Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-293"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.20.1-293"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, pour commencer, je tiens tout d’abord à féliciter, au nom de la Commission, le rapporteur, M. Portas, pour l’excellent travail qu’il a accompli en élaborant ce rapport très complet et pour sa collaboration avec les rapporteurs des autres commissions chargées de rendre des avis. Nous prenons note de la demande d’élaborer une proposition de prorogation de la dérogation de crise jusqu’au terme du cadre financier pluriannuel. Je conviens que, pour la période postérieure à 2013, la question du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation devrait être examiné dans le contexte général des négociations sur le prochain cadre financier et pluriannuel et que l’établissement d’un fonds permanent devrait faire partie des possibilités à envisager. Le rapport est riche en idées et en suggestions et apportera une contribution utile à la préparation du nouveau règlement. La Commission a d’ailleurs prévu une série de réunions de consultation avec les États membres et d’autres parties prenantes. Je suis certain que le rapporteur, ainsi que les autres députés européens, vont apporter leur contribution à ces consultations, le but étant que le fonds puisse être amélioré et rendu encore plus efficace à l’avenir en tant qu’instrument qui témoigne de la solidarité européenne envers les travailleurs licenciés. Ce rapport vient au bon moment puisqu’il peut être intégré sans difficulté dans les travaux que la Commission entame à présent pour respecter deux délais. Premièrement, la dérogation dite de crise permettant au Fonds d’ajustement pour la mondialisation d’apporter un soutien aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale et d’octroyer un cofinancement de 65 % expire fin 2011. Nous devons examiner s’il est nécessaire de proroger cette dérogation ou de revenir à un taux de cofinancement de 50 % pour les licenciements liés au commerce. Le second délai est celui de fin 2013, date à laquelle le règlement du FEM devra être revu. À cet égard, l’une des questions clés sera de décider si ce fonds doit ou non être intégré dans le prochain cadre financier pluriannuel. Nous sommes heureux de constater que le rapport de M. Portas appuie les raisons qui ont motivé la création de ce fonds et qu’il insiste sur la nécessité de maintenir cet instrument. Ce rapport propose en fait qu’un instrument permanent soit l’une des options envisagées pour l’avenir et demande à la Commission de présenter une proposition en ce sens. M. Portas propose que la révision à mi-parcours prévue pour 2011 soit avancée et achevée à l’échéance du 30 juin 2011. Cela pose un problème au regard du règlement du FEM modifié puisque les rapports sur les premiers cas approuvés après l’adoption du règlement modifié ne seront disponibles qu’au début du mois de novembre 2011. Nous disposons bien entendu d’un rapport final antérieur que nous pourrons utiliser pour revoir les critères non modifiés du règlement, tels que le taux de réussite des actions relevant du fonds, d’une analyse comparative de ces mesures, des procédures de consultation des partenaires sociaux et de l’analyse de l’incidence du fonds sur les bénéficiaires. Le rapport relève qu’à ce jour, la mise en œuvre a été plutôt modeste. Une contribution financière n’a été approuvée que pour 27 cas et très peu de secteurs sont représentés. Neuf États membres n’ont introduit aucune demande. 80 millions d’euros seulement ont été utilisés sur le milliard et demi qui pourrait être mobilisé. En ce qui concerne les onze premières demandes, la Commission a réclamé le remboursement de près de 40 % des montants. Je voudrais souligner, comme le fait le rapport, que ces chiffres ne concernent que les demandes approuvées au titre du règlement initial et que, comme le rapport le relève à juste titre, la modification du règlement a entraîné une augmentation considérable du nombre de demandes d’aide à ce fonds, en termes de travailleurs ciblés et de budget. Le rapport demande, avec raison, des améliorations portant notamment sur la réduction du délai entre les licenciements et la date de paiement de la contribution du fonds. La Commission est résolue à accélérer et à simplifier ces procédures, mais certaines de ces améliorations exigeront une meilleure organisation de la part de tous les acteurs concernés: la Commission, les États membres et l’autorité budgétaire. Une étroite coordination entre la Commission et le Parlement européen, notamment en ce qui concerne les questions du calendrier, devrait permettre de réduire certains de ces retards. Les États membres devraient être encouragés à introduire des demandes dès que les licenciements sont annoncés. La Commission, pour sa part, devrait fournir davantage d’informations et de conseils aux États membres et se fixer un délai de trois à quatre mois pour sa propre évaluation."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, za prvé bych chtěl jménem Komise poblahopřát zpravodaji, panu Portasovi, k vynikající práci, kterou odvedl při přípravě této velmi ucelené zprávy, a ke spolupráci, kterou navázal se zpravodaji z ostatních výborů, jejichž úkolem bylo předložit svá stanoviska. Bereme na vědomí žádost, aby byl předložen návrh, jímž bude výjimka z důvodu krize prodloužena do konce víceletého finančního rámce. Souhlasím s tím, že na období po roce 2013 by měla být otázka Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci přezkoumána v celkovém kontextu jednání o příštím víceletém finančním rámci a že vytvoření trvalého fondu by mělo patřit k projednávaným možnostem. Zpráva je plná nápadů a návrhů a stane se užitečným příspěvkem v procesu vypracovávání nového nařízení. Komise rovněž naplánovala sérii konzultačních setkání s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. Jsem si jist, že se zpravodaj a další poslanci do těchto konzultací rovněž zapojí, neboť cílem je tento fond zlepšit a zvýšit jeho efektivitu, aby se z něj do budoucna stal nástroj, který svědčí o evropské solidaritě s pracovníky, kteří byli propuštěni. Tato zpráva je velmi aktuální, jelikož ji lze snadno začlenit do toho, na čem nyní Komise pracuje s cílem dodržet dva termíny. Za prvé je to skutečnost, že na konci roku 2011 vyprší takzvaná výjimka z důvodu krize, díky níž může Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci podporovat zaměstnance, kteří byli propuštěni v důsledku světové finanční a hospodářské krize, a může poskytovat spolufinancování ve výši 65 %. Musíme zvážit, zda je nutné tuto výjimku prodloužit, nebo se vrátit k 50% míře spolufinancování propouštění, které souvisí se situací na trhu. Druhý termín je konec roku 2013, kdy bude třeba přezkoumat nařízení o Evropském fondu. V tomto ohledu bude ke klíčovým otázkám patřit rozhodnutí, zda tento fond bude začleněn do příštího víceletého finančního rámce nebo ne. S potěšením přijímáme skutečnost, že zpráva pana Portase podporuje důvody, které vedly k vytvoření tohoto fondu, a že zdůrazňuje nutnost si tento nástroj ponechat. Tato zpráva ve skutečnosti navrhuje, aby v budoucnosti bylo jednou z možností vytvoření trvalého nástroje, a vyzývá Komisi, aby v souladu s tím předložila návrh. Pan Portas navrhuje, aby hodnocení v polovině období, které má proběhnout v průběhu roku 2011, bylo předloženo a dokončeno do 30. června 2011. To je problematické kvůli změně nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci, neboť zprávy o prvních případech, které budou schváleny po přijetí pozměněného nařízení, budou k dispozici až na začátku listopadu roku 2011. Samozřejmě můžeme využít předchozí závěrečnou zprávu k přezkumu kritérií, která v nařízení nebyla pozměněna, jako je úspěšnost opatření, která spadají do působnosti fondu, jejich srovnávací analýza, postupy při konzultacích se sociálními partnery a analýza dopadu, který má fond na své příjemce. Zpráva konstatuje, že doposud je uplatnění fondu značně omezené. Finanční příspěvek byl schválen pouze u sedmadvaceti případů a zastoupení různých odvětví je rovněž malé. Devíti členským státům se nepodařilo podat žádost. Z celkové uvolněné částky 1,5 miliard EUR bylo využito pouze 80 milionů. V případě prvních jedenácti žádostí Komise požádala o vrácení téměř 40 % poskytnuté částky. Chtěl bych v souladu se zprávou zdůraznit, že tato čísla se týkají pouze těch žádostí, které byly schváleny v rámci původního nařízení, a že, jak zpráva správně poznamenává, změna nařízení vedla k výraznému nárůstu počtu žádostí o podporu z tohoto fondu, zejména co se týče zaměření na zaměstnance a na rozpočet. Zpráva oprávněně vyzývá k různým zlepšením, která se týkají především zkrácení intervalu od chvíle, kdy jsou zaměstnanci propuštěni, do vyplacení příspěvků z fondu. Komise je odhodlána tyto postupy urychlit a zjednodušit, ale některá uváděná zlepšení vyžadují vyšší stupeň organizace ze strany všech zúčastněných: Komise, členských států a rozpočtového orgánu. Některá tato zdržení by mělo být možné omezit prostřednictvím úzké koordinace mezi Komisí a Evropským parlamentem, především co se týče otázek spojených s časovým rozvrhem. Členské státy by měly být vyzvány, aby předkládaly žádosti co nejdříve poté, co je oznámeno propouštění. Co se týče Komise, ta by měla členským státům poskytovat více informací a poradenství a měla by si pro vlastní hodnocení vytyčit tříměsíční až čtyřměsíční lhůtu."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Lad mig først på Kommissionens vegne gratulere ordføreren, hr. Portas, med hans fremragende arbejde med udarbejdelsen af denne meget omfattende betænkning og med hans samarbejde med ordførerne fra de andre udvalg, der er blevet bedt om at afgive udtalelser. Vi bemærker anmodningen om at udarbejde et forslag om at forlænge kriseundtagelsen til udløbet af den flerårige finansielle ramme. Jeg er enig i, at der må ses på spørgsmålet om Garantifonden efter 2013 inden for den overordnede kontekst, som er forhandlingerne om den næste flerårige finansielle ramme, og i, at oprettelsen af en permanent fond bør være en af de muligheder, der skal overvejes. Betænkningen er fuld af idéer og forslag, og den vil bidrage til udarbejdelsen af den nye forordning. Kommissionen har også planlagt en række høringer med medlemsstaterne og andre interessenter. Jeg er sikker på, at ordføreren og Parlamentets øvrige medlemmer vil bidrage til disse høringer, eftersom målet er at forbedre fonden og gøre den endnu mere effektiv i fremtiden som et instrument, der demonstrerer europæisk solidaritet over for arbejdstagere, der har mistet deres arbejde. Betænkningen kommer på et godt tidspunkt, for den kan nemt integreres i det arbejde, Kommissionen udfører i øjeblikket for at nå to tidsfrister. For det første udløber den såkaldte kriseundtagelse, med hvilken Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen kan yde støtte til arbejdstagere, der har mistet arbejdet som følge af den globale finansielle og økonomiske krise, og bevilge samfinansiering på 65 %, med udgangen af 2011. Vi må se på, om det er nødvendigt at forlænge kriseundtagelsen eller gå tilbage til 50 % samfinansiering for handelsrelaterede afskedigelser. Den anden tidsfrist er udgangen af 2013, hvor forordningen for Garantifonden skal revideres. I den forbindelse bliver et af de centrale punkter beslutningen om, hvorvidt fonden skal integreres i den næste flerårige finansielle ramme. Det glæder os at bemærke, at hr. Portas' betænkning støtter årsagerne til oprettelsen af fonden, og at den understreger behovet for at bevare instrumentet. Betænkningen foreslår faktisk, at et permanent instrument skal være en af de muligheder, der overvejes for fremtiden, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag i denne retning. Hr. Portas foreslår, at midtvejsevalueringen, der er planlagt til 2011, rykkes frem og gennemføres inden 30. juni 2011. Det udgør et problem i forhold til den ændrede forordning for Garantifonden, eftersom rapporterne om de første sager godkendt efter vedtagelsen af den ændrede forordning først bliver tilgængelige i begyndelsen af november 2011. Vi har naturligvis en tidligere endelig rapport, som vi kan bruge til at revidere de kriterier i forordningen med, som ikke er blevet ændret, f.eks. succesraten for de tiltag, der ligger inden for fondens anvendelsesområde, en komparativ analyse af disse foranstaltninger, procedurerne for at rådføre sig med arbejdsmarkedets parter og en analyse af fondens virkning for dem, den støtter. Betænkningen bemærker, at gennemførelsen til dato har været ret beskeden. Der er kun godkendt økonomiske bidrag i 27 tilfælde, og ganske få sektorer er repræsenteret. Ni medlemsstater har ikke indsendt en ansøgning. Kun 80 mio. EUR af de tilgængelige 1,5 mia. EUR er blevet brugt. I forbindelse med de første 11 ansøgninger har Kommissionen anmodet om refusion af næsten 40 % af de bevilgede beløb. I tråd med betænkningen vil jeg gerne fremhæve, at disse tal kun vedrører de ansøgninger, der er godkendt under den oprindelige forordning, og at ændringen af forordningen, som betænkningen ganske rigtigt bemærker, har før til en betydelig stigning i antallet af ansøgninger om støtte fra fonden i forhold til omfattede arbejdstagere og budget. Betænkningen opfordrer med rette til forbedringer, især hvad angår en nedbringelse af tidsperioden mellem afskedigelserne og den dato, hvor bidragene fra fonden udbetales. Kommissionen er fast besluttet på at gøre disse procedurer hurtigere og enklere, men nogle af disse forbedringer vil kræve en højere organiseringsgrad hos alle involverede, dvs. Kommissionen, medlemsstaterne og budgetmyndigheden. Ikke mindst burde tæt koordinering mellem Kommissionen og Parlamentet i forhold til spørgsmålene om tidsplanen sætte os i stand til at reducere nogle af disse forsinkelser. Medlemsstaterne bør opfordres til at indsende ansøgninger, så snart der bekendtgøres afskedigelser. Kommissionen bør for sin del give medlemsstaterne mere information og flere gode råd og opstille en tidsfrist for sig selv på tre til fire måneder for sin egen evaluering."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zuerst möchte ich, im Namen der Kommission, dem Berichterstatter, Herrn Portas, danken für die hervorragende Arbeit bei der Erstellung dieses sehr umfassenden Berichts und für seine Zusammenarbeit mit den Berichterstattern der anderen Ausschüsse, die mit der Ausgabe der Gutachten betraut wurden. Wir stellen die Bitte danach fest, einen Vorschlag zu unterbreiten, um die Krisenausnahmeregelung bis zum Ende des mehrjährigen Finanzrahmens auszudehnen. Ich stimme zu, dass die EGF-Frage innerhalb des Gesamtkontextes der Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen untersucht werden sollte und dass die Schaffung eines Dauerfonds zu den zu berücksichtigenden Optionen gehören sollte. Der Bericht ist voller Ideen und Vorschläge, und er wird einen nützlichen Beitrag zum Entwurf der neuen Regelung leisten. Die Kommission hat auch eine Reihe von Beratungsbesprechungen mit den Mitgliedstaaten und anderen Interessenvertretern geplant. Ich bin sicher, dass der Berichterstatter und auch andere Parlamentsmitglieder ihren Beitrag leisten werden bei diesen Beratungen, da das Ziel lautet, den Fonds zu verbessern und ihn künftig noch effektiver machen wird als ein Instrument, das die europäische Solidarität gegenüber entlassenen Arbeitern bezeugt. Dieser Bericht ist sehr zeitgemäß, da er leicht in die Arbeit integriert werden kann, die die Kommission gerade durchführt, um zwei Fristen einzuhalten. Zum ersten die sogenannte Krisenausnahmeregelung, durch die der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) den Arbeitern, die als Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entlassen worden sind, Unterstützung zukommen lassen und eine Kofinanzierung zu einem Prozentsatz von 65 % gewähren kann, die am Ende des Jahres 2011 ausläuft. Wir müssen untersuchen, ob es notwendig ist, diese Ausnahmeregelung zu erweitern, oder ob man auf den 50 %-Kofinanzierungssatz für handelsbezogene Entlassungen zurückgreift. Die zweite Frist ist das Ende des Jahres 2013, das Datum also, an dem die EGF-Regelung überprüft werden muss. In dieser Hinsicht wird es eine der Hauptfragestellungen sein, zu entscheiden, ob dieser Fonds in den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen integriert werden sollte. Wir freuen uns festzustellen, dass der Bericht von Herrn Portas die Gründe unterstützt, die zur Schaffung dieses Fonds geführt haben, und dass er die Notwendigkeit zur Beibehaltung dieses Instruments betont. In diesem Bericht wird vorgeschlagen, dass ein ständig zur Verfügung stehendes Instrument eine der Optionen sein sollte, die für die Zukunft ins Visier genommen werden und die Kommission wird aufgefordert, einen diesbezüglichen Vorschlag vorzustellen. Herr Portas schlägt vor, dass die Halbezeitbewertung, die für das Jahr 2011 geplant ist, nach vorn verschoben werden und bis zum 30. Juni 2011 fertiggestellt sein sollte. Dies stellt ein Problem dar in Bezug auf die geänderte EGF-Regelung, da die Berichte über die ersten Fälle, die nach der Annahme der geänderten Regelung genehmigt wurden, erst Anfang November 2011 zur Verfügung stehen werden. Natürlich verfügen wir über einen vorhergehenden Schlussbericht, den wir zur Überprüfung derjenigen Kriterien der Regelung benutzen können, die nicht geändert worden sind, wie etwa der Erfolgs-Prozentsatz der Handlungen, die sich im Rahmen dieses Fonds befinden, eine vergleichende Analyse dieser Maßnahmen, die Verfahren zur Beratung der Sozialpartner und eine Analyse zu den Auswirkungen des Fonds auf seine Begünstigten. Im Bericht ist vermerkt, dass bis dato die Durchführung eher bescheidenen Ausmaßes gewesen ist. Eine finanzielle Beteiligung ist nur in 27 Fällen genehmigt worden, und sehr wenige Sektoren sind vertreten. Neun Mitgliedstaaten haben überhaupt keinen Antrag eingereicht. Nur 80 Millionen EUR der zur Verfügung stehenden 1,5 Milliarden EUR sind abgerufen worden. Im Falle der ersten 11 Anträge hat die Kommission die Erstattung von beinahe 40 % der gewährten Beträge gefordert. Ich würde gern betonen, dass, im Einklang mit diesem Bericht, diese Zahlen nur diejenigen Anträge betreffen, die gemäß der Erstregelung genehmigt worden sind, und dass, wie der Bericht zu Recht feststellt, die Änderung der Regelung zu einer beträchtlichen Zunahme der Zahl der Anträge auf Hilfe aus diesem Fonds geführt hat, was die Zielgruppe der Arbeiter und das Budget angeht. Der Bericht fordert zu Recht Verbesserungen hinsichtlich insbesondere einer Reduzierung der Zeit zwischen den Entlassungen und dem Datum, an dem Beiträge aus dem Fonds gezahlt werden. Die Kommission ist entschlossen, diese Verfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen, aber einige dieser Verbesserungen werden einen höheren Organisationsgrad auf Seiten aller Beteiligten erfordern: die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Haushaltsbehörde. Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament insbesondere in Bezug auf Zeitplan-Fragen, sollte uns dazu befähigen, einige dieser Verzögerungen zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten sollten dazu ermutigt werden, Anträge einzureichen, sobald Entlassungen angekündigt werden. Die Kommission sollte ihrerseits den Mitgliedstaaten mehr Informationen und Beratung bieten und sollte sich selbst eine drei- bis viermonatige Frist für ihre eigene Bewertung setzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Portas, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε κατά τη σύνταξη αυτής της πολύ περιεκτικής έκθεσης και για τη συνεργασία του με τους εισηγητές από τις άλλες επιτροπές στις οποίες ανατέθηκε η έκδοση γνωμοδοτήσεων. Σημειώνουμε το αίτημα για κατάρτιση πρότασης για την παράταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης έως το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Συμφωνώ ότι, για την περίοδο μετά το 2013, το θέμα του ΕΤΠ θα πρέπει να εξεταστεί εντός του συνολικού πλαισίου των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι η δημιουργία μόνιμου ταμείου θα πρέπει να είναι μεταξύ των επιλογών που πρόκειται να εξεταστούν. Η έκθεση είναι γεμάτη από ιδέες και προτάσεις, και θα αποτελέσει χρήσιμη συνεισφορά στη σύνταξη του νέου κανονισμού. Η Επιτροπή έχει επίσης προγραμματίσει σειρά συναντήσεων για διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους. Είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής, καθώς και οι άλλοι βουλευτές του ΕΚ, θα συνεισφέρουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις, δεδομένου ότι στόχος είναι να βελτιωθεί το ταμείο και να καταστεί στο μέλλον ακόμη πιο αποτελεσματικό ως μέσο το οποίο αποδεικνύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έναντι των εργαζομένων που έμειναν άνεργοι. Αυτή η έκθεση έρχεται την καταλληλότερη στιγμή, δεδομένου ότι μπορεί εύκολα να ενταχθεί στο έργο το οποίο αναλαμβάνει αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή για να ανταποκριθεί σε δύο προθεσμίες. Πρώτον, η αποκαλούμενη παρέκκλιση λόγω κρίσης με την οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μπορεί να παρέχει στήριξη σε εργαζόμενους οι οποίοι έμειναν άνεργοι ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και μπορεί να χορηγεί συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 65% λήγει στα τέλη του 2011. Πρέπει να εξετάσουμε αν είναι απαραίτητο να παραταθεί αυτή η παρέκκλιση ή να επανέλθουμε στο ποσοστό συγχρηματοδότησης του 50% για απολύσεις που συνδέονται με το εμπόριο. Η δεύτερη προθεσμία είναι τα τέλη του 2013, η ημερομηνία κατά την οποία ο κανονισμός για το ΕΤΠ θα πρέπει να αναθεωρηθεί.. Σε σχέση με αυτό, ένα από τα καίριας σημασίας ζητήματα θα είναι η απόφαση αν αυτό το ταμείο πρέπει ή όχι να ενσωματωθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι η έκθεση του κ. Portas στηρίζει τους λόγους που συνηγορούν στη δημιουργία αυτού του ταμείου και ότι υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρήσουμε αυτό το μέσο. Αυτή η έκθεση προτείνει, στην πραγματικότητα, ένα μόνιμο μέσο να είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται για το μέλλον και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αντίστοιχη πρόταση. Ο κ. Portas προτείνει η ενδιάμεση αξιολόγηση που είναι προγραμματισμένη για το 2011 να μεταφερθεί νωρίτερα και να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2011. Αυτό παρουσιάζει ένα πρόβλημα όσον αφορά τον τροποποιημένο κανονισμό για το ΕΤΠ, δεδομένου ότι οι εκθέσεις σχετικά με τις πρώτες υποθέσεις που θα εγκριθούν μετά την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού δεν θα είναι διαθέσιμες νωρίτερα από τις αρχές Νοεμβρίου του 2011. Φυσικά, έχουμε μια προηγούμενη τελική έκθεση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε τα κριτήρια του κανονισμού τα οποία δεν έχουν τροποποιηθεί, όπως το ποσοστό επιτυχίας των δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ταμείου, μια συγκριτική ανάλυση αυτών των μέτρων, οι διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, και η ανάλυση του αντικτύπου που έχει το ταμείο στους δικαιούχους του. Η έκθεση σημειώνει ότι, έως σήμερα, η εφαρμογή υπήρξε μάλλον μέτρια. Εγκρίθηκε χρηματοδοτική συνεισφορά μόνο για 27 υποθέσεις, και πολλοί λίγοι τομείς εκπροσωπούνται. Εννέα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν αίτηση. Μόνο 80 εκατομμύρια ευρώ από το 1,5 δισεκατομμύριο που διαθέτουμε έχουν χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση των πρώτων 11 αιτήσεων, η Επιτροπή ζήτησε την επιστροφή του 40% περίπου των χορηγηθέντων ποσών. Θα ήθελα να επισημάνω, όπως και η έκθεση, ότι αυτοί οι αριθμοί αφορούν μόνο εκείνες τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν βάσει του αρχικού κανονισμού και ότι, όπως ορθά σημειώνει η έκθεση, η τροποποίηση του κανονισμού είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των αιτήσεων για ενίσχυση από αυτό το ταμείο, όσον αφορά τους στοχευόμενους εργαζόμενους και τα κονδύλια. Η έκθεση ορθώς ζητεί βελτιώσεις σχετικά, ειδικότερα, με τη μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των απολύσεων και της ημερομηνίας καταβολής της συνεισφοράς από το ταμείο. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιταχύνει και να απλοποιήσει αυτές τις διαδικασίες, αλλά ορισμένες από αυτές τις βελτιώσεις θα απαιτήσουν μεγαλύτερο βαθμό οργάνωσης εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων: της Επιτροπής, των κρατών μελών και της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής. Ο στενός συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα όσον αφορά θέματα καθορισμού χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα να μειώσουμε ορισμένες από αυτές τις καθυστερήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις μόλις ανακοινώνονται οι απολύσεις. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα πρέπει να παρέχει περισσότερη ενημέρωση και να συμβουλεύει τα κράτη μέλη και θα πρέπει η ίδια να θέτει στον εαυτό της προθεσμία τριών έως τεσσάρων εβδομάδων για να κάνει τη δική της αξιολόγηση."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, firstly, on behalf of the Commission, I should like to congratulate the rapporteur, Mr Portas, on the excellent work he has done in drafting this very comprehensive report and on his cooperation with the rapporteurs from the other committees tasked with issuing opinions. We note the request for a proposal to be drafted to extend the crisis derogation until the end of the multiannual financial framework. I agree that, for the period after 2013, the EGF issue should be examined within the overall context of the negotiations on the next multiannual financial framework and that the creation of a permanent fund should be among the options to be considered. The report is full of ideas and suggestions, and it will make a useful contribution to the drafting of the new regulation. The Commission has also scheduled a series of consultation meetings with the Member States and other stakeholders. I am sure that the rapporteur, and the other MEPs too, will contribute to these consultations, since the aim is to improve the fund and to make it even more effective in the future as an instrument that testifies to European solidarity towards workers who have been made redundant. This report is very timely, since it can easily be integrated into the work that the Commission is currently undertaking in order to meet two deadlines. Firstly, the so-called crisis derogation by which the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) can provide support to workers made redundant as a result of the global financial and economic crisis and can grant cofinancing at the rate of 65% expires at the end of 2011. We must examine whether it is necessary to extend that derogation or to revert to a 50% cofinancing rate for trade-related redundancies. The second deadline is the end of 2013, the date when the EGF Regulation will have to be reviewed. In this respect, one of the key issues will be to decide whether or not this fund should be integrated into the next multiannual financial framework. We are pleased to note that Mr Portas’s report supports the reasons behind the creation of this fund and that it stresses the need to keep this instrument. This report proposes, in fact, that a permanent instrument should be one of the options envisaged for the future and calls on the Commission to present a proposal along those lines. Mr Portas proposes that the mid-term evaluation scheduled for 2011 should be brought forward and completed by 30 June 2011. This presents a problem with regard to the amended EGF Regulation, since the reports on the first cases approved after the adoption of the amended regulation will be available only in early November 2011. Of course, we do have a previous final report that we can use to review those criteria in the regulation that have not been amended, such as the success rate of the actions falling within the scope of the fund, a comparative analysis of these measures, the procedures for consulting the social partners, and an analysis of the impact of the fund on its beneficiaries. The report notes that, to date, implementation has been rather modest. A financial contribution has been approved for only 27 cases, and very few sectors are represented. Nine Member States have failed to submit an application. Only EUR 80 million of the EUR 1.5 billion available have been used. In the case of the first 11 applications, the Commission has requested the reimbursement of nearly 40% of the amounts granted. I should like to highlight, in line with the report, that these figures concern only those applications approved under the initial regulation and that, as the report rightly notes, the amendment of the regulation has led to a considerable increase in the number of applications for aid from this fund, in terms of targeted workers and budget. The report rightly calls for improvements concerning, in particular, a reduction in the length of time between redundancies and the date when contributions from the fund are paid. The Commission is determined to speed up and simplify these procedures, but some of these improvements will require a greater degree of organisation on the part of all those involved: the Commission, the Member States and the budgetary authority. Close coordination between the Commission and the European Parliament, in particular, with regard to timetabling issues, should enable us to reduce some of these delays. The Member States should be encouraged to submit applications as soon as redundancies are announced. The Commission, for its part, should provide more information and advice to the Member States and should set itself a three- to four-month deadline for its own evaluation."@en4
"Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar, en nombre de la Comisión, quiero felicitar al ponente, el señor Portas, por el excelente trabajo que ha hecho en la redacción de este informe tan completo y en su cooperación con los ponentes de otras comisiones que también tenían que dar sus opiniones. Tomamos nota de la solicitud de presentar una propuesta para ampliar la excepción de «crisis» hasta finales del Marco financiero plurianual. Estoy de acuerdo en que, para el período posterior a 2013, la cuestión del FEAG debe examinarse en el contexto general de las negociaciones sobre el próximo Marco financiero plurianual y también comparto que la creación de un fondo permanente debe encontrarse entre las opciones que debemos considerar. El informe está lleno de ideas y sugerencias, y aportará una contribución útil a la redacción del nuevo Reglamento. La Comisión también ha programado una serie de reuniones de consulta con los Estados miembros y otras partes interesadas. Estoy seguro de que el ponente y los demás diputados también contribuirán a estas consultas, ya que el objetivo es mejorar el fondo para que sea aún más eficaz en el futuro como un instrumento que dé fe de la solidaridad europea para con los trabajadores que han sido despedidos. Este informe es muy oportuno, ya que se puede integrar con facilidad en el trabajo que la Comisión está llevando a cabo con el fin de cumplir con dos plazos. En primer lugar, la denominada excepción de «crisis» por la que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) puede proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial y por la que se puede conceder cofinanciación a una tasa del 65 % vence a finales de 2011. Tenemos que examinar si es necesario ampliar dicha excepción o volver a una tasa de cofinanciación del 50 % en el caso de los despidos relacionados con el comercio. La segunda fecha límite es finales de 2013, fecha en que tendrá que revisarse el Reglamento del FEAG. En este sentido, una de las cuestiones clave será decidir si este fondo deberá integrarse o no en el próximo Marco financiero plurianual. Nos complace observar que el informe del señor Portas apoya las razones que están detrás de la creación de este fondo y que haga hincapié en la necesidad de mantener este instrumento. En este informe se propone, en efecto, que un instrumento permanente debería ser una de las opciones previstas para el futuro y, además, se pide a la Comisión que presente una propuesta en este sentido. El señor Portas propone adelantar la evaluación a medio plazo prevista para 2011 y sugiere finalizarla para el 30 de junio de 2011. Esto presenta un problema con respecto a la modificación del Reglamento del FEAG, ya que los informes sobre los primeros casos aprobados después de la aprobación del Reglamento modificado no estarán disponibles hasta principios de noviembre de 2011. Evidentemente, sí que tenemos un informe final preliminar que podemos utilizar para revisar aquellos criterios del Reglamento que no se han modificado, como el nivel de éxito de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación del fondo, un análisis comparativo de tales medidas, los procedimientos de consulta a los actores sociales y un análisis del impacto que tiene el fondo en sus beneficiarios. El informe señala que, hasta la fecha, la aplicación ha sido más bien modesta. Se ha aprobado una contribución final solo para 27 casos y muy pocos sectores están representados. Nueve Estados miembros no han presentado ninguna solicitud. Solo se han utilizado 80 millones de euros de los 1 500 millones de euros disponibles. En el caso de las 11 primeras solicitudes, la Comisión ha solicitado el reembolso de casi el 40 % de los importes concedidos. Me gustaría destacar, de acuerdo con el informe, que estas cifras se refieren únicamente a las solicitudes aprobadas en virtud del Reglamento inicial y que, como acertadamente señala el informe, la modificación del Reglamento ha dado lugar a un aumento considerable en el número de solicitudes de ayudas con cargo a este fondo, en términos presupuesto y de trabajadores a los que se destinan las ayudas. El informe pide mejoras relativas de forma justificada, en particular, una reducción en la duración del tiempo entre los despidos y la fecha en que se pagan las contribuciones concedidas con cargo al fondo. La Comisión está decidida a acelerar y simplificar estos procedimientos, pero algunas de estas mejoras requieren un mayor grado de organización por parte de todos los involucrados: la Comisión, los Estados miembros y la Autoridad Presupuestaria. Una estrecha coordinación entre la Comisión y el Parlamento Europeo, en particular, en lo que respecta a las cuestiones de programación, debería permitirnos reducir algunos de estos retrasos. Se debe instar a los Estados miembros a que presenten las solicitudes tan pronto como se anuncien los despidos. La Comisión, por su parte, debe proporcionar más información y asesoramiento a los Estados miembros y debe fijarse un plazo de tres a cuatro meses para su propia evaluación."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Kõigepealt tahan ma komisjoni nimel avaldada raportöörile Miguel Portas tunnustust suurepärase töö eest, mida ta selle väga laiaulatusliku raporti kavandamisel teinud on, ja tema koostöö eest teiste komisjonide raportööridega, kes oma arvamusi väljendama pidid! Märgime ära taotluse ettepaneku kavandamiseks pikendada ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga seotud erandi kohaldamist mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni. Nõustun, et ajavahemikuks pärast 2013. aastat tuleb GEFi analüüsida järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste üldkontekstis ja et valikuvõimaluste hulgas tuleb kaaluda püsiva fondi loomist. Raportis on palju mõtteid ja soovitusi ning see on uue määrusse kavandamise oluline osa. Komisjon on kavandanud ka nõupidamiskohtumised liikmesriikide ja muude sidusrühmadega. Olen veendunud, et raportöör ja ka teised parlamendiliikmed annavad nendesse kohtumistesse oma panuse, sest eesmärk on fondi täiustada ning muuta see tulevikus veel tõhusamaks instrumendiks, mis tõendab Euroopa solidaarsust vallandatud töötajate suhtes. See raport valmis väga õigel ajal, sest saame selle hõlpsasti integreerida komisjoni töösse, mida see hetkel kahe tähtaja täitmiseks teeb. Esiteks nn ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga seotud erandi kohaldamine, mille kaudu saab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (GEF) toetada kriisi tõttu vallandatud töötajaid ja tagada, et 65% kaasrahastamise määr kehtib kuni 2011. aasta lõpuni. Peame analüüsima, kas selle erandi pikendamine on vajalik või on otstarbekam pöörduda tagasi 50% kaasrahastamise määra juurde kaubandusega seotud vallandamiste korral. Teine tähtaeg on 2013. aasta lõpul ja see on GEFi käsitleva määruse läbivaatamise kuupäev. Selles suhtes on üks põhiküsimusi otsustada, kas integreerida see fond järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku või mitte. Meil on heameel tõdeda, et Miguel Portase raportis toetatakse selle fondi loomise põhjuseid ja rõhutatakse selle instrumendi säilitamise vajadust. Tegelikult tehakse raportis ettepanek, et püsiv instrument peaks olema üks tulevikuks kavandatud valikuvõimalustest ja kutsutakse komisjoni üles esitama sellega kooskõlalist ettepanekut. Miguel Portas teeb ettepaneku 2011. aastaks kavandatud vahekokkuvõtte ettepoole toomiseks ja lõpetada see 30. juuniks 2011. Sellega tekib probleem muudetud GEFi käsitleva määrusega, sest pärast muudetud määruse vastuvõtmist kinnitatud raportid esimeste olukordade kohta on kättesaadaval alles 2011. aasta novembri algusest. Muidugi on meil eelnev lõplik aruanne, mida saame kasutada määruse muutmata kriteeriumide läbivaatamiseks, nagu fondi reguleerimisalasse kuuluvate meetmete edukuse määr, nende meetmete võrdlev analüüs, menetlused tööturu osapooltega konsulteerimiseks ja analüüs fondi mõjust sellest kasusaajatele. Aruandest selgub, et kuni tänaseni on fondi üsna mõõdukalt kasutatud. Rahalise toetuse andmine on heakskiidetud ainult 27 juhul ning esindatud on väga vähe valdkondi. Üheksa liikmesriiki ei ole vastanud toetuse taotlemise tingimustele. Saadavalolevast 1,5 miljardist eurost on ära kasutatud vaid 80 miljonit eurot. Esimese 11 taotluse puhul on komisjon nõudnud peaaegu 40% eraldatud summade tagasimaksmist. Soovin kooskõlas aruandega rõhutada, et nimetatud arvud puudutavad ainult esialgse määruse põhjal rahuldatud taotlusi, ja – nagu aruandes õigesti märgitakse – määruse muutmine on viinud fondist abisaamiseks esitatud taotluste arvu märkimisväärse suurenemiseni vastavalt määruse objektis olevatele töötajatele ja eelarvele. Raportis kutsutakse õigustatult üles parandustele, mis puudutavad eelkõige vallandamiste ja fondist toetuse maksmise päeva vahele jääva ajavahemiku lühendamist. Komisjon peab väga tähtsaks nende toimingute kiirendamist ja lihtsustamist, kuid mõned nendest parandustest nõuavad kõigi kaasatud osapoolte – komisjon, liikmesriigid ja eelarvepädevad institutsioonid – suuremat organiseerituse taset. Komisjoni ja Euroopa Parlamendi põhjalik kooskõlastamine eelkõige ajakavastamise küsimustes peaks võimaldama meil mõnda sellist viivitust vähendada. Liikmesriike tuleks julgustada esitama taotlusi kohe pärast vallandamistest teatamist. Komisjon peab omalt poolt pakkuma liikmesriikidele rohkem teavet ja nõuandeid ning määrama enda hinnangu teostamise tähtajaks 3–4 kuud."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksi haluaisin komission puolesta onnitella esittelijää, Miguel Portasia, erinomaisesta työstä, jonka hän tehnyt tämän erittäin kattavan mietinnön laatimisessa, ja yhteistyöstä, jota hän on tehnyt lausunnon antavien muiden valiokuntien esittelijöiden kanssa. Panemme merkille pyynnön laatia ehdotus kriisipoikkeuksen jatkamisesta monivuotisen rahoituskehyksen loppuun asti. Olen samaa mieltä siitä, että vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta EGR-kysymystä olisi tarkasteltava seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yleisissä puitteissa ja että pysyvän rahaston perustamisen olisi oltava yksi käsiteltävä vaihtoehto. Mietintö on täynnä ajatuksia ja ehdotuksia, ja se on hyödyllinen panos uuden asetuksen laatimisessa. Komissio on myös suunnitellut monia kuulemistapaamisia jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Olen varma, että esittelijä ja myös muut Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat näihin kuulemisiin, koska tarkoituksena on parantaa rahastoa ja tehdä siitä tulevaisuudessa vielä tehokkaampi välineenä, jolla testataan EU:n solidaarisuutta irtisanottuja työntekijöitä kohtaan. Tämä mietintö on hyvin ajankohtainen, koska se voidaan helposti sisällyttää työhön, jota komissio on tällä hetkellä tekemässä täyttääkseen kaksi määräaikaa. Ensinnäkin niin sanottu kriisipoikkeus, jonka nojalla Euroopan globalisaatiorahasto voi antaa tukea työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi, ja jonka nojalla sen yhteisrahoituksen osuus on 65 prosenttia, päättyy vuoden 2011 lopussa. Meidän on selvitettävä, onko tätä poikkeusta tarpeen jatkaa tai palauttaa yhteisrahoituksen osuus 50 prosenttiin kauppaan liittyvien irtisanomisten osalta. Toinen määräaika on vuoden 2013 lopussa, se on päivämäärä, jolloin EGR-asetus on tarkistettava. Sen osalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä on päättää, pitäisikö tämä rahasto liittää seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Panemme tyytyväisinä merkille, että Miguel Portasin mietinnössä tuetaan tämän rahaston perustamisen taustalla olevia syitä ja että siinä korostetaan, että tämä väline on säilytettävä. Mietinnössä itse asiassa ehdotetaan, että pysyvän välineen pitäisi olla yksi tulevaisuuden vaihtoehdoista, ja kehotetaan komissiota antamaan sen osalta ehdotus. Miguel Portas ehdottaa, että vuodeksi 2011 suunniteltu väliarviointi esitetään aiemmin ja saatetaan loppuun 30. kesäkuuta 2011 mennessä. Se aiheuttaa ongelman tarkistetun EGR-asetuksen osalta, koska kertomukset tarkistetun asetuksen jälkeen hyväksytyistä ensimmäisistä tapauksista ovat saatavilla vasta marraskuun alussa vuonna 2011. Meillä on tietenkin edellinen loppukertomus, jota voidaan käyttää niiden asetuksen perusteiden tarkistamiseen, joita ei ole muutettu, esimerkiksi rahaston toimivaltaan kuuluvien toimien toteutumisaste, näiden toimenpiteiden vertaileva analyysi, työmarkkinaosapuolten kuulemismenettelyt ja analyysi rahaston vaikutuksesta sen edunsaajiin. Mietinnössä todetaan, että käyttöaste on ollut tähän asti sangen vaatimaton. Rahoitustuki on hyväksytty vain 27 tapauksessa, ja vain hyvin harvat alat ovat edustettuina. Yhdeksän jäsenvaltiota ei ole toimittanut hakemusta. Vain 80 miljoonaa euroa saatavilla olevasta 1,5 miljardista eurosta on käytetty. Ensimmäisen 11 hakemuksen osalta komissio on pyytänyt maksamaan takaisin miltei 40 prosenttia myönnetyistä määristä. Haluaisin korostaa mietinnön mukaisesti, että nämä luvut koskevat vain alkuperäisen asetuksen nojalla hyväksyttyjä hakemuksia ja että, kuten mietinnössä aivan oikein todetaan, asetuksen tarkistaminen on lisännyt huomattavasti tästä rahastosta tehtyjen tukihakemusten määrää kohteena olevien työntekijöiden ja talousarvion osalta. Mietinnössä kehotetaan aivan oikein tekemään parannuksia erityisesti irtisanomisten ja rahaston tukien maksamispäivämäärän välisen ajan lyhentämisessä. Komissio pyrkii päättäväisesti nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan näitä menettelyjä, mutta jotkin näistä parannuksista edellyttävät enemmän järjestelyjä kaikilta asianosaisilta osapuolilta: komissiolta, jäsenvaltioilta ja budjettivallan käyttäjältä. Komission ja Euroopan parlamentin välisen tiiviin koordinoinnin, erityisesti aikataulukysymysten osalta, pitäisi auttaa meitä lyhentämään näitä aikoja. Jäsenvaltioita olisi kannustettava toimittamaan hakemukset heti, kun irtisanomisista ilmoitetaan. Komission pitäisi puolestaan antaa jäsenvaltioille enemmän tietoja ja neuvontaa, ja sen pitäisi asettaa itselleen 3–4 kuukauden määräaika omaa arviointiaan varten."@fi7
". – ( Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is, a Bizottság nevében szeretnék gratulálni Portas előadó úrnak a kitűnő munkáért, amelyet e teljes körű jelentés elkészítésekor végzett, továbbá, hogy együttműködött a véleményezéssel megbízott többi bizottság előadóival. Tudomásul vesszük a kérést, hogy készüljön javaslat a krízisderogáció meghosszabbítására a többéves pénzügyi keret végéig. Egyetértek azzal, hogy a 2013-at követő időszak vonatkozásában az EGAA-t meg kell vizsgálni a következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos viták összefüggésében, továbbá, hogy egy állandó alap létrehozása megfontolandó lehetőség. A jelentés tele van ötletekkel és javaslatokkal, hasznos észrevételekkel szolgál az új szabályozás kialakításához. A Bizottság ütemtervet készített a tagállamokkal és más érintettekkel folytatandó konzultációs megbeszélésekre. Biztos vagyok benne, hogy az előadó és a többi európai parlamenti képviselő is hozzájárul ezekhez a konzultációkhoz, mivel a cél, hogy az alap – az elbocsátott munkavállalók iránti európai szolidaritás meglétét bizonyító eszközként – jobban és hatékonyabban működjék a jövőben. A jelentés rendkívül jól időzített, mivel könnyen beépíthető a Bizottság jelenlegi munkájába, amellyel két határidőt is teljesíteni akar. Először is, az úgynevezett krízisderogáció, amelynek segítségével az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) támogatást nyújt a globális pénzügyi és gazdasági válság miatt munkanélkülivé vált munkavállalóknak és 65%-os társfinanszírozást tud nyújtani, 2011 végén lejár. Meg kell vizsgálnunk, meg kell-e hosszabbítani a derogációt vagy vissza kell-e térni az 50%-os társfinanszírozási arányhoz a kereskedelemhez kapcsolódó leépítések esetében. A második határidő 2013 vége, azaz amikor az EGAA-szabályozást felül kell vizsgálni. E vonatkozásban, a kulcskérdések egyike, amelyről döntenünk szükséges, hogy be kell-e építeni az alapot a következő többéves pénzügyi keretbe. Örömmel jegyezzük meg, hogy Portas úr jelentése alátámasztja az alap létrehozásának indokait, továbbá, hogy kiemeli az eszköz megőrzésének szükségességét. A jelentés felveti, hogy egy állandó eszköz tulajdonképpen egy jövőbeli lehetőség, és felhívja a Bizottságot, hogy ezek mentén tegyen javaslatot. Portas úr felveti, hogy a 2011-re tervezett félidős értékelést érdemes lenne előre hozni és 2011. június 30-ra elvégezni. Ez – a módosított EGAA-szabályozás miatt – problémás, mivel a módosított szabályozás elfogadását követően jóváhagyott első esetekre vonatkozó jelentések csak 2011. november elejére készülnek el. Természetesen rendelkezésre áll egy előző jelentés, amelynek segítségével felülvizsgálhatjuk a szabályozás azon előírásait, amelyek módosítására még nem került sor, például az alap hatáskörébe tartozó intézkedések sikerességét, ezen intézkedések összehasonlítását, a szociális partnerekkel történő egyeztetés folyamatát és az alap hatását a kedvezményezettekre. A jelentés megjegyzi, hogy a végrehajtás eddig meglehetősen szerény volt. Pénzügyi hozzájárulást eddig mindössze 27 esetben hagytak jóvá, és nagyon kevés ágazat képviselteti magát. Kilenc tagállam még nem is pályázott. A rendelkezésre álló 1,5 milliárd euróból mindössze 80 milliót használtak fel. Az első 11 kérelem esetében a Bizottság a jóváhagyott összeg csaknem 40%-ának visszatérítését kérte. Szeretném kiemelni, hogy – a jelentéssel összhangban – ezek az adatok kizárólag az eredeti szabályozás feltételei szerint jóváhagyott pályázatokra vonatkoznak, továbbá, amint a jelentés jogosan meg is jegyzi, a szabályozás módosítása az alapból történő támogatás iránti kérelmek számának növekedését eredményezte a megcélzott munkavállalókat és a keretet illetően is. A jelentés jogosan szólít fel, különösen a leépítések időpontja és az alapból történő hozzájárulások folyósítása között eltelt idő csökkentésére vonatkozó előrelépések szükségességére. A Bizottság határozott szándéka e folyamatok felgyorsítása és egyszerűsítése, azonban az előrelépéshez nagyobb szervezettségre lesz szükség minden érdekelt, azaz a Bizottság, a tagállamok és a költségvetési hatóság részéről. A Bizottság és a Parlament szorosabb együttműködése különösen az ütemezési kérdésekben segíthet csökkenteni ezeket a késéseket. A tagállamokat ösztönözni kell, hogy a kérelmeket a leépítések bejelentését követően azonnal nyújtsák be. A Bizottságnak, a maga részéről, több információval és tanáccsal kellene szolgálnia a tagállamoknak, továbbá három-négyhónapos határidőt kellene szabnia saját értékelése elkészítéséhez."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli deputati, prima di tutto desidero porgere le congratulazioni della Commissione al relatore, onorevole Portas, per l’eccellente lavoro che ha svolto per stilare questa esaustiva relazione e per la cooperazione di cui ha dato prova con i relatori delle altre commissioni incaricate di emettere dei pareri. Prendiamo nota della richiesta di presentare una proposta atta a prorogare la deroga per la crisi fino alla fine del quadro finanziario pluriennale. Convengo che, per il periodo successivo al 2013, debba essere esaminata la questione del FEG nel contesto dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale e che si debba pensare anche alla creazione di un fondo permanente. La relazione è ricca di idee e di suggerimenti e renderà un utile contributo alla stesura del nuovo regolamento. La Commissione ha altresì fissato una serie di incontri di consultazione con gli Stati membri e con altri interlocutori. Il relatore e anche gli altri deputati parteciperanno senz’altro a queste consultazioni, poiché l’obiettivo è quello di migliorare il Fondo e di renderlo ancora più efficiente in futuro come strumento volto a testimoniare la solidarietà europea verso i lavoratori che sono stati licenziati. La relazione arriva nel momento giusto, in quanto può essere facilmente integrata nel lavoro che l’Esecutivo sta attualmente svolgendo per rispettare due scadenze. In primo luogo, nel 2011 scade la cosiddetta deroga per la crisi ai sensi della quale il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) può fornire sostegno ai lavoratori licenziati a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale e può erogare un cofinanziamento del 65 per cento. Dobbiamo valutare se è necessario prorogare la deroga oppure se passare ad un cofinanziamento del 50 per cento per i licenziamenti motivati dalla congiuntura. La seconda scadenza è la fine del 2013, la data in cui dovrà essere rivisto il regolamento sul FEG. In proposito, fondamentalmente bisognerà decidere se integrare questo Fondo nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Siamo lieti di rilevare che la relazione dell’onorevole Portas sostiene le ragioni che hanno portato all’istituzione del fondo e sottolinea la necessità di mantenere lo strumento. La relazione, in realtà, indica che per il futuro si dovrebbe renderlo permanente e chiede alla Commissione di presentare una proposta in proposito. L’onorevole Portas propone che sia anticipata la valutazione a medio termine prevista per il 2011 in modo che sia completata entro il 30 giugno 2011. Questa proposta comporta un problema in relazione al regolamento FEG emendato, poiché le relazioni sui primi casi approvati dopo l’adozione del regolamento emendato saranno disponibili sono all’inizio di novembre 2011. Ovviamente disponiamo di una relazione finale precedente che possiamo usare per riformare i criteri che non sono stati rivisti nel regolamento, ad esempio il tasso di successo delle azioni che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, l’analisi comparativa di queste misure, le procedure di consultazione delle parti sociali e l’analisi dell’impatto del Fondo sui beneficiari. La relazione rileva che sinora l’attuazione è stata assai modesta. Il contributo finanziario è stato approvato solo per 27 casi ed i settori rappresentati sono molto pochi. Nove Stati membri non sono riusciti a presentare domanda. Sono stati usati solo 80 milioni di euro sul totale di 1,5 miliardi di euro disponibili. Per le prime 11 domande la Commissione ha chiesto un rimborso che sfiora il 40 per cento dell’importo erogato. Mi preme evidenziare, in linea con la relazione, che questi dati riguardano solamente le domande approvate ai sensi del regolamento originario e che, come giustamente rileva la relazione, gli emendamenti apportati al regolamento hanno portato ad un aumento considerevole del numero delle domande di aiuto mediante il Fondo in termini di lavoratori e di bilancio. La relazione giustamente chiede che siano apportati dei miglioramenti, in particolare una riduzione del tempo che intercorre tra i licenziamenti e la data in cui vengono erogati i contributi del Fondo. La Commissione è determinata a velocizzare e a semplificare le procedure, ma per apportare alcuni di questi miglioramenti, è necessaria una migliore organizzazione tra le parti interessate, ossia la Commissione, gli Stati membri e l’autorità di bilancio. Grazie ad uno stretto coordinamento tra la Commissione ed il Parlamento europeo, in particolare, sulle tempistiche, dovremmo riuscire a ridurre alcuni ritardi. Gli Stati membri devono essere incoraggiati a presentare le domande non appena vengono annunciati i licenziamenti. Dal canto suo, la Commissione deve fornire maggiori informazioni ed una maggiore consulenza agli Stati membri e deve darsi una scadenza di tre-quattro mesi per compiere la propria valutazione."@it12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirma, Komisijos vardu turėčiau pasveikinti M. Portasą, kuris atliko puikų darbą parengęs šį labai išsamų pranešimą, taip pat dėl jo bendradarbiavimo su kitais pranešėjais iš kitų komitetų, kuriems buvo pavesta parengti išvadas. Atkreipėme dėmesį į rengiamą pasiūlymą pratęsti nukrypti dėl krizės leidžiančios nuostatos taikymą iki daugiametės finansinės programos pabaigos. Sutinku, kad po 2013 m. EGF klausimas turėtų būti nagrinėjamas, atsižvelgiant į derybų dėl daugiametės finansinės programos rezultatus ir kad nuolatinio fondo sukūrimas turėtų būti svarstomas kaip viena iš alternatyvų. Pranešime apstu minčių ir pasiūlymų ir jis bus naudingas indėlis rengiant naują reglamentą. Komisija taip pat suplanavo keletą konsultacinių susitikimų su valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Esu tikras, kad pranešėjas, kaip ir kiti EP nariai prisidės prie šių konsultacijų, nes siekiama pagerinti šį fondą ir ateityje padaryti jį dar veiksmingesne priemone, liudijančia apie Europos solidarumą su iš darbo atleistais darbuotojais. Šis pranešimas pasirodė pačiu laiku, nes jį galima lengvai įtraukti į šiuo metu Komisijos atliekamą darbą, siekiant suspėti pagal du terminus. Pirma, vadinamoji dėl krizės nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) lėšų gali būti suteikta parama iš darbo dėl visuotinės finansų ir ekonomikos atleistiems darbuotojams ir pagal kurią gali būti suteiktas bendras finansavimas, siekiantis iki 65 proc., nustoja galioti 2011 m. pabaigoje. Privalome išsiaiškinti, ar būtina pratęsti šią nukrypti leidžiančią nuostatą arba grįžti prie 50 proc. bendro finansavimo ribos esant su prekyba susijusiam atleidimui iš darbo. Kitas terminas yra 2013 m., kai EGF reglamentas turės būti peržiūrėtas. Šiuo atveju vienas iš pagrindinių klausimų bus nuspręsti, ar šio fondo nereiktų integruoti į kitą daugiametę finansavimo programą. Džiaugiamės matydami, kad M. Portaso pranešime pasisakoma už šio fondo sukūrimo priežastis ir jame pabrėžiama šios priemonės išsaugojimo svarba. Iš tikrųjų šiame pranešime siūloma ateityje numatyti nuolatinės priemonės alternatyvą, o Komisija raginama pateikti tokio pobūdžio pasiūlymą. M. Portas siūlo, kad 2011 m. numatytas pateikti vidurio įvertinimas turėtų būti pateiktas anksčiau – iki 2011 m. liepos 30 d. Dėl to kyla problema, susijusi su iš dalies pakeistu EGF reglamentu, nes ataskaitos dėl pirmų bylų, patvirtintų po iš dalies pakeisto reglamento priėmimo, bus parengtos tik 2011 m. lapkričio mėn. pradžioje. Be abejo, dar neturime ankstesnės galutinės ataskaitos, kuria galėtume pasinaudoti, kad apsvarstytume tuos reglamente pateiktus kriterijus, kurie dar nėra pakeisti, pvz., į fondo lėšų naudojimo sritį patenkančių veiksmų sėkmės rodiklis, lyginamoji tokių priemonių analizė, pasitarimo su socialiniais partneriais procedūros ir fondo poveikio jo lėšų gavėjams analizė. Pranešime pastebima, kad iki šiol įgyvendinimo mastas nebuvo didelis. Finansiniai įnašai buvo patvirtinti tik 27 atvejais ir kad atstovaujama tik labai nedideliam sektorių kiekiui. Devynios valstybės narės nepateikė paraiškos. Panaudota tik 80 mln. EUR iš bendros 1,5 mlrd. EUR sumos. Dėl pirmųjų 11 paraiškų Komisija paprašė kompensuoti beveik 40 proc. suteiktų subsidijų sumos. Turėčiau pabrėžti, kad pagal pranešimą šie skaičiai susiję tik su tomis paraiškomis, kurios buvo patvirtintos pagal pradinį reglamentą ir po reglamento pataisymo, kaip teisingai pastebima pranešime, paraiškų pagalbai gauti iš šio fondo pagal tikslinius darbuotojus ir biudžetą labai padidėjo. Pranešime teisingai raginama gerinti padėtį, visų pirma sumažinant laikotarpį tarp atleidimų iš darbo dienos ir lėšų iš fondo išmokėjimo dienos. Komisija yra pasiryžusi paspartinti ir supaprastinti šias procedūras, tačiau tam tikriems teigiamiems pasikeitimams įgyvendinti reikės, kad šiame procese dalyvaujantys – Komisija, valstybės narės ir biudžeto valdymo institucija – būtų labiau organizuoti. Glaudus Komisijos ir Europos Parlamento veiksmų koordinavimas, visų pirma derinant darbotvarkės klausimus, turėtų padėti sumažinti tokį atidėliojimą. Valstybės narės turėtų būti raginamos teikti paraiškas iš karto, kai yra paskelbiama apie atleidimą iš darbo. Savo ruožtu Komisija turėtų teikti daugiau informacijos ir patarti valstybėms narėms, taip pat turėtų nusistatyti trijų-keturių mėnesių terminą savo pačios vertinimui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Pirmkārt, es Komisijas vārdā vēlos apsveikt referentu kungu par viņa izcilo veikumu, gatavojot šā visaptverošā ziņojuma projektu, kā arī par viņa sadarbību ar apspriešanās procesā iesaistīto komiteju referentiem. Mēs atbalstām aicinājumu sagatavot priekšlikumu, lai pagarinātu krīzes seku mazināšanai paredzēto atkāpes periodu līdz daudzgadu finanšu shēmas beigām. Es piekrītu, ka attiecībā uz laikposmu pēc 2013. gada jautājums tiks izskatīts sarunās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, un ir jāizvērtē iespēja to pārveidot par neatkarīgu fondu. Ziņojums ietver daudzus priekšlikumus un ierosinājumus, un tas būs lietderīgs ieguldījums jaunās regulas sagatavošanā. Komisija ir paredzējusi rīkot apspriežu sanāksmes ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām. Esmu pārliecināts, ka referents un arī pārējie Parlamenta deputāti sniegs savu ieguldījumu šo apspriežu norisē, jo mūsu mērķis ir uzlabot turpmāko fonda darbību un padarīt to efektīvāku kā instrumentu, kas apliecina Eiropas solidaritāti ar atlaistajiem darba ņēmējiem. Šis ziņojums ir sagatavots savlaicīgi, un to var viegli integrēt Komisijas pašlaik veiktajā darbā, lai iekļautos divos termiņos. Pirmais ir krīzes seku mazināšanai paredzētais atkāpes periods, kas beigsies, sākot ar 2011. gadu un saskaņā ar kuru Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ( ) var sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas zaudējuši darbu ekonomikas un finanšu krīzes dēļ, saglabājot līdzfinansējuma likmi 65 % līmenī. Mums ir jāizvērtē, vai pagarināt atkāpes piemērošanas laiku, vai arī atgriezties pie 50 % līdzfinansējuma likmes tajos gadījumos, kad darbinieku atlaišana ir saistīta ar izmaiņām tirdzniecībā. Otrais termiņš ir 2013. gada beigas, jo līdz šim laikam ir jābūt pārskatītai regulai, tādēļ viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir izlemt, vai šā fonda finansēšanu iekļaut nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Mēs esam gandarīti, ka kunga ziņojumā ir pausts atbalsts idejai par šā fonda izveidi un uzsvērta nepieciešamība šo instrumentu saglabāt. Ziņojumā ir arī ierosināts pievērst īpašu uzmanību tai izvēles iespējai, kas paredz fonda turpmāku pārveidi par pastāvīgu instrumentu, kā arī izteikts aicinājums Komisijai nākt klajā ar priekšlikumiem šāda fonda finansēšanai. kungs ir izteicis aicinājumu paātrināt vidusposma novērtējuma sagatavošanu, lai to varētu iesniegt jau 2011. gada 30. jūnijā. Tomēr tas rada problēmu saistībā ar grozīto regulu, jo ziņojumi, kuri ir apstiprināti pēc šīs regulas grozīšanas, būs pieejami tikai 2011. gada novembra sākumā. Mums, protams, ir iepriekšējais nobeiguma ziņojums, un to var izmantot, lai pārskatītu kritērijus, kuri netika grozīti, piemēram, tādus kā fonda darbības jomā esošu sekmīgi īstenotu pasākumu īpatsvars, šo pasākumu salīdzinoša analīze, procedūras, kas izmantotas, lai apspriestos ar sociālajiem partneriem, kā arī fonda ietekmes analīze uz tā atbalsta saņēmējiem. Kā jau minēts ziņojumā, ieviešana līdz šim nav bijusi pietiekami efektīva. Finanšu atbalsts tika apstiprināts tikai 27 gadījumos un tikai dažās nozarēs. Deviņas dalībvalstis neiesniedza pieteikumus. No kopumā pieejamiem EUR 1,5 miljardiem izlietoti ir tikai EUR 80 miljoni. Pirmo 11 pieteikumu gadījumā pēc Komisijas pieprasījuma tika atmaksāti aptuveni 40 % no piešķirtās apropriācijas. Es vēlos uzsvērt, ka šie skaitļi attiecas tikai uz tiem pieteikumiem, kuri tika apstiprināti saskaņā ar sākotnējo regulu, un, kā minēts ziņojumā, pēc regulas grozīšanas tās piemērošanas joma aptvēra daudz lielāku strādnieku skaitu un budžetu, kā arī būtiski palielinājās fondam iesniegto pieteikumu atbalsta saņemšanai skaits. Ziņojumā gluži pamatoti ir izteikts aicinājums veikt uzlabojumus, jo īpaši, saīsināt laika posmu no kolektīvās atlaišanas brīža līdz brīdim, kad tiek piešķirti fonda līdzekļi. Komisija ir apņēmusies paātrināt un vienkāršot šo procedūru, bet dažu uzlabojumu veikšanai būs nepieciešama visu iesaistīto pušu, proti, Komisijas, dalībvalstu un budžeta iestāžu labāka organizācija. Cieša Komisijas un Eiropas Parlamenta savstarpējā sadarbība, jo īpaši attiecībā uz laika plānojumu, varētu palīdzēt novērst minēto procedūru novilcināšanu. Dalībvalstis ir jāmudina iesniegt pieteikumus jau no brīža, kad tiek paziņots par darbinieku atlaišanu. Savukārt Komisijai vajadzētu sniegt plašāku informāciju un konsultācijas dalībvalstīm, kā arī noteikt trīs līdz četru mēnešu termiņu novērtējuma sagatavošanai."@lv13
"Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, pour commencer, je tiens tout d'abord à féliciter, au nom de la Commission, le rapporteur, M. Portas, pour l'excellent travail qu'il a accompli en élaborant ce rapport très complet et pour sa collaboration avec les rapporteurs des autres commissions chargées de rendre des avis. Nous prenons note de la demande d'élaborer une proposition de prorogation de la dérogation de crise jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel. Je conviens que, pour la période postérieure à 2013, la question du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation devrait être examiné dans le contexte général des négociations sur le prochain cadre financier et pluriannuel et que l'établissement d'un fonds permanent devrait faire partie des possibilités à envisager. Le rapport est riche en idées et en suggestions et apportera une contribution utile à la préparation du nouveau règlement. La Commission a d'ailleurs prévu une série de réunions de consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes. Je suis certain que le rapporteur, ainsi que les autres députés européens, vont apporter leur contribution à ces consultations, le but étant que le fonds puisse être amélioré et rendu encore plus efficace à l'avenir en tant qu'instrument qui témoigne de la solidarité européenne envers les travailleurs licenciés. Ce rapport vient au bon moment puisqu'il peut être intégré sans difficulté dans les travaux que la Commission entame à présent pour respecter deux délais. Premièrement, la dérogation dite de crise permettant au Fonds d'ajustement pour la mondialisation d'apporter un soutien aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale et d'octroyer un cofinancement de 65 % expire fin 2011. Nous devons examiner s'il est nécessaire de proroger cette dérogation ou de revenir à un taux de cofinancement de 50 % pour les licenciements liés au commerce. Le second délai est celui de fin 2013, date à laquelle le règlement du FEM devra être revu. À cet égard, l'une des questions clés sera de décider si ce fonds doit ou non être intégré dans le prochain cadre financier pluriannuel. Nous sommes heureux de constater que le rapport de M. Portas appuie les raisons qui ont motivé la création de ce fonds et qu'il insiste sur la nécessité de maintenir cet instrument. Ce rapport propose en fait qu'un instrument permanent soit l'une des options envisagées pour l'avenir et demande à la Commission de présenter une proposition en ce sens. M. Portas propose que la révision à mi-parcours prévue pour 2011 soit avancée et achevée à l'échéance du 30 juin 2011. Cela pose un problème au regard du règlement du FEM modifié puisque les rapports sur les premiers cas approuvés après l'adoption du règlement modifié ne seront disponibles qu'au début du mois de novembre 2011. Nous disposons bien entendu d'un rapport final antérieur que nous pourrons utiliser pour revoir les critères non modifiés du règlement, tels que le taux de réussite des actions relevant du fonds, d'une analyse comparative de ces mesures, des procédures de consultation des partenaires sociaux et de l'analyse de l'incidence du fonds sur les bénéficiaires. Le rapport relève qu'à ce jour, la mise en œuvre a été plutôt modeste. Une contribution financière n'a été approuvée que pour 27 cas et très peu de secteurs sont représentés. Neuf États membres n'ont introduit aucune demande. 80 millions d'euros seulement ont été utilisés sur le milliard et demi qui pourrait être mobilisé. En ce qui concerne les onze premières demandes, la Commission a réclamé le remboursement de près de 40 % des montants. Je voudrais souligner, comme le fait le rapport, que ces chiffres ne concernent que les demandes approuvées au titre du règlement initial et que, comme le rapport le relève à juste titre, la modification du règlement a entraîné une augmentation considérable du nombre de demandes d'aide à ce fonds, en termes de travailleurs ciblés et de budget. Le rapport demande, avec raison, des améliorations portant notamment sur la réduction du délai entre les licenciements et la date de paiement de la contribution du fonds. La Commission est résolue à accélérer et à simplifier ces procédures, mais certaines de ces améliorations exigeront une meilleur organisation de la part de tous les acteurs concernés: la Commission, les États membres et l'autorité budgétaire. Une étroite coordination entre la Commission et le Parlement européen, notamment en ce qui concerne les questions du calendrier, devrait permettre de réduire certains de ces retards. Les États membres devraient être encouragés à introduire des demandes dès que les licenciements sont annoncés. La Commission, pour sa part, devrait fournir davantage d'informations et de conseils aux États membres et se fixer un délai de trois à quatre mois pour sa propre évaluation."@mt15
"Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, pour commencer, je tiens tout d'abord à féliciter, au nom de la Commission, le rapporteur, M. Portas, pour l'excellent travail qu'il a accompli en élaborant ce rapport très complet et pour sa collaboration avec les rapporteurs des autres commissions chargées de rendre des avis. Nous prenons note de la demande d'élaborer une proposition de prorogation de la dérogation de crise jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel. Je conviens que, pour la période postérieure à 2013, la question du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation devrait être examiné dans le contexte général des négociations sur le prochain cadre financier et pluriannuel et que l'établissement d'un fonds permanent devrait faire partie des possibilités à envisager. Le rapport est riche en idées et en suggestions et apportera une contribution utile à la préparation du nouveau règlement. La Commission a d'ailleurs prévu une série de réunions de consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes. Je suis certain que le rapporteur, ainsi que les autres députés européens, vont apporter leur contribution à ces consultations, le but étant que le fonds puisse être amélioré et rendu encore plus efficace à l'avenir en tant qu'instrument qui témoigne de la solidarité européenne envers les travailleurs licenciés. Ce rapport vient au bon moment puisqu'il peut être intégré sans difficulté dans les travaux que la Commission entame à présent pour respecter deux délais. Premièrement, la dérogation dite de crise permettant au Fonds d'ajustement pour la mondialisation d'apporter un soutien aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale et d'octroyer un cofinancement de 65 % expire fin 2011. Nous devons examiner s'il est nécessaire de proroger cette dérogation ou de revenir à un taux de cofinancement de 50 % pour les licenciements liés au commerce. Le second délai est celui de fin 2013, date à laquelle le règlement du FEM devra être revu. À cet égard, l'une des questions clés sera de décider si ce fonds doit ou non être intégré dans le prochain cadre financier pluriannuel. Nous sommes heureux de constater que le rapport de M. Portas appuie les raisons qui ont motivé la création de ce fonds et qu'il insiste sur la nécessité de maintenir cet instrument. Ce rapport propose en fait qu'un instrument permanent soit l'une des options envisagées pour l'avenir et demande à la Commission de présenter une proposition en ce sens. M. Portas propose que la révision à mi-parcours prévue pour 2011 soit avancée et achevée à l'échéance du 30 juin 2011. Cela pose un problème au regard du règlement du FEM modifié puisque les rapports sur les premiers cas approuvés après l'adoption du règlement modifié ne seront disponibles qu'au début du mois de novembre 2011. Nous disposons bien entendu d'un rapport final antérieur que nous pourrons utiliser pour revoir les critères non modifiés du règlement, tels que le taux de réussite des actions relevant du fonds, d'une analyse comparative de ces mesures, des procédures de consultation des partenaires sociaux et de l'analyse de l'incidence du fonds sur les bénéficiaires. Le rapport relève qu'à ce jour, la mise en œuvre a été plutôt modeste. Une contribution financière n'a été approuvée que pour 27 cas et très peu de secteurs sont représentés. Neuf États membres n'ont introduit aucune demande. 80 millions d'euros seulement ont été utilisés sur le milliard et demi qui pourrait être mobilisé. En ce qui concerne les onze premières demandes, la Commission a réclamé le remboursement de près de 40 % des montants. Je voudrais souligner, comme le fait le rapport, que ces chiffres ne concernent que les demandes approuvées au titre du règlement initial et que, comme le rapport le relève à juste titre, la modification du règlement a entraîné une augmentation considérable du nombre de demandes d'aide à ce fonds, en termes de travailleurs ciblés et de budget. Le rapport demande, avec raison, des améliorations portant notamment sur la réduction du délai entre les licenciements et la date de paiement de la contribution du fonds. La Commission est résolue à accélérer et à simplifier ces procédures, mais certaines de ces améliorations exigeront une meilleur organisation de la part de tous les acteurs concernés: la Commission, les États membres et l'autorité budgétaire. Une étroite coordination entre la Commission et le Parlement européen, notamment en ce qui concerne les questions du calendrier, devrait permettre de réduire certains de ces retards. Les États membres devraient être encouragés à introduire des demandes dès que les licenciements sont annoncés. La Commission, pour sa part, devrait fournir davantage d'informations et de conseils aux États membres et se fixer un délai de trois à quatre mois pour sa propre évaluation."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Przede wszystkim chcę pogratulować w imieniu Komisji sprawozdawcy – panu Portasowi wspaniałej pracy, jaką wykonał, sporządzając projekt tego bardzo wszechstronnego sprawozdania, jak również współpracy ze sprawozdawcami z innych komisji, którym powierzono zadanie wydania opinii. Przyjmujemy do wiadomości żądanie dotyczące sporządzenia wniosku w celu przedłużenia odstępstwa kryzysowego do końca wieloletnich ram finansowych. Zgadzam się, że na okres po 2013 roku sprawę EFG należy zbadać w ogólnym kontekście negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, a wśród rozważanych opcji należy uwzględnić utworzenie stałego funduszu. Sprawozdanie zawiera bardzo dużo pomysłów i zaleceń i będzie przydatne w opracowywaniu projektu nowego rozporządzenia. Komisja zaplanowała też szereg spotkań konsultacyjnych z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. Jestem pewien, że sprawozdawca oraz pozostali posłowie do PE wniosą swój wkład do tych konsultacji, gdyż ich celem jest usprawnienie funduszu i zwiększenie na przyszłość jego skuteczności jako instrumentu świadczącego o europejskiej solidarności z pracownikami objętymi zwolnieniami grupowymi. Sprawozdanie powstało w samą porę, gdyż można je łatwo połączyć z pracami, które Komisja obecnie realizuje w celu wywiązania się z dwóch terminów. Przede wszystkim, z końcem 2011 roku wygasa tak zwane „odstępstwo kryzysowe”, na podstawie którego można zapewnić wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) pracownikom objętym grupowymi zwolnieniami wskutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz przyznać współfinansowanie w wysokości 65 %. Musimy zbadać, czy zachodzi konieczność przedłużenia tego odstępstwa, czy też możemy przywrócić współfinansowanie w wysokości 50 % dla zwolnień grupowych związanych z handlem. Drugi termin przypada na koniec 2013 roku, kiedy to trzeba będzie dokonać przeglądu rozporządzenia w sprawie EFG. W tym przypadku jedną z podstawowych kwestii będzie podjęcie decyzji, czy fundusz ten należy uwzględnić w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Miło nam zwrócić uwagę, że pan Portas w swoim sprawozdaniu popiera przyczyny utworzenia tego funduszu, podkreślając konieczność zachowania tego instrumentu. W sprawozdaniu proponuje się w rzeczywistości, aby stały instrument był jedną z opcji na przyszłość, wzywając Komisję do przedstawienia wniosku, który odpowiadałby temu kierunkowi. Pan Portas proponuje, aby przyspieszyć śródokresową ocenę zaplanowaną na 2011 rok i ukończyć ją do 30 czerwca 2011 r. To stwarza problem, jeśli chodzi o zmienione rozporządzenie w sprawie EFG, ponieważ sprawozdania dotyczące pierwszych przypadków zatwierdzonych po przyjęciu zmienionego rozporządzenia będą dostępne dopiero w listopadzie 2011 roku. Oczywiście mamy poprzednie sprawozdanie końcowe i możemy je wykorzystać w celu dokonania przeglądu tych kryteriów z rozporządzenia, które nie zostały zmienione, takich jak wskaźnik powodzenia działań nieobjętych zakresem funduszu, analiza porównawcza tych środków, procedury przeprowadzania konsultacji z partnerami społecznymi oraz analiza wpływu funduszu na jego beneficjentów. W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że dotychczas wdrażanie było raczej skromne. Wkład finansowy zatwierdzono tylko w 27 przypadkach i reprezentowanych jest bardzo niewiele sektorów. Dziewięć państw członkowskich nie złożyło żadnego wniosku. Z dostępnej kwoty 1,5 miliarda euro wykorzystano zaledwie 80 milionów euro. W przypadku pierwszych 11 wniosków Komisja zażądała zwrotu blisko 40 % przyznanych kwot. Zgodnie ze sprawozdaniem, chciałbym podkreślić, że liczby te odnoszą się wyłącznie do wniosków zatwierdzonych na mocy początkowego rozporządzenia oraz, jak słusznie zaznaczono w sprawozdaniu, zmiana rozporządzenia doprowadziła do znacznego wzrostu liczby wniosków o przyznanie pomocy z tego funduszu, tak w kategoriach pracowników, jak i budżetu. W sprawozdaniu słusznie apeluje się o usprawnienie procedur, zwłaszcza o skrócenie czasu między grupowym zwolnieniem a wypłaceniem środków z funduszu. Komisja jest zdecydowana przyspieszyć i uprościć te procedury, ale niektóre udoskonalenia będą wymagały lepszej organizacji ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów, czyli Komisji, państw członkowskich i władzy budżetowej. Ścisła współpraca Komisji z Parlamentem Europejskim, zwłaszcza w sprawach ustalania harmonogramu, powinna pozwolić nam zmniejszyć te opóźnienia. Należy zachęcać państwa członkowskie, aby składały wnioski niezwłocznie po ogłoszeniu zwolnień grupowych. Ze swej strony Komisja powinna dostarczać państwom członkowskim więcej informacji i doradzać im oraz wyznaczyć sobie termin przeprowadzenia własnej oceny, wynoszący od trzech do czterech miesięcy."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria, em nome da Comissão, de felicitar o relator, o senhor deputado Portas, pelo seu excelente trabalho na elaboração deste relatório bastante completo e pela cooperação que manteve com os relatores das outras comissões incumbidos de emitir parecer. Tomamos nota do pedido de elaboração de uma proposta que vise a prorrogação da derrogação motivada pela crise até ao fim do quadro financeiro plurianual. Concordo que, para o período pós-2013, a questão do FEG deve ser examinada no contexto geral das negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual e que a criação de um fundo permanente deve estar entre as opções a equacionar. O relatório abunda em ideias e sugestões, e constituirá um útil contributo para a elaboração do novo regulamento. A Comissão agendou também uma série de reuniões de consulta com os Estados-Membros e outras partes interessadas. Estou certo de que o relator, bem como os restantes deputados ao Parlamento Europeu, contribuirão para a realização dessas consultas, visto que o objectivo consiste em melhorar e aumentar a eficácia do Fundo no futuro, enquanto instrumento comprovativo da solidariedade europeia para com os trabalhadores alvo de despedimento. Trata-se de um relatório muito oportuno, pois pode ser facilmente integrado no trabalho que a Comissão está actualmente a desenvolver para cumprir dois prazos. Em primeiro lugar, a chamada derrogação para enfrentar a crise, pela qual o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) pode oferecer apoio aos trabalhadores despedidos devido à crise económica e financeira mundial, bem como conceder co-financiamento à taxa de 65%, termina no final de 2011. Temos de ponderar se devemos prorrogar a derrogação ou regressar a uma taxa de co-financiamento a 50% para fazer face aos despedimentos relativos ao sector do comércio. O segundo prazo é o fim de 2013, data em que o Regulamento FEG terá de ser revisto. Quanto a esta revisão, uma das questões-chave será decidir se este fundo deve ou não ser integrado no próximo quadro financeiro plurianual. Verificamos com agrado que o relatório do deputado Portas apoia as razões subjacentes à criação deste fundo e sublinha a necessidade de manter este instrumento. Efectivamente, o Relatório propõe que a criação de um instrumento permanente deve ser uma das opções a equacionar para o futuro, exortando a Comissão a apresentar uma proposta nesse sentido. O senhor deputado Portas propõe que a avaliação intercalar prevista para 2011 seja apresentada e fique concluída até 30 de Junho de 2011. Esta proposta suscita um problema relativamente ao regulamento FEG alterado, uma vez que os relatórios sobre os casos aprovados pela primeira vez após a aprovação do dito regulamento só estarão disponíveis no início de Novembro de 2011. Obviamente, dispomos de um relatório final anterior que podemos utilizar para analisar os critérios do regulamento que não foram objecto de alteração, tais como a taxa de sucesso das acções que se inscrevem no âmbito do fundo, uma análise comparativa destas medidas, os procedimentos de consulta dos parceiros sociais e uma análise do impacto do fundo nos seus beneficiários. O relatório observa que, até à data, a execução tem sido bastante modesta. Foi aprovada uma contribuição financeira em apenas 27 casos e são escassos os sectores representados. Nove Estados-Membros não chegaram a apresentar um pedido. Dos 1,5 mil milhões de euros disponíveis, foram utilizados apenas 80 milhões de euros. Nos 11 primeiros pedidos, a Comissão solicitou o reembolso de quase 40% dos montantes concedidos. Gostaria de destacar que, de acordo com o relatório, estes valores respeitam unicamente aos pedidos aprovados ao abrigo do regulamento inicial e que, como bem refere o relatório, a alteração do regulamento levou a um aumento considerável do número de pedidos de assistência ao abrigo do fundo, em termos de trabalhadores abrangidos e orçamentais. Acertadamente, o relatório apela a melhorias, nomeadamente, na redução do período de tempo entre o despedimento e a data de pagamento das contribuições do Fundo. A Comissão está empenhada em acelerar e simplificar os procedimentos, mas algumas das melhorias sugeridas vão exigir um maior grau de organização por parte de todas as partes envolvidas: a Comissão, os Estados-Membros e a autoridade orçamental. A estreita coordenação entre a Comissão e o Parlamento Europeu, nomeadamente em questões de calendarização, deverão permitir-nos reduzir alguns desses atrasos. Os Estados-Membros devem ser incentivados a apresentar pedidos logo que os despedimentos sejam anunciados. Por sua vez, a Comissão deve prestar mais informações e aconselhamento aos Estados-Membros e fixar um prazo de três a quatro meses para a sua própria avaliação."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, în primul rând, în numele Comisiei, doresc să îl felicit pe raportor, pe dl Portas, pentru activitatea excelentă desfășurată în vederea elaborării acestui raport foarte cuprinzător și pentru cooperarea cu raportorii din celelalte comisii, care au avut sarcina să emită avize. Reținem solicitarea de elaborare a unei propuneri privind prelungirea derogării aferente crizei până la finalul cadrului financiar multianual. Sunt de acord că, pentru perioada de după 2013, problema FEG trebuie analizată în contextul global al negocierilor privind următorul cadru financiar multianual și că crearea unui fond permanent trebuie să se numere printre opțiunile avute în vedere. Raportul este plin de idei și sugestii și va reprezenta o contribuție utilă la elaborarea unui nou regulament. De asemenea, Comisia a programat o serie de întâlniri consultative cu statele membre și alte părți interesate. Sunt sigur că raportorul și alți deputați din Parlamentul European vor contribui la aceste consultări, deoarece obiectivul este de a îmbunătăți fondul și de a-l face și mai eficient în viitor, ca instrument care atestă solidaritatea europeană față de muncitorii care au fost concediați. Acest raport este foarte oportun, deoarece poate fi integrat cu ușurință în activitățile actuale ale Comisiei, care trebuie să respecte două termene limită. În primul rând, așa-numita derogare aferentă crizei, prin care Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) poate sprijini lucrătorii concediați în urma crizei globale financiare și economice și prin care poate acorda cofinanțare în proporție de 65%, expiră la sfârșitul lui 2011. Trebuie să analizăm dacă această derogare trebuie prelungită sau dacă putem trece la o rată de cofinanțare de 50% pentru concedierile din rațiuni comerciale. Cel de-al doilea termen este sfârșitul anului 2013, când va trebui revizuit Regulamentul FEG. În acest sens, unul dintre principalele aspecte va fi să ne hotărâm dacă acest fond trebuie sau nu integrat în următorul cadru financiar multianual. Constatăm cu plăcere că raportul dlui Portas susține motivele aflate în spatele creării acestui fond și că subliniază necesitatea păstrării acestui instrument. Acest raport propune, de fapt, ca una dintre opțiunile avute în vedere pentru viitor să fie un instrument permanent și solicită Comisiei să prezinte o propunere în acest sens. Dl Portas propune ca evaluarea intermediară programată pentru 2011 să se desfășoare și să se încheie până la 30 iunie 2011. Aceasta prezintă o problemă în raport cu Regulamentul FEG modificat, deoarece rapoartele privind primele cazuri aprobate după adoptarea regulamentului modificat vor fi disponibile abia la începutul lunii noiembrie 2011. Desigur, avem un raport final anterior, pe care îl putem folosi pentru a revizui criteriile din regulament care nu au fost modificate, precum rata de succes a acțiunilor care fac obiectul fondului, o analiză comparativă a acestor măsuri, procedurile pentru consultarea partenerilor sociali și o analiză a impactului fondului asupra beneficiarilor săi. Raportul reține că, până în prezent, punerea în aplicare a fost destul de precară. S-a aprobat o contribuție financiară doar pentru 27 de cazuri și sunt reprezentate foarte puține sectoare. Nouă state membre nu au depus cereri. S-au folosit doar 80 de milioane de euro din suma totală disponibilă de 1,5 miliarde de euro. În cazul primelor 11 cereri, Comisia a cerut rambursarea a aproape 40 % din sumele alocate. Doresc să evidențiez, în spiritul raportului, că aceste cifre se referă doar la cererile aprobate în baza regulamentului inițial și că, după cum se menționează, pe bună dreptate, în raport, modificarea regulamentului a condus la o creștere considerabilă a numărului de cereri de subvenționare din acest fond, în ceea ce privește lucrătorii țintă și bugetul. Raportul solicită în special îmbunătățiri cu privire la reducerea perioadei de timp dintre concediere și data plății contribuțiilor din fond. Comisia este hotărâtă să accelereze și să simplifice aceste proceduri, însă o parte dintre aceste îmbunătățiri vor necesita un grad mai mare de organizare din partea tuturor celor implicați: Comisia, statele membre și autoritatea bugetară. Coordonarea strânsă dintre Comisie și Parlamentul European, mai ales, în ceea ce privește problemele de programare, ar trebui să ne permită să reducem o parte dintre aceste decalaje. Statele membre trebuie încurajate să depună cereri de îndată ce se anunță concedieri. Comisia, pe de altă parte, trebuie să ofere statelor membre mai multe informații și sfaturi și trebuie să își stabilească un termen de trei-patru luni pentru autoevaluare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel v mene Komisie zablahoželať pánovi spravodajcovi Portasovi k vynikajúcej práci, ktorú vykonal pri navrhovaní tejto mimoriadne komplexnej správy, a k jeho spolupráci so spravodajcami z ostatných výborov požiadaných o stanovisko. Upozorňujeme na požiadavku na vypracovanie návrhu, ktorý by krízovú odchýlku predĺžil do konca viacročného finančného rámca. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o obdobie po roku 2013, otázka EGF by sa mala preskúmať v celkovom kontexte rokovaní o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci a vytvorenie trvalého fondu by malo predstavovať jednu z možností, ktoré by sa mali zvážiť. Správa obsahuje množstvo nápadov a návrhov a bude prospešná pri navrhovaní nového nariadenia. Komisia taktiež naplánovala sériu konzultačných stretnutí s členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Som si istý, že spravodajca a aj ostatní poslanci EP prispejú k týmto konzultáciám, keďže cieľom je zlepšiť fungovanie fondu a v budúcnosti ešte zvýšiť jeho účinnosť ako nástroja, ktorý vypovedá o európskej solidarite voči pracujúcim, ktorí boli prepustení zo zamestnania. Táto správa prichádza vo veľmi vhodnom čase, pretože ju možno jednoducho začleniť do práce, ktorej sa Komisia momentálne venuje s cieľom splniť dve lehoty. Po prvé, platnosť takzvanej krízovej odchýlky, podľa ktorej môže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a podľa ktorej môže fond udeľovať spolufinancovanie v 65 % miere, uplynie koncom roka 2011. Musíme preskúmať, či je potrebné predĺžiť platnosť tejto odchýlky alebo sa vrátiť k 50 % miere spolufinancovania pre prepúšťanie súvisiace s obchodom. Druhá lehota uplynie na konci roka 2013, keď bude potrebné zrevidovať nariadenie o EGF. V tejto súvislosti bude jednou z kľúčových otázok rozhodnutie o tom, či by tento fond mal alebo nemal byť začlenený do nasledujúceho viacročného finančného rámca. S radosťou konštatujeme, že správa pána Portasa dokladá dôvody, ktoré stáli za vytvorením tohto fondu, a že zdôrazňuje potrebu tento nástroj zachovať. Táto správa vlastne navrhuje, aby jednou z možností, s ktorými sa bude počítať do budúcnosti, bol trvalý nástroj, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v tomto duchu. Pán Portas navrhuje, aby sa hodnotenie v polovici obdobia, naplánované na rok 2011, predložilo a dokončilo do 30. júna 2011. Tento návrh je problematický vzhľadom na zmenené a doplnené nariadenie o EGF, pretože správy o prvých prípadoch schválených po prijatí zmeneného a doplneného nariadenia budú dostupné až začiatkom novembra 2011. Samozrejme, máme k dispozícii predchádzajúcu záverečnú správu, ktorú môžeme použiť na revíziu týchto kritérií v nariadení, ktoré zmenené a doplnené neboli, ako je napríklad úspešnosť činností patriacich do rozsahu pôsobnosti fondu, porovnávacia analýza týchto opatrení, postupy konzultácie so sociálnymi partnermi a analýza dosahu fondu na príjemcov pomoci. Správa upozorňuje, že miera uplatňovania bola pomerne nízka. Finančný príspevok bol schválený iba v 27 prípadoch, pričom zastúpených bolo iba veľmi málo odvetví. Deväť členských štátov žiadosť vôbec nepodalo. Použilo sa iba 80 miliónov EUR z dostupných 1,5 miliardy EUR. V prípade prvých 11 žiadostí Komisia požiadala o refundáciu takmer 40 % zo sumy pridelených prostriedkov. Chcel by som v súlade so správou zdôrazniť, že tieto údaje sa týkajú iba tých žiadostí, ktoré boli schválené na základe pôvodného nariadenia, a že pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia viedol k výraznému zvýšeniu počtu žiadostí o pomoc z tohto fondu, pokiaľ ide o cieľové skupiny pracovníkov a rozpočet. Správa správne vyzýva na zmeny, ktoré sa týkajú predovšetkým skrátenia času medzi prepúšťaním a dátumom vyplatenia príspevkov z fondu. Komisia je odhodlaná urýchliť a zjednodušiť tieto postupy, no niektoré z týchto zmien si budú vyžadovať vyšší stupeň organizácie zo strany všetkých zainteresovaných: Komisie, členských štátov a rozpočtového orgánu. Úzka koordinácia, najmä medzi Komisiou a Európskym parlamentom, pokiaľ ide o otázky časového harmonogramu, by nám mala umožniť skrátiť niektoré z týchto prieťahov. Členské štáty by mali byť podnecované k tomu, aby predkladali žiadosti ihneď po oznámení prepúšťania. Pokiaľ ide o Komisiu, mala by členským štátom poskytovať viac informácií a odporúčaní a mala by si stanoviť troj- až štvormesačnú lehotu na vlastné vyhodnotenie."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej bi rad v imenu Komisije čestital poročevalcu, gospodu Portasu, za odlično delo, ki ga je opravil pri pripravi osnutka tega zelo izčrpnega poročila in za njegovo sodelovanje s poročevalci iz drugih odborov, katerih naloga je bila izdaja mnenj. Zabeležili smo zahtevo, da se pripravi osnutek predloga za podaljšanje kriznega odstopanja do konca večletnega finančnega okvira. Strinjam se, da je treba za obdobje po letu 2013 pregledati vprašanje ESPG v celotnem smislu pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru in da bi morala biti ustanovitev trajnega sklada med možnostmi, ki jih je treba obravnavati. Poročilo je polno zamisli in predlogov in bo uporaben prispevek pri oblikovanju osnutka nove uredbe. Komisija je načrtovala tudi vrsto posvetovalnih sestankov z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi. Prepričan sem, da bodo poročevalec in tudi drugi poslanci EP prispevali k tem posvetovanjem, saj je cilj izboljšati sklad in poskrbeti, da bo postal v prihodnosti celo bolj učinkovit kot instrument, ki priča o evropski solidarnosti z delavci, ki so bili odpuščeni. To poročilo je zelo pravočasno, saj ga je mogoče zelo enostavno povezati z delom, ki ga zdaj opravlja Komisija, da bi izpolnila dva roka. Prvič, tako imenovano krizno odstopanje, s katerim lahko Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) zagotovi podporo delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, in lahko zagotovi financiranje po 65-odstotni stopnji, preneha veljati konec leta 2011. Preveriti moramo, ali je nujno podaljšati to odstopanje ali se vrniti k 50-odstotni stopnji financiranja za odpuščanja, povezana s trgovino. Drugi rok je konec leta 2013, datum, ko bo treba pregledati uredbo ESPG. V tem pogledu bo eno ključnih vprašanj, o katerem bomo morali odločati, ali naj se ta sklad vključi v naslednji večletni finančni okvir ali ne. Z zadovoljstvom opažamo, da poročilo gospoda Portasa podpira razloge za ustvarjanjem tega sklada in da poudarja potrebo po ohranitvi tega instrumenta. To poročilo dejansko predlaga, da bi moral biti trajni instrument ena od možnosti, predvidenih za prihodnost, in poziva Komisijo, naj predstavi predlog v tej smeri. Gospod Portas predlaga, da je treba vmesni pregled, načrtovan za leto 2011, prestaviti na zgodnejši čas in da bi moral biti končan do 30. junija 2011. To pomeni težavo v zvezi s spremenjeno uredbo ESPG, saj bodo poročila o prvih primerih, odobrenih po sprejetju spremenjene uredbe, na voljo šele v začetku novembra 2011. Seveda imamo predhodno končno poročilo, ki ga lahko uporabimo za pregled teh meril v uredbi, ki še niso bila spremenjena, kot so uspešnost ukrepov, ki sodijo v okvir tega sklada, izčrpna analiza teh ukrepov, postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji in analiza vpliva sklada na njegove upravičence. V poročilu je navedeno, da je bilo do danes izvajanje dokaj skromno. Finančni prispevek je bil odobren le za 27 primerov in zastopanih je zelo malo sektorjev. Devet držav članic ni predložilo vloge. Uporabljenih je bilo le 80 milijonov EUR od 1,5 milijarde razpoložljivih sredstev. V primeru prvih 11 vlog je Komisija zahtevala povrnitev skoraj 40 % zajamčenih zneskov. V skladu s poročilom bi rad izpostavil, da te številke zadevajo le tiste vloge, ki so bile odobrene po prvotni uredbi, in da je, kakor je po pravici navedeno v poročilu, sprememba uredbe pripeljala do znatnega povečanja števila vlog za pomoč iz tega sklada v smislu ciljnih delavcev in proračuna. Poročilo po pravici poziva k izboljšavam, ki zadevajo zlasti skrajšanje časa med odpuščanjem in datumom, ko se izplačajo prispevki iz sklada. Komisija je odločena, da bo pospešila in poenostavila te postopke, a nekatere od teh izboljšav bodo zahtevale večjo stopnjo organizacije vseh vpletenih: Komisije, držav članic in proračunskega organa. Tesno usklajevanje zlasti med Komisijo in Evropskim parlamentom glede vprašanj, povezanih s časovnim razporedom, nam bo moralo omogočiti skrajšanje nekaterih od teh zamud. Države članice je treba spodbujati, naj predložijo vloge takoj, ko so napovedana odpuščanja. Sama Komisija mora zagotoviti več informacij in svetovanj za države članice in bi si morala določiti tri do štiri-mesečni rok za lastno oceno."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! På kommissionens vägnar vill jag först gratulera föredraganden Miguel Portas till hans utmärkta arbete i samband med detta mycket omfattande betänkande och till hans goda samarbete med föredragandena från de andra utskotten som haft i uppgift att utarbeta yttranden. Vi noterar begäran om att ett förslag bör utarbetas om att tidsgränsen för krisundantaget bör skjutas fram till dess att den fleråriga budgetramen löper ut. När det gäller situationen efter 2013 håller jag med om att fonden bör granskas i ett vidare perspektiv och i ljuset av förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram samt att en permanent fond bör utgöra ett av de alternativ som övervägs. Betänkandet är fullt av idéer och förslag och kommer att vara ett användbart bidrag i samband med att den nya förordningen utarbetas. Kommissionen har även planerat in en rad samrådsmöten med medlemsstaterna och övriga berörda parter. Jag är säker på att föredraganden, såväl som övriga parlamentsledamöter, kommer att bidra vid dessa samråd, eftersom syftet är att förbättra fonden och se till att den i framtiden blir ännu effektivare som ett instrument som ger uttryck för en europeisk solidaritet med de arbetstagare som drabbas av uppsägning. Betänkandet ligger helt rätt i tiden, inte minst med tanke på att det mycket lätt kan integreras i kommissionens pågående arbete för att två tidsfrister ska kunna hållas. Den första tidsfristen löper ut i slutet av 2011 och rör det så kallade krisundantaget som innebär att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan ge stöd åt anställda som sägs upp som ett resultat av den globala finansiella och ekonomiska krisen och bevilja medfinansiering på 65 procent. Vi måste undersöka om detta undantag behöver förlängas tidsmässigt eller om medfinansieringen bör sänkas till 50 procent i samband med handelsrelaterade uppsägningar. Tidsfrist nummer två löper ut i slutet av 2013, då den förordning som reglerar denna fond ska ses över. En nyckelfråga här kommer att bli huruvida denna fond bör integreras i nästa fleråriga budgetram eller inte. Vi ser positivt på att Miguel Porta i sitt betänkande stöder de bakomliggande orsakerna till att denna fond inrättades samt att han betonar att detta instrument bör finnas kvar. I betänkandet föreslås faktiskt att ett permanent instrument bör utgöra ett alternativ för framtiden, och kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag i denna riktning. Miguel Portas föreslår att den halvtidsutvärdering som planerats till 2011 bör tidigareläggas så att den kan läggas fram senast den 30 juni 2011. Detta skulle innebära problem när det gäller den ändrade fondförordningen, eftersom rapporterna om de första ansökningar som godkänts efter antagandet av den ändrade förordningen inte kommer att finnas tillgängliga förrän i början av november 2011. Vi har naturligtvis den tidigare slutrapporten som vi kan använda för att granska de kriterier i förordningen som inte har ändrats, till exempel hur framgångsrika de åtgärder varit som faller inom fondens räckvidd, den jämförande analysen av dessa åtgärder, förfarandena för samråd med arbetsmarknadens parter och analysen av fondens effekter för stödmottagarna. I betänkandet konstateras att resultatet av genomförandet har varit relativt blygsamt. Ekonomiskt stöd har beviljats i endast 27 fall, och mycket få sektorer finns representerade. Nio medlemsstater har inte lämnat in någon ansökan alls. Endast 80 miljoner av de 1,5 miljarder euro som avsatts har utnyttjats. När det gäller de första elva ansökningarna har kommissionen krävt återbetalning av nästan 40 procent av de beviljade beloppen. Precis som man gör i betänkandet vill även jag betona att dessa uppgifter endast rör de ansökningar som beviljats inom ramen för den ursprungliga förordningen och, som också mycket riktigt påpekas i betänkandet, att ändringarna i förordningen med avseende på budgeten och vilka arbetstagare den är inriktad på har lett till en markant ökning av antalet ansökningar om bidrag ur fonden. I betänkandet efterlyser man med rätta förbättringar, bland annat genom att tiden från det att uppsägningen sker till dess att fondbidragen betalas ut måste kortas ned. Kommissionen är fast besluten att se till att dessa förfaranden blir snabbare och enklare, men en del av förbättringarna kommer att kräva ökade organisatoriska insatser från samtliga berörda parter, dvs. såväl kommissionen som medlemsstaterna och budgetmyndigheten. En nära samordning mellan kommissionen och Europaparlamentet, framför allt när det gäller tidsramarna, bör göra det möjligt för oss att råda bot på en del av dessa dröjsmål. Medlemsstaterna bör uppmanas att inkomma med en ansökan så snart en uppsägning har offentliggjorts. Kommissionen bör å sin sida ge mer information och råd till medlemsstaterna och sätta upp en egen tidsgräns på mellan tre och fyra månader för sitt bedömningsarbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph