Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.17.1-075"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I welcome the work undertaken by Mr Bové in formulating this report. I also welcome this debate highlighting the need for transparency throughout the food supply chain. Transparency is a vital element, but the way in which we tackle large retail organisations whose sole motivation is meeting the needs of their shareholders is equally important. Their quest to increase market share and profits has had a negative impact on farmers and, in some cases, processors. Currently, the market does not reward farmers for the time and money which they invest in farming to produce high quality, safe, sustainable food. In Northern Ireland, the beef industry is under a lot of pressure, and many farms do not break even financially. Of course, any intervention must be seen in terms of the CAP. Without this, the industry would struggle to survive. We in this Parliament need to realise the importance of this policy and the benefit that it provides for our farming sectors. The market has not delivered over a number of years for the dairy or beef sector. We have held many debates in this Chamber in relation to the dairy sector in particular. If we want our farmers to compete in a free market, we must address the problems within the supply chain, third-country imports and the price consumers pay for food, taking into account falling farm-gate prices. The role of speculators and the need to reduce volatility in the market must be addressed immediately. Import bans and scaremongering by speculators have fuelled a major hike in cereal prices across the world; this will have a knock-on effect on the food supply chain. Europe has a duty to secure its food supply. The way to do this is not to put farmers out of business, or to increase regulation, but to ensure fair prices both at farm-gate and at consumer level."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám práci, kterou pan Bové odvedl při sestavování této zprávy. Rovněž vítám tuto rozpravu, která vyzdvihuje potřebu transparentnosti v celém potravinovém řetězci. Transparentnost je nezbytná, nicméně stejně důležitý je způsob, jakým se vypořádáme s velkými obchodními organizacemi, jejichž jediným motivem je vyhovět potřebám svých akcionářů. Jejich snaha zvýšit podíl na trhu a zisky měla negativní dopad na zemědělce a v některých případech i na zpracovatele. Trh v současné době neodměňuje zemědělce za čas a peníze, které do zemědělské práce investují, aby produkovali vysoce kvalitní, bezpečné a trvale udržitelné potraviny. Odvětví hovězího masa v Severním Irsku je pod velkým tlakem a mnoho zemědělců ani nepokryje své náklady. Každý zásah je samozřejmě třeba posuzovat jako společnou zemědělskou politiku. Bez ní by odvětví bojovalo o přežití. My v tomto Parlamentu si musíme uvědomit význam této politiky a prospěch, který přináší našim zemědělským odvětvím. Trh pro odvětví mléka nebo hovězího masa po řadu let nefunguje. Vedli jsme v této sněmovně mnoho rozprav zvláště v souvislosti s odvětvím mléka. Jestliže chceme, aby naši zemědělci soutěžili na volném trhu, musíme se zabývat problémy v rámci dodavatelského řetězce, dovozy ze třetích zemí a cenami, jež spotřebitelé platí za potraviny, s ohledem na pokles výstupních cen zemědělské výroby. Okamžitě je třeba se zabývat úlohou spekulantů a potřebou omezit kolísání cen na trhu. Zákazy dovozu a vytváření paniky ze strany spekulantů způsobily velký vzestup cen obilí na celém světě, což v potravinovém řetězci vyvolá řetězovou reakci. Evropa má povinnost zabezpečit své dodávky potravin. Způsob, jak toho dosáhnout, nespočívá ve vyloučení zemědělců z podnikání ani ve zvýšení regulace, ale v zajištění spravedlivých cen, a to jak výstupních cen zemědělských produktů, tak cen na úrovni spotřebitelů."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig over hr. Bovés arbejde med denne betænkning. Jeg bifalder også denne forhandling, som understreger behovet for gennemsigtighed i hele fødevareforsyningskæden. Gennemsigtighed er et vigtigt element, men det er lige så vigtigt, hvordan vi håndterer de store grossistorganisationer, hvis eneste motiv er at opfylde deres aktionærers behov. Deres indsats for at øge markedsandelen og fortjenesten har haft negative følger for landmændene og i nogle tilfælde også forarbejdningsindustrien. Markedet belønner ikke landmændene for den tid og de penge, de investerer i at fremstille sikre, bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. I Nordirland er oksekødsindustrien under stort pres, og mange landmænd kan ikke holde skindet på næsen. Alle indgreb skal naturligvis ske inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Hvis ikke, kommer erhvervslivet til at kæmpe for at overleve. Vi i Parlamentet skal indse vigtigheden af denne politik og den fordel, den giver vores landbrugssektor. Markedet har i en række år ikke været gunstigt for mejeri- og oksekødssektoren. Vi har haft mange forhandlinger her i salen om især mejerisektoren. Hvis vi ønsker, at vores landmænd skal konkurrere på et frit marked, skal vi løse problemerne i forsyningskæden, problemerne med import fra tredjelande og med de priser, som forbrugerne betaler for fødevarer, idet vi skal tage hensyn til de faldende priser ab landmand. Spekulanternes rolle og behovet for at begrænse udsvingene på markedet skal håndteres her og nu. Importforbud og spekulanternes skræmmekampagner har båret ved til de drastiske kornprisstigninger i hele verden. Dette får følger ned gennem hele fødevareforsyningskæden. Europa har pligt til at sikre sin fødevareforsyning. Det gør vi ikke ved at få landmændene til at gå fallit eller øge mængden af lovgivning, men ved at sikre rimelige priser for både landmænd og forbrugere."@da2
"Frau Präsidentin! Herr Bové hat mit diesem Bericht eine große Leistung vollbracht. Mir gefällt auch die Debatte, die die Notwendigkeit von Transparenz entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette deutlich macht. Transparenz ist unverzichtbar, aber die Art und Weise, wie wir mit großen Einzelhandelsorganisationen umgehen, deren einzige Motivation das Wohlergehen ihrer Aktionäre ist, ist ebenso wichtig. Ihr Streben nach größeren Marktanteilen und Profiten hat sich negativ auf Landwirte und in einigen Fällen auch auf verarbeitende Betriebe ausgewirkt. Zurzeit belohnt der Markt die Landwirte nicht für den Zeit- und Geldaufwand, den sie betreiben, um hochwertige, sichere und nachhaltige Nahrungsmittel zu produzieren. In Nordirland steht die Rindfleischindustrie unter großem Druck, und viele landwirtschaftliche Betriebe können ihre Kosten nicht decken. Natürlich muss jede Intervention im Zusammenhang mit der GAP betrachtet werden. Ansonsten müsste dieser Wirtschaftszweig ständig ums Überleben kämpfen. Wir in diesem Parlament müssen die Bedeutung dieser Politik erkennen und auch den Nutzen, den er für unsere Landwirtschaft bringt. Schon seit Jahren wirft der Markt für den Milch- oder Rindfleischsektor nichts ab. Wir hatten viele Aussprachen in diesem Plenarsaal, insbesondere was den Milchsektor betrifft. Wenn wir wollen, dass unsere Landwirte in einem freien Markt konkurrenzfähig sind, müssen wir die Probleme innerhalb der Lebensmittelversorgungskette angehen, nämlich Einfuhren aus Drittländern und die Verbraucherpreise für Lebensmittel unter Berücksichtigung der fallenden Ab-Hof-Preise. Mit dem Einfluss der Spekulation und der notwendigen Eindämmung von Marktschwankungen müssen wir uns unverzüglich auseinandersetzen. Einfuhrverbote und Panikmache durch Spekulanten haben weltweit eine gigantische Erhöhung der Getreidepreise ausgelöst. Dies kann einen Dominoeffekt für die Lebensmittelversorgungskette bedeuten. Europa hat die Pflicht, seinen Bürgerinnen und Bürgern Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Das erreicht man aber nicht, indem man Landwirte in den Bankrott treibt oder mehr Regulierung einführt, sondern indem man faire Preise garantiert, sowohl für die Bauern als auch für die Verbraucher."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ το έργο που επιτέλεσε ο κ. Bové κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Επικροτώ επίσης αυτήν τη συζήτηση, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Η διαφάνεια αποτελεί ζωτικό στοιχείο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες οργανώσεις λιανικής πώλησης, μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η εκπλήρωση των αναγκών των μετόχων τους, είναι εξίσου σημαντικός. Η επιδίωξή τους να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς και τα κέρδη είχε αρνητικό αντίκτυπο στους αγρότες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους μεταποιητές. Επί του παρόντος, η αγορά δεν ανταμείβει τους αγρότες για τον χρόνο και το χρήμα που επενδύουν στη γεωργία για να παράγουν υψηλής ποιότητας, ασφαλή και βιώσιμα τρόφιμα. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η βιομηχανία βόειου κρέατος υφίσταται μεγάλη πίεση και πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Φυσικά, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Χωρίς αυτήν, η βιομηχανία θα αγωνιζόταν να επιβιώσει. Εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτής της πολιτικής και το όφελος που έχει για τους γεωργικούς τομείς μας. Η αγορά δεν αποδίδει εδώ και πολλά χρόνια όσον αφορά τον τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων ή βόειου κρέατος. Έχουμε διεξαγάγει πολλές συζητήσεις σε αυτό το Σώμα, ειδικά σε σχέση με τον γαλακτοκομικό τομέα. Αν θέλουμε να είναι οι αγρότες μας ανταγωνιστικοί σε μια ελεύθερη αγορά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την πτώση των τιμών παραγωγού. Ο ρόλος των κερδοσκόπων και η ανάγκη να μειωθεί η αστάθεια στην αγορά πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Οι απαγορεύσεις εισαγωγών και η κινδυνολογία των κερδοσκόπων πυροδότησαν μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των δημητριακών ανά τον κόσμο· αυτό θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η Ευρώπη έχει καθήκον να διασφαλίσει τον εφοδιασμό τροφίμων της. Ο τρόπος για να γίνει αυτό δεν είναι να βγάλουμε τους αγρότες εκτός αγοράς ή να αυξήσουμε τις ρυθμίσεις, αλλά να διασφαλίσουμε δίκαιες τιμές τόσο σε επίπεδο παραγωγού όσο και σε επίπεδο καταναλωτή."@el10
"Señora Presidenta, acojo con satisfacción la labor realizada por el señor Bové en la formulación de este informe. También acojo con satisfacción este debate, en que se destaca la necesidad de transparencia en toda la cadena alimentaria. La transparencia es un elemento vital, pero la forma en que hacemos frente a las grandes organizaciones de distribuidores, cuya única motivación es satisfacer las necesidades de sus accionistas, también es importante. Su afán por aumentar la cuota de mercado y los beneficios ha tenido un impacto negativo en los agricultores y, en algunos casos, en los consumidores intermedios. En la actualidad, el mercado no recompensa a los agricultores por el tiempo y el dinero que invierten en la agricultura para producir alimentos seguros, sostenibles y de alta calidad. En Irlanda del Norte, la industria de la carne está sujeta a mucha presión y muchas explotaciones agrícolas ni siquiera pueden restablecer su equilibrio financiero. Evidentemente, hay que intervenir de alguna forma mediante la PAC. Sin esto, la industria tendría problemas para sobrevivir. En este Parlamento debemos darnos cuenta de la importancia de esta política y el beneficio que proporciona a nuestros sectores agrícolas. El mercado no se ha portado bien durante unos años con el sector lácteo o el sector de la carne de bovino. Hemos mantenido muchos debates en esta Cámara en relación con el sector lácteo en particular. Si queremos que nuestros agricultores compitan en un mercado libre, tenemos que abordar los problemas dentro de la cadena de suministro, las importaciones de terceros países y el precio que los consumidores pagan por los productos, teniendo en cuenta la caída del precio de los productos en la propia explotación. El papel de los especuladores y la necesidad de reducir la volatilidad en el mercado son cuestiones que deben abordarse de inmediato. El bloqueo de las importaciones y el alarmismo de los especuladores han impulsado un alza importante en el precio de los cereales en todo el mundo; esto tendrá un efecto dominó en la cadena de suministro de alimentos. Europa tiene el deber de asegurar su suministro de alimentos. La forma de hacerlo no consiste en excluir a los agricultores del negocio ni en aumentar la regulación, sino en garantizar precios justos tanto para los consumidores como para los productos en la propia explotación."@es21
"Austatud juhataja! Mul on José Bové tehtud töö üle väga hea meel. Pean tõhusaks ka praegust arutelu, milles tõstetakse esile läbipaistvuse vajadust kogu toiduainete tarneahela ulatuses. Läbipaistvus on ülimalt oluline, ent see, kuidas tegeleme suurte jaemüügiorganisatsioonidega, mille ainus eesmärk on oma aktsionäride ootuste täitmine, on sama tähtis. Nende soov turuosa ja kasumit suurendada mõjub halvasti põllumajandustootjatele ning mõnel juhul ka töötlejatele. Hetkel ei korva turg põllumajandustootjatele seda aega ja raha, mille nad kvaliteetse ohutu ning jätkusuutliku toitu tootmisesse investeerivad. Põhja-Iirimaal on veiseliha tootmine suure surve all ning paljud põllumajandusettevõtted ei tule rahaliselt isegi ots otsaga kokku. Loomulikult peab kogu võimalik sekkumine lähtuma ÜPP tingimustest. Ilma selleta on põllumajandustööstuse lõpp lähedal. Peame siin parlamendis mõistma selle poliitika tähtsust ning kasu, mida põllumajandussektor sellest saab. Piima- ja veiselihasektor on turul juba aastaid vaeslapse rollis olnud. Oleme siin istungisaalis piimasektori olukorda korduvalt arutanud. Kui soovime, et meie põllumajandustootjad vabaturul konkurentsivõimelised oleksid, peame lahendama toiduainete tarneahela, kolmandate riikide impordi ja tarbijate makstava toiduhinnaga seonduvad probleemid, võttes seejuures arvesse langevaid tootjahindu. Peame leidma kiire lahenduse spekuleerimise probleemile ja vähendama turu ebastabiilsust. Spekulantide kehtestatud impordikeelud ja õhutatav paanika põhjustasid teravilja hinnatõusu üle kogu maailma – see põhjustab aga toiduainete tarneahelas doominoefekti. Euroopa peab tagama toiduainetega kindlustatuse. Selle saavutamiseks ei tule mitte põllumajandustootjaid pankrotti ajada ega reguleeritust suurendada, vaid kindlustada õiglased hinnad nii tootja kui ka tarbija tasandil."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen José Bovén työhön tämän mietinnön laatimiseksi. Olen tyytyväinen myös tähän keskusteluun, jossa korostetaan avoimuuden tarvetta koko elintarvikeketjussa. Avoimuus on keskeinen tekijä, mutta tapa, jolla käsittelemme suuria vähittäiskaupan yksiköitä, joiden ainoana vaikuttimena on niiden osakkaiden tarpeiden täyttäminen, on yhtä tärkeä. Niiden pyrkimys markkinaosuuden ja voittojen kasvattamiseen on vahingoittanut maanviljelijöitä ja joissakin tapauksissa jalostajia. Nykyisin maanviljelijät eivät saa markkinoilta vastinetta sille ajalle ja rahalle, jonka he sijoittavat maanviljelyyn tuottaakseen korkealaatuisia, turvallisia ja kestäviä elintarvikkeita. Pohjois-Irlannissa naudanlihan tuotantoon kohdistuu paljon paineita, ja monet maatilat jäävät alle kannattavuusrajan. Kaikkia interventioita on tietenkin tarkasteltava YMP:n näkökulmasta. Muutoin tuotannonala joutuu pinnistelemään selviytyäkseen. Meidän parlamentin jäsenten on ymmärrettävä maatalouspolitiikan merkitys ja sen maatalousalalle tuoma hyöty. Markkinat eivät ole täyttäneet maito- ja naudanliha-alan odotuksia moniin vuosiin. Olemme käyneet parlamentissa monia keskusteluja erityisesti maitoalasta. Jos haluamme maanviljelijöiden kilpailevan vapailla markkinoilla, meidän on puututtava toimitusketjun ongelmiin, kolmansista maista peräisin olevaan tuontiin ja elintarvikkeiden kuluttajahintoihin sekä otettava huomioon tuottajahintojen lasku. Keinottelijoiden merkitystä ja markkinavaihtelujen vähentämisen tarvetta on käsiteltävä välittömästi. Tuontikiellot ja keinottelijoiden pelonlietsonta ovat korottaneet viljakasvien hintaa tuntuvasti eri puolilla maailmaa; korotuksen vaikutus kertautuu elintarvikeketjussa. Euroopalla on velvollisuus turvata elintarvikehuoltonsa. Tätä ei saada aikaan pakottamalla maanviljelijät luopumaan elinkeinostaan tai lisäämällä sääntelyä, vaan turvaamalla oikeudenmukaiset tuottaja- ja kuluttajahinnat."@fi7
"Madame la Présidente, je salue le travail réalisé par M. Bové dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Je salue également le fait que ce débat souligne la nécessité d’une transparence totale de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La transparence est un élément vital, mais la manière dont nous traitons les grandes organisations de distribution dont la seule motivation est de répondre aux besoins de leurs actionnaires est tout aussi importante. Leur quête constante d’augmenter leurs parts de marché et leurs bénéfices a eu des conséquences négatives sur les agriculteurs et, dans certains cas, sur les transformateurs. À l’heure actuelle, le marché ne récompense pas les agriculteurs pour le temps et l’argent qu’ils consacrent à l’agriculture afin de produire des aliments durables, sûrs et de grande qualité. En Irlande du Nord, le secteur du bœuf est soumis à d’énormes pressions, et bon nombre d’exploitations agricoles ne rentrent pas dans leurs frais. Il va de soi que toute intervention doit être considérée dans le contexte de la PAC. Sans celle-ci, le secteur lutterait pour survivre. Les députés de ce Parlement doivent prendre conscience de l’importance de cette politique et des avantages qu’elle offre à nos secteurs agricoles. Le marché n’a pas été à la hauteur pendant plusieurs années dans le secteur laitier et bovin. Nous avons eu de nombreux débats au sein de cette Assemblée concernant le secteur laitier, en particulier. Si nous voulons que nos agriculteurs rivalisent sur un marché libre, nous devons nous attaquer aux problèmes de la chaîne alimentaire, aux importations en provenance de pays tiers et aux prix que paient les consommateurs pour les aliments, en prenant en considération la chute des prix à la production. Le rôle des spéculateurs et la nécessité de réduire la volatilité des prix doivent être examinés sans perdre de temps. Les embargos sur les importations et la panique semée par les spéculateurs ont provoqué une hausse considérable des prix des céréales partout dans le monde, ce qui aura des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. L’Europe a le devoir de garantir son approvisionnement alimentaire. Ce n’est pas en poussant les agriculteurs à mettre la clé sous la porte ou en produisant de nouvelles réglementations que nous y arriverons, mais bien en garantissant des prix justes tant pour les producteurs que pour les consommateurs."@fr8
". – Elnök asszony, üdvözlöm Bové úrnak a szóban forgó jelentés kidolgozása során végzett munkáját. Örömömre szolgál ez a vita is, amely hangsúlyozza az átláthatóság szükségességét az élelmiszer-ellátási lánc egészében. Az átláthatóság létfontosságú elem, de ugyanilyen fontos az, hogy hogyan kezeljük azokat a nagy kiskereskedelmi szervezeteket, amelyeket kizárólag a részvényeseik igényeinek való megfelelés motivál. A piaci részesedés és a nyereség növelésére való törekvésük negatív hatással van a gazdálkodókra és egyes esetekben a feldolgozókra. A piac jelenleg nem jutalmazza a gazdálkodókat a kiváló minőségű, biztonságos, fenntartható élelmiszerek előállítására fordított időért és az azokra fordított pénzügyi befektetésért. Észak-Írországban a marhahúságazatra rengeteg nyomás nehezedik, és sok mezőgazdasági üzem nem törik meg, még pénzügyileg sem. Természetesen mindenféle beavatkozást a KAP összefüggésében kell vizsgálni. Enélkül az ágazat szenvedne a túlélésért. A Parlamentben nekünk fel kell ismernünk ennek a szakpolitikának a jelentőségét és a mezőgazdasági ágazatainknak nyújtott előnyét. A piac sok év alatt nem hozott eredményt a tej- vagy a marhahúságazat számára. Számtalan vitát tartottunk ebben az ülésteremben, különösen a tejágazattal kapcsolatban. Ha azt akarjuk, hogy gazdálkodóink szabad piacon versenyezzenek, a problémákat az ellátási láncon belül, a harmadik országokból érkező behozatal és az élelmiszerekért fizetett fogyasztói ár összefüggésében kell kezelnünk, a csökkenő termelői árak figyelembevétele mellett. A spekulánsok szerepével és a piaci volatilitás csökkentésének szükségességével haladéktalanul foglalkoznunk kell. A behozatali tilalmak és a spekulánsok pánikkeltése hatására a gabonaárak világszerte jelentősen felszöktek; ennek továbbgyűrűző hatása lesz az élelmiszer-ellátási láncra. Európa feladata, hogy biztosítsa élelmiszerellátását. Ennek nem az a módja, hogy kizárja a gazdálkodókat az üzleti tevékenységből vagy hogy szigorítsa a szabályozást, hanem az, hogy tisztességes árakat biztosítson a termelő és a fogyasztó szintjén egyaránt."@hu11
"Signora Presidente, apprezzo il lavoro svolto dall’onorevole Bové nella formulazione della relazione, come apprezzo questa discussione che sottolinea la necessità di trasparenza nell’intera filiera alimentare. La trasparenza è un elemento vitale, ma il modo in cui ci poniamo di fronte alle grandi organizzazioni di vendita al dettaglio, il cui solo scopo è rispondere alle esigenze dei propri azionisti, è parimenti importante. Il loro desiderio di espandere la quota di mercato e incrementare gli utili ha avuto un impatto negativo sui coltivatori e, in alcuni casi, i trasformatori. Attualmente il mercato non ricompensa i coltivatori per il tempo e il denaro investiti nell’agricoltura per produrre cibo sostenibile, sicuro, di alta qualità. In Irlanda del nord, l’industria della carne bovina è oggetto di molte pressioni e tante aziende agricole stentano anche dal punto di vista finanziario. Naturalmente qualunque intervento deve essere visto in termini di PAC, altrimenti il comparto combatterebbe per la sopravvivenza. Noi in Parlamento dobbiamo renderci conto dell’importanza di questa politica e del vantaggio che offre ai nostri settori agricoli. Il settore lattiero-caseario o quello della carne bovina per diversi anni non sono stati sostenuti dal mercato. Vi sono state molte discussioni in Aula in merito al settore lattiero-caseario in particolare. Se vogliamo che i nostri agricoltori competano su un mercato libero, dobbiamo affrontare i problemi della catena di fornitura, le importazioni dai paesi terzi e il prezzo che i consumatori pagano per gli alimenti, tenuto conto del calo dei prezzi alla produzione. Il ruolo degli speculatori e la necessità di ridurre la volatilità sul mercato devono essere esaminati immediatamente. I divieti di importazione e l’allarmismo creato dagli speculatori hanno determinato un’impennata notevole dei prezzi dei cereali nel mondo, che genererà un effetto a cascata sulla filiera alimentare. L’Europa ha il dovere di garantire il suo approvvigionamento alimentare. Il modo per farlo non consiste nell’estromettere gli agricoltori dall’attività né nell’aumentare la regolamentazione, bensì nell’assicurare prezzi equi sia a livello di produzione sia a livello di consumo."@it12
"Ponia pirmininke, teigiamai vertinu darbą, kurį nuveikė J. Bové rengdamas šį pranešimą. Taip pat teigiamai vertinu šias diskusijas, kuriose pabrėžiamas skaidrumo maisto produktų tiekimo grandinėje poreikis. Skaidrumas yra gyvybiškai svarbus aspektas, tačiau tiek pat svarbus ir būdas, kuriuo sprendžiame didelių mažmeninės prekybos organizacijų, turinčių vienintelę motyvaciją, t. y. patenkinti akcininkų poreikius, klausimą. Šių organizacijų paieškos, kaip padidinti rinkos dalį ir pelnus, padarė neigiamą poveikį ūkininkams ir, kai kuriais atvejais, perdirbėjams. Šiuo metu rinka neatlygina ūkininkams už laiką ir pinigus, kuriuos jie investuoja į ūkininkavimą, kad būtų pagaminti aukštos kokybės, saugūs ir tvarūs maisto produktai. Šiaurės Airijoje jautienos pramonė patiria didžiulį spaudimą ir daugeliu atvejų ūkiai dirba finansiškai nuostolingai. Be abejo, bet kokia intervencija turi atitikti BŽŪP sąlygas. Be to, pramonei sunkiai seksis išsilaikyti. Šiame Parlamente privalome suvokti šios politikos svarbą ir naudą, kurią ji teikia mūsų ūkininkavimo sektoriams. Daugelį metų rinka nedavė rezultatų pienininkystės ar jautienos sektoriuje. Ypač dėl pienininkystės sektoriaus šiame Parlamente turėjome daug diskusijų. Jei norime, kad mūsų ūkininkai konkuruotų laisvojoje rinkoje, privalome spręsti tiekimo grandinės, trečiųjų šalių importo ir kainų, kurias vartotojai moka už maisto produktus, problemas, atsižvelgdami į krintančias kainas, produktų išvežimo iš ūkio momentu. Reikia skubiai spręsti spekuliantų vaidmens ir rinkos svyravimo sumažinimo klausimus. Importo draudimai ir spekuliantų keliama panika milžiniškai išpūtė grūdų kainas visame pasaulyje; tai padarys neigiamą poveikį maisto produktų tiekimo grandinei. Europa turi pareigą apsaugoti savo maisto produktų tiekimą. Norint tai padaryti, reikia ne stumti ūkininkus iš verslo ar didinti reguliavimą, o užtikrinti sąžiningas kainas ir produktų išvežimo iš ūkio momentu, ir kai juos perka vartotojai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es atzinīgi novērtēju kunga ieguldīto darbu šā ziņojuma formulēšanā. Tāpat es arī priecājos par šīm debatēm, kas spilgti parāda, ka pārtikas apgādes ķēdei jābūt pārredzamai. Pārredzamība ir vitāli svarīgs elements, bet tikpat svarīgs ir arī veids, kādā mēs attiecamies pret lielajām mazumtirdzniecības organizācijām, kuru vienīgā motivācija ir apmierināt savu dalībnieku intereses. To centieni palielināt tirgus daļu un peļņu ir negatīvi iespaidojuši lauksaimniekus un dažos gadījumos arī pārstrādātājus. Pašlaik tirgus neatalgo lauksaimniekus par laiku un naudu, ko tie iegulda lauksaimniecībā, lai saražotu kvalitatīvu, nekaitīgu un ilgtspējīgu pārtiku. Ziemeļīrijā uz liellopu gaļas nozari tiek izdarīts liels spiediens un daudzas saimniecības pat bankrotē. Protams, jebkura intervence jāizvērtē no KLP perspektīvas. Pretējā gadījumā nozare cīnīsies par izdzīvošanu. Mums, deputātiem, ir jāapzinās šīs politikas nozīme un labums, ko tā nodrošina mūsu lauksaimniecības sektoriem. Piena vai liellopu gaļas tirgus jau daudzus gadus nav bijis brīvs no spiediena. Īpaši par piena sektoru mēs šajā Palātā jau esam debatējuši. Ja mēs vēlamies, lai mūsu lauksaimnieki konkurē brīvā tirgū, mums ir jāatrisina problēmas saistībā ar pārtikas apgādes ķēdi, importu no trešajām valstīm un cenu, ko patērētāji maksā par pārtiku, ņemot vērā krītošās saimniecības cenas. Nekavējoties ir jārīkojas attiecībā uz spekulantu lomu un tirgus nestabilitātes samazināšanu. Importa aizliegumi un spekulantu saceltā panika ir izraisījusi milzīgu graudaugu cenu kāpumu visā pasaulē, un tam būs tālejoša ietekme uz pārtikas apgādes ķēdi. Eiropas pienākums ir nodrošināt savu pārtikas apgādi. To nedrīkst darīt, atņemot lauksaimniekiem nodarbošanos vai palielinot regulējumu, bet gan nodrošinot gan taisnīgas saimniecības cenas, gan taisnīgas patēriņa cenas."@lv13
"Madam President, I welcome the work undertaken by Mr Bové in formulating this report. I also welcome this debate highlighting the need for transparency throughout the food supply chain. Transparency is a vital element, but the way in which we tackle large retail organisations whose sole motivation is meeting the needs of their shareholders is equally important. Their quest to increase market share and profits has had a negative impact on farmers and, in some cases, processors. Currently, the market does not reward farmers for the time and money which they invest in farming to produce high-quality, safe, sustainable food. In Northern Ireland, the beef industry is under a lot of pressure, and many farms do not break even financially. Of course, any intervention must be seen in terms of the CAP. Without this, the industry would struggle to survive. We in this Parliament need to realise the importance of this policy and the benefit that it provides for our farming sectors. The market has not delivered over a number of years for the dairy or beef sector. We have held many debates in this chamber in relation to the dairy sector in particular. If we want our farmers to compete in a free market we must address the problems within the supply chain, third-country imports and the price consumers pay for food, taking into account falling farm-gate prices. The role of speculators and the need to reduce volatility in the market must be addressed immediately. Import bans and scaremongering by speculators have fuelled a major hike in cereal prices across the world; this will have a knock-on effect on the food supply chain. Europe has a duty to secure its food supply. The way to do this is not to put farmers out of business, or to increase regulation, but to ensure fair prices both at farm-gate and at consumer level."@mt15
"Madam President, I welcome the work undertaken by Mr Bové in formulating this report. I also welcome this debate highlighting the need for transparency throughout the food supply chain. Transparency is a vital element, but the way in which we tackle large retail organisations whose sole motivation is meeting the needs of their shareholders is equally important. Their quest to increase market share and profits has had a negative impact on farmers and, in some cases, processors. Currently, the market does not reward farmers for the time and money which they invest in farming to produce high-quality, safe, sustainable food. In Northern Ireland, the beef industry is under a lot of pressure, and many farms do not break even financially. Of course, any intervention must be seen in terms of the CAP. Without this, the industry would struggle to survive. We in this Parliament need to realise the importance of this policy and the benefit that it provides for our farming sectors. The market has not delivered over a number of years for the dairy or beef sector. We have held many debates in this chamber in relation to the dairy sector in particular. If we want our farmers to compete in a free market we must address the problems within the supply chain, third-country imports and the price consumers pay for food, taking into account falling farm-gate prices. The role of speculators and the need to reduce volatility in the market must be addressed immediately. Import bans and scaremongering by speculators have fuelled a major hike in cereal prices across the world; this will have a knock-on effect on the food supply chain. Europe has a duty to secure its food supply. The way to do this is not to put farmers out of business, or to increase regulation, but to ensure fair prices both at farm-gate and at consumer level."@nl3
"Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję pracę, jaką wykonał pan poseł Bové sporządzając omawiane sprawozdanie. Również obecna debata budzi moje zadowolenie, ponieważ unaocznia potrzebę przejrzystości w całym łańcuchu dostaw żywności. Przejrzystość jest niezwykle istotnym elementem, ale równie ważny jest sposób, w jaki traktujemy duże organizacje handlu detalicznego, których jedyną motywacją jest zaspokajanie potrzeb własnych akcjonariuszy. Ich dążenie do zwiększenia udziału w rynku i zysków ma negatywny wpływ na rolników, a w niektórych przypadkach – na przetwórców. Obecnie rynek nie wynagradza rolników za czas i pieniądze, które inwestują oni w rolnictwie, by wyprodukować żywność wysokiej jakości, bezpieczną i ekologiczną. W Irlandii Północnej sektor wołowiny podlega znacznej presji, a wiele gospodarstw rolnych nie osiąga progu rentowności finansowej. Rzecz jasna, wszelkie interwencje muszą być postrzegane w kontekście WPR. Bez niej branża ta walczyłaby o przetrwanie. W tym Parlamencie musimy zdawać sobie sprawę ze znaczenia polityki rolnej i z korzyści, jakie przynosi ona sektorom rolnym naszych krajów. Przez wiele lat rynek nie sprawdził się w przypadku sektora mleczarskiego czy sektora wołowiny. W tej Izbie prowadziliśmy wiele debat w szczególności na temat sektora mleczarskiego. Jeżeli chcemy, aby nasi rolnicy konkurowali na wolnym rynku, musimy zająć się problemami w łańcuchu dostaw, przywozem z krajów trzecich oraz cenami, które konsumenci płacą za żywność, z uwzględnieniem spadających cen uzyskiwanych przez producenta. Rola spekulantów oraz potrzeba ograniczenia wahań na rynku to kwestie, którymi należy się zająć natychmiast. Zakazy przywozu i siane paniki przez spekulantów napędziły poważny wzrost cen zbóż na całym świecie; spowoduje to efekt domina w łańcuchu dostaw żywności. Europa ma obowiązek zapewnienia sobie zaopatrzenia w żywność. Sposobem na to nie może być zmuszanie rolników do rezygnowania z działalności, czy wprowadzanie nowych regulacji, ale zapewnienie godziwych cen zarówno na poziomie producenta, jak i konsumenta."@pl16
"Senhora Presidente, saúdo o trabalho desenvolvido pelo senhor deputado Bové na redacção do presente relatório. Saúdo também este debate, que realça a necessidade de transparência em toda a cadeia de abastecimento alimentar. A transparência é um elemento vital, mas a forma como abordamos as grandes organizações de comércio a retalho, cuja única motivação consiste em satisfazer as necessidades dos seus accionistas, é igualmente importante. O modo como prosseguem os seus objectivos de maximização de quotas de mercado e de lucros teve um impacto negativo sobre os agricultores e, em certos casos, no sector da transformação. Actualmente, o mercado não remunera o tempo e o dinheiro que os agricultores investem na produção de alimentos de alta qualidade, seguros e sustentáveis. Na Irlanda do Norte, a indústria de produção de carne de vaca está sob enorme pressão e muitas explorações não atingem o limiar de rendibilidade. Naturalmente, qualquer intervenção tem de ser pensada em função do enquadramento da PAC. Sem isso, a indústria terá dificuldades em sobreviver. Nós, neste Parlamento, precisamos de compreender a importância desta política e os benefícios que ela traz aos nossos sectores agrícolas. Há uma série de anos que o mercado não dá conta do recado, no que toca aos sectores leiteiro e da carne de vaca. Temos tido muitos debates nesta Câmara sobre o sector leiteiro, em particular. Se desejamos que os nossos agricultores compitam num mercado livre, temos de atacar os problemas que existem na cadeia de abastecimento e com as importações de países terceiros e o preço que os consumidores pagam pelos alimentos, tendo em conta a queda dos preços ao produtor. O papel dos especuladores e a necessidade de reduzir a volatilidade no mercado devem ser abordados imediatamente. A proibição da importação e a exploração dos medos do público pelos especuladores alimentaram uma grande explosão dos preços dos cereais em todo o mundo; isto vai gerar um efeito de dominó na cadeia de abastecimento alimentar. A Europa tem o dever de garantir o seu aprovisionamento de alimentos. A solução para o fazer não reside em levar os agricultores à falência ou reforçar a regulação, mas sim em assegurar um nível de preços justo, tanto à produção como ao consumidor."@pt17
"Dnă președinte, apreciez munca depusă de dl Bové în formularea acestui raport. Salut,de asemenea, această dezbatere care subliniază nevoia de transparență în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Transparența este un element vital, însă modul în care le răspundem marilor organizații de desfacere cu amănuntul, a căror singură motivație este să vină în întâmpinarea nevoilor acționarilor lor, este la fel de important. Obiectivul lor de a spori cota de piață și profiturile a avut un impact negativ asupra fermierilor și, în unele cazuri, asupra celor din industria prelucrătoare. În momentul de față, piața nu-i răsplătește pe fermieri pentru timpul și banii investiți de ei în activitățile agricole în vederea producerii unor alimente de calitate înaltă, sigure și durabile. În Irlanda de Nord, industria cărnii de vită este supusă unei mari presiuni și multe ferme nu ating pragul rentabilității financiare. Desigur, orice intervenție trebuie analizată din perspectiva PAC. Fără aceasta, industria s-ar lupta să supraviețuiască. Noi, cei din acest Parlament, trebuie să ne dăm seama de importanța acestei politici și de beneficiile pe care le aduce sectorului nostru agricol. Timp de mai mulți ani, piața nu a furnizat rezultate semnificative pentru sectorul lactatelor sau al cărnii de vită. Am organizat multe dezbateri în acest Parlament, în special cu privire la sectorul lactatelor. Dacă dorim ca fermierii noștri să concureze pe o piață liberă, trebuie să soluționăm problemele din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, precum și cele privitoare la importurile din statele terțe și problema prețurilor pe care le plătesc consumatorii pentru alimente, luând în considerare prețurile de ieșire practicate de ferme, în continuă scădere. Rolul speculanților și nevoia de a reduce volatilitatea pieței trebuie soluționate imediat. Interdicțiile la import și panica creată de speculanți au alimentat o creștere importantă a prețului cerealelor la nivel mondial; aceasta va avea un efect de domino asupra lanțului de aprovizionare cu alimente. Europa are îndatorirea de a-și asigura aprovizionarea cu alimente. Acest lucru nu se obține prin falimentarea fermierilor sau sporirea numărului de reglementări, ci asigurând prețuri corecte atât la ieșirea din fermă, cât și la consumator."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vítam prácu, ktorú vykonal pán Bové pri vypracovaní tejto správy. Vítam aj rozpravu poukazujúcu na potrebu transparentnosti v celom potravinovom reťazci. Transparentnosť je kľúčovým prvkom, ale rovnako dôležité je aj to, ako sa postavíme k veľkým maloobchodným organizáciám, ktorých jedinou motiváciou je splniť potreby ich akcionárov. Ich snaha o zvýšenie trhového podielu a ziskov má negatívny vplyv na poľnohospodárov a v niektorých prípadoch aj na spracovateľov. Trh momentálne neodmeňuje poľnohospodárov za čas a peniaze, ktoré investujú do svojej činnosti a do produkcie kvalitných, bezpečných a udržateľných potravín. V Severnom Írsku je odvetvie výroby a spracovania hovädzieho mäsa pod veľkým tlakom a mnoho poľnohospodárskych podnikov nedosahuje žiadne zisky. Na všetky zásahy však, samozrejme, treba hľadieť z pohľadu SPP. Bez nich by toto odvetvie bojovalo o prežitie. Tu v Parlamente si musíme uvedomiť dôležitosť tejto politiky a výhody, ktoré prináša našim poľnohospodárskym sektorom. V prípade sektorov mlieka a mliečnych výrobkov a hovädzieho mäsa trh už celé roky nefunguje správne. V tomto Parlamente sme viedli mnoho debát najmä o sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Ak chceme, aby naši poľnohospodári súťažili na voľnom trhu, musíme vyriešiť problémy v potravinovom reťazci, v dovozoch z tretích krajín a v cenách, ktoré spotrebitelia platia za potraviny, pričom zohľadníme klesajúce výkupné ceny poľnohospodárov. Okamžite sa musíme zaoberať úlohou špekulantov a potrebou obmedziť kolísanie cien na trhu. Zákazy dovozu a šírenie poplašných správ špekulantmi popohnali obrovské, prudké zvýšenie cien obilia na celom svete, čo bude mať reťazový účinok na celý potravinový reťazec. Európa je povinná zaistiť dodávky potravín. A nedá sa to urobiť tak, že pripravíme poľnohospodárov o ich podniky, ani zvýšením regulácie, ale tak, že zaistíme spravodlivé ceny na úrovni poľnohospodárov aj spotrebiteľov."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam delo, ki se ga je lotil gospod Bové pri oblikovanju tega poročila. Prav tako pozdravljam to razpravo, v kateri je izpostavljena potreba po preglednosti po vsej verigi preskrbe s hrano. Preglednost je nujen element, a način reševanja velikih maloprodajnih organizacij, katerih edina motivacija je izpolnjevanje potreb njihovih zainteresiranih strani, je ravno toliko pomemben. Njihova zahteva za povečanje tržnega deleža in dobičkov ima negativen učinek na kmete in v nekaterih primerih na predelovalce. Zdaj trg ne nagrajuje kmetov za čas in denar, ki ga vložijo v kmetijstvo, da bi proizvedli visokokakovostno, varno in trajnostno hrano. Na Severnem Irskem je industrija govejega mesa pod velikim pritiskom in mnogi kmetje v finančnem smislu ne pokrijejo svojih stroškov. Seveda je treba na vsako posredovanje gledati v smislu SKP. Brez tega bi se ta industrija borila za preživetje. Mi moramo v tem parlamentu uvideti pomembnost te politike in korist, ki jo zagotavlja našim kmetijskim sektorjem. Trg že nekaj let ne prinaša dobička v mlečnem sektorju ali sektorju govedine. V tej sejni dvorani je potekalo mnogo razprav zlasti v zvezi z mlečnim sektorjem. Če želimo, da bodo naši kmetje konkurenčni na neodvisnem trgu, moramo te probleme obravnavati v okviru verige preskrbe s hrano, v okviru uvoza iz tretjih držav in v okviru cen, ki jih potrošniki plačujejo za hrano, ob upoštevanju vse nižjih pridelovalnih cen. Nemudoma je treba obravnavati vlogo špekulantov in potrebo po zmanjšanju nestanovitnosti na trgu. Prepovedi uvoza in paničarsto špekulantov so prilili olje na ogenj velikemu dvigu cen žit po svetu; to pa bo imelo verižen učinek na verigo preskrbe s hrano. Evropa je dolžna zagotoviti svojo preskrbo s hrano. Tega ne smemo storiti tako, da bodo kmetje ob posel ali da bomo razširili predpise, ampak tako, da zagotovimo poštene cene na pridelovalni in potrošniški ravni."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar det arbete som José Bové har lagt ned på detta betänkande. Jag välkomnar också denna debatt som lyfter fram behovet av insyn i hela livsmedelsförsörjningskedjan. Insyn är en mycket viktig faktor, men det är lika viktigt hur vi hanterar stora återförsäljarorganisationer vars enda motivation är att uppfylla sina aktieägares krav. Deras jakt på ökade marknadsandelar och vinster har haft en negativ inverkan på jordbrukare och i vissa fall bearbetningsföretag. I dagsläget ger marknaden inte jordbrukarna ersättning för den tid och de pengar de satsar på sitt jordbruk för att producera säkra och hållbara livsmedel av hög kvalitet. I Nordirland står nötköttsindustrin under hård press och många jordbruksföretag går inte ens jämnt ut. Varje intervention måste naturligtvis ses mot bakgrund av den gemensamma jordbrukspolitiken. Utan den skulle denna näring få kämpa för sin överlevnad. Vi i parlamentet måste inse vikten av denna politik och den nytta den medför för våra jordbrukssektorer. Marknaden har inte levererat på flera år när det gäller mejeri- eller nötköttssektorn. Vi har hållit många debatter här i parlamentet om i synnerhet mejerisektorn. Om vi vill att våra jordbrukare ska kunna konkurrera på en fri marknad måste vi ta itu med problemen i försörjningskedjan, importen från tredjeländer och de priser konsumenterna betalar för livsmedel, samt även ta hänsyn till de sjunkande priserna fritt gård. Vi måste ta itu med spekulanternas roll och omedelbart minska instabiliteten på marknaden. Importförbud och panikspridning av spekulanter har underblåst en kraftig prisstegring på spannmål världen över och detta kommer att få en dominoeffekt på livsmedelsförsörjningskedjan. EU har en skyldighet att trygga sin livsmedelsförsörjning. Det gör man inte genom att tvinga jordbrukare att lägga ned sin verksamhet eller genom att instifta fler regler, utan genom att se till att priserna är rimliga både fritt gård och i konsumentledet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph