Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-952"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-952"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"La Convention sur les armes à sous-munitions vise à interdire l’emploi, la production, le stockage et le transfert de cette catégorie d’armes et prévoit leur enlèvement et leur destruction. J’ai soutenu la proposition de résolution commune, qui invite l’ensemble des États membres à ratifier cette convention pour ainsi permettre l’adhésion de l’Union à cette convention. Il est donc primordial de prendre les mesures nécessaires pour que les pays qui n’ont pas encore ratifié la convention le fassent. Concernant les États membres déjà signataires, l’entrée en vigueur est l’occasion de prendre les mesures indispensables pour mettre en œuvre la convention, en détruisant les stocks, en enlevant les restes d’armes ainsi qu’en fournissant une aide aux victimes, etc."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Úmluva o kazetové munici je zaměřena na zákaz používání, výroby, shromažďování a přepravy této kategorie zbraní a stanoví pravidla pro jejich odstranění a likvidaci. Podpořila jsem společný návrh usnesení, který vyzývá všechny členské státy, aby podepsaly tuto úmluvu a umožnily tak, aby ji dodržovala Unie. Je proto důležité přijmout potřebná opatření, aby země, které ještě úmluvu nepodepsaly, tak učinily. Pro členské státy, které již úmluvu podepsaly, je vstup v platnost příležitostí přijmout potřebná opatření pro provádění úmluvy, jako je likvidace zásob, zničení zbytků zbraní, poskytnutí pomoci obětem atd."@cs1
"Konventionen om klyngeammunition forbyder brug, produktion, oplagring og overførsel af klyngeammunition som en samlet våbenkategori og omhandler deres fjernelse og destruktion. Jeg støttede det fælles beslutningsforslag, der opfordrer alle medlemsstater til at ratificere konventionen, så EU kan tilslutte sig den. Det er derfor afgørende, at der iværksættes de nødvendige foranstaltninger, så de lande, der endnu ikke har ratificeret konventionen, kan gøre det. For de medlemsstater, der allerede har undertegnet konventionen, er denne ikrafttræden en lejlighed til at tage de nødvendige skridt til at begynde at gennemføre konventionen, herunder ved at tilintetgøre lagre og sørge for klyngeammunitionsrydning og bistand til ofre osv."@da2
"Das Übereinkommen über Streumunition zielt darauf ab, den Einsatz sowie die Herstellung, Lagerung und Verbringung von Streumunition als Waffenkategorie zu verbieten und sorgt für deren Entfernung und Vernichtung. Ich habe den gemeinsamen Entschließungsantrag unterstützt, der alle Mitgliedstaaten auffordert, dieses Übereinkommen zu unterzeichnen und so die Einhaltung durch die Union zu ermöglichen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Länder, die das Übereinkommen noch nicht unterzeichnet haben, dies nachholen. Was die Mitgliedstaaten betrifft, die bereits unterzeichnet haben, stellt das Inkrafttreten eine Möglichkeit dar, um die für die Umsetzung des Übereinkommens notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, indem unter anderem Lagerbestände zerstört, Munitionsräumaktionen durchgeführt und den Opfern Hilfe geleistet wird."@de9
"Η Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης, της παραγωγής, της δημιουργίας αποθεμάτων και της μεταφοράς όπλων αυτής της κατηγορίας και προβλέπει την απομάκρυνση και καταστροφή τους. Υποστήριξα την κοινή πρόταση ψηφίσματος, η οποία καλεί όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την παρούσα Σύμβαση προκειμένου να επιτραπεί στην Ένωση να συμμορφωθεί προς αυτήν. Ως εκ τούτου, έχει ουσιαστική σημασία να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε οι χώρες που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη Σύμβαση, να το κάνουν. Όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ήδη υπογράψει, η θέση σε ισχύ αποτελεί ευκαιρία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της Σύμβασης, καταστρέφοντας τα αποθέματα, εξαλείφοντας τα εναπομείναντα όπλα, παρέχοντας βοήθεια προς τα θύματα, κ.ο.κ."@el10
"The Convention on Cluster Munitions aims to prohibit the use, production, stockpiling and transfer of this category of weapons and provides for their removal and destruction. I supported the joint motion for a resolution, which invites all Member States to ratify this Convention to thereby allow the Union’s adherence to it. It is therefore essential to take the necessary measures so that the countries that have not yet ratified the Convention do so. Where the Member States having already signed are concerned, the entry into force is an opportunity to take the necessary measures to implement the Convention, by destroying stockpiles, eliminating remainders of weapons, providing aid to victims and so on."@en4
"La Convención sobre Municiones en Racimo tiene por objeto prohibir el uso, producción, almacenamiento y transferencia de esta categoría de armas y prevé su eliminación y destrucción. He apoyado la propuesta de resolución común, que invita a todos los Estados miembros a que ratifiquen esta Convención para permitir así la adhesión de la Unión a la misma. Por tanto, es esencial tomar las medidas necesarias para que los países que aún no han ratificado la Convención lo hagan. Por cuanto atañe a los Estados miembros que ya han firmado, la entrada en vigor es una oportunidad para adoptar las medidas necesarias para aplicar la Convención, mediante la destrucción de arsenales, la eliminación de restos de armas, la prestación de ayuda a las víctimas y mucho más."@es21
"Kassettlahingumoona konventsiooni eesmärk on keelustada kassettlahingumoona kui relvaliigi kasutamine, tootmine, ladustamine ja edasiandmine ning konventsioonis nähakse ette kassettlahingumoona kõrvaldamine ja hävitamine. Ma toetasin resolutsiooni ühisettepanekut, milles kutsutakse kõiki liikmesriike üles seda konventsiooni ratifitseerima, et Euroopa Liidul oleks võimalik seda järgida. Seetõttu on oluline võtta vajalikke meetmeid, et riigid, kes ei ole veel konventsiooni ratifitseerinud, seda teeksid. Nende liikmesriikide puhul, kes on konventsiooni juba allkirjastanud, annab jõustumine võimaluse võtta vajalikke meetmeid konventsiooni rakendamiseks lahingumoona varude hävitamise, mahajäänud lahingumoona kõrvaldamise, ohvrite abistamisega jne."@et5
"Rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen tavoitteena on kieltää rypäleammusten käyttö, valmistus, varastointi ja siirto kyseisen aseluokan osalta sekä varmistaa niiden poistaminen ja tuhoaminen. Kannatin yhteistä päätöslauselmaesitystä, jossa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan yleissopimus, jotta unioni voisi liittyä siihen. Näin ollen on elintärkeää ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta, voisivat sen tehdä. Yleissopimuksen jo allekirjoittaneista jäsenvaltioista on sanottava, että sopimuksen voimaantulo antaa niille mahdollisuuden ryhtyä sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin, kuten esimerkiksi tuhoamaan varastoja, eliminoimaan jäljellä olevia aseita sekä toimittamaan tukea uhreille."@fi7
". A kazettás bombákról szóló egyezmény célja, hogy betiltsa ezeknek a fegyvereknek a használatát, gyártását, felhalmozását és szállítását, valamint előírja ezek eltakarítását és megsemmisítését. Támogattam a közös állásfoglalásra irányuló indítványt, amely valamennyi tagállamot ennek az egyezménynek a ratifikálására hív fel, lehetővé téve ezzel az Unió csatlakozását az egyezményhez. Ezért rendkívül fontos minden szükséges intézkedést meghozni annak érdekében, hogy azok az országok, amelyek még nem ratifikálták az egyezményt, tegyék azt meg. Ami azokat a tagállamokat illeti, amelyek már aláírták az egyezményt, számukra a hatálybalépés jó alkalmat kínál az egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalára, ideértve a készletek megsemmisítését, a visszamaradt fegyverek eltakarítását, az áldozatoknak történő segítségnyújtást és így tovább."@hu11
"La CCM a grappolo vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi e ne prevede il ritiro e la distruzione. Ho appoggiato la proposta di risoluzione comune, che esorta tutti gli Stati membri a ratificare la suddetta Convenzione, consentendo così all’Unione europea di aderirvi. È fondamentale adottare le misure necessarie affinché i paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione provvedano quanto prima. Per quanto concerne gli Stati membri che l’hanno già sottoscritta, invece, la sua entrata in vigore rappresenta un’opportunità per adottare le misure necessarie alla sua attuazione attraverso, ad esempio, la distruzione delle scorte, l’eliminazione delle armi rimanenti e l’assistenza alle vittime."@it12
"Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų tikslas yra uždrausti šios kategorijos ginklų naudojimą, gamybą, kaupimą ir perkėlimą, ir joje numatomas jų pašalinimas ir sunaikinimas. Palaikiau bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuriuo visos valstybės narės raginamos ratifikuoti šią konvenciją ir taip leisti Europos Sąjungai prie jos prisijungti. Todėl svarbu imtis būtinų priemonių, kad konvencijos dar neratifikavusios šalys tą padarytų. Kalbant apie šią konvenciją jau pasirašiusias valstybes nares, jos įsigaliojimas suteikia galimybę imtis būtinų priemonių, kad būtų įgyvendinta konvencija, ir sunaikinti rezervus, pašalinti ginklų likučius, suteikti pagalbą nukentėjusiesiems ir taip toliau."@lt14
"Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu mērķis ir aizliegt šīs kategorijas ieroču izmantošanu, ražošanu, krājumu veidošanu, un tā paredz šo ieroču izņemšanu no aprites un iznīcināšanu. Es atbalstīju kopīgo rezolūcijas priekšlikumu, kurā pausts aicinājums visām dalībvalstīm ratificēt šo konvenciju, lai nodrošinātu tās īstenošanu Eiropas Savienībā. Tāpēc ir svarīgi veikt nepieciešamos pasākumus, lai valstis, kuras vēl nav ratificējušas šo konvenciju, to izdarītu. Dalībvalstīm, kuras jau ir parakstījušas šo konvenciju, tās stāšanās spēkā ir iespēja veikt nepieciešamos pasākumus, lai to īstenotu, proti, iznīcinātu krājumus un ieroču atliekas, sniegtu atbalstu upuriem un veiktu citus pasākumus."@lv13
"La Convention sur les armes à sous-munitions vise à interdire l’emploi, la production, le stockage et le transfert de cette catégorie d’armes et prévoit leur enlèvement et leur destruction. J'ai soutenu la proposition de résolution commune, qui invite l’ensemble des Etats membres à ratifier cette convention pour ainsi permettre l’adhésion de l’Union à cette convention. Il est donc primordial de prendre les mesures nécessaires pour que les pays qui n’ont pas encore ratifié la convention le fassent. Concernant les Etats membres déjà signataires, l’entrée en vigueur est l’occasion de prendre les mesures indispensables pour mettre en œuvre la convention, en détruisant les stocks, en enlevant les restes d’armes ainsi qu’en fournissant une aide aux victimes, etc."@mt15
". Het Verdrag inzake clustermunitie beoogt een verbod op het gebruik, de productie, de opslag en de overbrenging van deze categorie wapens en voorziet in de opruiming en vernietiging ervan. Ik heb mijn steun gegeven aan de gezamenlijke ontwerpresolutie, waarin alle lidstaten worden opgeroepen dit verdrag te ratificeren om daarmee toetreding van de Unie tot dit verdrag mogelijk te maken. Het is dan ook van het allerhoogste belang de nodige maatregelen te treffen om te bewerkstelligen dat de landen die het verdrag nog niet hebben geratificeerd, alsnog hiertoe overgaan. Voor wat betreft de lidstaten die het verdrag al wel hebben ondertekend, is de inwerkingtreding een goede gelegenheid om de nodige stappen te zetten voor de tenuitvoerlegging van het verdrag, zoals het vernietigen van voorraden, het verrichten van opruimwerkzaamheden, het verlenen van slachtofferhulp, enzovoort."@nl3
"Konwencja o broni kasetowej ma na celu zakazanie wykorzystywania, produkcji, składowania i przekazywania tej kategorii broni i nakazuje jej usunięcie i zniszczenie. Poparłam wspólny projekt rezolucji, w której wezwano wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania tej konwencji, tak by umożliwić Unii przystąpienie do niej. Dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, tak by kraje, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, uczyniły to. W przypadku państw członkowskich, które już podpisały konwencję, jej wejście w życie będzie okazją do podjęcia działań koniecznych na rzecz zrealizowania jej postanowień, czyli zniszczenia zapasów broni, wyeliminowania jej pozostałości, zapewnienia pomocy ofiarom itp."@pl16
"A Convenção sobre as Munições de Fragmentação destina-se a proibir a utilização, produção, armazenagem e transferência desta categoria de armamento e prevê a sua remoção e destruição. Apoiei esta proposta de resolução comum, que insta todos os Estados-Membros a ratificar esta Convenção e assim permitir a adesão da União Europeia. Deste modo, é essencial tomar as medidas necessárias para que os países que ainda não ratificaram a Convenção o façam. No caso dos Estados-Membros que já a assinaram, a entrada em vigor constitui uma oportunidade para efectuar as medidas necessárias à execução da Convenção, ao destruir reservas, ao eliminar restos de armamento, ao prestar auxílio a vítimas, etc."@pt17
"Convenţia privind muniţiile cu dispersie are scopul de a interzice utilizarea, producerea, stocarea şi transferul acestei categorii de armament şi prevede eliminarea şi distrugerea acestor muniţii. Am susţinut rezoluţia comună, care invită toate statele membre să ratifice Convenţia, permiţând astfel aderarea Uniunii la aceasta din urmă. În consecinţă, este esenţial să se adopte toate măsurile necesare pentru ca ţările care nu au ratificat încă Convenţia să o facă. În ceea ce priveşte statele membre care au semnat deja, intrarea în vigoare a Convenţiei reprezintă o oportunitate pentru ca acestea să adopte măsurile necesare pentru a pune în aplicare Convenţia, prin distrugerea stocurilor, eliminarea resturilor de armament, acordarea de ajutor victimelor ş.a.m.d."@ro18
"Zámerom Dohovoru o kazetovej munícii je zakázať používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer tejto kategórie zbraní a zabezpečiť jej odstránenie a zničenie. Podporila som spoločný návrh uznesenia, ktorý vyzýva všetky členské štáty, aby ratifikovali tento dohovor a umožnili tak, aby ho Únia dodržiavala. Preto je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia, aby krajiny, ktoré zatiaľ dohovor neratifikovali, tak urobili. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré už tento dohovor podpísali, nadobudnutie platnosti je príležitosťou na prijatie potrebných opatrení na jeho realizáciu vo forme zničenia zásob, odstránenia zvyšných zbraní a poskytnutia pomoci obetiam a podobne."@sk19
"Konvencija o kasetnem strelivu je namenjena prepovedi uporabe, proizvodnje, kopičenja zalog in prenosa te vrste orožja in ureja njegovo odstranjevanje in uničenje. Podprla sem skupni predlog resolucije, ki vse države članice poziva, naj ratificirajo to konvencijo in tako omogočijo, da se ji Unija zaveže. Zato je nujno sprejeti potrebne ukrepe, da bodo države, ki te konvencije še niso ratificirale, to storile. Glede držav članic, ki so še podpisale, je začetek veljavnosti priložnost, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te konvencije, in tako uničijo nakopičene zaloge, odstranijo preostalo orožje, zagotovijo pomoč žrtvam in tako dalje."@sl20
"Konventionen mot klustervapen syftar till att förbjuda användning, produktion, lagring och distribuering av denna typ av vapen och föreskriver att de ska tas bort och förstöras. Jag stöder det gemensamma resolutionsförslaget som uppmanar alla medlemsstater att ratificera konventionen så att unionen kan följa den. Det är därför viktigt att vidta nödvändiga åtgärder så att länder som ännu inte har ratificerat konventionen kan göra det. För de medlemsstater som redan har skrivit under är ikraftträdandet en möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa konventionen genom att förstöra lager, eliminera restlager av vapen, hjälpa offren och annat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph