Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-976"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-976"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"He votado en contra del informe sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior porque considero que éste institucionaliza la militarización de la Unión Europea. Con mi voto he querido expresar mi rechazo absoluto respecto al procedimiento de negociación de la creación del SEAE en el que los ponentes y Catherine Ashton han cedido a la presión de algunos Estados miembros y han olvidado totalmente las reglas democráticas. El SEAE se va a convertir en una institución que escapa a los mecanismos de control básicos de cualquier sistema democrático. Creo que hay que garantizar que el Parlamento Europeo, única institución de la UE elegida democráticamente, y los parlamentos nacionales, tengan no solo el control presupuestario, sino también el político del SEAE. Para mi grupo resulta especialmente preocupante la importante orientación militar del SEAE y que la mayor parte del componente civil de la política exterior europea quede bajo el paraguas de la Política Europea de Seguridad y Defensa. Más concretamente, en todo lo referente a la cooperación al desarrollo y a la resolución de conflictos. Por estas razones, el GUE/NGL, comprometido con los valores de la paz y de desmilitarización de la UE, no apoya la creación del SEAE."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem proti zprávě o Evropské službě pro vnější činnost (EEAS), protože se domnívám, že tento orgán bude institucionalizovat militarizaci Evropské unie. Svým hlasem proti jsem chtěl vyjádřit celkový odmítavý postoj vůči vyjednávacímu procesu o vytvoření EEAS, protože zpravodajové a baronka Ashtonová podlehli tlaku některých členských států a zcela zapomněli na demokratická pravidla. Z EEAS se stane orgán působící mimo základní mechanismy kontroly jakéhokoli demokratického systému. Podle mého názoru je potřeba zajistit, aby Evropský parlament byl jediným demokraticky voleným orgánem EU a aby národní parlamenty měly nad EEAS nejen rozpočtovou, ale i politickou kontrolu. Moje skupina je obzvláště znepokojena výrazně vojenskou orientací EEAS a skutečností, že by pod evropskou bezpečnostní a obrannou politiku přešla větší část civilní složky evropské zahraniční politiky – přesněji řečeno vše, co se týká rozvojové spolupráce a řešení konfliktů. Právě z těchto důvodů skupina konfederace Evropské sjednocené levice – Severské zelené levice, která je odhodlaná prosazovat hodnoty míru a demilitarizace EU, vytvoření EEAS nepodporuje."@cs1
"Jeg stemte imod betænkningen om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), fordi dette organ efter min mening vil institutionalisere militariseringen af EU. Jeg vil gennem min stemme give udtryk for min totale afvisning af forhandlingsprocessen i forbindelse med oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten, eftersom ordførerne og Baroness Ashton har givet efter for presset fra visse medlemsstater og fuldstændig har glemt de demokratiske regler. EU-Udenrigstjenesten bliver en sui generis-institution, der fungerer uden for de grundlæggende kontrolmekanismer i ethvert demokratisk system. Vi skal efter min mening sikre, at Parlamentet, den eneste demokratisk valgte EU-institution, både har budgetmæssig og politisk kontrol over EU-Udenrigstjenesten. Min gruppe er særlig bekymret over det betydelige militære fokus for EU-Udenrigstjenesten og den kendsgerning, at den største del af den civile komponent af den europæiske udenrigspolitik placeres under den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik – mere specifikt alt, hvad der vedrører udviklingssamarbejde og konfliktløsning. Derfor støtter Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, som bekender sig til fred og demilitarisering af EU, ikke oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten."@da2
"Ich habe gegen den Bericht über den Europäischen Auswärtigen Dienst gestimmt, da ich glaube, dass diese Stelle die Militarisierung der Europäischen Union institutionalisieren wird. Ich wollte durch meine Stimme meine umfassende Ablehnung des Verhandlungsprozesses in Bezug auf die Schaffung des EAD ausdrücken, da die Berichterstatter und Baroness Ashton sich dem Druck einiger Mitgliedstaaten ergeben und die demokratischen Regeln vollständig vergessen haben. Der EAD wird sich in eine Institution verwandeln, die außerhalb der grundlegenden Kontrollmechanismen jedes demokratischen Systems tätig sein wird. Ich glaube, dass es notwendig ist, sicherzustellen, dass das Europäische Parlament, die einzige demokratisch gewählte Institution der EU, und die Nationalparlamente nicht nur die haushaltspolitische Kontrolle, sondern auch die politische Kontrolle über den EAD haben. Besondere Sorge bereitet meiner Fraktion die beträchtliche militärische Ausrichtung des EAD und die Tatsache, dass der größere Teil des zivilen Anteils der europäischen Außenpolitik unter dem Dach der Europäischen Sicherheit- und Verteidigungspolitik stattfinden würde – genauer gesagt, alles, was sich auf die Entwicklungszusammenarbeit und die Konfliktlösung bezieht. Aus diesen Gründen unterstützt die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke, die sich den Werten des Friedens und der Entmilitarisierung der EU verschrieben hat, die Schaffung des EAD nicht."@de9
"Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διότι θεωρώ ότι ο εν λόγω φορέας θα θεσμοθετήσει τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της ψήφου μου ήθελα να εκφράσω την πλήρη απόρριψή μου για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία της ΕΥΕΔ, καθώς οι εισηγητές και η βαρόνη Ashton υπέκυψαν στην πίεση ορισμένων κρατών μελών και ξέχασαν τελείως τους δημοκρατικούς κανόνες. Η ΕΥΕΔ θα μετατραπεί σε θεσμικό όργανο που λειτουργεί εκτός των βασικών μηχανισμών ελέγχου κάθε δημοκρατικού συστήματος. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται με δημοκρατικό τρόπο, και τα εθνικά κοινοβούλια όχι μόνο θα ασκούν δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά και πολιτικό έλεγχο επί της ΕΥΕΔ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην ομάδα μου ο ουσιαστικά στρατιωτικός προσανατολισμός της ΕΥΕΔ και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του μη στρατιωτικού στοιχείου της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής θα τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας πιο συγκεκριμένα, καθετί που σχετίζεται με την αναπτυξιακή συνεργασία και την επίλυση των συγκρούσεων. Για αυτούς τους λόγους η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, που δεσμεύεται έναντι των αξιών της ειρήνης και της αποστρατιωτικοποίησης της ΕΕ, δεν υποστηρίζει τη δημιουργία της ΕΥΕΔ."@el10
"I voted against the report on the European External Action Service (EEAS) because I believe that this body will institutionalise the militarisation of the European Union. I wanted to express, through my vote, my total rejection of the negotiation process relating to the creation of the EEAS, as the rapporteurs and Baroness Ashton have yielded to pressure from some Member States and have totally forgotten the democratic rules. The EEAS will turn into a institution operating outside the basic mechanisms of control of any democratic system. I believe that there is a need to ensure that the European Parliament, the only EU institution to be democratically elected, and national parliaments have not only budgetary control, but also political control over the EEAS. Of particular concern to my group is the substantial military orientation of the EEAS and the fact that the greater part of the civilian component of European foreign policy would come under the umbrella of European Security and Defence Policy – more specifically, everything relating to development cooperation and conflict resolution. It is for these reasons that the Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left, which is committed to the values of peace and the demilitarisation of the EU, does not support the creation of the EEAS."@en4
"Ma hääletasin Euroopa välisteenistust käsitleva raporti vastu, sest minu arvates institutsionaliseeritakse selle asutusega Euroopa Liidu militariseerimine. Oma antud häälega tahtsin ma väljendada täielikku vastuseisu Euroopa välisteenistuse loomise teemal peetud läbirääkimistele, sest raportöörid ja paruness Ashton andsid järele mõne liikmesriigi survele ning unustasid täielikult demokraatia reeglid. Välisteenistus muutub institutsiooniks, mis tegutseb väljaspool igasuguse demokraatliku süsteemi põhilisi kontrollimehhanisme. Minu arvates on vaja tagada, et Euroopa Parlamendil kui Euroopa Liidu ainsal demokraatlikult valitaval institutsioonil ja liikmesriikide parlamentidel oleks lisaks eelarvekontrollile ka poliitiline kontroll Euroopa välisteenistuse üle. Minu fraktsioonile teeb eriti tõsist muret välisteenistuse märkimisväärne sõjaline suund ja asjaolu, et Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika alla koondatakse suurem osa Euroopa välispoliitika tsiviilkaitselistest aspektidest – täpsemalt kõik, mis on seotud arengukoostöö ja konfliktide lahendamisega. Seetõttu ei saa Euroopa välisteenistuse loomine toetust Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioonilt, mis on pühendunud rahule ja Euroopa Liidu demilitariseerimisele."@et5
"Äänestin Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevan mietinnön vastaisesti, koska uskon, että tämän elimen avulla institutionalisoidaan Euroopan unionin militarisointi. Halusin ilmaista äänelläni vastustavani täysin Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvää neuvotteluprosessia, koska esittelijät ja Catherine Ashton antoivat periksi joidenkin jäsenvaltioiden harjoittamalle painostukselle ja unohtivat täysin demokraattiset säännöt. Euroopan ulkosuhdehallinnosta tulee instituutio, joka toimii täysin kaikkien demokraattisiin järjestelmiin sovellettavien perusvalvontamekanismien ulkopuolella. Mielestäni on tarpeen varmistaa, että Euroopan parlamentti, joka on ainoa demokraattisesti valittu EU:n toimielin, ja kansalliset parlamentit eivät vastaa ainoastaan määrärahojen valvonnasta vaan myös Euroopan ulkosuhdehallinnon poliittisesta valvonnasta. Ryhmäni on erityisen huolissaan Euroopan ulkosuhdehallintoon liittyvästä merkittävästä militaarisesta ulottuvuudesta ja siitä, että suurin osa EU:n ulkopolitiikkaan sisältyvästä siviilitoiminnasta alistettaisiin EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alle tarkemmin sanottuna kaikki mikä liittyy kehitysyhteistyöhön ja konfliktinratkaisuun. Näiden syiden vuoksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, joka on sitoutunut rauhaan ja EU:n demilitarisointiin, ei tue Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista."@fi7
"J’ai voté contre le rapport sur le service européen pour l’action extérieure (SEAE), car je pense que cet organe institutionnalisera la militarisation de l’Union européenne. Je voulais exprimer, à travers mon vote, mon rejet total du processus de négociation relatif à la création du SEAE, comme les rapporteurs et Mme Ashton ont cédé à la pression de certains États membres jusqu’à en oublier totalement les règles démocratiques. Le SEAE se transformera en institution fonctionnant hors des mécanismes de base de contrôle de tout système démocratique. Je pense qu’il est nécessaire de s’assurer que le Parlement européen, seule institution de l’UE démocratiquement élue, et les parlements nationaux, outre le contrôle budgétaire, détiennent également le contrôle politique sur le SEAE. Mon groupe est notamment préoccupé par l’importante orientation militaire du SEAE et le fait que la majeure partie de l’élément civil de la politique étrangère européenne relèverait de la politique européenne de sécurité et de défense - plus spécifiquement, tout ce qui se rapporte à la coopération au développement et à la résolution de conflit. C’est pour ces raisons que le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, qui s’est engagé à respecter les valeurs de paix et la démilitarisation de l’UE, ne soutient pas la création du SEAE."@fr8
". Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása ellen szavaztam, mert úgy vélem, hogy ez a testület az Európai Unió militarizálását fogja intézményesíteni. Szavazatommal az EKSZ létrehozásával kapcsolatos tárgyalások teljes elutasítását szeretném kifejezni, mivel ezek során Ashton bárónő meghajlott bizonyos tagállamok akarata előtt, teljesen elfeledkezve a demokrácia játékszabályairól. Az EKSZ „ ” intézménnyé fog válni, amely a demokratikus rendszerek alapvető mechanizmusain kívül működik majd. Hitem szerint garantálni kell azt, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió egyetlen demokratikusan megválasztott intézménye és a nemzeti parlamentek ne csak költségvetési, hanem politikai ellenőrzéssel is rendelkezzenek az EKSZ fölött. Csoportom számára különös aggályokat vet fel az EKSZ nagymérvű katonai orientációja, valamint az a tény, hogy az európai külpolitika polgári elemének nagyobb része – nevezetesen minden, ami a fejlesztési együttműködéssel és a konfliktusmegoldással kapcsolatos – az európai biztonsági és védelmi politika alá fog tartozni. Ezért a béke és az Európai Unió demilitarizálása mellett elkötelezett Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja nem támogatja az EKSZ létrehozását."@hu11
"Balsavau prieš pranešimą apie Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), nes manau, kad ši institucija oficialiai įteisins Europos Sąjungos militarizavimą. Savo balsavimu norėjau išreikšti visišką derybų proceso, susijusio su EIVT įkūrimu, atmetimą, nes pranešėjai ir baronienė C. Ashton pasidavė kai kurių valstybių narių spaudimui ir visiškai pamiršo demokratijos taisykles. EIVT pavirs institucija, veikiančia už pagrindinių bet kokios demokratinės sistemos kontrolės mechanizmų. Manau, reikia užtikrinti, kad Europos Parlamentas, vienintelė demokratiškai išrinkta Europos Sąjungos institucija, ir valstybių narių parlamentai vykdytų ne vien EIVT biudžeto kontrolę, bet taip pat ir politinę kontrolę. Ypatingą rūpestį mano frakcijai kelia esminė karinė EIVT orientacija ir tai, kad didesnė civilinio Europos užsienio politikos komponento dalis, konkrečiau, viskas, kas susiję su vystomuoju bendradarbiavimu ir konfliktų sprendimu, bus vykdoma pagal Europos saugumo ir gynybos politiką. Dėl šių priežasčių Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji, kurie yra įsipareigoję remti Europos Sąjungos taikos ir demilitarizavimo vertybes, nepalaiko EIVT įkūrimo."@lt14
"Es balsoju pret ziņojumu par Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), jo uzskatu, ka šī iestāde veicinās Eiropas Savienības militarizācijas institucionalizāciju. Šādi balsojot, es vēlējos paust noraidījumu sarunu procesam par EĀDD izveidi, jo referenti un baronese ir pakļāvušies dažu dalībvalstu spiedienam un ir pilnīgi aizmirsuši mūsu demokrātiskos principus. EĀDD kļūs par iestādi, kas darbojas pretrunā jebkuras demokrātiskas sistēmas pamatprincipiem. Es uzskatu, ka jānodrošina, lai Eiropas Parlamentam — vienīgajai demokrātiski ievēlētai Eiropas Savienības iestādei — un dalībvalstu parlamentiem būtu ne tikai budžeta kontroles tiesības, bet arī politiska kontrole pār EĀDD. Manu grupu īpaši satrauc EĀDD spēcīgā militārā ievirze un tas, ka Eiropas ārpolitikas civilās komponentes lielākā daļa, proti, visi jautājumi saistībā ar sadarbību attīstības jomā un konfliktu risināšanu, kļūs par daļu no Eiropas drošības un aizsardzības politikas. Tieši tāpēc Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa, kura aizstāv tādas vērtības kā miers un Eiropas Savienības demilitarizācija neatbalsta EĀDD izveidi."@lv13
"He votado en contra del informe sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior porque considero que éste institucionaliza la militarización de la Unión Europea. Con mi voto he querido expresar mi rechazo absoluto respecto al procedimiento de negociación de la creación del SEAE en el que los ponentes y Catherine Ashton han cedido a la presión de algunos Estados miembros y han olvidado totalmente las reglas democráticas. El SEAE se va a convertir en una institución que escapa a los mecanismos de control básicos de cualquier sistema democrático. Creo que hay que garantizar que el Parlamento Europeo, única institución de la UE elegida democráticamente, y los parlamentos nacionales, tengan no sólo el control presupuestario, sino también el político del SEAE. Para mi grupo resulta especialmente preocupante la importante orientación militar del SEAE y que la mayor parte del componente civil de la política exterior europea quede bajo el paraguas de la Política Europea de Seguridad y Defensa. Más concretamente, en todo lo referente a la cooperación al desarrollo y a la resolución de conflictos. Por estas razones, el GUE/NGL, comprometido con los valores de la paz y de desmilitarización de la UE, no apoya la creación del SEAE."@mt15
". − Ik heb tegen het verslag over de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) gestemd omdat ik vind dat deze dienst de militarisering van de Europese Unie zal institutionaliseren. Met mijn stem heb ik uiting willen geven aan mijn absolute afwijzing van de onderhandelingsprocedure die is gevolgd voor de oprichting van de EDEO, omdat de rapporteurs en Catherine Ashton gezwicht zijn voor de druk van bepaalde lidstaten en de regels van de democratie compleet aan hun laars gelapt hebben. De EDEO zal een instelling worden die ontsnapt aan de fundamentele controlemechanismen van elk democratisch systeem. Ik vind dat we moeten garanderen dat het Europees Parlement, de enige democratisch verkozen instelling in de Europese Unie, en de nationale parlementen niet alleen de begrotingsbevoegdheid over de EDEO hebben maar ook de politieke bevoegdheid. Mijn fractie vindt vooral de duidelijk militaire inslag van de EDEO uitermate zorgwekkend en ook dat het grootste deel van de civiele component van het Europees buitenlands beleid onder de bevoegdheid van het Europees veiligheids- en defensiebeleid terecht komt, meer bepaald alles wat te maken heeft met ontwikkelingssamenwerking en het oplossen van conflicten. Om deze redenen kan de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links, die belang hecht aan de waarden van vrede en demilitarisering, de oprichting van de EDEO niet steunen."@nl3
"Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, ponieważ uważam, że organ ten zinstytucjonalizuje militaryzację Unii Europejskiej. Głosując w ten sposób, chciałem wyrazić mój całkowity sprzeciw wobec procesu negocjacji w sprawie ustanowienia tej służby, ponieważ sprawozdawcy i pani baronessa Ashton ulegli naciskom niektórych państw członkowskich, zapominając całkowicie o zasadzie demokracji. Służba ta stanie się swego rodzaju instytucją funkcjonującą poza podstawowymi mechanizmami kontroli, obowiązującymi w przypadku każdego systemu demokratycznego. Uważam, że niezbędne jest zapewnienie, żeby Parlament Europejski, jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana drogą demokratycznych wyborów, oraz parlamenty narodowe sprawowały nad tą służbą nie tylko kontrolę budżetową, ale także kontrolę polityczną. Moja grupa jest szczególnie zaniepokojona znaczącym uwojskowieniem tej służby i tym, że znaczna część komponentu cywilnego europejskiej polityki zagranicznej - a ściślej rzecz biorąc, wszystko, co wchodzi w zakres współpracy na rzecz rozwoju i rozwiązywania konfliktów - zostałaby podporządkowana europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. Dlatego Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica, która jest oddana wartościom pokoju i demilitaryzacji Unii Europejskiej nie popiera utworzenia tej służby."@pl16
"Votei contra este relatório sobre o Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE) porque considero que este organismo institucionalizará a militarização da União Europeia. Gostaria de manifestar, através do meu voto, a minha total rejeição do processo de negociação no domínio da criação do SEAE, pois os relatores e a senhora Baronesa Ashton cederam a pressões dos Estados-Membros e esqueceram totalmente as normas democráticas. O SEAE transformar-se-á numa instituição a funcionar fora dos mecanismos básicos de controlo de qualquer sistema democrático. Acredito que existe uma necessidade de garantir que o Parlamento Europeu, a única instituição da UE eleita democraticamente, e os parlamentos nacionais tenham controlo orçamental, assim como controlo político sobre o SEAE. O meu Grupo está particularmente preocupado com a considerável orientação militar do SEAE e com o facto de a maior parte da componente civil da política externa europeia surgir sob a alçada da Política Europeia de Segurança e Defesa – nomeadamente, todos os aspectos em matéria de cooperação para o desenvolvimento e de resolução de conflitos. É por estes motivos que o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, que está empenhado nos valores da paz e da desmilitarização da UE, não apoia a criação do SEAE."@pt17
"Am votat împotriva raportului privind Serviciul european pentru acţiune externă (SEAE) deoarece consider că acest organism va instituţionaliza militarizarea Uniunii Europene. Prin votul meu, am vrut să-mi exprim dezaprobarea totală faţă de procesul de negociere referitor la crearea SEAE, deoarece raportorii şi baroneasa Ashton au cedat presiunii unor state membre şi au uitat complet de regulile democraţiei. SEAE se va transforma într-o instituţie care operează în afara mecanismelor fundamentale de control ale oricărui sistem democratic. Consider că trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European, unica instituţie a UE aleasă în mod democratic, şi parlamentele naţionale nu au doar control bugetar, ci şi control politic asupra SEAE. Ceea ce preocupă în mod deosebit grupul meu este orientarea militară pregnantă a SEAE şi faptul că cea mai mare parte a componentei civile a politicii externe europene ar intra sub umbrela politicii europene de securitate şi apărare – mai exact, tot ceea ce ţine de cooperarea pentru dezvoltare şi de rezolvarea conflictelor. Din aceste motive, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, care este angajat faţă de valorile păcii şi demilitarizării UE, nu susţine crearea SEAE."@ro18
"Hlasoval som proti správe o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), pretože sa domnievam, že tento orgán povedie k inštitucionalizácii militarizácie Európskej únie. Svojím hlasovaním som chcel vyjadriť, že absolútne odmietam proces rokovaní o vytvorení ESVČ, počas ktorého spravodajcovia a pani barónka Ashtonová ustúpili tlaku niektorých členských štátov a úplne zabudli na demokratické pravidlá. ESVČ sa zmení na inštitúciu ktorá bude unikať základným mechanizmom kontroly akéhokoľvek demokratického systému. Domnievam sa, že treba zaručiť, aby mali Európsky parlament, jediná inštitúcia EÚ volená demokraticky, a národné parlamenty nielen rozpočtovú, ale aj politickú kontrolu nad ESVČ. Naša skupina sa mimoriadne obáva podstatnej vojenskej orientácie ESVČ a toho, že veľká časť civilnej zložky vonkajšej európskej politiky patrí pod záštitu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Konkrétnejšie ide o všetko v súvislosti s rozvojovou spoluprácou a riešením konfliktov. Z týchto dôvodov Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, ktorá je viazaná hodnotami mieru a demilitarizácie EÚ, nepodporí vytvorenie ESVČ."@sk19
"Glasoval sem proti poročilu o Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD), ker menim, da bo to telo institucionaliziralo militarizacijo Evropske unije. S svojim glasovanjem sem želel izraziti svoje popolno zavračanje procesa pogajanj, ki je povezan z ustanovitvijo ESZD, ker so poročevalca in baronica Ashton popustili pritiskom nekaterih držav članic in so popolnoma pozabili na demokratična pravila. Služba ESZD se bo spremenila v institucijo ki deluje zunaj osnovnih mehanizmov nadzora vseh demokratičnih sistemov. Menim, da je potrebno zagotoviti, da Evropski parlament, edina institucija EU, ki je demokratično izvoljena, in nacionalni parlamenti ne bodo imeli le proračunskega nadzora, ampak tudi nadzor nad ESZD. Mojo skupino posebno skrbi znatna vojaška usmerjenost službe ESZD in dejstvo, da bi bil večji del civilne sestavine evropske zunanje politike pod okriljem evropske varnostne in obrambne politike – natančneje, vse v zvezi z razvojnim sodelovanjem in reševanjem sporov. Zaradi teh razlogov Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice, ki je zavezana vrednotam miru in demilitarizacije EU, ne podpira ustanovitve službe ESZD."@sl20
"Jag röstade mot betänkandet om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder eftersom jag anser att detta organ kommer att institutionalisera militariseringen av EU. Genom min röst ville jag ge uttryck för mitt fullständiga förkastande av förhandlingsprocessen angående inrättandet av EEAS eftersom föredragandena och Catherine Ashton har gett efter för vissa medlemsstaters påtryckningar och totalt glömt bort de demokratiska reglerna. EEAS kommer att förvandlas till en institution av eget slag som verkar utan de grundläggande kontrollmekanismer som kännetecknar alla demokratiska system. Jag anser att man bör se till att parlamentet, den enda demokratiskt valda EU-institutionen, och de nationella parlamenten inte enbart har budgetmässig kontroll utan även politisk kontroll över EEAS. Min grupp är särskilt orolig över EEAS oerhört militanta inriktning och det faktum att merparten av den civila delen av den europeiska utrikespolitiken kommer att hamna under den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, det vill säga allt som rör utvecklingssamordning och konfliktlösning. Av dessa anledningar stöder Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, som främjar värdena fred och demilitarisering av EU, inte inrättandet av EEAS."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph