Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-964"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-964"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A estabilidade regional e a integração na UE dos países da região dos Balcãs Ocidentais foram desde sempre uma das prioridades da UE. Assim sendo, a perspectiva de integração na UE leva os países dessa região a um esforço suplementar na implementação das reformas necessárias para que consigam atingir as metas propostas, o que lhes permitirá serem membros da UE de pleno direito. São de salientar os esforços desses países no reforço da paz, da estabilidade e da prevenção de conflitos na região, reforçando as boas relações de vizinhança. A Albânia encontra-se num processo adiantado de integração, tendo inclusive já respondido ao questionário da Comissão para elaboração do parecer relativo ao pedido de adesão da Albânia à União Europeia."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Stabilita regionu a začlenění zemí západního Balkánu do EU bylo pro Unii vždy prioritní. Naděje na integraci do EU proto nutí tyto země vyvíjet další úsilí při provádění potřebných reforem, aby splnily stanovené cíle a staly se plnohodnotnými členy EU. Měl by být kladen důraz na snahu těchto zemí o upevňování míru, stability a předcházení konfliktům v regionu, stejně jako na upevňování dobrých sousedských vztahů. Albánie je v pokročilé fázi integračního procesu a již zodpověděla dotazník Komise týkající se přípravy stanoviska k požadavku na vstup do Evropské unie."@cs1
"Den regionale stabilitet og integrationen i EU af landene på Vestbalkan har altid været en af EU's prioriteringer. Udsigterne til integration i EU får derfor landene i denne region til at yde en ekstra indsats for at gennemføre de reformer, der er nødvendige for at nå de mål, som skal opfyldes, hvis disse lande skal blive fuldgyldige medlemmer af EU. Disse landes indsats med hensyn til at øge regionens kapacitet inden for fred, stabilitet og konfliktforebyggelse og med hensyn til forbedring af de gode nabomæssige forbindelser skal fremhæves. Albanien er nået langt i integrationsprocessen og har allerede besvaret Kommissionens spørgeskema med henblik på en udtalelse om landets anmodning om optagelse i EU."@da2
". Η περιφερειακή σταθερότητα και η ένταξη χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για την Ένωση. Ως εκ τούτου, η προοπτική ένταξης στην ΕΕ οδηγεί τις χώρες αυτής της περιοχής να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων που απαιτούνται ώστε οι χώρες αυτές να γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ. Πρέπει να επισημανθούν οι προσπάθειες των χωρών αυτών για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της πρόληψης των συγκρούσεων στην περιοχή, παράλληλα με την ενίσχυση των καλών σχέσεων γειτονίας. Η Αλβανία βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης, και έχει ήδη απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής για την προετοιμασία της γνωμοδότησης αναφορικά με την αίτησή της για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
". Regional stability and the integration of countries in the Western Balkan region into the EU has always been a priority for the Union. The prospect of integration with the EU therefore leads the countries of this region to make additional efforts in implementing the reforms needed to reach the targets required for these countries to become full members of the EU. The efforts of these countries to enhance peace, stability and conflict prevention in the region should be emphasised, along with the strengthening of good neighbourly relations. Albania is at an advanced stage in the integration process, and has already responded to the Commission’s questionnaire for the preparation of an opinion regarding its request to join the European Union."@en4
". La estabilidad regional y la integración de los países de la región de los Balcanes Occidentales en la UE ha sido siempre una prioridad para la Unión. La perspectiva de la integración con la UE, por lo tanto, lleva a los países de esta región a realizar esfuerzos adicionales en la aplicación de las reformas necesarias para alcanzar los objetivos necesarios para que estos países se conviertan en miembros de pleno derecho de la UE. Cabe destacar los esfuerzos de estos países para mejorar la paz, la estabilidad y la prevención de conflictos en la región, junto con el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad. Albania está en una fase avanzada del proceso de integración, y ya ha respondido al cuestionario de la Comisión para la elaboración de un dictamen con respecto a su solicitud de adhesión a la Unión Europea."@es21
"Piirkondlik stabiilsus ja Lääne-Balkani piirkonna riikide lõimimine Euroopa Liiduga on liidu jaoks alati olnud esmatähtsad eesmärgid. Euroopa Liiduga ühinemise väljavaade sunnib selle piirkonna riike tegema täiendavaid jõupingutusi, et viia ellu reformid, mis on vajalikud selleks, et täita Euroopa Liidu täisliikmeks saamiseks seatud eesmärgid. Rõhutada tuleks nende riikide püüdlusi suurendada rahu ja stabiilsust, vältida konflikte ja soodustada heanaaberlikke suhteid. Albaania on lõimisprotsessis kaugele jõudnud ning juba vastanud komisjoni küsimustikule, mida komisjon vajab Albaania ühinemistaotlust puudutava arvamuse koostamiseks."@et5
"Länsi-Balkanin alueen maiden alueellinen vakaus ja liittäminen EU:hun ovat aina kuuluneet EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin. Alueen maiden mahdollisuus liittyä EU:hun kannustaa siten näitä maita ponnistelemaan yhä enemmän uudistuksissa, jotka ovat välttämättömiä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita näiltä mailta edellytetään, jos ne haluavat päästä EU:n täysjäseniksi. Näiden maiden ponnisteluihin rauhan, vakauden ja konfliktien ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi alueella olisi siten kiinnitettävä huomiota yhdessä hyvien naapuruussuhteiden vahvistamisen kanssa. Albania on edennyt yhdentymisprosessissa ja on jo toimittanut vastauksensa komission esittämään kyselyyn, joka koskee Albanian jäsenyyshakemuksesta annettavan komission lausunnon valmistelua."@fi7
"− La stabilité régionale et l’intégration dans l’UE des pays de la région des Balkans occidentaux ont toujours fait partie des priorités de l’Union. La perspective d’une adhésion incite les pays de cette région à déployer des efforts supplémentaires afin de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en vue de devenir membre à part entière de l’UE. Il convient de saluer les efforts réalisés par ces pays afin de renforcer la paix, la stabilité et la prévention des conflits dans la région, mais aussi afin d’améliorer leurs relations de voisinage. L’Albanie se trouve à un stade avancé du processus d’intégration et a déjà répondu au questionnaire de la Commission qui vise à élaborer un avis concernant sa demande d’adhésion à l’Union européenne."@fr8
". A nyugat-balkáni régió stabilitása és országainak az Európai Unióba történő integrálása mindig is az Unió prioritásai közé tartozott. Ezért az uniós integráció lehetősége a régió országait arra ösztönzi, hogy további erőfeszítéseket tegyenek azon reformok végrehajtása tekintetében, amelyek a teljes jogú uniós tagság megszerzéséhez szükségesek. Ezen országoknak fokozott erőfeszítéseket kell tenniük a béke, a stabilitás és a konfliktusok megelőzése tekintetében, mindezt a jószomszédi kapcsolatok erősítése mellett. Albánia az integrációs folyamat előrehaladott szakaszában van, és már válaszolt a Bizottság kérdőívére az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelmét előkészítendő véleményezéssel kapcsolatban."@hu11
". La stabilità regionale e l’integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nell’Unione europea hanno sempre costituito una delle priorità dell’Unione stessa. La prospettiva dell’integrazione nell’UE spinge quindi i paesi di quella regione a compiere sforzi supplementari per attuare le riforme indispensabili a raggiungere gli obiettivi che consentiranno a tali paesi di conquistarsi la piena adesione all’Unione europea. Vanno sottolineati gli sforzi profusi da questi paesi per favorire pace, stabilità e prevenzione dei conflitti nella regione, oltre che per consolidare le relazioni di buon vicinato. L’Albania si trova ormai in una fase avanzata del processo di integrazione, e ha già risposto al questionario della Commissione per l’elaborazione del parere sulla domanda di adesione del paese all’Unione europea."@it12
". Regioninis stabilumas ir Vakarų Balkanų regiono šalių integracija į Europos Sąjungą visada buvo Europos Sąjungos prioritetas. Todėl integracijos į Europos Sąjungą perspektyva skatina šio regiono šalis dėti daugiau pastangų įgyvendinant reformas, reikalingas pasiekti nustatytus tikslus, kad šios šalys taptų visateisėmis ES narėmis. Turėtų būti pabrėžiamos šių šalių pastangos didinti taiką, stabilumą ir konfliktų prevenciją regione, kartu stiprinant gerus kaimyninius santykius. Albanija yra pažangioje integracijos proceso stadijoje ir jau atsakė į Komisijos klausimyną rengiant nuomonę dėl jos prašymo įstoti į Europos Sąjungą."@lt14
". Reģionālā stabilitāte un Rietumbalkānu valstu integrācija Eiropas Savienībā vienmēr ir bijusi Savienības prioritāte. Tādējādi izredzes integrēties Eiropas Savienībā ir stimuls šā reģiona valstīm īstenot papildu centienus, lai veiktu vajadzīgās reformas šīm valstīm izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai tās varētu kļūt par pilntiesīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Būtu jāuzsver šo valstu centieni nodrošināt mieru, stabilitāti un novērst konfliktus reģionā, kā arī stiprināt labas kaimiņvalstu attiecības. Albānija ir guvusi vērā ņemamus panākumus integrācijas procesā un jau ir atbildējusi uz Komisijas aicinājumu sagatavot ziņojumu par tās centieniem pievienoties Eiropas Savienībai."@lv13
". A estabilidade regional e a integração na UE dos países da região dos Balcãs Ocidentais foram desde sempre uma das prioridades da UE. Assim sendo, a perspectiva de integração na UE leva os países dessa região a um esforço suplementar na implementação das reformas necessárias para que consigam atingir as metas propostas, o que lhes permitirá serem membros da UE de pleno direito. São de salientar os esforços desses países no reforço da paz, da estabilidade e da prevenção de conflitos na região, reforçando as boas relações de vizinhança. A Albânia encontra-se num processo adiantado de integração, tendo inclusive já respondido ao questionário da Comissão para elaboração do parecer relativo ao pedido de adesão da Albânia à União Europeia."@mt15
". − Regionale stabiliteit en toetreding tot de EU van de landen van de Westelijke Balkan is altijd al een van de prioriteiten van de EU geweest. Daarom is het perspectief van toetreding tot de EU een stimulans voor de landen van die regio om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om aan de toelatingscriteria te voldoen op grond waarvan zij volledig lid van de EU kunnen worden. Gewezen moet worden op de inspanningen van deze landen voor vrede, stabiliteit en conflictpreventie in de regio en voor het verbeteren van de nabuurschapsbetrekkingen. Albanië is al ver gevorderd in het integratieproces en heeft zelfs al geantwoord op de vragenlijst die de Commissie heeft opgesteld met het oog op de voorbereiding van haar advies over de aanvraag van Albanië om toetreding tot de EU."@nl3
". Stabilność regionalna i integracja krajów regionu Bałkanów Zachodnich z UE była zawsze jednym z unijnych priorytetów. Perspektywa integracji z UE skłania kraje regionu do dołożenia dodatkowych wysiłków na rzecz wdrożenia reform potrzebnych do zrealizowania celów wymaganych do pełnego członkostwa w UE. Należy podkreślić wysiłki tych krajów na rzecz utrwalania pokoju, stabilności i zapobiegania konfliktom w regionie, a także zacieśniania dobrosąsiedzkich relacji. Albania znajduje się na zaawansowanym etapie procesu integracyjnego i odpowiedziała już na kwestionariusz Komisji potrzebny do opracowania przez nią opinii w odpowiedzi na wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej."@pl16
". Stabilitatea regională şi integrarea ţărilor din regiunea Balcanilor de Vest în UE a reprezentat dintotdeauna o prioritatea pentru Uniune. În consecinţă, perspectiva aderării la UE determină ţările din această regiune să depună eforturi suplimentare pentru a pune în aplicare reformele necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse, astfel încât să poată deveni membre UE cu drepturi depline. Este necesar să fie subliniate eforturile depuse de aceste ţări pentru a consolida pacea, stabilitatea şi prevenirea conflictelor din regiune, precum şi pentru a întări relaţiile de bună vecinătate. Albania se află într-un stadiu avansat al procesului de integrare, şi a răspuns deja chestionarului Comisiei pentru elaborarea unui aviz privind cererea sa de aderare la Uniunea Europeană."@ro18
"− Regionálna stabilita a integrácia krajín v regióne západného Balkánu do EÚ patrili vždy medzi priority Únie. Vyhliadky na vstup do EÚ preto vedú krajiny tohto regiónu k zvýšenému úsiliu pri realizácii reforiem potrebných na dosiahnutie cieľov, ktoré sa požadujú, aby sa krajiny mohli stať úplnými členmi EÚ. Treba zdôrazniť úsilie týchto krajín o posilnenie mieru, stability a predchádzania konfliktom v regióne, ako aj o posilňovanie dobrých susedských vzťahov. Albánsko sa nachádza v pokročilej fáze integračného procesu a už odpovedalo na dotazník Komisie na účely prípravy stanoviska k jeho žiadosti o vstup do Európskej únie."@sk19
"Regionalna stabilnost in povezovanje držav zahodnega Balkana v EU sta bila vedno prednostna naloga Unije. Možnost povezovanja z EU zato vodi države v tej regiji, da si še bolj prizadevajo pri izvajanju reform, ki so potrebne za dosego ciljev, potrebnih, da te države postanejo polnopravne članice EU. Prizadevanja teh držav za okrepitev miru, stabilnosti in preprečevanje sporov v regiji bi bilo treba poudariti skupaj s krepitvijo dobrih sosedskih odnosov. Albanija ni na napredni stopnji v procesu povezovanja in je že odgovorila na vprašalnik Komisije za pripravo mnenja glede njene vloge za pridružitev Evropski uniji."@sl20
". Regional stabilitet och integrering i EU av länderna på västra Balkan har alltid varit en prioritet för unionen. Utsikterna till integrering i EU gör att länderna i denna region gör ytterligare ansträngningar för att genomföra nödvändiga reformer i riktning mot de mål som krävs för att dessa länder ska bli fullvärdiga medlemmar av EU. Dessa länders ansträngningar för att stärka fred, stabilitet och konfliktförebyggande åtgärder i regionen bör framhållas parallellt med att de arbetar för bättre förbindelser med sina grannländer. Albanien har kommit långt i integrationsprocessen och har redan svarat på kommissionens frågeformulär som en förberedelse för ett yttrande om landets ansökan om EU-medlemskap."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph