Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-970"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-970"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione dell'on. Lunacek pone in rilievo i limitati progressi ottenuti dal paese e ritengo che i problemi evidenziati rendano ancora meno plausibile il suo ingresso nell'UE, che in questo modo accentuerebbe il carattere eterogeneo che le ultime adesioni stanno contribuendo a plasmare. Analogamente a quanto ho sostenuto in merito alla questione dell'integrazione dell'Albania nell'UE, ritengo che ci troviamo a un bivio: l'Europa deve scegliere se limitarsi a divenire un'entità basata su meri criteri geografici o se ambisce a divenire più organica, coerente e composta da Stati che, nella loro diversità, riescano comunque a palesare caratteristiche comuni e coerenti con l'ideale europeo. Il nodo del mancato riconoscimento della sovranità del paese da parte di cinque Stati Membri rimane un ostacolo che rende, al momento, paradossale l'adesione del Kosovo all'Europa. Per questi motivi, ritengo di non appoggiare la relazione dell'on. Lunacek."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Návrh usnesení paní Lunacekové zřetelně ukazuje, že vývoj, který tato země učinila, není nijak zásadní, a já jsem přesvědčen, že kvůli zmiňovaným problémům není její přistoupení k EU příliš reálné, protože by prohloubilo heterogenní charakter Unie, ke kterému přispívá poslední rozšíření. Podobně, jako jsem zmínil v souvislosti s integrací Albánie do EU, si myslím, že se právě nacházíme na rozcestí: Evropa si musí vybrat, zda bude jen uskupením vycházejícím pouze z geografického uspořádání nebo zda se chce stát organičtějším, soudržnějším a kompaktnějším celkem složeným ze států, které i při své různosti nacházejí společné vlastnosti, které jsou v souladu s evropským ideálem. Důležitá skutečnost, že pět členských států neuznalo nezávislost této země, i nadále zůstává překážkou, kvůli které je v současnosti vstupu Kosova do Evropy paradoxní. Z těchto důvodů nemohu návrh usnesení paní Lunacekové podpořit."@cs1
"Fru Lunaceks forslag til beslutning viser tydeligt det begrænsede fremskridt, dette land har opnået, og jeg mener, at de fremhævede problemer gør dets tiltrædelse til EU endnu mindre plausibel, da det ville forstærke EU's forskellighed, som de seneste tiltrædelser bidrager til. På linje med det, jeg har sagt om Albaniens integration i EU, mener jeg, at vi befinder os ved en korsvej: EU skal vælge, om det vil begrænse sig til at være et organ, der udelukkende er baseret på geografiske kriterier, eller om det ønsker at blive mere organisk, sammenhængende og sammensat af lande, der i deres forskellighed trods alt viser, at de deler egenskaber, der er i overensstemmelse med det europæiske ideal. Den centrale kendsgerning, at fem medlemsstater ikke anerkender landets suverænitet, er stadig en hindring, som i øjeblikket gør Kosovos tiltrædelse til EU til et paradoks. Jeg kan derfor ikke støtte fru Lunaceks beslutningsforslag."@da2
"− Frau Lunaceks Entschließungsantrag zeigt deutlich den beschränkten Fortschritt, den das Land erreicht hat, und ich glaube, dass die hervorgehobenen Probleme seinen Beitritt zur EU noch weniger plausibel machen, da dies den heterogenen Charakter der Union betonen würde, zu dem die jüngsten Beitritte beitragen. Ähnlich dem, was ich über die Integration Albaniens in die EU gesagt habe, glaube ich, dass wir an einem Scheideweg stehen. Europa muss wählen, ob es sich darauf beschränken will, ein Gebilde zu sein, dass eher auf geographischen Kriterien basiert, oder ob es organischer, zusammenhängender sein möchte und aus Staaten bestehen möchte, die trotz ihrer Verschiedenheit auf jeden Fall gemeinsame Eigenschaften haben, die dem europäischen Ideal entsprechen. Die wesentliche Tatsache, dass fünf Mitgliedstaaten die Souveränität des Landes nicht anerkennen, bleibt ein Hindernis, das im Moment den Beitritt des Kosovo zu Europa paradox macht. Aus diesen Gründen kann ich den Entschließungsantrag von Frau Lunacek nicht unterstützen."@de9
"− Η πρόταση ψηφίσματος της κ. Lunacek δείχνει σαφώς την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα και πιστεύω ότι τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί καθιστούν την προσχώρησή της στην ΕΕ ακόμα λιγότερο πιθανή, καθώς αυτό θα όξυνε τον ετερογενή χαρακτήρα της Ένωσης, κάτι στο οποίο έχουν συμβάλει και οι πιο πρόσφατες προσχωρήσεις. Ομοίως με τα όσα ανέφερα σχετικά με την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα περιοριστεί στο να αποτελεί έναν φορέα που θα βασίζεται αποκλειστικά σε γεωγραφικά κριτήρια ή αν επιθυμεί να γίνει περισσότερο οργανική, συνεκτική και αποτελούμενη από κράτη που, παρά την ποικιλομορφία τους, επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση κοινά χαρακτηριστικά που είναι συναφή προς το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Το κεντρικό γεγονός ότι πέντε κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν την εθνική κυριαρχία της χώρας παραμένει εμπόδιο που, επί του παρόντος, καθιστά την πρόσβαση του Κοσσυφοπεδίου στην Ευρώπη παράδοξη. Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση ψηφίσματος της κ. Lunacek."@el10
"− Mrs Lunacek’s motion for a resolution clearly shows the limited progress made by the country and I believe that the problems highlighted make its joining the EU even less plausible, as this would accentuate the heterogeneous character of the Union, to which the latest accessions are contributing. In a similar vein to what I have said about the integration of Albania into the EU, I believe that we find ourselves at a crossroads: Europe must choose whether to limit itself to being a body based merely on geographical criteria or if it wants to become more organic, coherent and composed of states which, in their diversity, in any case demonstrate shared characteristics which are coherent with the European ideal. The central fact that five Member States do not recognise the sovereignty of the country remains an obstacle which, at the moment, renders Kosovo’s accession to Europe paradoxical. For these reasons, I cannot support Mrs Lunacek’s motion for a resolution."@en4
"− La propuesta de resolución de la señora Lunacek muestra claramente el escaso avance logrado por el país, y creo que los problemas señalados hacen que su adhesión a la UE sea aún menos plausible, ya que esto acentuaría el carácter heterogéneo de la Unión, al que están contribuyendo las últimas adhesiones. En una línea similar a lo que he dicho acerca de la integración de Albania en la UE, creo que nos encontramos en una encrucijada: Europa debe elegir si desea limitarse a ser un organismo basado únicamente en criterios geográficos o si quiere llegar a ser más coherente y orgánica, y estar compuesta de Estados que, en su diversidad, en cualquier caso, demuestren tener características comunes que son coherentes con el ideal europeo. El hecho central de que cinco Estados miembros no reconozcan la soberanía del país sigue siendo un obstáculo que, por el momento, hace que la adhesión de Kosovo a Europa sea paradójica Europa. Por estas razones, no puedo apoyar la propuesta de resolución de la señora Lunacek."@es21
"− Ulrike Lunacekin päätöslauselmaesitys osoittaa selkeästi Kosovon vähäisen kehityksen, ja minusta esille tuodut ongelmat tekevät sen liittymisestä EU:hun entistäkin epätodennäköisemmän, koska se korostaisi unionin epäyhtenäisyyttä, jota edellinen laajentumiskierros on lisännyt. Kuten olen sanonut aiemmin Albanian liittymisestä EU:hun, olemme mielestäni nyt tienristeyksessä: EU:n on valittava, haluaako se olla lähinnä maantieteellisiin kriteereihin perustuva elin vai haluaako se tulla nykyistä yhtenäisemmäksi sellaisten valtioiden liitoksi, jossa valtiot voivat erilaisuudestaan huolimatta osoittaa, että niillä on eurooppalaisten ihanteiden kanssa sopusoinnussa olevia yhteisiä piirteitä. Se keskeinen tosiasia, että viisi EU:n jäsenvaltiota ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä, on este, joka tekee tällä hetkellä Kosovon liittymisestä EU:hun paradoksaalisen kysymyksen. Näistä syistä en voi tukea Ulrike Lunacekin päätöslauselmaesitystä."@fi7
"− La proposition de résolution déposée par Mme Lunacek met clairement en relief les progrès limités accomplis par le pays. Je crois que les problèmes soulignés rendent encore moins plausible l’éventualité d’une adhésion à l’UE, dans la mesure où celle-ci accentuerait encore le caractère hétérogène de l’Union, déjà renforcé par les dernières adhésions. Par analogie à ce que j’ai dit à propos de l’intégration de l’Albanie dans l’UE, je crois que nous nous trouvons aujourd’hui à la croisée des chemins: l’Europe doit se demander si elle veut se borner à être une entité fondée sur de simples critères géographiques ou si elle souhaite devenir un ensemble plus homogène et cohérent composé d’États qui, malgré leur diversité, présentent tous des caractéristiques communes cohérentes avec l’idéal européen. Le fait que cinq États membres n’aient pas reconnu la souveraineté du Kosovo reste un obstacle qui rend, pour le moment, l’adhésion de ce pays à l’Union européenne paradoxale. Pour ces raisons, je ne peux soutenir la proposition de résolution déposée par Mme Lunacek."@fr8
". Lunacek asszony állásfoglalásra irányuló indítványa világosan megmutatja Koszovó előrehaladásának lassúságát, és úgy gondolom, hogy az említett problémák még kevésbé valószínűvé teszik uniós csatlakozását, mivel ez az Európai Unió heterogén karakterét hangsúlyozná, amelyet a legutóbbi csatlakozások is erősítettek. Hasonlóan ahhoz, mint amit Albánia uniós integrációjáról mondtam, azt hiszem, hogy válaszúthoz érkeztünk: Európának választania kell aközött, hogy kizárólag földrajzi feltételek mentén elgondolt egységként határozza meg magát, vagy pedig szervesen összefüggő, koherens és olyan államokból álló egységgé válik, amelyek a sokszínűségükben is olyan közös jellemzőket mutatnak, amelyek összhangban állnak az európai eszmével. Az a megkerülhetetlen tény, hogy öt tagállam nem ismeri el Koszovó függetlenségét, jelenleg olyan akadály, amely Koszovó Európához történő csatlakozását paradoxonná teszi. Éppen ezért nem tudom támogatni Lunacek asszony állásfoglalásra irányuló indítványát."@hu11
"− U. Lunacek pasiūlymas dėl rezoliucijos aiškiai rodo menką šalies padarytą pažangą, ir manau, kad dėl išryškintų problemų jos įstojimas į ES dar mažiau tikėtinas, nes tai rodytų, jog Europos Sąjunga yra įvairialypė, ir prie to būtų prisidėjusios vėliausiai įstojusios šalys. Čia panašu į tai, ką minėjau dėl Albanijos integracijos į ES, ir manau, kad esame kryžkelėje: Europa turi pasirinkti, ar apsiriboti tuo, kad ji yra vien geografiniais kriterijais paremta institucija, ar ji nori tapti organiškesnė, rišlesnė ir sudaryta iš valstybių, kurios, būdamos skirtingos, bet kokiu atveju pasirodo turinčios bendrų savybių, atitinkančių Europos idealą. Šiuo metu Kosovo įstojimas į Europos Sąjungą atrodytų kaip paradoksas, ir dėl to kaltas esminis faktas, kad penkios valstybės narės nepripažįsta šios šalies suvereniteto. Todėl negaliu palaikyti U. Lunacek pasiūlymo dėl rezoliucijos."@lt14
"− kundzes rezolūcijas priekšlikums skaidri parāda, ka valsts panākusi tikai nelielu progresu, un, manuprāt, uzsvērtās problēmas vēl vairāk liek apšaubīt iespēju, ka tā pievienosies Eiropas Savienībai, jo tādējādi tiktu uzsvērta Eiropas Savienības neviendabība, ko veicinājušas pēdējās paplašināšanās kārtas. Līdzīgi kā es teicu par Albānijas integrāciju Eiropas Savienībā, es arī uzskatu, ka mēs esam nonākuši krustcelēs — Eiropai ir jāizlemj, vai tā vēlas būt struktūra, kuras pamatā ir tikai ģeogrāfiski kritēriji, vai arī tā vēlas kļūt par organiskāku, saskaņotāku un stabilāku valstu savienību, kurām, lai gan pastāv liela daudzveidība, tomēr ir kopīgas, Eiropas ideālam atbilstīgas iezīmes. Būtiskais iemesls, proti, piecu dalībvalstu nevēlēšanās atzīt valsts suverenitāti, joprojām ir šķērslis, kurš pašreiz liek domāt, ka ideja par Kosovas pievienošanos Eiropas Savienībai ir paradoksāla. Minēto iemeslu dēļ es nevaru atbalstīt kundzes rezolūcijas priekšlikumu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione dell'on. Lunacek pone in rilievo i limitati progressi ottenuti dal paese e ritengo che i problemi evidenziati rendano ancora meno plausibile il suo ingresso nell'UE, che in questo modo accentuerebbe il carattere eterogeneo che le ultime adesioni stanno contribuendo a plasmare. Analogamente a quanto ho sostenuto in merito alla questione dell'integrazione dell'Albania nell'UE, ritengo che ci troviamo a un bivio: l'Europa deve scegliere se limitarsi a divenire un'entità basata su meri criteri geografici o se ambisce a divenire più organica, coerente e composta da Stati che, nella loro diversità, riescano comunque a palesare caratteristiche comuni e coerenti con l'ideale europeo. Il nodo del mancato riconoscimento della sovranità del paese da parte di cinque Stati Membri rimane un ostacolo che rende, al momento, paradossale l'adesione del Kosovo all'Europa. Per questi motivi, ritengo di non appoggiare la relazione dell'on. Lunacek."@mt15
". De resolutie van mevrouw Lunacek brengt de beperkte vooruitgang in het land duidelijk voor het voetlicht. Als ik de in het verslag beschreven problemen zo bekijk, lijkt het mij steeds minder aannemelijk dat dit land tot de EU kan toetreden. Deze toetreding zou een extra versterking betekenen van het heterogene karakter dat EU met de laatste toetredingen al heeft aangenomen. Parallel met hetgeen ik ten aanzien van de integratie van Albanië in de EU heb opgemerkt, denk ik dat we op een kruispunt staan. Europa moet kiezen: wil het alleen maar een entiteit worden op basis van zuiver geografische criteria, of wil het een meer organisch, samenhangend geheel worden dat bestaat uit landen die in al hun verscheidenheid gemeenschappelijke kenmerken laten zien die aansluiten bij het Europese ideaal. Cruciaal in dit vraagstuk is dat vijf lidstaten de soevereiniteit van het land niet hebben erkend, en dit obstakel maakt de toetreding van Kosovo tot Europa momenteel een paradoxale aangelegenheid. Om deze redenen kan ik het verslag van mevrouw Lunacek niet steunen."@nl3
"− Projekt rezolucji pani poseł Lunacek pokazuje wyraźnie, że postępy osiągnięte przez to państwo są ograniczone i uważam, iż ukazane w nim problemy sprawiają, że przystąpienie przezeń do Unii Europejskiej jest jeszcze mniej prawdopodobne, ponieważ spowodowałoby dalszy wzrost heterogeniczności Unii, do którego przyczyniły się ostatnie rozszerzenia. Podobnie do tego, co powiedziałem na temat integracji Albanii z Unią Europejską, uważam, że znajdujemy się na rozdrożu: Europa musi wybrać, czy ograniczyć się do bycia organizmem opartym jedynie na kryteriach geograficznych, czy też stać się organizmem bardziej organicznym, spójnym i zbudowanym z państw, które pomimo swojej różnorodności mają cechy wspólne, spójne z ideałem europejskim. Przeszkodą pozostaje kluczowy problem nieuznania suwerenności Kosowa przez pięć państw, która sprawia obecnie, że przystąpienie Kosowa do Unii Europejskiej jest niemożliwe. Dlatego nie mogę poprzeć przyjęcia projektu rezolucji pani poseł Lunacek."@pl16
"− A proposta de resolução da senhora deputada Lunacek demonstra claramente os avanços limitados do país e considero que os problemas salientados tornam a sua adesão à UE ainda menos plausível, uma vez que acentuaria o carácter heterogéneo da União, já agravado pelas últimas adesões. No seguimento do que afirmei a propósito da integração da Albânia na UE, considero que estamos perante uma encruzilhada: a Europa tem de escolher entre limitar-se a um organismo baseado meramente em critérios geográficos ou tornar-se mais orgânica, mais coerente e constituída por Estados que, na sua diversidade, demonstram ainda assim características partilhadas que são coerentes com o ideal europeu. O facto central de cinco Estados-Membros não reconhecerem a soberania do país mantém-se um obstáculo que, de momento, torna paradoxal a adesão do Kosovo à Europa. Por estes motivos, não posso apoiar a proposta de resolução da senhora deputada Lunacek."@pt17
"− Propunerea de rezoluţie a dnei Lunacek arată în mod clar progresul limitat făcut de ţară şi consider că problemele evidenţiate fac aderarea sa la UE chiar mai puţin plauzibilă, deoarece acest lucru ar accentua caracterul heterogen al Uniunii, la care contribuie ultimele aderări. În acelaşi sens cu ceea ce am afirmat despre integrarea Albaniei în UE, consider că ne aflăm la o răscruce: Europa trebuie să aleagă dacă să se limiteze la a fi un organism bazat doar pe criterii geografice sau dacă doreşte să devină mai organică, coerentă şi alcătuită din state care, în diversitatea lor, demonstrează în orice caz caracteristici comune coerente cu idealul european. Ideea principală că cinci state membre nu recunosc suveranitatea ţării rămâne un obstacol ce face ca aderarea Kosovo la Europa să fie paradoxală pe moment. Din aceste motive, nu pot susţine propunerea de rezoluţie a dnei Lunacek."@ro18
"− Návrh uznesenia pani Lunacekovej jasne ukazuje, že krajina dosiahla len malý pokrok, a domnievam sa, že pre poukázané problémy je vstup krajiny do EÚ ešte menej prijateľný, pretože by to vyzdvihlo heterogénny charakter Únie, ku ktorému prispievajú posledné rozšírenia. Platia tu podobné slová, aké som povedal o vstupe Albánska do EÚ. Domnievam sa, že sa nachádzame na križovatke. Európa sa musí rozhodnúť, či sa obmedzí na to, že bude útvarom založeným len na geografických kritériách, alebo či sa chce stať Európou organickejšou, súdržnejšou a tvorenou štátmi, ktoré napriek svojej rozmanitosti preukazujú spoločné vlastnosti v súlade s európskou myšlienkou. Samotná skutočnosť, že päť členských štátov neuznalo suverenitu krajiny, zostáva prekážkou, vďaka ktorej je momentálne vstup Kosova do Európy paradoxný. Z týchto dôvodov nemôžem podporiť návrh uznesenia pani Lunacekovej."@sk19
"− Predlog resolucije gospe Lunacek jasno kaže omejen napredek, ki ga je dosegla ta država, in menim, da je zaradi izpostavljenih problemov njena pridružitev EU še manj verjetna in da bi to poudarilo heterogeni značaj Unije, h kateremu prispevajo zadnji pristopi. Podobno, kot sem dejal za povezovanje Albanije v EU, menim, da smo se znašli na razpotju: Evropa mora izbrati, ali se bo omejila na to, da je telo, ki temelji le na geografskih merilih, ali želi postati bolj organska, povezana in sestavljena iz držav, ki v svoji raznovrstnosti v vsakem primeru kažejo skupne značilnosti, ki so v skladu z evropskim idealom. Osrednje dejstvo, da pet držav članic ne priznava neodvisnosti te države, ostaja ovira, zaradi česar je sedaj pristop Kosova k Evropi paradoksen. Zaradi tega ne morem podpreti predloga resolucije gospe Lunacek."@sl20
"− Ulrike Lunaceks resolutionsförslag visar tydligt vilka begränsade framsteg Kosovo har gjort och jag anser att de belysta problemen gör landet EU-medlemskap ännu mindre sannolikt eftersom det skulle förstärka EU:s heterogena karaktär, vilket de senaste anslutningarna har bidragit till. I likhet med vad jag sade om Albaniens EU-integration anser jag att vi befinner oss i ett vägskäl. EU måste välja om man ska begränsa sig till att vara ett organ som endast grundas på geografiska kriterier eller om man vill vara mer enad, sammanhållen och bestå av stater som trots sin mångfald hur som helst uppvisar gemensamma drag som hänger samman med det europeiska idealet. Det faktum att fem medlemsstater inte erkänner Kosovos självständighet är ett hinder som i nuläget gör Kosovos anslutning till EU motsägelsefull. Därför kan jag inte stödja Ulrike Lunaceks resolutionsförslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph