Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-953"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-953"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, apresento esta declaração de voto porque, apesar de ter votado a maioria dos pontos positivamente, quero sublinhar a minha abstenção no ponto 17. Abstive-me, apenas porque a versão francesa – ao contrário da portuguesa – indiciava a possibilidade de saúde sexual e reprodutiva poder incluir a aceitação do aborto como meio de promoção da mesma. Como defensor do direito à vida, não podia em consciência votar positivamente. Sublinho que o uso da linguagem não se pode tornar uma maneira de persuadir os parlamentos a promover o aborto. Reitero, no entanto, todo o meu empenho no combate à SIDA/VIH."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, dámy a pánové, podávám toto vysvětlení svého hlasování, protože ačkoli jsem hlasoval pro většinu odstavců, chtěl bych zdůraznit, že jsem se zdržel hlasování o odstavci 17. Zdržel jsem se, protože francouzská verze – na rozdíl od portugalské verze – naznačovala možnost, že mezi prostředky k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví by mohlo patřit schválení potratů. Jako obhájce práva na život nemohu s čistým svědomím hlasovat pro. Rád bych zdůraznil, že frázi „sexuální a reprodukční zdraví“ nelze obrátit a používat jako způsob přesvědčování parlamentů, aby podpořily potraty. Nicméně chci znovu zdůraznit svou naprostou podporu boji proti HIV/AIDS."@cs1
"Jeg indgiver denne stemmeforklaring, fordi jeg vil understrege, at jeg undlod at stemme om punkt 17, selv om jeg stemte for de fleste punkter. Jeg undlod alene at stemme, fordi det i den franske version – i modsætning til den portugisiske version – antydes, at seksuel og reproduktiv sundhed kan omfatte accept af abort som et middel til at fremme den. Som fortaler for retten til liv kan jeg ikke med god samvittighed stemme for. Jeg vil understrege, at ordene "seksuel og reproduktiv sundhed" ikke kan vendes, så parlamenter kan overtales til at fremme abort. Jeg gentager alligevel min fulde støtte til kampen mod hiv/aids."@da2
"− Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche diese Stimmerklärung ein, da ich betonen möchte, dass ich, obwohl ich für die meisten Absätze gestimmt habe, mich bei Absatz 17 der Stimme enthalten habe. Ich habe mich lediglich deswegen enthalten, weil die französische Fassung, im Gegensatz zur portugiesischen Fassung, auf die Möglichkeit hinwies, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit die Akzeptanz von Abtreibungen als Mittel zu ihrer Förderung umfassen könnte. Als Befürworter des Rechts auf Leben konnte ich nicht guten Gewissens dafür stimmen. Ich möchte betonen, dass der Gebrauch des Ausdrucks „sexuelle und reproduktive Gesundheit“ nicht dazu benutzt werden kann, um Parlamente zur Förderung der Abtreibung zu überreden. Nichtsdestotrotz möchte ich meinen uneingeschränkten Einsatz für die Bekämpfung von HIV/AIDS bekräftigen."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υποβάλλω την παρούσα αιτιολόγηση ψήφου διότι, μολονότι ψήφισα υπέρ των περισσοτέρων παραγράφων, θα ήθελα να τονίσω ότι απείχα από την ψηφοφορία για την παράγραφο 17. Ο μόνος λόγος για αυτό είναι ότι η γαλλική εκδοχή –σε αντίθεση με την πορτογαλική– ανέφερε το ενδεχόμενο η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία να περιλαμβάνουν την αποδοχή των αμβλώσεων ως μέσο προώθησής τους. Ως υποστηρικτής του δικαιώματος στη ζωή, δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ενσυνείδητα υπέρ αυτού. Θα ήθελα να τονίσω ότι η χρήση της φράσης «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» δεν μπορεί να μετατραπεί σε μέσο για να πεισθούν τα κοινοβούλια να προωθήσουν τις αμβλώσεις. Εντούτοις, επαναλαμβάνω την απόλυτη δέσμευσή μου για την καταπολέμηση του HIV/AIDS."@el10
"− Mr President, ladies and gentlemen, I am submitting this explanation of vote because, although I voted in favour of most of the paragraphs, I would stress that I abstained on paragraph 17. I only abstained because the French version – unlike the Portuguese version – indicated the possibility that sexual and reproductive health could include acceptance of abortion as a means of promoting them. As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour. I would stress that the use of the phrase ‘sexual and reproductive health’ cannot be turned into a way of persuading parliaments to promote abortion. Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS."@en4
"− Señor Presidente, Señorías, quisiera explicar mi voto porque, aunque he votado a favor de la mayorías de los apartados, me gustaría destacar que me he abstenido en de votar sobre el apartado 17. Me he abstenido sólo porque la versión en francés —a diferencia de la versión en portugués— indica la posibilidad de que la salud sexual y reproductiva pueda incluir la aceptación del aborto para promover dicha salud. Como defensor del derecho a la vida, no podría votar a favor de esto. Me gustaría destacar que la frase «salud sexual y reproductiva» no puede convertirse en un recurso para persuadir a los Parlamentos de promover el aborto. Sin embargo, quiero reiterar mi compromiso total con la lucha contra el VIH/Sida."@es21
"− Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Ma esitan selle selgituse hääletuse kohta, sest tahaksin rõhutada, et kuigi ma hääletasin enamiku lõigete poolt, jäin lõike 17 suhtes erapooletuks. Ma jäin erapooletuks ainult seetõttu, et prantsuskeelses versioonis – erinevalt portugalikeelsest – viidatakse võimalusele, et seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamine võiks hõlmata abordi aktsepteerimist. Ma kaitsen õigust elule ja seetõttu ei saanud ma puhta südametunnistusega poolt hääletada. Tahaksin rõhutada, et väljendi „seksuaal- ja reproduktiivtervis” kasutamist ei või muuta vahendiks, millega parlamente veendakse abordi tegemist propageerima. Sellegipoolest kordan, et pooldan täielikult võitlust HIV/AIDSi vastu."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jätän tämän äänestysselityksen, sillä vaikka äänestin useimpien kohtien puolesta, haluan korostaa, että äänestin tyhjää 17 kohdan osalta. Tein näin vain siksi, että toisin kuin portugalinkielisessä versiossa ranskankielisessä versiossa tuodaan esille mahdollisuus, että seksuaali- ja lisääntymisterveys saattaisi pitää sisällään abortin hyväksymisen keinona edistää kyseistä terveyttä. Koska kannatan oikeutta elämään, en voisi hyvällä omallatunnolla äänestää puolesta. Haluan painottaa, että termin seksuaali- ja lisääntymisterveys käyttöä ei pidä tulkita keinoksi painostaa parlamentteja kannattamaan aborttia. Haluan kuitenkin toistaa olevani täysin sitoutunut hivin ja aidsin torjuntatyöhön."@fi7
"− Monsieur le Président, chers collègues, je soumets cette explication de vote, car, bien que j’aie voté en faveur de la plupart des paragraphes, je tiens à souligner mon abstention sur le paragraphe 17. Je me suis abstenu, car la version française - à l’inverse de la version portugaise - laisse sous-entendre que la légalisation de l’avortement pourrait être considérée comme un moyen de promouvoir la santé sexuelle et génésique. En tant que défenseur du droit à la vie, ma conscience m’interdisait de voter en faveur de ce paragraphe. Je voudrais souligner que l’expression «santé sexuelle et génésique» ne devrait pas être utilisée de manière à persuader les parlements d’encourager l’avortement. Néanmoins, je voudrais réaffirmer mon engagement total en faveur de la lutte contre le VIH/sida."@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim, azért nyújtom be ezt a szavazáshoz fűzött indokolást, mert ugyan a legtöbb bekezdés mellett szavaztam, hangsúlyoznám, hogy tartózkodtam a 17. bekezdés szavazásakor, mivel a francia verzió – a portugáltól eltérően – annak lehetőségét is felvetette, hogy a szexuális és reprodukciós egészség fogalma az abortusz elfogadását is tartalmazza. Az élethez való jog védelmezőjeként nem tudtam volna tiszta lelkiismerettel mellette szavazni. Hangsúlyoznám, hogy a „szexuális és reprodukciós egészség” kifejezés nem használható arra, hogy a parlamenteket meggyőzzék az abortusz támogatásáról. Ugyanakkor szeretném megismételni elkötelezettségemet a HIV/AIDS elleni küzdelem iránt."@hu11
"− Signor Presidente, onorevoli colleghi, presento questa dichiarazione di voto perché, pur avendo votato a favore di gran parte della risoluzione, mi sono astenuto sul paragrafo 17. Infatti la versione in francese – a differenza di quella in portoghese – indicava la possibilità che l’espressione “salute sessuale e riproduttiva” includesse l’accettazione dell’aborto come mezzo per promuoverla. Come sostenitore del diritto alla vita, in tutta coscienza, non potevo votare a favore. L’uso dell’espressione “salute sessuale e riproduttiva” non può diventare un modo per persuadere i parlamenti a promuovere l’aborto. Ribadisco tuttavia il mio incondizionato sostegno alla lotta contro l’HIV/AIDS."@it12
". − Pone pirmininke, ponios ir ponai, pateikiu paaiškinimą dėl balsavimo, kad, nors balsavau už daugumą pastraipų, noriu pabrėžti, kad susilaikiau dėl 17 pastraipos. Susilaikiau tik todėl, nes versijoje prancūzų kalba – skirtingai nuo versijos portugalų kalba – nurodyta galimybė, kad seksualinė ir reprodukcinė sveikata galėtų apimti pritarimą abortams kaip jų skatinimo priemonę. Kadangi esu teisės į gyvenimą gynėjas, negalėjau ramia sąžine už tai balsuoti. Norėčiau pabrėžti, kad frazė „seksualinė ir reprodukcinė sveikata“ negali būti vartojama įtikinant parlamentus skatinti abortus. Vis dėlto norėčiau pakartoti, kad esu visiškai įsipareigojęs kovai su ŽIV/AIDS."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es sniedzu šo balsojuma skaidrojumu, jo vēlos uzsvērt, ka, lai gan es balsoju par lielāko daļu rezolūcijas punktu, es atturējos no balsošanas par 17. punktu. Es atturējos tāpēc, ka franču valodas versijā — atšķirībā no portugāļu valodas versijas — bija norādīts, ka seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas nolūkā, iespējams, ir atbalstāms aborts. Tā kā es aizstāvu tiesības uz dzīvību, mana sirdsapziņa liedza man balsot „par”. Es vēlos uzsvērt, ka terminu „seksuālā un reproduktīvā veselība” nevar izmantot kā argumentu, lai pārliecinātu parlamentus atbalstīt abortu. Tomēr es vēlos norādīt, ka pilnīgi atbalstu cīņu pret HIV/AIDS."@lv13
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, apresento esta declaração de voto porque, apesar de ter votado a maioria dos pontos positivamente, quero sublinhar a minha abstenção no ponto 17. Abstive-me, apenas porque a versão francesa – ao contrário da portuguesa – indiciava a possibilidade de saúde sexual e reprodutiva poder incluir a aceitação do aborto como meio de promoção da mesma. Como defensor do direito à vida, não podia em consciência votar positivamente. Sublinho que o uso da linguagem não se pode tornar uma maneira de persuadir os parlamentos a promover o aborto. Reitero, no entanto, todo o meu empenho no combate à SIDA/VIH."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik leg deze stemverklaring af omdat ik duidelijk wil maken dat ik weliswaar vóór het merendeel van de paragrafen heb gestemd maar mij bij paragraaf 17 van stemming heb onthouden. Ik heb dat gedaan uitsluitend en alleen omdat de Franse versie –in tegenstelling tot de Portugese versie – aangaf dat de verwijzing naar seksuele en reproductieve gezondheid ook begrepen kan worden als aanvaarding van abortus als middel ter bevordering van die seksuele en reproductieve gezondheid. Ik geloof in het recht op leven en kan dus niet met een goed geweten vóór stemmen. Ik wijs er met nadruk op dat de uitdrukking “seksuele en reproductieve gezondheid” niet gebruikt mag worden om parlementen ervan te overtuigen dat ze abortus behoren te bevorderen. Ik herhaal dat ik de bestrijding van de aids/hiv van ganser harte steun."@nl3
"− Panie przewodniczący, panie i panowie! Pragnę uzasadnić sposób, w jaki głosowałem, ponieważ – mimo że poparłem większość punktów – chcę podkreślić, że wstrzymałem się od głosu w głosowaniu nad punktem 17. Uczyniłem to tylko i wyłącznie dlatego, że wersja francuska – w przeciwieństwie do wersji portugalskiej – wskazywała na możliwość, że kategoria zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego może obejmować dopuszczalność aborcji jako sposobu jego promowania. Jako orędownik prawa do życia, nie mógłbym – w zgodzie ze swoim sumieniem – zagłosować za. Podkreślam, że sformułowanie „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” nie może służyć jako narzędzie przekonywania parlamentów do promowania aborcji. Niemniej powtórzę swoją deklarację poświęcenia się walce z HIV/AIDS."@pl16
"− Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, formulez această explicaţie privind votul deoarece, deşi am votat în favoarea majorităţii alineatelor, aş dori să subliniez faptul că m-am abţinut cu privire la alineatul (17). M-am abţinut numai pentru că versiunea în limba franceză - spre deosebire de cea în limba portugheză - a indicat posibilitatea ca sănătatea sexuală şi reproductivă să includă acceptarea avortului ca mijloc de promovare a acestora. Fiind un susţinător al dreptului la viaţă, nu am putut să votez cu conştiinţa împăcată în favoarea rezoluţiei. Aş dori să subliniez faptul că utilizarea sintagmei „sănătate sexuală şi reproductivă” nu poate servi drept modalitate de a convinge parlamentele să promoveze avortul. Cu toate acestea, doresc să-mi reafirm angajamentul total faţă de lupta împotriva HIV/SIDA."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predkladám toto vysvetlenie hlasovania, pretože aj keď som hlasoval za väčšinu odsekov, chcem zdôrazniť, že som sa zdržal hlasovania o odseku 17. Zdržal som sa len preto, že francúzska verzia na rozdiel od portugalskej verzie naznačovala možnosť, že sexuálne a reprodukčné zdravie by mohlo zahŕňať prijímanie interrupcie ako prostriedku jeho propagácie. Ako obhajca práva na život som nemohol s čistým svedomím hlasovať za. Chcem zdôrazniť, že používanie výrazu „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa nemôže stať spôsobom, ako presvedčiť parlamenty, aby podporovali umelé prerušenie tehotenstva. Chcem však predsa len zdôrazniť svoju celkovú zaviazanosť bojovať proti HIV/AIDS."@sk19
"− Gospod predsednik, gospe in gospodje, to obrazložitev glasovanja podajam zato, ker bi rad poudaril, da sem se vzdržal glasovanja o odstavku 17, čeprav sem glasoval za večino odstavkov. Vzdržal sem se le zato, ker v francoski različici – v nasprotju s portugalsko različico – navedena možnost, da bi lahko spolno in reproduktivno zdravje vključevalo sprejetje splava, kot sredstva za njegovo spodbujanje. Kot zagovornik pravice do življenja, ne bi imel dobre vesti, če bi ta odstavek podprl. Poudaril bi, da se uporabe besedne zveze „spolno in reproduktivno zdravje“ ne sme spremeniti v način za prepričevanje parlamentov, naj spodbujajo splav. Vseeno pa bi ponovil svojo popolno zavezo za boj proti virusu HIV/aidsu."@sl20
"− Herr talman, mina damer och herrar! Jag lämnar in denna röstförklaring eftersom jag vill påpeka att jag avstod från punkt 17 trots att jag röstade för de flesta andra punkterna. Den enda anledningen till att jag avstod var att den franska versionen, till skillnad från den portugisiska, antydde möjligheten att acceptera abort som ett sätt att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Som förespråkare för rätten till liv kunde jag inte rösta för med gott samvete. Jag vill påpeka att bruket av frasen ˮsexuell och reproduktiv hälsaˮ inte kan omvandlas till ett sätt att övertyga parlament att förespråka abort. Men jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph