Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-339"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.23.1-339"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission accueille avec satisfaction le rapport de Mme Parvanova sur l’insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires. La Commission reconnaît que ce groupe est particulièrement exposé à de nombreux désavantages et à de multiples formes de discrimination dans quasiment tous les aspects de la vie, notamment l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et au logement. La Commission a souligné l’importance de lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes appartenant à des minorités ethniques, dans sa feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour appuyer leur insertion économique et sociale parce qu’il nous faut respecter à la fois les valeurs et les droits fondamentaux de la personne et aussi parce que cela se justifie d’un point de vue économique, compte tenu des évolutions démographiques. Il s’agit concrètement d’assurer la pleine jouissance des droits en appliquant toute la législation pertinente de l’Union européenne, notamment la directive concernant la race, de faire le meilleur usage possible des fonds structurels de l’Union européenne et de se concentrer sur les groupes minoritaires au travail au niveau de l’Union européenne en favorisant l’inclusion sociale et en luttant contre la pauvreté. La Commission continuera de souligner l’importance d’intégrer les femmes appartenant à des minorités ethniques dans sa prochaine stratégie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui sera adoptée par la Commission ce mois-ci. Pour me référer aussi à ce qu’a dit Mme Köstinger, je suis bien conscient que, même dans la politique agricole commune, le rôle de la femme en milieu rural est une question qui devrait être abordée de manière plus claire dans l’avenir."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, Komise vítá zprávu paní Parvanové o zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti. Komise uznává, že především tato skupina se v téměř každé oblasti života potýká s řadou nevýhod a nespočtem různých forem diskriminace, zejména co se týče přístupu k zaměstnání, ke vzdělání, zdravotní péči a k bydlení. Komise zdůraznila význam boje proti četným formám diskriminace, jímž ženy z etnických menšin čelí, ve svém plánu dosažení rovného postavení žen a mužů na období 2006–2010. Musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici, na podporu jejich hospodářského a sociálního začlenění, jelikož musíme respektovat základní hodnoty i základní práva jednotlivců a rovněž z toho důvodu, že je to z hlediska demografického vývoje ekonomicky oprávněné. Praktickým cílem je každému v plné míře zaručit uplatnění jeho práv, a to dodržováním všech příslušných právních předpisů EU, zejména směrnice o rovnosti ras, zajistit co nejlepší možné využití strukturálních fondů EU a na úrovni EU se zaměřit na menšinové skupiny na pracovišti s cílem podpořit sociální začlenění a boj proti chudobě. Komise bude ve své budoucí strategii pro dosažení rovného postavení žen a mužů, která bude schválena tento měsíc, nadále klást důraz na význam začlenění žen patřících k etnickým menšinám. Dále, co se týče slov paní Köstingerové, jsem si dobře vědom toho, že i v rámci společné zemědělské politiky je role žen ve venkovské komunitě téma, jímž bude nutné se v budoucnu určitějším způsobem zabývat."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Kommissionen hilser med tilfredshed fru Parvanovas betænkning om social integration af kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper. Kommissionen anerkender, at denne gruppe især oplever utallige ugunstige omstændigheder og former for forskelsbehandling i næsten ethvert af livets forhold, ikke mindst hvad angår adgang til beskæftigelse, uddannelse, sundhedspleje og boliger. I sin køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 har Kommissionen understreget vigtigheden af at bekæmpe de mange former for forskelsbehandling, som kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper oplever. Vi må anvende alle de værktøjer, vi har til rådighed, til at støtte den økonomiske og sociale integration af dem, for vi må respektere både folks grundlæggende værdier og grundlæggende rettigheder, og også fordi den demografiske udvikling gør det økonomisk berettiget. Målet i praksis er at garantere fuld udøvelse af personers rettigheder ved at tage al relevant EU-lovgivning i anvendelse, ikke mindst racedirektivet, med henblik på at sikre den bedst mulige brug af EU's strukturfonde og på at fokusere på minoritetsgrupper på arbejdspladsen på EU-plan ved at fremme social inklusion og ved at bekæmpe fattigdom. Kommissionen vil fortsat understrege vigtigheden af at integrere kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper i sin kommende strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd, som den vil vedtage i denne måned. Også med henvisning til det, fru Köstinger sagde, er jeg udmærket klar over, at selv i den fælles landbrugspolitik er kvinders rolle i landdistrikterne et emne, der bør behandles med større klarhed i fremtiden."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Kommission begrüßt den Bericht von Frau Parvanova über die gesellschaftliche Integration von Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören. Die Kommission erkennt an, dass diese Gruppe ganz besonders zahlreichen Nachteilen und unzähligen Formen der Diskriminierung in beinahe allen Lebensbereichen, insbesondere wenn es um den Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsfürsorge und Unterkunft geht, ausgesetzt ist. Die Kommission hat in ihrer Roadmap zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 hervorgehoben, wie wichtig der Kampf gegen die vielen Formen der Diskriminierung ist, denen Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören, ausgesetzt sind. Mir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration zu fördern, weil wir sowohl die grundlegenden Werte als auch die Grundrechte des Einzelnen achten müssen, und auch, weil die demografischen Entwicklungen dies wirtschaftlich rechtfertigen. Konkret geht es darum, die volle Ausübung der Rechte des Einzelnen durch die Anwendung aller einschlägigen EU-Rechtsvorschriften, insbesondere der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse, zu gewährleisten; die bestmögliche Verwendung der EU-Strukturfonds sicherzustellen; und auf EU-Ebene den Fokus auf Minderheitengruppen am Arbeitsplatz durch Förderung der gesellschaftlichen Eingliederung und Bekämpfung der Armut zu richten. Die Kommission wird auch in ihrer kommenden Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern, die sie diesen Monat annehmen wird, weiter hervorheben, wie wichtig die Integration von Frauen ist, die ethnischen Minderheiten angehören. Auch unter Bezugnahme auf das, was Frau Köstinger gesagt hat, möchte ich sagen, dass ich mir sehr wohl darüber bewusst bin, dass die Rolle der Frau im ländlichen Raum – selbst in der gemeinsamen Agrarpolitik – eine Frage ist, die in Zukunft klarer angegangen werden sollte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή επικροτεί την έκθεση της κ. Parvanova σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ιδιαίτερα αυτή η ομάδα αντιμετωπίζει πολλά μειονεκτήματα και αναρίθμητες μορφές διακρίσεων σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. Η Επιτροπή έχει τονίσει τη σημασία της καταπολέμησης των πολλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων στον χάρτη πορείας της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε για να στηρίξουμε την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους, διότι πρέπει να σεβόμαστε τόσο τις θεμελιώδεις αξίες όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, καθώς και επειδή οι δημογραφικές εξελίξεις το δικαιολογούν από οικονομική άποψη. Στην πράξη, ο στόχος είναι να εγγυόμαστε την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων ενός εκάστου μέσω της εφαρμογής όλης της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως της οδηγίας περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής· να διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· και να εστιάσουμε την προσοχή στις ομάδες μειονοτήτων στον χώρο εργασίας σε επίπεδο ΕΕ με την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και με την καταπολέμηση της φτώχειας. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων στην προσεχή στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία θα εγκριθεί αυτόν τον μήνα. Αναφορικά επίσης με αυτά που είπε η κ. Köstinger, γνωρίζω πολύ καλά ότι, ακόμη και στην κοινή γεωργική πολιτική, ο ρόλος των γυναικών στην αγροτική κοινότητα είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε με πιο σαφή τρόπο στο μέλλον."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, the Commission welcomes Mrs Parvanova’s report on the social integration of women belonging to ethnic minority groups. The Commission recognises that this group in particular experiences numerous disadvantages and countless forms of discrimination in nearly every area of life, especially where access to employment, education, healthcare and housing is concerned. The Commission has stressed the importance of combating the many forms of discrimination faced by women belonging to ethnic minority groups in its road map for equality between women and men 2006-2010. We must use all the tools at our disposal to support their economic and social integration, because we must respect both the fundamental values and the fundamental rights of individuals, and also because demographic developments make this economically justifiable. The aim, in practice, is to guarantee the full exercise of one’s rights through the application of all relevant EU legislation, notably the Race Directive; to ensure the best possible use of the EU Structural Funds; and to focus on minority groups in the workplace at EU level by promoting social inclusion and by combating poverty. The Commission will continue to stress the importance of integrating women belonging to ethnic minority groups in its forthcoming strategy for equality between women and men, which it will adopt this month. With reference also to what Mrs Köstinger said, I am well aware that, even in the common agricultural policy, the role of women in the rural community is an issue that ought to be addressed more clearly in the future."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción el informe de la señora Parvanova sobre la integración social de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. La Comisión reconoce que este grupo, en particular, experimenta numerosos inconvenientes y un sinfín de formas de discriminación en casi todos los ámbitos de la vida, especialmente, en lo que respecta al acceso al empleo, la educación, la salud y la vivienda. La Comisión ha subrayado la importancia de luchar contra las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en su Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010). Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para apoyar su integración económica y social, porque debemos respetar tanto los valores fundamentales como los derechos fundamentales de las personas, y también porque el crecimiento demográfico hace que esto sea económicamente justificable. El objetivo, en la práctica, es garantizar el pleno ejercicio de sus derechos mediante la aplicación de toda la legislación pertinente de la UE, en particular, la Directiva relativa al racismo; garantizar el mejor uso posible de los Fondos Estructurales de la UE; y centrarse en los grupos minoritarios en el lugar de trabajo a escala de la UE mediante la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza. La Comisión seguirá insistiendo en la importancia de la integración de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en su futura estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres, que se aprobará este mes. Con referencia también a lo que la señora Köstinger ha dicho, tengo que afirmar que soy muy consciente de que, incluso en la política agrícola común, el papel de la mujer en la comunidad rural es un tema que debe abordarse con mayor claridad en el futuro."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Komisjon kiidab heaks Antonyia Parvanova raporti rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimise kohta ühiskonda. Komisjon tunnistab, et just see rühm on mitmel viisil ebasoodsas olukorras ja kogeb lõputult diskrimineerimist peaaegu igas eluvaldkonnas, eriti juurdepääsul töötamisele, haridusele, tervishoiuteenustele ja majutusele. Komisjon on oma naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes 2006–2010 rõhutanud võitluse olulisust mitmete diskrimineerimisvormide vastu, millega seisavad silmitsi rahvusvähemusrühmadesse kuuluvad naised. Peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid tööriistu majandusliku ja ühiskonda integreerimise toetamiseks, sest peame austama nii põhiväärtusi kui ka üksikisikute põhiõigusi ning ka seetõttu, et demograafiline areng seda majanduslikus mõistes õigustab. Praktikas on eesmärk tagada üksikisiku õiguste täielik täitmine kõigi asjakohaste ELi õigusaktide ja eelkõige rassidirektiivi rakendamisega, tagada ELi struktuurifondide parim võimalik kasutusviis ning keskenduda Euroopa tasandil vähemusrühmadele töökohal, arendades sotsiaalset kaasatust ja võideldes vaesusega. Komisjon rõhutab oma sel kuul vastuvõetavates meeste ja naiste võrdõiguslikkuse juhistes jätkuvalt rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimist ühiskonda. Elisabeth Köstingeri öeldule viidates olen ma väga teadlik, et isegi ühises põllumajanduspoliitikas on naise roll maaühiskonnas teema, mida tuleb tulevikus selgemalt käsitleda."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio pitää myönteisenä Antonyia Parvanovan mietintöä etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalisesta integraatiosta. Komissio tunnustaa, että erityisesti tällä ryhmällä on monia vastuksia ja että se kokee lukemattomia syrjinnän muotoja miltei kaikilla elämän aloilla, erityisesti työn, koulutuksen, terveydenhoidon ja asuntojen saatavuuden osalta. Komissio on korostanut etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten kohtaaman monenlaisen syrjinnän torjumisen merkitystä naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassaan vuosille 2006–2010. Meidän on käytettävä kaikkia saatavillamme olevia välineitä tukeaksemme heidän taloudellista ja sosiaalista integraatiotaan, koska meidän on kunnioitettava sekä perusarvoja että ihmisten perusoikeuksia, ja myös siksi, että se on taloudellisesti perusteltua väestörakenteen muutosten takia. Tavoitteena on käytännössä taata henkilökohtaisten oikeuksien täysimääräinen käyttö soveltamalla kaikkea asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä, erityisesti rotudirektiiviä, varmistaa EU:n rakennerahastojen paras mahdollinen käyttäminen ja keskittyä EU:n tasolla vähemmistöryhmiin työpaikalla edistämällä sosiaalista osallisuutta ja torjumalla köyhyyttä. Komissio korostaa edelleen etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten integraation merkitystä tulevassa naisten ja miesten tasa-arvoa koskevassa strategiassaan, jonka se antaa tässä kuussa. Elisabeth Köstingerin puheenvuoroon viitaten olen täysin tietoinen siitä, että jopa yhteisessä maatalouspolitiikassa naisten asema maaseutuyhteisössä on kysymys, jota pitäisi käsitellä tulevaisuudessa aiempaa selkeämmin."@fi7
". – ( Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Bizottság üdvözli Parvanova asszonynak az etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó nők társadalmi integrációjáról szóló jelentését. A Bizottság tisztában van vele, hogy ez a csoport különösen hátrányos helyzetben van, és különösen ki van téve a megkülönböztetés számtalan formájának az élet majdnem minden területén, különösen a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és lakhatáshoz való hozzáférés területén. A Bizottság a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, 2006-2010-es útitervében hangsúlyozta az etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó nőket sújtó számos megkülönböztetés elleni küzdelem fontosságát. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatnunk kell ezen nők gazdasági és társadalmi integrációját, hiszen tiszteletben kell tartanunk az egyének alapvető értékeit és alapvető jogait, és ugyanakkor ez a demográfiai mutatók tükrében gazdaságilag is igazolható. A gyakorlatban az a célunk, hogy az uniós jogszabályok, különösképpen a faji egyenlőségi irányelv végrehajtása révén mindenki számára teljes mértékben biztosítsuk az őt megillető jogokat; hogy biztosítsuk az EU strukturális alapjainak lehető legjobb felhasználását; valamint hogy uniós szinten fókuszáljunk a munkahelyi kisebbségi csoportokra a társadalmi befogadás és a szegénység ellen küzdelem támogatása révén. A Bizottság a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, megjelenés előtt álló stratégiájában, amely ebben a hónapban kerül elfogadásra, továbbra is hangsúlyozni fogja az etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó nők integrációjának fontosságát. Visszautalva arra, amit Köstinger asszony mondott, tudatában vagyok annak, hogy a nőknek a vidéki közösségekben betöltött szerepét a jövőben a közös agrárpolitikában is alaposabban tisztázni kell."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, la Commissione accoglie con favore la relazione dell’onorevole Parvanova sull’integrazione sociale delle donne che appartengono a gruppi etnici minoritari. La Commissione riconosce che questa categoria in particolare è soggetta a numerosi svantaggi e ad infinite discriminazioni in quasi tutti i settori della vita, soprattutto per quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla casa. L’Esecutivo ha sottolineato l’importanza della lotta contro le molteplici forme di discriminazione contro le donne che appartengono a gruppi etnici minoritari nel proprio piano sull’uguaglianza tra donne e uomini per il periodo 2006-2010. Dobbiamo avvalerci di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per sostenerne l’integrazione economica e sociale, per garantire il rispetto sia dei valori fondamentali che dei diritti fondamentali della persona e anche in ragione degli sviluppi demografici che forniscono la giustificazione economica. In pratica, vogliamo garantire il pieno esercizio dei diritti individuali, mettendo in atto tutte le norme applicabili a livello comunitario, segnatamente la direttiva in materia razziale, facendo il miglior uso possibile dei Fondi strutturali. Vogliamo mettere al centro i gruppi minoritari nel mercato del lavoro sul piano UE mediante la promozione dell’inclusione sociale e la lotta contro la povertà. La Commissione continuerà a sottolineare l’importanza dell’integrazione delle donne che appartengono a gruppi etnici minoritari nella prossima strategia sull’uguaglianza tra donne e uomini che approveremo questo mese. Per quanto concerne l’intervento dell’onorevole Köstinger, sono ben consapevole che, anche nella politica agricola comune, il ruolo delle donne nella comunità rurale è una questione che deve essere affrontata in maniera più chiara in futuro."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Komisija pritaria A. Parvanovos pranešimui dėl tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų socialinės integracijos. Komisija pripažįsta, kad būtent ši grupė patiria daugybę nepatogumų ir nesuskaičiuojamų formų diskriminaciją beveik visose gyvenimo srityse, ypač dėl teisės į darbą, išsilavinimą, sveikatos priežiūrą ir būstą. Komisija savo 2006–2010 m. gairėse dėl vyrų ir moterų lygybės pabrėžė, kaip svarbu kovoti su tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų patiriama įvairių formų diskriminacija. Turime naudotis visomis turimomis priemonėmis, kad paremtume jų ekonominę ir socialinę įtrauktį, nes turime gerbti ir pagrindines vertybes, ir pagrindines asmenų teises, be to, ekonominiu požiūriu tai pateisinama demografine plėtra. Iš esmės siekiama užtikrinti visapusišką naudojimąsi asmens teisėmis, taikant visus susijusius ES teisės aktus, būtent direktyvą dėl rasės; užtikrinti geriausią įmanomą ES struktūrinių fondų panaudojimą; ES lygmeniu skirti dėmesį mažumų grupėms darbo vietose, skatinant socialinę įtrauktį ir kovojant su skurdu. Komisija ir toliau nuolat pabrėš, kaip svarbu tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų klausimą įtraukti į būsimą strategiją dėl moterų ir vyrų lygybės, kuri bus priimta šį mėnesį. Remdamasis tuo, ką kalbėjo E. Köstinger, puikiai žinau, kad net ir bendroje žemės ūkio politikoje moterų vaidmens kaimo bendruomenėje klausimas ateityje turėtų būti sprendžiamas aiškiau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Komisija atzinīgi vērtē kundzes ziņojumu par mazākumtautību sieviešu sociālo integrāciju. Komisija atzīst, ka šī konkrētā grupa atrodas ļoti nelabvēlīgā situācijā un tiek diskriminēta neskaitāmos veidos gandrīz ikvienā dzīves jomā, it īpaši attiecībā uz nodarbinātību, izglītību, veselības aprūpi un mājokli. Mazākumtautību sieviešu daudzveidīgās diskriminācijas apkarošanas nozīmība ir uzsvērta Komisijas ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.–2010. gadam. Mums jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai atbalstītu šo sieviešu ekonomisko un sociālo integrāciju, jo mums jāievēro gan pamatvērtības, gan cilvēku pamattiesības, turklāt demogrāfijas tendenču dēļ tam ir arī ekonomisks pamatojums. Praksē mūsu mērķis ir garantēt tiesību izmantošanu pilnā apmērā, piemērojot visus atbilstošos ES tiesību aktus, it īpaši Rasu direktīvu; nodrošināt pēc iespējas pilnvērtīgāku ES struktūrfondu izmantošanu un pievērsties jautājumam par mazākumtautībām darbavietā ES līmenī, sekmējot sociālo iekļautību un apkarojot nabadzību. Komisija turpinās uzsvērt mazākumtautību sieviešu integrācijas nozīmi topošajā stratēģijā par sieviešu un vīriešu līdztiesību, ko tā pieņems šomēnes. Runājot par kundzes teikto, es ļoti labi apzinos, ka pat kopējā lauksaimniecības politikā sieviešu loma lauku sabiedrībā ir jautājums, kas prasa daudz lielāku skaidrību par tā risināšanu nākotnē."@lv13
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission accueille avec satisfaction le rapport de Mme Parvanova sur l'insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires. La Commission reconnaît que ce groupe est particulièrement exposé à de nombreux désavantages et à de multiples formes de discrimination dans quasiment tous les aspects de la vie, notamment l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et au logement. La Commission a souligné l'importance de lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes appartenant à des minorités ethniques, dans sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour appuyer leur insertion économique et sociale parce qu'il nous faut respecter à la fois les valeurs et les droits fondamentaux de la personne et aussi parce que cela se justifie d'un point de vue économique, compte tenu des évolutions démographiques. Il s'agit concrètement d'assurer la pleine jouissance des droits en appliquant toute la législation pertinente de l'Union européenne, notamment la directive concernant la race, de faire le meilleur usage possible des fonds structurels de l'Union européenne et de se concentrer sur les groupes minoritaires au travail au niveau de l'Union européenne en favorisant l'inclusion sociale et en luttant contre la pauvreté. La Commission continuera de souligner l'importance d'intégrer les femmes appartenant à des minorités ethniques dans sa prochaine stratégie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui sera adoptée par la Commission ce mois-ci. Pour me référer aussi à ce qu'a dit Mme Köstinger, je suis bien conscient que, même dans la politique agricole commune, le rôle de la femme en milieu rural est une question qui devrait être abordée de manière plus claire dans l'avenir."@mt15
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission accueille avec satisfaction le rapport de Mme Parvanova sur l'insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires. La Commission reconnaît que ce groupe est particulièrement exposé à de nombreux désavantages et à de multiples formes de discrimination dans quasiment tous les aspects de la vie, notamment l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et au logement. La Commission a souligné l'importance de lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes appartenant à des minorités ethniques, dans sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour appuyer leur insertion économique et sociale parce qu'il nous faut respecter à la fois les valeurs et les droits fondamentaux de la personne et aussi parce que cela se justifie d'un point de vue économique, compte tenu des évolutions démographiques. Il s'agit concrètement d'assurer la pleine jouissance des droits en appliquant toute la législation pertinente de l'Union européenne, notamment la directive concernant la race, de faire le meilleur usage possible des fonds structurels de l'Union européenne et de se concentrer sur les groupes minoritaires au travail au niveau de l'Union européenne en favorisant l'inclusion sociale et en luttant contre la pauvreté. La Commission continuera de souligner l'importance d'intégrer les femmes appartenant à des minorités ethniques dans sa prochaine stratégie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui sera adoptée par la Commission ce mois-ci. Pour me référer aussi à ce qu'a dit Mme Köstinger, je suis bien conscient que, même dans la politique agricole commune, le rôle de la femme en milieu rural est une question qui devrait être abordée de manière plus claire dans l'avenir."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Komisja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie pani poseł Parvanovej w sprawie integracji społecznej kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych. Komisja dostrzega, że ta grupa społeczna szczególnie doświadcza licznych form dyskryminacji i pokrzywdzenia w prawie każdej sferze życia, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkań. W mapie drogowej w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na lata 2006-2020 Komisja podkreśliła znaczenie zwalczania wielu form dyskryminacji wobec kobiet należących do mniejszości etnicznych. Musimy wykorzystać wszelkie dostępne narzędzia w celu wparcia ich integracji społecznej i gospodarczej, ponieważ mamy obowiązek szanować podstawowe wartości i podstawowe prawa jednostek. Ponadto przemiany demograficzne uzasadniają to ekonomicznie. W praktyce celem jest zagwarantowanie wykonywania pełni praw jednostki poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich przepisów prawa UE – konkretnie dyrektywy w sprawie rasy – zapewnienie najlepszego możliwego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz zajęcie się na szczeblu UE zagadnieniem mniejszości w miejscu pracy, poprzez promowanie włączenia społecznego oraz zwalczania ubóstwa. Komisja nadal będzie podkreślać znaczenie integracji kobiet należących do mniejszości etnicznych, w swojej strategii na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, którą przyjmie w tym miesiącu. Nawiązując do wypowiedzi pani poseł Köstinger: doskonale wiem, że nawet we wspólnej polityce rolnej rola kobiety w społeczności wiejskiej to kwestia wymagająca wyraźniejszego poruszenia w przyszłości."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão acolhe com satisfação o relatório da senhora deputada Parvanova sobre a integração social das mulheres pertencentes a grupos étnicos minoritários. A Comissão reconhece que este grupo está particularmente exposto a numerosas desvantagens e a inúmeras formas de discriminação em quase todas as esferas da vida, em especial no que diz respeito ao acesso ao emprego, à educação, aos cuidados de saúde e à habitação. A Comissão salientou a importância de combater as muitas formas de discriminação com que se defrontam as mulheres pertencentes a minorias étnicas no Roteiro Comunitário para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2006-2010. Devemos utilizar todos os instrumentos ao nosso alcance para apoiar a sua integração económica e social, porque devemos respeitar os valores e os direitos fundamentais da pessoa humana, e também porque a evolução demográfica o justifica em termos económicos. O objectivo é, na prática, garantir o pleno exercício dos direitos de cada indivíduo através da aplicação de toda a legislação comunitária pertinente, designadamente da Directiva "Raça"; garantir a melhor utilização possível dos Fundos Estruturais da UE; e dedicar atenção aos grupos minoritários no local de trabalho a nível da UE através da promoção da inclusão social e do combate à pobreza. A Comissão continuará a salientar a importância de integrar as mulheres pertencentes a minorias étnicas na sua próxima estratégia para a igualdade entre homens e mulheres, que será adoptada este mês. Relativamente às palavras da senhora deputada Köstinger, tenho consciência de que, inclusivamente na política agrícola comum, o papel da mulher nas comunidades rurais é um tema que deve ser abordado de forma mais clara no futuro."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, Comisia salută raportul dnei Parvanova referitor la integrarea socială a femeilor care aparțin minorităților etnice. Comisia recunoaște că acest grup se confruntă în special cu numeroase dezavantaje și forme de discriminare în aproape orice domeniu, mai ales în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, educație, asistență medicală și locuință. Comisia a subliniat importanța combaterii numeroaselor forme de discriminare cu care se confruntă femeile care aparțin minorităților etnice în foaia sa de parcurs pentru egalitatea între femei și bărbați 2006-2010. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a le susține integrarea economică și socială, pentru că trebuie să respectăm valorile fundamentale și drepturile fundamentale ale cetățenilor, dar și pentru că evoluția demografică justifică acest lucru, din punct de vedere economic. Scopul practic este acela de a garanta exercitarea deplină a drepturilor individuale prin aplicarea întregii legislații comunitare relevante, mai ales a Directivei privind egalitatea dintre rase, de a asigura utilizarea optimă a Fondurilor structurale ale UE și de a le acorda atenția cuvenită grupurilor minoritare la locul de muncă, la nivel comunitar, promovând incluziunea socială și combătând sărăcia. Comisia va sublinia și în continuare importanța integrării femeilor care aparțin minorităților etnice în viitoarea sa strategie privind egalitatea dintre bărbați și femei, pe care o va adopta luna aceasta. În ceea ce privește discursul dnei Köstinger, știu foarte bine că, inclusiv în politica agricolă comună, rolul femeii în comunitatea rurală este o problemă care ar trebui abordată mai clar pe viitor."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Komisia víta správu pani Parvanovovej o sociálnom začlenení žien patriacich k etnickým menšinám. Komisia uznáva, že predovšetkým táto skupina obyvateľstva čelí mnohým znevýhodneniam a nespočetným formám diskriminácie takmer v každej oblasti života, najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Komisia zdôrazňuje význam boja proti mnohým formám diskriminácie, ktorým čelia ženy patriace k etnickým menšinám, vo svojom Pláne pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie rokov 2006 − 2010. Všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, musíme použiť na podporu ich ekonomickej a sociálnej integrácie, pretože musíme rešpektovať základné hodnoty, ako aj základné práva jednotlivcov, a taktiež preto, že demografický vývoj nás k tomu z hospodárskeho hľadiska oprávňuje. Cieľom je v praxi zaručiť úplný výkon práv jednotlivca prostredníctvom uplatňovania všetkých relevantných právnych predpisov EÚ, predovšetkým smernice o rasovej rovnosti; zabezpečiť čo najlepšie využívanie štrukturálnych fondov EÚ; a prostredníctvom podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe sa na úrovni EÚ zamerať na menšiny v rámci ich pracovísk. Komisia bude klásť dôraz na význam integrácie žien patriacich k etnickým menšinám aj vo svojej nadchádzajúcej stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi, ktorú tento mesiac prijme. Pokiaľ ide o to, čo uviedla pani Köstingerová, dobre si uvedomujem, že dokonca aj v spoločnej poľnohospodárskej politike je úloha žien vo vidieckych spoločenstvách otázkou, ktorá si v budúcnosti vyžaduje jasnejšie uchopenie."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, Komisija pozdravlja poročilo gospe Prvanove o socialni integraciji žensk iz etničnih manjšin. Komisija priznava, da zlasti ta skupina doživlja številne slabe strani in neštete oblike diskriminiacije na skoraj vsakem področju življenja, zlasti glede dostopa do zaposlitve, izobraževanja, zdravstva in nastanitve. Komisija je v svojem načrtu za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 poudarila pomembnost boja proti mnogim oblikam diskriminacije, s katero se srečujejo ženske etničnih manjšin. Vsi moramo uporabljati orodja, ki jih imamo na voljo za podporo njihovi gospodarski in socialni integraciji, ker moramo spoštovati temeljne vrednote in tudi temeljne pravice posameznikov in tudi, ker demografski razvoj to opravičuje v gospodarskem smislu. V praksi je cilj zagotoviti popolno izvajanje osebnih pravic z uporabo vse ustrezne zakonodaje EU, predvsem direktive o rasah; zagotoviti najboljšo možno uporabo strukturnih skladov EU; in osredotočiti se na manjšine na delovnem mestu na ravni EU s spodbujanjem socialne vključenosti in z bojem proti revščini. Komisija bo še naprej poudarjala pomembnost integracije žensk iz etničnih manjšin v svoji prihodnji strategiji za enakost med ženskami in moškimi, ki jo bo sprejela ta mesec. Glede tega, kar je povedala gospa Köstinger, se dobro zavedam, da je tudi v skupni kmetijski politiki vloga žensk v podeželski skupnosti vprašanje, ki bi ga bilo treba v prihodnosti jasneje obravnavati."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Kommissionen välkomnar Antonyia Parvanovas betänkande om social integrering av kvinnor från etniska minoritetsgrupper. Kommissionen är medveten om att framför allt den här gruppen upplever ett stort antal nackdelar och oräkneliga former av diskriminering på nästan alla områden i livet, framför allt när det gäller tillgång till arbete, utbildning, hälso- och sjukvård och bostäder. I sin färdplan för jämställdhet mellan kvinnor och män 2006–2010 betonar kommissionen betydelsen av att bekämpa de många former av diskriminering som kvinnor som tillhör minoritetsgrupper ställs inför. Vi måste använda alla verktyg vi har tillgång till för att stödja deras ekonomiska och sociala integrering, eftersom vi måste respektera både de grundläggande värdena och individers grundläggande rättigheter och också för att den demografiska utvecklingen rättfärdigar detta ekonomiskt. Målet är att i praktiken garantera ett fullständigt utövande av individens rättigheter genom att tillämpa all relevant EU-lagstiftning, framför allt direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung, att se till att EU:s strukturfonder används på bästa sätt och att fokusera på minoritetsgrupper i arbetslivet på EU-nivå genom att främja social integrering och genom att bekämpa fattigdom. Kommissionen kommer att fortsätta att betona betydelsen av att integrera kvinnor från etniska minoritetsgrupper i sin kommande strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män, som vi kommer att anta den här månaden. Med hänvisning till det som Elisabeth Köstinger sade är jag väl medveten om att också inom den gemensamma jordbrukspolitiken är kvinnors roll på landsbygden en fråga som borde tas upp på ett tydligare sätt i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph