Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-307"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.21.1-307"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, l’interconnexion des registres de commerce est un projet utile pour renforcer la transparence des acteurs économiques, rétablir la confiance et favoriser l’accès des PME au marché unique. Je félicite M. Lechner et la commission des affaires juridiques pour ce rapport. En outre, les utilisateurs des registres doivent être clairement informés de la portée et des différentes conséquences des informations nationales contenues dans le registre, qui peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. Quant à la qualité des données, il est évident que les informations fournies dans le cadre de l’interconnexion doivent être fiables, mises à jour et accessibles. C’est un message fort de votre part et ce message est bien reçu par la Commission. Je vous assure enfin que toute initiative de la Commission respectera la protection des données à caractère personnel ou commercial. Mesdames et Messieurs, le rapport Lechner démontre bien le niveau d’engagement du Parlement pour aider à mettre en œuvre une meilleure interconnexion des registres de commerce pour le bien des consommateurs, des entreprises et de leurs travailleurs. Ce projet va renforcer le marché intérieur. La Commission s’en réjouit et attend avec impatience l’adoption du rapport en plénière. Nos vues concordent très largement. La Commission présentera au plus tard au début 2011 des propositions législatives qui tiendront sans doute compte de vos conclusions. La crise financière et économique a mis en évidence l’importance de la transparence sur les marchés financiers et au-delà. Pour que les citoyens aient confiance, il faut qu’ils aient accès à une information officielle fiable et à jour sur les sociétés. Les registres de commerce jouent un rôle essentiel à cet égard en consignant des informations sur les sociétés et en les mettant à la disposition du public. Or, s’il est aisé d’accéder à ces informations dans les États membres où une société est immatriculée, il est souvent très difficile, pour des raisons d’ordre technique ou linguistique, d’accéder aux mêmes informations à partir d’un autre État membre. L’interconnexion des registres de commerce fournira donc aux petites et moyennes entreprises, aux consommateurs et aux salariés un outil d’information supplémentaire et nécessaire. Voici maintenant quelques réflexions sur certains aspects du rapport de M. Lechner. Je note votre préoccupation à l’égard des charges administratives supplémentaires qui pourraient éventuellement découler de l’interconnexion de ces registres. Je peux d’ores et déjà vous assurer que nous n’envisageons nullement d’imposer de nouveaux coûts, directs ou indirects, aux entreprises. Je partage aussi votre souhait de rendre obligatoire la participation de tous les États membres au mécanisme de coopération. En effet, un tel mécanisme n’aura de sens que s’il est soutenu par l’ensemble des États membres. Quant à la coopération dans le contexte de l’actualisation régulière des informations concernant les filiales à l’étranger, la Commission a l’intention de proposer de manière législative un tel mécanisme, auquel les États membres seraient tenus de participer. Il s’agit sans doute ici d’un chaînon manquant du marché intérieur. Vous préconisez aussi de mettre en place un point d’accès unique à l’information. Nous partageons l’objectif d’accessibilité aux données fournies par les registres nationaux. Les consommateurs, les travailleurs, les petites et moyennes entreprises mais aussi les administrations nationales des autres États membres doivent pouvoir accéder à ces services sans aucun obstacle. Dans cette même optique d’accessibilité, nous voulons offrir des informations dans toutes les langues officielles de l’Union. Il s’agit là d’une condition sine qua non pour atteindre notre objectif de rapprocher le marché intérieur des citoyens."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, propojení obchodních rejstříků je projekt, který směřuje k větší transparentnosti hospodářských subjektů, k obnovení důvěry a podpoře přístupu malých a středních podniků na jednotný trh. Blahopřeji panu Lechnerovi a Výboru pro právní záležitosti k této zprávě. Kromě toho musí mít uživatelé rejstříků jednoznačné informace o rozsahu a různých důsledcích vnitrostátních informací obsažených v rejstříku, což se může v jednotlivých státech značně lišit. Co se týče kvality informací, je zřejmé, že informace poskytnuté jako součást propojení rejstříků musí být spolehlivé, aktuální a přístupné. Tento signál je z vaší strany jednoznačný a Komise jej řádně vzala na vědomí. Konečně vás mohu ujistit, že jakákoli iniciativa ze strany Komise bude respektovat ochranu osobních nebo obchodních údajů. Dámy a pánové, zpráva pana Lechnera je jasným dokladem odhodlání Parlamentu napomoci k efektivnějšímu propojení obchodních rejstříků a tím přinést prospěch spotřebitelům, podnikům a jejich zaměstnancům. Tento projekt posílí vnitřní trh. Komise vítá tuto skutečnost a s nadějí očekává přijetí zprávy na plenárním zasedání. Naše názory jsou si velmi podobné. Nejpozději na začátku roku 2011 předloží Komise některé legislativní návrhy, v nichž se bezpochyby odrazí vaše závěry. Finanční a hospodářská krize zdůraznila význam transparentnosti na finančních trzích i mimo ně. Mají-li si občané vypěstovat důvěru, musí mít přístup ke spolehlivým a aktuálním oficiálním informacím o podnicích. V tomto ohledu hrají klíčovou roli obchodní rejstříky, neboť shromažďují informace týkající se daných společností a zpřístupňuje je veřejnosti. Problém tkví v tom, že je snadné tyto informace získat ve členských státech, v nichž je společnost zapsána, avšak často je velmi obtížné z technických nebo jazykových důvodů dostat se ke stejným informacím z jiného členského státu. Propojení obchodních rejstříků tedy poskytne malým a středně velkým podnikům, spotřebitelům a zaměstnancům další nezbytný nástroj pro přístup k informacím. Nyní bych se chtěl v několika bodech vyjádřit k určitým aspektům zprávy pana Lechnera. Vzal jsem na vědomí vaše obavy ohledně toho, že propojení rejstříků přinese další administrativní zátěž. Mohu vás ujistit, že v tuto chvíli nemáme v plánu ukládat podnikům nové náklady, ať už přímé nebo nepřímé. Rovněž s vámi sdílím přání, aby bylo zapojení do mechanismu spolupráce pro všechny členské státy povinné. Pravdou zůstává, že takový mechanismus bude mít smysl pouze v případě, že jej podpoří všechny členské státy. Co se týče spolupráce v oblasti pravidelné aktualizace údajů u zahraničních poboček, Komise hodlá předložit legislativní návrh mechanismu, do nějž se členské státy budou povinně muset zapojit. Tento druh propojení bezpochyby na vnitřním trhu chybí. Rovněž doporučujete zavedení jednoho společného informačního portálu. Cíl zpřístupnit informace poskytnuté vnitrostátními rejstříky sdílíme. Spotřebitelům, zaměstnancům, malým a středně velkým podnikům i vnitrostátním orgánům jiných členských států musí být umožněn přístup k těmto službám bez jakýchkoli překážek. Ještě co se týče tématu přístupnosti, chceme nabídnout informace ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je to nezbytný předpoklad, chceme-li dosáhnout svého cíle posunout vnitřní trh blíže k občanům."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Sammenkobling af selskabsregistre er et projekt, der er med til at gøre erhvervsdrivende mere gennemsigtige, genskabe tilliden og lette adgangen til det indre marked for SMV'er. Jeg gratulerer hr. Lechner og Retsudvalget med betænkningen. Endvidere skal brugerne af registrene informeres klart om anvendelsesområdet for og de forskellige konsekvenser af de nationale oplysninger, der findes i registret, og som kan variere betydelig fra land til land. Hvad angår oplysningernes kvalitet, er det tydeligt, at de oplysninger, der gives som led i sammenkoblingen, skal være pålidelige, opdaterede og tilgængelige. Det understreger De meget, og det har Kommissionen noteret sig. Sluttelig kan jeg forsikre Dem om, at ethvert initiativ fra Kommissionen vil respektere beskyttelsen af personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger. Lechner-betænkningen viser tydeligt Parlamentets store engagement i at hjælpe med at sammenkoble selskabsregistre mere effektivt til gavn for forbrugere, virksomheder og deres medarbejdere. Projektet vil styrke det indre marked. Det hilser Kommissionen velkommen og ser frem til vedtagelsen af betænkningen på plenarmødet. Vi har langt hen ad vejen samme holdning. Senest i starten af 2011 vil Kommissionen fremlægge lovforslag, der utvivlsomt vil afspejle Deres konklusioner. Den finansielle og økonomiske krise har sat spotlight på vigtigheden af gennemsigtighed på finansmarkederne og andre steder. Hvis borgerne skal have tillid, må de have adgang til pålidelige og opdaterede officielle oplysninger om virksomheder. Selskabsregistre spiller en afgørende rolle i den forbindelse ved at registrere selskabsrelaterede oplysninger og stille dem til rådighed for offentligheden. Men hvor det er nemt at få adgang til oplysningerne i de medlemsstater, hvor selskabet er registreret, er det af tekniske eller sproglige årsager tit meget vanskeligt at få adgang til de samme oplysninger fra andre medlemsstater. Derfor vil sammenkobling af selskabsregistre give små og mellemstore virksomheder, forbrugere og medarbejdere et ekstra og nødvendigt informationsværktøj. Nu vil jeg gerne fremføre et par kommentarer om visse aspekter af hr. Lechners betænkning. Jeg bemærker Deres bekymring i forhold til de yderligere administrative byrder, der kunne opstå i forbindelse med sammenkobling af registrene. Jeg kan her og nu forsikre Dem om, at vi ikke har nogen planer om at pålægge virksomhederne nye omkostninger, det være sig direkte eller indirekte. Jeg deler også Deres ønske om at gøre alle medlemsstaters deltagelse i samarbejdsmekanismen obligatorisk. Faktisk vil en sådan mekanisme kun give mening, hvis den støttes af alle medlemsstaterne. Hvad angår samarbejde i forbindelse med regelmæssig opdatering af oplysningerne i forhold til udenlandske afdelinger, er det Kommissionens hensigt at fremlægge et lovforslag om en sådan mekanisme, som medlemsstaterne vil være forpligtet til at deltage i. Det er utvivlsomt et manglende element i det indre marked. De anbefaler også at indføre et fælles informationsadgangspunkt. Vi deler ønsket om at gøre oplysningerne i nationale registre tilgængelige. Forbrugere, medarbejdere, små og mellemstore virksomheder, men også de andre medlemsstaters nationale myndigheder må have uhindret adgang til disse tjenester. Yderligere i forhold til tilgængelighed vil vi tilbyde oplysningerne på alle EU's officielle sprog. Det er en forudsætning for at opfylde vores mål om at bringe det indre marked tættere på borgerne."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Verbindung von Handelsregistern ist ein Projekt, das zu einer größeren Transparenz der wirtschaftlich Tätigen, zur Wiederherstellung von Vertrauen und zur Verbesserung des Zugangs für kleine und mittelständische Firmen zum Binnenmarkt beiträgt. Ich gratuliere Herrn Lechner und dem Rechtsausschuss zu diesem Bericht. Ferner müssen Nutzer der Register gründlich über den Umfang und die verschiedenen Konsequenzen der im Register enthaltenen nationalen Informationen informiert werden, die von einem Land zum anderen beträchtlich variieren können. Was die Qualität der Information angeht, ist es klar, dass die als Teil der Verbindung zur Verfügung gestellten Informationen verlässlich, aktuell und zugänglich sein müssen. Es handelt sich hierbei um eine starke Mitteilung Ihrerseits, und sie ist von der Kommission ordnungsgemäß empfangen worden. Zuletzt kann ich Ihnen versichern, dass jegliche Initiative der Kommission den Schutz der persönlichen und geschäftlichen Daten beachten wird. Meine Damen und Herren, der Lechner-Bericht zeigt deutlich das Niveau des parlamentarischen Engagements auf, bei der wirkungsvolleren Verbindung der Handelsregister zum Vorteil von Verbrauchern, Firmen und ihrer Beschäftigten behilflich zu sein. Dieses Projekt wird den Binnenmarkt stärken. Die Kommission begrüßt dies und freut sich auf die Annahme des Berichts in der Plenarsitzung. Unsere Ansichten sind sich wirklich sehr ähnlich. Die Kommission wird bis spätestens Anfang 2011 einige Rechtsvorschläge vorlegen, die zweifelsohne Ihre Schlussfolgerungen wiedergeben werden. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Bedeutung der Transparenz auf den Finanzmärkten und darüber hinaus hervorgehoben. Wenn die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben sollen, dann müssen sie über einen Zugang zu verlässlichen und aktuellen offiziellen Informationen über Firmen verfügen. Dabei spielen Handelsregister eine ganz wichtige Rolle, indem sie firmenrelevante Informationen erfassen und diese der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Während es jedoch einfach ist, Zugang zu diesen Informationen in solchen Mitgliedstaaten zu erhalten, in denen eine Firma ihren Sitz hat, ist es oftmals aus technischen oder sprachlichen Gründen schwierig, Zugang zu den gleichen Informationen von einem anderen Mitgliedstaat aus zu erhalten. Die Verbindung der Handelsregister wird deshalb kleine und mittelständische Unternehmen, Verbraucher und Beschäftigte mit einem zusätzlichen und notwendigen Informationswerkzeug ausstatten. Jetzt würde ich gern ein paar Kommentare über gewisse Aspekte des Berichts von Herrn Lechner abgeben. Ich stelle Ihre Sorgen bezüglich der zusätzlichen Verwaltungslasten fest, die ein mögliches Ergebnis der Verbindung dieser Handelsregister sind. Ich kann Ihnen versichern, dass wir keinerlei Pläne haben, die Firmen mit neuen Kosten zu belasten, seien sie direkter oder indirekter Natur. Ich teile auch Ihren Wunsch, die Teilnahme aller Mitgliedstaaten an diesem Kooperationssystem obligatorisch zu machen. In der Tat wird ein derartiger Mechanismus nur dann Sinn machen, wenn er von allen Mitgliedstaaten unterstützt wird. Was die Zusammenarbeit in Verbindung mit den regelmäßigen Aktualisierungen in Bezug auf ausländische Niederlassungen anbelangt, so hat die Kommission vor, einen Gesetzesvorschlag über einen derartigen Mechanismus vorzulegen, an dem die Mitgliedstaaten verpflichtend teilnehmen müssen. Dies ist unzweifelhaft eine fehlende Verbindung im Binnenmarkt. Sie empfehlen ebenso die Einführung eines einzigen Informations-Zugangspunkts. Wir teilen das Ziel, die durch die nationalen Register zur Verfügung gestellten Informationen zugänglich zu machen. Verbraucher, Beschäftigte, kleine und mittlere Unternehmen, aber ebenso die nationalen Behörden des anderen Mitgliedstaates müssen in der Lage sein, ungehinderten Zugang zu diesen Dienstleistungen zu haben. Was noch zum Thema Zugänglichkeit der Daten gehört, wir möchten die Informationen in allen offiziellen Sprachen der Europäischen Union anbieten. Dies ist eine Vorbedingung für das Erreichen unseres Zieles, den Binnenmarkt den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων είναι ένα σχέδιο το οποίο βοηθά ώστε οι οικονομικοί φορείς να γίνουν περισσότερο διαφανείς, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να προαχθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά. Συγχαίρω τον κ. Lechner και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων γι’ αυτήν την έκθεση. Επιπλέον, οι χρήστες των μητρώων πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για το πεδίο εφαρμογής και τις διάφορες συνέπειες των εθνικών πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο, οι οποίες μπορούν να ποικίλλουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διασύνδεσης πρέπει να είναι αξιόπιστες, επικαιροποιημένες και προσβάσιμες. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα εκ μέρους σας, και έγινε δεόντως δεκτό από την Επιτροπή. Τέλος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οιαδήποτε πρωτοβουλία από την Επιτροπή θα σέβεται την προστασία των προσωπικών ή των εμπορικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση Lechner καταδεικνύει σαφώς το επίπεδο δέσμευσης του Κοινοβουλίου για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους. Αυτό το σχέδιο θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή επικροτεί αυτήν την έκθεση και προσβλέπει στην έγκρισή της στην Ολομέλεια. Οι απόψεις μας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ίδιες. Η Επιτροπή θα υποβάλει το αργότερο έως τις αρχές του 2011 ορισμένες νομοθετικές προτάσεις οι οποίες αναμφίβολα θα αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματά σας. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει αναδείξει τη σημασία της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και πέραν αυτών. Αν θέλουμε οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη, τότε πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και επικαιροποιημένες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις. Ως προς τούτο, τα μητρώα επιχειρήσεων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, καταχωρίζοντας πληροφορίες σχετικά με εταιρείες τις οποίες καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό. Ωστόσο, ενώ είναι ευχερής η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες στο κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, είναι συχνά πολύ δύσκολο, για τεχνικούς ή γλωσσικούς λόγους, η πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες από ενδιαφερόμενο ο οποίος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Συνεπώς, η διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων θα παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους ένα επιπλέον και απαραίτητο εργαλείο πληροφόρησης. Θα ήθελα τώρα να κάνω μερικά σχόλια σχετικά με ορισμένες πτυχές της έκθεσης του κ. Lechner. Σημειώνω την ανησυχία σας όσον αφορά την πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει από τη διασύνδεση αυτών των μητρώων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω εδώ και τώρα ότι δεν σχεδιάζουμε να επιβάλουμε νέα κόστη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στις επιχειρήσεις. Συμμερίζομαι επίσης την επιθυμία σας να καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των κρατών μελών στον μηχανισμό συνεργασίας. Πράγματι, ένας τέτοιος μηχανισμός θα έχει νόημα μόνο αν υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τη συνεργασία σε σχέση με την τακτική ενημέρωση των δεδομένων αναφορικά με καταστήματα στην αλλοδαπή, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με έναν τέτοιο μηχανισμό στον οποίο τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν. Αυτός είναι αναμφίβολα ο ελλείπων κρίκος στην εσωτερική αγορά. Συστήνετε επίσης τη θέσπιση ενιαίου σημείου πρόσβασης στις πληροφορίες. Συμμεριζόμαστε τον στόχο να καθιστούν προσβάσιμες οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εθνικά μητρώα. Οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι εθνικές αρχές των άλλων κρατών μελών, πρέπει να μπορούν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Ακόμη, για το θέμα της προσβασιμότητας, θέλουμε να προσφέρονται πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου μας που είναι να φέρουμε την εσωτερική αγορά πιο κοντά στους πολίτες."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, the interconnection of business registers is a project that helps to make economic operators more transparent, to restore confidence and to promote access for SMEs to the single market. I congratulate Mr Lechner and the Committee on Legal Affairs on this report. Furthermore, users of the registers must be clearly informed of the scope and the various consequences of the national information contained in the register, which can vary considerably from one country to the next. As for the quality of the information, it is clear that the information provided as part of the interconnection must be reliable, up to date and accessible. This is a strong message on your part, and it has been duly received by the Commission. Lastly, I can assure you that any initiative by the Commission will respect the protection of personal or commercial data. Ladies and gentlemen, the Lechner report clearly demonstrates the level of Parliament’s commitment to help interconnect business registers more effectively for the benefit of consumers, businesses and their employees. This project will strengthen the internal market. The Commission welcomes this and looks forward to the adoption of the report in plenary. Our views are very much the same. The Commission will present by the beginning of 2011 at the latest some legislative proposals that will no doubt reflect your conclusions. The financial and economic crisis has highlighted the importance of transparency on the financial markets and beyond. If citizens are to have confidence, they must have access to reliable and up-to-date official information on businesses. Business registers play a crucial role in this regard by recording company-related information and making it available to the public. However, while it is easy to access this information in those Member States in which a company is registered, it is often very difficult, for technical or linguistic reasons, to access the same information from another Member State. The interconnection of business registers will therefore provide small and medium-sized enterprises, consumers and employees with an additional and necessary information tool. I would now like to make a few comments about certain aspects of Mr Lechner’s report. I note your concern with regard to the additional administrative burdens that could possibly result from the interconnection of these registers. I can assure you right now that we have no plans to impose new costs, be they direct or indirect, on businesses. I also share your desire to make the participation of all Member States in the cooperation mechanism mandatory. Indeed, such a mechanism will make sense only if it is supported by all the Member States. As regards cooperation in connection with the regular updating of data in respect of foreign branches, the Commission intends to present a legislative proposal on such a mechanism in which the Member States will be obliged to participate. This is undoubtedly a missing link in the internal market. You also recommend introducing a single information access point. We share the objective of making the information provided by national registers accessible. Consumers, employees, small and medium-sized enterprises, but also the national authorities of the other Member States, must be able to access these services unhindered. Still on the subject of accessibility, we want to offer information in all the official languages of the European Union. This is a prerequisite for achieving our objective of bringing the internal market closer to the citizens."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, la interconexión de los registros mercantiles es un proyecto que ayuda a que los agentes económicos sean más transparentes, para restablecer la confianza y promover el acceso de las PYME al mercado único. Felicito al señor Lechner y a la Comisión de Asuntos Jurídicos por la elaboración del presente informe. Además, será necesario informar con claridad a los usuarios de los registros del ámbito de aplicación y de las diferentes consecuencias de la información contenida en el registro, aspectos que pueden variar de forma significativa de un país a otro. En cuanto a la calidad de la información, es evidente que la información proporcionada en el marco de la interconexión debe ser fiable, actualizada y accesible. Este es un mensaje fuerte de su parte y la Comisión ha tomado buena nota del mismo. Por último, les puedo asegurar que cualquier iniciativa de la Comisión respetará la protección de los datos personales o comerciales. Señorías, el informe Lechner demuestra claramente el nivel de compromiso del Parlamento para ayudar a interconectar los registros mercantiles con más eficacia en beneficio de los consumidores, las empresas y sus empleados. Este proyecto fortalecerá el mercado interior. La Comisión acoge con satisfacción este informe y espera que se apruebe en el período parcial de sesiones. Nuestros puntos de vista son muy parecidos. La Comisión presentará a principios de 2011 algunas de las propuestas legislativas que, sin duda, reflejan sus conclusiones. La crisis financiera y económica ha puesto de relieve la importancia de la transparencia en los mercados financieros y más allá. Si los ciudadanos deben tener confianza, deben tener acceso a información oficial, fiable y actualizada sobre las empresas. Los registros mercantiles desempeñan una función muy importante en este sentido porque recopilan información empresarial y porque la ponen a disposición de los ciudadanos. Sin embargo, si bien es fácil acceder a esta información en los Estados miembros en los que se registra una empresa, a menudo es muy difícil, por razones técnicas o lingüísticas, acceder a la misma información desde otro Estado miembro. Por tanto, la interconexión de los registros mercantiles ofrece a las PYME, a los consumidores y a los empleados una herramienta de información necesaria y complementaria. Ahora me gustaría hacer algunos comentarios sobre determinados aspectos del informe del señor Lechner. Tomo nota de su preocupación con respecto a las cargas administrativas adicionales que podrían resultar de la interconexión de estos registros. Les puedo asegurar que ahora mismo no tenemos planes de imponer nuevos costos a las empresas, ya sean directos o indirectos. También comparto su deseo de hacer que la participación de todos los Estados miembros en el mecanismo de cooperación sea vinculante. De hecho, este mecanismo solo tendrá sentido si lo respaldan todos los Estados miembros. En materia de cooperación en relación con la actualización periódica de los datos de las sucursales extranjeras, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa sobre este mecanismo en el que los Estados miembros estarán obligados a participar. Este es, sin duda, un eslabón perdido en el mercado interior. Usted también recomienda la introducción de un único punto de acceso a la información. Compartimos el objetivo de hacer accesible la información facilitada por los registros nacionales. Los consumidores, los empleados, las pequeñas y medianas empresas y también las autoridades nacionales de los demás Estados miembros deben ser capaces de acceder a estos servicios sin restricciones. Siguiendo con el tema de la accesibilidad, queremos ofrecer la información en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Este es un requisito previo para la consecución de nuestro objetivo de acercar el mercado interior a los ciudadanos."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Äriregistrite ühendamine on projekt, mis aitab muuta ettevõtjate tegevuse läbipaistvamaks, taastada kindluse ning arendada VKEde juurdepääsu ühtsele turule. Kiidan Kurt Lechnerit ja õiguskomisjoni selle raporti puhul! Lisaks tuleb registrite kasutajaid sõnaselgelt teavitada registris oleva riikliku teabe käsitlusalast ja mitmesugustest tagajärgedest, sest teave võib riigiti märkimisväärselt erineda. Mis puudutab teabe kvaliteeti, on selge, et ühendamise osana pakutav teave peab olema usaldusväärne, ajakohastatud ja kättesaadav. See on teiepoolne kindel sõnum ja komisjonile on see täielikult kohale jõudnud. Lõpetuseks võin ma teile kinnitada, et kõigis komisjoni ettepanekutes arvestatakse isikuandmete ja äriandmete kaitset. Head kolleegid! Lechneri raportis näidatakse selgelt parlamendi pühendumuse taset äriregistreid tarbijate, ettevõtete ja tööandjate kasuks tulemuslikumalt ühendada aidata. See projekt tugevdab siseturgu. Komisjon pooldab seda ja ootab huviga raporti vastuvõtmist täiskogu istungil. Meie seisukohad ühtivad paljus. Komisjon esitab hiljemalt 2011. aasta alguseks õigusakti ettepanekud, milles teie järeldusi kahtlemata kajastatakse. Finants- ja majanduskriis on tõstnud esile finantsturgude ning nende taustsüsteemide läbipaistvuse olulisuse. Kodanikele annab kindlustunde usaldusväärse ja ajakohase teabe kättesaadavus äriettevõtete kohta. Äriregistritel on selles oluline osa, sest seal registreeritakse ettevõttega seotud teave ja tehakse see üldsusele kättesaadavaks. Kui selline teave on ettevõtte registreerimisjärgses liikmesriigis hõlpsasti kättesaadav, siis teises liikmesriigis on tehnilistel ja keelelistel põhjustel sama teavet sageli väga keeruline saada. Seetõttu pakuks äriregistrite ühendamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, tarbijatele ja töötajatele täiendava ning vajaliku teabevahendi. Tahaksin nüüd kommenteerida Lechneri raporti mõnda osa. Täheldan teie muret täiendava halduskoormuse pärast, mida nende registrite ühendamine kaasa tuua võib. Võin teile kinnitada, et meil ei ole plaanis ettevõtetele uusi tasusid kehtestada, ei otseselt ega kaudselt. Jagan teie soovi muuta kõigi liikmesriikide osalus selles koostöömehhanismis kohustuslikuks. Sellisest mehhanismist on tõepoolest kasu ainult siis, kui seda toetavad kõik liikmesriigid. Mis puudutab koostööd, mis on seotud välisfiliaalide andmete regulaarse uuendamisega, siis kavatseb komisjon esitada õigusakti ettepaneku selliseks mehhanismiks, milles osalemine oleks liikmesriikidele kohustuslik. See on kahtlemata siseturu puuduv lüli. Soovitate ka ühtse teabe juurdepääsupunkti rajamist. Meil on ühine eesmärk teha riiklikes registrites olev teave kättesaadavaks. Tarbijatel, töötajatel, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel ning ka teiste liikmesriikide ametiasutustel peab olema takistamatu juurdepääsuvõimalus nendele teenustele. Kättesaadavuse teemal veel: me tahame anda teavet kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. See on eeldus meie eesmärgi saavutamiseks tuua siseturg kodanikele lähemale."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kaupparekistereiden yhteenliittäminen on hanke, jolla autetaan tekemään taloudellisista toimijoista avoimempia, palauttamaan luottamus ja edistämään pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Onnittelen Kurt Lechneriä ja oikeudellisten asioiden valiokuntaa tästä mietinnöstä. Lisäksi, rekisterien käyttäjille on tiedotettava selkeästi rekisterin sisältämän kansallisen tiedon soveltamisalasta ja erilaisista seurauksista, jotka voivat vaihdella huomattavasti maasta toiseen. Tiedon laadun osalta on selvää, että yhteenliittämisen osana tarjottujen tietojen on oltava luotettavia, ajankohtaisia ja esteettömiä. Tämä on teiltä voimakas viesti, ja komissio on ottanut sen vastaan asianmukaisesti. Lopuksi, voin vakuuttaa teille, että kaikissa komission aloitteissa kunnioitetaan henkilötietojen tai kaupallisten tietojen suojaa. Hyvät parlamentin jäsenet, Kurt Lechnerin mietintö osoittaa selkeästi, millä tasolla parlamentti on sitoutunut auttamaan kaupparekistereiden aiempaa tehokkaammassa yhteenliittämisessä kuluttajien, yritysten ja niiden työntekijöiden hyväksi. Tällä hankkeella vahvistetaan sisämarkkinoita. Komissio pitää tätä myönteisenä ja odottaa mietinnön hyväksymistä täysistunnossa. Näkemyksemme ovat hyvin samankaltaiset. Komissio antaa viimeistään vuoden 2011 alkuun mennessä joitakin lainsäädäntöehdotuksia, joissa päätelmänne epäilemättä näkyvät. Rahoitus- ja talouskriisi on korostanut rahoitusmarkkinoiden ja muiden toimijoiden avoimuuden merkitystä. Jos halutaan, että kansalaiset tuntevat luottamusta, heillä täytyy olla saatavillaan luotettavat ja ajankohtaiset viralliset tiedot yrityksistä. Kaupparekistereillä voi olla siinä olennainen osa, koska niihin kirjataan yritykseen liittyvät tiedot ja annetaan ne yleisön saataville. Vaikka näiden tietojen saaminen onkin helppoa niissä jäsenvaltioissa, joissa yritys on rekisteröity, usein on, teknisten ja kielellisten syiden takia, vaikeaa saada samat tiedot toisesta jäsenvaltiosta. Kaupparekistereiden yhteenliittämisellä tarjotaan siksi pienille ja keskisuurille yrityksille, kuluttajille ja työntekijöille täydentävä ja välttämätön tietoväline. Haluaisin nyt esittää muutaman huomion tietyistä Kurt Lechnerin mietinnön näkökulmista. Panen merkille huolenne hallinnollisesta lisätaakasta, joka voi mahdollisesti aiheutua näiden rekistereiden yhteenliittämisestä. Voin vakuuttaa teille nyt, että emme aio säätää yrityksille uusia kustannuksia, suoria tai välillisiä. Jaan myös toiveenne siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden osallistumisesta yhteistyömekanismiin tehdään pakollista. Sellaisessa mekanismissa on tosiaankin järkeä vain, jos kaikki jäsenvaltiot tukevat sitä. Ulkomaisia sivuliikkeitä koskevien tietojen säännölliseen päivittämiseen liittyvän yhteistyön osalta totean, että komissio aikoo antaa lainsäädäntöehdotuksen kyseisestä mekanismista, johon jäsenvaltioiden on osallistuttava. Se on epäilemättä sisämarkkinoiden puuttuva linkki. Suosittelette myös yhden ainoan portaalin luomista tietoja varten. Meillä on sama tavoite saada kansallisten rekisterien sisältämä tieto saataville. Kuluttajien, työntekijöiden, pienten ja keskisuurten yritysten mutta myös muiden jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten on voitava päästä näihin palveluihin esteettä. Edelleen esteettömyydestä totean, että haluamme tarjota tiedot kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Se on ennakkoedellytys tavoitteellemme saada sisämarkkinat lähemmäksi kansalaisia."@fi7
". – ( Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a cégnyilvántartások összekapcsolása olyan projekt, ami előmozdítja azt, hogy a gazdasági szereplők átláthatóbbak legyenek, visszaálljon a bizalom, és a kkv-k könnyebben hozzáférhessenek az egységes piachoz. Szeretnék gratulálni Lechner úrnak és a Jogi Bizottságnak a jelentésért. Emellett a nyilvántartások felhasználóinak egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk a nyilvántartásban foglalt nemzeti információk hatóköréről és különböző következményeiről, amelyek országonként nagymértékben változhatnak. Ami az információ minőségét illeti, egyértelmű, hogy az összekapcsolás részeként nyújtott információnak megbízhatónak, naprakésznek és hozzáférhetőnek kell lennie. Ez az önök határozott üzenete, és a Bizottság ezt megfelelően fogadta. Végül szeretném önöket biztosítani afelől, hogy a Bizottság kezdeményezései minden esetben tiszteletben fogják tartani a személyes és kereskedelmi adatok védelmét. Hölgyeim és uraim, a Lechner-jelentés egyértelműen rámutat arra, hogy a Parlament határozottan elkötelezte magát amellett, hogy előmozdítja a cégnyilvántartások hatékonyabb összekapcsolását a fogyasztók, a vállalkozások és a munkavállalók érdekében. E projekt megerősíti majd a belső piacot. A Bizottság üdvözli ezt, és várja, hogy a plenáris ülésen elfogadják a jelentést. Osztom nézeteiket. A Bizottság legkésőbb 2011 elejéig be fog nyújtani bizonyos jogalkotási javaslatokat, amelyek kétségtelenül tükrözni fogják az önök következtetéseit is. A pénzügyi és gazdasági válság rámutatott a pénzügyi piacok és a többi piac átláthatóságának fontosságára. A polgárokban akkor lesz bizalom, ha hozzáférnek majd a vállalkozásokkal kapcsolatos megbízható és friss hivatalos információkhoz. A cégnyilvántartások kulcsszerepet játszanak ezen a téren, mivel rögzítik és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik a cégekkel kapcsolatos információkat. Azonban az a helyzet, hogy jóllehet ez az információ könnyen hozzáférhető abban a tagállamban, ahol az adott cég be van jegyezve, más tagállamból – műszaki vagy nyelvi okok miatt – ugyanez az információ csak igen nehezen érhető el. A cégnyilvántartások összekapcsolása tehát egy járulékos és szükséges információs eszközt biztosít a kis- és középvállalkozások, a fogyasztók és a munkavállalók számára. Most pedig szeretnék néhány megjegyzést tenni Lechner úr jelentésének bizonyos aspektusaival kapcsolatban. Tudomásul veszem, hogy aggasztja önt az az adminisztratív teher, amely e cégnyilvántartások összekapcsolásából adódhat. Szeretném önt biztosítani arról, hogy nem áll szándékunkban a vállalkozásokra új – akár közvetlen, akár közvetett – terheket róni. Önhöz hasonlóan én is azt szeretném, hogy a kooperációs mechanizmusban való részvétel minden tagállam számára kötelező legyen. Valóban: egy ilyen mechanizmusnak kizárólag abban az esetben van értelme, ha minden tagállam támogatja. Ami a külföldi fióktelepekkel kapcsolatos adatok rendszeres frissítése területén folytatott együttműködést illeti, a Bizottság szándéka, hogy jogalkotási javaslatot nyújtson be egy olyan mechanizmusról, amelyben minden tagállam kötelezően részt vesz. Kétségtelen, hogy a belső piacon ez a láncszem még hiányzik. Ön javasolja továbbá az egységes információs hozzáférési pont létrehozását. Számunkra is cél, hogy a nemzeti nyilvántartásokban szereplő információk hozzáférhetők legyenek. A fogyasztóknak, a munkavállalóknak, a kis- és középvállalkozásoknak, de a többi tagállam hatóságainak is akadálytalanul hozzá kell férniük e szolgáltatásokhoz. A hozzáférhetőséggel kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy az Európai Unió összes hivatalos nyelvén szeretnénk elérhetővé tenni ezeket az információkat. Ez az előfeltétele annak, hogy elérjük azt a célunkat, hogy a belső piacot közelebb vigyük a polgárokhoz."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, l’interconnessione dei registri delle imprese è un progetto volto ad intensificare la trasparenza degli operatori economici, a ripristinare la fiducia e a promuovere l’accesso delle PMI al mercato unico. Porgo le mie congratulazioni all’onorevole Lechner e alla commissione giuridica per la relazione che hanno stilato. Inoltre, gli utenti dei registri devono essere chiaramente informati del campo d’azione e delle varie conseguenze derivanti dalle informazioni contenute nel registro, che possono variare notevolmente da un paese all’altro. Per quanto riguarda la qualità delle informazioni, è chiaro che le informazioni fornite nell’ambito dell’interconnessione devono essere attendibili, aggiornate e accessibili. Il Parlamento ha lanciato un messaggio forte e la Commissione ne ha preso buona nota. Infine, posso garantirvi che l’iniziativa della Commissione rispetterà la protezione dei dati personali e commerciali. Onorevoli deputati, la relazione Lechner dimostra chiaramente che il Parlamento intende contribuire ad interconnettere i registri delle imprese in maniera più efficace a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Questo progetto è destinato a rafforzare il mercato interno. La Commissione ne è lieta e attende con ansia l’adozione della relazione in Plenaria. Le nostre visioni sono assai simili. La Commissione, entro l’inizio del 2011, presenterà alcune proposte legislative che senz’altro riprenderanno le vostre conclusioni. La crisi economica e finanziaria ha messo in luce l’importanza della trasparenza sui mercati finanziari e in altri ambiti. Affinché i cittadini possano riacquistare fiducia, devono avere accesso ad informazioni attendibili e aggiornate sulle imprese. I registri delle imprese svolgono un ruolo fondamentale in proposito, riportando le informazioni relative alle imprese e rendendole disponibili al pubblico. Ad ogni modo, se è facile accedere alle informazioni negli Stati membri in cui è registrata una società, è spesso molto difficile, per ragioni tecniche e linguistiche, accedere alle medesime informazioni in un altro Stato membro. L’interconnessione dei registri delle imprese pertanto conferirà un ulteriore e necessario strumento informativo alle PMI, ai consumatori e ai lavoratori. Ora desidero esprimere alcune osservazioni su alcuni aspetti della relazione Lechner. Essa rileva la preoccupazione espressa rispetto all’aumento del carico amministrativo che potrebbe risultare dall’interconnessione di questi registri. Posso già garantirvi che non abbiamo intenzione di imporre nuovi costi, diretti o indiretti, alle imprese. Condivido anche il vostro desiderio di rendere obbligatoria la partecipazione di tutti gli Stati membri al meccanismo di cooperazione. Infatti, tale meccanismo ha senso solo se è sostenuto da tutti gli Stati membri. Per quanto concerne la cooperazione sul regolare aggiornamento dei dati sulle succursali estere, la Commissione intende presentare una proposta legislativa su questo meccanismo in cui gli Stati membri saranno tenuti a partecipare. É questo sicuramente un elemento che manca nel mercato interno. Avete inoltre raccomandato l’introduzione di un punto unico di accesso per le informazioni. Condividiamo l’obiettivo di rendere accessibili le informazioni fornite dai registri nazionali. I consumatori, i lavoratori, le piccole e medie imprese, ma anche le autorità nazionali degli Stati membri devono essere in grado di usufruire di questi servizi senza ostacoli. Sempre per quanto attiene al tema dell’accessibilità, vogliamo offrire le informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. É questo infatti il presupposto per conseguire l’obiettivo di avvicinare il mercato interno ai cittadini."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, verslo registrų sąveika – tai projektas, padedantis ekonominės veiklos vykdytojams tapti skaidresniais, susigrąžinti pasitikėjimą ir skatinti MVĮ prieigą prie bendrosios rinkos. Sveikinu K. Lechnerį ir Teisinių reikalų komitetą parengus šį pranešimą. Be to, registrų naudotojams turi būti aiškiai pranešta apie registruose esančios nacionalinės informacijos apimtį ir įvairius padarinius, kurie įvairiose šalyse gali gerokai skirtis. Kalbant apie informacijos kokybę, aišku, kad pagal šią sąveiką teikiama informacija turi būti patikima, aktuali ir prieinama. Jūs nusiuntėte stiprų signalą, ir Komisija jį tinkamai priėmė. Galiausiai galiu Jus patikinti, kad pagal bet kokią Komisijos iniciatyvą bus gerbiami asmens ir verslo duomenys. Ponios ir ponai, K. Lechnerio pranešime yra aiškiai parodytas Parlamento įsipareigojimas padėti veiksmingiau užtikrinti verslo registrų sąveiką, kuri būtų naudinga vartotojams, įmonėms ir jų darbuotojams. Šiuo projektu bus sustiprinta vidaus rinka. Komisija palankiai jį vertina ir laukia, kada šiam pranešimui bus pritarta per plenarinį posėdį. Mūsų požiūriai labai panašūs. Vėliausiai iki 2011 m. pradžios Komisija pateiks keletą teisės aktų pasiūlymų, kuriuose, be abejo, bus atspindėtos jūsų išvados. Per finansų ir ekonomikos krizę išryškėjo skaidrumo finansų rinkose ir už jų ribų svarba. Kad piliečiai pasitikėtų, jiems turi būti suteikta prieiga prie patikimos ir aktualios oficialios informacijos apie įmones. Šiuo atžvilgiu verslo registrai vaidina labai svarbų vaidmenį, nes juose yra įrašoma su įmonėmis susijusi informacija, kuria galima viešai naudotis. Vis dėlto tose valstybėse narėse, kuriose įmonė yra įregistruota, nesunku apie ją gauti informaciją, tačiau dažnai labai sunku dėl techninių ir kalbinių priežasčių pasinaudoti tokia pačia informacija iš kitos valstybės narės. Sukūrus verslo registrų sąveiką mažosioms ir vidutinėms įmonėms, vartotojams ir darbuotojams bus suteikta papildoma ir būtina informacijos priemonė. Dabar norėčiau pateikti keletą pastabų apie tam tikrus K. Lechnerio pranešimo aspektus. Atkreipiau dėmesį į jūsų susirūpinimą dėl papildomos administracinės naštos, kuri galbūt galėtų atsirasti dėl šių registrų sąveikos. Galiu dabar jus patikinti, kad iš įmonių neketiname reikalauti naujų sąnaudų, nei tiesioginių, nei netiesioginių. Taip pat pritariu jūsų norui užtikrinti visų valstybių narių dalyvavimą šiame bendradarbiavimo mechanizme. Iš tikrųjų toks mechanizmas pasiteisins tik tada, jeigu jį parems visos valstybės narės. Dėl bendradarbiavimo atnaujinant duomenis apie užsienyje įsteigtus padalinius, Komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, pagal kurį valstybės narės privalėtų dalyvauti tokiame mechanizme. Be abejo, tai − trūkstama vidaus rinkos grandis. Taip pat siūlote įkurti vieną prieigos prie informacijos tašką. Pasisakome už tikslą padaryti nacionaliniuose registruose esamą informaciją prieinamą. Vartotojai, darbuotojai, mažosios ir vidutinės įmonės, taip pat kitų valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos turėtų netrukdomai naudotis šiomis paslaugomis. Kalbat apie prieigą, norime pasiūlyti naudotis informacija visomis oficialiomis Europos Sąjungomis kalbomis. Tai − būtina sąlyga, siekiant priartinti vidaus rinką prie piliečių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Uzņēmējdarbības reģistru sadarbība ir projekts, kuru īstenojot, būs iespējams nodrošināt uzņēmējdarbības pārredzamību, lai atjaunotu uzticamību un veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi vienotajam tirgum. Es apsveicu kungu un Juridisko komiteju ar šo ziņojumu. Reģistru lietotājiem ir jābūt informētiem par to, ka reģistrā iekļautā informācija dažādās dalībvalstīs pēc satura var būt ļoti atšķirīga, kā rezultātā var rasties juridiskas sekas. Kas attiecas uz informācijas kvalitāti, ir skaidrs, ka sadarbības procesā sniegtajai informācijai ir jābūt ticamai, regulāri atjauninātai un pieejamai. No jūsu puses šis ir nepārprotams vēstījums, un Komisija to ir pienācīgi novērtējusi. Visbeidzot es vēlos jūs pārliecināt par to, ka Komisija ikvienas iniciatīvas izstrādē ievēros personu un komerciālo datu aizsardzības principu. Dāmas un kungi kunga ziņojums ir nepārprotams apliecinājums tam, ka Parlaments ievēro savas saistības, lai veicinātu uzņēmējdarbības reģistru sadarbības efektivitāti patērētāju, uzņēmumu un to darbinieku labā. Šis projekts palīdzēs stiprināt iekšējo tirgu. Komisija atzinīgi vērtē šo ziņojumu un cer, ka tas tiks pieņemts plenārsēdē. Mūsu viedokļi saskan. Komisija ne vēlāk kā 2011. gada sākumā iesniegs dažus tiesību aktu priekšlikumus, kuros nepārprotami būs ietverti jūsu secinājumi. Finanšu un ekonomikas krīze ir apliecinājums tam, cik svarīgi ir nodrošināt pārredzamību finanšu tirgos, kā arī ārpus tiem. Lai panāktu iedzīvotāju uzticēšanos, tiem ir jānodrošina iespēja piekļūt ticamai un aktuālai informācijai par uzņēmumiem. Šajā ziņā būtiska nozīme ir uzņēmējdarbības reģistriem, kuros tiek reģistrēta ar uzņēmumiem saistīta informācija, nodrošinot tās pieejamību sabiedrībai. Kaut arī nav problēmu piekļūt informācijai par uzņēmumu tajās dalībvalstīs, kurās konkrētais uzņēmums ir reģistrēts, bieži tehnisku un valodas šķēršļu dēļ ir apgrūtināta pieeja informācijai par uzņēmumiem citās valstīs. Tādēļ uzņēmējdarbības reģistru sadarbība nodrošinās mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī patērētājiem un darbiniekiem papildu instrumentu nepieciešamās informācijas ieguvei. Tagad es vēlētos komentēt dažus konkrētus kunga ziņojuma aspektus. Es saprotu jūsu bažas par papildu administratīvo slogu, kas, iespējams, varētu rasties šo reģistru sadarbības rezultātā. Es gribētu jūs pārliecināt par to, ka mēs neesam paredzējuši noteikt uzņēmumiem tiešas vai netiešas papildu izmaksas. Es arī atbalstu jūsu vēlmi panākt, lai piedalīšanās minētās sadarbības veicināšanā būtu obligāta visām dalībvalstīm. Patiesi, šādam mehānismam būs nozīme vienīgi tad, ja to atbalstīs visas dalībvalstis. Kas attiecas uz sadarbību ar ārvalstu filiālēm datu regulāras atjaunināšanas jomā, Komisija plāno nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumu šāda mehānisma izveidei, nosakot dalībvalstīm obligātu pienākumu tajā piedalīties. Nav šaubu, ka tas ir iekšējā tirgus trūkstošais posms. Jūs esat arī ierosinājis izveidot vienotu informācijas piekļuves punktu. Mēs atbalstām mērķi nodrošināt publisku piekļuvi uzņēmējdarbības reģistros esošajai informācijai. Patērētājiem, uzņēmumu darbiniekiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī citu dalībvalstu iestādēm ir jābūt nodrošinātai iespējai netraucēti piekļūt šiem pakalpojumiem. Kas attiecas uz jautājumu par piekļuvi, tad mēs vēlamies nodrošināt minētās informācijas pieejamību visās oficiālajās ES dalībvalstu valodās. Tas ir priekšnoteikums, lai mēs sasniegtu savu mērķi, proti, tirgus un iedzīvotāju tuvināšanu."@lv13
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, l'interconnexion des registres de commerce est un projet utile pour renforcer la transparence des acteurs économiques, rétablir la confiance et favoriser l'accès des PME au marché unique. Je félicite M. Lechner et la commission des affaires juridiques pour ce rapport. En outre, les utilisateurs des registres doivent être clairement informés de la portée et des différentes conséquences des informations nationales contenues dans le registre, qui peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Quant à la qualité des données, il est évident que les informations fournies dans le cadre de l'interconnexion doivent être fiables, mises à jour et accessibles. C'est un message fort de votre part et ce message est bien reçu par la Commission. Je vous assure enfin que toute initiative de la Commission respectera la protection des données à caractère personnel ou commercial. Mesdames et Messieurs, le rapport Lechner démontre bien le niveau d'engagement du Parlement pour aider à mettre en œuvre une meilleure interconnexion des registres de commerce pour le bien des consommateurs, des entreprises et de leurs travailleurs. Ce projet va renforcer le marché intérieur. La Commission s'en réjouit et attend avec impatience l'adoption du rapport en plénière. Nos vues concordent très largement. La Commission présentera au plus tard au début 2001 des propositions législatives qui tiendront sans doute compte de vos conclusions. La crise financière et économique a mis en évidence l'importance de la transparence sur les marchés financiers et au-delà. Pour que les citoyens aient confiance, il faut qu'ils aient accès à une information officielle fiable et à jour sur les sociétés. Les registres de commerce jouent un rôle essentiel à cet égard en consignant des informations sur les sociétés et en les mettant à la disposition du public. Or, s'il est aisé d'accéder à ces informations dans les États membres où une société est immatriculée, il est souvent très difficile, pour des raisons d'ordre technique ou linguistique, d'accéder aux mêmes informations à partir d'un autre État membre. L'interconnexion des registres de commerce fournira donc aux petites et moyennes entreprises, aux consommateurs et aux salariés un outil d'information supplémentaire et nécessaire. Voici maintenant quelques réflexions sur certains aspects du rapport de M. Lechner. Je note votre préoccupation à l'égard des charges administratives supplémentaires qui pourraient éventuellement découler de l'interconnexion de ces registres. Je peux d'ores et déjà vous assurer que nous n'envisageons nullement d'imposer de nouveaux coûts, directs ou indirects, aux entreprises. Je partage aussi votre souhait de rendre obligatoire la participation de tous les États membres au mécanisme de coopération. En effet, un tel mécanisme n'aura de sens que s'il est soutenu par l'ensemble des États membres. Quant à la coopération dans le contexte de l'actualisation régulière des informations concernant les filiales à l'étranger, la Commission a l'intention de proposer de manière législative un tel mécanisme, auquel les États membres seraient tenus de participer. Il s'agit sans doute ici d'un chaînon manquant du marché intérieur. Vous préconisez aussi de mettre en place un point d'accès unique à l'information. Nous partageons l'objectif d'accessibilité aux données fournies par les registres nationaux. Les consommateurs, les travailleurs, les petites et moyennes entreprises mais aussi les administrations nationales des autres États membres doivent pouvoir accéder à ces services sans aucun obstacle. Dans cette même optique d'accessibilité, nous voulons offrir des informations dans toutes les langues officielles de l'Union. Il s'agit là d'une condition sine qua non pour atteindre notre objectif de rapprocher le marché intérieur des citoyens."@mt15
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, l'interconnexion des registres de commerce est un projet utile pour renforcer la transparence des acteurs économiques, rétablir la confiance et favoriser l'accès des PME au marché unique. Je félicite M. Lechner et la commission des affaires juridiques pour ce rapport. En outre, les utilisateurs des registres doivent être clairement informés de la portée et des différentes conséquences des informations nationales contenues dans le registre, qui peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Quant à la qualité des données, il est évident que les informations fournies dans le cadre de l'interconnexion doivent être fiables, mises à jour et accessibles. C'est un message fort de votre part et ce message est bien reçu par la Commission. Je vous assure enfin que toute initiative de la Commission respectera la protection des données à caractère personnel ou commercial. Mesdames et Messieurs, le rapport Lechner démontre bien le niveau d'engagement du Parlement pour aider à mettre en œuvre une meilleure interconnexion des registres de commerce pour le bien des consommateurs, des entreprises et de leurs travailleurs. Ce projet va renforcer le marché intérieur. La Commission s'en réjouit et attend avec impatience l'adoption du rapport en plénière. Nos vues concordent très largement. La Commission présentera au plus tard au début 2001 des propositions législatives qui tiendront sans doute compte de vos conclusions. La crise financière et économique a mis en évidence l'importance de la transparence sur les marchés financiers et au-delà. Pour que les citoyens aient confiance, il faut qu'ils aient accès à une information officielle fiable et à jour sur les sociétés. Les registres de commerce jouent un rôle essentiel à cet égard en consignant des informations sur les sociétés et en les mettant à la disposition du public. Or, s'il est aisé d'accéder à ces informations dans les États membres où une société est immatriculée, il est souvent très difficile, pour des raisons d'ordre technique ou linguistique, d'accéder aux mêmes informations à partir d'un autre État membre. L'interconnexion des registres de commerce fournira donc aux petites et moyennes entreprises, aux consommateurs et aux salariés un outil d'information supplémentaire et nécessaire. Voici maintenant quelques réflexions sur certains aspects du rapport de M. Lechner. Je note votre préoccupation à l'égard des charges administratives supplémentaires qui pourraient éventuellement découler de l'interconnexion de ces registres. Je peux d'ores et déjà vous assurer que nous n'envisageons nullement d'imposer de nouveaux coûts, directs ou indirects, aux entreprises. Je partage aussi votre souhait de rendre obligatoire la participation de tous les États membres au mécanisme de coopération. En effet, un tel mécanisme n'aura de sens que s'il est soutenu par l'ensemble des États membres. Quant à la coopération dans le contexte de l'actualisation régulière des informations concernant les filiales à l'étranger, la Commission a l'intention de proposer de manière législative un tel mécanisme, auquel les États membres seraient tenus de participer. Il s'agit sans doute ici d'un chaînon manquant du marché intérieur. Vous préconisez aussi de mettre en place un point d'accès unique à l'information. Nous partageons l'objectif d'accessibilité aux données fournies par les registres nationaux. Les consommateurs, les travailleurs, les petites et moyennes entreprises mais aussi les administrations nationales des autres États membres doivent pouvoir accéder à ces services sans aucun obstacle. Dans cette même optique d'accessibilité, nous voulons offrir des informations dans toutes les langues officielles de l'Union. Il s'agit là d'une condition sine qua non pour atteindre notre objectif de rapprocher le marché intérieur des citoyens."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Integracja rejestrów przedsiębiorstw to projekt, który pomaga zwiększyć przejrzystość podmiotów gospodarczych, przywrócić zaufanie oraz propagować dostęp MŚP do jednolitego rynku. Gratuluję panu Lechnerowi i Komisji Prawnej tego sprawozdania. Ponadto użytkowników rejestrów należy wyraźnie poinformować o zakresie i różnych konsekwencjach informacji zawartych w rejestrach krajowych, które to konsekwencje mogą się znacznie różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Jeśli chodzi o jakość informacji, to oczywiste jest, że informacje dostarczane wskutek integracji rejestrów muszą być rzetelne, aktualne i dostępne. Takie jest państwa zdecydowane życzenie, które Komisja odebrała we właściwy sposób. Na koniec mogę państwa zapewnić, że podejmując jakąkolwiek inicjatywę, Komisja będzie miała wzgląd na ochronę danych osobowych i handlowych. Szanowni państwo! Sprawozdanie pana posła Lechnera wyraźnie odzwierciedla poziom zaangażowania Parlamentu w integrację rejestrów przedsiębiorstw, która będzie z korzyścią dla konsumentów, przedsiębiorstw i ich pracowników. Przedmiotowy projekt przyczyni się do wzmocnienia rynku wewnętrznego. Komisja przyjmuje go z zadowoleniem i oczekuje przyjęcia sprawozdania na posiedzeniu plenarnym. Mamy bardzo podobne poglądy. Najpóźniej na początku 2011 roku Komisja przedstawi wnioski legislacyjne, w których niewątpliwie odzwierciedli państwa zalecenia. Kryzys finansowy i gospodarczy uwydatnił znaczenie przejrzystości na rynkach finansowych i poza nimi. Aby obywatele mogli mieć pewność siebie, muszą mieć dostęp do rzetelnych i aktualnych oficjalnych informacji na temat przedsiębiorstw. Zasadniczą rolę odgrywają tu rejestry przedsiębiorstw, które zawierają informacje na temat przedsiębiorstw i udostępniają je do wiadomości ogółu. Chociaż jednak dostęp do tych informacji jest łatwy w państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwo jest zarejestrowane, to bywa, że z przyczyn technicznych i językowych bardzo ciężko jest uzyskać dostęp do tych samych informacji z innego państwa członkowskiego. Integracja rejestrów przedsiębiorstw dostarczy zatem małym i średnim przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom dodatkowego i niezbędnego narzędzia informacyjnego. Teraz chciałbym wygłosić kilka uwag na temat konkretnych aspektów sprawozdania pana posła Lechnera. Przyjmuję do wiadomości państwa obawy, jeśli chodzi o dodatkowe obciążenia administracyjne, które mogłyby wynikać z integracji rejestrów przedsiębiorstw. Już teraz mogę państwa zapewnić, że nie planujemy narzucać przedsiębiorstwom żadnych nowych kosztów, tak bezpośrednich, jak i pośrednich. Podzielam również państwa życzenie, aby wszystkie państwa członkowskie objąć obowiązkiem uczestnictwa w danym mechanizmie współpracy. W rzeczywistości mechanizm ten będzie miał sens tylko wtedy, gdy będą go wspierały wszystkie państwa członkowskie. W kwestii współpracy w zakresie regularnej aktualizacji danych dotyczących zagranicznych oddziałów, Komisja zamierza przedstawić wniosek legislacyjny w sprawie takiego mechanizmu, w którym wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane uczestniczyć. Jest to niewątpliwie brakujące ogniwo na rynku wewnętrznym. Zalecają również państwo utworzenie jednego punktu dostępu do informacji. Podzielamy zdanie na temat konieczności udostępnienia informacji zawartych w rejestrach krajowych. Nie można utrudniać dostępu do takich usług konsumentom, pracownikom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organom krajowym innych państw członkowskich. Powracając do kwestii dostępności, to chcielibyśmy zaproponować informacje we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Jest to zasadniczy warunek realizacji naszego celu polegającego na zbliżeniu rynku wewnętrznego do obywateli."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a interconexão dos registos de empresas é um projecto útil que ajuda a reforçar a transparência dos actores económicos, a restabelecer a confiança e a promover o acesso das PME ao mercado único. As minhas felicitações ao senhor deputado Lechner e à Comissão dos Assuntos Jurídicos por este relatório. Além disso, os utilizadores dos registos devem ser informados, de modo inequívoco, do alcance e das várias consequências das informações contidas nos registos, que podem variar consideravelmente de um país para outro. Quanto à qualidade das informações, é evidente que as informações proporcionadas como parte da interconexão têm de ser fidedignas, actualizadas e acessíveis. Trata-se de uma forte mensagem do Parlamento, que foi bem recebida pela Comissão. Por fim, posso assegurar-lhes que qualquer iniciativa da Comissão respeitará a protecção dos dados pessoais ou comerciais. Senhoras e Senhores Deputados, o relatório Lechner demonstra, sem sombra de dúvidas, o nível do compromisso do Parlamento de ajudar mais efectivamente a interconexão dos registos de empresas, para benefício dos consumidores, das empresas e dos seus trabalhadores. Trata-se de um projecto que irá reforçar o mercado interno, coisa que a Comissão aplaude, aguardando com impaciência a aprovação do relatório no Plenário. Os nossos pontos de vista são muito semelhantes. A Comissão irá apresentar, o mais tardar no início de 2011, propostas legislativas que irão, sem dúvida, reflectir as conclusões deste Parlamento. A crise económica e financeira realçou a importância da transparência nos mercados financeiros e para além deles. Para que os cidadãos tenham confiança, têm de ter acesso a uma informação oficial fidedigna e actualizada sobre as empresas. Os registos de empresas desempenham um papel crucial a este respeito, anotando informações relacionadas com as empresas e pondo-as à disposição do público. Todavia, se é fácil aceder a essas informações nos Estados-Membros em que a empresa se encontra registada, é, por vezes, muito difícil, por motivos de ordem técnica ou linguística, aceder às mesmas informações a partir de outro Estado-Membro. A interconexão de registos de empresas irá, portanto, proporcionar às pequenas e médias empresas, aos consumidores e aos trabalhadores, um instrumento de informação adicional e necessário. Gostaria de fazer agora alguns comentários sobre certos aspectos do relatório do senhor deputado Lechner. Dou-me conta da preocupação desta Assembleia com as cargas administrativas adicionais que, eventualmente, poderiam resultar da interconexão desses registos. Posso garantir-lhes desde já que não temos quaisquer planos de impor às empresas novas despesas, directas ou indirectas. Partilho igualmente do desejo desta Assembleia de tornar obrigatória a participação de todos os Estados-Membros no mecanismo de cooperação. Com efeito, um tal mecanismo só fará sentido se for apoiado por todos os Estados-Membros. No que diz respeito à cooperação no contexto da actualização regular dos dados relativos às filiais no estrangeiro, a Comissão tenciona apresentar uma proposta legislativa sobre um mecanismo em que os Estados-Membros serão obrigados a participar e que, sem dúvida, constitui um elo que falta no mercado interno. Esta Assembleia também recomenda a introdução de um único portal de acesso às informações. Partilhamos do objectivo de tornar acessíveis as informações proporcionadas pelos registos nacionais. Os consumidores, os trabalhadores, as pequenas e médias empresas, mas também as autoridades nacionais de outros Estados-Membros, devem poder ter livre acesso a estes serviços. Ainda sobre a questão da acessibilidade, queremos oferecer informações em todas as línguas oficiais da União Europeia, o que constitui um pré-requisito para alcançar o nosso objectivo de aproximar mais o mercado interno dos cidadãos."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, interconectarea registrelor comerciale este un proiect care ajută la accentuarea transparenței operatorilor economici, la restabilirea încrederii și promovarea accesului IMM-urilor pe piața unică. Îi felicit pe dl Lechner și Comisia pentru afaceri juridice pentru acest raport. De asemenea, utilizatorii registrelor trebuie să fie informați în mod clar privind sfera de aplicare și diferitele consecințe ale informațiilor naționale din registru, care pot varia considerabil de la o țară la alta. În ceea ce privește calitatea informațiilor, este clar că informațiile oferite în cadrul interconectării trebuie să fie fiabile, actualizate și accesibile. Acesta este un mesaj puternic din partea dumneavoastră, care a fost recepționat corect de către Comisie. În final, vă pot asigura că orice inițiativă a Comisiei va respecta protecția datelor personale și comerciale. Doamnelor și domnilor, raportul Lechner demonstrează în mod clar nivelul de angajament al Parlamentului în vederea interconectării mai eficiente a registrelor comerciale, în beneficiul consumatorilor, societăților comerciale și al angajaților acestora. Acest proiect va consolida piața internă. Comisia salută această inițiativă și așteaptă adoptarea raportului în plen. Opiniile noastre sunt foarte asemănătoare. Până la începutul anului 2011, Comisia va prezenta o serie de propuneri legislative care, fără îndoială, vă vor reflecta concluziile. Criza financiară și economică a evidențiat importanța transparenței pe piețele financiare și în afara acestora. Pentru ca cetățenii să aibă încredere, ei trebuie să aibă acces la informații fiabile și actualizate privind întreprinderile. Registrele comerciale joacă un rol esențial în acest sens, înregistrând informațiile despre companie și punându-le la dispoziția publicului. Totuși, deși accesarea acestor informații în statele membre în care este înmatriculată o societate se face relativ ușor, accesarea acelorași informații dintr-un alt stat membru este deseori foarte dificilă, din motive tehnice sau lingvistice. Prin urmare, interconectarea registrelor comerciale le va oferi întreprinderilor mici și mijlocii, consumatorilor și angajaților un instrument suplimentar și necesar de informare. Aș dori acum să fac câteva comentarii în legătură cu anumite aspecte ale raportului dlui Lechner. V-am observat preocuparea în legătură cu sarcinile administrative suplimentare care ar putea rezulta din interconectarea acestor registre. Vă pot asigura că nu intenționăm să impunem societăților costuri noi, directe sau indirecte. De asemenea, vă împărtășesc dorința de a obliga toate statele membre să participe la mecanismul de cooperare. Într-adevăr, un astfel de mecanism ar avea sens doar dacă ar fi susținut de toate statele membre. În ceea ce privește cooperarea în legătură cu actualizarea regulată a datelor privind sucursalele străine, Comisia intenționează să prezinte o propunere legislativă privind un astfel de mecanism, la care statele membre vor fi obligate să participe. Fără îndoială, lipsește o verigă pe piața internă. De asemenea, recomandați introducerea unui punct unic de acces la informații. Împărtășim obiectivul de a face accesibile informațiile oferite de registrele naționale. Consumatorii, angajații, întreprinderile mici și mijlocii, dar și autoritățile naționale ale celorlalte state membre trebuie să poată accesa în mod liber aceste servicii. Tot în ceea ce privește accesibilitatea, dorim să oferim informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Aceasta este o cerință esențială pentru atingerea obiectivului de apropiere a pieței interne față de cetățeni."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, prepojenie obchodných registrov je projekt, ktorý pomáha zvýšiť transparentnosť hospodárskych subjektov, obnoviť dôveru a podporiť prístup malých a stredných podnikov na jednotný trh. Pánovi Lechnerovi a Výboru pre právne veci k tejto správe blahoželám. Používatelia registrov musia byť navyše jasne informovaní o rozsahu a rozličných dôsledkoch vnútroštátnych informácií obsiahnutých v registri, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách značne líšiť. Pokiaľ ide o kvalitu informácií, je zrejmé, že informácie poskytované v rámci prepojenia registrov musia byť spoľahlivé, aktuálne a prístupné. Toto je silné posolstvo z našej strany, o ktorom bola náležite informovaná Komisia. A napokon, môžem vás ubezpečiť, že akákoľvek iniciatíva Komisie bude brať ohľad na ochranu osobných a obchodných údajov. Dámy a páni, správa pána Lechnera jasne vypovedá o miere odhodlania Parlamentu pomôcť účinnejšie prepojiť obchodné registre v prospech spotrebiteľov, podnikov a ich zamestnancov. Tento projekt posilní vnútorný trh. Komisia ho víta a teší sa na prijatie tejto správy na plenárnom zasadnutí. Naše postoje sú takmer totožné. Komisia najneskôr do začiatku roka 2011 predloží niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré budú určite odrážať vaše závery. Finančná a hospodárska kríza poukázala na význam transparentnosti na finančných trhoch i mimo nich. Ak majú mať občania dôveru, musia mať prístup k spoľahlivým a aktuálnym oficiálnym informáciám o podnikoch. Obchodné registre zohrávajú v tejto súvislosti rozhodujúcu úlohu, pretože evidujú informácie súvisiace so spoločnosťami a sprístupňujú ich verejnosti. Zatiaľ čo prístup k týmto informáciám v tých členských štátoch, v ktorých je spoločnosť zapísaná, je jednoduchý, z technických a jazykových dôvodov je však neraz veľmi zložité pristupovať k rovnakým informáciám z iného členského štátu. Prepojenie obchodných registrov preto poskytne malým a stredným podnikom, spotrebiteľom a zamestnancom dodatočný a potrebný informačný nástroj. Teraz by som chcel uviesť niekoľko pripomienok k určitým aspektom správy pána Lechnera. Uvedomujem si vaše obavy, pokiaľ ide o dodatočnú administratívnu záťaž, ktorá by mohla byť dôsledkom prepojenia týchto registrov. Môžem vás ihneď ubezpečiť, že nemáme v úmysle zaťažiť podniky novými nákladmi, či už priamymi, alebo nepriamymi. Stotožňujem sa aj s vaším želaním, aby sa účasť všetkých členských štátov na mechanizme spolupráce stala povinnou. Takýto mechanizmus bude zmysluplný naozaj iba vtedy, ak ho podporia všetky členské štáty. Pokiaľ ide o spoluprácu v súvislosti s pravidelnou aktualizáciou údajov, týkajúcou sa zahraničných pobočiek, Komisia plánuje predložiť legislatívny návrh o takomto mechanizme, ktorý členským štátom uloží povinnosť účasti. Tento článok na vnútornom trhu nepochybne chýba. Odporúčate aj zavedenie jednotného prístupového miesta k informáciám. Súhlasíme s cieľom sprístupniť informácie poskytované vnútroštátnymi registrami. Spotrebitelia, zamestnanci, malé a stredné podniky, ale aj vnútroštátne orgány ostatných členských štátov musia mať k dispozícii neobmedzený prístup k týmto službám. Ešte k problematike prístupnosti: informácie chceme ponúknuť vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Je to nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie nášho cieľa priblížiť občanom vnútorný trh."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje povezovanje poslovnih registrov je projekt, ki pomaga pri večji preglednosti gospodarskih subjektov, pri povrnitvi zaupanja in pri spodbujanju dostopa na skupni trg za mala in srednje velika podjetja. Čestitam gospodu Lechnerju in Odboru za pravne zadeve za to poročilo. Dalje, uporabniki registrov morajo biti jasno obveščeni o področju delovanja in različnih posledicah nacionalnih informacij, ki jih vsebuje register in se lahko močno razlikujejo od ene do druge države. Kar zadeva kakovost informacij, je jasno, da morajo biti informacije, zagotovljene kot del povezovanja, zanesljive, aktualne in dostopne. To je močno sporočilo z vaše strani in Komisija ga je ustrezno sprejela. Nazadnje pa vam lahko zagotovim, da bo v vsaki pobudi Komisije spoštovano varstvo osebnih in poslovnih podatkov. Gospe in gospodje, poročilo gospoda Lechnerja jasno kaže na raven predanosti Parlamenta, da pomaga učinkoviteje povezati poslovne registre v korist potrošnikov, podjetij in njihovih delodajalcev. Ta projekt bo okrepil notranji trg. Komisija to pozdravlja in se veseli sprejetja poročila na plenarnem zasedanju. Naša stališča so v veliki meri podobna. Najkasneje do začetka leta 2011 bo Komisija predstavila nekatere zakonodajne predloge, ki bodo nedvomno odražali vaše zaključke. Finančna in gospodarska kriza je izpostavila pomembnost preglednosti na finančnih trgih in širše. Če želimo zaupanje državljanov, morajo ti imeti dostop do zanesljivih in posodobljenih uradnih informacij o podjetjih. Poslovni registri igrajo v tem smislu ključno vlogo z beleženjem informacij, povezanih s podjetji, in dajanjem teh informacij na razpolago javnosti. Vendar pa, medtem ko ni težko dostopati do teh informacij v tistih državah članicah, kjer je podjetje registrirano, pa je pogosto zelo težko iz tehničnih in jezikovnih razlogov dostopati do enakih informacij iz druge države članice. Povezovanje poslovnih registrov bo zato malim in srednje velikim podjetjem, potrošnikom in delodajalcem zagotovilo dodatno in nujno informacijsko orodje. Zdaj bi rad podal nekaj pripomb o nekaterih vidikih poročila gospoda Lechnerja. Upoštevam vašo skrb glede dodatnih upravnih bremen, ki bi lahko morda nastala zaradi povezovanja teh registrov. Takoj zdaj vam lahko zagotovim, da nimamo načrtov uveljavljati novih stroškov za podjetja, najsi bodo neposredni ali posredni. Strinjam se tudi z vašo željo, da sodelovanje vseh držav članic v mehnizmu sodelovanja postane obvezno. Seveda bo tak mehanizem smiseln le, če ga bodo podprle vse države članice. Glede sodelovanja v povezavi z rednim posodabljanjem podatkov glede tujih podružnic, namerava Komisija predstaviti zakonodajni predlog o takšnem mehanizmu, v katerem bodo države članice dolžne sodelovati. To je nedvomno manjkajoči člen na notranjem trgu. Prav tako priporočate uvedbo enotne točke za dostop do informacij. Imamo skupen cilj, da zagotovimo dostopnost do informacij, ki jih zagotavljajo nacionalni registri. Potrošniki, delodajalci, mala in srednje velika podjetja, pa tudi nacionalne oblasti drugih držav članic, morajo imeti neoviran dostop do teh storitev. Še glede teme dostopnosti, radi bi ponudili informacije v vseh uradnih jezikih Evropske unije. To je temeljni pogoj, da dosežemo naš cilj približevanja notranjega trga državljanom."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Sammankopplingen av företagsregister är ett projekt som bidrar till att göra de ekonomiska aktörerna mer insynsvänliga, återupprätta förtroendet och främja de små och medelstora företagens tillgång till den inre marknaden. Jag gratulerar Kurt Lechner och utskottet för rättsliga frågor till betänkandet. Dessutom måste de som använder registren få tydlig information om räckvidden och de olika villkoren för den nationella information som finns i registren, vilka kan variera avsevärt från ett land till ett annat. När det gäller informationskvaliteten är det uppenbart att den information som tillhandahålls inom ramen för sammankopplingen måste vara tillförlitlig, aktuell och tillänglig. Det är något ni betonar starkt och något som kommissionen har tagit till sig. Slutligen försäkrar jag er att kommissionen i alla initiativ kommer att respektera skyddet av personuppgifter och kommersiella uppgifter. Mina damer och herrar, Kurt Lechners betänkande visar tydligt på parlamentets djupa engagemang för att hjälpa till att sammankoppla företagsregistren mer effektivt till gagn för konsumenter, företag och anställda. Detta projekt kommer att stärka den inre marknaden. Kommissionen välkomnar detta och ser fram emot parlamentets antagande av betänkandet. I mångt och mycket har vi samma åsikter. Senast i början av 2011 kommer kommissionen att lägga fram några lagstiftningsförslag som utan tvivel kommer att återspegla era slutsatser. Den finansiella och ekonomiska krisen har gjort oss uppmärksamma på betydelsen av insyn på finansmarknaderna och på andra håll. Om medborgarna ska ha förtroende måste de få tillgång till tillförlitlig och aktuell offentlig information om företagen. Företagsregistren spelar en avgörande roll i detta avseende, eftersom de innehåller företagsrelaterad information och gör den tillgänglig för allmänheten. Men även om denna information är lättillgänglig i de medlemsstater där ett företag har sitt säte, är det av tekniska eller språkliga skäl ofta mycket svårt att få tillgång till samma information från en annan medlemsstat. Sammankopplingen av företagsregister kommer därför att bli ytterligare ett nödvändigt informationsverktyg för små och medelstora företag, konsumenter och anställda. Nu tänkte jag kommentera några aspekter av Kurt Lechners betänkande. Jag noterar er oro när det gäller de ytterligare administrativa kostnader som sammankopplingen av företagsregistren eventuellt kan leda till. Jag försäkrar er att vi för närvarande inte har några planer på att påföra företagen nya kostnader, varken direkta eller indirekta. Jag håller också med er om att det bör vara obligatoriskt för alla medlemsstater att delta i denna samarbetsmekanism. En sådan mekanism är bara vettig om alla medlemsstater deltar. Kommissionen tänker dessutom lägga fram ett lagstiftningsförslag om en mekanism för samarbete om regelbunden uppdatering av uppgifter med hänsyn till utländska filialer, och deltagandet i denna mekanism blir obligatoriskt för medlemsstaterna. Detta är utan tvekan en länk som saknas på den inre marknaden. Ni rekommenderar också att man upprättar en enda kontaktpunkt för informationen. Vi håller med om målet att göra den information som finns i nationella register tillgänglig. Konsumenter, anställda, små och medelstora företag och även nationella myndigheter i andra medlemsstater måste ohindrat kunna få tillgång till dessa tjänster. Men när det gäller tillgängligheten vill vi tillhandahålla information på alla officiella språk i EU. Det är en förutsättning för att man ska nå målet om att föra den inre marknaden närmare konsumenterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph