Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-09-06-Speech-1-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100906.16.1-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Comisario, Presidencia del Consejo, queridos colegas, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur abrirá una ventana de posibilidades tanto para la industria europea como para la industria coreana. Pero, para evitar los posibles efectos negativos sobre la industria europea, es indispensable contar con una cláusula de salvaguardia efectiva. Creemos que el informe incorpora toda una serie de mejoras como la creación de una plataforma que permitirá agilizar los procesos, la posibilidad de que la industria esté capacitada para iniciar un proceso de investigación, la obligación para la Comisión de elaborar informes, o las mejoras en el seguimiento y la vigilancia de las importaciones coreanas, puntos estos en los que ya hemos alcanzado un principio de acuerdo con el Consejo. Me parece un buen resultado, pero creemos que todavía no es suficiente. Hay otros puntos aún más fundamentales que merecen toda la atención de los negociadores y que todos los grupos políticos tenemos que defender aquí, igual que lo hicimos en el seno de la Comisión de Comercio Internacional. Me refiero esencialmente a cuatro puntos. En primer lugar, mitigar el posible riesgo para los Estados miembros más vulnerables mediante el establecimiento, región por región, de una cláusula regional que permita evitar que algunas industrias sensibles se vean afectadas. No debemos olvidar que la cláusula de salvaguardia es esencialmente temporal y su objetivo es precisamente salvaguardar los sectores económicos más sensibles para que tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación. En segundo lugar, la necesidad de establecer con claridad la vigilancia de aquellos productos que se vean afectados por la cláusula de « » (reintegro de derechos de aduana). En tercer lugar, la defensa del papel del Parlamento en el proceso del inicio de la investigación y, por último, el proceso de toma de decisiones o comitología. Al igual que he destacado la buena voluntad demostrada por la Presidencia belga durante las negociaciones, quiero mencionar por último el vital papel que está jugando y jugará la Comisión para llevar a buen puerto toda la negociación. Ese es el trabajo que durante meses hemos llevado a cabo mis compañeros y yo en la Comisión de Comercio Internacional, y de aquí deriva también la importancia de que sea ahora el Parlamento en su conjunto el que apoye con fuerza todo el paquete de enmiendas. El informe fue aprobado por 27 votos a favor y una abstención el pasado mes de junio. Bajo esta cláusula será posible la aplicación de medidas de salvaguardia si las reducciones en los aranceles de los productos importados de Corea del Sur amenazan con causar un perjuicio grave a la industria europea. Como saben, bajo las nuevas competencias conferidas al Parlamento tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la aprobación de este Reglamento está siguiendo el procedimiento de codecisión. Desgraciadamente, no fue posible mantener un trílogo con mandato del Consejo antes de la pausa veraniega. El pasado 30 de agosto tuvo lugar el primer trílogo oficial, y tanto los ponentes en la sombra como quien les habla pudimos escuchar la reacción del Consejo a nuestras enmiendas. Esta reunión nos ha permitido avanzar en muchos puntos y definir el texto final de algunos párrafos, y nuestra sensación tras esta toma de contacto es que creemos que existe una verdadera disposición y un esfuerzo por parte del Consejo en llegar a un acuerdo en los puntos más conflictivos, algo que, desde luego, valoramos muy positivamente. Ahora bien, al mismo tiempo creemos que no ha habido tiempo para una concreción suficiente sobre cuál es la posición del Consejo en aquellos puntos en los que su opinión diverge de la votada en la Comisión de Comercio Internacional. Por ello, todos los grupos políticos decidimos unánimemente que había llegado la hora de que el Pleno del Parlamento se pronunciase sobre las enmiendas aprobadas en la Comisión de Comercio Internacional el pasado mes de julio, enmiendas de vital importancia para la aplicabilidad y eficacia de la cláusula de salvaguardia. Al mismo tiempo, se tomó la decisión unánime de no cerrar la puerta a un posible acuerdo en primera lectura, que creemos firmemente será posible cuando el Consejo concrete su posición. Por ello, mañana votaremos solamente las enmiendas de la Comisión de Comercio Internacional y, de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento, pospondremos la votación sobre el informe legislativo al segundo período parcial de sesiones del mes de octubre, cuando esperamos concluir de manera positiva el procedimiento legislativo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo Rady, dámy a pánové, přijetí dohody o volném obchodu s Jižní Koreou otevře příležitosti jak pro evropský, tak pro korejský průmysl. Aby se však předešlo jakémukoli negativnímu dopadu na evropská výrobní odvětví, je nezbytné, abychom měli účinnou ochrannou doložku. Domníváme se, že zpráva obsahuje celou řadu zlepšení, jako je vytvoření online platformy pro urychlení procesu; možnost, aby výrobní odvětví zahájilo šetření; povinnost Komise podávat zprávy; a zlepšení ve sledování korejských dovozů a dohledu nad nimi. To jsou body, v nichž jsme již s Radou v zásadě dosáhli dohody. Domnívám se, že to je dobrý výsledek, ale stále si myslíme, že to nestačí. Jsou zde další, dokonce ještě zásadnější body, které si zaslouží plnou pozornost vyjednávačů a jež zde musí všechny politické skupiny hájit, tak jak jsme to dělali ve Výboru pro mezinárodní obchod. V podstatě hovořím o čtyřech bodech. Za prvé musíme zmírnit případné riziko pro zranitelnější členské státy tím, že zavedeme regionální doložku pro jednotlivé regiony, aby se předešlo tomu, že budou zasažena některá citlivá výrobní odvětví. Neměli bychom zapomínat, že ochranná doložka je v zásadě dočasná a jejím cílem je ochránit právě ta citlivá hospodářská odvětví tak, aby měla dostatek času se přizpůsobit nové situaci. Za druhé, musíme jednoznačně dohlížet na produkty, jichž se týká ustanovení o navracení cla. Za třetí, musíme hájit úlohu Parlamentu v souvislosti se zahájením šetření, a posledním bodem je postup rozhodování nebo postup projednávání ve výboru. Chci připomenout dobrou vůli, kterou projevilo při vyjednáváních belgické předsednictví, a rovněž zásadní úlohu, již hraje a bude nadále hrát Komise při směřování vyjednávání k řádnému závěru. Moji kolegové i já jsme na tom ve Výboru pro mezinárodní obchod v několika posledních měsících pracovali a je důležité, aby Parlament jako celek důrazně podpořil celý soubor pozměňovacích návrhů. Zpráva byla v červnu přijata 27 hlasy pro, 1 se zdržel hlasování. Pomocí této doložky bude možné uplatnit ochranná opatření, pokud by hrozilo, že snížení cel na produkty dovážené z Jižní Koreje závažně poškodí evropské výrobní odvětví. Jak víte, podle nových pravomocí udělených Parlamentu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je toto nařízení přijímáno podle řádného legislativního postupu. Bohužel nebylo možné vést před letními prázdninami třístranné jednání s pověřením Rady. První oficiální třístranné jednání proběhlo 30. srpna a stínoví zpravodajové i já jsme vyslechli reakci Rady na naše pozměňovací návrhy. Toto setkání nám umožnilo v mnoha bodech pokročit dále a formulovat konečné znění několika odstavců a cítíme po tomto setkání důvěru v to, že Rada skutečně chce dosáhnout dohody v těch nejkontroverznějších bodech a pilně na tom pracuje. To je samozřejmě něco, co vnímáme velmi pozitivně. Zároveň si však nemyslíme, že byl dostatek času na to, aby Rada uspokojivě vysvětlila svůj postoj k bodům, na které má odlišný názor, než jaký zaujal Výbor pro mezinárodní obchod. Všechny politické skupiny proto jednomyslně rozhodly, že je načase, aby Parlament přijal na plenárním zasedání stanovisko k pozměňovacím návrhům přijatým v červenci ve Výboru pro mezinárodní obchod, které jsou pro uplatnitelnou a účinnou ochrannou doložku zásadní. Zároveň bylo přijato jednomyslné rozhodnutí neuzavírat dveře před možnou dohodou v prvním čtení, která bude možná, jak pevně věříme, jakmile Rada vysvětlí svůj postoj. Proto budeme zítra hlasovat jenom o pozměňovacích návrzích předložených Výborem pro mezinárodní obchod a v souladu s článkem 55 odložíme hlasování o legislativní zprávě na druhé dílčí zasedání v říjnu, kdy, jak doufáme, legislativní postup pozitivně ukončíme."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, hr. formand for Rådet, mine damer og herrer! Vedtagelsen af frihandelsaftalen med Sydkorea vil skabe muligheder for både EU's og Koreas industri. For at forebygge negative følger for EU's industri er det imidlertid vigtigt at have en effektiv beskyttelsesklausul. Vi mener, at betænkningen indeholder en hel række af forbedringer såsom etablering af en onlineplatform for at fremskynde processerne, industrien får mulighed for at iværksætte en undersøgelsesproces, Kommissionen får pligt til at udarbejde rapporter, og tilsynet med og overvågningen af import fra Korea er blevet forbedret. Der er allerede nu opnået principiel enighed i Rådet om disse punkter. Jeg synes, det er et godt resultat, men vi mener stadig ikke, at det er nok. Andre og endnu mere grundlæggende punkter fortjener forhandlernes fulde opmærksomhed og skal forsvares af alle de politiske grupper, som vi gjorde det i Udvalget om International Handel. Her tænker jeg især på fire punkter. For det første skal vi have mindsket den eventuelle risiko for de mere sårbare medlemsstater ved at indføre en regional klausul region for region for at forebygge, at visse følsomme industrier bliver ramt. Vi må ikke glemme, at beskyttelsesklausulen er midlertidig, og at dens formål netop er at beskytte de mest følsomme økonomiske sektorer, så de har tid nok til at tilpasse sig den nye situation. For det andet skal vi have indført overvågning for de produkter, der påvirkes af toldgodtgørelsesklausulen. For det tredje skal vi forsvare Parlamentets rolle i forbindelse med iværksættelsen af undersøgelser, og det sidste punkt er beslutningsprocessen eller komitologi. Ud over at nævne den velvilje, som det belgiske formandskab har udvist under forhandlingerne, vil jeg slutte med at nævne den vigtige rolle, som Kommissionen spiller og fortsat vil spille for at sikre, at forhandlingerne munder ud i en god aftale. Det er, hvad mine kolleger og jeg har arbejdet med i de sidste par måneder i Udvalget om International Handel, og det er vigtigt, at et samlet Parlament støtter hele pakken af ændringsforslag. Betænkningen blev i juni vedtaget med 27 stemmer for og en hverken for eller imod. I henhold til denne klausul kan der nu indføres sikkerhedsforanstaltninger, hvis den sænkede told på produkter, der importeres fra Sydkorea, truer med at påføre europæisk industri alvorlige skader. I henhold til Parlamentets nye beføjelser efter Lissabontraktatens ikrafttræden følger vedtagelsen af denne forordning den almindelige lovgivningsprocedure. Det var desværre ikke muligt at afholde trepartsmøder med mandat fra Rådet før sommerferien. Det første officielle trepartsmøde fandt sted den 30. august, og både skyggeordførerne og jeg hørte Rådets reaktion på vores ændringsforslag. Mødet gjorde det muligt for os at gøre fremskridt med mange punkter og få fastlagt den endelige ordlyd af forskellige artiker. Vores indtryk efter mødet er, at Rådet virkelig ønsker at nå til enighed om de mest kontroversielle punkter og arbejder hårdt for det. Dette er naturligvis noget, vi ser meget positivt på. Samtidig mener vi dog ikke, at der har været tid nok til at afklare Rådets holdning til de punkter, hvor det har en anden holdning end den, der blev vedtaget i Udvalget om International Handel. Alle de politiske grupper besluttede derfor enstemmigt, at tiden nu var inde til, at Parlamentet traf beslutning i plenarsalen om de ændringsforslag, som Udvalget om International Handel vedtog i juli, og som er vigtige for, at beskyttelsesklausulen kan bruges effektivt. Samtidig blev det enstemmigt besluttet ikke at lukke døren for en eventuel aftale ved førstebehandlingen, hvilket efter vores faste overbevisning er en mulighed, når Rådet får afklaret sin holdning. I morgen stemmer vi derfor kun om ændringsforslagene fra Udvalget om International Handel, og i medfør af artikel 55 udskyder vi afstemningen om den lovgivningsmæssige betænkning til anden mødeperiode i oktober, hvor vi håber at kunne få en positiv afslutning på den lovgivningsmæssige procedure."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Präsident des Rates, meine Damen und Herren! Die Annahme des Freihandelsabkommens mit Südkorea wird sowohl für die europäische als auch die koreanische Industrie Möglichkeiten eröffnen. Um jedoch negative Auswirkungen auf die europäische Industrie zu vermeiden, ist eine wirksame Schutzklausel von wesentlicher Bedeutung. Wir sind der Ansicht, dass der Bericht eine ganze Reihe von Verbesserungen enthält, wie beispielsweise die Einrichtung einer Online-Plattform, um die Verfahren zu beschleunigen; die Möglichkeit für die Industrie, ein Untersuchungsverfahren einzuleiten; die Verpflichtung der Kommission zur Erstellung von Berichten und Verbesserungen bei der Beobachtung und Überwachung von koreanischen Importen. Wir haben zu diesen Punkten bereits eine grundlegende Einigung mit dem Rat erzielt. Ich halte dies zwar für ein gutes Ergebnis, unserer Meinung nach ist es jedoch noch nicht ausreichend. Es gibt weitere, grundlegendere Aspekte, denen sich die Verhandlungspartner mit großer Aufmerksamkeit widmen und die alle Fraktionen hier verteidigen müssen, wie wir dies bereits im Ausschuss für internationalen Handel getan haben. Im Wesentlichen geht es mir hierbei um vier Punkte. Zunächst müssen wir für die schwächeren Mitgliedstaaten das Risiko abmildern, indem eine regionsspezifische Regionalklausel eingeführt wird. Damit soll vermieden werden, dass einige sensible Industrien in Mitleidenschaft gezogen werden. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass die Schutzklausel im Wesentlichen von vorübergehender Wirkung ist und ihr Ziel insbesondere darin besteht, die sensibelsten Wirtschaftszweige zu schützen, damit sie ausreichend Zeit haben, sich an die neue Situation anzupassen. Zweitens muss eine eindeutige Überwachung für die Produkte eingerichtet werden, die von der Klausel zur Zollrückvergütung betroffen sind. Drittens müssen wir die Rolle des Parlaments beim Verfahren zur Einleitung von Untersuchungen schützen, und der letzte Punkt ist das Entscheidungsverfahren oder die Komitologieentscheidung. Erwähnenswert erscheint mir abschließend das Entgegenkommen des belgischen Ratsvorsitzes während der Verhandlungen wie auch die wichtige Rolle, die der Kommission jetzt und auch in Zukunft zukommt, um die Verhandlungen zu einem soliden Abschluss zu bringen. Mit diesem Aspekt haben sich meine Kolleginnen und Kollegen und ich in den vergangenen Monaten im Ausschuss für internationalen Handel befasst. Es ist daher wichtig, dass das Parlament als Ganzes das gesamte Paket an Änderungsanträgen unterstützt. Der Bericht wurde im Juni mit 27 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Im Rahmen dieser Klausel wird die Anwendung von Schutzmaßnahmen möglich sein, wenn der europäischen Industrie infolge einer Senkung von Zöllen auf aus Südkorea importierten Waren eine bedeutende Schädigung zu entstehen droht. Wie Sie wissen, erfolgt im Rahmen der neuen Befugnisse, die das Parlament mit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon erhalten hat, die Annahme dieser Verordnung entsprechend dem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren. Leider war es nicht möglich, mit einem Mandat des Rates einen Trilog vor der Sommerpause zu führen. Der erste offizielle Trilog fand am 30. August statt, und sowohl die Schattenberichterstatter als auch ich konnten die Reaktionen des Rates auf unsere Änderungsanträge vernehmen. Die Sitzung ermöglichte uns, Fortschritte in vielen Punkten zu erzielen und die endgültige Fassung einiger Absätze festzulegen. Die Sitzung hat uns zudem das Gefühl vermittelt, dass der Rat das ernsthafte Anliegen hat, eine Einigung hinsichtlich der kontroversesten Punkte zu erzielen, und mit aller Kraft darauf hinarbeitet. Dies erachten wir natürlich als äußerst positiv. Gleichzeitig sind wir jedoch der Überzeugung, dass die zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichend war, um die Position des Rates in Bezug auf Themen klar darzulegen, bei denen sein Standpunkt von dem abweicht, der vom Ausschuss für internationalen Handel eingenommen wurde. Alle Fraktionen haben daher einstimmig beschlossen, dass es nun an der Zeit ist, dass das Parlament im Plenum zu den Änderungsanträgen Stellung bezieht, die im Juli vom Ausschuss für internationalen Handel angenommen wurden und die für die Anwendung und Effektivität der Schutzklausel ausschlaggebend sind. Gleichzeitig wurde einstimmig die Entscheidung getroffen, eine mögliche Einigung bei erster Lesung nicht auszuschließen, die unserer festen Überzeugung nach möglich ist, wenn der Rat seinen Standpunkt klar dargelegt hat. Wir werden daher morgen lediglich über die Änderungsanträge abstimmen, die vom Ausschuss für internationalen Handel eingebracht wurden, und werden gemäß Artikel 55 die Abstimmung über den Legislativbericht auf die zweite Sitzungsperiode im Oktober verschieben und hoffentlich zu diesem Zeitpunkt das Gesetzgebungsverfahren zu einem positiven Abschluss bringen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, η έγκριση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα θα δημιουργήσει ευκαιρίες τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την κορεατική βιομηχανία. Εντούτοις, για την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, είναι ουσιώδους σημασίας η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής ρήτρας διασφάλισης. Πιστεύουμε ότι η έκθεση περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά βελτιώσεων, όπως η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επίσπευση των διαδικασιών· η δυνατότητα κίνησης ερευνητικής διαδικασίας εκ μέρους της βιομηχανίας· η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εκ μέρους της Επιτροπής και οι βελτιώσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την επιτήρηση των εισαγωγών από την Κορέα. Πρόκειται για σημεία σχετικά με τα οποία έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία καταρχήν με το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι πρόκειται για θετικό αποτέλεσμα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε, όμως, ότι δεν αρκεί. Υπάρχουν και άλλα, ακόμη πιο θεμελιώδη σημεία, που χρήζουν της αμέριστης προσοχής των διαπραγματευτών και τα οποία πρέπει να τύχουν της υπεράσπισης όλων των πολιτικών Ομάδων αυτού του Σώματος, όπως συνέβη στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αναφέρομαι ουσιαστικά σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, πρέπει να μετριάσουμε τον πιθανό κίνδυνο που διατρέχουν τα πιο ευάλωτα κράτη μέλη δημιουργώντας μια περιφερειακή ρήτρα, ανά περιοχή, ώστε να μην πληγούν ορισμένοι ευαίσθητοι τομείς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρήτρα διασφάλισης είναι ουσιαστικά προσωρινή και αποσκοπεί ακριβώς στη διασφάλιση των πιο ευαίσθητων τομέων της οικονομίας, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Δεύτερον, πρέπει να καθιερώσουμε σαφή επιτήρηση για τα προϊόντα που επηρεάζονται από τη ρήτρα επιστροφής τελωνειακών δασμών. Τρίτον, πρέπει να υπερασπίσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία κίνησης ερευνών· και τέλος, η διαδικασία λήψης αποφάσεων ή η επιτροπολογία. Εκτός από την καλή θέληση που επέδειξε η βελγική Προεδρία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τέλος, θα ήθελα να αναφέρω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει η Επιτροπή όσον αφορά την άρτια ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Προς αυτόν τον σκοπό εργαζόμασταν εγώ και οι συνάδελφοί μου τους τελευταίους μήνες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίξει όλο το Κοινοβούλιο ενεργά το σύνολο των τροπολογιών. Η έκθεση εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ και 1 αποχή τον Ιούνιο. Δυνάμει της εν λόγω ρήτρας, θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή μέτρων διασφάλισης σε περίπτωση που οι μειώσεις των τελωνειακών δασμών επί των προϊόντων που εισάγονται από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο των νέων εξουσιών που χορηγήθηκαν στο Κοινοβούλιο μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η έγκριση του εν λόγω κανονισμού υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή τριμερούς διαλόγου με εντολή του Συμβουλίου πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών. Ο πρώτος επίσημος τριμερής διάλογος διεξάχθηκε στις 30 Αυγούστου, και τόσο οι σκιώδεις εισηγητές όσο και εγώ ακούσαμε τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου όσον αφορά τις τροπολογίες μας. Η συνεδρίαση αυτή μάς επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο σε πολλά σημεία και να προσδιορίσουμε το τελικό κείμενο ορισμένων παραγράφων· το συμπέρασμα που εξαγάγαμε από τη συνεδρίαση είναι ότι το Συμβούλιο επιθυμεί πραγματικά, κατά την άποψή μας, την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία και εργάζεται σκληρά προς τούτο. Αυτό, ασφαλώς, είναι πολύ θετικό για εμάς. Εντούτοις, ταυτόχρονα, δεν θεωρούμε ότι έχει παρέλθει επαρκής χρόνος για την αποσαφήνιση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τα σημεία στα οποία διατηρεί διαφορετική άποψη από αυτήν που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Όλες οι πολιτικές Ομάδες αποφάσισαν, συνεπώς, ομόφωνα ότι είχε έρθει η ώρα να λάβει θέση το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια σχετικά με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου τον Ιούλιο, οι οποίες είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί και να επιφέρει αποτελέσματα η ρήτρα διασφάλισης. Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε ομόφωνα να μην κλείσει η πόρτα σε μια πιθανή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, πράγμα που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα καταστεί δυνατό όταν αποσαφηνίσει το Συμβούλιο τη θέση του. Θα ψηφίσουμε, λοιπόν, αύριο μόνο επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού, θα αναβάλουμε την ψηφοφορία επί της νομοθετικής έκθεσης για τη δεύτερη περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου, οπότε και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η νομοθετική διαδικασία."@el10
"Mr President, Commissioner, President of the Council, ladies and gentlemen, the adoption of the Free Trade Agreement with South Korea will open up opportunities for both European and Korean industry. However, in order to prevent any negative effects on European industry, it is essential to have an effective safeguard clause. We believe that the report incorporates a whole series of improvements such as creating an on-line platform to speed up the processes; the possibility of the industry being able to initiate an investigation process; the Commission being obliged to produce reports; and improvements in the monitoring and surveillance of Korean imports. These are points on which we have already reached an agreement in principle with the Council. I think this is a good result, but we still do not think it is enough. There are other, even more fundamental points that deserve the full attention of the negotiators and which all the political groups must defend here, as we did in the Committee on International Trade. I am essentially talking about four points. Firstly, we need to mitigate the possible risk to the more vulnerable Member States by establishing a regional clause, region by region, to prevent some sensitive industries from being affected. We should not forget that the safeguard clause is essentially temporary and its objective is precisely to safeguard the most sensitive sectors of the economy so that they have sufficient time to adapt to the new situation. Secondly, we need to clearly establish surveillance for the products affected by the duty drawback clause. Thirdly, we need to defend Parliament’s role in the process of initiating investigations, and the final point is the decision-making process or comitology. As well as mentioning the good will shown by the Belgian Presidency during the negotiations, finally, I want to mention the vital role that the Commission is playing and will continue to play in bringing the negotiations to a sound conclusion. That is what my colleagues and I have been working on over the past few months in the Committee on International Trade, which is why it is important for Parliament as a whole to strongly support the whole package of amendments. The report was adopted by 27 votes in favour and one abstention in June. Under this clause, it will be possible to apply safeguard measures if the reductions to the customs duties on products imported from South Korea threaten to cause serious damage to European industry. As you know, under the new powers given to Parliament following the entry into force of the Treaty of Lisbon, the adoption of this regulation is following the ordinary legislative procedure. Unfortunately, it was not possible to hold a trialogue with a mandate from the Council before the summer recess. The first official trialogue was held on 30 August, and both the shadow rapporteurs and I were able to hear the Council’s reaction to our amendments. That meeting enabled us to move forward on many points and define the final text of some paragraphs, and our feeling following the meeting is that we believe the Council genuinely wants to reach an agreement on the most controversial points and is working hard to do so. This is, of course, something that we view very positively. However, at the same time, we do not think there has been time to sufficiently clarify the Council’s position on the points on which it has a different view to that adopted in the Committee on International Trade. All the political groups therefore unanimously decided that the time had come for Parliament to take a position in plenary on the amendments adopted in the Committee on International Trade in July, which are vital in order for the safeguard clause to be applicable and effective. At the same time, a unanimous decision was taken not to close the door on a possible agreement at first reading, which we firmly believe will be possible when the Council clarifies its position. We will therefore vote tomorrow only on the amendments tabled by the Committee on International Trade and, in accordance with Rule 55, we will defer the vote on the legislative report to the second part-session in October, when we hope to reach a positive conclusion to the legislative procedure."@en4
"Austatud president, volinik, nõukogu eesistuja, head kolleegid! Lõuna-Koreaga sõlmitud vabakaubanduslepingu vastuvõtmine loob uusi võimalusi nii Euroopa kui ka Korea tootmisharudele. Selleks aga, et vältida võimalikke negatiivseid mõjusid liidu tootmisharule, on väga tähtis, et meil oleks tõhus kaitseklausel. Usume, et raport sisaldab paljusid täiendusi, nagu protsesse kiirendava veebiplatvormi loomine, tootmisharule uurimisprotsessi algatamise võimaluse andmine, komisjoni kohustus raporteid esitada ja Korea impordi seire ja järelevalve tõhustamine. Need on punktid, milles oleme nõukoguga juba põhimõttelise kokkuleppe saavutanud. Kuigi see on minu arust hea tulemus, ei pea me seda siiski piisavaks. On veel teisigi, veelgi tähtsamaid punkte, mis väärivad läbirääkijate täielikku tähelepanu ning mida kõik fraktsioonid peavad siin kaitsma, just nagu meie neid rahvusvahelise kaubanduse komisjonis kaitsesime. Üldiselt pean siinkohal silmas nelja punkti. Esiteks peame leevendama kõige haavatavamate liikmesriikide võimalikku riski, võttes piirkondliku klausli regioonipõhiselt kasutusele, et sel moel tundlikumate tootmisharude mõjutamist vältida. Ei tohiks unustada, et kaitseklausel on oma olemuselt ajutine ja et selle eesmärgiks on kaitsta majanduse kõige tundlikumaid sektoreid, andes neile uue olukorraga kohanemiseks piisavalt aega. Teiseks on ilmselgelt vaja seirata tooteid, mida tollimaksude tagastamise klausel mõjutab. Kolmandaks peame kaitsma parlamendi rolli uurimiste algatamise protsessis ning viimaseks punktiks on otsustusprotsess või komiteemenetlus. Lisaks sellele, et tahan tänada eesistujariik Belgiat läbirääkimistel üles näidatud hea tahte eest, soovin kõigile meelde tuletada, kui tähtsat rolli mängib komisjon praegu ja ka tulevikus läbirääkimiste eduka lõpptulemuse tagamisel. Oleme kolleegidega rahvusvahelises kaubanduse komisjonis sellega viimased paar kuud töötanud ning seetõttu on oluline, et parlament kogu seda muudatuste paketti tugevalt toetaks. Raport võeti juunis vastu 27 poolt- ja ühe erapooletu häälega. Selle klausliga on võimalik kohaldada kaitsemeetmeid, kui Lõuna-Koreast imporditud toodete tollimaksude vähendamine ähvardab liidu tootmisharule tõsist kahju tekitada. Nagu teate, järgitakse Lissaboni lepingu jõustumisega parlamendile antud uute volituste kohaselt selle määruse puhul õigusloomega seotud menetlust. Kahjuks ei olnud võimalik nõukogu volitusel enne suvevaheaega kolmepoolseid läbirääkimisi pidada. Esimesed ametlikud kolmepoolsed läbirääkimised toimusid 30. augustil ja nii variraportööridel kui ka mul endal oli võimalik kuulata nõukogu reaktsiooni meie muudatusettepanekutele. See kohtumine võimaldas meil mitmetes küsimustes edusamme teha ja mõnede lõigete lõpliku sõnastuse paika panna ning pärast kohtumist oli meil tunne, et nõukogul on tõsine soov kõige vastuolulisemates punktides kokkuleppele jõuda ning selle nimel ka kõvasti pingutada. Seda on meil loomulikult ülimalt hea meel näha. Samal ajal jääb meile siiski mulje, et ei ole olnud piisavalt aega selgitada nõukogu seisukohta punktides, milles nõukogu seisukohad erinevad rahvusvahelise kaubanduse komisjoni seisukohtadest. Seetõttu otsustasid kõik fraktsioonid ühehäälselt, et kätte on jõudnud aeg, mil parlamendi täiskogu peab rahvusvahelise kaubanduse komisjoni juulis vastu võetud muudatuste kohta seisukoha võtma, kuna need on kaitseklausli kohaldatavuse ja tõhususe vaatepunktist üliolulised. Samal ajal võeti vastu ühehäälne otsus mitte välistada ka seda, et kokkuleppele võidakse jõuda juba esimesel lugemisel, mis on meie arvates täiesti võimalik, kui nõukogu oma seisukohta selgitab. Seetõttu hääletame homme ainult rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esitatud muudatusettepanekute üle ning lükkame õigusloomega seotud raporti üle hääletamise kodukorra artikli 55 kohaselt oktoobri teisele osaistungjärgule, mil loodame õigusloomega seotud menetluse positiivse lõpptulemuseni jõuda."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, Etelä-Korean kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen hyväksyminen luo uusia mahdollisuuksia sekä Euroopan että Korean teollisuudelle. Tehokas suojalauseke on kuitenkin tarpeen, jotta sopimuksella ei olisi kielteisiä vaikutuksia Euroopan teollisuudelle. Mielestämme mietintö sisältää lukuisia parannuksia. Näitä ovat esimerkiksi verkkofoorumin perustaminen prosessien nopeuttamiseksi, tuotannonalalle annettu mahdollisuus käynnistää tutkimusprosessi, komission velvoite laatia raportteja ja Koreasta peräisin olevan tuonnin seurannan ja valvonnan parannukset. Näistä kohdista olemme jo periaatteessa sopineet neuvoston kanssa. Mielestäni tämä on hyvä tulos, mutta meille se ei kuitenkaan vielä riitä. On vielä tärkeämpiä näkökohtia, joiden suhteen neuvottelijoiden on syytä olla tarkkana ja joita kaikkien poliittisten ryhmien on täällä puolustettava, kuten teimme kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Tarkoitan lähinnä seuraavia neljää näkökohtaa. Ensinnäkin meidän on lievennettävä haavoittuvimmille jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvia riskejä toteuttamalla aluekohtaisia suojalausekkeita, joilla voidaan estää joillekin herkille tuotannonaloille koituvia haittoja. Emme saa unohtaa, että suojalauseke on periaatteessa väliaikainen ja että sen tarkoitus on nimenomaan suojella herkimpiä talouden aloja antamalla niille aikaa mukautua uuteen tilanteeseen. Toiseksi meidän on selvästi luotava seurantajärjestelmä tuotteille, joihin tullinpalautusta koskeva lauseke vaikuttaa. Kolmanneksi meidän on puolustettava parlamentin roolia tutkimusten käynnistysprosessissa, ja viimeinen näkökohta on päätöksentekomenettely tai komitologia. Lopuksi haluan kiittää puheenjohtajavaltio Belgian neuvotteluissa osoittamaa hyvää tahtoa ja todeta, että komission panos neuvottelujen saattamisessa järkevään päätökseen on nyt ja jatkossakin ratkaisevan tärkeä. Olemme kollegoideni kanssa työskennelleet tämän asian parissa kansainvälisen kaupan valiokunnassa viime kuukaudet, ja siksi on tärkeää, että parlamentti kokonaisuudessaan antaa vahvan tukensa koko tarkistuspaketille. Mietintö hyväksyttiin kesäkuussa siten, että 27 äänesti puolesta ja yksi tyhjää. Lausekkeen nojalla suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa, jos Etelä-Koreasta tuotavilta tuotteilta perittävien tullien alentaminen uhkaa haitata vakavasti Euroopan teollisuutta. Kuten tiedätte, parlamentin Lissabonin sopimuksen johdosta saamien uusien valtuuksien mukaisesti tämän asetuksen hyväksymisessä noudatetaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä. Valitettavasti ennen kesälomaa ei ollut mahdollista pitää kolmikantakokousta neuvoston kanssa. Ensimmäinen virallinen kolmikantakokous pidettiin 30. elokuuta, ja sain yhdessä varjoesittelijöiden kanssa kuulla, miten neuvosto reagoi tarkistuksiimme. Kyseisen kokouksen ansiosta pääsimme eteenpäin monissa asioissa ja pystyimme määrittelemään muutamien kohtien lopullisen tekstin, ja kokous antoi meille varmuuden siitä, että neuvosto todella haluaa päästä sopimukseen kaikkein ristiriitaisimmista kohdista ja tekee paljon työtä sen eteen. Suhtaudumme tähän tietenkin hyvin myönteisesti. Samalla kuitenkin epäilemme, ettei neuvostolla ole ollut tarpeeksi aikaa selvittää riittävästi kantaansa niihin kohtiin, joissa sen näkemys eroaa kansainvälisen kaupan valiokunnan näkemyksestä. Tämän vuoksi kaikki poliittiset ryhmät päättivät yksimielisesti, että parlamentin on esitettävä täysistunnossa kantansa kansainvälisen kaupan valiokunnan heinäkuussa hyväksymistä tarkistuksista, jotka ovat tärkeitä suojalausekkeen sovellettavuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Samalla päätettiin yksimielisesti, ettei mahdolliselle sopimukselle sanota ei ensimmäisessä käsittelyssä. Uskomme tämän olevan mahdollista, kun neuvosto selvittää kantaansa. Siksi äänestämme huomenna vain kansainvälisen kaupan valiokunnan jättämistä tarkistuksista ja siirrämme äänestyksen lainsäädäntöä koskevasta mietinnöstä työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti lokakuun toiselle istuntojaksolle, jolloin toivoaksemme olemme päässeet myönteiseen tulokseen lainsäädäntömenettelystä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, l’adoption de l’accord de libre-échange avec la Corée du Sud va ouvrir des possibilités pour l’industrie européenne et pour l’industrie coréenne. Toutefois, afin de prévenir tout effet négatif sur l’industrie européenne, il est essentiel de disposer d’une clause de sauvegarde efficace. Nous croyons que le rapport contient toute une série d’améliorations, telles que la création d’une plate-forme en ligne destinée à accélérer les processus, la possibilité pour l’industrie de lancer une procédure d’enquête; l’obligation pour la Commission de produire des rapports, et enfin des améliorations dans le contrôle et la surveillance des importations coréennes. Ce sont des points sur lesquels nous avons déjà conclu un accord de principe avec le Conseil. Je pense que c’est un bon résultat, mais nous n’estimons pas encore cela suffisant. Il existe d’autres points, encore plus essentiels, qui méritent toute l’attention des négociateurs, et que tous les groupes politiques doivent défendre ici comme nous l’avons fait au sein de la commission du commerce international. Je parle principalement de quatre points. Tout d’abord, nous avons besoin d’atténuer les éventuels risques pour les États membres les plus vulnérables en établissant une clause régionale, région par région, afin de ne pas déstabiliser certaines industries sensibles. Nous ne devons pas oublier que la clause de sauvegarde possède un caractère essentiellement temporaire, et que son objectif est précisément de préserver les secteurs les plus sensibles de l’économie afin qu’ils aient suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle situation. Deuxièmement, nous devons clairement mettre en place une surveillance pour les produits concernés par la clause de ristourne des droits de douane. Troisièmement, nous devons défendre le rôle du Parlement dans la procédure d’ouverture d’enquêtes, et le point final est le processus décisionnel, ou comitologie. En plus de signaler la bonne volonté manifestée par la Présidence belge au cours des négociations, je tiens enfin à mentionner le rôle crucial que la Commission joue et continuera de jouer pour mener à bien les négociations. Mes collègues et moi-même avons travaillé sur ce sujet ces derniers mois au sein de la commission du commerce international, et c’est la raison pour laquelle il est important que le Parlement tout entier soutienne fermement l’ensemble du paquet d’amendements. Le rapport a été adopté en juin, par 27 voix pour et une abstention. En vertu de cette clause, il sera possible d’appliquer des mesures de sauvegarde si les réductions de droits de douane sur les produits importés de Corée du Sud pénalisent lourdement l’industrie européenne. Comme vous le savez, en vertu des nouveaux pouvoirs conférés au Parlement après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’adoption de ce règlement suit la procédure législative ordinaire. Malheureusement, il n’était pas possible d’organiser avant la pause estivale un trilogue avec mandat du Conseil. Le premier trilogue officiel a eu lieu le 30 août, et les rapporteurs fictifs ainsi que moi-même avons pu entendre la réaction du Conseil à nos amendements. Cette réunion nous a permis d’avancer sur de nombreux points et de définir le texte final de certains paragraphes, et notre sentiment après la réunion, c’est que le Conseil souhaite réellement parvenir à un accord sur les points les plus controversés, et travaille avec acharnement en ce sens. Nous trouvons bien sûr cela très positif. Toutefois, dans le même temps, nous ne pensons pas avoir eu le temps de suffisamment clarifier la position du Conseil concernant les points sur lesquels il a un point de vue différent de celui adopté par la commission du commerce international. Tous les groupes politiques ont donc décidé à l’unanimité que le moment était venu pour le Parlement de prendre position en séance plénière sur les amendements essentiels à l’application et à l’efficacité de la clause de sauvegarde et adoptés en juillet par la commission du commerce international. Dans le même temps, une décision unanime a été prise de ne pas fermer la porte à un éventuel accord en première lecture, car nous croyons fermement qu’un tel accord sera possible une fois clarifiée la position du Conseil. Nous voterons donc demain sur les seuls amendements déposés par la commission du commerce international et, conformément à l’article 55, nous reportons le vote sur le rapport législatif à la deuxième session partielle d’octobre, lors de laquelle nous espérons arriver à une conclusion positive de la procédure législative."@fr8
". – ( Tisztelt elnök úr! Biztos úr! A Tanács tisztelt elnöke! Hölgyeim és uraim! Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás elfogadásával új lehetőségek nyílnak meg mind az európai, mind pedig a koreai ipar számára. Ugyanakkor az európai iparra gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülésének érdekében feltétlenül szükségünk van egy hatékony védzáradékra. Úgy véljük, hogy a jelentés számos pozitív változtatást tartalmaz, például egy, a folyamat felgyorsítását szolgáló online platform létrehozását; azt a lehetőséget, hogy az ipar vizsgálati eljárásokat kezdeményezzen; a Bizottság jelentéstételi kötelezettségét; valamint a koreai behozatal nyomon követésének és felügyeletének a javítását. Ezekben a kérdésekben már elvi megállapodásra jutottunk a Tanáccsal. Úgy vélem, hogy ez jó eredmény, de még mindig nem gondoljuk azt, hogy ez elegendő lenne. Vannak további, még alapvetőbb pontok, amelyek teljes figyelmet követelnek a tárgyaló felektől, és amelyeket itt valamennyi képviselőcsoportnak meg kell védenie, ahogyan tettük azt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban is. Lényegében négy pontról beszélek. Először is enyhítenünk kell a sérülékenyebb tagállamokat fenyegető esetleges kockázatot oly módon, hogy régióként regionális záradékot hozunk létre, amely megakadályozná néhány érzékeny iparág hátrányos érintettségét. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a védzáradék alapvetően ideiglenes érvényű, a célja pedig pontosan az, hogy védelmet nyújtson a gazdaság legérzékenyebb ágazatainak ahhoz, hogy elegendő idejük legyen az új környezethez való alkalmazkodáshoz. Másodszor, egyértelműen szükség van a vám-visszatérítési záradék által érintett termékek felügyeletének létrehozására. Harmadszor pedig meg kell védenünk a Parlamentnek a vizsgálatok indításában játszott szerepét, és végül az utolsó pont a döntéshozatali eljárás vagy komitológia. Végezetül a belga elnökségnek a tárgyalások során mutatott jóindulata mellett szeretném azt a fontos szerepet is megemlíteni, amelyet a Bizottság jelenleg és a jövőben is betölt a tárgyalások pozitív lezárásában. Kollégáim és jómagam ezen dolgoztunk az elmúlt néhány hónap során a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, és ezért is fontos, hogy az egész Parlament határozottan támogassa a módosító csomag egészét. A jelentést 27 igen szavazattal és egy tartózkodással fogadták el júniusban. Ennek a záradéknak az értelmében lehetséges lesz védintézkedéseket alkalmazni abban az esetben, ha a Dél-Koreából importált termékekre kiszabott vámok csökkentése súlyos kár okozásával fenyegetné az európai ipart. Mint azt tudják, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlamentre ruházott új hatáskörök értelmében ennek a rendeletnek az elfogadása a rendes jogalkotási eljárást követi. Sajnálatos módon nem volt lehetőségünk arra, hogy még a nyári szünet előtt háromoldalú megbeszélést folytassunk a Tanáccsal. Az első hivatalos háromoldalú megbeszélésre augusztus 30-án került sor, és mind az árnyékelőadók, mind jómagam hallhattuk a Tanácsnak a módosításainkkal kapcsolatos véleményét. Ez a találkozó számos kérdésben előrelépést tett lehetővé és több bekezdés szövegét véglegesíthettük, a megbeszélést követően pedig az az érzésünk, hogy úgy tűnik, a Tanács valóban megállapodásra törekszik a legvitatottabb kérdésekben és keményen dolgozik ennek eléréséért. Ezt természetesen rendkívül pozitívan értékeljük. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nem állt rendelkezésre elegendő idő azoknak a pontoknak a tisztázására, amelyek esetében a Tanács álláspontja eltér a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban elfogadott véleménytől. Ezért valamennyi képviselőcsoport egyhangúlag úgy döntött, hogy itt az ideje annak, hogy a Parlament plenáris ülésen foglaljon állást a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban júliusban elfogadott módosításokról, amelyek létfontosságúak a védzáradék alkalmazhatóságának és hatékonyságának szempontjából. Ugyanakkor egyhangú döntés született arról is, hogy ne zárjuk ki a megegyezés lehetőséget első olvasatban, amelyet határozottan lehetségesnek tartunk, amint a Tanács tisztázza az álláspontját. Ezért holnap csak a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által előterjesztett módosításokról fogunk szavazni, és az 55. cikknek megfelelően a jogalkotási jelentésről történő szavazást az októberi második plenáris ülésre halasztjuk, amikor is reméljük, hogy pozitívan zárhatjuk le a jogalkotási folyamatot."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, l’adozione dell’accordo di libero scambio con la Corea del sud schiuderà opportunità per l’industria sia europea sia coreana. Nondimeno, per evitare effetti negativi sull’industria europea, è fondamentale poter contare su una clausola di salvaguardia efficace. Pensiamo che la relazione contenga tutta una serie di miglioramenti, come la creazione di una piattaforma per accelerare i procedimenti, la possibilità che l’industria possa avviare un procedimento di indagine, l’obbligo per la Commissione di produrre relazioni, nonché miglioramenti del monitoraggio e della sorveglianza delle importazioni coreane. Sono punti sui quali abbiamo già raggiunto un accordo di principio con il Consiglio. Credo che questo sia un buon risultato, ma comunque lo giudichiamo insufficiente. Vi sono altri aspetti, anche più fondamentali, che meritano la massima attenzione dei negoziatori e tutti i gruppi politici devono difendere in Parlamento, come abbiamo fatto in sede di commissione per il commercio internazionale. Mi riferisco essenzialmente a quattro elementi. In primo luogo, dobbiamo attenuare il possibile rischio per gli Stati membri più vulnerabili introducendo una clausola regionale, regione per regione, per evitare che alcuni comparti sensibili subiscano ripercussioni. Non dobbiamo dimenticare che la clausola di salvaguardia è fondamentalmente temporanea e il suo obiettivo è proprio salvaguardare i settori più delicati dell’economia in maniera che dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alla nuova situazione. In secondo luogo, dobbiamo chiaramente stabilire una sorveglianza per i prodotti che rientrano nella clausola di restituzione dei dazi. In terzo luogo, è necessario difendere il ruolo del Parlamento nel processo di avvio delle indagini. Infine, vi è il processo decisionale, o comitatologia. Oltre a sottolineare la buona volontà dimostrata dalla Presidenza belga durante i negoziati, vorrei rammentare il ruolo cruciale che la Commissione svolge e continuerà a svolgere per portare a buon fine le trattative. Su questo abbiamo lavorato i miei colleghi e io negli ultimi mesi in sede di commissione per il commercio internazionale, per cui è importante che il Parlamento nel suo complesso appoggi con forza l’intero pacchetto di emendamenti. La relazione è stata adottata in giugno con 27 voti a favore e un’astensione. Secondo la clausola, sarà possibile applicare misure di salvaguardia se le riduzioni sui dazi doganali imposti ai prodotti importati dalla Corea del sud dovessero minacciare di arrecare gravi danni all’industria europea. Come sapete, in virtù dei nuovi poteri conferiti al Parlamento a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’adozione del presente regolamento sta seguendo la procedura legislativa ordinaria. Purtroppo, non è stato possibile organizzare un dialogo trilaterale con un mandato del Consiglio prima della pausa estiva. Il primo dialogo trilaterale ufficiale si è tenuto il 30 agosto e ambedue i relatori ombra e io abbiamo potuto ascoltare la replica del Consiglio ai nostri emendamenti. Detta riunione ci ha consentito di avanzare su molti punti e stabilire il testo definitivo di alcuni paragrafi. La nostra sensazione dopo la riunione è che il Consiglio voglia realmente pervenire a un accordo sui punti più controversi e si stia adoperando in tal senso, elemento che ovviamente vediamo in maniera molto positiva. Nel contempo, tuttavia, non riteniamo che vi sia stato tempo per chiarire a sufficienza la posizione del Consiglio sugli aspetti in merito ai quali ha un punto di vista diverso rispetto a quello adottato dalla commissione per il commercio internazionale. Tutti i gruppi politici, pertanto, hanno deciso all’unanimità che fosse giunto il momento per il Parlamento di assumere una posizione in plenaria sugli emendamenti adottati dalla commissione per gli affari internazionali in luglio, che sono essenziali affinché la clausola di salvaguardia sia applicabile ed efficace. Al tempo stesso, si è deciso unanimemente di non chiudere la porta a un possibile accordo in prima lettura, che fermamente crediamo sia possibile una volta che il Consiglio avrà chiarito la propria posizione. Domani dunque voteremo soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione per gli affari internazionali e, conformemente all’articolo 55, rinvieremo la votazione sulla relazione legislativa alla seconda tornata di ottobre, quando speriamo di giungere a una conclusione positiva della procedura legislativa."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, pone Tarybos pirmininke, ponios ir ponai, patvirtinus laisvosios prekybos susitarimą su Pietų Korėja bus atvertos naujos galimybės Europos ir Korėjos pramonei. Tačiau norint išvengti bet kokio neigiamo poveikio Europos pramonei, būtina nustatyti veiksmingą apsaugos sąlygą. Manome, kad pranešime yra nemažai patobulinimų, pvz., interneto platformos, kuria būtų paspartintas procesas, sukūrimas; galimybė pramonės atstovams inicijuoti tyrimo procesą; įpareigojimas Komisijai teikti ataskaitas; importo iš Korėjo stebėjimo ir priežiūros pagerinimas. Dėl šių dalykų iš esmės jau pasiekėme susitarimą su Taryba. Manau, kad tai geras rezultatas, tačiau nemanome, kad to pakanka. Yra kitų, dar svarbesnių dalykų, kuriems derybininkai privalo skirti visapusišką dėmesį ir kuriuos frakcijos privalo čia apginti – kaip mes tai jau padarėme Tarptautinės prekybos komitete. Iš esmės kalbu apie keturis dalykus. Pirma, privalome sušvelninti galimą riziką pažeidžiamesnėms valstybėms narėms, nustatydami regioninę sąlygą kiekvienam regionui atskirai, kad nuo poveikio būtų apsaugota tam tikra jautri pramonė. Neturėtume pamiršti, kad apsaugos sąlyga iš esmės yra laikina ir jos tikslas –apsaugoti būtent pačius jautriausius ekonomikos sektorius ir jiems suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie naujos padėties. Antra, mums reikia aiškiai nustatyti produktų, kuriuos veikia muitų grąžinimo sąlygos, stebėjimą. Trečia, privalome apginti Parlamento vaidmenį tyrimų inicijavimo procese, o paskutinis punktas – sprendimo priėmimo procesas ar komitologija. Paminėdamas gerą Tarybai pirmininkaujančios Belgijos parodytą valią per derybas, galiausiai noriu paminėti ir gyvybiškai svarbų Komisijos vaidmenį, kuris jai tenka ir teks ateityje siekiant protingai užbaigti derybas. Būtent šiuo klausimu mano kolegos ir aš pastaruosius keletą mėnesių dirbome Tarptautinės prekybos komitete, todėl labai svarbu, kad visas Parlamentas tvirtai pritartų visam pakeitimų paketui. Birželio mėn. pranešimas buvo patvirtintas 27 nariams balsavus už ir vienam susilaikius. Pagal šią sąlygą bus galima taikyti apsaugos priemones, jei dėl muitų, taikomų iš Pietų Korėjos importuojamiems produktams, sumažinimo kils rimta grėsmė Europos pramonei. Kaip žinote, pagal naujas po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Parlamentui suteiktas galia, šio reglamento tvirtinimas vykdomas laikantis įprastos teisėkūros procedūros. Deja, prieš vasaros atostogas nebuvo įmanoma surengti trišalį dialogą su Taryba. Pirmas oficialus trišalis dialogas surengtas rugpjūčio 30 d. ir abu šešėliniai pranešėjai ir aš galėjome išgirsti Tarybos reakciją į mūsų pakeitimus. Posėdyje turėjome galimybę pasistūmėti į priekį dėl daugelio klausimų ir apibrėžti kai kurių straipsnių galutinį tekstą, o mūsų bendras įspūdis po posėdžio yra toks, kad manome, jog Taryba iš tiesų nori pasiekti susitarimą dėl daugumos prieštaringų aspektų ir sunkiai dirba, kad tai pasiektų. Be abejo, tai vertiname labai teigiamai. Vis dėlto taip pat manome, kad neužteko laiko tinkamai išsiaiškinti Tarybos pozicijos dėl tų punktų, kurių atžvilgiu ji turi kitokią nuomonę, palyginti su patvirtintąja Tarptautinės prekybos komitete. Todėl visos frakcijos vienbalsiai nusprendė, kad atėjo laikas Parlamentui per plenarinį posėdį paskelbti savo poziciją dėl liepos mėn. Tarptautinės prekybos komitete patvirtintų pakeitimų, kurie yra gyvybiškai svarbūs tam, kad apsaugos sąlygą būtų galima taikyti ir kad ji būtų veiksminga. Be to, vienbalsiai priimtas sprendimas neužtrenkti durų galimam susitarimui per pirmąjį svarstymą, kuris, mūsų tvirtu įsitikinimu, bus įmanomas, kai Taryba paaiškins savo poziciją. Todėl rytoj balsuosime tik dėl Tarptautinės prekybos komiteto pateiktų pakeitimų pagal 55 straipsnį, o balsavimą dėl teisėkūros pranešimo nukelsime į antrą spalio mėn. mėnesinę sesiją, ir tikimės iki to laiko pasiekti teigimą rezultatą dėl teisėkūros procedūros."@lt14
"referents Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Padomes priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgums sniegs daudz jaunu iespēju gan Eiropas, gan Korejas ražošanas nozares uzņēmumiem. Tomēr, lai nepieļautu nekādu negatīvu ietekmi uz Eiropas rūpniecības nozari, ir būtiska efektīva drošības klauzula. Mēs uzskatām, ka ziņojumā ir ietverta vesela virkne dažādu uzlabojumu, piemēram, tiešsaistes platformas radīšana, lai paātrinātu procesus; iespēja rūpniecības nozarei sākt izmeklēšanas procesu; Komisijas pienākums sagatavot obligātos ziņojumus, kā arī uzlabojumi Korejas importa uzraudzībā un novērošanā. Par šiem jautājumiem mēs jau esam principiāli vienojušies ar Padomi. Domāju, ka tas ir labs rezultāts, bet mēs tomēr neuzskatām, ka ar to ir pietiekami. Ir citi, pat vēl nozīmīgāki jautājumi, kas ir pelnījuši sarunu dalībnieku pilnu uzmanību un kuri visām politiskajām grupām šeit ir jāaizstāv, kā mēs to izdarījām Starptautiskajā tirdzniecības komitejā. Es būtībā runāju par četriem jautājumiem. Pirmkārt, mums ir jāsamazina iespējamie riski pašām neaizsargātākajām dalībvalstīm, reģionam pēc reģiona izveidojot reģionālo klauzulu, lai pasargātu jutīgas ražošanas nozares. Mums nevajadzētu aizmirst, ka drošības klauzula būtībā ir pagaidu un tās mērķis ir tieši pasargāt visjutīgākos ekonomikas sektorus, lai tiem būtu pietiekami daudz laika pielāgoties jaunajai situācijai. Otrkārt, mums ir skaidri jānosaka uzraudzība tiem produktiem, kurus ietekmē klauzula par nodokļu atmaksu. Treškārt, mums jāaizstāv Parlamenta loma izmeklēšanas procesa uzsākšanā, un pēdējais punkts ir lēmumu pieņemšanas process jeb komitoloģija. Nobeigumā, pieminot prezidējošās valsts Beļģijas izrādīto labo gribu sarunu laikā, es vēlos pieminēt ļoti svarīgo lomu, kas ir un būs Komisijai, virzot sarunas pretim labam noslēgumam. Tieši pie šā jautājuma es un mani kolēģi pēdējo mēnešu laikā esam strādājuši Starptautiskās tirdzniecības komitejā, un ir svarīgi Parlamentam vienoti atbalstīt visus grozījumus. Ziņojumu jūnijā pieņēma, 27 deputātiem balsojot „par” un vienam atturoties. Saskaņā ar šo klauzulu būs iespējams piemērot drošības pasākumus, ja pastāvēs risks, ka muitas nodokļu samazināšana no Dienvidkorejas ievestajiem produktiem var radīt nopietnus zaudējumus Eiropas ražošanas nozarei. Jūs jau zināt, ka saskaņā ar jaunajām pilnvarām, ko Parlaments saņēma pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, šīs regulas pieņemšana notiek atbilstoši ierastajai likumdošanas procedūrai. Diemžēl pirms vasaras brīvdienām nebija iespējams noorganizēt trīspusējās sarunas ar Padomes mandātu. Pirmās oficiālās trīspusējās sarunas notika 30. augustā, un gan ēnu referentiem, gan man bija iespēja dzirdēt Padomes reakciju uz mūsu grozījumiem. Pateicoties šai sēdei, mēs varam darboties tālāk vairākos jautājumos un definēt dažu punktu galīgos tekstus, un pēc šīs sēdes mums radās sajūta, ka Padome patiešām vēlas panākt vienošanos vispretrunīgākajos jautājumos un cītīgi strādās, lai to sasniegtu. To, protams, mēs vērtējam ļoti pozitīvi. Tomēr tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka nav bijis pietiekami daudz laika, lai noskaidrotu Padomes pozīciju jautājumos, kuros tās redzējums atšķiras no Starptautiskās tirdzniecības komitejas redzējuma. Tādēļ visas politiskās grupas vienbalsīgi izlēma, ka ir pienācis laiks Parlamentam ieņemt savu nostāju plenārsēdē par Starptautiskajā tirdzniecības komitejā jūlijā pieņemtajiem grozījumiem, kas ir vitāli svarīgi, lai drošības klauzula būtu piemērojama un efektīva. Tajā pašā laikā tika pieņemts vienbalsīgs lēmums neaizslēgt durvis iespējamai nolīguma pieņemšanai pirmajā lasījumā, un to mēs noteikti uzskatām par iespējamu, kad Padome izskaidros savu nostāju. Tādēļ rīt mēs balsosim tikai par Starptautiskās tirdzniecības komitejas iesniegtajiem grozījumiem un saskaņā ar 55. pantu atliksim balsojumu par normatīvo ziņojumu uz otro sēdes daļu oktobrī, kad mēs ceram panākt pozitīvu likumdošanas procedūras noslēgumu."@lv13
"Señor Presidente, señor Comisario, Presidencia del Consejo, queridos colegas, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur abrirá una ventana de posibilidades tanto para la industria europea como para la industria coreana. Pero, para evitar los posibles efectos negativos sobre la industria europea, es indispensable contar con una cláusula de salvaguardia efectiva. Creemos que el informe incorpora toda una serie de mejoras como la creación de una plataforma «on line» que permitirá agilizar los procesos, la posibilidad de que la industria esté capacitada para iniciar un proceso de investigación, la obligación para la Comisión de elaborar informes, o las mejoras en el seguimiento y la vigilancia de las importaciones coreanas, puntos estos en los que ya hemos alcanzado un principio de acuerdo con el Consejo. Me parece un buen resultado, pero creemos que todavía no es suficiente. Hay otros puntos aún más fundamentales que merecen toda la atención de los negociadores y que todos los grupos políticos tenemos que defender aquí, igual que lo hicimos en el seno de la Comisión de Comercio Internacional. Me refiero esencialmente a cuatro puntos. En primer lugar, mitigar el posible riesgo para los Estados miembros más vulnerables mediante el establecimiento, región por región, de una cláusula regional que permita evitar que algunas industrias sensibles se vean afectadas. No debemos olvidar que la cláusula de salvaguardia es esencialmente temporal y su objetivo es precisamente salvaguardar los sectores económicos más sensibles para que tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación. En segundo lugar, la necesidad de establecer con claridad la vigilancia de aquellos productos que se vean afectados por la cláusula de «duty drawback» (reintegro de derechos de aduana). En tercer lugar, la defensa del papel del Parlamento en el proceso del inicio de la investigación y, por último, el proceso de toma de decisiones o comitología. Al igual que he destacado la buena voluntad demostrada por la Presidencia belga durante las negociaciones, quiero mencionar por último el vital papel que está jugando y jugará la Comisión para llevar a buen puerto toda la negociación. Ese es el trabajo que durante meses hemos llevado a cabo mis compañeros y yo en la Comisión de Comercio Internacional, y de aquí deriva también la importancia de que sea ahora el Parlamento en su conjunto el que apoye con fuerza todo el paquete de enmiendas. El informe fue aprobado por 27 votos a favor y una abstención el pasado mes de junio. Bajo esta cláusula será posible la aplicación de medidas de salvaguardia si las reducciones en los aranceles de los productos importados de Corea del Sur amenazan con causar un perjuicio grave a la industria europea. Como saben, bajo las nuevas competencias conferidas al Parlamento tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la aprobación de este Reglamento está siguiendo el procedimiento de codecisión. Desgraciadamente, no fue posible mantener un trílogo con mandato del Consejo antes de la pausa veraniega. El pasado 30 de agosto tuvo lugar el primer trílogo oficial, y tanto los ponentes en la sombra como quien les habla pudimos escuchar la reacción del Consejo a nuestras enmiendas. Esta reunión nos ha permitido avanzar en muchos puntos y definir el texto final de algunos párrafos, y nuestra sensación tras esta toma de contacto es que creemos que existe una verdadera disposición y un esfuerzo por parte del Consejo en llegar a un acuerdo en los puntos más conflictivos, algo que, desde luego, valoramos muy positivamente. Ahora bien, al mismo tiempo creemos que no ha habido tiempo para una concreción suficiente sobre cuál es la posición del Consejo en aquellos puntos en los que su opinión diverge de la votada en la Comisión de Comercio Internacional. Por ello, todos los grupos políticos decidimos unánimemente que había llegado la hora de que el Pleno del Parlamento se pronunciase sobre las enmiendas aprobadas en la Comisión de Comercio Internacional el pasado mes de julio, enmiendas de vital importancia para la aplicabilidad y eficacia de la cláusula de salvaguardia. Al mismo tiempo, se tomó la decisión unánime de no cerrar la puerta a un posible acuerdo en primera lectura, que creemos firmemente será posible cuando el Consejo concrete su posición. Por ello, mañana votaremos solamente las enmiendas de la Comisión de Comercio Internacional y, de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento, pospondremos la votación sobre el informe legislativo al segundo período parcial de sesiones del mes de octubre, cuando esperamos concluir de manera positiva el procedimiento legislativo."@mt15
"Señor Presidente, señor Comisario, Presidencia del Consejo, queridos colegas, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur abrirá una ventana de posibilidades tanto para la industria europea como para la industria coreana. Pero, para evitar los posibles efectos negativos sobre la industria europea, es indispensable contar con una cláusula de salvaguardia efectiva. Creemos que el informe incorpora toda una serie de mejoras como la creación de una plataforma «on line» que permitirá agilizar los procesos, la posibilidad de que la industria esté capacitada para iniciar un proceso de investigación, la obligación para la Comisión de elaborar informes, o las mejoras en el seguimiento y la vigilancia de las importaciones coreanas, puntos estos en los que ya hemos alcanzado un principio de acuerdo con el Consejo. Me parece un buen resultado, pero creemos que todavía no es suficiente. Hay otros puntos aún más fundamentales que merecen toda la atención de los negociadores y que todos los grupos políticos tenemos que defender aquí, igual que lo hicimos en el seno de la Comisión de Comercio Internacional. Me refiero esencialmente a cuatro puntos. En primer lugar, mitigar el posible riesgo para los Estados miembros más vulnerables mediante el establecimiento, región por región, de una cláusula regional que permita evitar que algunas industrias sensibles se vean afectadas. No debemos olvidar que la cláusula de salvaguardia es esencialmente temporal y su objetivo es precisamente salvaguardar los sectores económicos más sensibles para que tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación. En segundo lugar, la necesidad de establecer con claridad la vigilancia de aquellos productos que se vean afectados por la cláusula de «duty drawback» (reintegro de derechos de aduana). En tercer lugar, la defensa del papel del Parlamento en el proceso del inicio de la investigación y, por último, el proceso de toma de decisiones o comitología. Al igual que he destacado la buena voluntad demostrada por la Presidencia belga durante las negociaciones, quiero mencionar por último el vital papel que está jugando y jugará la Comisión para llevar a buen puerto toda la negociación. Ese es el trabajo que durante meses hemos llevado a cabo mis compañeros y yo en la Comisión de Comercio Internacional, y de aquí deriva también la importancia de que sea ahora el Parlamento en su conjunto el que apoye con fuerza todo el paquete de enmiendas. El informe fue aprobado por 27 votos a favor y una abstención el pasado mes de junio. Bajo esta cláusula será posible la aplicación de medidas de salvaguardia si las reducciones en los aranceles de los productos importados de Corea del Sur amenazan con causar un perjuicio grave a la industria europea. Como saben, bajo las nuevas competencias conferidas al Parlamento tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la aprobación de este Reglamento está siguiendo el procedimiento de codecisión. Desgraciadamente, no fue posible mantener un trílogo con mandato del Consejo antes de la pausa veraniega. El pasado 30 de agosto tuvo lugar el primer trílogo oficial, y tanto los ponentes en la sombra como quien les habla pudimos escuchar la reacción del Consejo a nuestras enmiendas. Esta reunión nos ha permitido avanzar en muchos puntos y definir el texto final de algunos párrafos, y nuestra sensación tras esta toma de contacto es que creemos que existe una verdadera disposición y un esfuerzo por parte del Consejo en llegar a un acuerdo en los puntos más conflictivos, algo que, desde luego, valoramos muy positivamente. Ahora bien, al mismo tiempo creemos que no ha habido tiempo para una concreción suficiente sobre cuál es la posición del Consejo en aquellos puntos en los que su opinión diverge de la votada en la Comisión de Comercio Internacional. Por ello, todos los grupos políticos decidimos unánimemente que había llegado la hora de que el Pleno del Parlamento se pronunciase sobre las enmiendas aprobadas en la Comisión de Comercio Internacional el pasado mes de julio, enmiendas de vital importancia para la aplicabilidad y eficacia de la cláusula de salvaguardia. Al mismo tiempo, se tomó la decisión unánime de no cerrar la puerta a un posible acuerdo en primera lectura, que creemos firmemente será posible cuando el Consejo concrete su posición. Por ello, mañana votaremos solamente las enmiendas de la Comisión de Comercio Internacional y, de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento, pospondremos la votación sobre el informe legislativo al segundo período parcial de sesiones del mes de octubre, cuando esperamos concluir de manera positiva el procedimiento legislativo."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Przyjęcie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową stworzy szanse zarówno dla przemysłu europejskiego, jak i koreańskiego. Aby jednak zapobiegać negatywnym skutkom tej umowy dla europejskiego przemysłu, konieczne jest wprowadzenie skutecznej klauzuli ochronnej. Uważamy, że sprawozdanie zawiera szereg udoskonaleń, takich jak utworzenie internetowej platformy usprawniającej procedury; umożliwienie przedstawicielom przemysłu zgłaszania wniosków o wszczęcie dochodzenia; zobowiązanie Komisji do sporządzania sprawozdań; i poprawa monitorowania i nadzorowania koreańskiego importu. Są to punkty, co do których zasadniczo osiągnęliśmy już porozumienie z Radą. Myślę, że to dobry wynik, ale nadal mamy wrażenie, że to nie wystarcza. Istnieją inne, bardziej zasadnicze kwestie, które zasługują na pełną uwagę w trakcie negocjacji i których muszą bronić wszystkie grupy polityczne, tak jak to czyniliśmy w Komisji Handlu Międzynarodowego. Mam generalnie na myśli cztery sprawy. Po pierwsze musimy zmniejszyć ryzyko, na jakie narażone będą słabsze państwa członkowskie, przyjmując klauzulę regionalną, dla każdego regionu z osobna, tak by zapobiegać negatywnym skutkom dla najbardziej narażonych branż. Nie powinniśmy zapominać, że wspomniana klauzula ochronna ma zasadniczo charakter tymczasowy i ma na celu właśnie ochronę najbardziej narażonych sektorów gospodarki, tak by miały one wystarczająco dużo czasu na przystosowanie się do nowej sytuacji. Po drugie, bezsprzecznie musimy ustanowić nadzór produktów, na które wpływ będzie miała klauzula o zwrocie ceł. Po trzecie musimy bronić roli Parlamentu w procesie wszczynania dochodzeń. I ostatnim punktem jest proces decyzyjny i komitologia. Oprócz dobrej woli, jaką okazała prezydencja belgijska w trakcie rokowań, chciałbym wreszcie wspomnieć o kluczowej roli, jaką odgrywa i nadal będzie odgrywała Komisja w doprowadzeniu do zadowalającego zamknięcia negocjacji. Dlatego też, moi szanowni koledzy, pracowałem przez ostatnie kilka miesięcy w Komisji Handlu Międzynarodowego, w związku z czym ważne jest, by cały Parlament zdecydowanie poparł cały pakiet poprawek. Sprawozdanie zostało przyjęte w czerwcu przy 27 głosach za i jednym wstrzymującym się. Na mocy tej klauzuli możliwe będzie stosowanie środków ochronnych w przypadku, gdy zmniejszenie ceł na produkty importowane z Korei Południowej będzie poważnie zagrażało europejskiemu przemysłowi. Jak państwo wiedzą, w związku z nowymi uprawnieniami przyznanym Parlamentowi na mocy traktatu lizbońskiego, przyjęcie tego rozporządzenia odbywa się w trybie zwykłej procedury legislacyjnej. Niestety odbycie dialogu trójstronnego w oparciu o mandat Rady przed przerwą letnią było niemożliwe. Pierwsze oficjalne rozmowy trójstronne odbyły się 30 sierpnia, dzięki czemu zarówno kontrsprawozdawca, jak i ja mieliśmy okazję zapoznania się z reakcjami Rady na nasze poprawki. Posiedzenie to umożliwiło nam ruszenie do przodu w wielu kwestiach i doprecyzowanie końcowego brzmienia kilku punktów. W związku z tym po zakończeniu posiedzenia mieliśmy poczucie, że Rada rzeczywiście chce porozumienia w sprawie najbardziej kontrowersyjnych kwestii i usilnie stara się do niego doprowadzić. Oczywiście odbieramy te wysiłki bardzo pozytywnie. Jednocześnie mamy poczucie, że nie było czasu, aby wystarczająco wyjaśnić stanowisko Rady w sprawie punktów, co do których Rada ma odmienne zdanie niż Komisja Handlu Międzynarodowego. W związku z tym wszystkie grupy polityczne jednomyślnie zdecydowały, że nadszedł czas, by Parlament zajął stanowisko w sprawie poprawek przyjętych w lipcu w Komisji Handlu Międzynarodowego na sesji plenarnej, co jest konieczne, by uczynić klauzulę ochronną obowiązującą i skuteczną. Jednocześnie podjęto jednomyślną decyzję, aby nie zamykać drzwi porozumieniu w pierwszym czytaniu, które – jesteśmy pewni – będzie możliwe, o ile Rada dookreśli swoje stanowisko. A zatem jutro będziemy głosować wyłącznie nad poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Handlu Międzynarodowego, i zgodnie z art. 55 przełożymy głosowanie nad sprawozdaniem legislacyjnym na drugą sesję miesięczną w październiku, kiedy – jak mamy nadzieję – pozytywnie zakończymy procedurę legislacyjną."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados, a aprovação do Acordo de Comércio Livre com a Coreia do Sul vai abrir oportunidades para a indústria europeia e coreana. No entanto, a fim de evitar os efeitos negativos sobre a indústria europeia, é essencial ter uma cláusula de salvaguarda eficaz. Estamos convictos de que o relatório inclui uma série de melhoramentos, tais como a criação de uma plataforma em linha para agilizar os processos, a possibilidade de a indústria ser capaz de iniciar um processo de investigação, a obrigação por parte da Comissão de produzir relatórios, bem como melhorias no controlo e vigilância das importações coreanas. Estes são os pontos em que já chegamos a um acordo de princípio com o Conselho. Creio que este é um bom resultado, mas achamos que ainda não é suficiente. Há outros pontos, ainda mais essenciais, que merecem toda a atenção dos negociadores e que todos os grupos políticos devem defender aqui, tal como nós fizemos na Comissão do Comércio Internacional. Estou a falar essencialmente de quatro pontos. Em primeiro lugar, precisamos de reduzir o possível risco para os Estados-Membros mais vulneráveis através do estabelecimento de uma cláusula regional, região por região, para evitar que alguns sectores sensíveis sejam afectados. Não devemos esquecer que a cláusula de salvaguarda é essencialmente temporária e que o seu objectivo é justamente proteger os sectores mais sensíveis da economia, para que estes tenham tempo suficiente para se adaptarem à nova situação. Em segundo lugar, é preciso estabelecer claramente vigilância aos produtos afectados pela cláusula de draubaque de direitos. Em terceiro lugar, precisamos de defender o papel do Parlamento no processo de abertura de inquérito, sendo o ponto final o processo de tomada de decisão ou de comitologia. Quero também mencionar a boa vontade demonstrada pela Presidência belga durante as negociações e, finalmente, gostaria de referir o papel vital que a Comissão desempenha e continuará a desempenhar para levar as negociações a uma conclusão sólida. Tem sido nesse sentido que os meus colegas e eu temos trabalhado ao longo dos últimos meses na Comissão do Comércio Internacional, e daí a importância de o Parlamento na sua totalidade apoiar energicamente todo o pacote de alterações. O relatório foi aprovado por 27 votos a favor e uma abstenção, em Junho. Ao abrigo desta cláusula, será possível aplicar medidas de salvaguarda, no caso de as reduções dos direitos aduaneiros sobre os produtos importados da Coreia do Sul ameaçarem causar prejuízo grave à indústria europeia. Como sabem, com as novas competências conferidas ao Parlamento na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a adopção do presente regulamento segue o procedimento legislativo ordinário. Infelizmente, não foi possível realizar um trílogo com um mandato do Conselho outorgado antes das férias de Verão. O primeiro trílogo oficial foi realizado em 30 de Agosto, e ambos os relatores-sombra e eu tivemos ocasião de ouvir a reacção do Conselho às nossas alterações. Essa reunião permitiu-nos avançar em muitos pontos e definir o texto final de alguns parágrafos, e a sensação com que ficámos após a reunião é de que acreditamos que o Conselho pretende realmente chegar a um acordo sobre os pontos mais controversos e está a trabalhar arduamente nesse sentido. Esta postura é, naturalmente, algo que encaramos de forma muito positiva. No entanto, cremos que, ao mesmo tempo, não houve tempo suficiente para esclarecer a posição do Conselho sobre os pontos em que este tem uma visão diferente da que foi adoptada pela Comissão do Comércio Internacional. Todos os grupos políticos decidiram, unanimemente portanto, que tinha chegado o momento de o Parlamento tomar uma posição em plenário sobre as alterações aprovadas na Comissão do Comércio Internacional, em Julho, dados que esses elementos são fundamentais para que a cláusula de salvaguarda seja aplicável e eficaz. Ao mesmo tempo, uma decisão unânime foi tomada para não fechar a porta a um eventual acordo em primeira leitura, o que, acreditamos firmemente, será possível quando o Conselho esclarecer a sua posição. Por isso, votaremos amanhã somente as alterações apresentadas pela Comissão do Comércio Internacional e, em conformidade com o artigo 55.º, vamos adiar a votação do relatório legislativa para o segundo período de sessões de Outubro, momento em que esperamos concluir de forma positiva o processo legislativo."@pt17
"Dle Președinte, dle comisar, președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, adoptarea Acordului de liber schimb cu Coreea de Sud va deschide oportunități atât pentru industria europeană, cât și pentru cea coreeană. Cu toate acestea, pentru a preveni orice efecte negative asupra industriei europene, este esențial să existe o clauză eficientă de salvgardare. Credem că raportul încorporează o întreagă serie de îmbunătățiri, cum ar fi crearea unei platforme online în vederea accelerării procesului; posibilitatea ca industria să poată iniția un proces de anchetă; obligația Comisiei de a prezenta rapoarte; și îmbunătățiri în ceea ce privește monitorizarea și supravegherea importurilor coreene. Acestea sunt punctele asupra cărora am ajuns deja la un acord în principiu cu Consiliul. Cred că este un rezultat bun, dar nu credem încă că este destul. Mai sunt alte puncte, chiar și mai importante, care merită atenția deplină a negociatorilor și pe care toate grupurile politice trebuie să le apere aici, cum am făcut și noi în Comisia pentru comerț internațional. Mă refer în special la patru aspecte. În primul rând, trebuie să atenuăm riscul posibil față de statele membre cele mai vulnerabile prin instituirea unei clauze regionale, regiune cu regiune, pentru a preveni ca unele industrii sensibile să fie afectate. Nu ar trebui să uităm că, de fapt, clauza de salvgardare este temporară și că obiectivul ei este exact de a salvgarda sectoarele cele mai sensibile ale economiei, astfel încât ele să aibă suficient timp să se adapteze la noua situație. În al doilea rând, va trebui să instituim în mod clar o supraveghere a produselor afectate de clauza de restituire a taxelor vamale. În al treilea rând, trebuie să apărăm rolul Parlamentului în procesul de inițiere al anchetelor, iar aspectul final este procesul de luare a deciziilor sau comitologia. În final, alături de menționarea bunăvoinței arătate de Președinția belgiană în timpul negocierilor, în final, doresc să menționez rolul vital pe care îl joacă Comisia și va continua să-l joace în a duce negocierile la bun sfârșit. Iată la ce am lucrat împreună cu colegii mei în ultimele luni în Comisia pentru comerț internațional; de aceea este important ca Parlamentul, ca un întreg, să sprijine puternic întregul pachet de amendamente. Raportul a fost votat în iunie, cu 27 de voturi pentru și o abținere. În conformitate cu această clauză, va fi posibilă aplicarea de măsuri de salvgardare dacă reducerea taxelor vamale la produsele importate din Coreea de Sud amenință să provoace daune serioase industriei europene. După cum știți, în conformitate cu noile puteri acordate Parlamentului în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, adoptarea acestei reglementări urmează procedura legislativă ordinară. Din păcate, nu a fost posibilă organizarea unui trialog cu un mandat din partea Consiliului înainte de vacanța de vară. Primul trialog oficial s-a ținut la 30 august și atât raportorii alternativi, cât și eu am putut auzi reacția Consiliului la amendamentele noastre. Acea întâlnire ne-a permis să avansăm asupra multor puncte și să definim textul final al câtorva alineate, iar sentimentul nostru în urma întâlnirii a fost acela că, într-adevăr, Consiliul dorește să încheie un acord asupra celor mai controversate aspecte și depune toate eforturile pentru a face acest lucru. Acesta este desigur un lucru pe care îl considerăm cu adevărat pozitiv. Cu toate acestea, nu credem totodată că a fost suficient timp pentru clarificarea suficientă a poziției Consiliului asupra aspectelor în legătură cu care are o viziune diferită față de cea adoptată în Comisia pentru comerț internațional. De aceea, toate grupurile politice au hotărât în unanimitate că a sosit timpul ca Parlamentul să adopte o poziție în plen asupra amendamentelor adoptate de către Comisia pentru comerț internațional în luna iulie, care sunt vitale pentru a face aplicabilă și eficientă clauza de salvgardare. Totodată, s-a luat decizia unanimă de a nu exclude un posibil acord în prima lectură, ceea ce credem cu fermitate că va fi posibil dacă Consiliul își clarifică poziția. Prin urmare, vom vota mâine doar asupra amendamentelor depuse de către Comisia pentru comerț internațional și, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură, vom amâna votul asupra raportului legislativ pentru cea de-a doua sesiune din octombrie, când sperăm să concluzionăm în mod favorabil procedura legislativă."@ro18
"Vážený pán predseda, pán komisár, pán predseda Rady, dámy a páni, prijatie dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou prinesie nové príležitosti pre európsky aj kórejský priemysel. Aby sme sa však vyhli negatívnym vplyvom na európsky priemysel, je nevyhnutné mať účinnú ochrannú doložku. Sme presvedčení, že správa obsahuje množstvo zlepšení. Ide napríklad o vytvorenie internetovej platformy na urýchlenie procesov, možnosť pre priemyselné odvetvia iniciovať vyšetrovací proces, povinnosť Komisie predkladať správy a zlepšenie monitorovania kórejského dovozu a dohľadu nad ním. Na týchto veciach sme sa už s Radou v podstate dohodli. Domnievam sa, že je to dobrý výsledok, ale aj tak si nemyslíme, že to stačí. Existujú totiž iné, oveľa podstatnejšie veci, na ktoré sa musia vyjednávači plne sústrediť a ktoré musia obhajovať všetky politické skupiny tak ako my vo Výbore pre medzinárodný obchod. V zásade hovorím o štyroch veciach. Po prvé, musíme znížiť prípadné riziko pre zraniteľnejšie členské štáty ustanovením regionálnej doložky pre jednotlivé regióny, aby sme pred nepriaznivým vplyvom ochránili niektoré citlivejšie priemyselné odvetvia. Nemali by sme zabúdať na to, že ochranná doložka je vlastne dočasná a jej cieľom je práve chrániť najcitlivejšie odvetvia nášho hospodárstva, aby mali dosť času prispôsobiť sa novej situácii. Po druhé, určite musíme ustanoviť dohľad nad produktmi, ktorých sa týka doložka o vrátení cla. Po tretie, musíme obhajovať úlohu Parlamentu v procese iniciovania vyšetrovania a poslednou vecou je proces rozhodovania alebo komitológie. Na záver by som chcel okrem dobrej vôle, ktorú počas rokovaní preukázalo belgické predsedníctvo, spomenúť kľúčovú úlohu, ktorú zohráva a bude zohrávať Komisia pri úspešnom dokončení rokovaní. Na tom sme spolu s kolegami pracovali v uplynulých mesiacoch vo Výbore pre medzinárodný obchod. Preto je dôležité, aby celý Parlament dôrazne podporil celý balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa bola prijatá v júni 27 hlasmi za, jeden člen sa zdržal hlasovania. Táto doložka umožní uplatniť ochranné opatrenia, ak zníženie ciel na produkty dovážané z Južnej Kórey vážne ohrozí európsky priemysel. Ako viete, podľa nových právomocí Parlamentu vyplývajúcich z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy prebieha prijatie tohto nariadenia podľa riadneho legislatívneho postupu. Žiaľ, pred letnými prázdninami nebolo možné uskutočniť trojstranné rokovania s mandátom od Rady. Prvé oficiálne trojstranné rokovanie sa konalo 30. augusta, kde sme si spolu s tieňovými spravodajcami vypočuli reakciu Rady na naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Toto stretnutie nám umožnilo napredovať v mnohých bodoch a stanoviť konečné znenie niektorých odsekov. Na tomto stretnutí sme nadobudli silný dojem, že Rada chce skutočne dosiahnuť dohodu o najkontroverznejších otázkach a veľmi sa o to snaží. Vnímame to, samozrejme, veľmi pozitívne. Zároveň si však myslíme, že nebol dostatok času na vysvetlenie pozície Rady v otázkach, kde sa jej názor odlišuje od stanoviska prijatého Výborom pre medzinárodný obchod. Všetky politické skupiny preto jednohlasne rozhodli, že je na Parlamente, aby na plenárnom zasadnutí zaujal stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré v júli prijal Výbor pre medzinárodný obchod a ktoré sú nevyhnutné na to, aby bola ochranná doložka platná a účinná. Zároveň bolo prijaté jednohlasné rozhodnutie nevylúčiť prípadnú dohodu v prvom čítaní. Sme pevne presvedčení, že keď Rada vysvetlí svoju pozíciu, dohoda bude možná. Zajtra budeme preto hlasovať len o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré predložil Výbor pre medzinárodný obchod, a v súlade s článkom 55 odložíme hlasovanie o legislatívnej správe na druhú októbrovú schôdzu, na ktorej, dúfajme, úspešne dokončíme legislatívny postup."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, predsednik Sveta, gospe in gospodje, sprejetje sporazuma o prosti trgovini z Južno Korejo bo pomenilo odprtje priložnosti za evropsko in korejsko industrijo. Vendar, da bi preprečili kakršne koli negativne učinke na evropsko industrijo, je nujno, da imamo učinkovito zaščitno klavzulo. Menimo, da poročilo vključuje celo vrsto izboljšav, kot so ustvarjanje spletne plaforme za pospešitev postopkov, zmožnost industrije, da lahko začne preiskovalne postopke, obveznost Komisije, da izdeluje poročila, in izboljšave na področju spremljanja in nadzora korejskega uvoza. To so zadeve, o katerih smo s Svetom načeloma že dosegli sporazum. Mislim, da je to dober rezultat, a menimo, da še vedno ni dovolj. Obstajajo še druge, celo pomembnejše zadeve, ki si zaslužijo popolno pozornost pogajalcev in ki jih morajo tu zagovarjati vse politične skupine, kakor smo to storili mi v Odboru za mednarodno trgovino. V osnovi govorim o štirih zadevah. Najprej moramo zmanjšati morebitno tveganje za ranljivejše države članice z izdelavo regionalne klavzule po posameznih regijah, da bi preprečili vpliv na nekatere občutljive industrije. Ne smemo pozabiti, da je zaščitna klavzula v osnovi začasna, in njen cilj je ravno zaščita najbolj občutljivih področij gospodarstva, da bodo imela dovolj časa za prilagoditev novemu položaju. Drugič, jasno moramo vzpostaviti nadzor za izdelke, na katere vpliva klavzula o povračilu dajatev. Tretjič, zagovarjati moramo vlogo Parlamenta v postopku začetka preiskav, zadnja zadeva pa je postopek odločanja ali komitologija. Poleg tega, da omenim dobro voljo, ki jo je na pogajanjih pokazalo belgijsko predsedstvo, bi rad na koncu omenil nujno vlogo, ki jo igra Komisija pri razumnem zaključku pogajanj, in jo bo igrala še naprej. S tem smo se s kolegi preteklih nekaj mesecev ukvarjali v Odboru za mednarodno trgovino in zato je pomembno, da celoten Parlament močno podpre celoten sveženj sprememb. Poročilo je bilo junija sprejeto s 27 glasovi „za“, ena oseba pa se je vzdržala. V okviru te klavzule bo mogoče uporabiti zaščitne ukrepe, če bodo znižanja carinskih dajatev za proizvode, uvožene iz Južne Koreje, grozila, da povzročijo resno škodo evropski industriji. Kakor veste, se sprejetje te uredbe v okviru novih pristojnosti, ki jih je dobil Parlament po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, izvaja po običajnem zakonodajnem postopku. Žal ni bilo mogoče izvesti tristranskih pogovorov z mandatom Sveta pred poletnimi počitnicami. Prvi tristranski pogovori so potekali 30. avgusta in z obema poročevalcema v senci smo slišali odziv Sveta na naše spremembe. Zasedanje nam je omogočilo, da smo se glede mnogih zadev pomaknili naprej in določili končno besedilo nekaterih odstavkov in po zasedanju menimo, da Svet resnično želi doseči sporazum glede najbolj spornih zadev in trdo dela, da bi to storil. To je seveda nekaj, na kar gledamo zelo pozitivno. Vendar pa sočasno menimo, da ni bilo časa, da bi dovolj razjasnili stališče Sveta o zadevah, glede katerih je njegovo stališče drugačno od tistega, ki je bilo sprejeto v Odboru za mednarodno trgovino. Zato so se vse politične skupine soglasno odločile, da je prišel čas, da Parlament na plenarnem zasedanju sprejme stališče glede julija sprejetih predlogov sprememb v Odboru za mednarodno trgovino, ki so nujni, da bo zaščitna klavzula uporabna in učinkovita. Hkrati pa je bila sprejeta soglasna odločitev, da se ne zaprejo vrata za morebiten sporazum na prvi obravnavi, ki trdno verjamemo, da bo mogoč, ko bo Svet razjasnil svoje stališče. Zato bomo jutri glasovali le o predlogih sprememb Odbora za mednarodno trgovino in v skladu s členom 55 Poslovnika bomo glasovanje o zakonodajnem poročilu preložili na drugo delno zasedanje, ki bo oktobra, takrat pa upamo, da bomo dosegli pozitiven zaključek zakonodajnega postopka."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, herr rådsordförande, mina damer och herrar! Godkännandet av frihandelsavtalet med Sydkorea skapar nya möjligheter för både den europeiska och den koreanska industrin. Men för att förebygga negativa följder för EU-industrin är det viktigt att ha en effektiv skyddsklausul. Vi anser att betänkandet införlivar en lång rad förbättringar, såsom skapandet av en onlineplattform för att påskynda processerna, möjligheten för industrin att inleda en undersökningsprocess, skyldigheten för kommissionen att ta fram rapporter samt förbättringar i uppföljningen och övervakningen av importer från Korea. Detta är frågor i vilka vi redan har nått principavtal med rådet. Jag anser att det är ett bra resultat, men vi anser fortfarande inte att det är tillräckligt. Det finns andra mer grundläggande frågor som förtjänar förhandlarnas fulla uppmärksamhet och som alla politiska grupper måste försvara här liksom vi gjorde i utskottet för internationell handel. Jag talar i huvudsak om fyra frågor. För det första måste vi minska den eventuella risken för mer sårbara medlemsstater genom att införa en regional klausul för att – i varje region – förhindra att vissa känsliga industrigrenar drabbas. Vi får inte glömma att skyddsklausulen i grunden är provisorisk och att dess syfte är att noggrant skydda de känsligaste sektorerna i ekonomin, så att de får tillräcklig tid på sig att anpassa sig till den nya situationen. För det andra måste vi i klartext inrätta övervakning för produkter som påverkas av tullrestitutionsklausulen. För det tredje måste vi försvara parlamentets roll i processen för att inleda undersökningsförfaranden och den sista frågan handlar om beslutsprocessen eller kommittéförfarandet. Det belgiska ordförandeskapet har haft en välvillig inställning under förhandlingarna, och avslutningsvis vill jag också gärna nämna den avgörande roll som kommissionen spelar och fortsätter att spela för att förhandlingarna ska avslutas på ett bra sätt. Det är vad mina kolleger och jag har arbetat med de senaste månaderna i utskottet för internationell handel, och det är viktigt att hela parlamentet ger sitt fulla stöd till alla ändringar. Betänkandet antogs i juni med 27 röster för och en nedlagd röst. Enligt denna klausul kommer det att vara möjligt att tillämpa skyddsåtgärder om sänkta tullar på produkter importerade från Sydkorea hotar att orsaka allvarlig skada för den europeiska industrin. Som ni vet innebar ikraftträdandet av Lissabonfördraget att parlamentet fick nya befogenheter, och godkännandet av den här bestämmelsen följer det vanliga lagstiftningsförfarandet. Tyvärr var det inte möjligt att hålla ett trepartsmöte med mandat från rådet före sommaruppehållet. Det första officiella trepartsmötet hölls den 30 augusti, då både skuggfördragandena och jag fick möjlighet att höra rådets reaktion på våra ändringsförslag. Tack vare mötet kunde vi göra framsteg på många punkter och precisera den slutliga texten i vissa artiklar. Vår inställning efter mötet är att vi anser att rådet i verklig mening vill nå en överenskommelse i en av de mest kontroversiella frågorna och arbetar mycket hårt för att nå det. Det är förstås något vi ser som mycket positivt. Men samtidigt anser vi att det inte har funnits tillräckligt med tid för att klarlägga rådets ståndpunkt i de frågor där det har en annan hållning än den som godkändes i utskottet för internationell handel. Alla politiska grupper beslutade därför enhälligt att det var dags för parlamentet att ta ställning i plenum för de ändringsförslag som godkändes i utskottet för internationell handel i juli och som är helt avgörande för att skyddsklausulen ska bli tillämplig och verkningsfull. Samtidigt fattades ett enhälligt beslut om att inte stänga dörren för en eventuell överenskommelse vid första behandlingen, något som vi fullt och fast tror kommer att vara möjligt när rådet klargör sin ståndpunkt. I morgon kommer vi därför endast att rösta om de ändringsförslag som lagts fram av utskottet för internationell handel och – i enlighet med artikel 55 – kommer vi att skjuta upp omröstningen om lagstiftningsbetänkandet till den andra sammanträdesperioden i oktober, då vi hoppas kunna avsluta lagstiftningsförfarandet på ett positivt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph