Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-211"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.18.1-211"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord, au nom de la Commission, remercier le Parlement pour ce débat, pour le soutien qui a été clairement apporté ici au respect des droits de l’homme. Je peux vous assurer, au nom de la Commission, que tout ce qui est possible sera fait pour que les autorités iraniennes viennent à la table des négociations et que ces questions puissent être clarifiées lors de discussions diplomatiques. Je peux vous assurer aussi, au nom de Catherine Ashton, que nous ne nous limitons pas seulement à des déclarations publiques et, dans ce sens, je vous informe qu’une nouvelle réunion entre la représentation locale en Iran de la Présidence de l’Union européenne et le gouvernement iranien a eu lieu le 29 août. La Commission et la haute représentante continueront les démarches pour que des résultats soient obtenus."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, za prvé bych jménem Komise chtěl Parlamentu poděkovat za tuto rozpravu a za podporu dodržování lidských práv, která z ní jasně vyplynula. Mohu vás jménem Komise ujistit, že učiníme vše, co je v našich silách, aby íránské orgány přistoupily k jednacímu stolu a aby tyto problémy mohly být vyjasněny v průběhu diplomatických jednání. Rovněž vás jménem baronky Ashtonové mohu ujistit, že naše kroky se neomezují pouze na veřejná prohlášení, a v souvislosti s tím vám mohu říci, že další schůzka mezi zástupci předsednictví EU v Íránu a íránskou vládou proběhne dne 29. srpna. Komise a vysoká představitelka budou ve svém úsilí pokračovat, aby dosáhly výsledků."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg på Kommissionens vegne takke Parlamentet for denne forhandling, for den støtte, der tydeligt har tegnet sig for overholdelse af menneskerettighederne. Jeg kan på Kommissionens vegne forsikre Dem om, at der vil blive gjort alt, der står i vores magt, for at sikre, at de iranske myndigheder kommer til forhandlingsbordet, og at disse spørgsmål kan afklares under diplomatiske diskussioner. Jeg kan også på Baroness Ashtons vegne forsikre, at vi ikke vil nøjes med offentlige erklæringer, og i den forbindelse kan jeg fortælle, at der vil blive afholdt et møde mellem EU's formandskabs lokale repræsentanter i Iran og den iranske regering den 29. august. Kommissionen og den højtstående repræsentant vil fortsætte deres bestræbelser på at opnå et resultat."@da2
"Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich dem Parlament im Namen der Kommission für diese Debatte und die hier deutlich gezeigte Unterstützung für die Menschenrechte danken. Im Namen der Kommission kann ich Ihnen versichern, dass alles Mögliche getan wird, um sicherzustellen, dass die iranischen Behörden zu Verhandlungen bereit sind und diese Fragen in diplomatischen Gesprächen geklärt werden können. Im Namen von Baroness Ashton kann ich Ihnen ebenfalls versichern, dass wir uns nicht nur auf öffentliche Erklärungen beschränken werden, und in diesem Zusammenhang kann ich Ihnen sagen, dass ein weiteres Treffen am 29. August zwischen den lokalen Vertretern des EU-Ratsvorsitzes im Iran und der iranischen Regierung abgehalten werden wird. Die Kommission und die Hohe Vertreterin werden ihre Bemühungen fortsetzen, um Ergebnisse zu erzielen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την παρούσα συζήτηση, για τη στήριξη που σαφώς δίνεται εδώ στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας διαβεβαιώ, εξ ονόματος της Επιτροπής, ότι θα γίνει το παν δυνατόν για να διασφαλισθεί ότι οι ιρανικές αρχές θα έλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι αυτά τα θέματα μπορούν να διευκρινιστούν κατά τη διάρκεια διπλωματικών συζητήσεων. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω, εξ ονόματος της βαρόνης Ashton, ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε δημόσιες δηλώσεις και, εν προκειμένω, μπορώ να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου μια περαιτέρω συνάντηση μεταξύ των τοπικών εκπροσώπων της Προεδρίας της ΕΕ στο Ιράν και της ιρανικής κυβέρνησης. Η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να υπάρξουν αποτελέσματα."@el10
"Madam President, firstly, on behalf of the Commission, I should like to thank Parliament for this debate, for the support that has been clearly shown here for respect for human rights. I can assure you, on behalf of the Commission, that everything possible will be done to ensure that the Iranian authorities come to the negotiating table and that these issues can be clarified during diplomatic discussions. I can also assure you, on behalf of Baroness Ashton, that we are not limiting ourselves to public statements alone, and, in this connection, I can tell you that a further meeting between the EU Presidency’s local representatives in Iran and the Iranian Government will be held on 29 August. The Commission and the High Representative will continue their efforts to obtain results."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar, en nombre de la Comisión, me gustaría dar las gracias al Parlamento por este debate, por el apoyo que se ha demostrado aquí claramente a favor del respeto de los derechos humanos. Les puedo asegurar, en nombre de la Comisión, que haremos todo lo posible para garantizar que las autoridades iraníes se sienten a negociar y para que se puedan aclarar estas cuestiones durante los debates diplomáticos. Yo también puedo asegurar, en nombre de la Baronesa Ashton, que no nos estamos limitando a las declaraciones públicas exclusivamente, y, en este sentido, puedo decirles que el 29 de agosto se celebrará otra reunión entre los representantes locales de la Presidencia de la UE en Irán y el Gobierno iraní. La Comisión y la Alta Representante seguirán haciendo lo posible para obtener resultados."@es21
"Austatud juhataja! Soovin komisoni nimel tänada parlamenti selle arutelu ja selge toetuse eest, mida siin inimõiguste austamise vastu on üles näidatud! Võin teile komisjoni nimel kinnitada, et teeme kõik endast oleneva, et Iraani ametivõimud läbirääkimislaua taha saada ning need probleemid diplomaatiliste arutelude käigus lahendada. Lisaks võin teile paruness Ashtoni nimel lubada, et me ei piirdu vaid avalike deklaratsioonidega – sellest annab tunnistust näiteks 29. augustil toimuv kohtumine, millest võtavad osa ELi presidentuuri kohalikud esindajad Iraanis ning Iraani valitsus. Komisjon ja kõrge esindaja jätkavad tulemuste nimel pingutamist."@et5
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan komission puolesta kiittää parlamenttia tästä keskustelusta, tuesta, jota täällä on selkeästi osoitettu ihmisoikeuksien kunnioittamista kohtaan. Voin vakuuttaa teille komission puolesta, että kaikki mahdollinen tehdään sen varmistamiseksi, että Iranin viranomaiset saadaan neuvottelupöytään ja että näihin kysymyksiin saadaan selvennystä diplomaattisissa neuvotteluissa. Lisäksi voin Catherine Ashtonin puolesta vakuuttaa teille, ettemme tyydy pelkkiin julkilausumiin, ja tässä yhteydessä voin kertoa, että EU:n puheenjohtajavaltion paikalliset viranomaiset Iranissa ja Iranin hallitus pitivät 29. elokuuta uuden kokouksen. Komissio ja korkea edustaja jatkavat ponnistelujaan, jotta tuloksia saataisiin aikaan."@fi7
". – ( Elnök asszony! Először is, az Európai Bizottság nevében szeretném megköszönni a Parlamentnek ezt a vitát, az emberi jogok tiszteletben tartása melletti egyértelmű kiállást. A Bizottság nevében biztosíthatom önöket: minden lehetséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az iráni hatóságokat tárgyalóasztalhoz ültessük, és hogy diplomáciai megbeszélések keretében tisztázzuk ezeket az ügyeket. Ashton bárónő nevében arról is biztosíthatom önöket, hogy nem csak nyilvános közlemények formájában teszünk lépéseket; ebben az összefüggésben máris elmondhatom, hogy augusztus 29-én újabb találkozóra kerül sor az EU elnökségének helyi iráni képviselői és az iráni kormány között. A Bizottság és a főképviselő az eredmények eléréséig folytatják a munkát."@hu11
"Signora Presidente, prima di tutto, a nome della Commissione, ringrazio il Parlamento per il dibattito e per il sostegno che è stato chiaramente espresso in questa sede per i diritti umani. Posso garantirvi, per conto della Commissione, che sarà fatto tutto il possibile affinché le autorità iraniane accettino di sedersi al tavolo negoziale e affinché questi temi siano chiariti nel corso di discussioni diplomatiche. Posso inoltre assicurarvi, a nome della baronessa Ashton, che non ci stiamo limitando esclusivamente alle dichiarazioni pubbliche e che, su questo caso, si svolgerà un incontro tra i rappresentanti locali della Presidenza di turno in Iran ed il governo iraniano il 29 agosto. La Commissione e l’Alto rappresentante continueranno ad adoperarsi per conseguire dei risultati."@it12
"Ponia pirmininke, pirma, Komisijos vardu turėčiau padėkoti Parlamentui už šias diskusijas ir už jo suteiktą paramą žmogaus teisių užtikrinimui. Komisijos vardu galiu jus patikinti, kad bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad Irano valdžios institucijos sėstų prie derybų stalo, ir kad šie klausimai gali būti išsiaiškinti per diplomatines diskusijas. Taip pat galiu jus patikinti baronienės C. Ashton vardu, kad neapsiribojame tik viešais pareiškimais ir dėl to galiu pasakyti, kad kitas ES pirmininkaujančios valstybės vietos atstovų Irane ir Irano vyriausybės susitikimas vyks rugpjūčio 29 d. Komisija ir Vyriausioji įgaliotinė ir toliau imsis veiksmų rezultatams pasiekti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pirmām kārtām es Komisijas vārdā vēlētos pateikties Parlamentam par šīm sarīkotajām debatēm cilvēktiesību ievērošanas atbalstam, kas šeit nepārprotami tiek parādīts. Komisijas vārdā es varu jums paust pārliecību, ka Irānas iestādes pie sarunu galda nāk un šos jautājumus var noskaidrot diplomātisko diskusiju laikā. Arī baroneses vārdā es varu jums paust pārliecību, ka mēs neaprobežojamies tikai ar publisko paziņojumu izdošanu, un šajā sakarā varu jums pateikt, ka 29. augustā notiks ES prezidējošās valsts vietējo pārstāvju Irānā tikšanās ar Irānas valdību. Komisija un Augstais pārstāvis turpinās pielikt pūles, lai panāktu rezultātus."@lv13
"Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord, au nom de la Commission, remercier le Parlement pour ce débat, pour le soutien qui a été clairement apporté ici au respect des droits de l'homme. Je peux vous assurer, au nom de la Commission, que tout ce qui est possible sera fait pour que les autorités iraniennes viennent à la table des négociations et que ces questions puissent être clarifiées lors de discussions diplomatiques. Je peux vous assurer aussi, au nom de Catherine Ashton, que nous ne nous limitons pas seulement à des déclarations publiques et, dans ce sens, je vous informe qu'une nouvelle réunion entre la représentation locale en Iran de la Présidence de l'Union européenne et le gouvernement iranien a eu lieu le 29 août. La Commission et la haute représentante continueront les démarches pour que des résultats soient obtenus."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chcę podziękować w imieniu Komisji Parlamentowi za tę debatę, za okazane wyraźnego wsparcia na rzecz poszanowania praw człowieka. Mogę państwa zapewnić w imieniu Komisji, że uczynimy wszystko, co tylko będzie możliwe, aby nakłonić władze Iranu do negocjacji i umożliwić wyjaśnienie tych spraw w drodze dyplomatycznych rozmów. W imieniu baronessy Ashton mogę państwa również zapewnić, że nie ograniczamy się jedynie do publicznych oświadczeń, w związku z czym mogę powiedzieć, że 29 sierpnia odbędzie kolejne spotkanie lokalnych przedstawicieli prezydencji UE w Iranie z rządem irańskim. Komisja i wysoka przedstawiciel będą kontynuować starania mające zaowocować konkretnymi rezultatami."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, em nome da Comissão, gostaria de agradecer ao Parlamento a realização deste debate e o apoio que foi aqui claramente demonstrado pelo respeito pelos direitos humanos. Posso garantir-vos, em nome da Comissão, que será feito tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que as autoridades iranianas se sentem à mesa das negociações e que estas questões sejam esclarecidas em sede de discussões diplomáticas. Posso igualmente garantir-vos, em nome da Baronesa Ashton, que não nos estamos a cingir apenas a declarações públicas e que, a este respeito, vos posso dizer que vai ser realizada a 29 de Agosto uma reunião entre os representantes locais da Presidência da UE no Irão e o Governo iraniano. A Comissão e a Alta Representante continuarão os seus esforços para obter resultados."@pt17
"Dnă președintă, în primul rând, în numele Comisiei, aș dori să-i mulțumesc acestui Parlament pentru această dezbatere, pentru sprijinul ilustrat clar aici în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. În numele Comisiei, doresc să vă asigur că vom face tot posibilul pentru ca Iranul să vină la masa negocierilor și pentru ca aceste aspecte să fie clarificate în cadrul discuțiilor diplomatice. De asemenea, în numele dnei baronese Ashton, aș dori să vă asigur că activitatea noastră nu se limitează doar la declarații publice și, ca un exemplu, v-aș putea informa că la 29 august va avea loc o nouă întâlnire între reprezentanții președinției UE din Iran și guvernul iranian. Comisia și Înaltul Reprezentant își vor continua eforturile în vederea obținerii unor rezultate pozitive."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som najskôr v mene Komisie poďakoval Parlamentu za túto rozpravu, za podporu rešpektovania ľudských práv, ktorá tu bola jasne prejavená. Môžem vás v mene Komisie ubezpečiť, že urobíme všetko možné na zabezpečenie toho, aby iránske orgány pristúpili k rokovaniam, a že tieto otázky je možné objasniť v rámci diplomatických diskusií. Tiež vás môžem v mene barónky Ashtonovej ubezpečiť, že sa neobmedzujeme len na verejné vyhlásenia, a v tejto súvislosti vám môžem povedať, že ďalšie stretnutie miestnych zástupcov predsedníctva EÚ v Iráne a iránskej vlády sa bude konať 29. augusta. Komisia a vysoká predstaviteľka budú naďalej vyvíjať úsilie s cieľom dosiahnuť výsledky."@sk19
"Gospa predsednica, najprej bi se rad v imenu Komisije zahvalil Parlamentu za to razpravo, za podporo, ki je bila tu jasno izkazana spoštovanju človekovih pravic. Lahko vam zagotovim v imenu Komisije, da bo storjeno vse, kar je mogoče, da se zagotovi, da bodo iranske oblasti prišle k pogajalski mizi in da bo mogoče ta vprašanja pojasniti na diplomatskih razpravah. V imenu baronice Ashton vam lahko tudi zagotovim, da se ne omejujemo le na javne izjave in v zvezi s tem vam lahko povem, da bo naslednji sestanek med lokalnimi predstavniki predsedstva EU v Iranu in iransko vlado izveden 29. avgusta. Komisija in visoka predstavnica si bosta še naprej prizadevali za dosego rezultatov."@sl20
"Fru talman! På kommissionens vägnar vill jag först tacka parlamentet för denna debatt och för det stöd som ni så tydligt har visat för respekten för de mänskliga rättigheterna. På kommissionens vägnar kan jag försäkra er om att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att de iranska myndigheterna kommer till förhandlingsbordet och att dessa frågor kan redas ut under diplomatiska diskussioner. På Catherine Ashtons vägnar kan jag också försäkra er om att vi inte begränsar oss till enbart offentliga uttalanden, och i detta sammanhang kan jag berätta att det kommer att hållas ännu ett möte mellan lokala företrädare för EU:s ordförandeskap i Iran och den iranska regeringen den 29 augusti. Kommissionen och EU:s utrikesrepresentant kommer att fortsätta sina insatser för att uppnå resultat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph