Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-967"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-967"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"En votant pour ce projet de résolution sur le processus d’adhésion de l’Albanie à l’UE, j’ai voulu appuyer ses deux idées principales. D’un côté, j’apporte mon soutien à l’idée d’une adhésion à long terme de ce pays qui se justifie notamment par le nombre important d’efforts et de progrès réalisés. En effet, de bonnes mesures ont été prises pour lutter contre la corruption ainsi que pour renforcer le cadre démocratique de l’Albanie. D’un autre côté, il reste de nombreux progrès à faire pour consolider la démocratie ou même pour le développement durable du pays. La crise politique qui a suivi les élections législatives de juin 2009 en Albanie nous a montré à tous que ce pays était encore en proie à de graves difficultés. C’est la raison pour laquelle il a besoin de tout notre soutien."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Během hlasování o návrhu usnesení týkajícího se začlenění Albánie do EU jsem se rozhodla podpořit dvě hlavní myšlenky. Na jedné straně podporuji myšlenku dlouhodobého začleňování této země, které je ospravedlnitelné zejména obrovským úsilím a již dosaženým pokrokem. V důsledku byly učiněny nadějné kroky směřující k boji s korupcí a k upevňování demokracie v Albánii. Na druhé straně stále zbývá mnoho práce v souvislosti s upevňováním demokracie či dokonce s udržitelným rozvojem této země. Politická krize, která v Albánii vypukla po parlamentních volbách v červnu 2009, nám všem ukázala, že tato země stále může upadnout do vážných problémů. Proto bude potřebovat veškerou naši podporu."@cs1
"Ved at stemme for dette forslag til beslutning om integrationen af Albanien i EU har jeg valgt at støtte dets to grundlæggende idéer. På den ene side støtter jeg idéen om integrationen på lang sigt af dette land – især på grund af den store indsats og det fremskridt, der allerede er gjort. Der er faktisk allerede taget positive skridt i kampen mod korruption og for at styrke Albaniens demokratiske ramme. Der skal på den anden side stadig ske betydeligt fremskridt for at konsolidere demokratiet og endda for at sikre landets bæredygtige udvikling. Den politiske krise efter valgene i 2009 i Albanien viste os alle, at landet stadig kan blive offer for alvorlige problemer. Derfor har det brug for al vores støtte."@da2
"Durch meine Zustimmung zu diesem Entschließungsentwurf zum Prozess der Eingliederung Albaniens in die EU habe ich mich dafür entschieden, dessen zwei Grundideen zu unterstützen. Einerseits unterstütze ich die Idee der langfristigen Eingliederung dieses Landes, was insbesondere aufgrund der großen Anstrengungen und Fortschritte, die es bereits erzielt hat, gerechtfertigt ist. Tatsächlich sind positive Schritte unternommen worden, um die Korruption zu bekämpfen sowie um den demokratischen Rahmen Albaniens zu stärken. Andererseits stehen bedeutende Fortschritte in Bezug auf die Festigung der Demokratie oder sogar in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung des Landes noch aus. Die politische Krise, die auf die Parlamentswahlen im Juni 2009 in Albanien folgte, zeigte uns allen, dass dieses Land immer noch großen Schwierigkeiten erliegen kann. Daher benötigt es all unsere Unterstützung."@de9
"Ψηφίζοντας υπέρ του παρόντος σχεδίου ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, επέλεξα να στηρίξω τις δύο βασικές ιδέες του. Από τη μία πλευρά, υποστηρίζω την ιδέα της μακροπρόθεσμης ένταξης αυτής της χώρας, που δικαιολογείται ιδίως από τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί. Για την ακρίβεια, έχουν πραγματοποιηθεί θετικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και την ενίσχυση του δημοκρατικού πλαισίου της Αλβανίας. Από την άλλη πλευρά, μένει ακόμα να σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εδραίωση της δημοκρατίας ή ακόμα και σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Η πολιτική κρίση που ακολούθησε τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2009 στην Αλβανία έδειξε σε όλους μας ότι η χώρα αυτή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα χρειαστεί όλη μας την υποστήριξη."@el10
"In voting for this draft resolution on the process of including Albania in the EU, I have chosen to back its two principle ideas. On one hand, I lend my support to the idea of the long-term inclusion of this country, which is justified in particular by the great effort and progress already made. In effect, positive steps have been taken to fight against corruption as well as to reinforce Albania’s democratic framework. On the other hand, there is significant progress still to be made in terms of consolidating democracy or even with regard to the sustainable development of the country. The political crisis that followed the legislative elections of June 2009 in Albania showed all of us that this country can still fall prey to serious difficulties. That is why it will need all our support."@en4
"En la votación de este proyecto de resolución sobre el proceso de la inclusión de Albania en la UE, he decidido respaldar sus dos ideas principales. Por un lado, presto mi apoyo a la idea de la inclusión a largo plazo de este país, que se justifica, en particular, por el gran esfuerzo y los progresos ya se han realizado. En efecto, los pasos positivos se han adoptado para luchar contra la corrupción, así como para reforzar el marco democrático de Albania. Por otro lado, aún tienen que avanzar de forma significativa en términos de consolidación de la democracia e incluso en relación con el desarrollo sostenible del país. La crisis política que siguió a las elecciones legislativas de junio de 2009 en Albania mostró a todos que este país todavía puede experimentar graves dificultades. Por este motivo, Albania necesita todo nuestro apoyo."@es21
"Andes poolthääle resolutsiooni projektile, mis käsitleb Albaania ühinemist Euroopa Liiduga, otsustasin ma väljendada poolehoidu resolutsiooni kahele peamisele ideele. Ühelt poolt toetan ma selle riigi pikaajalist kaasamist, mida õigustavad eelkõige need suured pingutused ja edusammud, mida on juba tehtud. Albaanias on tõepoolest võetud positiivseid meetmeid, et tõkestada korruptsiooni ja tugevdada riigis demokraatlikku süsteemi. Teiselt poolt on vaja veel väga palju teha, et kinnistada demokraatiat ja tagada riigi jätkusuutlik areng. 2009. aasta juunis Albaanias toimunud parlamendivalimistele järgnenud poliitiline kriis näitas meile kõigile, et see riik võib veel sattuda tõsistesse raskustesse. Seetõttu vajab ta kogu meie toetust."@et5
"Äänestäessäni Albanian liittymistä EU:hun käsittelevän päätöslauselmaluonnoksen puolesta halusin tukea päätöslauselman kahta pääajatusta. Yhtäältä haluan tukea ajatusta maan pitkäaikaisesta jäsenyydestä, mitä puoltavat huomattavat ponnistelut ja jo saavutettu kehitys. Maassa on nimittäin toteutettu oikeanlaisia toimenpiteitä korruption torjumiseksi sekä Albanian demokratian vahvistamiseksi. Toisaalta paljon on vielä mentävä eteenpäin demokratian vahvistamisessa tai jopa maan kestävän kehityksen suhteen. Albaniassa kesäkuussa 2009 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeinen poliittinen kriisi osoitti meille kaikille, että maassa on vielä paljon suuria vaikeuksia. Siksi se tarvitsee kaiken tukemme."@fi7
". Amikor a jelen, Albánia uniós csatlakozásáról szóló állásfoglalás-tervezet mellett szavaztam, úgy döntöttem, hogy támogatom a két fő elgondolását. Egyrészt támogatom azt a gondolatot, hogy az ország hosszú távon csatlakozzon az Unióhoz, amelyet különösen igazolnak az eddigi hatalmas erőfeszítések és a már elért eredmények. Történtek tényleges pozitív lépések a korrupció elleni küzdelem és Albánia demokratikus kereteinek megerősítése terén. Másrészt a demokrácia megerősítése vagy az ország fenntartható fejlődése tekintetében még jelentős előrelépésre van szükség. A 2009 júliusában lezajlott albán országgyűlési választásokat követő politikai válság megmutatta, hogy ez az ország még mindig komoly problémákkal néz szembe. Éppen ezért mindannyiunk támogatására szüksége van."@hu11
"Votando a favore di questa proposta di risoluzione sul processo di adesione dell’Albania all’Unione europea, ho inteso approvarne i due principi di fondo. Da un lato sostengo l’idea di adesione a lungo termine di questo paese, giustificata in particolare dai grandi sforzi e dai cospicui progressi già compiuti. In effetti, si sono adottate misure concrete per combattere la corruzione e per rafforzare il quadro democratico dell’Albania. Dall’altro occorre fare ancora molta strada per consolidare la democrazia o semplicemente avviare lo sviluppo sostenibile del paese. La crisi politica vissuta dall’Albania dopo le elezioni legislative del giugno 2009 ci ha dimostrato che questo paese può ancora cadere in balia di gravi difficoltà; proprio per questo avrà bisogno di tutto il nostro aiuto."@it12
"Balsuodamas už šį rezoliucijos projektą dėl Albanijos įstojimo į ES, palaikiau dvi esmines jo idėjas. Viena vertus, palaikiau idėją dėl ilgalaikio šios šalies įstojimo, kuri pateisinama ypač didelėmis pastangomis ir jau padaryta pažanga. Iš tiesų jau žengti teigiami žingsniai kovojant su korupcija, taip pat stiprinant Albanijos demokratinę struktūrą. Kita vertus, dar reikia reikšmingos pažangos, kalbant apie demokratijos konsolidavimą ar netgi stabilų šalies vystymąsi. Po 2009 m. birželio mėn. parlamento rinkimų sekusi Albanijos politinė krizė mums visiems parodė, kad ši šalis vis dar gali patirti rimtų sunkumų. Štai kodėl jai reikės visų mūsų palaikymo."@lt14
"Balsojot par šo rezolūcijas projektu par Albānijas integrācijas procesu Eiropas Savienībā, es esmu nolēmusi atbalstīt divas būtiskākās tajā paustās idejas. No vienas puses, es atbalstu ideju par šīs valsts ilgtermiņa integrāciju, ko īpaši attaisno intensīvie centieni un jau panāktais progress. Konkrētāk, ir īstenoti pozitīvi pasākumi, lai cīnītos pret korupciju, kā arī lai nostiprinātu Albānijas demokrātisko sistēmu. No otras puses, joprojām ir daudz darāmā, lai nostiprinātu demokrātiju un nodrošinātu valsts ilgtspējīgu attīstību. Politiskā krīze pēc likumīgajām vēlēšanām 2009. gadā jūnijā Albānijā mums visiem parādīja, ka šo valsti joprojām apdraud būtiskas problēmas. Tieši tāpēc tai būs vajadzīgs pēc iespējas lielāks mūsu atbalsts."@lv13
"En votant pour ce projet de résolution sur le processus d’adhésion de l’Albanie à l’UE, j’ai voulu appuyer ses deux idées principales. D’un côté, j’apporte mon soutien à l’idée d’une adhésion à long terme de ce pays qui se justifie notamment par le nombre important d’efforts et de progrès réalisés. En effet, de bonnes mesures ont été prises pour lutter contre la corruption ainsi que pour renforcer le cadre démocratique de l’Albanie. D’un autre côté, il reste de nombreux progrès à faire pour consolider la démocratie ou même pour le développement durable du pays. La crise politique qui a suivi les élections législatives de juin 2009 en Albanie nous a montré à tous que ce pays était encore en proie à de graves difficultés. C’est la raison pour laquelle il a besoin de tout notre soutien."@mt15
". Met mijn stem vóór deze ontwerpresolutie over het proces van toetreding van Albanië tot de EU heb ik mij achter de twee voornaamste ideeën ervan willen scharen. Enerzijds steun ik het idee dat dit land op lange termijn moet toetreden, omdat toetreding gerechtvaardigd is wegens de grote inspanningen die zijn geleverd en de grote vooruitgang die is geboekt. Er zijn immers goede maatregelen getroffen ter bestrijding van de corruptie en ter versterking van de democratie in Albanië. Anderzijds moet er nog veel gedaan worden om de democratie te consolideren of ook om duurzame ontwikkeling van het land te bevorderen. De politieke crisis in Albanië na de parlementsverkiezingen van juni 2009 heeft ons vóór alles geleerd dat het land nog met ernstige problemen te kampen heeft. Daarom heeft het onze volledige steun nodig."@nl3
"Głosowałam za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie przyjęcia Albanii do UE, ponieważ zdecydowałam się poprzeć dwie główne zasady w nim wyrażone. Z jednej strony poparłam pomysł trwałego włączenia tego kraju so unijnych struktur, które jest uzasadnione w szczególności ogromnymi dotychczasowymi wysiłkami i postępami. W ich wyniku podjęto pozytywne kroki w walce z korupcją i wzmocniono ramy albańskiej demokracji. Z drugiej strony, nadal potrzebne są znaczne postępy w zakresie umacniania demokracji, a nawet w zakresie zrównoważonego rozwoju kraju. Kryzys polityczny, który nastąpił w Albanii po wyborach parlamentarnych z czerwca 2009 roku, pokazał nam wszystkim, że nadal istnieje ryzyko, iż kraj ten padnie ofiarą poważnych trudności. Dlatego Albania będzie potrzebowała naszego pełnego poparcia."@pl16
"Ao votar a favor deste projecto de resolução sobre o processo de inclusão da Albânia na UE, decidi apoiar as suas duas ideias principais. Por um lado, concedo o meu apoio à ideia da inclusão a longo prazo deste país, que se justifica em especial pelos grandes esforços e avanços já realizados. Com efeito, foram tomadas medidas positivas para combater a corrupção e para reforçar o quadro democrático da Albânia. Por outro lado, ainda será preciso avançar muito no domínio da consolidação da democracia e até mesmo do desenvolvimento sustentável do país. A crise política que se seguiu às eleições legislativas de Junho de 2009 na Albânia demonstrou a todos nós que este país ainda pode sucumbir devido a dificuldades graves. É por isso que necessitará de todo o nosso apoio."@pt17
"Prin votarea proiectului de rezoluţie referitor la procesul de includere a Albaniei în UE, am ales să sprijin cele două idei principiale care stau la baza acestuia. Pe de o parte, susţin ideea unei includeri pe termen lung a ţării, aceasta fiind justificată în special de efortul semnificativ depus până acum şi de progresul înregistrat deja. Într-adevăr, s-au adoptat măsuri pozitive pentru a combate corupţia şi a consolida cadrul democratic din Albania. Pe de altă parte, este necesar să se înregistreze în continuare un progres semnificativ în ceea ce priveşte consolidarea democraţiei, precum şi dezvoltarea durabilă a ţării. Criza politică care a urmat alegerilor legislative din iunie 2009 din Albania ne-a demonstrat faptul că această ţară poate să se confrunte în continuare cu dificultăţi grave. De aceea va avea nevoie de tot sprijinul nostru."@ro18
"Hlasovaním za tento návrh uznesenia o procese vstupu Albánska do EÚ som sa rozhodla podporiť jeho dve zásadné myšlienky. Na jednej strane podporujem myšlienku dlhodobého začlenenia tejto krajiny, ktoré je oprávnené najmä vzhľadom na veľké úsilie a dosiahnutý pokrok. Podnikli sa skutočne pozitívne kroky v oblasti boja proti korupcii aj pri posilňovaní demokratického rámca Albánska. Na druhej strane treba stále dosiahnuť výrazný pokrok z pohľadu upevnenia demokracie alebo dokonca aj v oblasti udržateľného rozvoja krajiny. Politická kríza, ktorá nastala po parlamentných voľbách v júni 2009 v Albánsku, nám všetkým ukázala, že krajina ešte stále môže padnúť za obeť vážnym ťažkostiam. Práve preto bude potrebovať našu úplnú podporu."@sk19
"Pri glasovanju za ta osnutek resolucije o procesu vključevanja Albanije v EU sem se odločila, da podprem njeni dve glavni zamisli. Na eni strani podpiram zamisel dolgoročne vključitve te države, ki je upravičena zlasti zaradi velikih prizadevanj in že doseženih napredkov. Dejansko so bili narejeni pozitivni koraki za boj proti korupciji in tudi za okrepitev demokratičnega okvira Albanije. Na drugi strani pa je treba doseči še velik napredek v smislu krepitve demokracije ali celo glede trajnostnega razvoja v državi. Politična kriza, ki je v Albaniji sledila zakonodajnim volitvam junija 2009, je vsem nam pokazala, da je lahko ta država še vedno žrtev resnih težav. Zato bo potrebovala vso našo podporo."@sl20
"I omröstningen om detta resolutionsförslag om Albaniens väg mot EU-anslutning har jag valt att stödja de två grundtankarna i förslaget. Å ena sidan stöder jag tanken på att detta land på sikt ska anslutas till EU, en anslutning som är motiverad framför allt genom de stora ansträngningar och framsteg som redan har gjorts. I själva verket har man vidtagit positiva åtgärder både för att bekämpa korruptionen och för att stärka Albaniens demokratiska system. Å andra sidan återstår fortfarande en hel del viktiga framsteg som måste göras när det gäller att befästa demokratin och även när det gäller en hållbar utveckling i landet. Den politiska kris som följde på parlamentsvalet i Albanien i juni 2009 visade för oss alla att detta land fortfarande kan hamna i allvarliga svårigheter. Därför kommer landet att behöva allt vårt stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph