Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.18.1-205"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, la condena decretada por el régimen iraní contra Sakineh Mohammadi Ashtiani es una de las tantas y tantas violaciones de derechos humanos que debe ser denunciada por este Parlamento. Tal y como ha anunciado su hijo, puede ser ejecutada tras la finalización del Ramadán, que está llegando a su fin. Por ello, tenemos poco tiempo y nuestra reacción debe ser tan intensa y contundente que debe provocar la reacción de las autoridades iraníes para que desistan del cumplimiento de la condena. Esta semana nos manifestaremos delante del Parlamento reclamando su liberación. Pedimos a todos los diputados y diputadas que nos acompañen en este intento para evitar un acto bárbaro en el siglo XXI –es nuestra obligación como diputados, como ciudadanos y, sobre todo, como personas–, y pido a la señora Ashton, al Consejo y a la Comisaria de Derechos Humanos una mayor contundencia política en la denuncia de la violación de los derechos humanos y en la exigencia del cumplimiento de los convenios y convenciones internacionales, así como la adopción de todas las medidas políticas para aumentar la presión y hacer que Irán cumpla con los derechos humanos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, trest, který Sakíneh Mohammadí-Aštiáníové vyměřil íránský režim, je jedním z mnoha opakovaných případů porušování lidských práv, jež Evropský parlament musí odsoudit. Její syn oznámil, že může být popravena po uplynutí ramadánu, který se již chýlí ke konci. Nemáme tedy moc času a naše odezva musí být dostatečně ostrá a důrazná, aby íránské orgány donutila k reakci a ke zrušení trestu. Tento týden pořádáme před Parlamentem demonstraci, na níž budeme žádat o její propuštění. Zveme všechny členy k tomu, aby nás podpořili v úsilí o zastavení barbarské praktiky, k níž má dojít v jedenadvacátém století. Je to naše povinnost jako poslanců, občanů a především jako lidských bytostí. Vyzývám baronku Ashtonovou, Radu a komisařku pro lidská práva, aby energičtěji odsoudily porušování lidských práv, rozhodněji žádaly o dodržování mezinárodních dohod a úmluv a využily veškerá možná politická opatření, jimiž lze navýšit politický tlak a zajistit, aby Írán dodržoval lidská práva."@cs1
"Fru formand! Det iranske regimes dom over Sakineh Mohammadi-Ashtiani er en af mange overtrædelser af menneskerettighederne og skal fordømmes af Parlamentet. Som hendes søn sagde, kunne hun blive henrettet efter ramadanen, som nu er ved sin afslutning. Derfor har vi ikke meget tid, og vores reaktion skal være stærk og klar nok til, at de iranske myndigheder reagerer med ikke at eksekvere dommen. I denne uge skal vi have en demonstration uden for Parlamentet, hvor vi kræver hendes løsladelse. Vi beder alle medlemmer støtte os i dette forsøg på at hindre en barbarisk handling fra at blive begået i det 21. århundrede. Det er vores pligt som medlemmer, som borgere og frem for alt som mennesker. Jeg beder Baroness Ashton, Rådet og kommissæren for menneskerettigheder bruge klarere vendinger i deres fordømmelse af overtrædelser af menneskerettigheder og i deres krav til, at internationale aftaler og konventioner respekteres, og til at vedtage alle mulige politiske foranstaltninger og øge presset på Iran for at sikre, at de respekterer menneskerettighederne."@da2
"Frau Präsidentin! Das Urteil, das das iranische Regime über Frau Sakineh Mohammadi-Ashtiani gefällt hat, gehört zu den vielen Menschenrechtsverletzungen, die vom Parlament verurteilt werden müssen. Wie ihr Sohn verkündet hat, könnte sie nach dem Ramadan, der bald zu Ende ist, hingerichtet werden. Daher haben wir nicht viel Zeit und unsere Reaktion muss stark und entschieden genug sein, damit die iranischen Behörden so darauf reagieren, dass sie das Urteil nicht vollstrecken. Diese Woche werden wir eine Demonstration vor dem Parlament abhalten, die ihre Freilassung fordert. Wir bitten alle Abgeordneten, uns bei diesem Versuch zu unterstützen, die Ausführung eines barbarischen Akts im 21. Jahrhundert zu verhindern. Das ist unsere Pflicht als Abgeordnete, als Bürgerinnen und Bürger und vor allem als Menschen. Ich bitte Baroness Ashton, den Rat und die Menschenrechtskommissarin darum, noch energischer bei der Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen und der Forderung vorzugehen, dass internationale Abkommen und Konventionen befolgt werden müssen, und jede mögliche politische Maßnahme zu verabschieden, um den Druck zu erhöhen und sicherstellen, dass der Iran die Menschenrechte respektiert."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η ποινή που ενέκρινε το ιρανικό καθεστώς σε βάρος της Sakineh Mohammadi-Ashtiani είναι μία από τις πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες πρέπει να καταδικάσει το Κοινοβούλιο. Όπως ανακοίνωσε ο γιος της, μπορεί να εκτελεστεί αφού τελειώσει το Ραμαζάνι, το οποίο κοντεύει να ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε συνεπώς πολύ καιρό και η αντίδρασή μας πρέπει να είναι σθεναρή και τόσο έντονη ώστε να αναγκάσουμε τις ιρανικές αρχές να ανταποκριθούν και να μην εκτελέσουν την ποινή. Αυτήν την εβδομάδα, θα πραγματοποιήσουμε διαδήλωση έξω από το Κοινοβούλιο ζητώντας την απελευθέρωσή της. Ζητούμε από όλους τους βουλευτές να μας στηρίξουν σε αυτήν την προσπάθεια να αποτρέψουμε τη διάπραξη μιας βαρβαρότητας στον 21ο αιώνα. Αυτό είναι το καθήκον μας ως βουλευτών, ως πολιτών και, πάνω απ’ όλα, ως ανθρώπινων όντων. Ζητώ από τη βαρόνη Ashton, το Συμβούλιο και την Επίτροπο που είναι αρμόδια για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταδικάσουν πιο σθεναρά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να απαιτήσουν να τηρηθούν οι διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, και να εγκρίνουν κάθε δυνατό πολιτικό μέτρο για να αυξηθεί η πίεση και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα."@el10
"Madam President, the sentence passed by the Iranian regime against Sakineh Mohammadi-Ashtiani is one of the multiple human rights violations that must be condemned by Parliament. As her son has announced, she could be executed after Ramadan, which is coming to an end. We do not therefore have much time and our reaction must be strong and emphatic enough to cause the Iranian authorities to respond by not carrying out the sentence. This week, we shall hold a demonstration outside Parliament calling for her release. We ask all Members to support us in this attempt to prevent a barbaric act from being committed in the 21st century. That is our duty as Members, as citizens and, above all, as human beings. I ask Baroness Ashton, the Council and the Commissioner for Human Rights to be more forceful in condemning the violation of human rights and in demanding that international agreements and conventions be complied with, and to adopt every possible political measure to increase the pressure and ensure that Iran respects human rights."@en4
"Austatud juhataja! Iraani valitsuskorra langetatud otsus Sakineh Mohammadi-Ashtiani vastu on vaid üks paljudest inimõiguste rikkumistest, mille parlament peab hukka mõistma. Nagu ta poeg teada andis, võidakse ta hukata pärast ramadaani, mis hakkab juba läbi saama. Seega ei ole meil palju aega ning meie reaktsioon peab olema piisavalt tugev ja otsustav, et Iraani ametivõimud kohtuotsust täide ei viiks. Korraldame sel nädalal parlamendi ees meeleavalduse, kus nõutakse tema vabastamist. Palume kõigi parlamendiliikmete toetust, et ära hoida niivõrd barbaarse sündmuse toimumine 21. sajandil. See on teie kui parlamendiliikmete, kodanike ja eelkõige kui inimolendite kohus. Palun paruness Ashtonil, nõukogul ja inimõiguste volinikul seda inimõiguste rikkumist veelgi jõulisemalt hukka mõista, nõuda rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide täitmist ja võtta kõik võimalikud poliitilised meetmed surve avaldamiseks ja Iraani inimõiguste austamise tagamiseks!"@et5
"Arvoisa puhemies, Iranin hallinnon Sakineh Mohammadi-Ashtianille langettama tuomio on yksi monista ihmisoikeusrikkomuksista, jotka Euroopan parlamentin on tuomittava. Kuten Sakineh Mohammadi-Ashtianin poika on ilmoittanut, hänet saatetaan teloittaa päättymässä olevan ramadanin jälkeen. Näin ollen meillä ei ole paljon aikaa, ja reaktiomme täytyy olla riittävän vahva ja painokas, jotta Iranin viranomaiset vastaavat siihen jättämällä tuomion panematta täytäntöön. Järjestämme tällä viikolla parlamentin ulkopuolella mielenosoituksen, jossa vaaditaan hänen vapauttamistaan. Pyydämme kaikkia jäseniä tukemaan meitä tässä yrityksessä estää raakalaismaisen teon toteutuminen 2000-luvulla. Se on velvollisuutemme parlamentin jäseninä, kansalaisina ja ennen kaikkea ihmisinä. Pyydän Catherine Ashtonia, neuvostoa ja ihmisoikeuksista vastaavaa komission jäsentä toimimaan painokkaammin ihmisoikeuksien rikkomisen tuomitsemiseksi ja sen vaatimiseksi, että kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia noudatetaan, ja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin poliittisiin toimiin painostuksen lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että Iran kunnioittaa ihmisoikeuksia."@fi7
"Madame la Présidente, la peine prononcée par le régime iranien à l’encontre de Sakineh Mohammadi-Ashtiani constitue l’un des nombreux cas de violations des droits de l’homme que le Parlement se doit de condamner. Comme l’a annoncé son fils, elle pourrait être exécutée après le ramadan, qui touche à sa fin. Il ne nous reste dons plus beaucoup de temps et notre réaction doit être suffisamment forte et catégorique pour convaincre les autorités iraniennes de réagir en n’exécutant pas la peine. Cette semaine, nous organiserons une manifestation à l’extérieur du Parlement pour appeler à sa relaxe. Nous demandons à tous les députés de nous soutenir dans nos efforts pour empêcher qu’un acte barbare ne soit commis au XXIe siècle. C’est notre devoir de députés, de citoyens et, surtout, d’êtres humains. Je demande à la baronne Ashton, au Conseil et à la commissaire aux droits de l’homme de se montrer plus insistants dans leur condamnation de cette violation des droits de l’homme et dans leur exigence du respect des accords et conventions internationaux ainsi que d’adopter toutes les mesures possibles pour accroître la pression et faire en sorte que l’Iran respecte les droits de l’homme."@fr8
". – ( Elnök asszony! Az iráni rezsim által Szakine Mohammadi-Astianira kirótt büntetés egyike annak a sok emberi jogsértésnek, amelyet a Parlamentnek el kell ítélnie. A fia bejelentése szerint az asszonyt a végéhez közeledő ramadán után kivégezhetik. Nincs tehát sok időnk, továbbá intézkedésünknek elég erősnek, hangsúlyosnak kell lennie ahhoz, hogy az iráni hatóságok az ítélet végre nem hajtásával válaszoljanak rá. E héten tüntetést tartunk a Parlament előtt, amelyen Astiani asszony szabadon bocsátását követeljük. Minden képviselőt törekvésünk támogatására kérünk, hogy megakadályozzuk, hogy XXI. században ilyen barbár cselekedetet hajtsanak végre. Ez képviselői, állampolgári, de mindenekelőtt emberi kötelességünk. Arra kérem Ashton bárónőt, a Tanácsot és az emberi jogi biztost, hogy erőteljesebben ítéljék el az emberi jogok megsértését, és határozottabban követeljék a nemzetközi megállapodások, egyezmények betartását, továbbá hozzanak meg minden lehetséges politikai intézkedést a nyomás fokozása érdekében, valamint azért, hogy Irán tartsa tiszteletben az emberi jogokat."@hu11
"Signora Presidente, la sentenza pronunciata dal regime iraniano contro Sakineh Mohammadi-Ashtiani rappresenta una delle tante violazioni dei diritti umani che il Parlamento deve condannare. Come ha annunciato il figlio, Sakineh potrebbe essere giustiziata dopo il Ramadan la cui conclusione è prossima. Pertanto non abbiamo molto tempo e la nostra reazione deve essere sufficientemente forte ed enfatica in modo che le autorità iraniane decidano di non applicare la sentenza. Questa settimana terremo una manifestazione davanti al Parlamento per chiedere il rilascio di questa donna. Chiediamo ai deputati di sostenerci nel tentativo di impedire che si compia un atto barbaro nel XXI secolo. É questo il nostro dovere come deputati, come cittadini, ma sopratutto come esseri umani. Chiedo all’Alto rappresentante Ashton, al Consiglio e al Commissario competente per i diritti umani di condannare con maggiore fermezza le violazioni dei diritti umani e di richiedere il rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali, di adottare ogni possibile provvedimento politico per intensificare le pressioni in modo che l’Iran rispetti i diritti umani."@it12
"Ponia pirmininke, Irano režimo priimtas nuosprendis Sakineh Mohammadi-Ashtiani − vienas iš daugelio žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos Parlamentas privalo pasmerkti. Kaip pranešė jos sūnus, S. Mohammadi-Ashtiani egzekucija galėtų būti įvykdyta po Ramadano, kuris artėja prie pabaigos. Taigi neturime daug laiko ir turime reaguoti pakankamai tvirtai ir kategoriškai, kad Irano valdžios institucijos atsilieptų ir neįvykdytų mirties bausmės. Šią savaitę priešais Parlamentą surengsime demonstraciją, reikalaudami, kad S. Mohammadi-Ashtiani būtų paleista. Prašome visų Parlamento narių mus paremti, siekiant pamėginti užkirsti kelią šiam barbariškam XXI amžiuje vykdomam veiksmui. Tai − mūsų, kaip Parlamento narių, kaip piliečių ir visų pirma žmonių pareiga. Prašau baronienę C. Ashton, Tarybą ir už žmogaus teises atsakingą Komisijos narę ryžtingiau smerkti žmogaus teisių pažeidimus ir reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų ir konvencijų, taip pat imtis visų galimų politinių priemonių spaudimui didinti ir užtikrinti, kad Iranas gerbtų žmogaus teises."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Irānas režīma pasludinātais spriedums ir viens no daudzajiem cilvēktiesību pārkāpumiem valstī, un Parlamentam tas ir jānosoda. Viņas dēls ir paziņojis, ka mātei nāvessodu varētu izpildīt pēc ramadana, kas pašlaik tuvojas nobeigumam. Tādēļ mums nav daudz laika, un mums jāreaģē stingri un pietiekami pārliecinoši, lai piespiestu Irānas iestādes apturēt nāvessoda izpildi. Mēs aicinām visus deputātus mūs atbalstīt šajā mēģinājumā apturēt barbarisko aktu, ko Irāna gatavojas veikt 21. gadsimtā. Tas ir mūsu — deputātu, pilsoņu un galvenokārt cilvēku — pienākums. Es prasu, lai baronese Padome un cilvēktiesību komisāre daudz stingrāk nosodītu cilvēktiesību pārkāpumus, pieprasītu ievērot starptautiskos nolīgumus un konvencijas un veiktu visus iespējamos politiskos pasākumus, kas palielinātu spiedienu uz Irānu un nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī."@lv13
"Señora Presidenta, la condena decretada por el régimen iraní contra Sakineh Mohammadi Ashtiani es una de las tantas y tantas violaciones de derechos humanos que debe ser denunciada por este Parlamento. Tal y como ha anunciado su hijo, puede ser ejecutada tras la finalización del Ramadán, que está llegando a su fin. Por ello, tenemos poco tiempo y nuestra reacción debe ser tan intensa y contundente que debe provocar la reacción de las autoridades iraníes para que desistan del cumplimiento de la condena. Esta semana nos manifestaremos delante del Parlamento reclamando su liberación. Pedimos a todos los diputados y diputadas que nos acompañen en este intento para evitar un acto bárbaro en el siglo XXI –es nuestra obligación como diputados, como ciudadanos y, sobre todo, como personas–, y pido a la señora Ashton, al Consejo y a la Comisaria de Derechos Humanos una mayor contundencia política en la denuncia de la violación de los derechos humanos y en la exigencia del cumplimiento de los convenios y convenciones internacionales, así como la adopción de todas las medidas políticas para aumentar la presión y hacer que Irán cumpla con los derechos humanos."@mt15
"Señora Presidenta, la condena decretada por el régimen iraní contra Sakineh Mohammadi Ashtiani es una de las tantas y tantas violaciones de derechos humanos que debe ser denunciada por este Parlamento. Tal y como ha anunciado su hijo, puede ser ejecutada tras la finalización del Ramadán, que está llegando a su fin. Por ello, tenemos poco tiempo y nuestra reacción debe ser tan intensa y contundente que debe provocar la reacción de las autoridades iraníes para que desistan del cumplimiento de la condena. Esta semana nos manifestaremos delante del Parlamento reclamando su liberación. Pedimos a todos los diputados y diputadas que nos acompañen en este intento para evitar un acto bárbaro en el siglo XXI –es nuestra obligación como diputados, como ciudadanos y, sobre todo, como personas–, y pido a la señora Ashton, al Consejo y a la Comisaria de Derechos Humanos una mayor contundencia política en la denuncia de la violación de los derechos humanos y en la exigencia del cumplimiento de los convenios y convenciones internacionales, así como la adopción de todas las medidas políticas para aumentar la presión y hacer que Irán cumpla con los derechos humanos."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wyrok wydany przez irański reżim na Sakineh Mohammadi-Ashtiani to jeden z wielu przypadków łamania praw człowieka, który Parlament musi potępić. Według informacji podanej przez jej syna, może ona zostać stracona po Ramadanie, który niebawem się kończy. Nie mamy zatem zbyt dużo czasu, a nasza reakcja musi być wystarczająco zdecydowana i stanowcza, aby nakłonić władze Iranu do odstąpienia od wykonania wyroku. W tym tygodniu zamierzamy zorganizować na zewnątrz Parlamentu demonstrację na rzecz jej uwolnienia. Zwracamy się do wszystkich posłów, aby nas poparli w wysiłkach mających udaremnić ten barbarzyński czyn w XXI wieku. To nasz obowiązek jako posłów, obywateli i przede wszystkim ludzi. Apeluję do baronessy Ashton, Rady i Komisarza Praw Człowieka o większą stanowczość, jeśli chodzi o potępienie łamania praw człowieka i żądanie przestrzegania międzynarodowych umów oraz konwencji, jak również o przyjęcie wszelkich możliwych środków politycznych w celu zwiększenia presji i zapewnienia przestrzegania praw człowieka przez Iran."@pl16
"Senhora Presidente, a pena proferida pelo regime iraniano contra Sakineh Mohammadi-Ashtiani é uma das múltiplas violações dos direitos humanos que devem ser condenadas pelo Parlamento. Como o seu filho anunciou, é possível que ela seja executada depois do Ramadão, que está a chegar ao fim. Por conseguinte, não temos muito tempo e a nossa reacção deve ser suficientemente forte e enfática para levar as autoridades iranianas a reagir, não executando a sentença. Esta semana, vamos realizar uma manifestação no exterior do Parlamento para exigir a sua libertação. Pedimos a todos os colegas que nos apoiem nesta tentativa de evitar que um acto bárbaro seja cometido no século XXI. É esse o nosso dever como Membros, como cidadãos e, acima de tudo, como seres humanos. Peço à senhora Baronesa Ashton, ao Conselho e à Comissária responsável pelos Direitos do Homem que condenem mais energicamente a violação dos direitos humanos, exijam com mais vigor que sejam cumpridos as convenções e os acordos internacionais, e adoptem todas as medidas políticas possíveis para aumentar a pressão e garantir que o Irão respeite os direitos humanos."@pt17
"Dnă președintă, sentința dată împotriva lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani de către regimul iranian este una din multele încălcări ale drepturilor omului care trebuie condamnate de Parlament. După cum a anunțat deja fiul ei, ea ar putea fi executată după Ramadan, care urmează să se încheie. Prin urmare, nu mai avem mult timp la dispoziție, iar reacțiile noastre trebuie să fie destul de puternice și vehemente, încât autoritățile iraniene să răspundă prin neexecutarea sentinței. Săptămâna aceasta vom organiza o demonstrație în fața Parlamentului, cerând eliberarea sa. Le cerem tuturor deputaților din Parlament să ne sprijine în acest demers, pentru a împiedica săvârșirea unui act barbar în secolul XXI. Aceasta este sarcina noastră în calitate de deputați în Parlamentul European, în calitate de cetățeni și, mai presus de toate, în calitate de oameni. Cer dnei baronese Ashton, Consiliului și comisarului pentru drepturile omului să fie mai categorici în condamnarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului și în a cere ca acordurile și convențiile internaționale să fie respectate, dar și în a adopta toate măsurile politice posibile pentru a crește presiunea asupra Iranului, asigurându-se astfel că acesta respectă drepturile omului."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rozsudok, ktorý vydal iránsky režim voči Sakíne Muhammadí Áštíáníovej, je jedným z viacerých porušení ľudských práv, ktoré musí Parlament odsúdiť. Podľa slov jej syna by mohla byť popravená po Ramadáne, ktorého koniec sa blíži. Nemáme preto veľa času a naša odpoveď musí byť dosť silná a dôrazná, aby donútila iránske orgány reagovať nevykonaním rozsudku. Tento týždeň usporiadame demonštráciu pred Parlamentom so žiadosťou o jej prepustenie. Žiadame všetkých poslancov, aby nás podporili v tomto pokuse o zabránenie barbarskému činu v 21. storočí. Je to naša poslanecká, občianska a predovšetkým ľudská povinnosť. Žiadam barónku Ashtonovú, Radu a pani komisárku pre ľudské práva, aby ráznejšie odsúdili porušovanie ľudských práv a dôraznejšie žiadali dodržiavanie medzinárodných dohôd a dohovorov a aby prijali každé možné politické opatrenie s cieľom zvýšiť tlak a zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv zo strany Iránu."@sk19
"Gospa predsednica, kazen, ki jo je iranski režim naložil Sakineh Mohamadi-Aštiani, je ena od več kršitev človekovih pravic, ki jo mora Parlament obsoditi. Kakor je naznanil njen sin, bi lahko bila usmrčena po ramadanu, ki se končuje. Zato nimamo dosti časa in naš odziv mora biti močan in dovolj izrazit, da se bodo morale iranske oblasti odzvati tako, da ne bodo izvedle kazni. Ta teden bi morali izvesti demonstracije zunaj Parlamenta in pozvati k njeni izpustitvi. Vse poslance pozivamo, naj nas podprejo v tem poskusu, da preprečimo zagrešitev barbarskega dejanja v 21. stoleju. To je naša dolžnost v vlogi poslancev, v vlogi državljanov in predvsem v vlogi ljudi. Baronico Ashton, Svet in komisarja za človkove pravice prosim, naj prepričljiveje obsodijo kršitev človekovih pravic in zahtevanjo upoštevanje mednarodnih sporazumov in konvencij in naj sprejmejo vse mogoče politične ukrepe za povečanje pritiska in zagotovitev, da Iran spoštuje človekove pravice."@sl20
"Fru talman! Den dom som avkunnats av den iranska regimen mot Sakineh Mohammadi-Ashtiani är en av flera kränkningar av de mänskliga rättigheterna som måste fördömas av Europaparlamentet. Som hennes son sade riskerar hon att avrättas efter Ramadan, som nu lider mot sitt slut. Vi har därför inte mycket tid kvar och vår reaktion måste vara tillräckligt stark och bestämd för att de iranska myndigheterna ska agera och inte verkställa domen. Denna vecka kommer vi att hålla en demonstration utanför Europaparlamentet där vi kräver att hon frisläpps. Vi vill be samtliga ledamöter att stödja oss i detta försök att förhindra att denna barbariska handling utförs under tjugohundratalet. Det är vår skyldighet som ledamöter, som medborgare och framför allt som människor. Jag vill uppmana vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton, rådet och kommissionsledamoten med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap att vara kraftigare i sitt fördömande av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och mer bestämda i sina krav på att internationella avtal och konventioner följs samt vidta varje möjlig politisk åtgärd för att öka påtryckningarna och se till att Iran respekterar de mänskliga rättigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph