Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-365"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.24.1-365"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés – ou devrais-je plutôt dire Mesdames les députées, car malheureusement, je constate qu’il y a assez peu d’hommes présents à cette discussion sur les femmes –, je tiens à remercier Mme Pietikäinen pour son projet de rapport sur le rôle des femmes au sein d’une société vieillissante. Le rapport traite d’un sujet pertinent dans le contexte des enjeux démographiques d’aujourd’hui et en livre une analyse utile, fondée sur une approche pluridisciplinaire. La Commission est consciente que les femmes et les hommes âgés se heurtent à de grandes difficultés dès lors qu’ils tentent de mener une vie active, de se constituer des droits à pension pour leur retraite et de vieillir dans la dignité, alors que leurs facultés physiques diminuent. Il reste que les femmes âgées sont particulièrement vulnérables en raison de la persistance de conceptions stéréotypées des rôles de chaque sexe, auxquelles s’ajoutent les discriminations qu’elles subissent sur le marché de l’emploi. L’incidence des interruptions de carrière ou de la prise d’un congé pour s’occuper de proches sur le droit à pension des femmes, conjuguée aux écarts de salaires qui persistent entre les sexes les exposent, lorsqu’elles sont âgées, à un risque de pauvreté plus élevé que les hommes. La Commission a pris plusieurs initiatives destinées à attirer l’attention sur les besoins des sociétés vieillissantes de l’Union européenne dans lesquelles les femmes âgées ont un rôle essentiel à jouer. Dernièrement, la Commission a souligné, dans son livre vert sur les retraites, combien il est important de réduire les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes, les rémunérations et le marché de l’emploi. La Commission entend continuer à mettre en avant l’importance du rôle des femmes au sein d’une société vieillissante dans le contexte de sa prochaine stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015, stratégie qui sera adoptée dans le courant du mois. La Commission veillera par ailleurs à ce que l’intégration des questions d’égalité des femmes et des hommes figure dans sa proposition visant à proclamer l’année 2012 comme Année européenne du vieillissement actif. Comme il s’agit de ma dernière intervention ce soir, permettez-moi de remercier aussi les interprètes et de m’excuser si quelquefois j’ai parlé trop rapidement."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové – nebo bych možná měl říci jen „dámy“, jelikož, jak bohužel vidím, této rozpravě o ženách je přítomno velmi málo mužů – chtěl bych poděkovat paní Pietikäinenové za její návrh zprávy o úloze žen ve stárnoucí společnosti. Zpráva se zabývá aktuální otázkou v kontextu dnešních demografických problémů a její součástí je i užitečná analýza problému provedená pomocí multidisciplinárního přístupu. Komise si je vědoma toho, že starší ženy a muži se potýkají s velkými problémy ve snaze vést aktivní život, vybudovat si nároky na důchod a důstojně zestárnout v době, kdy jejich fyzické síly slábnou. Skutečností zůstává, že obzvláště zranitelné jsou starší ženy, a to kvůli přetrvávajícím stereotypům ohledně role ženy a muže a z důvodu diskriminace, které čelí na trhu práce. Ženy často přeruší kariéru nebo opustí zaměstnání, aby se mohly starat o blízké příbuzné, což má vliv na jejich právo na důchod, a navíc mezi ženami a muži nadále přetrvávají rozdíly v platovém ohodnocení, což u žen staršího věku vede k vyššímu riziku chudoby než u mužů. Komise přijala několik iniciativ, jimiž chtěla upozornit na potřeby stárnoucí společnosti Evropské unie, a starší ženy v nich mají zásadní úlohu. Teprve nedávno Komise ve své zelené knize o důchodech zdůraznila, jak je důležité vyrovnat rozdíly mezi ženami a muži, zejména co se týče péče o jednotlivce, mezd a trhu práce. Komise bude nadále klást důraz na význam úlohy žen ve stárnoucí společnosti v rámci své nadcházející strategie na období 2010–2015, jejímž cílem je dosáhnout rovného postavení žen a mužů a která bude schválena v tomto měsíci. Komise rovněž zajistí, aby se začlenění hlediska rovnosti žen a mužů objevilo i v jejím návrhu na prohlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí. Toto je dnes večer můj poslední projev, chtěl bych tedy této příležitosti využít, poděkovat rovněž tlumočníkům a omluvit se jim za to, že jsem někdy možná hovořil příliš rychle."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Måske skulle jeg sige "mine damer", for jeg kan desværre se, at der er relativt få mænd til stede til denne forhandling om kvinder. Jeg vil gerne takke fru Pietikäinen for hendes udkast til betænkning om kvinders rolle i et aldrende samfund. Betænkningen behandler et spørgsmål, der er relevant i forhold til tidens demografiske udfordringer, og leverer en nyttig analyse af spørgsmålet gennem en tværfaglig tilgang. Kommissionen er klar over, at ældre kvinder og mænd oplever betydelige vanskeligheder i deres forsøg på at leve et aktivt liv, optjene pensionsrettigheder og blive gamle med værdighed, når deres fysiske evner begynder at svinde. Det er en kendsgerning, at ældre kvinder er særlig sårbare på grund af de vedholdende stereotype opfattelser af hvert køns roller og den forskelsbehandling, de udsættes for på arbejdsmarkedet. Konsekvenserne for en kvindes pensionsrettigheder af, at hun holder pause i sin karriere eller tager orlov for at passe nære slægtninge, kombineret med løngabet mellem kønnene udsætter dem for en større risiko for fattigdom end mænd, når de bliver ældre. Kommissionen har iværksat flere initiativer for at henlede opmærksomheden på EU's aldrende samfunds behov, hvor ældre kvinder har en afgørende rolle at spille. For nylig understregede Kommissionen i sin grønbog om pensioner, hvor vigtigt det er at reducere kløfterne mellem kvinder og mænd, især i forhold til pleje af enkeltpersoner, løn og arbejdsmarkedet. Kommissionen vil fortsat understrege vigtigheden af kvinders rolle i et aldrende samfund inden for rammerne af sin kommende strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015, som den vil vedtage i denne måned. Kommissionen vil også tilse, at integrationen af spørgsmål i forbindelse med ligestilling mellem kønnene indgår i dens forslag om at udnævne 2012 til det europæiske år for aktiv aldring. Eftersom dette er mit sidste indlæg i aften, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke tolkene og undskylde, hvis jeg til tider har talt for hurtigt."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, – oder sollte ich sagen „meine Damen“, da ich leider sehe, dass relativ wenige Männer bei dieser Debatte über Frauen anwesend sind – ich möchte Frau Pietikäinen für den Entwurf ihres Berichts über die Rolle der Frau in einer alternden Gesellschaft danken. Der Bericht beschäftigt sich mit einem Thema, das vor dem Hintergrund der heutigen demografischen Herausforderungen von Bedeutung ist, und liefert durch Anwendung eines multidisziplinären Ansatzes eine hilfreiche Analyse dieses Themas. Die Kommission ist sich darüber bewusst, dass ältere Frauen und Männer mit großen Schwierigkeiten konfrontiert sind, wenn sie versuchen ein aktives Leben zu führen, Rentenansprüche für ihren Ruhestand zu bilden und in Würde zu altern, während ihre körperlichen Fähigkeiten nachlassen. Die Tatsache bleibt bestehen, dass ältere Frauen aufgrund der sich hartnäckig haltenden Stereotypen hinsichtlich der jedem Geschlecht zugeordneten Rollen und auch aufgrund der Diskriminierung, der sie auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind, besonders betroffen sind. Die Auswirkungen, die Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit oder Auszeiten, die genommen werden, um sich um Angehörige zu kümmern, auf die Rentenansprüche von Frauen haben, führen – gepaart mit dem weiterhin bestehenden Lohngefälle zwischen den Geschlechtern – dazu, dass sie im Alter einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind als Männer. Die Kommission hat mehrere Initiativen eingeleitet, um die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der alternden Gesellschaften in der Europäischen Union, in denen ältere Frauen eine wichtige Rolle spielen, zu lenken. Erst kürzlich hat die Kommission in ihrem Grünbuch zur Altersversorgung betont, wie wichtig es ist, das Gefälle zwischen Frauen und Männern, insbesondere im Hinblick auf die Betreuung von Personen, die Bezahlung und den Arbeitsmarkt, zu verringern. Die Kommission wird im Rahmen ihrer Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015, die in diesem Monat angenommen wird, auch weiterhin die Bedeutung der Rolle der Frau in einer alternden Gesellschaft betonen. Die Kommission wird ebenfalls sicherstellen, dass die Einbeziehung von Gleichstellungsfragen in ihrem Vorschlag, das Jahr 2012 zum Europäischen Jahr für aktives Altern zu erklären, berücksichtigt wird. Da dies heute Abend meine letzte Rede ist, gestatten Sie mir bitte auch den Dolmetschern zu danken, und mich zu entschuldigen, wenn ich hin und wieder zu schnell gesprochen habe."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι –ή μήπως θα έπρεπε να πω «κυρίες», δεδομένου ότι δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχουν σχετικά ελάχιστοι άνδρες παρόντες γι’ αυτήν τη συζήτηση σχετικά με τις γυναίκες– θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Pietikäinen για το σχέδιο έκθεσής της σχετικά με τον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία. Η έκθεση ασχολείται με ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των σημερινών δημογραφικών προκλήσεων και παρέχει μια χρήσιμη ανάλυση αυτού του ζητήματος με τη χρήση πολυτομεακής προσέγγισης. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι γυναίκες και άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να διάγουν μια δραστήρια ζωή, να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τη σύνταξή τους και να γεράσουν με αξιοπρέπεια, όταν οι σωματικές ικανότητές τους μειώνονται. Είναι δεδομένο ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω των στερεότυπων που εξακολουθούν να επικρατούν σχετικά με τους ρόλους εκάστου φύλου, καθώς και λόγω των διακρίσεων τις οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας. Οι συνέπειες που έχουν στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μιας γυναίκας η διακοπή για κάποια διαστήματα της καριέρας της ή η λήψη άδειας για να φροντίσει συγγενείς, σε συνδυασμό με τις διαφορές στις αμοιβές οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των φύλων, τις εκθέτουν, όταν γεράσουν, σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας απ’ ό,τι τους άνδρες. Η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες για να επιστήσει την προσοχή στις ανάγκες των γηρασκουσών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην οποία οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο. Μόλις πρόσφατα, η Επιτροπή τόνισε, στην Πράσινη Βίβλο της για τις συντάξεις, πόσο σημαντικό είναι να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φροντίδα ατόμων, τις αμοιβές και την αγορά εργασίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία εντός του πλαισίου της προσεχούς στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015, η οποία θα εγκριθεί αυτόν το μήνα. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης ότι η ένταξη θεμάτων ισότητας των φύλων θα περιλαμβάνεται στην πρότασή της για να οριστεί το 2012 Ευρωπαϊκό Έτος ενεργητικής γήρανσης. Καθώς αυτή είναι η τελευταία ομιλία μου απόψε, επιτρέψτε μου να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω επίσης τους διερμηνείς και να ζητήσω συγνώμη αν κατά διαστήματα μιλούσα πολύ γρήγορα."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen – or should I say ‘ladies’, since unfortunately I see that there are relatively few men present for this debate on women – I should like to thank Mrs Pietikäinen for her draft report on the role of women in an ageing society. The report addresses what is a relevant issue in the context of today’s demographic challenges and provides a helpful analysis of that issue through the use of a multidisciplinary approach. The Commission is aware that elderly women and men face major difficulties in trying to lead an active life, build up pension rights for their retirement and grow old with dignity when their physical capabilities are diminishing. The fact remains that elderly women are particularly vulnerable because of the persistent stereotypes concerning the roles of each sex, and also because of the discrimination they suffer on the labour market. The effect on a woman’s pension rights of taking career breaks or leave to look after close relatives, coupled with the pay gaps that persist between the sexes, exposes them, when they grow older, to a higher risk of poverty than men. The Commission has taken several initiatives to draw attention to the needs of the European Union’s ageing societies, in which elderly women have an essential role to play. Only recently, the Commission emphasised, in its Green Paper on pensions, how important it is to reduce the gaps between women and men, particularly as regards the care of individuals, pay and the labour market. The Commission will continue to stress the importance of the role of women in an ageing society within the context of its forthcoming strategy for equality between women and men 2010-2015, which will be adopted this month. The Commission will also ensure that the integration of gender equality issues features in its proposal to designate 2012 the European Year of Active Ageing. As this is my last speech this evening, may I take this opportunity to also thank the interpreters and to apologise if I spoke too quickly at times."@en4
"Señora Presidenta, Señorías —o quizá debería decir solo «Señoras», pues lamentablemente veo que hay muy pocos hombres presentes en este debate sobre las mujeres—, me gustaría mostrar mi agradecimiento a la señora Pietikäinen por su proyecto de informe sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece. El informe se ocupa de lo que es un tema relevante en el contexto de los retos demográficos de hoy en día y proporciona un análisis útil de ese problema mediante el uso de un enfoque multidisciplinario. La Comisión es consciente de que las mujeres y los hombres mayores se enfrentan a grandes dificultades al tratar de llevar una vida activa, aumentar los derechos de pensión para su jubilación y envejecer con dignidad cuando sus capacidades físicas disminuyen. El hecho es que las mujeres mayores sean particularmente vulnerables debido a la persistencia de los estereotipos sobre las funciones de cada sexo y también por la discriminación que sufren en el mercado laboral. El hecho de que hacer interrupciones en su carrera profesional o de que tener que dejar su empleo para cuidar de parientes repercuta en sus derechos de pensiones, ligado a la diferencia salarial por razón de sexo, hace que estén expuestas a un riesgo mayor que los hombres a vivir en la pobreza cuando llegan a una edad avanzada. La Comisión ha tomado varias iniciativas para llamar la atención a las necesidades de las sociedades que envejecen de la Unión Europea, en las que las mujeres mayores tienen un papel esencial que desempeñar. Recientemente, la Comisión puso de relieve, en su Libro Verde sobre las pensiones, lo importante que es reducir las brechas entre mujeres y hombres, especialmente, en lo que respecta a la atención de personas, la remuneración y el mercado de trabajo. La Comisión seguirá insistiendo en la importancia del papel de la mujer en una sociedad que envejece en el contexto de su próxima estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, que se aprobará este mes. Asimismo, la Comisión se asegurará de que la integración de las cuestiones de igualdad de género figure en su propuesta de designar 2012 como el Año Europeo del Envejecimiento Activo. Como este es mi último discurso de esta noche, aprovecho esta oportunidad para mostrar mi agradecimiento a los intérpretes y para pedirles disculpas por si hubiera hablado demasiado rápido."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Äkki peaksin pöörduma teie poole sõnadega „head naised”, sest ma näen, et siin naiste kohta käival arutelul on suhteliselt vähe mehi. Soovin tänada Sirpa Pietikäinenit tema raporti projekti eest naise rolli kohta vananevas ühiskonnas! Raportis käsitletakse praeguste demograafiliste muutuste kontekstis asjakohast teemat ja antakse mitmedistsiplinaarse lähenemisviisi kaudu selle teema kohta kasulik analüüs. Komisjon on teadlik, et eakad naised ja mehed kogevad oma füüsiliste võimete vähenemisel suuri raskusi, püüdes elada aktiivset elu, koguda oma pensionieaks pensioniõigusi ja vananeda väärikalt. See tõsiasi tuletab meile meelde, et eriti haavatavad on eakad naised ja seda püsivate soorolliliste stereotüüpide ning ka tööturul diskrimineerimise tõttu. Mõju, mida avaldavad naise pensioniõigustele pausid karjääris või töölt lahkumine lähedaste sugulaste eest hoolitsemiseks koos sugudevaheliste palgalõhedega muudavad naiste riski vananedes vaesuda suuremaks kui meeste oma. Komisjon on teinud mitmeid ettepanekuid, et pöörata tähelepanu Euroopa Liidu vananeva ühiskonna vajadustele, kus eakatel naistel on täita oluline osa. Hiljuti rõhutas komisjon oma rohelises raamatus pensionide teemal, kui oluline on vähendada naiste ja meeste palgalõhesid, eriti mis puudutab teiste eest hoolitsemist, palka ja tööturgu. Komisjon rõhutab oma sel kuul vastuvõetavates meeste ja naiste võrdõiguslikkuse juhistes 2010–2015 jätkuvalt naiste osa vananevas ühiskonnas. Komisjon tagab ka soolise võrdõiguslikkuse küsimuste integreerimise esiletõstmise oma ettepanekus nimetada 2012. aasta aktiivse vananemise Euroopa aastaks. Kuna see on minu viimane tänane sõnavõtt, siis kasutan võimalust ja tänan ka tõlke ning palun neilt vabandust, kui ma mõnikord liiga kiiresti rääkisin."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet – vai pitäisikö sanoa "hyvät naiset", koska valitettavasti tässä naisia koskevassa keskustelussa on läsnä sangen vähän miehiä – haluaisin kiittää Sirpa Pietikäistä hänen naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa laatimastaan mietinnöstä. Mietinnössä käsitellään kysymystä, joka on merkityksellinen tämän päivän väestörakennetta koskevissa haasteissa, ja tarjotaan hyödyllinen analyysi tuosta kysymyksestä käyttämällä monialaista lähestymistapaa. Komissio on tietoinen siitä, että iäkkäät naiset ja miehet kohtaavat suuria vaikeuksia pyrkiessään elämään aktiivista elämää, hankkimaan eläkekertymää eläkeaikaansa varten ja ikääntymään arvokkaasti, kun heidän fyysiset valmiutensa heikkenevät. Tosiasia on, että iäkkäät naiset ovat erityisen heikossa asemassa, koska kunkin sukupuolen tehtävistä on sinnikkäitä stereotypioita ja myös heidän työmarkkinoilla kokemansa syrjinnän takia. Vaikutus niiden naisten eläkeoikeuksiin, jotka pitävät taukoa työstään tai jäävät vapaalle hoitaakseen lähisukulaisiaan, sekä sukupuolten välinen sinnikäs palkkaero altistavat heidät ikääntymisen myötä miehiä suuremmalle köyhyysriskille. Komissio on toteuttanut monia aloitteita kiinnittääkseen huomiota Euroopan unionin ikääntyvien yhteiskuntien tarpeisiin, yhteiskuntien, joissa iäkkäillä naisilla on olennaisen tärkeä asema. Aivan äskettäin komissio korosti eläkkeistä antamassaan vihreässä kirjassa, miten tärkeää on vähentää naisten ja miesten välisiä eroja, erityisesti ihmisten hoidon, palkan ja työmarkkinoiden osalta. Komissio korostaa edelleen naisten aseman merkitystä ikääntyvässä yhteiskunnassa naisten ja miesten tasa-arvoa koskevassa tulevassa strategiassaan vuosille 2010–2015, joka hyväksytään tässä kuussa. Komissio varmistaa myös, että sukupuolten tasa-arvoa koskevien kysymysten huomioon ottaminen on mukana sen ehdotuksessa julistaa vuosi 2012 aktiivisen ikääntymien eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Koska tämä on viimeinen puheenvuoroni tänä iltana, haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni myös tulkkeja ja pyytääkseni anteeksi, jos puhuin välillä liian nopeasti."@fi7
". – ( Elnök asszony, hölgyeim és uraim – bár úgy látom, elég lenne csak a hölgyeket köszöntenem, mivel sajnálatos módon viszonylag kevés férfi van jelen ezen a nőkről szóló vitán –, szeretnék köszönetet mondani Pietikäinen asszonynak a nőknek az idősödő társadalomban betöltött szerepéről szóló jelentéstervezetéért. A jelentés egy olyan témával foglalkozik, amely a jelen demográfiai kihívásai fényében nagyon fontos, és a multidiszciplináris megközelítés segítségével hatékonyan elemzi a témát. A Bizottság tisztában van vele, hogy az idős nőknek és férfiaknak jelentős nehézségekkel kell megküzdeniük, ha aktív életet akarnak élni, ha nyugdíjjogosultságot akarnak szerezni, és ha méltóságteljes időskort szeretnének akkor is, amikor fizikai képességeik hanyatlanak. Tény, hogy az idős nők különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak a nemi szerepekre vonatkozó, még mindig élő sztereotípiák miatt, valamint azon hátrányos megkülönböztetés miatt, amely a munkaerőpiacon éri őket. A nők nyugdíját negatívan befolyásolja a fizetések terén a nemek között tapasztalható különbség, valamint a karrier megszakítása vagy a munka felfüggesztése, amelyet a közeli rokonok gondozása miatt vállalnak. Ezért időskorban a nők jobban ki vannak téve a szegénység kockázatának, mint a férfiak. A Bizottság számos kezdeményezést tett annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unió idősödő társadalmainak szükségleteire, mely társadalmakban létfontosságú szerepet játszanak a nők. Éppen nemrég a nyugdíjakról szóló zöld könyvben a Bizottság hangsúlyozta, hogy milyen fontos a nők és a férfiak között tapasztalható különbségek csökkentése, különösen az egyének egészséggondozása, a fizetések és a munkaerőpiac terén. A Bizottság továbbra is hangsúlyozni fogja a nőknek az idősödő társadalomban betöltött fontos szerepét a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, 2010–2015-ös stratégiájában, amely ebben a hónapban kerül elfogadásra. A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a 2012-es évnek az aktív időskor európai évévé való kinevezésére irányuló javaslatába belekerüljenek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdések is. Mivel ma este ez az utolsó felszólalásom, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a tolmácsoknak is, és elnézést kérjek, ha néha túl gyorsan beszéltem."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati – o meglio, dovrei dire deputate, poiché purtroppo vedo che sono relativamente pochi gli uomini presenti a questo dibattito sulle donne – ringrazio l’onorevole Pietikäinen per la proposta di relazione sul ruolo delle donne in una società che invecchia. Il documento affronta una questione rilevante nel contesto delle sfide demografiche odierne e traccia un’utile analisi di questo tema mediante un approccio multidisciplinare. La Commissione è consapevole del fatto che gli anziani, uomini e donne, incontrano grandi difficoltà quando cercano di avere una vita attiva, quando vogliono crearsi dei diritti in vista della pensione e per poter invecchiare con dignità in un periodo in cui le loro capacità fisiche sono in calo. Rimane il fatto che le donne anziane sono particolarmente vulnerabili, a causa dei persistenti stereotipi sul ruolo di ciascun sesso e anche per le discriminazioni di cui sono oggetto nel mercato del lavoro. Continua la discriminazione tra i sessi in relazione ai diritti pensionistici delle donne, poiché esse devono prendere congedi professionali o delle pause per assistere i familiari, cui si aggiunge la differenza retributiva che espone le donne ad un rischio maggiore di povertà rispetto agli uomini. La Commissione ha assunto diverse iniziative per attirare l’attenzione sulle esigenze della società che invecchia all’interno dell’Unione europea in cui le donne anziane hanno un ruolo essenziale da svolgere. Anche di recente l’Esecutivo ha enfatizzato, nel Libro verde sulle pensioni, quanto sia importante ridurre il divario tra uomini e donne, soprattutto in relazione all’assistenza personale, alla retribuzione e al mercato del lavoro. La Commissione continuerà a sottolineare l’importanza del ruolo delle donne nella società che invecchia nel contesto della strategia che varerà questo mese sull’uguaglianza tra donne e uomini per il periodo 2010-2015. La Commissione garantirà inoltre l’integrazione delle tematiche sulla parità di genere nelle proposte atte a proclamare il 2010 l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo. Visto che questo è il mio ultimo intervento oggi, colgo l’occasione anche per ringraziare gli interpreti, scusandomi se a volte parlo troppo velocemente."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, o gal turėčiau sakyti „ponios“, nes, deja, matau, kad šiose diskusijose dalyvauja gana nedaug vyrų – norėčiau padėkoti S. Pietikäinen už parengtą pranešimą dėl moterų vaidmens senėjančioje visuomenėje. Pranešime aptariama aktuali problema, susijusi su dabartiniais demografiniais iššūkiais ir pateikiama naudinga šios problemos analizė tarpdisciplininiu požiūriu. Komisija žino, kad pagyvenusios moterys ir vyrai patiria didelių sunkumų, siekdami aktyviai gyventi, užsitikrinti teisę į pensiją senatvėje ir oriai pasenti, mažėjant jų fiziniam pajėgumui. Tiesa, kad pagyvenusios moterys yra ypač pažeidžiamos dėl nusistovėjusių stereotipų apie abiejų lyčių vaidmenis ir dėl jų patiriamos diskriminacijos darbo rinkoje. Atsižvelgiant į moters karjeros pertraukų ar darbo nutraukimo dėl artimų giminaičių globos poveikį jų teisei į pensiją, taip pat į vyrų ir moterų atlyginimų skirtumą, pagyvenusioms moterims kyla didesnis skurdo pavojus nei vyrams. Komisija ėmėsi kelių iniciatyvų siekdama atkreipti dėmesį į Europos Sąjungos senėjančių visuomenių, kuriose moterys atlieka labai svarbų vaidmenį, poreikius. Dar neseniai Komisija savo žaliojoje knygoje dėl pensijų pabrėžė, kaip svarbu sumažinti moterų ir vyrų rūpinimosi asmenimis, darbo užmokesčio ir darbo rinkos skirtumus. Komisija ir toliau pabrėš moterų vaidmens senėjančioje visuomenėje svarbą būsimoje 2010–2015 m. strategijoje dėl moterų ir vyrų lygybės, kurią šį mėnesį patvirtins. Taip pat Komisija užtikrins, kad lyčių lygybės klausimai būtų įtraukti į jos pasiūlymą paskelbti 2012 m. Europos aktyvaus senėjimo metais. Kadangi tai mano paskutinė kalba šį vakarą, pasinaudosiu galimybe padėkoti vertėjams ir atsiprašyti, jeigu kartais kalbėjau per greitai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Varbūt man būtu jāsaka tikai “dāmas”, jo es redzu, ka šajās debatēs par sieviešu problēmām diemžēl piedalās salīdzinoši maz vīriešu. Es gribētu pateikties kundzei par viņas sagatavoto ziņojuma projektu par sieviešu lomu novecojošā sabiedrībā. Šajā ziņojumā aplūkots jautājums, kas ir svarīgs mūsdienu demogrāfisko problēmu kontekstā, un sniegta tā noderīga analīze, izmantojot starpdisciplīnu pieeju. Komisija apzinās, ka vecāka gadagājuma sievietes un vīrieši sastopas ar nopietnām grūtībām, cenšoties dzīvot aktīvi, izmantojot tiesības uzkrāt pensiju un pēc pensionēšanās pavadīt cilvēka cienīgas vecumdienas, kad viņu fiziskās spējas būs mazinājušās. Tomēr tas ir fakts, ka vecāka gadagājuma sievietes ir īpaši neaizsargātas saistībā ar plaši izplatītajiem stereotipiem par katra dzimuma nozīmi un arī viņu diskrimināciju darba tirgū. Lēmumi pārtraukt savu karjeru vai ņemt atvaļinājumu, lai rūpētos par tuviem radiniekiem, ietekmē sievietes tiesības uz pensiju, un, ņemot vērā arī atšķirības starp sieviešu un vīriešu darba samaksu, viņas tiek pakļautas daudz lielākam nabadzības riskam vecumdienās nekā vīrieši. Komisija ir ierosinājusi vairākas iniciatīvas, lai pievērstu uzmanību tām vajadzībām, kādas ir Eiropas Savienības novecojošajai sabiedrībai, kurā vecāka gadagājuma sievietēm ir būtiska loma. Pavisam nesen Komisija Zaļajā grāmatā par pensijām uzsvēra, cik svarīgi ir mazināt atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, it īpaši attiecībā uz aprūpi, darba samaksu un darba tirgu. Komisija turpinās uzsvērt sieviešu nozīmīgo lomu novecojošā sabiedrībā kontekstā ar topošo sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010.-2015. gadam, kas tiks pieņemta šomēnes. Komisija arī nodrošinās, lai dzimumu līdztiesības jautājumi tiktu iekļauti tās priekšlikumā pasludināt 2012. gadu par Eiropas gadu aktīvām vecumdienām. Tā kā šovakar šī ir mana pēdējā runa, ar jūsu atļauju es izmantošu šo iespēju, lai izteiktu pateicību arī tulkiem un atvainotos viņiem par to, ka dažreiz es varbūt runāju pārāk ātri."@lv13
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés – ou devrais-je plutôt dire Mesdames les députées, car malheureusement, je constate qu'il y a assez peu d'hommes présents à cette discussion sur les femmes –, je tiens à remercier Mme Pietikäinen pour son projet de rapport sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante. Le rapport traite d'un sujet pertinent dans le contexte des enjeux démographiques d'aujourd'hui et en livre une analyse utile, fondée sur une approche pluridisciplinaire. La Commission est consciente que les femmes et les hommes âgés se heurtent à de grandes difficultés dès lors qu'ils tentent de mener une vie active, de se constituer des droits à pension pour leur retraite et de vieillir dans la dignité, alors que leurs facultés physiques diminuent. Il reste que les femmes âgées sont particulièrement vulnérables en raison de la persistance de conceptions stéréotypées des rôles de chaque sexe, auxquelles s'ajoutent les discriminations qu'elles subissent sur le marché de l'emploi. L'incidence des interruptions de carrière ou de la prise d'un congé pour s'occuper de proches sur le droit à pension des femmes, conjuguée aux écarts de salaires qui persistent entre les sexes les exposent, lorsqu'elles sont âgées, à un risque de pauvreté plus élevé que les hommes. La Commission a pris plusieurs initiatives destinées à attirer l'attention sur les besoins des sociétés vieillissantes de l'Union européenne dans lesquelles les femmes âgées ont un rôle essentiel à jouer. Dernièrement, la Commission a souligné, dans son livre vert sur les retraites, combien il est important de réduire les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes, les rémunérations et le marché de l'emploi. La Commission entend continuer à mettre en avant l'importance du rôle des femmes au sein d'une société vieillissante dans le contexte de sa prochaine stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015, stratégie qui sera adoptée dans le courant du mois. La Commission veillera par ailleurs à ce que l'intégration des questions d'égalité des femmes et des hommes figure dans sa proposition visant à proclamer l'année 2012 comme Année européenne du vieillissement actif. Comme il s'agit de ma dernière intervention ce soir, permettez-moi de remercier aussi les interprètes et de m'excuser si quelquefois j'ai parlé trop rapidement."@mt15
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés – ou devrais-je plutôt dire Mesdames les députées, car malheureusement, je constate qu'il y a assez peu d'hommes présents à cette discussion sur les femmes –, je tiens à remercier Mme Pietikäinen pour son projet de rapport sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante. Le rapport traite d'un sujet pertinent dans le contexte des enjeux démographiques d'aujourd'hui et en livre une analyse utile, fondée sur une approche pluridisciplinaire. La Commission est consciente que les femmes et les hommes âgés se heurtent à de grandes difficultés dès lors qu'ils tentent de mener une vie active, de se constituer des droits à pension pour leur retraite et de vieillir dans la dignité, alors que leurs facultés physiques diminuent. Il reste que les femmes âgées sont particulièrement vulnérables en raison de la persistance de conceptions stéréotypées des rôles de chaque sexe, auxquelles s'ajoutent les discriminations qu'elles subissent sur le marché de l'emploi. L'incidence des interruptions de carrière ou de la prise d'un congé pour s'occuper de proches sur le droit à pension des femmes, conjuguée aux écarts de salaires qui persistent entre les sexes les exposent, lorsqu'elles sont âgées, à un risque de pauvreté plus élevé que les hommes. La Commission a pris plusieurs initiatives destinées à attirer l'attention sur les besoins des sociétés vieillissantes de l'Union européenne dans lesquelles les femmes âgées ont un rôle essentiel à jouer. Dernièrement, la Commission a souligné, dans son livre vert sur les retraites, combien il est important de réduire les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes, les rémunérations et le marché de l'emploi. La Commission entend continuer à mettre en avant l'importance du rôle des femmes au sein d'une société vieillissante dans le contexte de sa prochaine stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015, stratégie qui sera adoptée dans le courant du mois. La Commission veillera par ailleurs à ce que l'intégration des questions d'égalité des femmes et des hommes figure dans sa proposition visant à proclamer l'année 2012 comme Année européenne du vieillissement actif. Comme il s'agit de ma dernière intervention ce soir, permettez-moi de remercier aussi les interprètes et de m'excuser si quelquefois j'ai parlé trop rapidement."@nl3
"Pani przewodnicząca, szanowni państwo – czy powinienem raczej powiedzieć „panie”, ponieważ, jak widzę, w tej debacie o kobietach uczestniczy niewielu panów – chciałbym podziękować pani poseł Pietikäinen za jej projekt sprawozdania w sprawie roli kobiet w starzejącym się społeczeństwie. Sprawozdanie dotyczy ważnego problemu w kontekście dzisiejszych wyzwań demograficznych, a także zawiera pomocną analizę tego problemu przeprowadzoną w oparciu o podejście wielodyscyplinarne. Komisja zdaje sobie sprawę, że starsze kobiety i mężczyźni borykają się z poważnymi trudnościami, gdy starają się żyć aktywnie, zarobić na świadczenia emerytalne i zestarzeć się z godnością, w miarę jak zmniejsza się ich sprawność fizyczna. Faktem jest, że starsze kobiety są szczególnie narażone z uwagi na utrwalone stereotypy na temat roli poszczególnych płci, a także z uwagi na dyskryminację, jaka ich spotyka na rynku pracy. Wpływ, jaki wywierają na uprawnienia emerytalne kobiet przerwy w karierze zawodowej lub urlopy opiekuńcze, w połączeniu z różnicami płac, które nadal utrzymują się między kobietami a mężczyznami, naraża starzejące się kobiety na większe ubóstwo. Komisja podjęła kilka inicjatyw, by zwrócić uwagę na potrzeby starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej, w których starsze kobiety mają do odegrania zasadniczą rolę. Całkiem niedawno Komisja podkreślała w swojej zielonej księdze w sprawie emerytur, jak ważne jest zmniejszenie różnic między kobietami a mężczyznami, szczególnie w zakresie sprawowania opieki, płac i zatrudnienia. Komisja będzie w dalszym ciągu podkreślała znaczenie roli kobiet w starzejącym się społeczeństwie w kontekście strategii na rzecz równości między kobietami a mężczyznami na lata 2010-2015, która zostanie przyjęta w tym miesiącu. Komisja zapewni również, by kwestie dotyczące równouprawnienia znalazły się w jej wniosku dotyczącym ogłoszenia roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się. Jako że jest to moje ostatnie wystąpienie tego wieczoru, pozwolę sobie skorzystać z okazji i podziękować tłumaczom, oraz przeprosić, jeśli mówiłem za szybko."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados – ou talvez devesse dizer apenas "Senhoras Deputadas", já que, infelizmente, constato que relativamente poucos homens estão presentes neste debate sobre as mulheres – gostaria de agradecer à senhora deputada Pietikäinen o seu projecto de relatório sobre o papel das mulheres numa sociedade envelhecida. O relatório trata uma questão que é relevante no contexto dos desafios demográficos dos nossos dias e proporciona uma análise útil dessa questão através do recurso a uma abordagem multidisciplinar. A Comissão está ciente de que as mulheres e os homens idosos enfrentam grandes dificuldades ao tentar levar a cabo uma vida activa, aumentar direitos de pensão para a sua reforma e envelhecer com dignidade quando as suas capacidades físicas estão a diminuir. Seja como for, a verdade é que as mulheres idosas são particularmente vulneráveis devido aos estereótipos persistentes sobre os papéis de cada sexo e também devido à discriminação de que são vítimas no mercado de trabalho. O efeito nos direitos de pensão de uma mulher do facto de esta fazer pausas na sua carreira ou de a abandonar para cuidar de familiares próximos, associado aos fossos remuneratórios que continuam a existir entre os sexos, expõem-nas, quando envelhecem, a um risco de pobreza superior ao dos homens. A Comissão tomou várias iniciativas para chamar a atenção para as necessidades das sociedades envelhecidas da União Europeia, nas quais as mulheres idosas têm um papel essencial a desempenhar. Só há pouco tempo a Comissão salientou, no seu Livro Verde sobre as pensões, a que ponto é importante reduzir os fossos entre mulheres e homens, em especial no que diz respeito à assistência a pessoas, remunerações e mercado de trabalho. A Comissão vai continuar a enfatizar a importância do papel das mulheres numa sociedade envelhecida, no contexto da sua próxima estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015, que será adoptada este mês. A Comissão vai também assegurar que a integração das questões da igualdade entre géneros conste da sua proposta de designação do ano de 2012 como Ano Europeu do Envelhecimento Activo. Uma vez que se trata da minha última intervenção hoje, permitam-me que aproveite a oportunidade para agradecer também aos intérpretes e para pedir desculpa por, em certos momentos, ter falado demasiadamente depressa."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor – probabil că ar trebui să spun doar „doamnelor”, deoarece, din păcate, observ că la această dezbatere privind femeile sunt prezenți destul de puțini bărbați – doresc să-i mulțumesc dnei Pietikäinen pentru proiectul de raport privind rolul femeilor într-o societate în curs de îmbătrânire. Raportul abordează un aspect relevant în contextul provocărilor demografice actuale și oferă o analiză utilă a acestui aspect, prin utilizarea unei abordări multidisciplinare. Comisia este conștientă că femeile și bărbații în vârstă se confruntă cu dificultăți majore în încercarea de a duce o viață activă, de a-și constitui dreptul la pensie și de a îmbătrâni cu demnitate atunci când li se reduc capacitățile fizice. Fapt este că femeile în vârstă sunt deosebit de vulnerabile, din cauza stereotipurilor persistente privind rolurile fiecărui sex și, de asemenea, din cauza discriminării de pe piața muncii. Efectul pe care îl au asupra pensiei unei femei concediile sau întreruperile de activitate în scopul îngrijirii rudelor apropiate, cumulat cu diferențele de salarizare dintre sexe face ca, la bătrânețe, femeile să fie expuse unui pericol mai mare de sărăcie decât bărbații. Comisia a avut mai multe inițiative menite să atragă atenția asupra nevoilor societăților în curs de îmbătrânire din Uniunea Europeană, în care femeile în vârstă joacă un rol important. Recent, în Cartea sa verde privind pensiile, Comisia a subliniat cât de importantă este reducerea diferențelor dintre femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește îngrijirea, salarizarea și piața muncii. Comisia va evidenția și în continuare importanța rolului femeilor într-o societate în curs de îmbătrânire, în contextul viitoarei sale strategii privind egalitatea dintre femei și bărbați 2010-2015, care va fi adoptată luna aceasta. De asemenea, Comisia se va asigura că propunerea sa de a desemna 2012 drept Anul european al îmbătrânirii active va ține cont și de principiul egalității de gen. Acesta fiind ultimul meu discurs din seara aceasta, doresc să le mulțumesc interpreților și să îmi cer scuze dacă, în unele momente, am vorbit prea repede."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni – alebo by som mal povedať iba „dámy“, keďže, bohužiaľ, vidím, že na tejto rozprave o ženách sa zúčastňuje pomerne málo mužov – chcel by som pani Pietikäinenovej poďakovať za návrh správy o úlohe žien v starnúcej spoločnosti. Správa sa zaoberá problematikou, ktorá je relevantná v súvislosti so súčasnými demografickými problémami, a poskytuje užitočnú analýzu tejto problematiky s využitím multidisciplinárneho prístupu. Komisia si uvedomuje, že staršie ženy a muži, ktorí sa snažia viesť aktívny život, zabezpečiť si nárok na starobný dôchodok po odchode do dôchodku a dôstojne starnúť s úbytkom fyzických schopností, čelia veľkým ťažkostiam. Faktom zostáva, že staršie ženy sú mimoriadne zraniteľné z dôvodu pretrvávajúcich stereotypov, ktoré sa týkajú úloh oboch pohlaví, a taktiež z dôvodu diskriminácie, ktorej sú vystavené na trhu práce. Vplyv, ktorý má prerušenie zamestnania alebo dovolenka určená na starostlivosť o blízkych príbuzných na nárok ženy na dôchodok, spolu s pretrvávajúcimi rozdielmi v odmeňovaní žien a mužov vystavuje ženy v priebehu starnutia vyššiemu riziku chudoby v porovnaní s mužmi. Komisia podnikla niekoľko iniciatív s cieľom upriamiť pozornosť na potreby starnúcich spoločností Európskej únie, v ktorých budú staršie ženy zohrávať zásadnú úlohu. Komisia iba nedávno vo svojej zelenej knihe o dôchodkovom zabezpečení zdôraznila, aké dôležité je zmierňovať rozdiely medzi mužmi a ženami, predovšetkým pokiaľ ide o individuálnu starostlivosť, ich odmeňovanie a trh práce. Komisia bude naďalej klásť dôraz na význam úlohy žien v starnúcej spoločnosti v súvislosti s nadchádzajúcou stratégiou pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie rokov 2010 − 2015, ktorá bude tento mesiac prijatá. Komisia zabezpečí aj integráciu prvkov problematiky rodovej rovnosti do svojho návrhu na vyhlásenie roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia. Keďže ide o moje posledné vystúpenie dnes večer, dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať tlmočníkom a ospravedlniť sa im, ak som miestami hovoril príliš rýchlo."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje – ali naj rečem „gospe“, glede na to, da žal vidim dokaj malo prisotnih moških na tej razpravi o ženskah – rad bi se zahvalil gospe Pietikäinen za njen osnutek poročila o vlogi žensk v starajoči se družbi. Poročilo obravnava aktualno vprašanje v smislu današnjih demografskih izzivov in zagotavlja koristno analizo tega vprašanja z uporabo večdisciplinarnega pristopa. Komisija se zaveda, da se starejše ženske in moški srečujejo s težavami in poskušajo živeti dejavno življenje in izboljšati pokojninske pravice za svojo upokojitev ter se dostojno starati, ko se njihove fizične sposobnosti slabšajo. Dejstvo ostaja, da so starejše ženske zlasti ranljive zaradi trdovratnih stereotipov v zvezi s vlogami vsakega spola in tudi zaradi diskriminacije, ki jo doživljajo na trgu dela. Učinek na pokojninsko pravico ženske, da preneha ali prekine poklicno dejavnost zaradi skrbi za bližnje sorodnike, skupaj z luknjami, ki ostajajo med spoloma, jih med staranjem izpostavlja večjemu tveganju revščine kot moške. Komisija je prevzela več pobud, da bi pritegnila pozornost k potrebam starajočih se družb Evropske unije, kjer starejše ženske igrajo bistveno vlogo. Nedavno je Komisija v zeleni knjigi o pokojninah poudarila, kako pomembno je zmanjšati vrzeli med ženskami in moškimi, zlasti glede skrbi za posameznike, plač in trga dela. Komisija bo še naprej poudarjala pomembnost vloge žensk v starajoči se družbi v okviru svoje prihodnje strategije za enakost moških in žensk 2010–2015 , ki bo sprejeta ta mesec. Komisija bo prav tako zagotovila, da bo integracija vprašanj enakosti spolov v njenem predlogu za imenovanje leta 2012 za evropsko leto aktivnega staranja. Ker je to moj zadnji govor nocoj, bom to priložnost izkoristil tudi za to, da se zahvalim tolmačem in se opravičim, če sem včasih govoril prehitro."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Eller jag kanske bara ska säga ”damer”, eftersom jag ser att det är relativt få män närvarande under denna debatt om kvinnor. Jag vill tacka Sirpa Pietikäinen för hennes betänkande om kvinnornas roll i ett åldrande samhälle. Betänkandet tar upp en fråga som är relevant mot bakgrund av dagens demografiska utmaningar och bidrar med en praktisk analys av frågan genom att använda en flerdisciplinär metod. Kommissionen är medveten om att äldre kvinnor och män ställs inför stora svårigheter när de försöker leva ett aktivt liv, bygga upp en rätt till pension och åldras med värdighet när deras fysiska kapacitet minskar. Faktum kvarstår att äldre kvinnor är särskilt sårbara på grund av de envisa stereotyper kring de båda könens olika roller och även på grund av den diskriminering de drabbas av på arbetsmarknaden. Den effekt det har på en kvinnas pensionsrätt att göra avbrott i karriären eller ta ledigt för att ta hand om nära anhöriga i kombination med de löneskillnader som finns mellan könen utsätter dem för en ökad risk för fattigdom när de blir äldre jämfört med män. Kommissionen har tagit flera initiativ för att rikta uppmärksamheten på behoven hos EU:s åldrande befolkning, där äldre kvinnor har en viktig roll att spela. Först på senare tid har kommissionen i sin grönbok om pensioner betonat hur viktigt det är att minska klyftorna mellan kvinnor och män, framför allt vad gäller omsorgen om individer samt löner och arbetsmarknaden. Kommissionen kommer att fortsätta att betona betydelsen av kvinnors roll i ett åldrande samhälle inom ramen för den kommande strategin för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–2015, som kommer att antas den här månaden. Kommissionen kommer också att se till att integrationen av jämställdhetsfrågor finns med i förslaget att utse 2012 till Europeiska året för aktivt åldrande. Eftersom detta är mitt sista anförande i kväll vill jag ta tillfället i akt att också tacka tolkarna och be om ursäkt om jag ibland pratade för snabbt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph