Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-07-Speech-2-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100907.4.2-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Herr Kommissionspräsident, Sie haben sehr stark betont, wie wichtig es ist, in der Frage der Roma vorsichtig zu sein und hier nicht wirklich laut, stark und deutlich zu sagen, was in Frankreich vor sich geht. Herr Kommissionspräsident, ich erwarte mir von Ihnen und Ihrer Kommission viel klarere Worte! Natürlich ist Vorsicht angebracht, aber im Umgang mit den Menschen, mit den Roma, die jetzt aus Frankreich ausgesiedelt und zurückgeschickt werden! Sie haben meines Wissens nach nicht rasch genug gehandelt und gegenüber der französischen Regierung keine klaren Worte gefunden. Wir werden das heute Nachmittag auch diskutieren. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Politik, die es diesen Gruppen der Bevölkerung – nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Staaten – ermöglicht, in den Ländern leben zu können, in denen sie leben wollen. Wie auch schon einige meiner Vorredner gesagt haben: Die Roma in Europa sind Europäerinnen und Europäer. In Frankreich haben, so glaube ich, 90 % die französische Staatsbürgerschaft. Die derzeitige Politik in Frankreich ist gegen jegliche europäischen Grundrechte, und da erwarte ich von Ihnen auch klare Worte."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane předsedo Komise, velmi jste zdůraznil, jak je důležité být v romské otázce opatrný a neříkat nahlas a otevřeně, co se ve Francii děje. Pane Barroso, očekávám, že se o této věci vy i vaše Komise vyjádříte jasněji. Samozřejmě, že opatrnost je na místě, ale mělo by se jí vyznačovat naše jednání s lidmi, s Romy, kteří byli vypovězeni z Francie a posláni zpátky. Podle toho, co vím, jste nejednal dostatečně rychle a francouzské vládě jste neadresoval dostatečně jasná slova. O tom ještě budeme diskutovat dnes odpoledne. Potřebujeme společnou evropskou politiku, která umožní těmto skupinám obyvatel – nejen ve Francii, ale také v ostatních státech – žít v těch zemích, v nichž žít chtějí. Jak zde již zaznělo z úst některých řečníků, Romové žijící v Evropě jsou Evropané. Domnívám se, že ve Francii jich má 90 % francouzské občanství. Současná politika Francie je v rozporu se všemi evropskými základními právy, a proto od vás očekávám jasná slova."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Kommissionen! De understregede meget kraftigt, hvor vigtigt det er at træde varsomt med hensyn til spørgsmålet om romaerne og ikke tale højt og åbent om det, der sker i Frankrig. Jeg forventer, at De og Deres Kommission er meget mere klare og tydelige på dette område, hr. Barroso. Det er naturligvis rigtigt at træde varsomt, men det skal vi gøre i forbindelse med vores håndtering af de mennesker, de romaer, der nu er blevet udvist fra Frankrig og sendt hjem. Så vidt jeg kan se, har De ikke handlet hurtigt nok, og De har ikke været tydelig nok i det, De har sagt til den franske regering. Det vil vi også drøfte i eftermiddag. Vi har brug for en fælles europæisk politik, der giver disse befolkningsgrupper – ikke blot i Frankrig, men også i andre stater – mulighed for at bo i de lande, som de ønsker at bo i. Som flere talere har sagt det, er romaerne i Europa europæere. I Frankrig tror jeg, at 90 % har fransk statsborgerskab. Den nuværende politik i Frankrig er i strid med alle grundlæggende europæiske rettigheder, og derfor forventer jeg en klar udmelding fra Dem."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, τονίσατε με ιδιαίτερη έμφαση πόσο σημαντικό είναι, όσον αφορά το ζήτημα των Ρομά, να βαδίζουμε προσεκτικά και να μην μιλούμε δημόσια και ανοικτά για τις εξελίξεις στη Γαλλία. Κύριε Barroso, προσδοκώ από εσάς και την Επιτροπή σας να είστε πολύ σαφέστεροι για το ζήτημα αυτό. Ασφαλώς είναι σωστό να βαδίζουμε προσεκτικά, αλλά αυτό θα πρέπει να το πράξουμε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, με τους Ρομά, οι οποίοι έχουν απελαθεί πλέον από τη Γαλλία και εστάλησαν στις χώρες τους. Κατά την προσωπική μου κρίση, δεν ενεργήσατε αρκετά γρήγορα και δεν υπήρξατε αρκετά σαφείς όσον αφορά τις δηλώσεις σας προς τη γαλλική κυβέρνηση. Θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα σήμερα το απόγευμα. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα επιτρέπει σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες –όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε άλλα κράτη– να διαμένουν σε όποια χώρα επιθυμούν. Όπως ήδη ανέφεραν αρκετοί ομιλητές, οι Ρομά στην Ευρώπη είναι Ευρωπαίοι. Στη Γαλλία, νομίζω, το 90% αυτών των ανθρώπων έχει γαλλική ιθαγένεια. Η υφιστάμενη πολιτική στη Γαλλία αντιβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα, και, ως εκ τούτου, αναμένω ορισμένες σαφείς δηλώσεις εκ μέρους σας."@el10
"Madam President, President of the Commission, you emphasised very strongly how important it is, with regard to the question of the Roma, to tread carefully and not to talk loudly and openly about what is happening in France. Mr Barroso, I expect you and your Commission to be much clearer on this matter. Of course, it is right to tread carefully, but we should be doing that in our dealings with the people, with the Roma, who have now been expelled from France and sent home. As far as I can see, you have not acted quickly enough and you have not been clear enough in what you have said to the French Government. We will debate that this afternoon as well. We need a common European policy that enables these population groups – not only in France, but in other states, too – to live in the countries they want to live in. As several speakers have already said, the Roma in Europe are Europeans. In France, I believe, 90% have French citizenship. Current policy in France is contrary to all European fundamental rights, and therefore I expect some clear speaking from you."@en4
"Señora Presidenta, Presidente de la Comisión, usted ha hecho hincapié muy especialmente en lo importante que es, con respecto a la cuestión de la comunidad romaní, andar con cuidado y no hablar alto y claro sobre lo que está ocurriendo en Francia. Señor Barroso, espero que usted y su Comisión sean mucho más claros a este respecto. Desde luego, es correcto ir con cuidado, pero eso es lo que deberíamos estar haciendo en nuestras relaciones con las personas, con la comunidad romaní, que han sido expulsadas de Francia y enviadas de vuelta a su país. A mi entender, usted no ha actuado con la suficiente rapidez ni ha sido lo bastante claro en lo que ha dicho al Gobierno francés. Esta tarde también debatiremos este asunto. Necesitamos una política europea común que permita que estos grupos de población —no solo en Francia, sino también en otros Estados— vivan en los países que ellos deseen. Como ya han dicho algunos diputados, los romaníes de Europa son europeos. En Francia, creo que el 90 % tienen la ciudadanía francesa. La actual política de Francia es contraria a todos los derechos fundamentales europeos y, por tanto, espero que usted hable claro."@es21
"Lugupeetud juhataja! Komisjoni president, te rõhutasite kindlalt, kui oluline on käsitleda romide küsimust ettevaatlikult ning mitte rääkida avalikult ja avameelselt sellest, mis Prantsusmaal toimub. Härra komisjoni president, ma ootan, et teie ja teie komisjon oleksite selles küsimuses palju selgesõnalisemad. Mõistagi on õige tegutseda ettevaatlikult, kuid ettevaatlikud peaksime olema siis, kui tegeleme inimestega – romidega –, kes on nüüd Prantsusmaalt välja, koju saadetud. Minu arvates ei ole te tegutsenud piisavalt kiiresti, te ei edastanud oma sõnumit Prantsuse valitsusele piisavalt selgelt. Me räägime sellest ka täna pärastlõunal. Me vajame ühist Euroopa poliitikat, mis võimaldaks neil rahvusrühmadel – mitte ainult Prantsusmaal, vaid ka mujal – elada seal, kus nad soovivad. Nagu mitu sõnavõtjat juba ütles, on Euroopas elavad romid eurooplased. Prantsusmaal on minu meelest 90%l kodakondsus. Prantsusmaa praegune poliitika on vastuolus Euroopa kõikide põhiõigustega ja seetõttu ootan ma teilt ühemõttelist juttu."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, korostitte vahvasti sitä, miten tärkeää on toimia romanikysymyksessä varovasti ja olla puhumatta liian kovaa ja avoimesti siitä, mitä Ranskassa tapahtuu. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, odotan teidän ja komissionne olevan paljon nykyistä selkeämpi tässä asiassa. Totta kai asiassa on tärkeää edetä varovasti, mutta meidän olisi toimittava niin, kun olemme tekemisissä ihmisten, romanien kanssa, jotka on nyt karkotettu Ranskasta ja lähetetty kotiin. Minun mielestäni ette ole toiminut riittävästi, ettekä ole ollut riittävän selkeä siinä, mitä olette sanonut Ranskan hallitukselle. Keskustelemme tästäkin asiasta tänään iltapäivällä. Tarvitsemme yhteistä eurooppalaista politiikkaa, jonka ansiosta väestöryhmät paitsi Ranskassa myös muissa valtiossa voivat asua niissä maissa, joissa he haluavat. Kuten useat puhujat ovat jo todenneet, Euroopassa olevat romanit ovat eurooppalaisia. Ranskassa 90 prosentilla asukkaista on uskoakseni Ranskan kansalaisuus. Ranskan nykyinen politiikka on vastoin kaikkia Euroopan perusoikeuksia, ja sen vuoksi odotan teiltä selkeää puhetta."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, vous avez souligné avec force l’importance, en ce qui concerne la question des Roms, d’agir avec prudence et de ne pas faire trop de bruit autour de ce qu’il se passe en France. Monsieur Barroso, j’attends beaucoup plus de clarté de votre part et de la part de votre Commission dans ce dossier. Bien sûr il faut faire preuve de considération, mais nous devons le faire vis-à-vis des personnes concernées, des Roms, qui ont maintenant été expulsés de France et renvoyés chez eux. Il me semble que vous n’avez pas réagi suffisamment vite, et que vous n’avez pas été assez clair dans votre communication adressée au gouvernement français. Nous en débattrons cet après-midi également. Nous avons besoin d’une politique commune permettant à ces différents groupes - non seulement en France, mais dans d’autres pays également - de vivre dans le pays de leur choix. Comme l’ont déjà dit plusieurs orateurs, les Roms d’Europe sont des citoyens européens. Je pense qu’en France, 90 % d’entre eux ont la nationalité française. La politique actuelle de la France est contraire à tous les droits fondamentaux, et j’attends donc un message clair de votre part."@fr8
". Elnök asszony! Barroso elnök úr! Ön nagyon erősen kihangsúlyozta, milyen fontos a romakérdéssel kapcsolatban, hogy óvatosan lépjünk, és hogy ne beszéljünk hangosan, nyíltan arról, mi történik Franciaországban. Barroso úr! Én elvárom öntől és a Bizottságától is, hogy fogalmazzon sokkal világosabban ebben az ügyben. Természetesen helyes, ha óvatosan lépünk, de ezt inkább az emberekkel való kapcsolatainkban kellene tennünk, a romákkal kapcsolatban, akiket most kiutasítanak Franciaországból és hazaküldenek. Amennyire belelátok, ön nem intézkedett elég gyorsan, és nem fogalmazott elég világosan abban, amit a francia kormánynak mondott. Ma délután ezt is meg fogjuk vitatni. Szükségünk van közös európai politikára, amely lehetővé teszi, hogy a népesség ezen csoportjai – nemcsak Franciaországban, hanem más államokban is – abban az országban élhessenek, ahol élni akarnak. Mint azt már sok felszólaló elmondta, az európai romák is európaiak. Franciaországban – ahogy tudom – 90%-uk rendelkezik francia állampolgársággal. Franciaország jelenlegi politikája ellentétes valamennyi európai alapjoggal, ezért elvárom öntől a világos beszédet."@hu11
". Signora Presidente, signor Presidente della Commissione, sulla questione dei rom lei si è espresso con forza e decisione: è importante adottare un’estrema cautela, ed evitare di parlare apertamente di ciò che sta avvenendo in Francia. Presidente Barroso, mi aspetto maggiore chiarezza su questo problema da parte sua e della Commissione. È certamente auspicabile essere cauti in simili questioni, ma tale cautela si impone nei nostri rapporti con la gente, con i rom che sono stati espulsi dalla Francia e rimandati a casa. A quanto mi risulta, la Commissione non ha agito con sufficiente tempestività, e ha mancato di chiarezza nei suoi rapporti con il governo francese. Ma ne discuteremo ancora questo pomeriggio. Abbiamo bisogno di una politica comune europea grazie alla quale questi gruppi etnici possano vivere nei paesi che preferiscono – non solo in Francia ma anche in altri Stati. Come molti dei precedenti oratori hanno già ricordato, i rom in Europa sono europei. In Francia, credo che il 90 per cento di loro abbia la cittadinanza francese. L’attuale politica francese è contraria a tutti i diritti fondamentali dell’Unione europea; mi aspetto dunque che lei si esprima con maggiore chiarezza."@it12
"Ponia pirmininke, Komisijos Pirmininke, kalbėdamas romų klausimu labai pabrėžėte, kaip svarbu elgtis atsargiai ir vengti garsiai ir atvirai kalbėti apie tai, kas vyksta Prancūzijoje. Pone J. M. Barroso, tikiuosi, kad jūs ir Komisija šiuo klausimu būsite daug atviresni. Žinoma, teisinga elgtis atsargiai, bet taip turime elgtis santykiuose su žmonėmis, romais, kurie dabar buvo išprašyti iš Prancūzijos ir išsiųsti namo. Mano nuomone, jūs nepakankamai greitai sureagavote ir jūsų žinia Prancūzijos Vyriausybei nebuvo pakankamai aiški. Apie tai šiandien po pietų taip pat kalbėsime. Mums reikia bendros Europos politikos, kurią įgyvendinant šios gyventojų grupės – ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose šalyse – galėtų gyventi, kur nori. Kaip keletas kalbėtojų jau pasakė, romai Europoje yra europiečiai. Manau, 90 proc. romų, gyvenančių Prancūzijoje, turi Prancūzijos pilietybę. Šiuo metu Prancūzijoje įgyvendinama politika pažeidžiamos visos pagrindinės europinės teisės, todėl tikiuosi iš jūsų aiškių pareiškimų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Komisijas priekšsēdētāj! Jūs stingri uzsvērāt, cik svarīgi attiecībā uz jautājumu par romiem ir būt piesardzīgiem un nerunāt skaļi un atklāti par notiekošo Francijā. kungs, es no jums un jūsu Komisijas gaidu vairāk skaidrības šajā jautājumā. Protams, ir pareizi rīkoties piesardzīgi, bet mums tas jādara, darbojoties ar cilvēkiem, ar romiem, kas tagad tiek izraidīti no Francijas un sūtīti uz mājām. Cik es varu saprast, jūs neesat rīkojies pietiekami ātri, un jūs neesat izteicies pietiekami skaidri, runājot ar Francijas valdību. Mēs šopēcpusdien debatēsim arī par to. Mums ir vajadzīga kopēja Eiropas politika, kas ļauj šīm iedzīvotāju grupām — ne tikai Francijā, bet arī citās valstīs — dzīvot tajās valstīs, kurās viņi grib dzīvot. Kā daži runātāji jau ir teikuši, romi Eiropā ir eiropieši. Francijā, manuprāt, 90 % iedzīvotāju ir Francijas pilsonība. Pašreizējā politika Francijā ir pretēja visām Eiropas pamattiesībām, un tāpēc es gaidu no jums skaidrus izteikumus."@lv13
"Frau Präsidentin! Herr Kommissionspräsident, Sie haben sehr stark betont, wie wichtig es ist, in der Frage der Roma vorsichtig zu sein und hier nicht wirklich laut, stark und deutlich zu sagen, was in Frankreich vor sich geht. Herr Kommissionspräsident, ich erwarte mir von Ihnen und Ihrer Kommission viel klarere Worte! Natürlich ist Vorsicht angebracht, aber im Umgang mit den Menschen, mit den Roma, die jetzt aus Frankreich ausgesiedelt und zurückgeschickt werden! Sie haben meines Wissens nach nicht rasch genug gehandelt und gegenüber der französischen Regierung keine klaren Worte gefunden. Wir werden das heute Nachmittag auch diskutieren. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Politik, die es diesen Gruppen der Bevölkerung – nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Staaten – ermöglicht, in den Ländern leben zu können, in denen sie leben wollen. Wie auch schon einige meiner Vorredner gesagt haben: Die Roma in Europa sind Europäerinnen und Europäer. In Frankreich haben, so glaube ich, 90 % die französische Staatsbürgerschaft. Die derzeitige Politik in Frankreich ist gegen jegliche europäischen Grundrechte, und da erwarte ich von Ihnen auch klare Worte."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, voorzitter van de Commissie, u hebt met betrekking tot de kwestie van de Roma, nadrukkelijk onderstreept hoe belangrijk het is dat wij voorzichtig te werk gaan en niet te hard en openlijk praten over wat er in Frankrijk gebeurt. Mijnheer Barroso, ik verwacht van u en uw Commissie eigenlijk dat u een veel duidelijker standpunt over dit onderwerp inneemt. Uiteraard is het goed om voorzichtig te werk te gaan, maar dat zouden wij juist ten opzichte van de mensen, de Roma, moeten doen die nu uit Frankrijk worden verbannen en naar huis zijn gestuurd. Zover ik kan beoordelen, hebt u niet snel genoeg gehandeld en bent u niet duidelijk genoeg geweest in wat u tegen de Franse regering heeft gezegd. Dat zal vanmiddag in het debat eveneens aan de orde komen. Wij hebben een gemeenschappelijk Europees beleid nodig dat de betreffende bevolkingsgroepen – niet alleen in Frankrijk, maar ook in andere landen – in staat stelt om in de landen van hun keuze te leven. Zoals een aantal sprekers hiervoor al heeft gezegd, zijn de Roma in Europa Europeanen. Ik geloof dat in Frankrijk 90% van die Roma Frans staatsburger is. Op dit moment is het beleid in Frankrijk in strijd met alle Europese grondrechten en daarom verwacht ik nu duidelijke taal van u."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Komisji! Bardzo mocno podkreślił pan, jak ważne jest, by w odniesieniu do sprawy Romów postępować ostrożnie oraz nie mówić głośno i wyraźnie o tym, co dzieje się we Francji. Panie Barroso! Oczekuję, że pan i pańska Komisja będziecie w tej kwestii wypowiadać się znacznie jaśniej. Oczywiście ostrożne postępowanie jest słuszne, ale powinno dotyczyć osób, w tym Romów, które zostały wydalone z Francji i odesłane do domu. Jeśli o mnie chodzi to uważam, że nie zadziałał pan wystarczająco szybko i pańska wypowiedź pod adresem rządu francuskiego nie była wystarczająco przejrzysta. O tym także porozmawiamy dziś po południu. Potrzebna jest nam wspólna polityka europejska, która pozwoli tym grupom społecznym – nie tylko we Francji, ale również w innych państwach – żyć w dowolnie wybranym kraju. Romowie w Europie są Europejczykami, co zauważyło już kilku moich przedmówców. We Francji, jak sądzę, 90 % Romów ma obywatelstwo francuskie. Bieżąca polityka stosowana we Francji jest sprzeczna ze wszystkimi europejskimi prawami podstawowymi i w związku z tym oczekuję od pana jasnych wypowiedzi w tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Presidente da Comissão, o senhor sublinhou muito veementemente a importância de, no que diz respeito à questão dos romanichéis, prosseguir com cuidado e não falar em voz alta e abertamente sobre o que está a acontecer em França. Senhor Presidente Barroso, eu espero que o senhor e a sua Comissão sejam muito mais claros sobre esta matéria. Naturalmente, devemos prosseguir com cuidado, mas deveríamos fazer isso nas nossas relações com as pessoas, com os romanichéis, que foram já expulsos de França e enviados para casa. Na minha perspectiva, o senhor não agiu com rapidez suficiente e não foi suficientemente claro naquilo que disse ao Governo francês. Vamos debater isso também esta tarde. Precisamos de uma política europeia comum que permita que estes grupos da população - não só em França, mas também noutros estados - vivam nos países em que querem viver. Como já vários oradores sublinharam, os romanichéis da Europa são europeus. Em França, segundo creio, 90% tem cidadania francesa. A actual política em França é contrária a todos os direitos fundamentais europeus e, por consequência, espero da sua parte uma posição clara."@pt17
"Dnă președintă, dle președinte al Comisiei, ați subliniat foarte puternic cât de important este, în ceea ce privește problema romilor, ca aceasta să fie abordată cu atenție și să nu se vorbească tare și deschis despre ceea ce se întâmplă în Franța. Dle Barroso, mă aștept ca dvs. și Comisia să fiți mai clari în această privință. Desigur, este corect ca problema să fie abordată cu atenție, dar ar trebui să facem acest lucru în relațiile noastre cu oamenii, cu romii, care au fost expulzați din Franța și trimiși acasă. În ceea ce mă privește, nu ați acționat suficient de rapid și nu ați fost suficient de clar în ceea ce ați transmis guvernului francez. Vom dezbate acest lucru și în această după amiază. Avem nevoie de o politică europeană comună care să permită acestor grupuri de populație – nu numai în Franța, dar și în alte state, – să trăiască în țările în care doresc să trăiască. După cum au afirmat și alți vorbitori, romii din Europa sunt europeni. Cred că în Franța, 90 % dintre aceștia au cetățenie franceză. Politica actuală din Franța este contrară tuturor drepturilor fundamentale europene, și prin urmare, aștept o intervenție clară din partea dvs."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán predseda Komisie, rozhodne ste zdôraznili, aké je so zreteľom na problematiku Rómov dôležité postupovať obozretne a zároveň nehovoriť nahlas a otvorene o tom, čo sa deje vo Francúzsku. Pán Barroso, očakávam, že spolu s Komisiou budete v tejto veci oveľa konkrétnejší. Samozrejme, že je správne postupovať obozretne, ale mali by sme to robiť pri zaobchádzaní s ľuďmi, s Rómami, ktorí boli práve vypovedaní z Francúzska a poslaní domov. Ako som mala možnosť vidieť, nekonali ste dosť rýchlo a dostatočne ste neobjasnili, čo ste povedali francúzskej vláde. Aj o tomto budeme dnes popoludní diskutovať. Potrebujeme spoločnú európsku politiku, ktorá tejto skupine obyvateľstva – a to nielen vo Francúzsku, ale aj v ostatných štátoch – umožní žiť v krajinách, v ktorých chcú žiť. Ako už povedali niekoľkí rečníci, Rómovia žijúci v Európe sú Európania. Domnievam sa, že vo Francúzsku má 90 % z nich francúzske občianstvo. Súčasná politika vo Francúzsku je v rozpore so všetkými európskymi základnými právami, a preto od vás očakávam niekoľko jasných návrhov."@sk19
"Gospa predsednica, predsednik Komisije, močno ste poudarili, kako pomembno je, da v zvezi z vprašanjem Romov, ravnamo previdno in da ne govorimo na glas in odkrito o tem, kaj se dogaja v Franciji. Gospod Barroso, pričakujem, da boste vi in vaša Komisija precej bolj jasni glede te zadeve. Seveda je prav, da ravnamo previdno, vendar bi to morali početi pri našem ravnanju z ljudmi, z Romi, ki so bili zdaj izgnani iz Francije in poslani domov. Menim, da niste dovolj hitro ukrepali in da niste bili dovolj jasni pri tem, kar ste povedali francoski vladi. O tem bomo prav tako razpravljali danes popoldne. Potrebujemo skupno evropsko politiko, ki tem skupinam prebivalstva omogoča – ne samo v Franciji, ampak tudi v drugih državah – , da živijo v državah, kjer želijo živeti. Kot so omenili že številni govorniki, so Romi v Evropi Evropejci. Če se ne motim, jih ima v Franciji 90 % francosko državljanstvo. Trenutna francoska politika je v nasprotju z vsemi evropskimi temeljnimi pravicami in zato pričakujem od vas resne odgovore."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsordförande! Ni betonade mycket starkt att det är mycket viktigt att gå försiktigt fram när det gäller frågan om romerna, och inte tala högt och ljudligt om det som sker i Frankrike. Herr Barroso, jag förväntar mig att ni och er kommission är mycket tydligare på den här punkten. Det är naturligtvis riktigt att gå försiktigt fram, men vi bör göra detta i våra kontakter med människorna, med romerna, som nu har utvisats från Frankrike och blivit hemskickade. Som jag ser det har ni inte agerat snabbt nog, och ni har inte varit tillräckligt tydliga i det ni sagt till den franska regeringen. Vi kommer att diskutera den här frågan även i eftermiddag. Vi behöver en gemensam EU-politik för att ge dessa befolkningsgrupper – inte bara i Frankrike, utan även i andra stater – möjlighet att bo i de länder de vill. Som flera talare redan har sagt så är romer EU-medborgare. I Frankrike har 90 procent av romerna franskt medborgarskap vad jag vet. Frankrikes nuvarande politik i den här frågan strider mot alla EU:s grundläggande rättigheter, och jag förväntar mig därför att ni talar klarspråk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph