Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-07-Speech-2-382"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100907.28.2-382"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin Reding! Ich habe Sie in dem Jahr, seit ich Abgeordnete bin, als Kommissarin kennengelernt, die in vielen Bereichen gegen Diskriminierung vorgeht, und hatte bisher gedacht, dass Sie zu Recht Kommissarin für Grundrechte geworden sind. Doch Ihre Rede heute und Ihre Äußerungen der letzten Wochen, dieses zögerliche Herangehen an das, was in Frankreich passiert ist – die Massendeportationen von Roma –, haben mich massiv enttäuscht. Hier stimme ich mit vielen überein, die gemeint haben, dass das ein Skandal ist. Einerseits erklären Sie, die französische Regierung hätte Ihnen gesagt, dass es keine gezielte Aktion gab, bei der die Grundrechte verletzt wurden. Andererseits sagen Sie später, dass Sie darauf achten wollen, dass auch Frankreich die europäische Rechtslage erfüllt. Das heißt dann doch, dass Frankreich hier europäisches Recht verletzt hat. Warum sagen Sie das nicht ganz klar und deutlich? Ich erwarte von Ihnen, dass Sie in derselben Deutlichkeit, in der die Kommission – das ist auch schon gesagt worden – ganz klar immer die Freiheit des Marktes verteidigt, auch die Niederlassungs- und Bewegungsfreiheit aller europäischen Bürgerinnen und Bürger verteidigen und nicht klein beigeben."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko Redingová, v tom roce, kdy jsem se stala poslankyní EP, jsem vás poznala jako komisařku, která se v mnoha oblastech zasazuje proti diskriminaci, a až doposud jsem si myslela, že je správné, abyste byla komisařkou pro základní práva. vaše dnešní vystoupení, vaše postoje v posledních několika týdnech a to, s jakou váhavostí se zabýváte tím, co se stalo ve Francii, tedy masovou deportací Romů, mě ovšem velmi zklamalo. V tomto ohledu souhlasím s mnoha lidmi, kteří to považují za skandální. Na jedné straně tvrdíte, že francouzská vláda vám sdělila, že nedošlo k žádné cílené akci, v níž by byla porušena základní práva, a poté na druhé straně později uvádíte, že se chcete ujistit, že i Francie se řídí evropským právem. To tedy znamená, že Francie porušila v tomto ohledu evropské právo. Proč to neřeknete jasně a jednoduše? Očekávám od vás stejně srozumitelný postoj, jaký obvykle používá Komise k obraně tržní svobody, jak již bylo řečeno, na obranu svobody usazování a volného pohybu všech evropských občanů, neočekávám od vás prostou kapitulaci."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær! I mit år som parlamentsmedlem har jeg lært Dem at kende som en kommissær, der griber ind over for forskelsbehandling på mange områder, og indtil videre har jeg været i den tro, at det var rigtigt at udpege Dem til kommissær for grundlæggende rettigheder. Imidlertid har Deres indlæg i dag, Deres erklæringer i de seneste par uger og Deres tøven med hensyn til håndteringen af begivenhederne i Frankrig, nemlig massedeportationen af romaer, skuffet mig meget. I denne forbindelse er jeg enig med mange mennesker, der anser dette for at være en skandale. På den ene side siger De, at den franske regering har fortalt Dem, at der ikke var tale om en målrettet aktion, hvor grundlæggende rettigheder blev krænket, men på den anden side siger De senere, at De ønsker at sikre, at Frankrig også overholder EU-lovgivningen. Dette betyder så, at Frankrig har overtrådt EU-lovgivningen i denne forbindelse. Hvorfor siger De det ikke blot ligeud? Jeg forventer af Dem, at De anvender samme klare tale, som Kommissionen altid anvender, når den forsvarer markedsfrihed, som det tidligere er blevet sagt, for ligeledes at forsvare alle de europæiske borgeres etableringsfrihed og frie bevægelighed og ikke bare finder Dem i det uden kny."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Reding, κατά το έτος που είμαι βουλευτής του ΕΚ, σας γνώρισα ως Επίτροπο που αναλαμβάνει δράση κατά των διακρίσεων σε πολλούς τομείς και, μέχρι τώρα, πίστευα πως σας ταιριάζει να είστε Επίτροπος για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Ωστόσο, η ομιλία σας σήμερα, οι δηλώσεις σας κατά τις τελευταίες εβδομάδες και ο διστακτικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό που συνέβη στη Γαλλία –τη μαζική απέλαση των Ρομά– με απογοήτευσαν πολύ. Εν προκειμένω, συμφωνώ με πολλούς που θεωρούν ότι αυτό αποτελεί σκάνδαλο. Από τη μία πλευρά, δηλώνετε ότι η γαλλική κυβέρνηση σας είπε πως δεν υπήρξε στοχευμένη δράση κατά την οποία παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα και από την άλλη πλευρά, λέτε έπειτα ότι θέλετε να εξασφαλίσετε πως η Γαλλία συμμορφώνεται επίσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι η Γαλλία παραβίασε εν προκειμένω το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα και απλά; Αναμένω από εσάς να χρησιμοποιήσετε την ίδια σαφήνεια που χρησιμοποιεί πάντοτε η Επιτροπή για να υπερασπιστεί την ελεύθερη αγορά –όπως ήδη ειπώθηκε– προκειμένου να υπερασπιστείτε και την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και να μην δεχτείτε απλώς αυτό το γεγονός χωρίς να αντιδράσετε. <>"@el10
"Mr President, Commissioner Reding, in the year that I have been an MEP, I have got to know you as a Commissioner who takes action against discrimination in many areas and, up to now, I had thought that it was right for you to be Commissioner for Fundamental Rights. However, your speech today, your statements over the last few weeks and the hesitant way that you are dealing with what has happened in France – the mass deportation of Roma – have disappointed me greatly. In this regard, I agree with many people who consider this to be scandalous. On the one hand, you state that the French Government has told you that there was no targeted action in which fundamental rights were violated, then, on the other hand, you later say that you want to make sure that France is also complying with European law. That means then that France has contravened European law in this regard. Why do you not say that plainly and simply? I expect you to use the same clarity that the Commission always uses to defend market freedom – as has already been said – to also defend the freedom of establishment and the freedom of movement of all European citizens and not simply to take this lying down."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria Reding, durante el año que he sido europarlamentaria, la he llegado a conocer como una Comisaria que adopta medidas contra la discriminación en muchas esferas y, hasta ahora, había pensado que era muy acertado que usted fuera Comisaria de Derechos Fundamentales. Sin embargo, su intervención de hoy, sus declaraciones durante las últimas semanas y la manera indecisa en la que ha tratado lo sucedido en Francia —la deportación masiva de romaníes— me ha decepcionado profundamente. En ese sentido, estoy de acuerdo con muchos colegas que consideran esto un escándalo. Por una parte, usted afirma que el Gobierno francés le ha dicho que no ha habido acciones específicas en las que se hayan violado los derechos fundamentales, y, por otra, dice después que quiere asegurarse de que Francia está respetando la legislación europea. Eso significa que Francia ha infringido la legislación europea al respecto. ¿Por qué no dice eso simple y llanamente? Espero que usted haga uso de la misma claridad para defender la libertad de establecimiento y la libre circulación de todos los ciudadanos europeos que la Comisión siempre utiliza para defender el libre mercado —como ya se ha comentado— y no se quede con los brazos cruzados."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik Reding! Selle aasta jooksul, mil olen olnud Euroopa Parlamendi liige, olen õppinud teid tundma kui volinikku, kes võtab meetmeid diskrimineerimise vastu mitmes valdkonnas ning seni olin arvamusel, et olete õigustatult põhiõiguste volinik. Ent teie tänane sõnavõtt, teie viimaste nädalate väited ja kõhklev viis, kuidas te lahendate seda, mis toimus Prantsusmaal – romide massilist väljasaatmist – on mulle suure pettumuse valmistanud. Seoses sellega nõustun paljude inimestega, kes peavad seda skandaalseks. Ühest küljest väidate, et Prantsusmaa valitsus on teile teatanud, et ei toimunud sihipärast tegevust, milles oleks põhiõigusi rikutud, ning teisest küljest ütlete hiljem, et soovite teha kindlaks, et ka Prantsusmaa täidab Euroopa õigusnorme. See tähendab siis, et Prantsusmaa on selles küsimuses Euroopa õigusnormidest üle astunud. Miks te ei ütle seda otse ja lihtsalt? Ma ootan, et te tegutseksite sama selgelt, nagu komisjon alati tegutseb turuvabaduse kaitsmisel – nagu juba öeldud –, kaitstes ka asutamisvabadust ja kõikide Euroopa kodanike liikumisvabadust, ning ei jäta neid teemasid tähelepanuta."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenenä toimimani vuoden aikana olen oppinut tuntemaan teidät komission jäsenenä, joka toimii syrjintää vastaan monilla aloilla, ja tähän asti ole ajatellut, että oli oikein valita teidät perusoikeuksista vastaavaksi komission jäseneksi. Olen kuitenkin suuresti pettynyt tämänpäiväiseen puheeseenne, viimeviikkoisiin lausuntoihinne ja epäröintiinne Ranskan tapahtumien käsittelyssä – romanien joukkokarkotuksen käsittelyssä. Tämän osalta olen samaa mieltä monien kanssa, jotka katsovat tämän olevan järkyttävää. Toisaalta toteatte Ranskan hallituksen kertoneen teille, ettei perusoikeuksia rikkovia kohdennettuja toimia ole toteutettu, ja toisaalta sanotte myöhemmin haluavanne varmistaa, että Ranska noudattaa myös EU:n lainsäädäntöä. Tämähän tarkoittaa, että Ranska on tältä osin rikkonut yhteisön lainsäädäntöä. Miksi ette yksinkertaisesti sano tätä suoraan? Odotan teidän toimivan yhtä selkeästi kuin komissio aina toimii puolustaessaan markkinoiden vapautta – kuten täällä jo on todettu – puolustaaksenne myös kaikkien Euroopan kansalaisten sijoittautumisvapautta ja vapaata liikkuvuutta, eikä nielevän tällaista vastalauseitta."@fi7
"Monsieur le Président, Madame Reding, au cours de l’année où j’ai été députée européenne, j’ai appris à vous connaître comme une commissaire qui prend des mesures contre la discrimination dans de nombreux domaines et, jusqu’ici, j’avais pensé qu’il était juste que vous soyez commissaire des droits fondamentaux. Cependant, votre discours aujourd’hui, vos déclarations ces dernières semaines et la façon hésitante dont vous gérez ce qui s’est produit en France - l’expulsion massive de Roms - m’ont fortement déçue. À cet égard, je suis d’accord avec les nombreuses personnes qui jugent cela scandaleux. D’une part, vous prétendez que le gouvernement français vous a confirmé qu’il n’y avait pas d’action ciblée dans le cadre de laquelle les droits fondamentaux étaient violés, et d’autre part, vous dites ensuite que vous voulez vous assurer que la France respecte aussi le droit européen. Cela signifie donc que la France a enfreint le droit européen à cet égard. Pourquoi ne le dites-vous pas purement et simplement? J’attends de vous que vous fassiez preuve de la même clarté que celle dont la Commission fait toujours preuve pour défendre la liberté de marché - comme cela a déjà été mentionné - pour défendre également la liberté d’établissement et la liberté de mouvement de tous les citoyens européens, plutôt que de filer doux."@fr8
". Elnök úr, Reding biztos asszony! Abban az évben, amikor európai parlamenti képviselő lettem, olyan biztosként kellett megismernem önt, aki sok területen fellép a megkülönböztetés ellen, és mostanáig úgy gondoltam, jó volt, hogy ön volt az alapvető jogokért felelős biztos. Mai felszólalása azonban, az elmúlt néhány hétben elhangzott nyilatkozatai és az a határozatlanság, amivel a Franciaországban történteket – a romák tömeges kitoloncolását – kezeli, óriási csalódást okozott nekem. Ebben a tekintetben egyetértek sokakkal, akik ezt botrányosnak tartják. Ön egyrészt azt állítja, hogy a francia kormány elmondása szerint nem került sor olyan célzott intézkedésre, amelynek során megsértették az alapvető jogokat, másrészt viszont később kijelenti, hogy meg akar bizonyosodni arról, hogy Franciaország betartja-e az európai jogot is. Ez akkor azt jelenti, hogy Franciaország megsértette az európai jogot e vonatkozásban. Miért nem mondja ki ezt őszintén és világosan? Azt várom öntől, hogy alkalmazza ugyanazt a világos beszédet, amihez a Bizottság mindig folyamodik a piac szabadságának védelme érdekében – ahogy az már elhangzott –, és védelmezze a letelepedés szabadságát és az összes európai polgár szabad mozgását is, valamint hogy ne adja fel ilyen egyszerűen."@hu11
"Signor Presidente, Commissario Reding, nell’anno che ho trascorso come europarlamentare, ho avuto modo di constatare che lei è un Commissario che combatte le discriminazioni in molte aree e, fino ad oggi, ritenevo che fosse giusto che ricoprisse la carica di Commissario per i diritti fondamentali. Tuttavia, il suo intervento di oggi, le sue dichiarazioni delle ultime settimane e l’approccio esitante che ha adottato nei confronti degli accadimenti francesi – la deportazione di massa dei rom mi hanno profondamente delusa. A tale proposito, mi trovo d’accordo con coloro che definiscono tale situazione scandalosa. Da una parte, sostiene che il governo francese le ha confermato che non sono state compiute azioni mirate in cui si è verificata una violazione dei diritti fondamentali, e successivamente, dall’altra, ci viene a dire che vuole accertarsi che la Francia sia conforme al diritto comunitario. Questo significa che la Francia ha infranto il diritto europeo. Perché non lo dice apertamente e senza tanti giri di parole? Mi aspetto da lei che usi la stessa chiarezza da sempre manifestata dalla Commissione in difesa della libertà di mercato – come già rilevato – anche per tutelare la libertà di stabilimento e la libertà di movimento di tutti i cittadini europei e che non si dia per vinta."@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare V. Reding, tais metais, kai buvau Parlamento nariu, turėjau galimybę pažinti jus kaip Komisijos narę, kuri imasi veiksmų prieš diskriminaciją daugelyje sričių, ir maniau, kad jums tiktų būti Komisijos nare, atsakinga už pagrindines teises. Tačiau mane labai nuvylė jūsų šiandieninė kalba, jūsų pastarųjų kelių savaičių pareiškimai ir neryžtingumas nagrinėjant tai, kas atsitiko Prancūzijoje – masinę romų deportaciją. Šiuo požiūriu sutinku su daugeliu žmonių, kurių manymu, tai yra skandalinga. Viena vertus, tvirtinate, jog Prancūzijos vyriausybė jums pareiškė, kad nebuvo kryptingų veiksmų, kuriais būtų buvusios pažeistos pagrindinės teisės, o kita vertus, vėliau pasakėte, kad norite įsitikinti, jog Prancūzija taip pat laikosi Europos teisės. Tuomet tai reiškia, kad šiuo požiūriu Prancūzija pažeidė Europos teisę. Kodėl to nepasakote atvirai ir paprastai? Tikiuosi, kad taip pat aiškiai, kaip Komisija visada daro gindama rinkų laisvę, – kaip jau buvo sakyta, – imsitės ginti visų Europos piliečių įsikūrimo ir judėjimo laisvę, o ne paprasčiausiai nieko nedarysime."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze! Gada laikā, kopš esmu Eiropas Parlamenta deputāte, esmu iepazinusi jūs kā komisāri, kura vēršas pret diskrimināciju daudzās jomās, un līdz šim es uzskatīju, ka ir pareizi, ka ieņemat šo amatu. Tomēr jūsu runa, ko šodien sniedzāt, jūsu paziņojumi dažu aizvadīto nedēļu laikā un nepārliecinātā maniere, kā jūs rīkojaties saistība ar Francijā notikušo, proti, romu masveida deportāciju, manī ir radījis ļoti lielu vilšanos. Šajā ziņā es piekrītu daudziem cilvēkiem, kuri uzskata, ka tas ir šokējoši. No vienas puses, jūs paziņojat, ka Francijas valdība jūs ir informējusi, ka nav veikti mērķtiecīgi pasākumi, kuros būtu pārkāptas pamattiesības, bet, no otras puses, jūs vēlāk sakāt, ka vēlaties pārliecināties, vai Francija ievēro arī Eiropas Savienības tiesību aktus. Tādā gadījumā tas nozīmē, ka Francija šajā jomā ir rīkojusies pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Kāpēc jūs to nepasākāt tieši un vienkārši? Es sagaidu, ka jūs izmantosiet to pašu skaidrību, kādu Komisija vienmēr izmanto (kā jau tika minēts) tirgus brīvības aizstāvībai, arī visu Eiropas Savienības pilsoņu uzņēmējdarbības brīvību un pārvietošanās brīvību aizsardzībai, tā vietā, lai vienkārši bez ierunām pieņemtu šo situāciju."@lv13
"Herr Präsident, Frau Kommissarin Reding! Ich habe Sie in dem Jahr, seit ich Abgeordnete bin, als Kommissarin kennengelernt, die in vielen Bereichen gegen Diskriminierung vorgeht, und hatte bisher gedacht, dass Sie zu Recht Kommissarin für Grundrechte geworden sind. Doch Ihre Rede heute und Ihre Äußerungen der letzten Wochen, dieses zögerliche Herangehen an das, was in Frankreich passiert ist – die Massendeportationen von Roma –, haben mich massiv enttäuscht. Hier stimme ich mit vielen überein, die gemeint haben, dass das ein Skandal ist. Einerseits erklären Sie, die französische Regierung hätte Ihnen gesagt, dass es keine gezielte Aktion gab, bei der die Grundrechte verletzt wurden. Andererseits sagen Sie später, dass Sie darauf achten wollen, dass auch Frankreich die europäische Rechtslage erfüllt. Das heißt dann doch, dass Frankreich hier europäisches Recht verletzt hat. Warum sagen Sie das nicht ganz klar und deutlich? Ich erwarte von Ihnen, dass Sie in derselben Deutlichkeit, in der die Kommission – das ist auch schon gesagt worden – ganz klar immer die Freiheit des Marktes verteidigt, auch die Niederlassungs- und Bewegungsfreiheit aller europäischen Bürgerinnen und Bürger verteidigen und nicht klein beigeben."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Reding, ik ben nu sinds een jaar lid van het Parlement en ik heb u leren kennen als iemand die strijdt tegen allerlei vormen van discriminatie, en tot nu toe vond ik dat u terecht commissaris voor de grondrechten bent geworden. Na uw toespraak van vandaag, na uw uitlatingen van de afgelopen weken, na uw aarzelende aanpak van wat er in Frankrijk gebeurd is – de massale deportatie van Roma – ben ik zeer teleurgesteld. Ik ben het eens met vele sprekers die vinden dat dit een schandaal is. Enerzijds vertelt u dat de Franse regering u heeft meegedeeld dat er geen gerichte actie heeft plaatsgevonden waarbij de grondrechten geschonden zijn. Anderzijds hebt u daarna gezegd dat u er op zult letten dat ook Frankrijk zich aan het Europese recht houdt. Dat betekent toch dat Frankrijk het Europese recht deze keer heeft overtreden? Waarom zegt u dat dan niet in alle duidelijkheid? Er is al gezegd dat de Commissie altijd op de bres staat voor de vrijheid van de markt. Ik verwacht van u dat u het recht van alle Europese burgers op vrije vestiging en op vrij verkeer van personen even duidelijk verdedigt, en dat u zich niet klein laat krijgen."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz Reding! Przez rok, odkąd zostałam posłanką do PE, poznałam panią jako komisarz podejmującą działania przeciwko dyskryminacji w wielu dziedzinach i aż do teraz sądziłam, że komisarz ds. praw podstawowych to dla pani odpowiednie stanowisko. Jednakże pani dzisiejsze wystąpienie, pani oświadczenia z ostatnich kilku tygodni oraz niezdecydowanie wobec tego, co zaszło we Francji — masowej deportacji Romów — głęboko mnie rozczarowały. Stąd też zgadzam się z wieloma głosami, które uznały to za skandaliczne. Z jednej strony oświadcza pani, że rząd francuski oznajmił, iż nie było to działanie wymierzone w mniejszość ani naruszające prawa podstawowe, z drugiej zaś strony mówi pani, że musi się upewnić, czy Francja przestrzega także prawa europejskiego. Oznaczałoby to, że w tym zakresie Francja naruszyła prawo europejskie. Czemu nie powie pani tego jasno i otwarcie? Oczekuję od pani takiej samej jasności, z jaką Komisja zawsze broni wolności rynkowej — jak już powiedziano — także do obrony swobody przedsiębiorczości oraz swobody przemieszczania się wszystkich obywateli, zamiast zwyczajnie tolerować zaistniały stan rzeczy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Reding, no ano em que iniciei funções como eurodeputada, conheci V. Exa. como uma Comissária que toma medidas contra a discriminação em muitos domínios e, até agora, pensava que o cargo de Comissária responsável pelos Direitos Fundamentais lhe havia sido justamente atribuído. No entanto, o seu discurso de hoje, as suas declarações durante as últimas semanas e a forma hesitante com que está a lidar com o que se passou em França – a deportação em massa de romanichéis – decepcionaram-me profundamente. A este respeito, concordo com muitas das pessoas que consideram tratar-se de um escândalo. Por um lado, V. Exa. afirma que o Governo francês lhe asseverou não ter existido qualquer acção específica em que os direitos fundamentais tenham sido violados. Por outro lado, diz mais adiante que quer assegurar-se de que a França também está a cumprir correctamente a legislação europeia. Isso significa então que a França infringiu a legislação europeia nesta matéria. Por que não o diz de forma clara e inequívoca? Espero que V. Exa. utilize a clareza que a Comissão sempre utiliza para defender a liberdade de mercado – como já foi dito – para defender também a liberdade de estabelecimento e a livre circulação de todos os cidadãos europeus, e que não se limite a aceitar passivamente esta situação."@pt17
"Dle președinte, dnă comisar Reding, în anul în care am fost deputat în Parlamentul European, am ajuns să vă cunosc ca fiind un comisar care ia măsuri împotriva discriminării din multe domenii și, până acum, am crezut că este just ca dvs. să fiți comisarul pentru drepturi fundamentale. Cu toate acestea, discursul dvs. de astăzi, declarațiile dvs. din ultimele săptămâni și modul ezitant în care tratați ceea ce s-a întâmplat în Franța - deportarea în masă a romilor - m-au dezamăgit foarte mult. În acest sens, sunt de acord cu multe persoane care consideră că acest lucru este scandalos. Pe de o parte, afirmați că guvernul francez v-a spus că nu a existat nicio acțiune exactă în care au fost încălcate drepturile fundamentale, apoi, pe de altă parte, spuneți mai târziu că doriți să vă asigurați că Franța respectă, de asemenea, legislația europeană. Atunci, acest lucru înseamnă că Franța a încălcat legislația europeană în această privință. De ce nu spuneți acest lucru în mod clar și simplu? Mă aștept să folosiți aceeași claritate pe care Comisia o utilizează întotdeauna pentru a apăra libertatea pieței - așa cum s-a spus deja - pentru a apăra, de asemenea, libertatea de stabilire și libertatea de circulație a tuturor cetățenilor europeni, și nu să acceptați pur și simplu această minciună."@ro18
"Gospod predsednik, komisarka Reding, v letu, odkar sem poslanka Evropskega parlamenta, sem vas spoznala kot komisarko, ki ukrepa proti diskriminaciji na veliko področjih, in do zdaj sem mislila, da je prav, da ste komisarka za temeljne pravice. Vendar so me vaš današnji govor, vaše izjave v zadnjih nekaj tednih in vaše obotavljanje pri obravnavanju tega, kar se je zgodilo v Franciji – množični izgon Romov –, zelo razočarali. V zvezi s tem se strinjam z mnogimi, ki menijo, da je to nezaslišano. Po eni strani pravite, da vam je francoska vlada povedala, da ni bilo nobenega usmerjenega ukrepa, pri katerem bi bile kršene temeljne pravice, po drugi strani pa potem pravite, da želite poskrbeti, da bo tudi Francija ravnala v skladu z evropskim pravom. To torej pomeni, da je Francija pri tem ravnala v nasprotju z evropskim pravom. Zakaj tega ne poveste razločno in naravnost? Pričakujem, da boste z enako jasnostjo, s kakršno Komisija vedno zagovarja svobodo trga – kakor je bilo že rečeno –, zagovarjali tudi svobodo ustanavljanja in prosti pretok vseh evropskih državljanov in da se boste odzvali."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot Reding! Under det år jag varit parlamentsledamot har jag lärt känna er som en kommissionsledamot som vidtar åtgärder mot diskriminering på många områden, och hittills har jag ansett att ni är rätt person att vara kommissionsledamot för grundläggande rättigheter. Ert tal i dag, era uttalanden de senaste veckorna och den tvekan ni visat prov på i hanteringen av det som skett i Frankrike – massdeporteringen av romer – har emellertid gjort mig djupt besviken. Jag instämmer med alla dem som anser att denna deportering är skandalös. Å ena sidan uppger ni att den franska regeringen sagt att det inte förekommit någon riktad åtgärd där grundläggande rättigheter kränkts. Å andra sidan säger ni senare att ni vill förvissa er om att Frankrike även följer EU:s lagstiftning. Det innebär att Frankrike alltså har kränkt EU:s lagstiftning när det gäller detta. Varför säger ni inte det rent ut? Jag förväntar mig att ni är lika tydlig i ert försvar av etableringsfriheten och den fria rörligheten för alla EU-medborgare som kommissionen alltid är när det gäller att försvara den fria marknaden, och att ni inte bara finner er i detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph