden sich dafür, weil diese für sie der Wahrheit entspricht. Allerdings ist es ihre eigene Wahrheit; sie sollten sie für sich behalten und andere nicht damit belästigen. Sobald diese Wahrheit allerdings vorgibt, eine universelle Wahrheit zu sein, und darüber hinaus das Verfassungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht usw. ändern möchte, wird sie sehr gefährlich. Die Kritik an der Ideologie oder dem Glauben einer Person darf nicht zu Verfolgung in jeglicher Form führen. Individuelle Entscheidungen und Erfahrungen dürfen nicht über dem Recht stehen. Jeder hat das Recht, jemanden zu kränken oder zu beleidigen; es ist nicht immer schön, der Empfänger zu sein, aber dies ist die Grundlage der freien Meinungsäußerung. Schließlich bedürfen auch schmeichelnde oder lobende Worte keiner Regelung. Jemanden zu kränken oder zu beleidigen, ist nicht nur möglich, sondern auch legitim. Manchmal tut die Wahrheit nun einmal weh. Letztendlich wurde die Freiheit der Meinungsäußerung eingerichtet, um Bürger vor der Unterdrückung tyrannischer Herrscher zu schützen. Diese Freiheit wird ausgeübt, indem die herrschende Macht kritisiert wird und Änderungen an ihr vorgenommen werden. Sie stellt eine Möglichkeit für die einfachen Bürger dar, ihre Ansichten einer sozialen Elite mitzuteilen, die versucht, ihnen ihre bestimmten Normen und Werte aufzuerlegen. In den Niederlanden werden Politiker, Karikaturisten und Kolumnisten verhaftet, befragt oder angeklagt, gerade weil sie dieses Recht ausgeübt haben - das Recht ihre Meinung zu äußern. Das beachtenswerteste Beispiel dafür ist der absurde politische Prozess gegen den Vorsitzenden meiner Partei, Geert Wilders. Er wird strafrechtlich verfolgt, da wir, die niederländische Partei für die Freiheit (PVV), zu Recht auf die Gefahren der politischen Ideologie des Islam verweisen. Der Islam trägt für den Verlust der freien Meinungsäußerung in der heutigen Zeit eine größere Verantwortung als jede andere Bewegung oder Ideologie. Er bedroht und schüchtert jeden ein, der seinen eigenen, antisozialen Charakter kritisiert. Der Kampf für die freie Meinungsäußerung ist noch lange nicht vorbei. Die Überreste der tyrannischen Machthaber sind in Europa immer noch vorhanden. Die PVV würde eine Art „ersten Änderungsantrag“ in Europa begrüßen. Wie sieht der Standpunkt der Kommission diesbezüglich aus? Auf diese Frage würde ich gerne eine Antwort von Frau Kommissarin Kroes erhalten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η ελευθερία της έκφρασης υφίσταται μεγάλη πίεση στην Ευρώπη και στις Κάτω Χώρες. Η πολυεθνική ελίτ ασκεί πίεση με αποτέλεσμα να διώκονται οι άνθρωποι που υπογραμμίζουν δικαιολογημένα το κίνδυνο που απορρέει από θρησκείες και ιδεολογίες. Η κριτική των θρησκειών και των ιδεολογιών νομιμοποιείται πάντα. Η επιλογή των ανθρώπων να πιστεύουν σε κάτι απορρέει από τη δική τους ελεύθερη βούληση και δεν πρέπει να ενοχλεί τους άλλους. Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με μια πίστη ή ιδεολογία, αλλά την ασπάζονται γιατί γι’ αυτούς αυτή είναι η αλήθεια. Όμως είναι η δική τους αλήθεια, και θα πρέπει να την κρατούν για τον εαυτό τους και να μην ενοχλούν άλλους με αυτήν. Μόλις η αλήθεια αυτή προβληθεί ως καθολική αλήθεια και, ακόμα χειρότερα, αρχίσει να επιδιώκει την τροποποίηση της συνταγματικής νομοθεσίας, του ποινικού δικαίου, του αστικού δικαίου κλπ., γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Η κριτική της ιδεολογίας ή της πίστης ενός προσώπου δεν πρέπει να διώκεται με καμία μορφή. Οι ατομικές αποφάσεις και εμπειρίες δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πληγώνει ή να προσβάλλει· δεν είναι πάντα τόσο ωραίο να βρίσκεται κανείς στη θέση του αποδέκτη, όμως αυτή είναι η βάση της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς οι κολακείες και οι έπαινοι δεν χρειάζονται προστασία. Η πρόκληση τραυμάτων ή η προσβολή είναι και πιθανές και νομιμοποιούνται. Η αλήθεια πονάει μερικές φορές. Σε τελευταία ανάλυση, η ελευθερία της έκφρασης δημιουργήθηκε για να προστατεύει τους πολίτες από την καταπίεση τυραννικών κυβερνητών. Η ελευθερία αυτή λειτουργεί ως ένας τρόπος άσκησης κριτικής και διόρθωσης της κυβερνώσας δύναμης. Αντιπροσωπεύει μια δυνατότητα να καταστήσουν οι απλοί πολίτες γνωστές τις απόψεις τους σε μια κοινωνική ελίτ που προσπαθεί να τους επιβάλει τις ειδικές προδιαγραφές και αξίες της. Στις Κάτω Χώρες, πολιτικοί, σκιτσογράφοι και αρθρογράφοι φυλακίζονται, ανακρίνονται ή τους απαγγέλλονται κατηγορίες ακριβώς επειδή άσκησαν αυτό το δικαίωμα – το δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους. Το πιο αξιοσημείωτο σχετικό παράδειγμα είναι η παράλογη πολιτική δίκη κατά του ηγέτη του κόμματός μου, Geert Wilders. Διώκεται διότι εμείς, το ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV), επισημαίνουμε δικαιολογημένα τους κινδύνους της πολιτικής ιδεολογίας του Ισλάμ. Το Ισλάμ φέρει μεγαλύτερη ευθύνη από οποιαδήποτε άλλη κίνηση ή ιδεολογία για την απώλεια της ελευθερίας της έκφρασης στον καιρό μας. Απειλεί και εκφοβίζει όποιον εκφράζει κριτική στην κοινωνικά ανατρεπτική του φύση. Η μάχη για την ελευθερία της έκφρασης θα αργήσει ακόμα πολύ να τελειώσει. Τα κατάλοιπα των τυραννικών κυβερνητών κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα στην Ευρώπη. Το PVV θα ήθελε να δει ένα είδος «Πρώτης Τροποποίησης» στην Ευρώπη. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής γι’ αυτό; Θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση από την Επίτροπο Kroes."@el10
"Madam President, Commissioner, freedom of expression is under great pressure in Europe and the Netherlands. The multicultural elite is putting pressure to bear so that people quite rightly pointing out the threat posed by religions and ideologies are being persecuted. Criticism of religions and ideology is always legitimate. People’s choice to believe in something is taken of their own free will and must not inconvenience others. People are not born into a faith or ideology but embrace it because, for them, it is the truth. Yet it is their own truth; they should keep it to themselves and not inconvenience others with it. As soon as that truth professes to be a universal truth and, what is more, seeks to amend constitutional law, criminal law, civil law and so on, it becomes highly dangerous. Criticism of a person’s ideology or faith must not be subject to persecution in any shape or form. Individual decisions and experiences cannot be above the law. Everyone has the right to cause hurt or offence; it is not always as nice to be on the receiving end, but it is the basis of freedom of expression, as caresses and words of praise do not need safeguarding. Causing hurt or offence is both possible and legitimate. The truth sometimes hurts. At the end of the day, freedom of expression arose in order to protect citizens against oppression by tyrannical rulers. This freedom functions as a way of criticising and making adjustments to the ruling power. It represents an opportunity for ordinary citizens to make their views known to a social elite seeking to impose its particular standards and values on them. In the Netherlands, politicians, cartoonists and columnists are being arrested, questioned or charged precisely because they have exercised this right – the right to express their views. The most noteworthy example of this is the absurd political trial against my party leader Geert Wilders. He is being prosecuted because we, the Dutch Party for Freedom (PVV), rightly point out the dangers of the political ideology that is Islam. Islam bears greater responsibility than any other movement or ideology for the loss of freedom of expression in our times. It threatens and intimidates anyone critical of its own socially disruptive nature. The fight for freedom of expression is far from over. The remnants of the tyrannical rulers are still at large in Europe. The PVV would like to see a kind of ‘First Amendment’ in Europe. What is the Commission’s opinion on this? I should like to hear a response from Commissioner Kroes."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, la libertad de expresión se encuentra bajo una gran presión en Europa y en los Países Bajos. La elite multicultural está presionando para que se persiga a las personas que, con toda razón, señalan la amenaza que suponen religiones e ideologías. La crítica de religiones e ideología es siempre legítima. La decisión de las personas de creer en algo se toma por libre voluntad y no debe molestar a los demás. La gente no nace con una fe o una ideología, sino que la escoge porque, para ellos, es la verdad. Sin embargo, es su propia verdad; deben guardársela para ellos y no molestar a los demás con ella. En cuanto se afirma que esa verdad es una verdad universal y, lo que es más, se trata de cambiar la legislación constitucional, penal, civil, etc., empieza a ser muy peligrosa. Las críticas a la ideología o la fe de una persona no deben ser objeto de persecuciones de ningún tipo. Las decisiones y experiencias individuales no pueden estar por encima de la ley. Todo el mundo tiene derecho a ofender o herir a los demás; no siempre es agradable para quien es el objeto de la ofensa, pero es la base de la libertad de expresión, ya que las alabanzas y caricias no necesitan protección. Herir u ofender a los demás es posible y también legítimo. A veces la verdad duele. De hecho, la libertad de expresión surgió para proteger a los ciudadanos de la opresión de gobernantes tiránicos. Esta libertad funciona como un medio para criticar y cambiar a quienes detentan el poder. Constituye una oportunidad para que los ciudadanos normales den a conocer sus opiniones a una elite social que trata de imponerles normas y valores concretos. En los Países Bajos, políticos, humoristas gráficos y columnistas están siendo detenidos, interrogados o acusados precisamente porque han ejercido este derecho, el derecho a expresar sus opiniones. El ejemplo más destacable de esto es el absurdo juicio político contra el líder de mi partido, Geert Wilders. Está siendo procesado porque nosotros, el Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV), llamamos la atención, con razón, sobre los peligros de la ideología política que es el Islam. El Islam es más responsable que cualquier otro movimiento o ideología por la pérdida de libertad de expresión de nuestros días. Amenaza e intimida a todos los que critican su propia naturaleza generadora de conflicto social. La lucha por la libertad de expresión sólo ha comenzado. Los vestigios de los gobernantes tiránicos siguen en su mayoría presentes en Europa. Al PVV le gustaría que en Europa pudiéramos invocar una especie de «primera enmienda». ¿Cuál es la opinión de la Comisión al respecto? Quisiera que la Comisaria Kroes contestara a mi pregunta."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Sõnavabadus on Euroopas ja Hollandis suure surve all. Mitmekultuuriline eliit avaldab survet selleks, et kiusata taga inimesi, kes juhivad õigustatult tähelepanu eri uskudest ja ideoloogiatest põhjustatud ohule. Kriitika uskude ja ideoloogia kohta on alati õiguspärane. Inimeste valik uskuda millessegi põhineb nende vabal tahtel ega tohi tekitada teistele ebamugavust. Inimesed ei sünni usu või ideoloogiaga, vaid võtavad selle omaks, sest see on nende jaoks tõde. Kuid see on siiski nende endi tõde, mille nad peaksid endale hoidma, mitte põhjustama sellega teistele ebamugavust. Niipea kui see tõde kuulutab end üldkehtivaks tõeks ja – veelgi enam – püüab muuta põhiseaduslikku õigust, kriminaalõigust, tsiviilõigust jne, muutub see väga ohtlikuks. Isiku ideoloogia või usu kritiseerimise pärast ei tohiks kedagi mingil kujul taga kiusata. Üksikisiku otsused ja kogemused ei saa olla seadusest kõrgemal. Igaühel on õigus haiget teha või solvata. Alati ei ole hea tunne olla selle rollis, kellele tehakse haiget või keda solvatakse, kuid see on sõnavabaduse alus, sest kõrvu paitavate hellituste ja kiidusõnade eest ju kaitset ei vajata. Valu põhjustamine või solvamine on võimalik ja õiguspärane. Tõde on vahetevahel valus kuulata. Lõppude lõpuks tekkis sõnavabadus selleks, et kaitsta inimesi türannide rõhumise eest. See vabadus toimib valitseva võimu kritiseerimise ja kohandamise kaudu. See kujutab endast tavakodanike võimalust teha oma seisukohad teatavaks ühiskonna eliidile, kes soovib kehtestada tavakodanikele oma konkreetseid norme ja väärtusi. Poliitikuid, karikaturiste ja kolumniste vahistatakse, kuulatakse üle ja mõistetakse süüdi Hollandis just sellepärast, et nad on kasutanud oma õigust – õigust väljendada oma arvamust. Selle kõige eredam näide on absurdne poliitiline kohtupidamine minu erakonna liidri Geert Wildersi üle. Ta on kohtu alla antud sellepärast, et meie, Hollandi Vabaduspartei, juhime õigustatult tähelepanu sellise poliitilise ideoloogia ohtudele, nagu seda on islam. Islam vastutab enam kui ükskõik milline muu liikumine või ideoloogia sõnavabaduse kaotamise eest meie ajastul. See ähvardab ja hirmutab kõiki, kes on selle usu hävitava olemuse suhtes kriitilised. Võitlus sõnavabaduse eest ei ole kaugeltki läbi. Türannide jäänukeid on Euroopas veel palju. Hollandi Vabaduspartei sooviks, et Euroopas oleks midagi „esimese konstitutsiooniparanduse” sarnast. Milline on komisjoni seisukoht selles küsimuses? Tahaksin kuulda volinik Kroesi vastust."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ilmaisunvapauteen kohdistuu suuri paine Euroopassa ja Alankomaissa. Monikulttuurisen eliitin painostuksen vuoksi henkilöitä, jotka aivan perustellusti muistuttavat uskontojen ja ideologioiden muodostamasta vaarasta, vainotaan. Uskontojen ja ideologioiden arvostelu on aina oikeutettua. Ihmiset tekevät valinnan uskoa johonkin vapaasta tahdostaan, eikä se saa haitata muita. Ihmiset eivät synny johonkin uskontoon tai ideologiaan vaan omaksuvat sen, koska heille se on totuus. Se on kuitenkin heidän oma totuutensa; heidän olisi pidettävä se omana tietonaan eikä häirittävä sillä muita. Kun tämän totuuden väitetään olevan yleinen totuus tai sillä jopa yritetään muuttaa perustuslakia, rikoslakia, siviilioikeutta ja niin edelleen, siitä tulee erittäin vaarallinen. Jonkun henkilön ideologian tai uskon arvostelu ei saa olla minkäänlaisen vainon peruste. Yksittäiset päätökset tai kokemukset eivät voi olla lain yläpuolella. Kaikilla on oikeus satuttaa tai loukata; ei ole aina kovin hauskaa olla vastaanottajan asemassa, mutta tämä on ilmaisunvapauden perusta, sillä hellittely ja ylistäminen eivät tarvitse suojaamista. Tunteiden loukkaaminen on sekä mahdollista että oikeutettua. Totuus tekee joskus kipeää. Ilmaisunvapaus syntyi alun perin kansalaisten suojelemiseksi tyrannimaisten hallitsijoiden vainolta. Tämä vapaus toimii keinona arvostella ja muuttaa hallitusvaltaa. Se tarjoaa tavallisille kansalaisille mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä yhteiskunnan eliitille, joka yrittää tuputtaa heille omia normejaan ja arvojaan. Alankomaissa poliitikkoja, pilapiirtäjiä ja kolumnisteja pidätetään, kuulustellaan tai asetetaan syytteeseen juuri siksi, että he ovat käyttäneet tätä oikeutta – oikeutta ilmaista mielipiteensä. Huomattavin esimerkki tästä on absurdi poliittinen oikeudenkäynti puolueeni johtajaa Geert Wildersiä vastaan. Hänet on asetettu syytteeseen, koska me, Alankomaiden vapauspuolue (PVV), aivan perustellusti tuomme esiin islamin poliittisen ideologian vaarat. Islam on kaikkia muita liikkeitä tai ideologioita suuremmassa vastuussa ilmaisunvapauden rajoittamisesta meidän aikanamme. Se uhkailee ja pelottelee kaikkia, jotka suhtautuvat kriittisesti sen yhteiskuntaa hajottavaan luonteeseen. Taistelu ilmaisunvapauden puolesta ei ole läheskään ohi. Tyrannihallitsijoiden jäänteet rehottavat edelleen Euroopassa. PVV haluaisi, että Euroopassa säädettäisiin jotain Yhdysvaltojen perustuslain ensimmäisen muutoksen kaltaista. Mikä on komission kanta tähän? Toivoisin komission jäsenen Neelie Kroesin vastaavan tähän."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, la liberté d’expression subit une pression importante en Europe et aux Pays-Bas. L’élite multiculturelle fait pression pour que soient persécutés ceux qui, à juste titre, montrent du doigt la menace posée par les religions et les idéologies. La critique des religions et de l’idéologie est toujours légitime. Les gens utilisent leur libre arbitre quand ils décident de croire en quelque chose, et ce choix ne doit pas devenir une contrainte pour les autres. Les gens ne naissent pas dans une foi ou une idéologie mais l’adoptent parce que, pour eux, cette foi ou cette idéologie représente la vérité. Mais c’est leur propre vérité; ils feraient mieux de la garder pour eux et de ne pas importuner les autres. Dès que cette vérité prétend être une vérité universelle, et surtout, dès qu’elle entreprend de modifier le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit civil etc., elle devient très dangereuse. La critique à l’encontre de l’idéologie ou de la foi d’une personne ne doit pas entraîner de poursuites, sous quelque forme que ce soit. Les décisions et expériences individuelles ne peuvent pas être au-dessus des lois. Chacun a le droit de vexer ou de froisser les sensibilités; ce n’est pas toujours agréable d’être la cible de critiques, mais c’est là le fondement de la liberté d’expression, parce que personne n’a besoin de protéger la liberté de flatter. Blesser ou froisser est à la fois possible et légitime. Parfois, la vérité blesse. En fin de compte, la liberté d’expression avait pour objectif initial de protéger les citoyens contre l’oppression des tyrans. Cette liberté permet de critiquer et de faire fléchir le pouvoir. Elle permet aux citoyens ordinaires de se faire entendre des élites sociales qui tentent de leur imposer des normes et des valeurs particulières. Aux Pays-Bas, on arrête des hommes politiques, des dessinateurs humoristiques et des journalistes d’opinion, on les interroge ou on les inculpe précisément parce qu’ils ont exercé ce droit - le droit d’exprimer leur avis. L’exemple le plus remarquable de cette tendance est le procès politique absurde intenté au chef de mon parti, Geert Wilders. Il est poursuivi parce que nous, le Parti néerlandais pour la liberté (PVV), soulignons à juste titre les dangers de l’idéologie politique de l’islam. L’islam porte une plus grande responsabilité que tout autre mouvement ou toute autre idéologie pour la perte de liberté d’expression à notre époque. Il menace et intimide quiconque critique son propre caractère socialement déstabilisateur. Le combat pour la liberté d’expression est loin d’être terminé. Il reste des tyrans en liberté en Europe. Le PVV voudrait voir une sorte de «premier amendement» en Europe. Qu’en pense la Commission? Je voudrais obtenir une réponse de Mme la commissaire Kroes."@fr8
". Tisztelt elnök asszony, biztos asszony! A véleménynyilvánítás szabadsága óriási nyomás alatt van Európában, és azon belül Hollandiában. A multikulturális elit nyomást gyakorol, így az emberek jogosan hívják fel a figyelmet az üldözött vallások és ideológiák által jelentett veszélyre. A vallások és az ideológiák bírálata mindig jogos. Az emberek szabad akaratukból döntenek úgy, hogy hisznek valamiben, és ennek a döntésnek nem szabad kényelmetlenséget okoznia másoknak. Az emberek nem születnek hittel vagy valamilyen ideológiával, hanem választják azt, mert számukra az jelenti az igazságot. De ez az ő saját igazságuk; tartsák meg maguknak és ne zavarjanak vele másokat! Ha ezt az igazságot egyetemes igazságként ismerik el, és – mi több – ennek alapján az alkotmányos jog, a büntetőjog, a polgári jog stb. módosítására törekednek, ez az egész nagyon veszélyessé válik. Az egyén által vallott ideológia vagy hit bírálata nem szolgálat alapul semmiféle üldöztetésnek. Egyéni döntések és tapasztalatok nem állhatnak a törvény felett. Mindenkinek joga van fájdalmat vagy sérelmet okozni; bár nem mindig kellemes elszenvedni ezeket, de ez a véleménynyilvánítás szabadságának alapja, mivel a dédelgetés és a dicséret nem igényel védelmet. Fájdalom vagy sérelem okozása lehetséges és jogos is egyben. Az igazság fájhat. A véleménynyilvánítás szabadsága végül is azért alakult ki, hogy védelmet nyújtson a polgároknak a zsarnokok elnyomása ellen. Ez a szabadság biztosítja, hogy bírálni lehet az uralkodó hatalmat és változtatni lehet rajta. Lehetőség a hétköznapi polgárok számára arra, hogy ismertessék nézeteiket a társadalmi elittel, akik saját normáikat és értékeiket akarják rájuk erőltetni. Hollandiában ma politikusokat, karikaturistákat és újságírókat tartóztatnak le, hallgatnak ki vagy vádolnak meg csak azért, mert ezt a jogukat – a véleményük kifejezéséhez való jogot – gyakorolták. A leginkább figyelemre méltó példa a pártom vezetője, Geert Wilders ellen indított abszurd politikai per. Azért állítják bíróság elé, mert mi, a holland Szabadságpárt (PVV) nagyon helyesen felhívjuk a figyelmet annak a politikai ideológiának a veszélyeire, amit iszlámnak hívnak. Az iszlámnak minden más mozgalomnál vagy ideológiánál nagyobb felelőssége van a véleménynyilvánítás szabadságának napjainkban tapasztalható gyengülése miatt. Fenyegeti és megfélemlíti mindazokat, akik bírálják társadalmilag romboló jellegét. A véleménynyilvánítás szabadságért folytatott küzdelemnek még koránt sincs vége. A zsarnokok utódai még mindig szabadon járnak-kelnek Európában. A PVV azt szeretné elérni, hogy amerikai alkotmány első alkotmánykiegészítéséhez hasonló lépne hatályba Európában. Mi a Bizottság véleménye erről? Szeretném, ha Kroes biztos válaszolna erre."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, la libertà di espressione subisce forti pressioni in Europa e nei Paesi Bassi. L’elite multiculturale esercita pressioni tali che chi, a giusto titolo, denuncia la minaccia di religioni e ideologie viene perseguitato. La critica a religioni e ideologie è sempre legittima. Chi sceglie di credere in qualcosa lo fa di sua spontanea volontà e non deve recare disturbo ad altri. Le persone non nascono con una fede o ideologia, ma l’abbracciano perché per loro è verità. Eppure è la loro verità, che devono tenere per sé senza infastidire gli altri. Non appena questa verità assurge a verità universale e, cosa ancor più grave, cerca di modificare il diritto costituzionale, il diritto penale, il diritto civile e così via diventa molto pericolosa. Le critiche a un’ideologia o fede della persona non devono in alcun modo essere oggetto di persecuzione. Le decisioni e le esperienze del singolo non possono essere al di sopra della legge. Ognuno ha il diritto di provocare dolore od offesa; non è sempre bello essere dall’altra parte, ma questo sta alla base della libertà di espressione, perché carezze e parole di elogio non hanno bisogno di tutela. Causare dolore o sofferenza è possibile e legittimo. Talvolta la verità fa male. In fondo, la libertà di espressione è nata per proteggere i cittadini dall’oppressione del dominatore tirannico. Essa rappresenta uno strumento di critica e adeguamento del potere dominante. Per il normale cittadino è un’opportunità di far conoscere il proprio pensiero a un’elite sociale che cerca di imporgli standard e valori. Nei Paesi Bassi politici, vignettisti e opinionisti vengono arrestati, interrogati o accusati proprio perché hanno esercitato questo diritto, il diritto a esprimere la propria opinione. L’esempio più notevole è l’assurdo processo politico ai danni del leader del mio partito, Geert Wilders. Viene processato perché noi del Partij voor de Vrijheid (PVV) facciamo giustamente notare i pericoli dell’ideologia politica islamica. L’Islam ha più responsabilità di qualsiasi altro movimento o ideologia nell’attuale perdita della libertà di espressione, perché minaccia e intimidisce chiunque rivolga critiche alla sua natura socialmente distruttiva. La battaglia per la libertà di espressione è ben lungi dall’essere terminata. Vi sono ancora molte tracce di dominatori tirannici in Europa. Il PVV vorrebbe vedere una sorta di “primo emendamento” in Europa. Cosa pensa la Commissione al riguardo? Vorrei sentire una risposta dal Commissario Kroes."@it12
"Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, žodžio laisvė Europoje ir Nyderlanduose patiria didelį spaudimą. Spaudžiant daugiakultūriam elitui persekiojami žmonės, kurie visiškai teisingai atkreipia dėmesį į grėsmę, kurią kelia religijos ir ideologijos. Religijos ir ideologijos kritika – visada teisėtas dalykas. Žmonių pasirinkimas kažkuo tikėti paremtas jų laisva valia ir neturi kelti nepatogumų kitiems. Žmonės negimsta religingi ar ideologiškai sąmoningi, jie tai priima kaip savo tiesą. Vis dėlto tai yra jų pačių tiesos; jie turėtų pasilaikyti jas sau ir nekelti tuo nepatogumų kitiems. Kaip tik tada, kai tiesa pretenduoja tapti universalia tiesa ir, dar daugiau, siekiama iš dalies pakeisti konstitucinę teisę, baudžiamąją teisę, civilinę teisę ir t. t., ji tampa labai pavojinga. Asmens ideologijos ar tikėjimo kritika neturi būti dingstis bet kokiam persekiojimui. Asmens sprendimai ir patirtis negali būti aukščiau įstatymo. Kiekvienas žmogus turi teisę įžeisti arba įskaudinti. Ne visada malonu būti tuo, kurį įžeidžia, vis dėlto tai žodžio laisvės pagrindas, nes švelniems žodžiams ir pagyroms apsauga nereikalinga. Juk įžeidimas arba įskaudinimas – galimi ir teisėti dalykai. Tiesa kartais būna skaudi. Galų gale žodžio laisvės siekis kilo siekiant apsaugoti piliečius nuo jų priespaudos ištroškusių tironiškų valdovų. Šios laisvės paskirtis yra kritikuoti ir koreguoti valdančiųjų jėgų nutarimus. Ji sudaro galimybę paprastiems piliečiams pareikšti savo nuomonę socialiniam elitui, kuris siekia primesti jiems savo konkrečius standartus ir vertybes. Nyderlanduose politikai, karikatūristai ir straipsnių autoriai yra suimami, apklausiami arba apkaltinami būtent todėl, kad jie naudojasi šia teise – teise pareikšti savo nuomonę. Žinomiausias pavyzdys – absurdiška politinė byla prieš mano partijos lyderį Geertą Wildersą. Jis patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, nes mes, Olandijos laisvės partija (PVV), teisingai atkreipiame dėmesį į tai, kad politinė islamo ideologija yra pavojinga. Islamas labiau nei bet kuris kitas judėjimas ar ideologija atsakingas už žodžio laisvės praradimą mūsų laikais. Jis grasina ir baugina kiekvieną, kas reiškia kritiką dėl jo socialiai žalingo pobūdžio. Kova dėl žodžio laisvės dar toli gražu nebaigta. Keletas tironiškų valdovų vis dar yra laisvėje Europoje. PVV pageidautų, kad Europoje būtų įvestas tam tikros rūšies „pirmasis pakeitimas“. Kokia yra Komisijos nuomonė apie tai? Norėčiau išgirsti Komisijos narės N. Kroes atsakymą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre! Vārda brīvība Eiropā un Nīderlandē saskaras ar lielu spiedienu. Daudzkulturālā elite izdara spiedienu, lai tiktu vajāti cilvēki, kuri diezgan pamatoti norāda uz reliģiju un ideoloģiju radītajiem draudiem. Reliģiju un ideoloģiju kritika vienmēr ir likumīga. Cilvēku izvēle kaut kam ticēt ir daļa no to brīvās gribas, un tai nevajadzētu apgrūtināt citus. Cilvēki nepiedzimst konkrētā ticībā vai ideoloģijā, bet pievēršas tai, jo saskata tajā patiesību. Tomēr tā ir tikai viņu patiesība. Viņiem vajadzētu to paturēt pie sevis, nevis apgrūtināt ar to pārējos. Kolīdz šī patiesība sāk pretendēt uz vispārējas patiesības statusu un, vēl vairāk, mēģina grozīt konsitucionālos, kriminālos un civilos tiesību aktus, un tā tālāk, tā kļūst ārkārtīgi bīstama. Uz kāda cilvēka ideoloģijas vai ticības kritiku nekādā veidā nedrīkst reaģēt ar vajāšanu. Individuāli lēmumi un pieredze nedrīkst dominēt pār likumu. Ikvienam ir tiesības kādu sāpināt vai apvainot; ne vienmēr ir patīkami to piedzīvot, taču tas ir vārda brīvības pamatā, jo maigumam un slavinājumiem aizsardzība nav vajadzīga. Sāpināšana un apvainošana ir gan iespējama, gan likumīga. Patiesība reizēm ir nepatīkama. Galu galā vārda brīvība tika radīta, lai neļautu tirāniskiem valdniekiem apspiest pilsoņus. Šī brīvība izpaužas kā valdošās varas kritika un uzlabošana. Tā vienkāršajiem pilsoņiem sniedz iespēju informēt par savu viedokli sociālo eliti, kas cenšas pilsoņiem uzspiest savus standartus un vērtības. Nīderlandē politiķus, karikatūristus un sleju autorus arestē, nopratina vai izvirza tiem apsūdzības tieši tādēļ, ka viņi izmanto šīs tiesības — tiesības paust savu viedokli. Ievērības cienīgākais piemērs ir absurdā politiskā prāva pret manas partijas līderi . Viņš tiek tiesāts, jo mēs, Holandes Brīvības partija (PVV), pamatoti norādījām uz islāma politiskās ideoloģijas radītajiem draudiem. Mūsdienās islāma atbildība par vārda brīvības atņemšanu ir lielāka nekā jebkurai citai kustībai vai ideoloģijai. Islāms draud un iebiedē ikvienu, kas kritiski izsakās par tā sociāli kropļojošo būtību. Cīņa par vārda brīvību ne tuvu nav beigusies. Eiropā joprojām ir liels tirāniskas valdīšanas mantojums. PVV gribētu Eiropā redzēt sava veida „Pirmo grozījumu”. Kāds ir Komisijas viedoklis par šo jautājumu? Es gribētu dzirdēt komisāres atbildi."@lv13
"Voorzitter, commissaris, de vrijheid van meningsuiting staat onder grote druk in Europa en in Nederland. Onder druk van de multiculturalistische elite worden mensen vervolgd die volkomen terecht wijzen op het gevaar van religies en ideologieën. Kritiek op religies en ideologie is altijd legitiem. Het feit dat men besluit om iets te geloven, is een eigen vrijwillige keuze waarmee anderen niet moeten worden lastig gevallen. In een geloof of ideologie word je niet geboren, maar je omarmt het omdat je denkt dat het jouw waarheid is. Maar dat is een eigen waarheid, die je voor jezelf moet houden en waar je anderen niet mee moet lastigvallen. Zodra die waarheid pretendeert een alomvattende waarheid te zijn, die ook nog eens het staatsrecht, het strafrecht, het burgerlijk recht en ga zo maar door, wil wijzigen, dan wordt het levensgevaarlijk. Kritiek op iemands ideologie of geloof moet volkomen vrij zijn van vervolging, op welke wijze dan ook. Individuele beslissingen, belevenissen mogen niet boven de wet staan. Beledigen of kwetsen is een recht dat iedereen bezit. Dat is niet altijd even leuk voor de ontvanger, maar het is de basis van de vrijheid van meningsuiting, want liefkozingen en lofuitingen behoeven geen bescherming. Kwetsen en beledigen mag en kan. De waarheid is niet altijd leuk. De vrijheid van meningsuiting is uiteindelijk ontstaan als bescherming van de burger tegen tirannieke vorsten die hun burgers onderdrukten. Die vrijheid heeft de functie om de heersende macht te bekritiseren en bij te stellen. Het is de mogelijkheid van de gewone burger om zich te uiten tegenover een maatschappelijke elite, die haar uitdrukkelijke normen en waardepatronen aan burgers wil opleggen. In Nederland worden politici, cartoonisten en columnisten opgepakt, verhoord of aangeklaagd, juist omdat zij gebruik maken van dit recht, het recht om hun mening te uiten. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het politieke wanproces tegen mijn partijleider Geert Wilders. Die wordt vervolgd omdat wij als Partij voor de Vrijheid terecht wijzen op de gevaren van de politieke ideologie, de islam. De islam is meer dan welke stroming of ideologie dan ook debet aan de teloorgang van de vrijheid van meningsuiting in ons tijdsgewricht. Hij bedreigt en intimideert iedereen die kritiek heeft op het maatschappij-ontwrichtende karakter van de islam. De strijd om de vrijheid van meningsuiting is nog lang niet voorbij. De residuen van de tirannieke vorsten waren nog door Europa. De Partij voor de Vrijheid zou graag een soort van in Europa willen. Hoe denkt de Commissie daarover? Graag een reactie van mevrouw Kroes."@mt15
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Wolność wypowiedzi znajduje się pod silną presją w Europie i w Holandii. Wielokulturowa elita wywiera presję, by prześladować ludzi całkiem słusznie wskazujących na zagrożenie, jakie stanowią religie i ideologie. Krytyka religii i ideologii jest zawsze uprawniona. Decyzja, aby w coś wierzyć, jest podejmowana przez ludzi dobrowolnie i nie może uprzykrzać życia innym. Ludzie nie wyznają wiary czy ideologii od urodzenia, lecz przyjmują ją, ponieważ dla nich jest ona prawdą. Przy czym to jest ich prawda, dlatego powinni ją zachowywać dla siebie i nie uprzykrzać życia innym. Kiedy ta prawda rości sobie pretensje, by być prawdą absolutną, a co więcej dąży do zmiany prawa konstytucyjnego, karnego, cywilnego i tak dalej, staje się bardzo niebezpieczna. W żaden sposób i w żadnej formie nie można podważać prawa do krytykowania ideologii lub wiary innych ludzi. Indywidualne decyzje i doświadczenia nie mogą stać ponad prawem. Każdy ma prawo do ranienia, czy obrażania; bycie adresatem krytyki nie zawsze jest przyjemne, ale to podstawa wolności wypowiedzi, jako że komplementy i słowa pochwały nie potrzebują ochrony. Ranienie czy obrażanie są zarówno możliwe, jak i uprawnione. Prawda czasem boli. Przecież wolność wypowiedzi została wypracowana z myślą o ochronie obywateli przed uciskiem despotów. Ta wolność funkcjonuje jako sposób krytykowania i zmiany władzy rządzącej. Daje zwykłym obywatelom możliwość przedstawiania ich poglądów elicie społecznej, próbującej narzucić im swoje specyficzne standardy i wartości. W Holandii polityków, rysowników i felietonistów aresztuje się, przesłuchuje i stawia się im zarzuty, tylko dlatego, że korzystają z tego prawa – prawa do wyrażania swoich poglądów. Najbardziej znaczącym tego przykładem jest absurdalny proces polityczny przeciwko przywódcy mojej partii, Geertowi Wildersowi. Został on skazany, ponieważ my, Holenderska Partia Wolności (PVV), słusznie wskazujemy na zagrożenia płynące z ideologii politycznej, jaką jest islam. Islam ponosi większą odpowiedzialność, niż jakikolwiek inny ruch lub ideologia, za zanikanie wolności słowa w naszych czasach. Islam zagraża wszystkim, którzy są krytycznie nastawieni do jego społecznie problematycznej natury i ich terroryzuje. Do zakończenia walki o wolność słowa pozostała jeszcze daleka droga. W Europie nadal panoszy się garstka despotów. PVV chciałaby wprowadzenia w Europie czegoś na kształt „pierwszej poprawki”. Co Komisja o tym sądzi? Chciałbym usłyszeć odpowiedź od pani komisarz Kroes."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, a liberdade de expressão está sob grande pressão na Europa e nos Países Baixos. A elite multicultural está a fazer pressões, e é por isso que as pessoas que, com razão, apontam para a ameaça que as religiões e as ideologias representam, estão a ser alvo de perseguições. A crítica às religiões e às ideologias é sempre legítima. Se as pessoas optam por acreditar em alguma coisa, fazem-no de livre vontade, e essa escolha não pode ser incómoda para as outras pessoas. As pessoas não nascem com uma fé ou ideologia, mas aderem a ela porque, em sua opinião, ela representa a verdade. Mas é a sua própria verdade; devem guardá-la para si próprias e não incomodar as outras pessoas com ela. Assim que essa verdade afirmar que é uma verdade universal e que, além disso, procurar alterar o direito constitucional, o direito penal, o direito civil, etc., torna-se altamente perigosa. A crítica da ideologia ou fé de uma pessoa não pode estar sujeita a perseguição de qualquer tipo ou forma. As decisões e experiências individuais não podem estar acima da lei. Todas as pessoas têm o direito de magoar ou ofender; nem sempre é tão bom ser destinatário desses insultos ou ofensas, mas esta é a base da liberdade de expressão, uma vez que os mimos e as palavras de louvor não precisam de ser salvaguardadas. É possível, e é legítimo provocar dor ou ofender. A verdade por vezes dói. Em última análise, a liberdade de expressão surgiu para proteger os cidadãos contra a opressão por parte de dirigentes tirânicos. Esta liberdade funciona como forma de criticar e fazer ajustamentos ao poder instituído. Constitui uma oportunidade para o cidadão vulgar dar a conhecer a sua opinião a uma elite social que tenta impor-lhe as suas normas e valores específicos. Nos Países Baixos, políticos, autores de banda desenhada e colunistas estão a ser detidos, interrogados ou acusados precisamente por terem exercido este direito - o direito de expressar as suas opiniões. O exemplo mais notório disto é o julgamento político absurdo contra o dirigente do meu partido, Geert Wilders. Está a ser processado porque nós, o Partido da Liberdade neerlandês (PVV), apontamos com razão os perigos da ideologia política que é o Islão. O Islão é mais responsável do que qualquer outro movimento ou ideologia pela perda de liberdade de expressão nos tempos actuais. Ameaça e intimida qualquer pessoa que critique a sua própria natureza socialmente fracturante. A luta pela liberdade de expressão está longe de ter terminado. Continua a haver vestígios de dirigentes tirânicos na Europa. O PVV gostaria de ver uma espécie de ‘Primeira Emenda’ na Europa. Qual é a opinião da Comissão relativamente a esta questão? Gostaria de ouvir uma resposta da Comissária Kroes."@pt17
"Dnă președintă, dnă comisar, libertatea de exprimare este supusă unor mari presiuni în Europa și în Țările de Jos. Elita multiculturală exercită o presiune greu de suportat, astfel că aceia care, pe bună dreptate, arată cu degetul spre amenințarea pe care o reprezintă religiile și ideologiile sunt în permanență persecutați. Critica religiilor și a ideologiilor este întotdeauna justificată. Oamenilor li se ia dreptul la liberul arbitru în privința alegerii credinței deși aceasta nu ar trebui să fie un inconvenient pentru ceilalți. Oamenii nu se nasc aparținând unei credințe sau ideologii, ci o îmbrățișează deoarece, pentru ei, aceasta reprezintă adevărul. Cu toate acestea, este propriul lor adevăr; ar trebui să-l păstreze pentru ei și să nu îi deranjeze pe ceilalți cu el. Îndată ce acel adevăr se pretinde a fi un adevăr universal și, mai mult decât atât, se încearcă modificarea constituției, a codului penal, a codului civil și așa mai departe, situația devine extrem de periculoasă. Critica ideologiei sau a credinței cuiva nu trebuie să fie motiv de persecuție sub nicio formă. Deciziile și experiențele individuale nu pot fi deasupra legii. Oricine are dreptul să rănească sau să jignească; nu e întotdeauna la fel de plăcut să fii tu cel care suferă din această cauză, dar aceasta este baza libertății de expresie, pentru că mângâierile și cuvintele de laudă nu au nevoie de protecție. Rănirea sau jignirea cuiva este atât posibilă cât și legitimă. Adevărul doare uneori. La urma urmelor, libertatea de exprimare a apărut pentru a-i proteja pe cetățeni împotriva opresiunii venite din partea conducătorilor tirani. Această libertate funcționează ca formă de critică și reglaj al puterii dominante. Ea reprezintă o șansă pentru cetățenii obișnuiți de a-și face cunoscute opiniile unei elite sociale care încearcă să le impună anumite standarde și valori. În Țările de Jos, politicienii, autorii de benzi desenate și jurnaliștii sunt arestați, interogați și puși sub acuzare, tocmai pentru că și-au exercitat acest drept - dreptul de a-și exprima opiniile. Cel mai cunoscut exemplu de acest fel este procesul politic absurd împotriva liderului partidului din care fac parte, Geert Wilders. El a fost pus sub acuzare deoarece noi, Partidul Olandez pentru Libertate (PVV) am arătat, pe bună dreptate, pericolele ideologiei politice reprezentate de Islam. Islamul poartă responsabilitatea pentru pierderea libertății de exprimare în aceste timpuri, într-o măsură cu mult mai mare decât orice altă mișcare sau ideologie. El amenință și intimidează pe oricine are o poziție critică față de natura sa distructivă în plan social. Libertatea de exprimare este departe de a se fi sfârșit. Ultimii tirani se mai află încă în libertate în Europa. PVV ar dori să vadă că se instituie un fel de „Prim amendament” în Europa. Care este opinia Comisiei în această privință? Aș dori să primesc un răspuns de la dna comisar Kroes."@ro18
"− Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, sloboda prejavu je v Európe a v Holandsku pod veľkým tlakom. Multikultúrna elita vyvíja taký tlak, že osoby, ktoré celkom správne poukazujú na nebezpečenstvo vyplývajúce z náboženstiev a ideológií, sú prenasledované. Kritika náboženstiev a ideológie je vždy oprávnená. Rozhodnutie človeka veriť v niečo je prijaté z vlastnej slobodnej vôle a nesmie prekážať ostatným. Ľudia sa nerodia do viery alebo ideológie, ale prijímajú ju, pretože je podľa nich pravdivá. Je to však ich vlastná pravda, mali by si ju nechať pre seba a neobťažovať ňou ostatných. Len čo však táto pravda o sebe hlása, že je univerzálna, a navyše sa usiluje pozmeniť ústavné právo, trestné právo, občianske právo a tak ďalej, stáva sa veľmi nebezpečnou. Kritika osobnej ideológie alebo viery nesmie byť predmetom nijakého druhu prenasledovania. Individuálne rozhodnutia a skúsenosti nesmú stáť nad zákonom. Každý má právo spôsobiť bolesť alebo urážku. Nie je síce vždy až také príjemné byť jej terčom, ale je to základ slobody prejavu, keďže pohladenia a chvály ochranu nepotrebujú. Spôsobiť bolesť alebo urážku je možné i legitímne. Pravda niekedy bolí. Veď napokon sloboda prejavu vznikla na ochranu občanov pred útlakom tyranských panovníkov. Táto sloboda funguje ako spôsob kritiky a úsilia o zmenu postupov vládnucej moci. Pre bežných občanov predstavuje príležitosť oboznámiť so svojimi názormi spoločenskú elitu, ktorá sa im pokúša nanútiť svoje osobitné normy a hodnoty. V Holandsku sú politici, karikaturisti a fejtonisti väznení, vypočúvaní a obviňovaní práve preto, že si uplatnili toto právo – právo vyjadriť svoj názor. Najznámejším príkladom je absurdný politický proces proti predsedovi našej strany Geertovi Wildersovi. Je stíhaný, pretože my holandská Strana za slobodu (PVV) správne poukazujeme na nebezpečenstvá islamu ako politickej ideológie. Islam nesie za stratu slobody prejavu v našich časoch väčšiu zodpovednosť než ktorékoľvek iné hnutie alebo ideológia. Ohrozuje a zastrašuje všetkých, čo kritizujú jeho spoločensky rozvratnú povahu. Boj za slobodu prejavu sa ani zďaleka neskončil. Poslední tyranskí panovníci sú ešte v Európe na slobode. Strana PVV by si v Európe želala niečo ako „prvý dodatok“. Aký má na to Komisia názor? Rád by som dostal odpoveď od pani komisárky Kroesovej."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, svoboda izražanja v Evropi in na Nizozemskem je pod velikim pritiskom. Večkulturna elita povečuje pritisk, tako da se preganja ljudi, ki upravičeno pokažejo na grožnjo, ki jo predstavljajo vere in ideologije. Kritika ver in ideologij je vedno upravičena. Ljudje svobodno izbirajo, v kaj verjamejo, in pri tem ne smejo biti nadležni do drugih. Ljudje se ne rodijo v vero ali ideologijo, temveč jo sprejmejo, ker zanje predstavlja resnico. Da, to je njihova resnica; obdržati jo morajo zase in je ne smejo vsiljevati drugim. Čim se ta resnica proglasi za univerzalno in, še več, če naj bi zaradi nje spremenili ustavno pravo, kazensko pravo, civilno pravo in tako dalje, postane izjemno nevarna. Ljudi se ne sme nikakor preganjati zaradi kritiziranja ideologije ali vere drugih ljudi. Odločitve in izkušnje posameznika ne morejo biti nad zakonom. Vsak ima pravico povzročiti čustveno bolečino ali užaljenost; to ni vedno prijetno na strani prejemnika, vendar je osnova svobode izražanja, saj zaradi laskavih besed in hvale ne potrebujemo varstva. Povzročanje čustvene bolečine ali žaljenje je možno in zakonito. Resnica včasih boli. Konec koncev je svoboda izražanja nastala zato, da bi državljane zaščitili pred zatiranjem tiranskih vladarjev. Ta svoboda deluje prek kritiziranja in prilagajanja vladajoči oblasti. Predstavlja priložnost za običajne državljane, da svoja stališča predstavijo družbeni eliti v poskusu, da jim vsilijo svoje standarde in vrednote. Na Nizozemskem aretirajo, zaslišujejo ali obtožujejo politike, karikaturiste in kolumniste ravno zato, ker so uveljavili to pravico – pravico, da izrazijo svoja stališča. Najbolj zgovoren primer je absurdno politično sojenje vodji moje stranke Geertu Wildersu. Kazensko je preganjan, ker je nizozemska Stranka za svobodo (PVV) upravičeno pokazala na nevarnost politične ideologije islama. Islam je bolj kot katero koli drugo gibanje ali ideologija odgovoren za izgubo svobode izražanja v naših časih. Grozi in ustrahuje vsakogar, ki je kritičen do njegovega družbeno razdiralnega značaja. Boj za svobodo izražanja še zdaleč ni končan. Ostanki tiranskih vladarjev so še vedno na svobodi v Evropi. PVV želi videti v Evropi neke vrste „prvi amandma“. Kakšno je mnenje Komisije o tem? Zanima me odgovor komisarke Kroes."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Yttrandefriheten utsätts för stora påtryckningar i EU och Nederländerna. Den multikulturella eliten utövar påtryckningar, och folk som med rätta framhåller att religioner och ideologier utgör ett hot förföljs. Kritik mot religion och ideologi är alltid rättfärdigad. Människors val att tro på något är ett val som de fattar av egen fri vilja, och det får inte besvära andra. Människor föds inte in i en tro eller ideologi, utan de omfamnar den för den innebär sanningen för dem. Men det är deras sanning. De borde hålla den för sig själva och inte besvära andra med den. Så snart som sanningen gör anspråk på att vara universell, och dessutom strävar efter att ändra grundlagen, straffrätten, civilrätten och så vidare, blir den oerhört farlig. Kritik av en enskild persons ideologi eller tro får inte urarta i att denna person utsätts för förföljelse i någon form. Individuella beslut och personlig erfarenhet får inte stå över lagen. Alla har rätt att förolämpa eller såra. Det är inte alltid lika trevligt för mottagaren, men det är grundvalen för yttrandefriheten, för smekningar och beröm behöver inte skyddas. Att förolämpa eller såra är både acceptabelt och lagligt. Ibland gör sanningen ont. När allt kommer omkring uppstod yttrandefriheten för att skydda medborgarna mot tyranniska härskares förtryck. Denna frihet fungerar som en typ av kritik mot och anpassning till den regerande makten. Den är ett tillfälle för vanliga medborgare att göra sina åsikter hörda inför en social elit som försöker påtvinga dem sina egna standarder och värderingar. I Nederländerna arresteras, ifrågasätts eller anklagas politiker, karikatyrtecknare och krönikörer just för att de har utövat denna rätt – rätten att uttrycka sina åsikter. Det mest anmärkningsvärda exemplet är den absurda politiska rättegången mot min partiledare Geert Wilders. Han åtalas för att vi, det nederländska Frihetspartiet ( PVV), med rätta påpekar farorna med den politiska ideologi som islam utgör. Ingen annan rörelse eller ideologi bär större ansvar för den förlorade yttrandefriheten i vår tid än islam. Islam hotar och skrämmer alla som kritiserar dess socialt söndrande natur. Kampen för yttrandefriheten är långt ifrån över. Återstoderna av de tyranniska härskarna går fortfarande fria i Europa. PVV skulle vilja se ett slags inom EU. Vad anser kommissionen om detta? Jag skulle vilja höra ett svar från kommissionsledamot Neelie Kroes."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph