Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-950"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-950"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Unfortunately, the joint resolution’s recitals contain a positive reference to the European Security Strategy (ESS) and the Common Security and Defence Policy, which I and my group reject. But due to the very high importance of the Convention on Cluster Munitions (CCM) adopted by 107 countries I and the GUE/NGL group signed the joint resolution on the entry into force of the CCM and the role of the EU, as this joint resolution must be seen as a great success in order to ban cluster munitions."@en4
lpv:translated text
"Body odůvodnění společného usnesení bohužel obsahují pozitivní odkaz na Evropskou bezpečnostní strategii (EBS) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku, kterou já a moje skupina odmítáme. Avšak vzhledem k velmi vysoké důležitosti Úmluvy o kazetové munici (CCM) přijaté 107 zeměmi jsme já a skupina GUE/NGL společné usnesení o vstupu CCM v platnost a úloze EU podepsali, protože toto společné usnesení je třeba považovat za velký úspěch, který by měl vést k zákazu kazetové munice."@cs1
"I beslutningsforslagets betragtninger henvises der desværre positivt til den europæiske sikkerhedsstrategi og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som jeg og min gruppe afviser. Som følge af den særdeles store betydning af konventionen om klyngeammunition, som er vedtaget af 107 lande, har jeg og GUE/NGL-Gruppen undertegnet den fælles beslutning om ikrafttræden af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle, da denne fælles beslutning skal ses som et vellykket resultat med henblik på at forbyde klyngeammunition."@da2
"Unglücklicherweise enthalten die Erwägungen der gemeinsamen Entschließung eine positive Bezugnahme auf die Europäische Sicherheitsstrategie (ESS) und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, was von mir und meiner Fraktion abgelehnt wird. Aber aufgrund der besonders großen Bedeutung des von 107 Ländern angenommenen Übereinkommens über Streumunition (CCM) haben ich und die GUE/NGL-Fraktion die gemeinsame Entschließung zum Inkrafttreten des Übereinkommens über Streumunition (CCM) und zur Rolle der EU unterzeichnet, da diese gemeinsame Entschließung als ein großer Erfolg für ein Verbot von Streumunition zu betrachten ist."@de9
"Δυστυχώς, οι αιτιολογικές σκέψεις του κοινού ψηφίσματος περιλαμβάνουν μία θετική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, που εγώ και η ομάδα μου απορρίπτουμε. Ωστόσο, λόγω της πολύ μεγάλης σημασίας της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) που έχει εγκριθεί από 107 χώρες, τόσο εγώ όσο και η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς-Βόρειας Πράσινης Αριστεράς υπογράψαμε το κοινό ψήφισμα σχετικά με τη θέση σε ισχύ της ΣΠΔ και το ρόλο της ΕΕ, καθώς το παρόν κοινό ψήφισμα πρέπει να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία προκειμένου να απαγορευτούν τα πυρομαχικά διασποράς."@el10
"Por desgracia, los considerandos de la resolución conjunta contienen una referencia positiva a la Estrategia Europea de Seguridad (EES) y a la política común de seguridad y defensa, que mi grupo y yo hemos rechazado. Pero debido a la gran importancia de la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM), adoptada por 107 países, el Grupo GUE/NGL y yo hemos firmado la resolución conjunta sobre la entrada en vigor de la CCM y el papel de la UE, ya que esta resolución conjunta debe considerarse como un gran éxito para prohibir las municiones en racimo."@es21
"Kahjuks sisaldavad selle ühisresolutsiooni põhjendused positiivset viidet Euroopa julgeolekustrateegiale ning ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, mida mina ja minu fraktsioon ei poolda. Et aga kassettlahingumoona konventsioon, mille on vastu võtnud 107 riiki, on väga tähtis, allkirjastas Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon ühisresolutsiooni kassettlahingumoona konventsiooni jõustumise ja ELi rolli kohta, sest kassettlahingumoona keelustamise seisukohalt tuleb seda ühisresolutsiooni pidada suureks edusammuks."@et5
"Yhteisessä päätöslauselmaesityksessä on valitettavasti johdanto-osan kappaleita, joissa on myönteinen viittaus Euroopan turvallisuusstrategiaan sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, joita minä ja ryhmäni emme hyväksy. Rypäleammuksia koskeva yleissopimus (jonka 107 maata on hyväksynyt) on kuitenkin hyvin tärkeä, minkä vuoksi minä ja GUE/NGL-ryhmä allekirjoitimme yhteisen päätöslauselman rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista, koska päätöslauselma on nähtävä suurena onnistumisena pyrittäessä rypäleaseiden kieltämiseen."@fi7
"Les considérants de la résolution commune contiennent malheureusement une référence positive à la stratégie européenne de sécurité et à la politique de sécurité et de défense commune, auxquelles mon groupe et moi-même nous opposons. En raison toutefois de l’importance fondamentale de la Convention sur les armes à sous-munitions adoptée par 107 pays, j’ai signé, de même que le groupe GUE/NGL, la résolution commune sur l’entrée en vigueur de cette Convention et le rôle de l’UE, dans la conviction que cette résolution commune doit être perçue comme une réussite importante dans la perspective de l’interdiction des armes à sous-munitions."@fr8
". – Sajnos a közös állásfoglalás preambulumbekezdései pozitív hivatkozást tartalmaznak az európai biztonsági stratégiára és a közös biztonság- és védelempolitikára, amelyeket én és a képviselőcsoportom elutasítunk. De tekintettel a 107 ország által elfogadott kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) rendkívüli jelentőségére én és az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja aláírtuk a CCM hatálybalépéséről és az EU szerepéről szóló közös állásfoglalást, mivel ezt a közös állásfoglalást komoly sikerként kell értékelnünk a kazettás bombák betiltására nézve."@hu11
". Purtroppo i considerando della proposta di risoluzione comune contengono un accenno favorevole alla strategia europea di sicurezza e alla politica di sicurezza e di difesa comune, che il mio gruppo ed io non condividiamo. Vista però l’importanza capitale della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), adottata da 107 paesi, il gruppo GUE/NGL ed io abbiamo sottoscritto comunque la risoluzione comune sull’entrata in vigore della CCM e sul ruolo dell’UE, poiché riteniamo che la Convenzione rappresenti un successo enorme ai fini della proibizione delle munizioni a grappolo."@it12
"Deja, bendros rezoliucijos konstatuojamose dalyse teigiamai atsiliepiama apie Europos saugumo strategiją (ESS) ir bendrą saugumo ir gynybos politiką, kuriai aš ir mano frakcija nepritariame. Bet dėl labai didelės Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (CCM), kurią patvirtino 107 šalys, svarbos aš ir GUE/NGL frakcija pasirašėme bendrą rezoliuciją dėl CCM įsigaliojimo ir Europos Sąjungos vaidmens, kadangi ši bendra rezoliucija turi būti laikoma dideliu pasisekimu, siekiant uždrausti kasetinius šaudmenis."@lt14
"Diemžēl kopīgās rezolūcijas apsvērumos norādīta pozitīva atsauce uz Eiropas drošības stratēģiju (EDS) un kopējo drošības un aizsardzības politiku, ko es un mana grupa noraidījām. Taču, ņemot vērā 107 valstu pieņemtās Konvencijas par kasešu munīcijas ( ) aizliegumu lielo nozīmi, es un GUE/NGL grupa parakstījām kopīgo rezolūciju par stāšanos spēkā un ES lomu, jo šī kopīgā rezolūcija ir uzskatāma par vērā ņemamu panākumu, lai panāktu kasešu munīcijas aizliegumu."@lv13
"Unfortunately, the joint resolution’s recitals contain a positive reference to the European Security Strategy (ESS) and the Common Security and Defence Policy, which I and my group reject. But due to the very high importance of the Convention on Cluster Munitions (CCM) adopted by 107 countries I and the GUE/NGL group signed the joint resolution on the entry into force of the CCM and the role of the EU, as this joint resolution must be seen as a great success in order to ban cluster munitions."@mt15
"Helaas bevatten de overwegingen van de gezamenlijke ontwerpresolutie een positieve verwijzing naar de Europese veiligheidsstrategie en naar het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, twee concepten die ikzelf en mijn fractie van de hand wijzen. Vanwege het uitermate grote belang van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) dat door 107 landen is goedgekeurd, hebben ik samen met de GUE/NGL-Fractie niettemin de gezamenlijke ontwerpresolutie ondertekend over de inwerkingtreding van het CCM en de rol van de EU, aangezien deze gezamenlijke ontwerpresolutie als een groot succes aangemerkt kan worden met het oog op een verbod op het gebruik van clustermunitie."@nl3
"Niestety preambuła tej wspólnej rezolucji zawiera pozytywne odniesienie do Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (ESS), a także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, której ja, i moja grupa się sprzeciwiamy. Jednak z uwagi na ogromne znaczenie konwencji o amunicji kasetowej (CCM) przyjętej przez 107 krajów grupa GUE/NGL i ja podpisaliśmy wspólną rezolucję w sprawie wejścia w życie CCM oraz roli UE, ponieważ należy ją postrzegać jako ogromny sukces, jeżeli chodzi o zakazanie amunicji kasetowej."@pl16
". Infelizmente, os considerandos da resolução comum incluem uma referência positiva à Estratégia Europeia de Segurança (EES) e à Política Comum de Segurança e Defesa, que eu e o meu grupo rejeitamos. Mas, devido à extrema importância da Convenção sobre as Munições de Fragmentação (CCM) adoptada por 107 países, eu e o Grupo GUE/NGL assinámos a resolução comum sobre a entrada em vigor da CCM e o papel da UE, pois esta resolução comum tem de ser vista como um grande sucesso no caminho para a proibição das munições de fragmentação."@pt17
"Din păcate, considerentele rezoluţiei comune conţin o trimitere cu conotaţie pozitivă la Strategia Europeană de Securitate (SES) şi politica de securitate şi apărare comună, pe care grupul meu le respinge. Însă, datorită importanţei majore a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CMD), care a fost adoptată de 107 ţări, eu şi Grupul GUE/NGL am semnat rezoluţia comună referitoare la intrarea în vigoare a CMD şi rolul UE, pentru că este necesar ca prezenta rezoluţie comună să reprezinte un mare succes în vederea interzicerii muniţiilor cu dispersie."@ro18
"− Odôvodnenie spoločného rozhodnutia, bohužiaľ, obsahuje pozitívny odkaz na európsku bezpečnostnú stratégiu a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktoré my a naša skupina odmietame. Ale vzhľadom na obrovský význam Dohovoru o kazetovej munícii prijatého 107 krajinami sme spolu so skupinou GUE/NGL podpísali spoločné uznesenie o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii a úlohe EÚ, pretože toto spoločné uznesenie musíme považovať za veľký úspech v záujme zakázania kazetovej munície."@sk19
"Žal uvodne izjave skupne resolucije vsebujejo pozitivne sklice na evropsko varnostno strategijo (EVS) in na skupno varnostno in obrambno politiko, ki ju jaz in moja skupina zavračamo. Vendar smo zaradi velike pomembnosti Konvencije o kasetnem strelivu, ki jo je sprejelo 107 držav, jaz in skupina GUE/NGL podpisali skupno resolucijo o začetku veljavnosti konvencije in vlogi EU, saj je to skupno resolucijo treba obravnavati kot velik uspeh za prepoved kasetnega streliva."@sl20
". Tyvärr innehåller skälen i den gemensamma resolutionen en positiv hänvisning till Europeiska säkerhetsstrategin (ESS) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken vilket jag och min grupp avvisar. Men på grund av att konventionen om klustervapen som antogs av 107 länder är så oerhört viktig skrev jag och GUE/NGL-gruppen under den gemensamma resolutionen om ikraftträdande av konventionen mot klustervapen och EU:s roll eftersom den gemensamma resolutionen måste ses som ett stort framsteg för att förbjuda klustervapen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sabine Lösing in Sabine Wils (GUE/NGL ),"20
"Sabine Lösing ir Sabine Wils (GUE/NGL ),"14
"Sabine Lösing ja Sabine Wils (GUE/NGL ),"5
"Sabine Lösing un Sabine Wils (GUE/NGL ),"13
"Sabine Lösing y Sabine Wils (GUE/NGL ),"21
"Sabine Lösing és Sabine Wils (GUE/NGL )"11
"Sabine Lösing şi Sabine Wils (GUE/NGL ),"18

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph