Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-990"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-990"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A evolução deste processo é a demonstração positiva dos benefícios e vantagens da cooperação institucional para o sucesso da consolidação da integração europeia. Depois das preocupações e recomendações manifestadas pelo Parlamento Europeu, foi possível chegar a um acordo equilibrado com os Estados Unidos da América para a transferência e o tratamento de dados de mensagens de pagamentos financeiros, tendo sobretudo em conta que se trata de um processo para efeitos do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo. Saliento que estão salvaguardados os direitos dos cidadãos, as condições de eventual transferência para países terceiros e os riscos de extracção indevida de dados e de espionagem económica. Está também garantida a possibilidade de corrigir situações de transmissões de dados que se venham a detectar posteriormente como indevidas. Este acordo assegura uma melhor regulação de procedimentos e uma cooperação profícua e saudável para o relacionamento institucional com os EUA."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Prostřednictvím pokroku v tomto procesu se pozitivně projevují přínosy a výhody institucionální spolupráce v úspěšném upevňování evropské integrace. Poté, co Evropský parlament vyjádřil své obavy a doporučení, byla se Spojenými státy uzavřena vyvážená dohoda týkající se předávání a zpracovávání údajů o finančních transakcích, především s ohledem na to, že se jedná o proces v rámci Programu sledování financování terorismu. Chtěl bych zdůraznit, že do dohody byly doplněny záruky ochrany práv občanů, podmínky, které je při předávání informací do zemí třetích stran nutno vždy dodržet, a rizika nepřípustného využívání informací a hospodářské špionáže. Byla také zaručena možnost nápravy u takových případů předávání dat, které mohou být následně posouzeny jako nepřípustné. Tato dohoda zajistí lepší regulaci postupů a spolupráce, která je užitečná a prospěšná pro institucionální vztahy s USA."@cs1
"Det fremskridt, vi har set i denne proces, er et positivt bevis på, at goderne og fordelene ved det institutionelle samarbejde kan konsolidere den europæiske integration. Efter at Parlamentet havde udtrykt sin bekymring og fremsat sine henstillinger, blev der opnået en afbalanceret aftale med USA vedrørende behandling og overførsel af betalingsdata, og man skal først og fremmest huske på, at dette er et led i programmet til sporing af finansiering af terrorisme. Jeg vil gerne understrege, at der er blevet tilføjet garantier til beskyttelse af borgernes rettigheder, betingelser for videre overførsel af data til tredjelande og garantier i forbindelse med risikoen for uretmæssig brug af oplysninger og økonomisk spionage. Muligheden for at berigtige dataoverførsler, som efterfølgende skønnes at have været ukorrekte, er også garanteret. Denne aftale sikrer en bedre regulering af procedurerne i et samarbejde, som er nyttigt og sundt for vores institutionelle forbindelser til USA."@da2
". Der Fortschritt in diesem Prozess ist eine positive Demonstration der Vorteile und Vorzüge der institutionellen Zusammenarbeit bei der erfolgreichen Konsolidierung der europäischen Integration. Nachdem das Europäische Parlament seinen Anliegen und Empfehlungen Ausdruck verliehen hatte, wurde mit den Vereinigten Staaten ein ausgewogenes Abkommen für die Übertragung und Behandlung von finanziellen Zahlungsdatennachrichten erzielt, wobei in erster Linie berücksichtigt werden muss, dass dies ein Prozess im Fahndungsprogramm zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist. Ich möchte betonen, dass Schutzklauseln mit Blick auf die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die Bedingungen für jede spätere Übertragung an Drittländer und die Risiken des Missbrauchs von Informationen und Wirtschaftsspionage hinzugefügt wurden. Die Möglichkeit zur Berichtigung von Situationen von Datenübertragungen, die sich in der Folge möglicherweise als unzulässig herausstellen, wurde ebenfalls garantiert. Dieses Abkommen gewährleistet eine bessere Regulierung von Verfahren und eine Zusammenarbeit, die für die institutionellen Beziehungen mit den USA nützlich und gesund ist."@de9
". Η πρόοδος που επετεύχθη στην παρούσα διαδικασία καταδεικνύει με θετικό τρόπο τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της θεσμικής συνεργασίας για την επιτυχή εδραίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μετά τους προβληματισμούς και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επετεύχθη ισόρροπη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι πρόκειται για διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν προστεθεί διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, τους όρους τυχόν ακόλουθης διαβίβασης προς τρίτες χώρες και τους κινδύνους άσκοπης χρήσης πληροφοριών, καθώς και οικονομικής κατασκοπίας. Έχει επίσης διασφαλισθεί η δυνατότητα διόρθωσης περιπτώσεων διαβίβασης δεδομένων που ενδέχεται να κριθεί στη συνέχεια ότι ήταν άσκοπη. Η παρούσα συμφωνία διασφαλίζει καλύτερη ρύθμιση των διαδικασιών και συνεργασία που είναι χρήσιμη και υγιής για τις θεσμικές σχέσεις με τις ΗΠΑ."@el10
". The progress in this process is a positive demonstration of the benefits and advantages of institutional cooperation in successfully consolidating European integration. After the concerns and recommendations expressed by the European Parliament, a balanced agreement was reached with the United States for the transfer and treatment of financial payment data messages, above all bearing in mind that this is a process in the Terrorist Finance Tracking Program. I would emphasise that safeguards have been added to protect citizens’ rights, the conditions of any subsequent transfer to third–party countries and the risks of undue use of information and economic espionage. The possibility of correcting situations of data transmission that may subsequently be judged to have been undue has also been guaranteed. This agreement ensures better regulation of procedures and cooperation that is useful and healthy for institutional relations with the US."@en4
". El avance en este proceso es una demostración positiva de los beneficios y ventajas de la cooperación institucional para consolidar con éxito la integración europea. Después de las preocupaciones y recomendaciones expresadas por el Parlamento Europeo, se ha conseguido llegar a un acuerdo equilibrado con los Estados Unidos para la transferencia y el tratamiento de los mensajes de datos de pagos financieros, sobre todo, teniendo en cuenta que este es un proceso propio del Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo. Quisiera destacar que se han añadido garantías para proteger los derechos de los ciudadanos, las condiciones de cualquier transferencia posterior a terceros países y los riesgos de un mal uso de la información y el espionaje económico. También se ha garantizado la posibilidad de corregir situaciones de transferencias de datos que posteriormente pueden ser juzgadas como indebidas. Este acuerdo garantiza una mejor regulación de los procedimientos y la cooperación que es útil y saludable para las relaciones institucionales con los Estados Unidos."@es21
"Selles protsessis tehtud edusammud annavad tunnistust kasust ja eelistest, mida institutsiooniline koostöö Euroopa integratsiooni edukal tugevdamisel pakub. Pärast seda, kui Euroopa Parlament oli tõstatanud probleemid ja teinud ettepanekuid, saavutati Ameerika Ühendriikidega tasakaalustatud leping finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemise ja nende edastamise kohta, arvestades eelkõige, et seda tehakse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames. Tahaksin rõhutada, et lepingusse on lisatud tagatised kodanike õiguste kaitseks ja tingimused, mille alusel toimub andmete võimalik edaspidine edastamine kolmandatele riikidele ning ennetatakse andmete lubamatu kasutamise ja majandusluure riske. Samuti on tagatud võimalus korrigeerida selliseid andmete edastamisega seotud olukordi, kus hilisema otsuse kohaselt on tegu olnud lubamatu tegevusega. See leping reguleerib paremini menetlusi ja koostööd, mis on institutsioonilistele suhetele Ameerika Ühendriikidega kasulik."@et5
"Edistyminen tässä prosessissa on myönteinen osoitus siitä, millaista hyötyä ja mitä etuja toimielinten yhteistyöstä on Euroopan yhdentymistä menestyksekkäästi lujitettaessa. Euroopan parlamentin tuotua ilmi huolenaiheensa ja suosituksensa saatiin Yhdysvaltojen kanssa aikaan tasapainoinen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen siirtämistä ja käsittelyä varten, samalla kun ennen kaikkea pidetään mielessä, että kyse on terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaan liittyvästä prosessista. Haluan korostaa, että takeita on lisätty, mitä tulee kansalaisten oikeuksien suojelemiseen, kaikenlaiseen myöhempään tiedonsiirtoon kolmansiin maihin ja riskeihin, jotka liittyvät tietojen aiheettomaan käyttöön ja talousvakoiluun. Lisäksi on taattu mahdollisuus korjata sellaisia tiedonsiirtotilanteita, joiden mahdollisesti myöhemmin katsotaan olleen aiheettomia. Tämän sopimuksen avulla varmistetaan, että menettelyjä ja institutionaalisten Yhdysvaltain-suhteiden kannalta hyödyllistä ja tervettä yhteistyötä säännellään paremmin."@fi7
". Les avancées de ce processus sont une démonstration positive des bienfaits et des avantages de la coopération institutionnelle dans la réussite de la consolidation de l’intégration européenne. Après les préoccupations et les recommandations exprimées par le Parlement européen, un accord équilibré a été trouvé avec les États-Unis quant au transfert et à l’exploitation des messages de données de paiement financier, en gardant avant tout à l’esprit qu’il s’agit d’un processus dans le programme de surveillance du financement du terrorisme. Je soulignerais que les garanties ont été ajoutées pour protéger les droits des citoyens, les conditions de tout transfert ultérieur à des pays tiers et les risques d’utilisation abusive d’informations et d’espionnage économique. La possibilité de corriger les situations de transmission de données qui peuvent ultérieurement être estimées abusives a également été garantie. Cet accord assure une meilleure réglementation des procédures et une meilleure coopération, utile et saine pour les relations institutionnelles avec les États-Unis."@fr8
". A folyamatban előrelépést jelent, hogy az európai integráció sikeres megszilárdítását előmozdító intézményi együttműködés előnyeit pozitívan mutatják be. Miután az Európai Parlament kifejezte aggályait és ajánlásait, kiegyensúlyozott megállapodás született az Amerikai Egyesült Államokkal a pénzügyi üzenetadatok átadásával és feldolgozásával kapcsolatban, figyelembe véve azt, hogy ez a folyamat a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program része. Szeretném hangsúlyozni, hogy a polgárok jogainak védelmében olyan biztosítékokkal egészítették ki a megállapodást, amelyek megszabják az Európai Unión kívüli országoknak később továbbítandó adatokra vonatkozó feltételeket, és biztosítják az információk jogosulatlan felhasználásával és a gazdasági kémkedéssel kapcsolatos kockázatok megfelelő kezelését. A megállapodás arra is biztosítékot nyújt, hogy utólag korrigálni lehessen azokat a helyzeteket, amelyek során a személyes adatokat jogosulatlanul használták fel. A megállapodás lehetővé teszi, hogy az eljárások szabályozása olajozottabban működjön, és biztosítja, hogy az Egyesült Államokkal gyümölcsöző és mindkét fél számára előnyös intézményi kapcsolatokat ápoljunk."@hu11
". I progressi che si registrano in questo processo rappresentano un’incoraggiante dimostrazione dei benefici e dei vantaggi che la cooperazione istituzionale comporta ai fini di un positivo consolidamento dell’integrazione europea. In seguito alle preoccupazioni manifestate e alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo, è stato possibile raggiungere con gli Stati Uniti un accordo equilibrato sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria, tenendo conto in particolare che si tratta di un processo che rientra nel programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. Sottolineo che sono state inserite misure dirette a tutelare i diritti dei cittadini e le condizioni di successivi trasferimenti a paesi terzi, nonché a sventare i rischi di uso indebito delle informazioni e di spionaggio economico. Viene anche garantita la possibilità di rettificare situazioni di trasmissione di dati successivamente giudicate indebite. Il presente accordo garantisce una migliore regolamentazione delle procedure e una cooperazione utile e salutare per le relazioni istituzionali con gli Stati Uniti."@it12
". Šio proceso pažanga yra teigiamas institucijų bendradarbiavimo naudos ir privalumų stiprinant Europos integraciją įrodymas. Europos Parlamentui išdėsčius savo nuogąstavimus ir pateikus rekomendacijas, su Jungtinėmis Valstijomis suderintas subalansuotas susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo, visų pirma suvokiant tai, kad šis procesas yra Terorizmo finansavimo sekimo programos dalis. Norėčiau pabrėžti, kad susitarimas papildytas apsaugos priemonėmis, skirtomis piliečių teisėms ginti, taip pat tolesnio duomenų perdavimo trečiosioms šalims sąlygomis bei nuostatomis dėl neteisėto informacijos naudojimo ir ekonominio šnipinėjimo grėsmės. Garantuota galimybė ištaisyti padėtį, jei vėliau būtų pripažinta, kad duomenys perduoti neteisėtai. Šiuo susitarimu užtikrintas geresnis procedūrų reguliavimas ir bendradarbiavimas, naudingas ir sveikas institucijų santykiams su JAV."@lt14
". Šajā procesā panāktais progress ir pozitīvs pierādījums iestāžu sadarbības ieguvumiem un priekšrocībām, veiksmīgi īstenojot Eiropas integrāciju. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta izvirzītos iebildumus un ieteikumus, tika panākta līdzsvarota vienošanās ar Amerikas Savienotajām Valstīm par finanšu ziņojumapmaiņas datu nodošanu un izmantošanu, pirmām kārtām, atceroties, ka šis process tiek veikts, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu. Es vēlos uzsvērt, ka ir paredzēti aizsardzības pasākumi pilsoņu tiesību aizsardzībai, noteikumi par datu nodošanu tālāk trešajām valstīm, kā arī ir ņemti vērā riski, kuri saistīti ar informācijas neatbilstīgu izmantošanu un ekonomisko spiegošanu. Ir nodrošināta arī iespēja veikt korektīvus pasākumus attiecībā uz datu nodošanas gadījumiem, kuri vēlāk atzīti par nepamatotiem. Šis nolīgums nodrošina labāku regulējumu attiecībā uz procedūrām un sadarbību, kas ir noderīgs un atbalstāms pasākums institucionālo attiecību veidošanai ar ASV."@lv13
". A evolução deste processo é a demonstração positiva dos benefícios e vantagens da cooperação institucional para o sucesso da consolidação da integração europeia. Depois das preocupações e recomendações manifestadas pelo Parlamento Europeu, foi possível chegar a um acordo equilibrado com os Estados Unidos da América para a transferência e o tratamento de dados de mensagens de pagamentos financeiros, tendo sobretudo em conta que se trata de um processo para efeitos do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo. Saliento que estão salvaguardados os direitos dos cidadãos, as condições de eventual transferência para países terceiros e os riscos de extracção indevida de dados e de espionagem económica. Está também garantida a possibilidade de corrigir situações de transmissões de dados que se venham a detectar posteriormente como indevidas. Este acordo assegura uma melhor regulação de procedimentos e uma cooperação profícua e saudável para o relacionamento institucional com os EUA."@mt15
". Het verloop van dit proces is een positief bewijs van de voordelen van institutionele samenwerking voor een succesvolle consolidering van de Europese integratie. Nadat het Europees Parlement zijn bezorgdheid had geuit en aanbevelingen had gedaan, kon een evenwichtige overeenkomst inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer worden bereikt, waarbij we vooral niet mogen vergeten dat dit ten behoeve is van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering. Ik zou willen onderstrepen dat er vrijwaringsmaatregelen zijn opgenomen met betrekking tot de rechten van burgers, de voorwaarden voor eventuele doorgifte aan derde landen en de risico’s van ongepaste gegevensextractie en economische spionage. De overeenkomst waarborgt ook de mogelijkheid om de doorgifte van gegevens te corrigeren als later zou blijken dat deze ongepast was. Deze overeenkomst garandeert betere procedures en een nuttige en gezonde samenwerking in het kader van de institutionele betrekkingen met de VS."@nl3
". Postępy w ramach tego procesu są pozytywnym wyrazem korzyści współpracy instytucjonalnej w konsolidowaniu integracji europejskiej. Po obawach i zaleceniach wyrażonych przez Parlament Europejski osiągnięto wyważone porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w celu przekazywania i przetwarzania danych z komunikatów finansowych, pamiętając przede wszystkim, że proces jest częścią Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Chciałbym podkreślić, że dodano zabezpieczenia mające na celu ochronę praw obywateli, określono warunki późniejszego przekazywania danych krajom trzecim oraz ryzyko niewłaściwego wykorzystania informacji i szpiegostwa przemysłowego. Zagwarantowano również możliwość skorygowania przekazywania danych, które mogą zostać następnie uznane za niewłaściwe. Obecna umowa zapewnia lepsze uregulowanie procedur oraz użyteczną i prawidłową współpracę w instytucjonalnych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi."@pl16
". Progresul acestui proces reprezintă o demonstraţie pozitivă a beneficiilor şi avantajelor cooperării instituţionale în consolidarea cu succes a integrării europene. După motivele de îngrijorare şi recomandările exprimate de către Parlamentul European, s-a ajuns la un acord echilibrat cu Statele Unite pentru transferul şi prelucrarea datelor de mesagerie financiară, mai presus de toate, ţinând seama că acesta este un proces din cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste. Aş evidenţia faptul că au fost adăugate garanţii pentru a proteja drepturile cetăţenilor şi condiţiile oricărui transfer ulterior terţelor ţări şi pentru a preveni riscurile utilizării necorespunzătoare a informaţiilor şi spionajului economic. De asemenea, trebuie garantată posibilitatea corectării situaţiilor de transmitere a datelor care pot fi considerate ulterior necorespunzătoare. Acest acord asigură o mai bună reglementare a procedurilor şi a cooperării, care este utilă şi benefică pentru relaţiile instituţionale cu SUA."@ro18
"− Pokrok v tomto procese je pozitívnym dôkazom prínosu a výhod inštitucionálnej spolupráce v rámci úspešného posilňovania európskej integrácie. Po obavách a odporúčaniach, ktoré vyjadril Európsky parlament, bola so Spojenými štátmi dosiahnutá vyvážená dohoda o zasielaní a spracovaní údajov obsiahnutých vo finančných správach, pričom sa malo na pamäti hlavne to, že ide o postup v rámci Programu na sledovanie financovania terorizmu. Chcel by som zdôrazniť, že boli pridané bezpečnostné opatrenia na ochranu práv občanov, podmienky akéhokoľvek ďalšieho zasielania údajov tretím krajinám a riziko neprimeraného využívania informácií a hospodárska špionáž. Zaručená bola aj možnosť napraviť situácie, keď dôjde k prenosu údajov, ktorý môže byť následne zhodnotený ako neodôvodnený. Táto dohoda zabezpečuje lepšiu reguláciu postupov a spoluprácu, ktorá je užitočná a prospešná pre inštitucionálne vzťahy s USA."@sk19
"Napredek pri tem postopku je pozitiven prikaz koristi in prednosti institucionalnega sodelovanja pri uspešni utrditvi evropskega povezovanja. Po skrbeh in priporočilih, ki jih je izrazil Evropski parlament, je bil z Združenimi državami dosežen uravnotežen sporazum za prenos in ravnanje s sporočili glede finančnih plačil, predvsem je bilo pri tem upoštevano, da je to postopek v programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Poudaril bi, da so bila dodana jamstva za varstvo pravic državljanov, pogoji vseh nadaljnjih prenosov v države tretjih strani in tveganja za neustrezno uporabo informacij in gospodarsko vohunstvo. Zagotovljena je bila tudi možnost, da se popravijo položaji prenosa podatkov, ki bi jih bilo mogoče pozneje presoditi kot neustrezne. Ta sporazum zagotavlja boljše upravljanje postopkov in sodelovanje, ki je uporabno in zdravo za institucionalne odnose z Združenimi državami."@sl20
". Framstegen i processen är ett bevis på förtjänsterna av och fördelarna med institutionellt samarbete när det gäller att framgångsrikt befästa den europeiska integrationen. Efter de betänkligheter och rekommendationer som parlamentet tagit upp uppnåddes ett balanserat avtal med Förenta staterna om överföring och behandling av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden, framför allt med tanke på att detta är en del av programmet för att spåra finansiering av terrorism. Jag vill betona att man har infört garantier för skydd av medborgarnas rättigheter och villkor för alla påföljande överföringar till tredjeländer samtidigt som man har förhindrat otillbörlig användning av information och företagsspioneri. Man har också sett till det finns möjlighet att rätta till dataöverföring som i efterhand visar sig vara otillbörlig. Genom avtalet garanteras en bättre reglering av förfarandena och ett samarbete som är användbart och gynnsamt för de institutionella förbindelserna med Förenta staterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph