Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.18.1-171"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, distingués membres du Parlement, comme ma collègue la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, ne peut pas être présente, je me permets de présenter, en concertation avec elle et au nom de la Commission, les déclarations suivantes. Permettez-moi de vous assurer que l’Union européenne et ses États membres continueront à condamner les violations des droits de l’homme en Iran aussi longtemps qu’elles persisteront, que ce soit à travers des contacts bilatéraux, des déclarations publiques ou dans le cadre de contacts multilatéraux. La situation des droits de l’homme en Iran est un sujet d’extrême préoccupation. Au cours des derniers mois, la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses services se sont à plusieurs reprises prononcés sur les violations des droits de l’homme dans ce pays. Beaucoup d’entre vous ont fait de même. Il est indispensable que nous continuions à dénoncer ces pratiques inhumaines, d’un autre temps, qui ont, hélas, encore cours en Iran. Une déclaration de l’Union européenne, publiée en juin dernier, a appelé l’Iran à respecter la liberté d’expression, à respecter le droit à un procès équitable et à cesser toute discrimination contre les minorités religieuses et ethniques ainsi qu’envers les femmes. La peine de mort et les droits des minorités ont fait l’objet de nombreuses autres déclarations de l’Union européenne cette année. L’Union européenne n’exige pas de l’Iran davantage que de tout autre pays. Nous appelons simplement ses autorités, tant par des déclarations publiques que par des démarches confidentielles des représentations diplomatiques, à respecter les droits des citoyens, ainsi que les autorités iraniennes s’y sont engagées en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme. Ma collègue, la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses représentants officiels à Bruxelles et à Téhéran ont attaché la plus grande attention à la situation de Mme Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Le 6 juillet, la haute représentante/vice-présidente a publié une déclaration demandant clairement aux autorités iraniennes de réexaminer le cas de Mme Mohammadi-Ashtiani ainsi que de plusieurs autres personnes, dont les condamnations à mort ont été prononcées en violation manifeste des normes internationales, et ce dans un pays où la peine capitale reste malheureusement encore légale. L’affaire a également été soulevée par la voie diplomatique auprès des autorités iraniennes. La seule idée de la lapidation est si barbare que notre condamnation doit rester totale et être réaffirmée avec la plus grande fermeté jusqu’à ce que de telles pratiques soient enfin révolues. L’Union européenne a également évoqué directement avec le gouvernement iranien le cas de Mme Zahra Bahrami, dont l’arrestation est liée aux troubles survenus pendant les célébrations de l’Achoura en décembre 2009. L’Union européenne a insisté sur le fait que Mme Bahrami, citoyenne de nationalités iranienne et néerlandaise, devrait bénéficier d’un procès équitable, ouvert et transparent. En tant que citoyenne européenne, Mme Bahrami doit pouvoir également pleinement bénéficier de l’assistance consulaire et juridique. La haute représentante continuera à suivre le cas de Mme Bahrami de très près, en collaboration avec les représentants diplomatiques de l’Union européenne à Téhéran."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, protože zde má kolegyně, vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová, dnes nemůže být přítomna, dovolím si vám ve spolupráci s ní a jménem Komise předložit následující prohlášení. Mohu vás ujistit, že Evropská unie a její členské státy budou nadále odsuzovat porušování lidských práv v Íránu, dokud k němu bude docházet, ať už prostřednictvím bilaterálních vztahů, veřejných prohlášení nebo v rámci mnohostranných kontaktů. Stav lidských práv v Íránu vzbuzuje velké obavy. Vysoká představitelka/místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová a jí podřízené útvary v několika uplynulých měsících vyjádřily při několika příležitostech stanovisko k porušování lidských práv v této zemi. Řada z vás se zachovala stejně. Je nesmírně důležité, abychom i nadále veřejně odsuzovali tyto nehumánní, zastaralé praktiky, které se bohužel v Íránu dosud používají. Evropská unie vydala v červnu prohlášení, v němž Írán vyzvala k dodržování svobody projevu a práva na spravedlivý proces a k ukončení veškerých forem diskriminace náboženských a etnických menšin, a také žen. Trestu smrti a práv menšin se týkalo i mnoho dalších letošních prohlášení EU. Požadavky Evropské unie na Írán nejsou o nic vyšší než požadavky na kteroukoli jinou zemi. Jednoduše žádáme íránské orgány, aby dostály závazku k dodržování práv občanů, který učinily v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a dalších smluv o lidských právech, a to prostřednictvím veřejných prohlášení i věrohodných postupů diplomatických zástupců. Moje kolegyně, vysoká představitelka/místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová, a její oficiální zástupci v Bruselu a Teheránu věnují maximální pozornost případu Sakíneh Mohammadí-Aštiáníové. Dne 6. července zveřejnila vysoká představitelka/místopředsedkyně prohlášení, v němž jednoznačně vyzývá íránské orgány k opětovnému prošetření případu paní Mohammadí-Aštiáníové a několika dalších lidí, jejichž rozsudky trestu smrti jsou zjevným porušením mezinárodních pravidel, a to v zemi, kde je trest smrti bohužel stále zákonem povolený. O této záležitosti se již s íránskými orgány jednalo v rámci diplomatických vztahů. Pouhá představa kamenování je natolik barbarská, že ji nadále musíme zcela jednoznačně odsuzovat a tento postoj opětovně potvrzovat tím nejdůraznějším možným způsobem, až do doby, kdy budou tyto praktiky zrušeny. Evropská unie rovněž přímo s íránskou vládou jednala o případu Zahry Bahrámíové, zatčené v souvislosti s nepokoji během oslav náboženského svátku Ašura v prosinci 2009. Evropská unie opakovaně zdůrazňuje skutečnost, že paní Bahrámíová je íránsko-nizozemskou občankou a že by se jí mělo dostat spravedlivého, otevřeného a transparentního soudního procesu. Kromě toho by paní Bahrámíová jako evropská občanka měla mít zaručeny neomezené kontakty s konzulátem a zajištěnou právní pomoc. Vysoká představitelka bude případ paní Bahrámíové nadále bedlivě sledovat a spolupracovat na něm s diplomatickými zástupci Evropské unie v Teheránu."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Da min kollega, den højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton, ikke kan være til stede, vil jeg tage mig den frihed at komme med følgende redegørelse, der er udarbejdet i samarbejde med hende og på Kommissionens vegne. Jeg kan forsikre Dem om, at EU og medlemsstaterne fortsat vil fordømme overtrædelser af menneskerettighederne i Iran, så længe de stadig begås, gennem både bilaterale kontakter, offentlige udtalelser og inden for rammerne af multilaterale kontakter. Menneskerettighedssituationen i Iran er meget bekymrende. I løbet af de sidste par måneder har den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton, og hendes embedsmænd gentagne gange udtrykt deres holdning til overtrædelserne af menneskerettighederne i dette land. Mange af Dem har gjort det sammen. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tage afstand fra disse umenneskelige, arkaiske handlinger, der desværre stadig finder sted i Iran. I en erklæring fra juni opfordrede EU Iran til at respektere ytringsfriheden, sikre retten til en retfærdig rettergang og standse al forskelsbehandling af religiøse og etniske mindretal samt af kvinder. Dødststraf og mindretals rettigheder har været emnet for mange andre EU-erklæringer i år. EU kræver ikke mere af Iran end af alle andre lande. Gennem både offentlige udtalelser og fortrolige møder med diplomatiske repræsentanter beder vi blot myndighederne om at respektere deres forpligtelse i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre menneskerettighedstraktater vedrørende borgernes rettigheder. Min kollega, den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton, og hendes officielle repræsentanter i Bruxelles og Teheran har nøje fulgt Sakineh Mohammadi-Ashtianis situation. Den 6. juli offentliggjorde den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen en erklæring, hvor hun opfordrede de iranske myndigheder til at genåbne fru Mohammadi-Ashtiani og flere andres sag. De er alle blevet dømt til døden, hvilket er en åbenbar overtrædelse af de internationale regler, og det i et land, hvor dødsstraf desværre stadig er lovlig. Sagen er allerede rejst over for de iranske myndigheder via diplomatiske kanaler. Selve tanken om stening er så barbarisk, at vi fortsat skal fordømme det betingelsesløst og udtrykke vores fordømmelse på det kraftigste, indtil denne praksis bringes til ophør. EU har også bragt Zahra Bahramis sag direkte op over for den iranske regering. Hendes anholdelse skete i forbindelse med urolighederne under Ashura-festlighederne i december 2009. EU har understreget, at fru Bahrami, der er iransk-nederlandsk borger, skal have en retfærdig og åben rettergang. Som europæisk borger skal fru Bahrami også kunne få fuld adgang til konsulær og juridisk bistand. Den højtstående repræsentant vil fortsat følge hendes sag meget nøje i samarbejde med EU's diplomatiske repræsentanter i Teheran."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da meine Kollegin, die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission, Catherine Ashton, nicht hier sein kann, erlauben Sie mir, in Zusammenarbeit mit ihr und im Namen der Kommission die folgenden Erklärungen abzugeben. Ich darf Ihnen versichern, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nicht davon ablassen werden, Menschenrechtsverletzungen im Iran zu verurteilen, solange sie begangen werden, sei es durch bilaterale Kontakte, öffentliche Erklärungen oder im Rahmen multilateraler Beziehungen. Die Menschenrechtssituation im Iran ist ein Problem, das uns große Sorgen bereitet. In den vergangenen Monaten haben die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission, Catherine Ashton, und ihre Bediensteten zu mehreren Gelegenheiten eine Stellungnahme zu den Menschenrechtsverletzungen in diesem Land abgegeben. Viele von Ihnen haben dasselbe getan. Es ist wichtig, dass wir weiterhin diese unmenschlichen, archaischen Praktiken, die trauriger Weise immer noch im Iran existieren, verurteilen. Eine im Juni veröffentlichte Erklärung der Europäischen Union fordert den Iran auf, die Freiheit der Meinungsäußerung zu respektieren, das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren zu respektieren und jegliche Diskriminierung religiöser und ethnischer Minderheiten und gegenüber Frauen zu beenden. Die Todesstrafe und die Rechte von Minderheiten waren Thema vieler weiterer EU-Erklärungen dieses Jahr. Die Europäische Union fordert vom Iran nicht mehr als von jedem anderen Land. Wir bitten einfach nur die offiziellen Behörden, durch sowohl öffentliche Stellungnahmen als auch diskrete Schachzüge diplomatischer Vertreter die unter dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und in anderen Menschenrechtsverträgen eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu respektieren. Meine Kollegin, die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission, Catherine Ashton, und ihre offiziellen Vertreter in Brüssel und Teheran haben der Situation von Sakineh Mohammadi-Ashtiani größte Aufmerksamkeit gewidmet. Am 6. Juli veröffentliche die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission eine Erklärung, die ganz klar von den iranischen Behörden fordert, den Fall von Frau Mohammadi-Ashtiani und mehrerer anderer Personen, deren Todesurteile unter flagranter Verletzung internationaler Vorschriften verkündet wurden, neu aufzurollen, und dies in einem Land, in dem die Todesstrafe leider immer noch legal ist. Die Angelegenheit ist bereits mit den iranischen Behörden über diplomatische Kanäle angesprochen worden. Das bloße Konzept der Steinigung ist so barbarisch, dass wir es weiter vollständig und absolut verurteilen müssen und unsere Verurteilung weiter aufs Schärfste bekräftigen müssen, bis solche Praktiken endlich abgeschafft werden. Die Europäische Union hat bei der iranischen Regierung auch direkt den Fall von Zahra Bahrami angesprochen, deren Verhaftung in Verbindung mit den Unruhen während des Aschura-Festes im Dezember 2009 steht. Die Europäische Union hat die Tatsache betont, dass Frau Bahrami, eine iranisch-niederländische Staatsbürgerin, einen fairen, offenen und transparenten Prozess bekommen sollte. Als europäische Bürgerin sollte Frau Bahrami auch vollen Zugang zu Konsulats- und Rechtsbeistand haben dürfen. Die Hohe Vertreterin wird Frau Bahramis Fall in Zusammenarbeit mit den diplomatischen Vertretern der Europäischen Union in Teheran weiterhin genauestens verfolgen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εφόσον η συνάδελφος Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Catherine Ashton, δεν μπορεί να παρευρίσκεται, θα πάρω το θάρρος να παρουσιάσω, σε συνεργασία μαζί της και εξ ονόματος της Επιτροπής, τις ακόλουθες δηλώσεις. Σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να καταδικάζουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν για όσο εξακολουθούν να δεσμεύονται ως προς αυτό, είτε μέσω διμερών επαφών και δημόσιων δηλώσεων είτε στο πλαίσιο πολυμερών επαφών. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν είναι θέμα υψίστης ανησυχίας. Κατά τους τελευταίους μήνες, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Catherine Ashton, και οι υπηρεσίες της έχουν εκφράσει, σε πάμπολλες περιστάσεις, άποψη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εν λόγω χώρα. Πολλοί από εσάς έχουν επίσης πράξει το ίδιο. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε αυτές τις απάνθρωπες, απαρχαιωμένες πρακτικές οι οποίες, δυστυχώς, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο Ιράν. Σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, καλείτο το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία έκφρασης, να σεβαστεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και να παύσει όλες τις διακρίσεις σε βάρος των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, αλλά και σε βάρος των γυναικών. Η θανατική ποινή και τα δικαιώματα των μειονοτήτων έχουν αποτελέσει το αντικείμενο πολλών άλλων δηλώσεων της ΕΕ φέτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από το Ιράν ό,τι απαιτεί και από κάθε άλλη χώρα. Απλώς ζητούμε οι αρχές της χώρας αυτής, μέσω τόσο δημόσιων δηλώσεων όσο και εμπιστευτικών κινήσεων από διπλωματικούς εκπροσώπους, να τιμήσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν, βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και άλλων συνθηκών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών. Η συνάδελφός μου, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Catherine Ashton, και οι επίσημοι εκπρόσωποί της στις Βρυξέλλες και την Τεχεράνη έχουν δώσει την ύψιστη σημασία στην κατάσταση της Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Στις 6 Ιουλίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος εξέδωσε δήλωση με την οποία καλούνται σαφώς οι ιρανικές αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση της κ. Mohammadi-Ashtiani και αρκετών άλλων ανθρώπων των οποίων έχουν ανακοινωθεί οι θανατικές ποινές κατά κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων, και τούτο σε μια χώρα στην οποία η θανατική ποινή παραμένει, δυστυχώς, νόμιμη. Το θέμα έχει ήδη τεθεί στις ιρανικές αρχές μέσω διπλωματικών οδών. Η ίδια η ιδέα του λιθοβολισμού είναι τόσο βάρβαρη που πρέπει να συνεχίσουμε να την καταδικάζουμε απόλυτα και απερίφραστα και να επιβεβαιώνουμε αυτήν την καταδίκη μας όσο σθεναρότερα μπορούμε έως ότου καταργηθούν τελικά τέτοιες πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης θέσει ευθέως στην ιρανική κυβέρνηση την υπόθεση της Zahra Bahrami, της οποίας η σύλληψη σχετίζεται με τις ταραχές που σημειώθηκαν κατά τον εορτασμό της Ashura τον Δεκέμβριο του 2009. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει ότι η κ. Bahrami, ολλανδοϊρανή πολίτης, θα πρέπει να τύχει δίκαιης, ανοικτής και διαφανούς δίκης. Ως ευρωπαία πολίτης, η κ. Bahrami θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε προξενική και νομική συνδρομή. Η Ύπατη Εκπρόσωπος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση της κ. Bahrami εκ του σύνεγγυς, σε συνεργασία με τους διπλωματικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, since my colleague, the High Representative and Vice-President of the Commission, Catherine Ashton, cannot be here, I shall take the liberty of presenting, in cooperation with her and on behalf of the Commission, the following statements. May I assure you that the European Union and its Member States will continue to condemn human rights violations in Iran for as long as they are still committed, whether through bilateral contacts, public statements or within the framework of multilateral contacts. The human rights situation in Iran is an issue of great concern. Over the last few months, the High Representative/Vice-President of the Commission, Catherine Ashton, and her services have, on several occasions, expressed an opinion on the human rights violations in that country. Many of you have done the same. It is vital that we continue to denounce these inhumane, archaic practices, which, sadly, still exist in Iran. A European Union declaration, published in June, called on Iran to respect freedom of expression, to respect the right to a fair trial and to stop all discrimination against religious and ethnic minorities, and towards women. Capital punishment and the rights of minorities have been the subject of many other EU declarations this year. The European Union demands no more of Iran than it does of any other country. We are simply asking for its authorities, by means of both public statements and confidential moves by diplomatic representatives, to honour the commitment they made under the International Covenant on Civil and Political Rights and other human rights treaties to respect citizens’ rights. My colleague, the High Representative/Vice-President of the Commission, Catherine Ashton, and her official representatives in Brussels and Tehran have paid the utmost attention to the situation of Sakineh Mohammadi-Ashtiani. On 6 July, the High Representative/Vice-President published a statement clearly calling on the Iranian authorities to re-examine the case of Mrs Mohammadi-Ashtiani and of several other people whose death sentences have been pronounced in flagrant breach of international rules, and this in a country in which capital punishment unfortunately remains legal. The matter has already been raised with the Iranian authorities through diplomatic channels. The very idea of stoning is so barbaric that we must continue to completely and utterly condemn it and to reaffirm our condemnation in the strongest possible terms until such practices are finally abolished. The European Union has also raised directly with the Iranian Government the case of Zahra Bahrami, whose arrest is linked to the disturbances that took place during the Ashura celebrations in December 2009. The European Union has stressed the fact that Mrs Bahrami, an Iranian-Dutch citizen, should have a fair, open and transparent trial. As a European citizen, Mrs Bahrami should also be able to have full access to consular and legal assistance. The High Representative will continue to monitor Mrs Bahrami’s case very closely, in cooperation with the European Union’s diplomatic representatives in Tehran."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, ya que mi colega, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, no puede estar aquí, me tomaré la libertad de presentar, en cooperación con ella y en nombre de la Comisión, los siguientes declaraciones. Puedo asegurarles que la Unión Europea y sus Estados miembros seguirán condenando las violaciones de los derechos humanos en Irán mientras se sigan cometiendo, ya sea a través de contactos bilaterales, declaraciones públicas o en el marco de los contactos multilaterales. La situación de los derechos humanos en Irán es un tema de gran preocupación. En los últimos meses, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, y sus servicios, han manifestado una opinión sobre las violaciones de los derechos humanos en dicho país. Muchos de ustedes han hecho lo mismo. Es vital que sigamos denunciando estas prácticas inhumanas y arcaicas que, por desgracia, todavía existen en Irán. Una declaración de la Unión Europea, publicada en junio, pidió a Irán que respetara la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y que pusiera fin a toda forma de discriminación contra las minorías religiosas y étnicas y también contra las mujeres. La pena capital y los derechos de las minorías han sido objeto de muchas declaraciones de la UE este año. La Unión Europea no exige más a Irán que a cualquier otro país. Simplemente estamos pidiendo a sus autoridades, por medio de las dos declaraciones públicas y acciones confidenciales de los representantes diplomáticos, que honren el compromiso asumido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos humanos para que respeten los derechos de los ciudadanos. Mi colega, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, y sus representantes oficiales en Bruselas y Teherán han prestado la máxima atención a la situación de Sakineh Mohammadi Ashtiani. El 6 de julio, la Alta Representante y Vicepresidenta publicó una declaración clara pidiendo a las autoridades iraníes que volvieran a examinar el caso de la señora Mohammadi Ashtiani y de otras personas cuyas penas de muerte han sido pronunciadas en violación flagrante de las normas internacionales, y esto en un país en el que la pena capital, por desgracia sigue siendo legal. El asunto ya ha sido planteado a las autoridades iraníes a través de canales diplomáticos. La idea misma de la lapidación es tan bárbara que hay que seguir condenándola totalmente y, además, tenemos que condenarla de la forma más contundente posible hasta abolir tales prácticas por completo. La Unión Europea también ha planteado directamente con el Gobierno iraní el caso de Zahra Bahrami, cuya detención está relacionada con los disturbios que tuvieron lugar durante las celebraciones de la Ashura en diciembre de 2009. La Unión Europea ha hecho hincapié en el hecho de que la señora Bahrami, una ciudadana iraní-neerlandesa, debe tener un juicio justo, abierto y transparente. Como ciudadano europeo, la señora Bahrami también debe disfrutar del derecho a tener pleno acceso a la asistencia consular y jurídica. La Alta Representante seguirá vigilando el caso de la señora Bahrami muy de cerca, en cooperación con los representantes diplomáticos de la Unión Europea en Teherán."@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Kuna mu kolleeg Catherine Ashton, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident, ei saa täna siin viibida, võtan endale vabaduse esitada komisjoni nimel ja koostöös Catherine Ashtoniga valminud järgmise avalduse. Võin teile kinnitada, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid mõistavad Iraanis toimuvaid inimõiguste rikkumisi jätkuvalt hukka seni, kuni neid endiselt toime pannakse, ja et me kasutame selleks nii kahepoolseid kontakte, avalikke deklaratsioone kui ka mitmepoolsete kontaktide raamistikku. Inimõiguste olukord Iraanis on väga tõsine probleem. Viimaste kuude jooksul on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident Catherine Ashton ja talle alluvad talitlused mitmel korral väljendanud oma arvamust selles riigis toimuvate inimõiguste rikkumiste kohta. Paljud teist on sama teinud. On ülioluline, et mõistaksime jätkuvalt hukka neid ebainimlikke ja arhailiseid tavasid, mida Iraanis kahjuks endiselt järgitakse. Juunis avaldatud Euroopa Liidu deklaratsioonis kutsuti Iraani üles austama sõnavabadust, õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ning lõpetama usu- ja rahvusvähemuste ning naiste diskrimineerimist kõigis selle vormides. Surmanuhtlus ja vähemuste õigused on sel aastal olnud ka paljude teiste ELi deklaratsioonide sisuks. Euroopa Liit ei nõua Iraanilt rohkem kui mõnelt teiselt riigilt. Palume lihtsalt Iraani ametivõimudel nii avalike deklaratsioonide kui ka diplomaatiliste esindajate isiklike pöördumiste vahendusel austada endale kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis ning teistes inimõiguseid käsitlevates lepingutes võetud kohustust kodanike õigusi tunnustada. Minu kolleeg Catherine Ashton, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident, ning tema ametlikud esindajad Brüsselis ja Teheranis on Sakineh Mohammadi-Ashtiani olukorrale teravat tähelepanu pööranud. 6. juulil tegi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident avalduse, milles kutsuti Iraani ametivõime üles uuesti läbi vaatama Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja mitme teise isiku juhtumeid, kelle kohtuotsused on kuulutatud rahvusvaheliste normide räigeks rikkumiseks – ja seda riigis, kus surmanuhtlus on kahjuks endiselt seaduslik. Seda küsimust on diplomaatiliste kanalite kaudu Iraani ametivõimudega juba arutama hakatud. Ainuüksi mõte kividega surnuks loopimisest on nii barbaarne, et peame seda jätkuvalt täielikult hukka mõistma ning oma hukkamõistu kõige mõjusamaid võimalikke vahendeid kasutades veel kord kinnitama – nõnda peame toimima seni, kuni sellised tavad lõpuks kaotatakse. Euroopa Liit on Iraani valitsusele esitanud küsimusi ka Zahra Bahrami kohta, kes arreteeriti 2009. aasta detsembris usupüha Ashura tähistamise ajal tekkinud rahutuste käigus. Euroopa Liit on rõhutanud seda, et Iraani-Hollandi kodakondsusega Zahra Bahramil peab olema õigus õiglasele avatud ja läbipaistvale kohtuprotsessile. Euroopa kodanikuna peaks Zahra Bahramil olema ka täielik juurdepääs konsulaar- ja õigusabile. Kõrge esindaja jälgib Zahra Bahrami juhtumit Teheranis asuvate Euroopa Liidu diplomaatiliste esindajatega koostööd tehes tähelepanelikult edasi."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, koska kollegani, korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton ei päässyt paikalle, esitän hänen suostumuksellaan komission puolesta seuraavan julkilausuman. Haluan vakuuttaa teille, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat Iranin ihmisoikeusloukkaukset jatkossakin niin kauan kuin niitä esiintyy, joko kahdenvälisessä yhteydenpidossa, julkisissa kannanotoissa tai monenvälisten kontaktien yhteydessä. Iranin ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava. Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja hänen alaisuudessaan toimivat yksiköt ovat useaan otteeseen ottaneet kantaa ihmisoikeusrikkomuksiin kyseisessä valtiossa. Monet teistä ovat tehneet samoin. On keskeisen tärkeää, että tuomme jatkossakin esiin nämä epäinhimilliset, vanhanaikaiset käytänteet, joita Iranissa valitettavasti yhä harjoitetaan. Kesäkuussa julkaistussa Euroopan unionin kannanotossa vaadittiin Irania kunnioittamaan sananvapautta, pitämään kiinni oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja lopettamaan kaikki uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin sekä naisiin kohdistuva syrjintä. Kuolemanrangaistus ja vähemmistöjen oikeudet ovat olleet aiheena monissa muissakin EU:n kannanotoissa tänä vuonna. Euroopan unioni ei vaadi Iranilta enempää kuin miltään muultakaan maalta. Pyydämme julkilausumien ja diplomaattiedustustojen luottamuksellisten toimien avulla Iranin viranomaisilta vain sitä, että ne kunnioittaisivat kansalaisten oikeuksia tavalla, johon ne ovat sitoutuneet kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja muiden ihmisoikeuksia koskevien sopimusten mukaisesti. Kollegani korkea edustaja/komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja hänen viralliset edustajansa Brysselissä ja Teheranissa ovat kiinnittäneet suurinta mahdollista huomiota Sakineh Mohammadi-Ashtianin tilanteeseen. Korkea edustaja/komission varapuheenjohtaja antoi 6. heinäkuuta julkilausuman, jossa selkeästi vaadittiin Iranin viranomaisia tutkimaan uudestaan Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapausta samoin kuin lukuisten muiden sellaisten henkilöiden tapauksia, joiden kuolemanrangaistukset on langetettu räikeästi kansainvälisten säännösten vastaisesti, kaiken tämän tapahtuessa valtiossa, jossa kuolemanrangaistus on valitettavasti edelleen laillinen. Asia on jo otettu esille Iranin viranomaisten kanssa myös turvautumalla diplomaattisiin kanaviin. Koko kivittämisen ajatus on niin raakalaismainen, että meidän on jatkossakin tuomittava se kaikilta osin ja toistettava näkemystämme mahdollisimman päättäväisesti niin kauan, että tällaisista käytännöistä lopulta luovutaan. Lisäksi Euroopan unioni on ottanut suoraan Iranin hallituksen kanssa esille Zahra Bahramin tapauksen ja hänen pidätyksensä, joka liittyy Ashuran juhlinnassa joulukuussa 2009 esiintyneisiin ongelmiin. Euroopan unioni on painottanut sitä, että Iranin ja Alankomaiden kansalaisen Zahra Bahramin olisi saatava oikeudenmukainen ja kaikin tavoin avoin oikeudenkäynti. Koska kyse on EU:n kansalaisesta, konsulipalvelujen ja oikeusavun pitäisi myös olla kaikilta osin Zahra Bahramin käytettävissä. Korkea edustaja seuraa Zahra Bahramin tapausta jatkossakin hyvin tarkasti yhteistyössä Euroopan unionin Teheranissa olevien diplomaattiedustajien kanssa."@fi7
". – ( Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mivel kollégám, Catherine Ashton főképviselő asszony, a Bizottság alelnöke nem tudott eljönni, engedjék meg, hogy vele egyeztetve, a Bizottság nevében a következő nyilatkozatokat tegyem. Biztosíthatom önöket, hogy az Európai Unió és tagállamai a kétoldalú kapcsolatok, nyilvános közlemények formájában, illetve a többoldalú kapcsolatok keretében a továbbiakban is, egészen azok megszűnéséig el fogják ítélni az iráni emberi jogsértéseket. Az iráni emberi jogi helyzet komoly aggodalomra ad okot. Catherine Ashton főképviselő/bizottsági alelnök és szolgálatai az utóbbi hónapok során több alkalommal is véleményt nyilvánítottak az ebben az országban elkövetett emberi jogsértésekről. Ezt önök közül is sokan megtették. Rendkívül fontos, hogy folyamatosan elítéljük az Iránban szomorú módon továbbra is létező embertelen, ősi gyakorlatot. Az Európai Unió júniusban közzétett nyilatkozata felszólította Iránt a szólásszabadság, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog tiszteletben tartására, valamint a vallási és etnikai kisebbségek elleni, továbbá a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetésére. A halálbüntetéssel és a kisebbségi jogokkal számos uniós nyilatkozat foglalkozott az idén. Az Európai Unió Irántól sem kér többet, mint bármely más országtól. Nyilvános közlemények és diplomáciai képviselőink bizalmas intézkedései útján egyszerűen csak arra kérjük a hatóságokat, hogy tegyenek eleget a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya, valamint más emberi jogi egyezmények keretében tett kötelezettségvállalásaiknak, valamint hogy tartsák tiszteletben a polgári jogokat. Kollégám, Catherine Ashton főképviselő/bizottsági alelnök és hivatalos brüsszeli, illetve teheráni képviselői a legnagyobb figyelemmel követik Szakine Mohammadi-Astiani sorsát. A főképviselő/alelnök július 6-án nyilatkozatot adott ki, amelyben egyértelműen felszólítja az iráni hatóságokat, hogy vizsgálják felül a Mohammadi-Astiani asszony és több más személy ügyében a nemzetközi szabályok súlyos megsértésével kimondott halálos ítéletet; ugyanis ez az ország, sajnos, továbbra is alkalmazza a halálbüntetést. Diplomáciai csatornákon már megkerestük az iráni hatóságokat ebben az ügyben. A megkövezés oly mértékben barbár szokás, hogy kategorikusan, ismételten, a leghatározottabban el kell ítélnünk egészen addig, amíg végérvényesen meg nem szüntetik ezt a gyakorlatot. Az Európai Unió közvetlenül is megkereste az iráni kormányt Zahra Bahrami ügyében, akit 2009 decemberében, az ashura ünnep alatti zavargások kapcsán vettek őrizetbe. Az Európai Unió hangsúlyozta, hogy az iráni-holland kettős állampolgár Bahrami asszonynak joga van a tisztességes, nyilvános és átlátható bírósági eljáráshoz. Európai polgárként Bahrami asszony emellett a konzuli és jogsegély szolgáltatások teljes körű igénybevételére is jogosult. A főképviselő az Európai Unió teheráni diplomáciai képviselőivel együttműködésben továbbra is megkülönböztetett figyelemmel kíséri Bahrami asszony ügyét."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, visto che l’Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, non è potuta essere presente, mi appresto a rendere le seguenti dichiarazioni, in accordo con la collega e a nome della Commissione. Posso assicurarvi che l’Unione europea e gli Stati membri continueranno a condannare le violazioni dei diritti umani in Iran finché perdureranno, mediante i contatti bilaterali, le dichiarazioni pubbliche o nel quadro dei contatti multilaterali. La situazione dei diritti umani in Iran desta grande preoccupazione. Negli ultimi mesi l’Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, ed i suoi servizi in diverse occasioni si sono pronunciati in merito alle violazioni dei diritti umani nel paese. Molti deputati hanno fatto altrettanto. É fondamentale infatti continuare a denunciare queste prassi disumane ed arcaiche, che purtroppo esistono ancora in Iran. L’Unione europea, con una dichiarazione pubblicata a giugno, ha chiesto all’Iran di rispettare la libertà di espressione, di rispettare il diritto ad un processo giusto e di mettere fine a tutte le discriminazioni contro le minoranze religiose ed etniche e contro le donne. La pena capitale ed i diritti delle minoranze sono stati oggetto di diverse altre dichiarazioni dell’UE quest’anno. L’Unione europea non chiede all’Iran più di quanto chiederebbe a qualsiasi altro paese. Per mezzo sia di dichiarazioni pubbliche che di iniziative riservate attraverso rappresentanti diplomatici, chiediamo che le autorità onorino l’impegno che si sono assunte di rispettare i diritti dei cittadini ai sensi della convenzione internazionale sui diritti civili e politici e di altri trattati sui diritti umani. L’Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, ed i suoi rappresentanti ufficiali a Bruxelles e a Tehran hanno dedicato la massima attenzione al caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Il 6 luglio l’Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione ha pubblicato una dichiarazione chiedendo alle autorità iraniane di rivedere il caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e delle diverse altre persone che sono state condannate a morte in flagrante violazione delle norme internazionali in un paese in cui, purtroppo, vige ancora la pena capitale. La questione è già stata sollevata presso le autorità iraniane attraverso i canali diplomatici. L’idea stessa della lapidazione è talmente crudele che dobbiamo continuare a condannarla in maniera assoluta e ferma, riaffermando con forza il nostro biasimo, finché queste prassi non saranno finalmente abolite. L’Unione europea ha anche discusso direttamente con il governo iraniano il caso di Zahra Bahrami, che era stata arrestata nell’ambito delle manifestazioni avvenute nel corso dei festeggiamenti di Ashura nel dicembre 2009. L’Unione europea ha sottolineato che Zahraa Bahrami, cittadina iraniano-olandese, deve avere un processo equo, aperto e trasparente. In quanto cittadina europea, Zahra Bahrami deve avere pieno accesso all’assistenza consolare e legale. L’Alto rappresentante continuerà a seguire molto da vicino il caso della signora Bahrami in cooperazione con i rappresentanti diplomatici dell’Unione europea a Tehran."@it12,12
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kadangi mano kolegė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton negalėjo čia atvykti, leisiu sau bendradarbiaudamas su ja Komisijos vardu pateikti šiuos pareiškimus. Norėčiau jus patikinti, kad Europos Sąjunga bei jos valstybės narės ir toliau smerks žmogaus teisių pažeidimus Irane, kol jie bus vykdomi, pasitelkdama dvišalius ar daugiašalius kontaktus, darydama viešus pareiškimus. Žmogaus teisių padėtis Irane – didelį susirūpinimą keliantis klausimas. Pastaruosius keletą mėnesių vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton ir jos tarnybos keletą kartų pareiškė nuomonę dėl žmogaus teisių pažeidimų toje šalyje. Daugelis jūsų padarėte tą patį. Labai svarbu, kad ir toliau smerktume tokius nežmoniškus, archainius veiksmus, kurių, deja, imamasi Irane. Birželio mėnesį išspausdintoje Europos Sąjungos deklaracijoje reikalaujama, kad Iranas gerbtų žodžio laisvę, gerbtų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nutrauktų diskriminavimą prieš religines bei etnines mažumas ir prieš moteris. Mirties bausmė ir mažumų teisės buvo daugelio šių metų ES deklaracijų tema. Europos Sąjunga nereikalauja iš Irano daugiau nei iš bet kurios kitos šalies. Paprasčiausiai pasitelkdami diplomatinius atstovus darome viešus pareiškimus ir imamės konfidencialių žingsnių prašydami, kad jos valdžia laikytųsi savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kitas žmogaus teisių sutartis, gerbti piliečių teises. Mano kolegė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton, taip pat jos oficialūs atstovai Briuselyje ir Teherane skyrė didžiausią dėmesį Sakineh Mohammadi-Ashtiani padėčiai. Liepos 6 d. vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja išleido pareiškimą, kuriame aiškiai reikalaujama, kad Irano valdžios institucijos dar kartą išnagrinėtų S. Mohammadi-Ashtiani ir kitų žmonių, kurių mirties nuosprendis paskelbtas šiurkščiai pažeidžiant tarptautines taisykles, bylas, ir pažeidimai vykdomi šalyje, kurioje, deja, mirties bausmė yra teisėta. Šis klausimas jau keliamas Irano valdžios institucijoms per diplomatinius kanalus. Pati užmušimo akmenimis mintis yra tokia barbariška, kad privalome ir toliau visiškai bei absoliučiai ją smerkti, ir dar kartą visais ryžtingiausiais būdais patvirtinti mūsų pasmerkimą, kol šių veiksmų nebus galutinai atsisakyta. Europos Sąjunga jau tiesiogiai kėlė klausimą Irano vyriausybei dėl Zahros Bahrami, kurios suėmimas siejamas su 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros šventės neramumais, bylos. Europos Sąjunga pabrėžė, kad Irano ir Nyderlandų pilietei Z. Bahrami turėtų būti suteikta teisė į teisingą, atvirą ir skaidrų teismo procesą. Būdama Europos pilietė Z. Bahrami turėtų taip pat teisę gauti visą konsulinę ir teisinę pagalbą. Vyriausioji įgaliotinė ir toliau labai atidžiai stebės Z. Bahrami bylą, bendradarbiaudama su Europos Sąjungos diplomatiniais atstovais Teherane."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Tā kā mana kolēģe kas ir Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece, nevarēja ierasties, es Komisijas vārdā atļaušos izklāstīt sadarbībā ar viņu sagatavotos paziņojumus. Es gribu jums paust pārliecību, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis turpinās nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, kamēr vien tie tiks izdarīti, vai nu ar divpusēju attiecību, publisku paziņojumu vai daudzpusēju attiecību palīdzību. Situācija Irānā cilvēktiesību jomā ir jautājums, kas rada nopietnas bažas. Komisijas Augstā pārstāve, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un viņas pārziņā esošie dienesti pēdējos mēnešos vairākkārt ir izteikuši viedokli par cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Daudzi no jums tā ir rīkojušies. Ir svarīgi, lai mēs turpinātu atmaskot tos necilvēcīgos, arhaiskos paradumus, kas diemžēl vēl aizvien pastāv Irānā. Jūnijā izplatītajā Eiropas Savienības deklarācijā Irāna tika aicināta ievērot vārda brīvību un tiesības uz taisnīgu tiesu, kā arī izbeigt jebkāda veida diskrimināciju, kas vērsta pret reliģiskām un etniskām minoritātēm un sievietēm. Šajā gadā ir izdotas daudzas deklarācijas par nāvessodu un minoritāšu tiesībām. Eiropas Savienība no Irānas neprasa vairāk kā no citām valstīm. Gan publiskajos paziņojumos, gan privātās diplomātisko pārstāvju sarunās mēs vienkārši prasām Irānas varas iestādēm pildīt saistības, ko tās ir apņēmušās saskaņā ar Starptautisko Paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un citiem līgumiem par cilvēktiesībām attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Mana kolēģe kas ir Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece, un viņas oficiālie pārstāvji Briselē un Teherānā ir ļoti uzmanīgi sekojuši situācijai saistībā ar . Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/Komisijas priekšsēdētāja vietniece, 6. jūlijā publicēja paziņojumu, kurā aicināja Irānas iestādes pārskatīt kundzes un vēl dažu citu cilvēku lietas, kurā minētajiem cilvēkiem piespriestais nāvessods ir kliedzošs starptautisko likumu pārkāpums šajā valstī, kurā nāvessods diemžēl joprojām ir likumīgs sods. Pa diplomātiskajiem kanāliem šī lieta jau ir aizgājusi līdz Irānas varas iestādēm. Jau pati ideja par nomētāšanu ar akmeņiem ir tik barbariska, ka mums tā ir pilnībā un galīgi jānosoda, kā arī vēlreiz kategoriskā veidā jāapliecina, ka mēs to nosodīsim ar visbargākajiem vārdiem tik ilgi, kamēr šāda prakse beidzot tiks atcelta. Eiropas Savienība ir arī tieši atgādinājusi Irānas valdībai par lietu, kura tika arestēta sakarā ar nemieriem Ašura svētku laikā 2009. gada decembrī. Eiropas Savienība ir uzsvērusi, ka Irānas un Nīderlandes pilsone kundze ir jātiesā taisnīgā, atklātā un pārredzamā tiesas procesā. kundzei kā Eiropas pilsonei ir jāļauj izmantot konsulāro un juridisko palīdzību. Augstā pārstāve sadarbībā ar Eiropas Savienības diplomātiskajiem pārstāvjiem Teherānā turpinās stingri uzraudzīt kundzes lietu."@lv13
"Madame la Présidente, distingués membres du Parlement, comme ma collègue la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, ne peut pas être présente, je me permets de présenter, en concertation avec elle et au nom de la Commission, les déclarations suivantes. Permettez-moi de vous assurer que l'Union européenne et ses États membres continueront à condamner les violations des droits de l'homme en Iran aussi longtemps qu'elles persisteront, que ce soit à travers des contacts bilatéraux, des déclarations publiques ou dans le cadre de contacts multilatéraux. La situation des droits de l'homme en Iran est un sujet d'extrême préoccupation. Au cours des derniers mois, la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses services se sont à plusieurs reprises prononcés sur les violations des droits de l'homme dans ce pays. Beaucoup d'entre vous ont fait de même. Il est indispensable que nous continuions à dénoncer ces pratiques inhumaines, d'un autre temps, qui ont, hélas, encore cours en Iran. Une déclaration de l'Union européenne, publiée en juin dernier, a appelé l'Iran à respecter la liberté d'expression, à respecter le droit à un procès équitable et à cesser toute discrimination contre les minorités religieuses et ethniques ainsi qu'envers les femmes. La peine de mort et les droits des minorités ont fait l'objet de nombreuses autres déclarations de l'Union européenne cette année. L'Union européenne n'exige pas de l'Iran davantage que de tout autre pays. Nous appelons simplement ses autorités, tant par des déclarations publiques que par des démarches confidentielles des représentations diplomatiques, à respecter les droits des citoyens, ainsi que les autorités iraniennes s'y sont engagées en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres traités relatifs aux droits de l'homme. Ma collègue, la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses représentants officiels à Bruxelles et à Téhéran ont attaché la plus grande attention à la situation de Mme Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Le 6 juillet, la haute représentante/vice-présidente a publié une déclaration demandant clairement aux autorités iraniennes de réexaminer le cas de Mme Mohammadi-Ashtiani ainsi que de plusieurs autres personnes, dont les condamnations à mort ont été prononcées en violation manifeste des normes internationales, et ce dans un pays où la peine capitale reste malheureusement encore légale. L'affaire a également été soulevée par la voie diplomatique auprès des autorités iraniennes. La seule idée de la lapidation est si barbare que notre condamnation doit rester totale et être réaffirmée avec la plus grande fermeté jusqu'à ce que de telles pratiques soient enfin révolues. L'Union européenne a également évoqué directement avec le gouvernement iranien le cas de Mme Zahra Bahrami, dont l'arrestation est liée aux troubles survenus pendant les célébrations de l'Achoura en décembre 2009. L'Union européenne a insisté sur le fait que Mme Bahrami, citoyenne de nationalités iranienne et néerlandaise, devrait bénéficier d'un procès équitable, ouvert et transparent. En tant que citoyenne européenne, Mme Bahrami doit pouvoir également pleinement bénéficier de l'assistance consulaire et juridique. La haute représentante continuera à suivre le cas de Mme Bahrami de très près, en collaboration avec les représentants diplomatiques de l'Union européenne à Téhéran."@mt15
"Madame la Présidente, distingués membres du Parlement, comme ma collègue la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, ne peut pas être présente, je me permets de présenter, en concertation avec elle et au nom de la Commission, les déclarations suivantes. Permettez-moi de vous assurer que l'Union européenne et ses États membres continueront à condamner les violations des droits de l'homme en Iran aussi longtemps qu'elles persisteront, que ce soit à travers des contacts bilatéraux, des déclarations publiques ou dans le cadre de contacts multilatéraux. La situation des droits de l'homme en Iran est un sujet d'extrême préoccupation. Au cours des derniers mois, la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses services se sont à plusieurs reprises prononcés sur les violations des droits de l'homme dans ce pays. Beaucoup d'entre vous ont fait de même. Il est indispensable que nous continuions à dénoncer ces pratiques inhumaines, d'un autre temps, qui ont, hélas, encore cours en Iran. Une déclaration de l'Union européenne, publiée en juin dernier, a appelé l'Iran à respecter la liberté d'expression, à respecter le droit à un procès équitable et à cesser toute discrimination contre les minorités religieuses et ethniques ainsi qu'envers les femmes. La peine de mort et les droits des minorités ont fait l'objet de nombreuses autres déclarations de l'Union européenne cette année. L'Union européenne n'exige pas de l'Iran davantage que de tout autre pays. Nous appelons simplement ses autorités, tant par des déclarations publiques que par des démarches confidentielles des représentations diplomatiques, à respecter les droits des citoyens, ainsi que les autorités iraniennes s'y sont engagées en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres traités relatifs aux droits de l'homme. Ma collègue, la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses représentants officiels à Bruxelles et à Téhéran ont attaché la plus grande attention à la situation de Mme Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Le 6 juillet, la haute représentante/vice-présidente a publié une déclaration demandant clairement aux autorités iraniennes de réexaminer le cas de Mme Mohammadi-Ashtiani ainsi que de plusieurs autres personnes, dont les condamnations à mort ont été prononcées en violation manifeste des normes internationales, et ce dans un pays où la peine capitale reste malheureusement encore légale. L'affaire a également été soulevée par la voie diplomatique auprès des autorités iraniennes. La seule idée de la lapidation est si barbare que notre condamnation doit rester totale et être réaffirmée avec la plus grande fermeté jusqu'à ce que de telles pratiques soient enfin révolues. L'Union européenne a également évoqué directement avec le gouvernement iranien le cas de Mme Zahra Bahrami, dont l'arrestation est liée aux troubles survenus pendant les célébrations de l'Achoura en décembre 2009. L'Union européenne a insisté sur le fait que Mme Bahrami, citoyenne de nationalités iranienne et néerlandaise, devrait bénéficier d'un procès équitable, ouvert et transparent. En tant que citoyenne européenne, Mme Bahrami doit pouvoir également pleinement bénéficier de l'assistance consulaire et juridique. La haute représentante continuera à suivre le cas de Mme Bahrami de très près, en collaboration avec les représentants diplomatiques de l'Union européenne à Téhéran."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Z uwagi na fakt, że wysoka przedstawiciel i zarazem wiceprzewodnicząca Komisji – pani Catherine Ashton nie mogła dzisiaj przybyć, pozwolę sobie wygłosić poniższe uwagi w imieniu samej zainteresowanej oraz Komisji. Ze swej strony chcę państwa zapewnić, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie będą tak długo potępiały przypadki łamania praw człowieka w Iranie, jak długo takowe będą miały miejsce, wykorzystując w tym celu dwustronne kontakty, publiczne oświadczenia lub kontakty wielostronne. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie budzi ogromne zaniepokojenie. W okresie ostatnich kilku miesięcy wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji – Catherine Ashton oraz jej służby wielokrotnie wyrażały opinię na temat łamania praw człowieka w tym kraju. Uczyniło to również wielu z państwa. To bardzo ważne, abyśmy nadal potępiali te nieludzkie i archaiczne praktyki, które niestety nadal stosuje się w Iranie. W opublikowanej w czerwcu deklaracji Unia Europejska wzywa Iran do przestrzegania wolności wypowiedzi, prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz do zaprzestania dyskryminacji zarówno mniejszości religijnych i etnicznych, jak i kobiet. Przestępstwa karane śmiercią oraz prawa mniejszości były w tym roku przedmiotem licznych deklaracji UE. Unia Europejska nie wysuwa wobec Iranu żądań, które wykraczałyby poza zakres żądań wobec jakiegokolwiek innego kraju. Wykorzystując publiczne oświadczenia i poufne działania przedstawicieli dyplomatycznych, zwracamy się jedynie do władz tego kraju, by wywiązywały się ze zobowiązań, które przyjęły na siebie na mocy Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz innych paktów dotyczących przestrzegania praw człowieka. Moja koleżanka, wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji –Catherine Ashton oraz jej oficjalni przedstawiciele w Brukseli i Teheranie poświęcili niezwykle dużo uwagi sytuacji, w jakiej się znalazła Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Dnia 6 lipca wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji opublikowała oświadczenie, w którym dobitnie wzywa irańskie władze do ponownego zbadania sprawy Mohammadi-Ashtiani i kilku innych osób, wobec których orzeczono karę śmierci, jawnie łamiąc międzynarodowe przepisy i to w kraju, w którym niestety nadal stosuje się karę śmierci na mocy prawa. Sprawę poruszano już z władzami Iranu za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych. Sam pomysł kamienowania jest na tyle barbarzyński, że musimy go w pełni potępiać, wyrażając możliwie najdobitniej to potępienie do czasu ostatecznego zaprzestania takich praktyk. Unia Europejska poruszała też bezpośrednio z rządem Iranu sprawę Zahry Bahrami, którą zatrzymano podczas zamieszek w trakcie obchodów święta Aszura w grudniu 2009 roku. Unia Europejska podkreśliła, że pani Bahrami, obywatelce irańsko-holenderskiej, przysługuje prawo do rzetelnego, otwartego i przejrzystego procesu sądowego. Będąc obywatelką Europy, pani Bahrami powinna mieć również nieograniczony dostęp do pomocy konsularnej i prawnej. Wysoka przedstawiciel będzie nadal bardzo uważnie śledzić sprawę pani Bahrami, współpracując przy tym z dyplomatycznymi przedstawicielami Unii Europejskiej w Teheranie."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dado que a minha colega, a Alta Representante e Vice-Presidente da Comissão, Catherine Ashton, não pode estar presente, tomo a liberdade de apresentar as seguintes declarações, preparadas em cooperação com ela e em nome da Comissão. Gostaria de lhes garantir que a União Europeia e os Estados-Membros continuarão a condenar as violações dos direitos humanos no Irão enquanto continuarem a ser cometidas, seja através de contactos bilaterais ou de declarações públicas, seja no quadro de contactos multilaterais. A situação dos direitos humanos no Irão é uma questão muito preocupante. Durante os últimos meses, a Alta Representante/Vice-Presidente da Comissão, Catherine Ashton, e os seus serviços pronunciaram-se em diversas ocasiões sobre as violações dos direitos humanos naquele país. Muitos de vocês fizeram o mesmo. É indispensável continuarmos a denunciar estas práticas arcaicas e desumanas, que, lamentavelmente, continuam a verificar-se no Irão. Numa declaração da União Europeia publicada em Junho último, convida-se o Irão a respeitar a liberdade de expressão, a respeitar o direito a um julgamento justo e a pôr termo a toda a discriminação contra as minorias religiosas e étnicas e contra as mulheres. A pena de morte e os direitos das minorias foram objecto de muitas outras declarações da UE publicadas este ano. A União Europeia não exige do Irão mais do que exige de qualquer outro país. A única coisa que pedimos é que as suas autoridades, através de declarações públicas e de diligências confidenciais das representações diplomáticos, respeitem os direitos dos cidadãos e honrem o compromisso que assumiram nos termos do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e de outros tratados relativos aos direitos humanos. A minha colega, a Alta Representante/Vice-Presidente da Comissão, Catherine Ashton, e os seus representantes oficiais em Bruxelas e em Teerão têm prestado a máxima atenção à situação de Sakineh Mohammadi-Ashtiani. No dia 6 de Julho, a Alta Representante/Vice-Presidente publicou uma declaração em que solicita claramente às autoridades iranianas que procedam a uma reapreciação do caso de Sakineh Mohammadi-Ashtiani e de várias outras pessoas cuja condenação à morte foi pronunciada em circunstâncias que constituem uma violação flagrante das normas internacionais, e isto num país em que infelizmente a pena de morte continua a ser legal. A questão também já foi colocada às autoridades iranianas pelas vias diplomáticas. A ideia da lapidação é tão bárbara que a nossa condenação tem de continuar a ser absoluta e tem de ser reafirmada com a maior veemência possível até que essas práticas sejam finalmente abolidas. A União Europeia também abordou directamente o Governo iraniano sobre o caso de Zahra Bahrami, cuja detenção está associada aos distúrbios ocorridos durante as celebrações do Ashura em Dezembro de 2009. A União Europeia insistiu no facto de Zahra Bahrami, uma cidadã irano-neerlandesa, dever ter um julgamento justo, aberto e transparente. Enquanto cidadã europeia, Zahra Bahrami deve ter a possibilidade de obter toda a assistência consular e jurídica de que necessite. A Alta Representante vai continuar a acompanhar de muito perto o caso de Zahra Bahrami, em cooperação com os representantes diplomáticos da União Europeia em Teerão."@pt17
"Dnă președintă, distinși deputați din Parlamentul European, cum colega mea, Înaltul Reprezentant/vicepreședinte a Comisiei, Catherine Ashton, nu poate să fie prezentă, îmi permit să prezint, în colaborarea cu dânsa și în numele Comisiei, următoarele declarații. Vă asigur că Uniunea Europeană și statele membre vor continua să condamne încălcarea drepturilor omului în Iran, atât timp cât aceasta va acea loc, fie ea prin intermediul contactelor bilaterale, al declarațiilor publice sau în cadrul contactelor multilaterale. Problema drepturilor omului din Iran ne preocupă extrem de mult. În ultimele luni, Înaltul Reprezentant/vicepreședinte a Comisiei, Catherine Ashton, și serviciile sale, și-au exprimat de mai multe ori opiniile legate de încălcările drepturilor omului care au loc în acea țară. Mulți dintre dvs. ați făcut același lucru. Este vital să continuăm să denunțăm aceste practici inumane și arhaice care, din păcate, continuă să existe în Iran. O declarație a Uniunii Europene, publicată în luna iunie, îndemna Iranul să respecte libertatea de expresie, să respecte dreptul la un proces echitabil și să oprească orice formă de discriminare împotriva minorităților etnice și religioase și împotriva femeilor. Pedeapsa cu moartea și drepturile minorităților au reprezentat subiectul multor altor declarații ale Uniunii Europene anul acesta. Uniunea Europeană nu îi cere Iranului nimic în plus decât cere de la oricare alt stat. Noi facem pur și simplu apel la autoritățile acestui stat, prin intermediul declarațiilor publice, dar și prin demersuri confidențiale ale reprezentațiilor diplomatice, să onoreze angajamentele asumate prin Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și prin alte tratate privind drepturile omului, de a respecta drepturile cetățenilor. Colega mea, Înaltul Reprezentant/vicepreședinte a Comisiei, Catherine Ashton, și reprezentanții săi oficiali de la Bruxelles și Teheran au acordat cea mai mare atenție situației în care se află Sakineh Mohammadi-Ashtiani. La 6 iulie, Înaltul Reprezentant/vicepreședintă a Comisiei a publicat o declarație în care făcea un apel clar către autoritățile iraniene să reexamineze situația dnei Mohammadi-Ashtiani și a altor persoane pentru care fuseseră deja pronunțate condamnările la moarte, încălcând flagrant regulile internaționale, și asta într-o țară în care, din păcate, pedeapsa capitală este în continuare legală. Problema le-a fost deja prezentată autorităților iraniene prin intermediul canalelor diplomatice. Simpla idee a lapidării este atât de barbară încât trebuie să continuăm să o condamnăm în mod clar și vehement și să ne exprimăm această condamnare în cei mai duri termeni, până când aceste practici vor fi eradicate. De asemenea, Uniunea Europeană a discutat în mod direct cu guvernul iranian despre cazul dnei Zahra Bahrami, a cărei arestare are legătură cu tulburările apărute în timpul sărbătorii Ashoura din decembrie 2009. Uniunea Europeană a subliniat faptul că dna Bahrami, cetățean iraniano-olandez, ar trebui să beneficieze de un proces echitabil, deschis și transparent. Ca cetățean european, dna Bahrami ar trebui, de asemenea, să aibă acces deplin la asistență consulară și juridică. Înaltul Reprezentant, împreună cu reprezentanța diplomatică a Uniunii Europene din Teheran, vor continua să monitorizeze atent cazul dnei Bahrami."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, keďže moja kolegyňa vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová, sa nemôže zúčastniť na rozprave, dovolím si na základe spolupráce s ňou a v mene Komisie predstaviť nasledujúce vyhlásenia. Dovoľte mi ubezpečiť vás, že Európska únia a jej členské štáty budú aj naďalej odsudzovať porušovanie ľudských práv v Iráne dovtedy, kým bude pretrvávať, či už prostredníctvom bilaterálnych kontaktov, verejných vyhlásení, alebo v rámci multilaterálnych kontaktov. Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne je dôležitou otázkou. V priebehu niekoľkých posledných mesiacov vyjadrila vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová spolu so svojimi útvarmi názor na porušovanie ľudských práv v tejto krajine. Mnohí z vás urobili to isté. Je nevyhnutné, aby sme naďalej odsudzovali tieto neľudské, zastarané praktiky, ktoré, žiaľ, v Iráne stále existujú. Európska únia vo svojom júnovom vyhlásení vyzvala Irán, aby rešpektoval slobodu prejavu a právo na spravodlivý súdny proces a aby ukončil všetku diskrimináciu voči náboženským a etnickým menšinám, ako aj voči ženám. Trest smrti a práva menšín boli predmetom mnohých iných vyhlásení EÚ v tomto roku. Európska únia nežiada od Iránu viac než od akejkoľvek inej krajiny. Žiadame len to, aby iránske orgány prostredníctvom verejných vyhlásení a spoľahlivých krokov zo strany diplomatických zástupcov rešpektovali svoje záväzky vzhľadom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a iné zmluvy v oblasti ľudských práv s cieľom rešpektovať občianske práva. Moja kolegyňa Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie, venovala spolu so svojimi oficiálnymi zástupcami v Bruseli a Teheráne najvyššiu pozornosť situácii v súvislosti s prípadom Sakíne Muhammadí Áštíáníovej. Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka vydala 6. júla vyhlásenie, v ktorom jasne vyzýva iránske orgány, aby preskúmali prípad pani Áštíáníovej a niekoľkých ďalších ľudí, ktorých rozsudky smrti boli vynesené v rozpore s medzinárodnými pravidlami, a to v krajine, v ktorej je trest smrti, žiaľ, stále legálny. Na tento problém už boli iránske orgány upozornené prostredníctvom diplomatických kanálov. Samotná predstava ukameňovania je taká barbarská, že ju musíme aj naďalej úplne a celkom odsudzovať a toto odsúdenie opäť zdôrazniť čo najvýraznejším spôsobom, až kým tieto praktiky nebudú konečne zrušené. Európska únia už upozornila iránsku vládu na prípad Zahrá Bahrámíovej, ktorej zatknutie súvisí s nepokojmi, ktoré sa odohrali počas osláv sviatku Ášúrá v decembri 2009. Európska únia zdôraznila skutočnosť, že pani Bahrámíová, iránsko-holandská občianka, by mala mať spravodlivý, otvorený a transparentný súdny proces. Pani Bahrámíová by mala mať ako európska občianka tiež plný prístup ku konzulárnej a právnej pomoci. Vysoká predstaviteľka bude naďalej v spolupráci s diplomatickými zástupcami Európskej únie v Teheráne veľmi podrobne monitorovať prípad pani Bahrámíovej."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, ker moja kolegica, visoka predstavnica in podpredsednica Komisije, Catherine Ashton, ne more biti tu, si bom dovolil, da predstavim naslednje izjave v sodelovanju z njo in v imenu Komisije. Naj vam zagotovim, da bodo Evropska unija in države članice še naprej obsojale kršitve človekovih pravic v Iranu, dokler se te še dogajajo, najsi bo to z dvostranskimi stiki, javnimi izjavami ali v okviru večstranskih stikov. Razmere na področju človekovih pravic v Iranu so zelo zaskrbljujoče vprašanje. V zadnjih nekaj mesecih je visoka predstavnica in podpredsednica Komisije, Catherine Ashton skupaj s svojimi službami ob več priložnostih izrazila mnenje o kršitvah človekovih pravic v tej državi. Mnogi med vami ste storili enako. Nujno je, da še naprej javno obtožujemo te nečloveške, zastarele prakse, ki v Iranu žal še vedno obstajajo. Izjava Evropske unije, ki je bila objavljena junija, je Iran pozvala, naj spoštuje svobodo izražanja, naj spoštuje pravico do poštenega sojenja in naj preneha z vsakršno diskriminacijo proti verskim in etničnim manjšinam in proti ženskam. Smrtna kazen in pravice manjšin so letos predmet mnogih drugih izjav EU. Evropska unija od Irana ne zahteva ničesar več kot od drugih držav. Preprosto zahtevamo, da njene oblasti z javnimi izjavami in tudi z zaupnimi potezami diplomatskih predstavnikov spoštujejo zavezo, ki so jo prevzele v okviru Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in drugih pogodb o človekovih pravicah, da bodo spoštovale pravice državljanov. Moja kolegica, visoka predstavnica in podpredsednica Komisije, Catherine Ashton, in njeni uradni predstavniki v Bruslju in Teheranu so skrajno pozornost posvetili položaju Sakineh Mohamadi-Aštiani. 6. julija je visoka predstavnica in podpredsednica objavila izjavo, v kateri jasno poziva iranske oblasti, naj ponovno pregledajo primer gospe Mohamadi-Aštiani in več drugih ljudi, katerih smrtne kazni so bile razglašene v očitni kršitvi mednarodnih pravil in to v državi, kjer smrtna kazen žal ostaja zakonita. Ta zadeva je po diplomatskih poteh že bila izpostavljena pri iranskih oblasteh. Sama zamisel kamenjanja je tako barbarska, da moramo še naprej popolnoma in do skrajnosti to obsojati in našo obsodbo vedno znova potrjevati v najostrejšem možnem smislu, dokler ne bodo takšne prakse končno odpravljene. Evropska unija je neposredno pri iranski vladi izpostavila primer Zahre Bahrami, katere aretacija je povezana z nemiri, ki so se zgodili med praznikom Ašura decembra 2009. Evropska unija je poudarila dejstvo, da bi morala imeti gospa Bahrami, iransko-nizozemska državljanka, pošteno, odprto in pregledno sojenje. Kot evropska državljanka bi morala imeti gospa Bahrami popoln dostop do konzularne in pravne pomoči. Visoka predstavnica bo v sodelovanju z diplomatskimi predstavniki Evropske unije v Teheranu še naprej zelo skrbno spremljala primer gospe Bahrami."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Eftersom min kollega Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, inte kan vara här i dag vill jag i hennes ställe och för kommissionens räkning göra följande uttalande. Jag kan försäkra er om att EU och dess medlemsstater kommer att fortsätta fördöma kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Iran så länge de pågår, antingen genom bilaterala kontakter, offentliga uttalanden eller inom ramen för multilaterala kontakter. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är en mycket viktig fråga. Under de senaste månaderna har vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton och hennes sekretariat vid flera tillfällen yttrat sig om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet. Många av er har gjort detsamma. Det är mycket viktigt att vi fortsätter att fördöma dessa omänskliga och ålderdomliga handlingar som tyvärr fortfarande äger rum i Iran. I ett uttalande från Europeiska unionen som offentliggjordes i juni uppmanades Iran att respektera yttrandefriheten, respektera rätten till en rättvis rättegång och upphöra med all diskriminering av religiösa och etniska minoriteter, samt kvinnor. Dödsstraff och minoriteters rättigheter har varit föremål för många andra uttalanden från Europeiska unionen i år. EU kräver inte mer av Iran än det gör av något annat land. Vi vill endast uppmana de iranska myndigheterna, genom både offentliga uttalanden och konfidentiella förslag från diplomatiska företrädare, att respektera de åtaganden landet gjort om att respektera de medborgerliga rättigheterna enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och övriga fördrag om mänskliga rättigheter. Min kollega, vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton, och hennes officiella representanter i Bryssel och Teheran har följt fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani med största uppmärksamhet. Den 6 juli gjorde vice ordföranden/den höga representanten ett uttalande där hon tydligt uppmanade de iranska myndigheterna att på nytt granska fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani och flera andra personers fall, vars dödsstraff hade avkunnats helt i strid mot internationella regler och detta i ett land där dödsstraff tyvärr fortfarande är lagligt. Frågan har redan tagits upp med de iranska myndigheterna via diplomatiska kanaler. Själva tanken att stena någon till döds är så barbarisk att vi måste fortsätta att fullständigt fördöma den och på nytt intyga vårt bestämda fördömande av dessa metoder tills de avskaffas. Europeiska unionen har även tagit upp fallet Zahra Bahrami direkt med den iranska regeringen. Hennes gripande är direkt kopplat till de oroligheter som ägde rum under Ashura-festligheterna i december 2009. EU har betonat att Zahra Bahrami, en iransk-nederländsk medborgare, måste få en rättvis, öppen och transparent rättegång. Som EU-medborgare måste Zahra Bahrami även få fullständig tillgång till konsulärt och rättsligt stöd. Vice ordföranden/den höga representanten kommer att fortsätta att följa Zahra Bahramis fall mycket noggrant, i samarbete med EU:s diplomatiska företrädare i Teheran."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph