Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-956"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− HIV/SIDA rămâne una dintre cauzele principale de mortalitate la nivel mondial, fiindu-i atribuite două milioane de decese în 2008, şi se estimează că va continua să fie o cauză majoră de mortalitate prematură la nivel mondial în următoarele decenii. Numărul de noi infectări depăşeşte în continuare numărul celor care dobândesc acces la tratament, două treimi dintre persoanele care aveau nevoie de tratament nebeneficiind de acesta în 2009, ceea ce înseamnă că 10 milioane de oameni nu au avut acces la tratamentul eficient care le era necesar. În consecinţă, susţin că UE trebuie să depună toate eforturile pentru a investi mai mult în domeniile cercetării, tratamentului şi educaţiei, pentru a ameliora această situaţie. De asemenea, este necesar să se promoveze combaterea stigmatizării şi discriminării celor infectaţi cu HIV/SIDA. Susţin şi că UE trebuie să acorde o atenţie deosebită problemei din Africa Subsahariană, unde locuiesc 22,4 milioane de persoane cu HIV/SIDA şi care rămâne una dintre cele mai grav afectate regiuni."@ro18
lpv:translated text
"− HIV/AIDS on endiselt kogu maailmas üks sagedasemaid surmapõhjusi – 2008. aastal suri selle tõttu kaks miljonit inimest ning prognooside kohaselt jääb see tähtsaks enneaegse surma põhjuseks ka eelseisvatel kümnenditel. Nakatunute arv kasvab kiiremini kui ravi maht ja 2009. aastal jäi kaks kolmandikku ravi vajavatest inimestest sellest ilma, mis tähendab, et kümnele miljonile inimesele ei olnud vajalik tõhus ravi kättesaadav. Seetõttu väidan, et Euroopa Liit peab tegema kõik endast oleneva, suurendamaks investeeringuid teadusuuringutesse, ravisse ja haridusse, et seda olukorda parandada. Edendada tuleb ka HIV/AIDSi kandjate häbimärgistamise ja diskrimineerimise lõpetamist. Samuti väidaksin, et Euroopa Liit peab erilist tähelepanu pöörama Sahara-tagusele Aafrikale, kus HIV/AIDS on 22,4 miljonil inimesel ja kus see probleem on jätkuvalt kõige teravam."@et5
lpv:translated text
"− Virus HIV/aids je še vedno eden glavnih vzrokov za smrti v svetovnem merilu, ki je leta 2008 povzročil 2 milijona smrti in naj bi ostal glavni svetovni vzrok za prezgodnjo smrtnost v prihodnjih desetletjih. Število okužb še naprej presega širjenje zdravljenja in dve tretjini ljudi, ki so v letu 2009 potrebovali zdravljenje, ga še ni dobilo, kar pomeni, da 10 milijonov ljudi, ki potrebujejo dostop do potrebnega učinkovitega zdravljenja, tega ni imelo. Zato sklepam, da si mora EU po vsej svoji moči prizadevati za več investicij na področjih raziskav, zdravljenja in izobraževanja, da bi izboljšala te razmere. Spodbujati je treba tudi konec te stigmatizacije ljudi, ki so okuženi z virusom HIV/aidsom, in diskriminacije proti njim. Sklepam tudi, da mora biti EU posebno občutljiva na problem v podsaharski Afriki, ki z 22,4 milijoni ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, ostaja najbolj prizadeta regija."@sl20
lpv:translated text
". O VIH/SIDA continua a ser uma das causas principais de morte a nível mundial, vitimando 2 milhões de pessoas em 2008, e, de acordo com as previsões, continuará a ser uma causa incontornável de mortalidade prematura a nível mundial nas próximas décadas. O número de novas infecções continua a ser superior à expansão do tratamento, quando dois terços das pessoas que necessitavam de tratamento, em 2009, ainda não o receberam, o que significa que 10 milhões de pessoas necessitadas não tiveram acesso ao necessário tratamento efectivo. Por isso defendo que a UE deve conjugar todos os esforços para que se invista mais na área da investigação, tratamento e educação, de forma a melhorar todo este cenário. Deve ser ainda promovido o fim da estigmatização e da discriminação dos portadores de VIH/SIDA. Defendo ainda que a UE deve ter uma sensibilidade especial em relação ao problema na África subsariana, onde 22,4 milhões de pessoas são seropositivas, continuando a ser a região mais afectada."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− HIV/AIDS je stále jednou z hlavních celosvětových příčin úmrtí, protože v roce 2008 mu padly za oběť 2 miliony lidí, a předpokládá se, že v příštích desetiletích zůstane závažnou celosvětovou příčinou předčasné úmrtnosti. Počet nově infikovaných pacientů předstihuje rozmach léčby, kterou roku 2009 nedostaly dvě třetiny lidí, kteří ji potřebovali, což znamená, že k žádoucí účinné léčbě nemělo přístup 10 milionů potřebných lidí. Tvrdím proto, že EU musí učinit vše proto, aby zajistila větší investice do oblastí výzkumu, léčby a vzdělávání, aby se tato situace zlepšila. Rovněž je třeba podporovat ukončení stigmatizace a diskriminace nositelů HIV/AIDS. Dále tvrdím, že EU musí být obzvláště citlivá k problému subsaharské Afriky, která je s 22,4 miliony lidí žijících s HIV/AIDS nejvíce postiženým regionem."@cs1
lpv:translated text
"− HIV/AIDS stále patrí medzi hlavné príčiny globálnej úmrtnosti. V dôsledku tohto ochorenia zomreli v roku 2008 dva milióny ľudí. Predpokladá sa pritom, že aj v nadchádzajúcich desaťročiach zostane významnou globálnou príčinou predčasných úmrtí. Počet novoinfikovaných osôb naďalej prekračuje dostupné možnosti liečby a dve tretiny osôb, ktoré v roku 2009 potrebovali liečbu, ju nedostali, čo znamená, že 10 miliónov chorých ľudí nemalo prístup k potrebnej účinnej liečbe. Zastávam preto názor, že EÚ musí vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k väčším investíciám v oblasti výskumu, liečby a vzdelávania s cieľom zlepšiť túto situáciu. Podporovať treba aj zastavenie stigmatizácie a diskriminácie nositeľov vírusu HIV/AIDS. Myslím si tiež, že EÚ musí byť mimoriadne citlivá voči problému subsaharskej Afriky, ktorá je s 22,4 milióna ľudí chorých na HIV/AIDS naďalej najhoršie postihnutou oblasťou."@sk19
lpv:translated text
"− ŽIV/AIDS vis dar yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių pasauliniu mastu, dėl jos 2008 m. mirė 2 mln. žmonių, ir numatoma, kad ši liga per ateinančius dešimtmečius tebebus svarbi pasaulinė pirmalaikio mirtingumo priežastis. Naujų užsikrėtimų skaičius ir toliau pralenkia gydymo plėtrą, ir 2009 m. du trečdaliai žmonių, kuriems reikalingas gydymas, jo vis dar negavo – tai reiškia, kad 10 mln. žmonių negalėjo gauti jiems būtino veiksmingo gydymo. Todėl manau, kad Europos Sąjunga turi stengtis daugiau investuoti į tyrimų, gydymo ir švietimo sritis, kad pagerintų šią padėtį. Taip pat reikia skatinti nutraukti ŽIV/AIDS nešiotojų stigmatizaciją ir diskriminaciją. Taip pat norėčiau pareikšti, kad Europos Sąjunga turi būti ypač atidi šiai problemai į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse, kuriose 22,4 mln. žmonių yra užsikrėtę ŽIV/AIDS ir kurios yra labiausiai šios ligos paveiktas regionas."@lt14
lpv:translated text
"− HIV/AIDS są nadal jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie; w 2008 roku HIV/AIDS doprowadziły do śmierci 2 milionów osób i przewiduje się, że w najbliższych dziesięcioleciach pozostaną one jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności. Liczba nowych zakażeń nadal bierze górę nad rozwojem terapii, w związku z czym dwie trzecie osób wymagających leczenia w 2009 roku nie otrzymało go, co oznacza, że 10 milionów ludzi nie miało dostępu do koniecznego skutecznego leczenia. Dlatego uważam, że UE musi dołożyć wszelkich starań, by zwiększyć inwestycje w dziedzinie badań, terapii i edukowania, tak by poprawić tę sytuację. Należy również propagować walkę z dyskryminacją i piętnowaniem nosicieli HIV/chorych na AIDS. Moim zdaniem UE powinna również być szczególnie wrażliwa na problem Afryki Subsaharyjskiej, która – mając 22,4 miliona osób zakażonych HIV/AIDS – pozostaje najsilniej dotkniętym regionem świata."@pl16
lpv:translated text
". A HIV/AIDS még mindig világszinten vezető halálok, 2008-ban kétmillió halálozás írható a számlájára, és a becslések szerint az elkövetkező évtizedekben is a korai elhalálozások jelentős számának marad a kiváltó oka. Az új fertőzések száma még mindig messze meghaladja a kezelés terjedését, és 2009-ben a kezelésre szoruló személyek kétharmada még nem kapott kezelést, ami azt jelenti, hogy 10 millió személy nem jutott hozzá a szükséges hatékony kezeléshez. Ezért úgy gondolom, hogy az Uniónak a helyzet jobbítása érdekében nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a kutatásba, a kezelésbe és az oktatásba való befektetések területén. Véget kell vetni a HIV/AIDS-ben szenvedők megbélyegzésének és negatív diszkriminációjának. Továbbá pedig az Európai Uniónak különös figyelmet kell fordítania Fekete-Afrikára, amely a maga 22,4 millió HIV/AIDS fertőzöttjével a legsúlyosabban érintett régiónak számít."@hu11
lpv:translated text
"Hiv/aids er fortsat en af de vigtigste årsager til dødsfald på verdensplan, som kostede 2 mio. menneskeliv i 2008 samt forventes at fortsætte med at være en betydelig global årsag til for tidlig død i de kommende årtier. Antallet af nye infektioner overstiger fortsat udvidelsen af behandlingen, og to tredjedele af de personer, der havde behov for behandling, i 2009, modtog ingen behandling, hvilket betyder, at 10 mio. personer med et sådant behandlingsbehov ikke havde adgang til den nødvendige effektive behandling. Jeg mener derfor, at EU skal arbejde for at øge støtten til forskning, behandling og uddannelse med henblik på at forbedre denne situation. Stigmatiseringen og forskelsbehandlingen af hiv- og aids-ramte skal også bekæmpes. Jeg mener også, at EU skal være særlig lydhør over for problemet i Afrika syd for Sahara, som med 22,4 mio. hiv- og aids-ramte er den værst ramte region."@da2
lpv:translated text
"− Hiv/aids är fortfarande en av de främsta dödsorsakerna globalt, 2 miljoner döda 2008, och man räknar med att sjukdomen kommer att fortsätta att vara en betydande orsak till för tidig död runtom i världen under de kommande decennierna. Antalet nya infektionsfall fortsätter att växa snabbare än behandlingsmöjligheterna, och två tredjedelar av dem som behövde behandling 2009 har ännu inte fått någon behandling, vilket innebär att 10 miljoner människor med behandlingsbehov inte fått tillgång till nödvändig effektiv behandling. Jag hävdar därför att EU måste göra alla tänkbara ansträngningar när det gäller investeringar i forskning, behandling och utbildning för att kunna förbättra situationen. Man måste också verka för att stigmatiseringen och diskrimineringen av bärarna av hiv/aids ska upphöra. Jag vill också påstå att EU måste vara särskilt lyhört för problemet i Afrika söder om Sahara. Detta är fortfarande den hårdast drabbade regionen med 22,4 miljoner människor som lever med hiv/aids."@sv22
lpv:translated text
"− Hiv ja aids ovat maailmanlaajuisesti edelleen yksi yleisimmistä kuolinsyistä, ja aidsiin kuoli vuonna 2008 kaksi miljoonaa ihmistä. Aidsin on ennustettu olevan myös tulevina vuosikymmeninä merkittävä ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja maailmassa. Uusien tartuntojen määrä ylittää edelleenkin hoidon piiriin päässeiden ihmisten määrän, ja hoitoa vaille jäi vuonna 2009 edelleen kaksi kolmasosaa hoitoa tarvitsevista, mikä tarkoittaa, että 10 miljoonaa hoidon tarpeessa ollutta ihmistä ei saanut tarvitsemaansa tehokasta hoitoa. Esitänkin, että EU:n on tehtävä kaikkensa tutkimukseen, hoitoon ja koulutukseen tehtävien investointien lisäämiseksi, jotta tilanteeseen saadaan parannus. Hiv- ja aids-potilaiden leimaamisen ja syrjinnän lopettamista on niin ikään vauhditettava. Esittäisin myös, että EU:n olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Saharan etelänpuoleiseen Afrikan ongelmiin, sillä tällä alueella on edelleen eniten hiv- ja aids-potilaita, yhteensä 22,4 miljoonaa."@fi7
lpv:translated text
"Aids/hiv is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld, waaraan in 2008 twee miljoen sterfgevallen toe te schrijven waren. Naar verwachting zal het ook in de komende decennia over de gehele wereld een belangrijke oorzaak van vroegtijdige sterfte blijven. Het aantal nieuwe besmettingen blijft sneller stijgen dan de toename van de behandelingscapaciteit. In 2009 heeft tweederde van de mensen niet de behandeling gekregen die zij nodig had, hetgeen betekent dat 10 miljoen getroffen mensen geen toegang hadden tot de nodige effectieve behandeling. Ik geloof daarom dat de EU al het mogelijke moet doen om meer investeringen in onderzoek, behandeling en voorlichting aan te moedigen, teneinde de situatie te verbeteren. Er zullen ook maatregelen moeten worden genomen om een einde te maken aan stigmatisering en discriminatie van hiv-dragers/aidspatiënten. Van belang is ook dat de EU bijzondere aandacht besteedt aan de problemen in subsahariaans Afrika, dat met 22,4 miljoen met aids/hiv besmette mensen nog steeds de zwaarst getroffen regio is."@nl3
lpv:translated text
"− Το HIV/AIDS παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με 2 εκατομμύρια νεκρούς το 2008, και προβλέπεται πως θα συνεχίσει να είναι μια σημαντική αιτία πρόωρης θνησιμότητας διεθνώς κατά τις επόμενες δεκαετίες. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων συνεχίζει να ξεπερνάει το ρυθμό επέκτασης της θεραπείας και τα δυο τρίτα των ανθρώπων που χρειάζονταν θεραπεία το 2009 δεν την ελάμβαναν, πράγμα που σημαίνει ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάσταση ανάγκης δεν έχουν πρόσβαση στην αναγκαία αποτελεσματική θεραπεία. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στους τομείς της έρευνας, της θεραπείας και της εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει επίσης να προωθηθεί η κατάργηση του στιγματισμού και των διακρίσεων σε βάρος των φορέων HIV/AIDS. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα στην Υποσαχάρια Αφρική, η οποία, με 22,4 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με το HIV/AIDS, παραμένει η πιο βαριά πληττόμενη περιοχή."@el10
lpv:translated text
"− HIV/AIDS joprojām ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem pasaulē, 2008. gadā izraisot 2 miljonu cilvēku nāvi, un tiek prognozēts, ka arī turpmākajās desmitgadēs šī slimība būs viens no galvenajiem priekšlaicīgas mirstības iemesliem pasaulē. Jaunu inficēšanās gadījumu skaits turpina pārsniegt ārstēšanas nodrošināšanas iespējas, un 2009. gadā divas trešdaļas cilvēku, kuriem vajadzīga ārstēšana, joprojām to nebija saņēmuši, proti, 10 miljoniem cilvēku, kuriem vajadzīga palīdzība, nebija piekļuves atbilstošai efektīvai ārstēšanai. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai palielinātu ieguldījumu pētniecības, ārstniecības un izglītības jomā, lai uzlabotu šo situāciju. Ir jāveicina arī pret HIV/AIDS nēsātājiem vērstās stigmatizācijas un diskriminācijas izskaušana. Es arī uzskatu, ka Eiropas Savienībai jāpievērš īpaša uzmanība šai problēmai Subsahāras Āfrikā, kur 22,4 miljoniem iedzīvotāju ir šī slimība un kas joprojām ir slimības visvairāk skartais reģions."@lv13
lpv:translated text
"− HIV/AIDS ist immer noch eine der Haupttodesursachen weltweit und hat im Jahr 2008 2 Millionen Menschenleben gefordert; es wird vorausgesagt, dass es auch in den kommenden Jahrzehnten weltweit zu vorzeitiger Mortalität führen wird. Die Ausweitung der Behandlung hält mit der Zahl der Neuinfektionen immer noch nicht Schritt und zwei Drittel der Menschen, die im Jahr 2009 einer Behandlung bedurften, haben diese nicht erhalten, was bedeutet, dass 10 Millionen bedürftige Menschen keinen Zugang zu der notwendigen wirksamen Behandlung hatten. Ich fordere daher, dass die EU jede Anstrengung für größere Investitionen in den Bereichen Forschung, Behandlung und Bildung unternehmen muss, um diese Situation zu verbessern. Eine Beendigung der Stigmatisierung und Diskriminierung von Trägern von HIV/AIDS muss ebenfalls gefördert werden. Meiner Ansicht nach muss sich die EU insbesondere des Problems in den afrikanischen Länder südlich der Sahara bewusst sein, die mit 22,4 Millionen Menschen, die mit HIV/AIDS leben, weiterhin die am stärksten betroffene Region ist."@de9
lpv:spoken text
". O VIH/SIDA continua a ser uma das causas principais de morte a nível mundial, vitimando 2 milhões de pessoas em 2008, e, de acordo com as previsões, continuará a ser uma causa incontornável de mortalidade prematura a nível mundial nas próximas décadas. O número de novas infecções continua a ser superior à expansão do tratamento, quando dois terços das pessoas que necessitavam de tratamento, em 2009, ainda não o receberam, o que significa que 10 milhões de pessoas necessitadas não tiveram acesso ao necessário tratamento efectivo. Por isso defendo que a UE deve conjugar todos os esforços para que se invista mais na área da investigação, tratamento e educação, de forma a melhorar todo este cenário. Deve ser ainda promovido o fim da estigmatização e da discriminação dos portadores de VIH/SIDA. Defendo ainda que a UE deve ter uma sensibilidade especial em relação ao problema na África subsariana, onde 22,4 milhões de pessoas são seropositivas, continuando a ser a região mais afectada."@pt17
lpv:translated text
"− El VIH/Sida sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, lo que representó 2 millones de muertes en 2008, y se prevé que siga siendo una importante causa mundial de mortalidad prematura en las próximas décadas. El número de nuevas infecciones continúa superando la expansión del tratamiento, y dos tercios de las personas que necesitaron tratamiento en el 2009 aún no lo han recibido, lo que significa que 10 millones de personas que necesitan tratamiento no tienen acceso al tratamiento efectivo necesario. Por lo tanto, sostengo que la UE debe hacer todo lo posible para que se haga una mayor inversión en los ámbitos de investigación, tratamiento y educación, a fin de mejorar esta situación. También se debe promover la erradicación de la estigmatización y la discriminación de los portadores de VIH/Sida. Yo también diría que la UE debe ser especialmente sensible al problema en el África subsahariana, que, con 22,4 millones de personas que viven con el VIH/Sida, sigue siendo la región más afectada."@es21
lpv:translated text
"− HIV/AIDS is still one of the leading causes of death globally, accounting for 2 million deaths in 2008, and is projected to remain a significant global cause of premature mortality in the coming decades. The number of new infections continues to outstrip the expansion of treatment, and two thirds of the people in need of treatment in 2009 were still not receiving it, which means that 10 million people in need did not have access to the necessary effective treatment. I therefore argue that the EU must make every effort towards greater investment in the areas of research, treatment and education, so as to improve this situation. An end to the stigmatisation of, and discrimination against, carriers of HIV/AIDS must also be promoted. I would also argue that the EU must be especially sensitive to the problem in sub-Saharan Africa, which, with 22.4 million people living with HIV/AIDS, remains the most heavily affected region."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"− L’HIV/AIDS rimane una delle principali cause di morte a livello globale; è stata infatti responsabile di due milioni di morti nel 2008, e si prevede che, in tutto il mondo, rimarrà una causa importante di mortalità precoce nei prossimi decenni. Il numero delle nuove infezioni continua a essere superiore all’ampliamento delle cure, e due terzi delle persone che nel 2009 avrebbero avuto bisogno di cure ne sono rimaste prive; ciò significa che 10 milioni di persone non hanno avuto accesso alle cure necessarie. Ritengo che l’Unione europea debba fare il possibile per realizzare maggiori investimenti nei settori della ricerca, delle cure e dell’istruzione, per migliorare questa situazione. É altresì necessario porre fine alla stigmatizzazione e alla discriminazione delle persone affette da HIV/AIDS. L’Unione europea deve mostrare inoltre particolare sensibilità per il problema dell’Africa subsahariana la quale, con i suoi 22,4 milioni di persone che convivono con l’HIV/AIDS, rimane la regione più colpita."@it12
lpv:translated text
"− Le VIH/sida demeure l’une des principales causes de décès à l’échelle mondiale, puisqu’il est à l’origine de deux millions de décès en 2008, et devrait représenter une cause significative de mortalité prématurée dans le monde au cours des décennies à venir. Le nombre de nouvelles contaminations continue à devancer la diffusion du traitement et, en 2009, les deux tiers des personnes nécessitant un traitement n’y avaient toujours pas accès, ce qui portait à 10 millions le nombre de personnes en manque de traitement efficace nécessaire. C’est pourquoi j’estime que l’UE devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour accroître les investissements dans les domaines de la recherche, du traitement et de l’éducation, de manière à améliorer la situation. Il convient également de combattre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH/sida. Je voudrais également ajouter que l’UE devrait être particulièrement sensible au problème de l’Afrique subsaharienne, qui, avec 22,4 millions de personnes atteintes du VIH/sida, demeure la région la plus touchée."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-956"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph