Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-177"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.18.1-177"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as Europeans, we are particularly moved by the human rights situation in Iran, not only because we consider the EU to be a community of values and believe in a world without the death penalty, but also because today, we are all too aware of the individuals behind the numbers. At least 388 people were executed in Iran in 2009 alone. These individual deaths are meant to deter a generation in their calls for freedom, but in fact, they inspire a multitude more. In recent weeks, a lively discussion about human rights in Iran erupted in the Netherlands when a Dutch-Iranian citizen was imprisoned. The Iranian Government does not recognise the Dutch citizenship of dual nationals. Therefore, Dutch diplomats have not been able to speak with this person, and neither have her lawyers. The Dutch Government engages with citizens in prisons all over the world regardless of their cases. It is a constitutional obligation to provide for the well-being of its citizens. This issue matters to all Member States and should be addressed EU-wide in relation to Iran, giving human rights a more prominent position on our agenda. Today, we are talking about people – women and individuals – whose lives are effectively over, even if they are still alive. Zahra and Sakineh are no exception to the thousands of prisoners in Iran who are less known and who may feel as though their voices are not heard. The Iranian Government should realise that tough language, military technology or resilience in times of sanctions will not end the country’s self-isolation or move it forward. Rather, the legitimacy derived from providing for the well-being of citizens earns respect and credibility in the international community. Justice and security are actually two sides of the same coin. There cannot be impunity for people who hang children, who systematically censor and rape, and who stone women. When addressing Iran, let us revive the human rights dialogue so that the EU sends a strong signal, besides that of the euro and of sanctions, and engages Iran on its most sensitive and our most fundamental point – human rights and fundamental freedoms – and attaches consequences to their abuse."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, stav lidských práv v Íránu se nás, Evropanů, velmi dotýká, nejen proto, že EU považujeme za společenství založené na hodnotách a věříme ve svět, kde trest smrti nemá místo, ale i z toho důvodu, že si dnes všichni pod číselnými údaji dokážeme až příliš dobře představit konkrétní osoby. Jen v roce 2009 bylo v Íránu popraveno nejméně 388 lidí. Cílem maření těchto jednotlivých životů je odradit celou jednu generaci od jejího volání po svobodě, ve skutečnosti je to však inspirací pro mnohé další. V uplynulých týdnech se v Nizozemsku rozběhla živá diskuze o lidských právech v Íránu poté, co byla uvězněna žena s nizozemským a íránským občanstvím. Íránská vláda nizozemské občanství osob s dvojí státní příslušností neuznává. Z toho důvodu s ní nebylo povoleno hovořit nizozemským diplomatům a ani jejím právníkům. Nizozemská vláda se věnuje uvězněným občanům po celém světě bez ohledu na jejich konkrétní případy. Ústavní povinností vlády je zajistit blaho svých občanů. Tato otázka se týká všech členských států a v souvislosti s Íránem by měla být řešena v rámci celé EU, přičemž lidským právům je třeba v našem programu dát význačnější místo. Dnes hovoříme o lidech – ženách a jednotlivcích – jejichž životy již v podstatě skončily, přestože jsou ještě naživu. Zahra a Sakíneh se nijak neliší od tisíců vězněných osob v Íránu, které nejsou tolik známé a mohou mít pocit, že jejich hlas není slyšet. Íránská vláda by si měla uvědomit, že ostrá slova, vojenská technika či neústupnost vůči sankcím neukončí izolaci země, ani ji neposune vpřed. Respekt a důvěryhodnost v mezinárodním společenství lze získat spíše legitimním postavením na základě zajišťování blaha občanů. Spravedlnost a bezpečnost jsou vlastně dvě strany téže mince. Lidé, kteří trestají děti oběšením, systematicky cenzurují a znásilňují a kteří kamenují ženy, nemohou zůstat beztrestní. Přikročme při řešení situace v Íránu k obnovení dialogu o lidských právech, čímž by EU kromě signálu eura a sankcí vyslala konkrétní zřetelný signál a zapojila Írán do řešení jeho nejchoulostivějšího a pro nás nejzákladnějšího problému – lidských práv a základních svobod – přičemž z jejich porušování by následně měla vyvozovat důsledky."@cs1
"Fru formand! Som europæere er vi særligt berørte af menneskerettighedssituationen i Iran, ikke blot fordi vi betragter EU som et fællesskab af værdier og tror på en verden uden dødsstraf, men også, fordi vi i dag alle kender til det enkelte menneske bag tallene. Mindst 388 mennesker blev henrettet i Iran, bare i 2009. Disse dødsstraffe skal afholde en generation fra at stille krav om frihed, men i virkeligheden inspirerer de mange flere. I de seneste uger er der opstået en livlig diskussion om menneskerettigheder i Nederlandene, hvor en nederlandsk-iraner er blevet fængslet i Iran. Den iranske regering anerkender ikke det nederlandske dobbelte statsborgerskab. Nederlandske diplomater har derfor ikke kunnet komme til at tale med den pågældende, og det har hendes advokater heller ikke. Den nederlandske regeringer går ind i sager med borgere, der er fængslet over alt i verden, uanset hvad sagen drejer sig om. Den har en forfatningsmæssig pligt til at sikre alle borgeres velfærd. Denne sag angår alle medlemsstater og bør behandles på EU-plan i relation til Iran, således at menneskerettigheder får en mere fremtrædende plads på vores dagsorden. I dag taler vi om mennesker, kvinder, hvis liv er forbi, selvom de stadig er i live. Zahra og Sakineh er ingen undtagelse i forhold til de tusindvis af fanger i Iran, som er mindre kendte, og som måske føler, at deres stemme ikke bliver hørt. Den iranske regering bør indse, at hårde ord, militærteknologi og modstand i tider med sanktioner ikke stopper et lands selvisolering eller skaber fremskridt for det. Den legitimitet, der opstår med borgernes velfærd, afføder respekt og troværdighed i det internationale samfund. Retfærdighed og sikkerhed er er to sider af samme sag. Folk, der hænger børn, der systematisk censurerer og voldtager, der stener kvinder, må ikke forblive ustraffede. Når vi taler om Iran, skal vi genoplive menneskerettighedsdialogen, så EU sender et kraftigt signal – ud over euro og sanktioner – og holder Iran fast på det mest følsomme og for os grundlæggende punkt, nemlig menneskerettigheder og grundlæggende friheder, og sørger for, at deres misbrug får følger."@da2
"Frau Präsidentin! Als Europäer berührt uns die Menschenrechtssituation im Iran ganz besonders, nicht nur weil wir die EU als eine Wertegemeinschaft sehen, die an eine Welt ohne Todesstrafe glaubt, sondern auch weil wir heute die Einzelschicksale hinter den Zahlen kennen. Mindestens 388 Menschen wurden allein im Jahr 2009 im Iran hingerichtet. Jede dieser Hinrichtungen soll eine Generation in ihrer Forderung nach Freiheit abschrecken, tatsächlich aber inspirieren sie umso mehr. In den letzten Wochen brach in den Niederlanden eine lebhafte Diskussion über die Menschenrechte im Iran aus, als eine niederländisch-iranische Staatsbürgerin verhaftet wurde. Die iranische Regierung erkennt die niederländische Staatsangehörigkeit der doppelten Staatsbürgerschaft nicht an. Daher konnten die niederländischen Diplomaten und ihre Anwälte nicht mit der Person sprechen. Die niederländische Regierung engagiert sich für Bürgerinnen und Bürger in Gefängnissen überall in der Welt, ungeachtet ihrer Fälle. Es ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, sich um das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Dieses Thema ist für alle Mitgliedstaaten wichtig und sollte in Bezug auf den Iran EU-weit angegangen werden, um den Menschenrechten eine wichtigere Position auf unserer Tagesordnung zu geben Wir sprechen heute über Menschen – Frauen und Einzelpersonen –, deren Leben eigentlich vorbei ist, auch wenn sie immer noch am Leben sind. Zahra und Sakineh sind keine Ausnahmen unter den Tausenden von Häftlingen im Iran, die weniger bekannt sind und vielleicht das Gefühl haben, dass sie nicht wahrgenommen werden. Die iranische Regierung sollte erkennen, dass scharfe Äußerungen, Militärtechnologie oder Zähigkeit in Zeiten von Sanktionen die Selbstisolierung des Landes weder beenden noch das Land voranbringen werden. Vielmehr sorgt die Rechtmäßigkeit, die sich daraus ableitet, sich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, für Respekt und Glaubwürdigkeit in der internationalen Gemeinschaft. Gerechtigkeit und Sicherheit sind nämlich zwei Seiten derselben Münze. Es kann keine Straflosigkeit für Menschen geben, die Kinder hängen, die systematisch zensieren und vergewaltigen, und die Frauen steinigen. Lassen Sie uns bei der Iran-Frage den Menschenrechtsdialog wieder beleben, damit die EU neben finanziellen und anderen Sanktionen ein klares Signal sendet und den Iran an seinem wundesten und unserem grundsätzlichsten Punkt – der Menschenrechte und Grundfreiheiten – packt und deren Verletzung mit Konsequenzen ahndet."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ως Ευρωπαίοι, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, όχι μόνο επειδή θεωρούμε ότι η ΕΕ είναι κοινότητα αξιών και πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς τη θανατική ποινή, αλλά και επειδή σήμερα όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους αριθμούς. Τουλάχιστον 388 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2009 μόνο. Αυτοί οι θάνατοι ανθρώπων έχουν ως στόχο να αποτρέψουν μια ολόκληρη γενιά από το να ζητεί ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα εμπνέουν πολύ περισσότερους ανθρώπους να πράξουν ακριβώς αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκίνησε στις Κάτω Χώρες μια ιδιαίτερα έντονη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, όταν φυλακίστηκε μια ολλανδοϊρανή πολίτης. Η ιρανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την ολλανδική ιθαγένεια ατόμων με διπλή ιθαγένεια. Συνεπώς, δεν δόθηκε ούτε στους ολλανδούς διπλωμάτες η δυνατότητα να μιλήσουν με το άτομο αυτό, ούτε και στους δικηγόρους της. Η ολλανδική κυβέρνηση έρχεται σε επαφή με πολίτες σε φυλακές σε ολόκληρο τον κόσμο ανεξαρτήτως των υποθέσεών τους. Συνιστά συνταγματική υποχρέωση να μεριμνά για την ευημερία των πολιτών της. Αυτό το θέμα αφορά όλα τα κράτη μέλη και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με το Ιράν, προβλέποντας μια πιο εξέχουσα θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πρόγραμμα δράσης μας. Σήμερα μιλούμε για ανθρώπους –γυναίκες και άτομα– των οποίων οι ζωές έχουν ουσιαστικά τελειώσει, ακόμη και αν είναι ακόμα ζωντανοί. Η Zahra και η Sakineh δεν αποτελούν εξαίρεση ανάμεσα στις χιλιάδες φυλακισμένων στο Ιράν οι οποίοι είναι λιγότερο γνωστοί και ενδέχεται να πιστεύουν ότι οι φωνές τους δεν ακούγονται. Η ιρανική κυβέρνηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η σκληρή γλώσσα, η στρατιωτική τεχνολογία ή η προσαρμοστικότητα σε περιόδους κυρώσεων ούτε θα θέσουν τέρμα στην αυτοαπομόνωση της χώρας ούτε θα την πάνε μπροστά. Αντί αυτού, η νομιμότητα που απορρέει από τη μέριμνα για την ευημερία των πολιτών κερδίζει σεβασμό και αξιοπιστία στη διεθνή κοινότητα. Η δικαιοσύνη και η ασφάλεια είναι στην πραγματικότητα δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορεί να υπάρχει ατιμωρησία για ανθρώπους που απαγχονίζουν παιδιά, που συστηματικά λογοκρίνουν και βιάζουν και που λιθοβολούν γυναίκες. Όσον αφορά το Ιράν, ας ανανεώσουμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε η ΕΕ να αποστείλει ένα ηχηρό μήνυμα, εκτός από το ευρώ και τις κυρώσεις, και να συμπεριλάβει το Ιράν σε διάλογο επί του πιο ευαίσθητου και του πλέον θεμελιώδους σημείου μας –τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες– και να προβλέψει συνέπειες για την παραβίασή τους."@el10
"Señora Presidenta, como europeos, estamos particularmente conmovidos por la situación de los derechos humanos en Irán, no sólo porque consideremos que la UE sea una comunidad de valores y porque creamos en un mundo sin pena de muerte, sino también porque, hoy en día, todos somos muy conscientes de las personas que se ocultan detrás de los números. Al menos 388 personas fueron ejecutadas en Irán sólo en 2009. Estas muertes individuales pretenden disuadir a una generación en sus aclamaciones de libertad, pero, de hecho, inspiran a una multitud más. En las últimas semanas, un animado debate sobre los derechos humanos en Irán entró en erupción en los Países Bajos, cuando se encarceló a una ciudadana neerlandesa-iraní. El Gobierno iraní no reconoce la nacionalidad neerlandesa de personas con doble nacionalidad. Por lo tanto, los diplomáticos neerlandeses no han podido hablar con esta persona, ni tampoco con sus abogados. El Gobierno neerlandés se relaciona con los ciudadanos en las cárceles de todo el mundo, independientemente de sus casos. Es una obligación constitucional para ofrecer el bienestar de sus ciudadanos. Este problema importa a todos los Estados miembros y debe abordarse a escala comunitaria en relación con Irán, dando a los derechos humanos una posición más prominente en nuestra agenda. Hoy en día, estamos hablando de personas —mujeres e individuos— que ya han fallecido o incluso en el caso de que aún estén vivas. Zahra y Sakineh no son una excepción a los miles de presos en Irán, que son menos conocidos y que pueden sentirse como si sus voces no fueran escuchadas. El Gobierno iraní debe darse cuenta de que el lenguaje duro, la tecnología militar o la resistencia ante situaciones de sanciones no pondrán fin al autoaislamiento del país ni les permitirán avanzar. Por el contrario, la legitimidad derivada de prever el bienestar de los ciudadanos permite ganar respeto y credibilidad en la comunidad internacional. La justicia y la seguridad realmente son dos caras de la misma moneda. No puede haber impunidad para las personas que cuelgan a los niños, para los que censuran y violan de forma sistemática ni para los que lapidan a las mujeres. Al dirigirnos a Irán, debemos reanudar el diálogo sobre derechos humanos para que la UE envíe una señal fuerte, además de la del euro y de las sanciones, así como para que involucre a Irán en su aspecto más fundamental y sensible —los derechos humanos y las libertades fundamentales— y para que atribuya consecuencias derivadas de sus abusos."@es21
"Austatud juhataja! Eurooplastena puudutab inimõiguste olukord Iraanis meid kõiki eriti tugevalt ja seda mitte ainult seetõttu, et peame ELi väärtustel põhinevaks ühenduseks ja usume sellise maailma võimalikkusesse, kus surmanuhtlust ei eksisteeri, vaid ka seetõttu, et oleme liigagi teadlikud numbrite taga peituvatest üksikisikutest. Ainuüksi 2009. aastal hukati Iraanis vähemalt 388 inimest. Nende hukkamiste eesmärgiks on vabaduse nõudjaid vaikima sundida, kuid tagajärjeks on hoopis rahva aina valjenev hüüd. Pärast Hollandi-Iraani kodaniku vangistamist on Hollandis hiljuti maad võtnud elav arutelu inimõiguste olukorra üle Iraanis. Iraani valitsus ei tunnustanud selle isiku Hollandi topeltkodakondsust. Seetõttu ei ole Hollandi diplomaatidel olnud võimalik süüdistatavaga rääkida – seda võimalust ei ole antud ka tema advokaatidele. Hollandi valitsus kontakteerub oma kodanikega üle kogu maailma asuvates vanglates nende juhtumitest hoolimata. Oma kodanike heaolu tagamine on iga riigi põhiseaduslik kohustus. See küsimus puudutab kõiki liikmesriike ning Iraani probleemi tuleks käsitleda kogu ELis – peame oma tegevuskavas inimõigustele rohkem tähelepanu pöörama. Räägime inimestest – naistest ja üksikisikutest –, kelle elu on põhimõtteliselt läbi, hoolimata sellest, et nad on veel hetkel elus. Zahra ja Sakineh ei erine teistest Iraani tuhandetest kinnipeetavatest, kes ei ole nii tuntud ja kellele võib tunduda, et nende hääled ei jõua laiema üldsuseni. Iraani valitsus peaks mõistma, et karmid väljaütlemised, sõjatehnoloogia või parandamatu optimism neile kehtestatud sanktsioonide ajal ei lõpeta riigi eneseisolatsiooni ega vii Iraani edasi. Pigem teenib Iraan rahvusvahelise üldsuse austuse ja usalduse oma kodanike heaolu eest hoolitsemisega. Õiglus ja julgeolek on tegelikult ühe mündi kaks poolt. Lapsi ülespoovate, süstemaatiliselt tsenseerivate ja vägistavate ning naisi kividega surnuks loopivate isikute teod ei saa karistamata jääda. Iraani küsimusega tegeledes tasub meil jätkata inimõiguste dialoogi, sest siis saab EL lisaks eurole ja sanktsioonidele ka selge sõnumi saata ning arutada Iraaniga selle kõige tundlikumat ja meie jaoks kõige tähtsamat punkti – inimõigusi ja põhivabadusi – ning vastavate rikkumistega kaasnevad tagajärjed kindlaks määrata."@et5
"Arvoisa puhemies, ihmisoikeustilanne Iranissa järkyttää meitä eurooppalaisina erityisen paljon, ei ainoastaan sen vuoksi, että pidämme EU:ta arvoyhteisönä ja uskomme maailmaan, jossa ei ole kuolemanrangaistusta, vaan myös siksi, että tänä päivänä olemme kaikki niin tietoisia yksittäisistä ihmisistä, joita numeroiden taakse kätkeytyy. Pelkästään Iranissa teloitettiin vuonna 2009 ainakin 388 ihmistä. Näiden yksittäisten kuolemantapausten tarkoituksena on saada yksi sukupolvi luopumaan vapausvaatimuksistaan, mutta itse asiassa niistä seuraa aina vain lisää vaateita. Viime viikkoina Alankomaissa on käyty vilkasta keskustelua Iranin ihmisoikeuksista sen jälkeen, kun Alankomaiden ja Iranin kansalainen vangittiin. Iranin hallitus ei tunnusta kaksoiskansalaisuuden omaavien Alankomaiden kansalaisuutta. Tämän vuoksi Alankomaiden diplomaatit eivät ole voineet keskustella kyseisen henkilön kanssa, kuten eivät myöskään hänen asianajajansa. Alankomaiden hallitus toimii kaikkialla maailmassa vangittuina olevien kansalaisten puolesta riippumatta siitä, millaisesta tapauksesta kulloinkin on kyse. Kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on perustuslaillinen velvoite. Kysymys on merkityksellinen kaikille jäsenvaltioille ja siihen olisi puututtava EU:n laajuisesti Iranin osalta antamalla ihmisoikeuksille tärkeämpi sija asialistallamme. Puhumme tänä päivänä ihmisistä – naisista ja yksilöistä –, joiden elämä on käytännössä ohi, vaikka he vielä ovatkin elossa. Zahra ja Sakineh eivät poikkea niistä tuhansista Iranissa vangituista, jotka tunnetaan huonommin ja joista saattaa tuntua siltä, ettei heidän äänensä tule kuulluksi. Iranin hallituksen olisi käsitettävä, että jyrkkien puheiden, sotilasteknologian tai joustamattomien rangaistusten avulla ei päästä eroon Iranin itse aiheutetusta eristyneisyydestä saati viedä maata eteenpäin. Sen sijaan kansalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen perustuva legitimiteetti herättää kunnioitusta ja lisää uskottavuutta kansainvälisen yhteisön keskuudessa. Oikeudenmukaisuus ja turvallisuus ovat itse asiassa saman kolikon kaksi puolta: ihmisiä, jotka hirttävät lapsia, jotka sensuroivat ja raiskaavat järjestelmällisesti ja jotka kivittävät naisia, ei voi jättää rankaisematta. Kun käännymme Iranin puoleen, elvyttäkäämme ihmisoikeusvuoropuhelu siten, että EU lähettää vahvan viestin muustakin kuin euroon ja sanktioihin liittyvistä kysymyksistä ja haastaa Iranin sen kannalta arkaluonteisimmassa ja meidän kannaltamme keskeisimmässä kysymyksessä – ihmisoikeuksissa ja perusvapauksissa – sekä liittää seuraamuksia näihin asioihin liittyviin väärinkäytöksiin."@fi7
"Madame la Présidente, nous, Européens, sommes particulièrement émus par la situation des droits de l’homme en Iran, non seulement parce que nous considérons que l’UE est une communauté de valeurs et parce que nous croyons en un monde sans peine de mort, mais aussi parce que nous savons parfaitement, aujourd’hui, que derrière les chiffres se trouvent des individus. Au moins 388 personnes ont été exécutées en Iran, rien qu’en 2009. Toutes ces morts ont pour but de dissuader une génération de réclamer la liberté, mais en fait, elles ne font que l’encourager à continuer. Ces dernières semaines, un vif débat sur les droits de l’homme en Iran a éclaté aux Pays-Bas à la suite de l’emprisonnement d’une citoyenne irano-néerlandaise. Le gouvernement iranien ne reconnaît pas la citoyenneté néerlandaise des binationaux. Les diplomates néerlandais n’ont donc pas été en mesure de parler avec cette personne, pas plus que ses avocats. Le gouvernement néerlandais s’engage auprès de tous ses citoyens emprisonnés dans le monde entier, quel que soit le crime dont on les accuse. Il est tenu par la constitution d’assurer le bien-être de ses citoyens. Cette affaire qui concerne tous les États membres devrait être abordée au niveau de l’UE, en accordant une plus grande priorité aux droits de l’homme dans nos relations avec l’Iran. Nous parlons aujourd’hui de personnes - de femmes et d’individus - dont les vies sont bel et bien finies, même si elles restent en vie. Zahra et Sakineh ne font pas exception aux milliers de prisonniers en Iran qui sont moins connus et qui peuvent avoir l’impression que leurs voix ne sont pas entendues. Le gouvernement iranien devrait bien comprendre que la dureté de son langage, sa technologie militaire ou sa rigidité en période de sanctions ne mettront pas fin à l’isolement du pays et ne le feront pas progresser. À l’inverse, la légitimité découlant du bien-être de ses citoyens lui vaudrait respect et crédibilité auprès de la communauté internationale. La justice et la sécurité sont en fait les deux faces d’une même pièce. Il ne peut y avoir d’impunité pour les gens qui pendent des enfants, qui censurent et violent systématiquement et qui lapident les femmes. Lorsque nous nous adressons à l’Iran, faisons en sorte de raviver le dialogue sur les droits de l’homme, de manière à ce que l’UE envoie un message fort, en plus de celui de l’euro et des sanctions, qu’elle engage avec l’Iran le débat le plus délicat et, à nos yeux, le plus crucial - celui des droits de l’homme et des libertés fondamentales - et qu’elle agisse conséquemment aux méfaits commis."@fr8
". – Elnök asszony, európaiként nem egyszerűen csak megrendítőnek találjuk az iráni emberi jogi helyzetet; nem csak arról van szó, hogy értékközösségnek tartjuk az EU-t, és hiszünk egy halálbüntetés nélküli világban; arról van szó, hogy ma már nagyon is tisztában vagyunk vele, hogy a számok mögött emberek állnak. Csak 2009-ben legalább 388 embert végeztek ki Iránban. Azért kellett meghalniuk, hogy egy egész nemzedéket visszarettentsenek a szabadság követelésétől; haláluk azonban sokkal több ember lelkébe önt bátorságot. Az utóbbi hetekben egy holland-iráni állampolgár bebörtönzése kapcsán élénk vita bontakozott ki Hollandiában az iráni emberi jogi helyzetről. Az iráni kormány nem ismeri el a kettős állampolgár holland állampolgárságát. Így aztán nem csak a holland diplomaták nem beszélhettek a szóban forgó hölggyel, hanem ügyvédei sem. A holland kormány a világ minden táján, ügyük körülményeitől függetlenül gondját viseli bebörtönzött állampolgárainak. Alkotmányos kötelezettsége, hogy gondoskodjon állampolgárai jólétéről. Ez a kérdés minden tagállam számára fontos, Iránnal EU-szinten kellene megtárgyalni, kiemeltebb helyet adva napirendünkön az emberi jogoknak. Ma olyan emberekről – nőkről és egyénekről – van szó, akik számára gyakorlatilag véget ért az élet, bár még életben vannak. Zahra és Szakine nem kivétel, több ezer hasonló, de kevésbé ismert fogoly sínylődik iráni börtönökben, aki úgy érezheti, hogy az ő hangja nem hallatszik el idáig. Az iráni kormánynak fel kellene ismernie, hogy a kemény hangvétel, a haditechnika és a szankciókkal szembeni rendíthetetlenség nem vezeti ki az országot az önként vállalt elszigeteltségből, és a fejlődését sem szolgálja. A nemzetközi közösség tiszteletét inkább azzal vívhatja ki, azáltal válhat hitelessé, hogy állampolgárai jólétéről gondoskodva szerez legitimitást. A jogérvényesülés és a biztonság ugyanazon érem két oldala. Nem élvezhetnek büntetlenséget azok, akik gyerekeket akasztatnak fel, akik következetesen cenzúráznak, akik nemi erőszakot követnek el, és akik nőket köveznek meg. Iránhoz szólva elevenítsük fel az emberi jogokról folytatott párbeszédet, hogy az EU az eurón és a szankciókon túl is erős jelzést adhasson, és ezen az Irán számára igen érzékeny, számunkra pedig igen alapvető ponton – az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok terén – vonja be az együttműködésbe Iránt, következményeket rendelve a jogsértésekhez."@hu11
"Signora Presidente, come europei, siamo particolarmente turbati per la situazione dei diritti umani in Iran, non solo perché consideriamo l’Unione europea come comunità di valori e perché crediamo che la pena di morte non debba più esistere nel mondo, ma anche perché conferiamo il giusto valore alle persone al di là dei dati statistici. Solo nel 2009 sono state giustiziate almeno 388 persone in Iran. Giustiziando queste persone, si voleva impedire ad un’intera generazione di affermare le proprie istanze di libertà. In realtà, però, l’effetto sortito è stato esattamente l’opposto. Nelle ultime settimane si è accesa una vivace discussione in Olanda sui diritti umani in Iran a seguito dell’arresto di una cittadina iraniano-olandese. Il governo iraniano non riconosce la cittadinanza olandese in caso di doppia nazionalità. Pertanto i diplomatici olandesi non hanno potuto parlare con lei e nemmeno i suoi avvocati sono riusciti ad avere un colloquio. Il governo olandese si tiene in contatto con i suoi cittadini che si trovano in carceri estere a prescindere dal caso specifico. La costituzione infatti prevede l’obbligo di garantire il benessere dei cittadini. La questione riguarda tutti gli Stati membri e dovrebbe essere affrontata a livello comunitario in relazione all’Iran, conferendo una posizione più prominente ai diritti umani nella nostra agenda. Oggi parliamo di persone – donne e uomini – la cui vita è finita, anche se materialmente sono ancora vive. Zahra e Sakineh sono nella stessa situazione di migliaia di prigionieri in Iran che sono meno noti e che probabilmente sanno che la loro voce rimarrà inascoltata. Il governo iraniano deve comprendere che le dichiarazioni dure, la tecnologia militare o la resistenza alle sanzioni non romperanno l’isolamento del paese e non determineranno alcun progresso. Anzi, la legittimità che nasce quando si garantisce il benessere dei cittadini è fonte di rispetto e di credibilità nella comunità internazionale. La giustizia e la sicurezza, in realtà, sono due facce della stessa medaglia. Non può esserci impunità per chi fa impiccare i bambini, per chi pratica sistematicamente la censura, per chi commette stupri e uccide le donne lapidandole. Nei confronti dell’Iran dobbiamo ravvivare il dialogo sui diritti umani in modo che l’Unione europea invii un segnale forte, oltre a quello dell’euro e delle sanzioni, e ottenga l’impegno dell’Iran sul punto più delicato e fondamentale, ossia i diritti umani e le libertà fondamentali, rendendone punibili gli abusi."@it12
"Ponia pirmininke, mus ypač sujaudino žmogaus teisių padėtis Irane ne tik todėl, kad ES laikome vertybių bendrija ir kad tikime pasauliu be mirties bausmės, bet taip pat todėl, kad šiandien labai gerai suvokiame, kad už skaičių slypi žmonės. Vien per 2009 m. mirties nuosprendis buvo įvykdytas 388 žmonėms Irane. Šiomis atskiromis mirtimis siekiama vieną žmonių kartą atbaidyti nuo laisvės reikalavimo, tačiau iš tikrųjų jos įkvepia dar daugiau žmonių. Po to, kai buvo įkalinta Nyderlandų ir Irano pilietė per pastarąsias savaites Nyderlanduose kilo audringa diskusija apie žmogaus teises Irane. Irano vyriausybė nepripažįsta dvigubos Nyderlandų pilietybės. Todėl nei Nyderlandų diplomatai, nei advokatai negalėjo pasikalbėti su įkalintąja. Nyderlandų vyriausybė sprendžia savo piliečių, patekusių į kalėjimą bet kurioje pasaulio šalyje, klausimą nepriklausomai nuo bylos pobūdžio. Tokia jos konstitucinė pareiga − užtikrinti savo piliečių gerovę. Šis klausimas rūpi visoms valstybėms narėms ir turėtų būti keliamas visoje ES jai bendraujant su Iranu, žmogaus teisių problemai skiriant svarbesnę vietą mūsų darbotvarkėje. Šiandien kalbame apie žmones – moteris ir asmenis – kurių gyvenimas iš esmės baigtas, net jeigu jie vis dar gyvi. Zahra ir Sakineh nėra išimtys: Irane yra tūkstančiai kalinių, kurie yra mažiau žinomi ir kuriems gali atrodyti, kad jų balsų niekas negirdi. Irano vyriausybė turėtų suvokti, kad šalies saviizoliavimo negalima užbaigti, taip pat pažangos siekti nepalenkiama kalba, karo technologijomis ir atsparumu taikomoms sankcijoms. Kita vertus, teisėtumas, kylantis iš piliečių gerovės užtikrinimo, yra vertas tarptautinės bendruomenės pagarbos ir pasitikėjimo. Iš tikrųjų teisingumas ir saugumas yra dvi tos pačios monetos pusės. Vaikus kariantys, nuolat cenzūruojantys ir žaginantys, moteris akmenimis užmušantys žmonės negali likti nebaudžiami. Kreipdamiesi į Iraną, atnaujinkime dialogą dėl žmogaus teisių, kad be jau taikomų piniginių ir kitų sankcijų ES nusiųstų stiprų signalą ir įpareigotų Iraną spręsti savo jautriausią ir mums pagrindinį klausimą dėl žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių ir susietų padarinius su jų pažeidimu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Tā kā mēs esam eiropieši, mūs ļoti iespaido cilvēktiesību situācija Irānā ne tikai tāpēc, ka mēs Eiropas Savienību uzskatām par kopību, kurai ir savas vērtības, un ticam, ka pasaule var pastāvēt bez nāvessodiem, bet arī tāpēc, ka šodien mēs visi spējam aiz skaitļiem saskatīt cilvēkus. Tikai 2009. gadā vien vismaz 388 cilvēki Irānā tika notiesāti uz nāvi. Pasludinot nāves spriedumus šiem cilvēkiem, bija iecerēts apspiest veselas paaudzes brīvības saucienus, bet patiesībā tie iedvesmoja masas vēl vairāk. Kad Irānā tika arestēta Nīderlandes un Irānas pilsone, Holandē uzvirmoja dzīva diskusija par cilvēktiesībām Irānā. Irānas valdība neatzīst Nīderlandes piešķirto dubultpilsonību. Tādēļ ar nevar sazināties ne Nīderlandes diplomāti, ne viņas advokāti. Nīderlandes valdība sazinās ar saviem cietumos ieslodzītajiem pilsoņiem visā pasaulē neatkarīgi no tā, par ko viņi ir apsūdzēti. Valstij ir pienākums nodrošināt savu pilsoņu labklājību, un tas ir noteikts valsts konstitūcijā. Šis jautājums skar visas dalībvalstis, un saistībā ar Irānu tas būtu jārisina visā Eiropas Savienībā. Tādējādi cilvēktiesībām tiktu piešķirta svarīgāka nozīme mūsu darba kārtībā. Šodien mēs runājam par cilvēkiem — sievietēm un atsevišķiem vīriešiem —, kuru dzīves faktiski jau ir beigušās, kaut arī viņi vēl aizvien ir dzīvi. kundze un kundze nav izņēmums starp tūkstošiem ieslodzīto Irānā, kas ir mazāk zināmi un kam varbūt liekas, ka viņu balsis netiks sadzirdētas. Irānas valdībai būtu jāsaprot, ka ar skarbu valodu, militāro tehnoloģiju vai pretdarbību sankciju piemērošanas laikā tā neizkļūs no pašizolācijas un nevirzīsies uz priekšu. Starptautiskajā sabiedrībā cieņu un uzticību drīzāk var iegūt, ar likumu nodrošinot savu pilsoņu labklājību. Taisnīgums un drošība būtībā ir vienas monētas divas puses. Nevar palikt bez soda tie, kas pakar bērnus, kas sistemātiski uzrauga tikumus, kas izvaro un nomētā sievietes ar akmeņiem. Atjaunosim cilvēktiesību dialogu ar Irānu un līdztekus ES mājieniem par eiro un sankcijām iesaistīsim Irānu sarunās par visjutīgākajiem un vissvarīgākajiem pamatjautājumiem — cilvēktiesībām un pamatbrīvībām —, kā arī norādīsim, kādas sekas būs to ļaunprātīgai pārkāpšanai."@lv13
"Madam President, as Europeans, we are particularly moved by the human rights situation in Iran, not only because we consider the EU to be a community of values and believe in a world without the death penalty, but also because today we are all too aware of the individuals behind the numbers. At least 388 people were executed in Iran in 2009 alone. These individual deaths are meant to deter a generation in their calls for freedom, but in fact they inspire a multitude more. In recent weeks, a lively discussion about human rights in Iran erupted in the Netherlands when a Dutch-Iranian citizen was imprisoned. The Iranian Government does not recognise the Dutch citizenship of dual nationals. Therefore, Dutch diplomats have not been able to speak with this person, and neither have her lawyers. The Dutch Government engages with citizens in prisons all over the world regardless of their cases. It is a constitutional obligation to provide for the well-being of its citizens. This issue matters to all Member States and should be addressed EU-wide in relation to Iran, giving human rights a more prominent position on our agenda. Today we are talking about people – women and individuals – whose lives are effectively over, even if they are still alive. Zahra and Sakineh are no exception to the thousands of prisoners in Iran who are less known and who may feel as though their voices are not heard. The Iranian Government should realise that tough language, military technology or resilience in times of sanctions will not end the country’s self-isolation or move it forward. Rather, the legitimacy derived from providing for the well-being of citizens earns respect and credibility in the international community. Justice and security are actually two sides of the same coin. There cannot be impunity for people who hang children, who systematically censor and rape, and who stone women. When addressing Iran, let us revive the human rights dialogue so that the EU sends a strong signal, besides that of the euro and of sanctions, and engages Iran on its most sensitive and our most fundamental point – human rights and fundamental freedoms – and attaches consequences to their abuse."@mt15
"Madam President, as Europeans, we are particularly moved by the human rights situation in Iran, not only because we consider the EU to be a community of values and believe in a world without the death penalty, but also because today we are all too aware of the individuals behind the numbers. At least 388 people were executed in Iran in 2009 alone. These individual deaths are meant to deter a generation in their calls for freedom, but in fact they inspire a multitude more. In recent weeks, a lively discussion about human rights in Iran erupted in the Netherlands when a Dutch-Iranian citizen was imprisoned. The Iranian Government does not recognise the Dutch citizenship of dual nationals. Therefore, Dutch diplomats have not been able to speak with this person, and neither have her lawyers. The Dutch Government engages with citizens in prisons all over the world regardless of their cases. It is a constitutional obligation to provide for the well-being of its citizens. This issue matters to all Member States and should be addressed EU-wide in relation to Iran, giving human rights a more prominent position on our agenda. Today we are talking about people – women and individuals – whose lives are effectively over, even if they are still alive. Zahra and Sakineh are no exception to the thousands of prisoners in Iran who are less known and who may feel as though their voices are not heard. The Iranian Government should realise that tough language, military technology or resilience in times of sanctions will not end the country’s self-isolation or move it forward. Rather, the legitimacy derived from providing for the well-being of citizens earns respect and credibility in the international community. Justice and security are actually two sides of the same coin. There cannot be impunity for people who hang children, who systematically censor and rape, and who stone women. When addressing Iran, let us revive the human rights dialogue so that the EU sends a strong signal, besides that of the euro and of sanctions, and engages Iran on its most sensitive and our most fundamental point – human rights and fundamental freedoms – and attaches consequences to their abuse."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jako Europejczyków sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie szczególnie nas porusza i to nie tylko dlatego, że uważamy UE za wspólnotę wartości i wierzymy w świat pozbawiony kary śmierci, ale również dlatego, że w dniu dzisiejszym jesteśmy wszyscy szczególnie świadomi istnień ludzkich, które kryją się za liczbami. Tylko w 2009 roku w Iranie wykonano wyroki na co najmniej 388 osobach. Śmierć tych osób powstrzymuje całe pokolenie przed zabieganiem o własną wolność, inspirując w rzeczywistości całe rzesze ludzi. W ostatnich tygodniach, wskutek osadzenia w więzieniu holendersko-irańskiej obywatelki, w Niderlandach rozgorzała ożywiona dyskusja na temat praw człowieka w Iranie. Rząd Iranu nie uznaje holenderskiego obywatelstwa w przypadku osób posiadających obywatelstwo dwóch krajów. Holenderscy dyplomaci nie mogli zatem porozmawiać ani z tą osobą, ani z jej prawnikami. Rząd holenderski angażuje się w sprawy swoich obywateli więzionych na całym świecie bez względu na okoliczności zatrzymania. Dbałość o dobro swoich obywateli to obowiązek konstytucyjny. Sprawa ta dotyczy wszystkich państw członkowskich i problem wobec Iranu należy rozwiązać na skalę całej UE, nadając prawom człowieka ważniejszą pozycję w naszej strategii. Dzisiaj rozmawiamy o ludziach – o kobietach i pojedynczych osobach, których życie ostatecznie dobiegło końca, nawet jeżeli jeszcze nie zostały go pozbawione. Zahra i Sakineh nie stanowią wyjątku wśród tysięcy więźniów w Iranie, którzy są mniej znani i którzy mają prawo uważać, że ich głosy są niesłyszalne. Rząd Iranu powinien sobie uzmysłowić, że za sprawą języka, technologii wojskowej czy odporności w czasach sankcji nie położy kresu odizolowaniu swojego kraju ani nie zapewni w nim postępu. Szacunek i wiarygodność we wspólnocie międzynarodowej zapewni mu raczej prawomocność wynikająca z dbałości o dobre samopoczucie swoich obywateli. Sprawiedliwość i bezpieczeństwo to w rzeczywistości dwie strony tej samej monety. Ludzie, którzy wieszają dzieci, systematycznie stosują zakazy i dopuszczają się gwałtów oraz kamienują kobiety, nie mogą pozostawać bezkarni. Zajmując się sprawą Iranu, wznówmy dialog na temat praw człowieka, aby UE mogła wysłać wyraźny sygnał, wykraczający poza samą walutę euro i sankcje, angażując Iran w najwrażliwszą dla niego i najważniejszą dla nas sprawę, jaką są prawa człowieka i podstawowe wolności, określając jednocześnie konsekwencje nadużyć w tych obszarach."@pl16
"Senhora Presidente, como europeus, sentimo-nos particularmente impressionados com a situação dos direitos humanos no Irão, não apenas por considerarmos a UE como uma comunidade de valores e por acreditarmos num mundo sem pena de morte, mas também porque actualmente estamos cientes dos indivíduos por detrás dos números. Só em 2009, foram executadas no Irão pelo menos 388 pessoas. Estas mortes individuais têm como finalidade desencorajar os apelos à liberdade de uma geração, mas na realidade inspiram muitos mais. Nas últimas semanas, estalou nos Países Baixos um aceso debate sobre os direitos humanos no Irão, quando uma cidadã holandesa-iraniana foi presa. O Governo iraniano não reconhece a cidadania holandesa de pessoas com dupla nacionalidade. Por conseguinte, os diplomatas holandeses não puderam falar com esta pessoa, e o mesmo aconteceu com os seus advogados. O Governo holandês mantém um envolvimento com cidadãos em prisões de todo o mundo, independentemente dos seus processos. Velar pelo bem-estar dos seus cidadãos é uma obrigação constitucional. Esta questão diz respeito a todos os Estados-Membros e deveria ser abordada ao nível da UE relativamente ao Irão, dando aos direitos humanos uma posição mais proeminente na nossa agenda. Hoje estamos a falar de pessoas – mulheres e indivíduos – cujas vidas estão destruídas, mesmo que elas continuem vivas. Zahra e Sakineh não são excepção entre os milhares de prisioneiros no Irão, que são menos conhecidos e que sentem possivelmente que as suas vozes não são ouvidas. O Governo iraniano deveria perceber que a linguagem agressiva, a tecnologia militar e a resiliência em tempo de sanções não porão fim ao auto-isolamento do país nem o farão avançar. Pelo contrário, a legitimidade que deriva do zelar pelo bem-estar dos cidadãos conquista respeito e credibilidade entre a comunidade internacional. A justiça e a segurança são, aliás, duas faces da mesma moeda. Não pode haver impunidade para pessoas que enforcam crianças, que censuram e violam de forma sistemática e que apedrejam mulheres. Ao abordar o Irão, devemos relançar o diálogo sobre os direitos humanos, de forma que a UE envie um sinal forte, para além do que se prende com o euro e as sanções, envolva o Irão na sua questão mais delicada, que é também a nossa questão fundamental –os direitos humanos e as liberdades fundamentais –, e impute consequências à sua violação."@pt17
"Dnă președintă, ca europeni, suntem emoționați în mod special de situația drepturilor omului din Iran, nu doar pentru că noi considerăm UE ca fiind o comunitate de valori și credem într-o lume fără pedeapsa cu moartea, ci și pentru că astăzi cunoaștem cu toții persoanele care sunt în spatele acestor numere. Numai în 2009 au fost executate cel puțin 388 de persoane în Iran. Aceste morți sunt menite a descuraja apelurile pentru libertate ale unei întregi generații, însă, de fapt, ele nu fac decât să îi inspire pe și mai mulți. În ultimele săptămâni, în Olanda au avut loc discuții intense în legătură cu drepturile omului în Iran, atunci când un cetățean olandezo-iranian a fost închis. Guvernul iranian nu recunoaște cetățenia olandeză a conaționalilor cu dublă cetățenie. Prin urmare, diplomații olandezi nu au putut vorbi cu această persoană, dar nici avocatul său. Guvernul olandez se implică în situația cetățenilor săi închiși din toată lumea, indiferent de cazurile lor. Asigurarea bunăstării cetățenilor reprezintă o obligație constituțională. Acest subiect este relevant pentru toate statele membre și ar trebui soluționat la nivelul UE în relațiile pe care le are cu Iranul, acordând drepturilor omului o poziție mai însemnată în agenda noastră. Astăzi vorbim despre persoane – femei și bărbați – ale căror vieți practic s-au încheiat, chiar dacă ei trăiesc în continuare. Zahra și Sakineh nu sunt cu nimic mai presus de miile de prizonieri din Iran care sunt mai puțin cunoscuți și care simt poate că vocile lor nu sunt auzite. Guvernul iranian trebuie să înțeleagă că limbajul dur, tehnologia militară sau rezistența pe timpul sancțiunilor nu vor duce la autoizolarea țării și nu o vor face să avanseze. Mai degrabă legitimitatea rezultată din asigurarea bunăstării cetățenilor generează respect și credibilitatea din partea comunității internaționale. Justiția și securitatea sunt fețele aceleiași monede. Persoanele care spânzură copii, care impun în mod sistematic cenzuri și violează sau care lapidează femei nu pot rămâne nepedepsite. Atunci când ne adresăm Iranului, haideți să resuscităm dialogul asupra drepturilor omului, astfel încât UE să transmită un semnal puternic, pe lângă cel al euro și al sancțiunilor, și să determine Iranul să își ia un angajament în legătură cu problema sa cea mai delicată și elementară – drepturile și libertățile fundamentale –atașând consecințe pentru încălcarea acestora."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, my Európania sme osobitne pohnutí situáciou v oblasti ľudských práv v Iráne nielen preto, že považujeme EÚ za spoločenstvo hodnôt a veríme v svet bez trestu smrti, ale aj preto, že si v dnešnej dobe až príliš uvedomujeme jednotlivcov, ktorí sa skrývajú za číslami. Len v roku 2009 bolo v Iráne popravených najmenej 388 ľudí. Tieto jednotlivé úmrtia mali odradiť príslušníkov jednej generácie od toho, aby požadovali slobodu, ale v skutočnosti sa stali inšpiráciou pre mnohých ďalších. V priebehu posledných týždňov prepukla v Holandsku živá diskusia o ľudských právach v Iráne, keď bola uväznená holandsko-iránska občianka. Iránska vláda neuznáva holandské dvojité občianstvo. Z toho dôvodu nemohli holandskí diplomati, ako ani jej právnici, hovoriť s touto osobou. Holandská vláda sa angažuje v prípadoch svojich občanov vo väzeniach na celom svete bez ohľadu na to, o aký prípad ide. Ústavnou povinnosťou je zabezpečiť blaho svojich občanov. Táto otázka má význam pre všetky členské štáty a mala by sa v súvislosti s Iránom rozšíriť po celej EÚ s cieľom prideliť ľudským právam významnejšie postavenie v rámci nášho programu. Dnes rozprávame o ľuďoch – ženách a jednotlivcoch –, ktorých životy sa v skutočnosti skončili napriek tomu, že sú ešte nažive. Zahrá a Sakíne nie sú žiadnou výnimkou z tisícov väzňov v Iráne, ktorí sú menej známi a ktorí môžu mať pocit, že ich hlas nikto nepočuje. Iránska vláda by si mala uvedomiť, že nekompromisný postoj, vojenská technológia alebo neoblomnosť v dobe sankcií neukončí samoizoláciu krajiny, ani ju neposunie dopredu. Legitímnosť založená na zabezpečovaní blaha občanov si skôr získa rešpekt a dôveryhodnosť v medzinárodnom spoločenstve. Spravodlivosť a bezpečnosť sú vlastne dve strany jednej mince. Pre ľudí, ktorí vešajú deti, systematicky cenzurujú a znásilňujú a ktorí kameňujú ženy, nesmie existovať beztrestnosť. Keď sa budeme venovať Iránu, obnovme dialóg o ľudských právach, aby EÚ okrem eura a sankcií vyslala silný signál a zapojila Irán do najcitlivejšej a našej najzákladnejšej otázky – ľudské práva a základné slobody – a spojila ich zneužívanie s následkami."@sk19
"Gospa predsednica, kot Evropejce nas še zlasti ganejo razmere na podorčju človekovih pravic v Iranu, ne le zato, ker menimo, da je EU skupnost vrednost in verjamemo v svet brez smrtne kazni, ampak tudi zato, ker se danes še predobro zavedamo posameznikov za številkami. Samo leta 2009 je bilo v Iranu usmrčenih vsaj 388 ljudi. Te smrti posameznikov so namenjene odvračanju generacije od njihovih pozivov k svobodi, a dejansko množice še bolj navdihujejo. V zadnjih tednih je na Nizozemskem izbruhnila živahna razprava o človekovih pravicah v Iranu, ko so zaprli nizozemsko-iranska državljanka. Iranska vlada ne priznava nizozemskega državljanjstva ljudi z dvojnim državljanstvom. Zato nizozemski diplomati niso mogli govoriti s to osebo in tudi ne njeni odvetniki. Nizozemska vlada sodeluje z državljani povsod po svetu, ne glede na to, kakšni so njihovi primeri. Ustavna dolžnost je poskrbeti za blaginjo državljanov. To vprašanje je pomembno za vse države članice in bi ga bilo treba v zvezi z Iranom obravnavati na ravni EU, človekove pravice pa bi morale na naši agendi dobiti bolj viden položaj. Danes govorimo o ljudeh – ženskah in posameznikih –, katerih življenja so se dejansko končala, čeprav so še vedno živi. Zahra in Sakineh nista nikakršni izjemi za več tisoč zapornikov v Iranu, ki so manj znani in ki se morda počutijo, kot da nihče ne sliši njihovih glasov. Iranska vlada bi morala spoznati grob jezik, vojaška tehnologija ali odpor med sankcijami ne bosta pripeljala do konca samoizolacije države ali jo pomaknila naprej. Prej si zakonitost, ki izhaja iz zagotavljanja blaginje državljanov zasluži spoštovanje in verodostojnost v mednarodni skupnosti. Pravičnost in varnost sta dejansko dve strani istega kovanca. Ljudje, ki obešajo otroke, ki sistematično cenzurirajo in posiljujejo in ki kamenjajo ženske, ne morejo ostati nekaznovani. Ko se obračamo na Iran, moramo obnoviti dialog o človekovih pravicah, da bo EU poslala močan signal, poleg signala eura in sankcij, in Iran obvezala k njegovi najbolj občutljivi in naši temeljni zadevi – človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam – in njihovemu zlorabljanju pripisala posledice."@sl20
"Fru talman! Som européer är vi särskilt berörda av situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, inte bara för att vi anser att Europeiska unionen är en gemenskap av värderingar och tror på en värld utan dödsstraff, utan även för att vi idag är alltför medvetna om individerna bakom siffrorna. Minst 388 personer avrättades i Iran enbart under 2009. Dessa individers död är tänkta att avskräcka en generation i deras rop på frihet men i stället inspirerar de den stora massan. Under de senaste veckorna har en livlig diskussion pågått i Nederländerna om människorättssituationen i Iran eftersom en nederländsk-iransk medborgare har arresterats. Den iranska regeringen erkänner inte det nederländska medborgarskapet hos medborgare med dubbel nationalitet. Därför har varken nederländska diplomater eller hennes advokater kunnat prata med fången. Den nederländska regeringen engagerar sig i fall över hela världen där deras medborgare sitter fängslade oavsett deras brott. Det är en författningsmässig skyldighet att se till sina medborgares välbefinnande. Denna fråga är viktig för alla medlemsstater och bör hanteras på EU-nivå i förhållande till Iran. Människorättsfrågorna behöver få en mer framträdande roll på vår dagordning. I dag talar vi om personer – kvinnor och individer – vars liv i själva verket är över, även om de fortfarande är vid liv. Zahra Bahrami och Sakineh Mohammadi-Ashtiani är inga undantag från de tusentals fångar i Iran som är mindre kända och som kan känna det som om deras röster inte blir hörda. Den iranska regeringen borde inse att hårda ord, militärteknik eller återhämtningsförmåga vid sanktioner inte kan bryta landets självisolering eller föra utvecklingen framåt i landet. Det är i stället legitimiteten i att se till sina medborgares välbefinnande som förtjänar respekt och trovärdighet i världssamfundet. Rättvisa och säkerhet är faktiskt två sidor av samma mynt. Det kan inte finnas någon straffrihet för personer som hänger barn, som systematiskt censurerar och våldtar och stenar kvinnor till döds. När vi vänder oss till Iran, låt oss återupprätta en människorättsdialog så att EU skickar en stark signal, förutom signalen om euro och sanktioner, och se till att vi engagerar Iran i dess mest känsliga och vår mest grundläggande fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt visa vilka konsekvenser människorättskränkningar får."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,10,3,13,4,21,9,17
"Zahra"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph