Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-991"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-991"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Il y a six mois, le Parlement européen se posait en défenseur des droits fondamentaux en rejetant l’accord entre l’UE et les États-Unis sur le transfert et le traitement de données bancaires - dit accord «Swift». Grâce à l’action des parlementaires et notamment de notre groupe, une nouvelle mouture a été élaborée. Elle comporte des améliorations significatives sur le fond, telle que l’élimination des transferts de données «en vrac». Les droits des individus seront donc mieux protégés tout en reconnaissant l’importance du suivi des données financières dans la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi j’ai choisi de voter en faveur du nouvel accord. Mais je continuerai à être particulièrement attentive aux points suivants: les prérogatives des autorités européennes de protection des données et le choix d’Europol comme autorité de filtrage; l’effectivité du «droit à réparation» des personnes dont les droits à la vie privée ont été bafoués; le contrôle et l’évaluation de la pertinence des données transmises aux autorités américaines."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Když Evropský parlament před šesti měsíci odmítl dohodu mezi EU a USA o předávání a zpracovávání bankovních údajů – takzvanou dohodu „SWIFT“, jednal jako ochránce základních práv. Díky činnosti poslanců, zejména naší skupiny, byla vypracována nová verze. Obsahuje významná základní zlepšení, jako je například odstranění hromadného předávání údajů. Bude tedy poskytnuta větší ochrana právům jednotlivců a současně bude uznána důležitost sledování finančních údajů v boji proti terorismu. Proto jsem se rozhodla hlasovat pro uzavření nové dohody. Nadále však budu věnovat zvláštní pozornost těmto bodům: výsadám evropských orgánů zabývajících se ochranou údajů a volbě Europolu jako kontrolního orgánu, účinnosti „práva na odškodnění“ lidí, jejichž práva na ochranu soukromí byla znevážena, a sledování a hodnocení relevantnosti dat předávaných americkým úřadům."@cs1
"For et halvt år siden optrådte Parlamentet som forsvarer af de grundlæggende rettigheder, da man forkastede aftalen mellem EU og USA om overførsel og behandling af betalingsdata – den såkaldte SWIFT-aftale. Takket være medlemmernes indsats, og især vores gruppes indsats, blev der udarbejdet en ny version. Den indeholder betydelige grundlæggende forbedringer som f.eks. afskaffelse af overførsel af bulkdata. Enkeltpersoners rettigheder vil derfor være bedre beskyttet, samtidig med at man anerkender betydningen af at kunne spore finansielle data i kampen mod terrorismen. Derfor valgte jeg at stemme for den nye aftale. Men jeg vil imidlertid stadig være meget opmærksom på en række punkter. Det drejer sig om de europæiske databeskyttelsesmyndigheders beføjelser og valget af Europol som tilsynsmyndighed, spørgsmålet om, om de klagemuligheder folk har, når deres ret til privatlivets fred krænkes, er effektive, samt om kontrollen med og evalueringen af, om de data, der er blevet overført til de amerikanske myndigheder, var relevante."@da2
"Vor sechs Monaten ist das Europäische Parlament als Verfechter der Grundrechte aufgetreten, indem es das Abkommen zwischen der EU und den USA im Hinblick auf die Übertragung und Verarbeitung von Bankdaten – das so genannte „SWIFT“-Abkommen – abgelehnt hat. Dank des Einsatzes von Abgeordneten und unserer Fraktion im Besonderen wurde eine neue Version verfasst. Diese enthält wesentliche grundlegende Verbesserungen wie die Beseitigung von „Massen“-Datenübertragungen. Folglich werden die Rechte des Einzelnen besser geschützt während gleichzeitig die Wichtigkeit der Nachverfolgung von Finanzdaten im Kampf gegen den Terrorismus anerkannt wird. Aus diesem Grund habe ich für das neue Abkommen gestimmt. Jedoch werde ich auch weiterhin mit Blick auf die folgenden Punkte besonders wachsam sein: die Vorrechte der europäischen Datenschutzbehörden und die Wahl von Europol als Prüfungsstelle; die Wirksamkeit des „Rückgriffsrechts“ von Menschen, deren Datenschutzrechte missachtet wurden; und die Überwachung und Bewertung der Relevanz von Daten, die an die amerikanischen Behörden übertragen werden."@de9
"Πριν από έξι μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήργησε ως υπερασπιστής των θεμελιωδών δικαιωμάτων απορρίπτοντας τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τη διαβίβαση και την επεξεργασία τραπεζικών δεδομένων – την επονομαζόμενη συμφωνία «SWIFT». Χάρη στις ενέργειες των βουλευτών και ιδίως της ομάδας μας, καταρτίσθηκε νέα έκδοση. Αυτή περιέχει σημαντικές βασικές βελτιώσεις, όπως η κατάργηση των μαζικών μεταφορών δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στα δικαιώματα των ατόμων, με παράλληλη αναγνώριση της σημασίας της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να ψηφίσω υπέρ της νέας συμφωνίας. Ωστόσο, θα συνεχίσω να δίνω ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα σημεία: στα προνόμια των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων και την επιλογή της Europol ως αρχής ελέγχου· στην αποτελεσματικότητα του δικαιώματος προσφυγής των ανθρώπων, των οποίων παραβιάσθηκε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σχετικότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται στις αμερικανικές αρχές."@el10
"Six months ago, the European Parliament acted as a defender of fundamental rights by rejecting the agreement between the EU and the US concerning the transfer and processing of banking data – the so-called ‘SWIFT’ agreement. Thanks to the action of MPs and of our group in particular, a new version was drawn up. It contains significant underlying improvements, such as the elimination of ‘bulk’ data transfers. More protection will therefore be afforded to the rights of individuals, whilst acknowledging the importance of tracking financial data in the fight against terrorism. That is why I chose to vote in favour of the new agreement. However I will continue to be particularly attentive to the following points: the prerogatives of European data protection authorities and the choice of Europol as screening authority; the effectiveness of the ‘right of redress’ of people whose privacy rights have been flouted; and the monitoring and evaluation of the relevancy of data transmitted to the American authorities."@en4
"Hace seis meses, el Parlamento Europeo actuó como defensor de los derechos fundamentales al rechazar el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos sobre la transferencia y procesamiento de datos bancarios —el denominado «acuerdo SWIFT»—. Gracias a la acción de los parlamentarios y de nuestro grupo en particular, se ha elaborado una nueva versión. Contiene importantes mejoras subyacentes, tales como la eliminación de las transferencias de datos «masivos». Por tanto, debe concederse mayor protección a los derechos de los individuos, mientras se reconoce la importancia de realizar el seguimiento de los datos financieros en la lucha contra el terrorismo. Por eso he decidido votar a favor del nuevo acuerdo. Sin embargo, voy a permanecer bastante atenta a los siguientes puntos: las prerrogativas de las autoridades europeas de protección de datos y la elección de Europol como la autoridad de supervisión; la eficacia del «derecho de reparación» para personas cuyos derechos a la privacidad no se han respetado; y el control y la evaluación de la pertinencia de los datos transmitidos a las autoridades estadounidenses."@es21
"Kuus kuud tagasi tegutses Euroopa Parlament põhiõiguste kaitsjana, kui lükkas tagasi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu pangaandmete edastamise ja töötlemise kohta ehk niinimetatud SWIFTi lepingu. Tänu parlamendiliikmete ja eelkõige meie fraktsiooni tegevusele on koostatud uus versioon. See sisaldab olulisi sisulisi parandusi, näiteks andmeplokkide edastamise lõpetamist. Seega tagatakse üksikisikute õiguste parem kaitse, ent samas tunnistatakse terrorismivastase võitluse raames finantsandmete jälgimise tähtsust. Seetõttu otsustasin ma hääletada uue lepingu poolt. Sellegipoolest kavatsen jätkuvalt pöörata erilist tähelepanu järgmistele punktidele: Euroopa andmekaitseasutuste eesõigused ja Europoli määramine kontrollivaks asutuseks, nende inimeste tegelik õiguskaitse, kelle õigust eraelu puutumatusele on rikutud, ning Ameerika ametiasutustele edastatavate andmete asjakohasuse jälgimine ja hindamine."@et5
"Kuusi kuukautta sitten Euroopan parlamentti toimi perusoikeuksien puolustajana hylkäämällä EU:n ja Yhdysvaltojen välisen pankkitietojen käsittelyä ja siirtämistä koskevan sopimuksen, niin sanotun SWIFT-sopimuksen. Parlamentin jäsenten ja etenkin oman ryhmämme ansiosta sopimuksesta laadittiin uusi versio. Se sisältää perustavanlaatuisia parannuksia, kuten luopumisen tietojen siirtämisestä valikoimattomasti. Näin ollen yksittäisten henkilöiden oikeuksia suojataan paremmin, samalla kun tunnustetaan rahoitustietojen jäljittämisen merkitys terrorismin torjunnassa. Tästä syystä päätin äänestää uuden sopimuksen puolesta. Aion kuitenkin jatkossakin olla erityisen valppaana seuraavien seikkojen osalta: eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten erioikeudet ja Europolin valinta valvovaksi viranomaiseksi, niiden ihmisten muutoksenhakuoikeus, joiden oikeutta yksityisyyteen on loukattu, sekä Yhdysvaltojen viranomaisille luovutettujen tietojen seuranta ja asianmukaisuuden arviointi."@fi7
". Hat hónappal ezelőtt az Európai Parlament az alapvető jogok védelmezőjeként lépett fel azzal, hogy elutasította az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a banki adatok továbbításáról és feldolgozásáról szóló, ún. SWIFT-megállapodást. A parlamenti képviselők és különösen pártunk közbenjárásának köszönhetően új megállapodás született. Az új megállapodás jelentős előrelépéseket tartalmaz, például nem teszi lehetővé az adatok tömeges továbbítását. Ennek köszönhetően az eddigieknél fokozottabban biztosítja az egyének jogainak védelmét, és elismeri a pénzügyi adatok nyomon követésének fontosságát a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezért szavaztam az új megállapodás mellett. Mindazonáltal továbbra is különös figyelmet szentelek a következő tényezőknek: az európai adatvédelmi hatóságok előjogainak, az Europol ellenőrző hatóságként betöltött szerepének, azon polgárok jogorvoslati jogai hatásosságának, akiknek a magánélethez való joga sérült, valamint az amerikai hatóságoknak továbbított adatok relevanciája ellenőrzésének és elemzésének."@hu11
"Sei mesi fa, il Parlamento europeo ha agito da paladino dei diritti fondamentali, respingendo l’accordo tra Unione europea e Stati Uniti relativo al trasferimento e al trattamento dei dati bancari (il cosiddetto accordo “SWIFT”. Grazie all’azione dei deputati al Parlamento europeo, e in particolare del nostro gruppo, è stato possibile redigere una nuova versione, che contiene significativi miglioramenti di fondo, come l’eliminazione dei trasferimenti di dati “in massa”. Si garantirà quindi una protezione più estesa ai diritti degli individui, pur riconoscendo l’importanza del controllo dei dati finanziari nella lotta contro il terrorismo; è questa la ragione per cui ho deciso di votare a favore del nuovo accordo. Continuerò in ogni caso a seguire con particolare attenzione i seguenti aspetti: le prerogative delle autorità europee competenti per la protezione dei dati, e la scelta di Europol come autorità incaricata di filtrare le richieste; l’efficacia del “diritto di ricorso” per i cittadini il cui diritto alla riservatezza sia stato violato; e infine il controllo e la valutazione della pertinenza dei dati trasmessi alle autorità americane."@it12
"Prieš šešis mėnesius Europos Parlamentas gynė pagrindines teises atmesdamas ES ir JAV susitarimą dėl bankinių duomenų perdavimo ir tvarkymo – vadinamąjį „SWIFT susitarimą“. EP narių ir, visų pirma, mūsų frakcijos pastangomis parengta nauja susitarimo versija. Joje daug kas iš esmės patobulinta, pvz., atmesta galimybė duomenis perduoti dideliais kiekiais. Taip užtikrinta didesnė atskirų asmenų teisių apsauga ir kartu pripažįstama finansinių duomenų sekimo svarba kovojant su terorizmu. Todėl nusprendžiau balsuoti už šį naują susitarimą. Tačiau ir toliau akylai stebėsiu šiuos aspektus: Europos duomenų apsaugos institucijų prerogatyvas ir Europolo paskyrimą patikros institucija, žmonių, kurių teisė į privatumą buvo pažeista, „teisės į žalos atlyginimą“ veiksmingumą, Amerikos institucijoms perduodamų duomenų tikslingumo kontrolę ir vertinimą."@lt14
"Pirms sešiem mēnešiem Eiropas Parlaments rīkojās kā cilvēktiesību aizstāvis, noraidot Nolīgumu starp ES un ASV par finanšu datu nodošanu un izmantošanu — tā saukto „ nolīgumu”. Pateicoties Eiropas Parlamenta deputātu un it īpaši mūsu grupas aktivitātei, tika izstrādāta jauna nolīguma versija. Tajā veikti būtiski uzlabojumi, piemēram, izslēgta liela datu apjoma nodošana. Tādējādi tiks nodrošināta lielāka personu tiesību aizsardzība, vienlaicīgi atzīstot, ka cīņā pret terorismu finanšu datu izsekošanai ir liela nozīme. Tāpēc es nolēmu balsot par šo jauno nolīgumu. Tomēr es turpināšu pievērst lielu uzmanību šādiem jautājumiem: Eiropas datu aizsardzības iestāžu prerogatīvas un Eiropola iecelšana par kontroles iestādi, tādu personu „prasību iesniegšanas tiesību” īstenošanas efektivitāte, kuru tiesības uz privātumu ir pārkāptas, un Amerikas iestādēm nodoto datu uzraudzība un to svarīguma novērtējums."@lv13
"Il y a six mois, le Parlement européen se posait en défenseur des droits fondamentaux en rejetant l'accord entre l'UE et les Etats-Unis sur le transfert et le traitement de données bancaires - dit accord « Swift ». Grâce à l'action des parlementaires et notamment de notre groupe, une nouvelle mouture a été élaborée. Elle comporte des améliorations significatives sur le fond, telle que l'élimination des transferts de données "en vrac". Les droits des individus seront donc mieux protégés tout en reconnaissant l'importance du suivi des données financières dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi j'ai choisi de voter en faveur du nouvel accord. Mais je continuerai à être particulièrement attentive aux points suivants : les prérogatives des autorités européennes de protection des données et le choix d'Europol comme autorité de filtrage ; l'effectivité du "droit à réparation" des personnes dont les droits à la vie privée ont été bafoués; le contrôle et l'évaluation de la pertinence des données transmises aux autorités américaines."@mt15
". Zes maanden geleden wierp het Europees Parlement zich op als grondrechtenverdediger door de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de doorgifte en de verwerking van bankgegevens, de zogenaamde SWIFT-overeenkomst, te verwerpen. Door toedoen van de afgevaardigden en vooral van onze fractie is er een nieuwe versie uitgewerkt. Deze bevat aanzienlijke inhoudelijke verbeteringen, zoals het achterwege laten van de doorgifte van gegevens in bulk. De rechten van individuele personen zullen derhalve beter beschermd zijn, terwijl ook het belang wordt erkend van het traceren van financiële gegevens in de strijd tegen het terrorisme. Daarom heb ik ervoor gekozen om voor deze nieuwe overeenkomst te stemmen. Ik zal echter goed op de volgende punten blijven letten: de rechten van de met gegevensbescherming belaste Europese autoriteiten en de keuze van Europol als controlerende autoriteit, de effectiviteit van het recht op schadeloosstelling van personen wier recht op persoonlijke levenssfeer is geschonden en het toezicht op en de beoordeling van de relevantie van de gegevens die worden doorgegeven aan de Amerikaanse autoriteiten."@nl3
"Sześć miesięcy temu Parlament Europejski występował w roli obrońcy podstawowych praw, odrzucając umowę między UE a Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania i przetwarzania danych bankowych, tak zwaną umowę SWIFT. Dzięki działaniom podjętym przez posłów, zwłaszcza z naszej grupy, sporządzono nową wersję umowy. Zawiera ona istotne poprawki, w tym wyeliminowanie „hurtowego” przekazywania danych. Prawa obywateli zostaną zatem objęte większą ochroną przy jednoczesnym uznaniu znaczenia śledzenia danych finansowych w walce z terroryzmem. Dlatego zdecydowałam się głosować za przyjęciem nowej umowy. Będę jednak nadal zwracać szczególną uwagę na następujące kwestie: prerogatywy europejskich organów odpowiedzialnych za ochronę danych i wybór Europolu jako organu kontrolującego, skuteczność „prawa do zadośćuczynienia” dla osób, których prawa do prywatności zostały naruszone, oraz monitorowanie i ocena trafności danych przekazywanych władzom amerykańskim."@pl16
"Há seis meses, o Parlamento Europeu agiu como defensor dos direitos fundamentais ao rejeitar o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre a transferência e o tratamento de dados bancários – o chamado acordo “SWIFT”. Graças à acção dos deputados ao Parlamento Europeu e ao nosso grupo em particular, foi elaborada uma nova versão. Contém melhorias significativas quanto ao fundo, tal como a eliminação das transferências de dados “em bruto”. É pois concedida maior protecção aos direitos individuais, embora se reconheça a importância da detecção de dados financeiros na luta contra o terrorismo. Por isso, optei por votar a favor do novo acordo. No entanto, continuarei muito atenta aos seguintes pontos: as prerrogativas das autoridades europeias responsáveis pela protecção de dados e a escolha da Europol como autoridade de triagem; a eficácia do “direito à reparação” das pessoas cujo direito à privacidade foi ofendido; e a monitorização e a avaliação da relevância dos dados transmitidos às autoridades americanas."@pt17
"Acum şase luni, Parlamentul European a acţionat ca un apărător al drepturilor fundamentale, respingând acordul dintre UE şi SUA privind transferul şi procesarea datelor bancare – aşa-numitul acord „SWIFT”. Datorită acţiunii deputaţilor şi a grupului nostru în special, a fost elaborată o nouă versiune. Acesta conţine îmbunătăţiri fundamentale, precum eliminarea transferurilor de date „în vrac”. Deci se va oferi mai multă protecţie drepturilor persoanelor şi concomitent se va recunoaşte importanţa urmăririi datelor financiare în lupta împotriva terorismului. Din acest motiv, am ales să votez în favoarea noului acord. Însă voi continua să fiu deosebit de atentă la următoarele aspecte: prerogativele autorităţilor din domeniul protecţiei datelor şi alegerea Europol drept autoritate de monitorizare; eficacitatea „dreptului la recurs” al persoanelor ale căror drepturi la viaţă privată au fost neglijate; şi monitorizarea şi evaluarea relevanţei datelor transmise autorităţilor americane."@ro18
"Pred šiestimi mesiacmi sa Európsky parlament zachoval ako ochranca základných práv, keď odmietol dohodu medzi EÚ a USA týkajúcu sa zasielania a spracovania bankových údajov – takzvanú dohodu SWIFT. Vďaka konaniu poslancov EP a predovšetkým našej skupiny bola vypracovaná nová verzia. Obsahuje významné a podstatné vylepšenia, ako je napríklad zrušenie hromadného zasielania údajov. Práva jednotlivcov teda budú lepšie chránené, pričom sa zároveň uznáva, že v rámci boja proti terorizmu je dôležité sledovať finančné údaje. Z toho dôvodu som sa rozhodla hlasovať za novú dohodu. Naďalej však budem venovať mimoriadnu pozornosť nasledujúcim bodom: prednostným právam európskych orgánov na ochranu údajov a výberu Europolu ako kontrolného orgánu, účinnosti takzvaného práva na nápravu v prípade ľudí, ktorých práva na súkromie boli porušené, a monitorovaniu a posudzovaniu dôležitosti údajov zasielaných americkým úradom."@sk19
"Pred šestimi meseci je Evropski parlament z zavrnitvijo sporazuma med EU in Združenimi državami glede prenosa in obdelave bančnih podatkov – tako imenovani sporazum „SWIFT“ – ravnal kot zagovornik temeljnih pravic. Zaradi ukrepanja poslancev in zlasti naše skupine je bila oblikovana nova različica. Vsebuje pomembne prednostne izboljšave, kot je odprava prenosa velikih količin podatkov. Tako bodo imele več zaščite pravice posameznikov, hkrati pa bo priznana tudi pomembnost sledenja finančnim podatkom v boju proti terorizmu. Zato glasujem za novi sporazum. Vendar pa bom še naprej posebno pozoren glede naslednjih zadev: prednosti evropskih organov za varstvo podatkov in izbiro Europola kot organa za nadzor; učinkovitosti „pravice do pravnih sredstev“ za ljudi, katerih pravice v zvezi z zasebnostjo so bile zanemarjene, ter spremljanja in vrednotenja pomembnosti podatkov, ki se prenašajo ameriškim organom."@sl20
"För sex månader sedan försvarade parlamentet de grundläggande rättigheterna genom att förkasta avtalet mellan EU och Förenta staterna om överföring och behandling av bankuppgifter – det så kallade Swift-avtalet. Tack vare parlamentsledamöterna och framför allt vår grupp utarbetades en ny version. Den innehåller stora underliggande förbättringar, bland annat att massöverföringar av data upphör. Därmed kommer enskilda medborgares rättigheter att skyddas mer samtidigt som vikten av att spåra finansiella uppgifter i kampen mot terrorism erkänns. Därför valde jag att rösta för det nya avtalet. Jag kommer dock även fortsättningsvis att vara mycket uppmärksam på följande punkter: de europeiska dataskyddsmyndigheternas befogenheter och valet av Europol som kontrollmyndighet, effektiviteten hos ”rätten till rättslig prövning” för personer vars rätt till privatliv har kränkts samt kontrollen och bedömningen av huruvida de uppgifter som överförs till de amerikanska myndigheterna är relevanta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph