Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-943"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-943"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Betænkningen som helhed: "Vi danske socialdemokrater har valgt at stemme imod betænkningen om EU's landbrugspolitik efter 2013, da vi ikke mener, at den reelt giver udtryk for et ønske om en ellers hårdt tiltrængt reform. Vi havde gerne set, at EU blev foregangsområde og stoppede alle eksportstøtteudbetalinger senest i 2013 – uafhængigt af andre WTO-handelspartneres handlinger. Det kom ikke med i betænkningen. Vi havde gerne set, at der blev stillet højere krav til miljø, klima og bæredygtighed ved udbetaling af støtte end de uambitiøse krav, der eksisterer i dag. Det kom ikke med i betænkningen. Derudover havde vi gerne set, at den andel af EU's budget, som afsættes til landbrugsstøtten, reduceres markant. Dette kom heller ikke med i betænkningen. På baggrund af dette kan vi danske socialdemokrater ikke støtte den endelige betænkning om EU's landbrugsstøtte efter 2013." Ændringsforslag 3: "Vi danske socialdemokrater går ind for, at den europæiske landbrugspolitik skal gøres fri af EU-støtte. Fri og fair handel skal være det styrende princip for et landbrugsområde baseret på bæredygtighed. Vi har stemt imod dette ændringsforslag, da vi mener, at ændringsforslaget i sig selv er modstridende, da der opfordres til at give EU-støtte, uden at det må forvride fri og fair handel. Men forvridningen af fri og fair handel er præcis det, EU's støtteordninger gør i dag.""@da2
lpv:translated text
"− Zpráva jako celek: „My, dánští sociální demokraté, jsme se rozhodli hlasovat proti zprávě o zemědělské politice EU po roce 2013, protože nevěříme, že správně vyjadřuje touhu po reformě, která je jinak velmi potřebná. Byli bychom rádi, kdyby EU ukázala cestu a zastavila všechny platby vývozních dotací nejpozději do roku 2013 – bez ohledu na opatření jiných obchodních partnerů Světové obchodní organizace. O tom se zpráva nezmiňuje. V souvislosti s platbou dotací bychom byli rádi, kdyby byly stanoveny vyšší požadavky pro životní prostředí, podnebí a udržitelnost, než jsou neambiciózní požadavky, které jsou v platnosti dnes. O tom se zpráva nezmiňuje. Také bychom byli rádi, kdyby byla na zemědělskou podporu vyčleněna významně nižší část rozpočtu EU. Ani o tom se zpráva nezmiňuje. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme my, dánští sociální demokraté, nemohli podpořit závěrečnou zprávu o zemědělské podpoře EU po roce 2013.“ Pozměňovací návrh 3: „My, dánští sociální demokraté, se domníváme, že dotace EU by měly být z evropské zemědělské politiky odstraněny. Volný a spravedlivý obchod by měl být vůdčí zásadou pro oblast zemědělství založeného na udržitelnosti. Hlasovali jsme proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože se domníváme, že samotný pozměňovací návrh je sporný, když požaduje, aby byla podpora EU poskytována tak, aby nenarušovala volný a spravedlivý obchod. Narušování volného a spravedlivého obchodu je však přesně to, co dnes systémy podpory EU dělají.“"@cs1
"− Der Bericht in seiner Gesamtheit: „Wir dänischen Sozialdemokraten haben beschlossen, gegen den Bericht über die Agrarpolitik der EU nach 2013 zu stimmen, da wir nicht glauben, dass er dem Wunsch nach einer ansonsten sehr notwendigen Reform den richtigen Ausdruck verleiht. Wir hätten die EU gerne als Wegbereiterin gesehen, indem sie unabhängig von den Maßnahmen der anderen WHO-Handelspartner spätestens bis 2013 sämtliche Zahlungen für Exportsubventionen einstellt. Dies wurde nicht in den Bericht aufgenommen. In Verbindung mit der Zahlung von Subventionen hätten wir gerne höhere Anforderungen bezüglich der Umwelt, des Klimas und der Nachhaltigkeit gesehen, als die bescheidenen Anforderungen, die derzeit festgelegt sind. Dies wurde nicht in den Bericht aufgenommen. Wir hätten auch gerne eine deutliche Reduzierung des Anteils des EU-Haushaltsplans, der für landwirtschaftliche Beihilfen abgestellt wird, gesehen. Dies wurde ebenfalls nicht in den Bericht aufgenommen. Angesichts dieser Tatsachen sehen sich die Dänischen Sozialdemokraten nicht in der Lage, den abschließenden Bericht über landwirtschaftliche Beihilfen der EU nach 2013 zu unterstützen.“ Änderungsantrag 3: „Wir Dänischen Sozialdemokraten sind der Ansicht, dass EU-Subventionen aus der europäischen Agrarpolitik gestrichen werden sollten. Der freie und faire Handel sollte der Leitgedanke eines auf Nachhaltigkeit basierenden landwirtschaftlichen Bereichs sein. Wir haben gegen diesen Änderungsantrag gestimmt, da wir der Ansicht sind, dass der Änderungsantrag in sich widersprüchlich ist, da er verlangt, dass EU-Beihilfen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass eine Verzerrung des freien und fairen Handels stattfindet. Die Subventionsprogramme der EU führen jedoch gegenwärtig zu eben dieser Verzerrung des freien und fairen Handels.“"@de9
"− Η έκθεση στο σύνολό της: «Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την παρούσα έκθεση σχετικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ μετά το 2013, καθώς δεν πιστεύουμε ότι εκφράζει δεόντως την επιθυμία για μία κατά τα άλλα εξαιρετικά αναγκαία μεταρρύθμιση. Θα θέλαμε να βλέπαμε την ΕΕ να ηγείται της πορείας και να σταματά όλες τις πληρωμές εξαγωγικών επιδοτήσεων το αργότερο ως το 2013 – ανεξαρτήτως των ενεργειών των άλλων εμπορικών εταίρων του ΠΟΕ. Αυτό δεν περιλαμβανόταν στην έκθεση. Σε σχέση με την πληρωμή των επιδοτήσεων, θα θέλαμε να είχαν ορισθεί αυστηρότερες προϋποθέσεις για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιωσιμότητα από ό,τι οι καθόλου φιλόδοξες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. Αυτό δεν περιλαμβανόταν στην έκθεση. Θα θέλαμε επίσης να είχαμε διαπιστώσει σημαντική μείωση στο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για γεωργικές ενισχύσεις. Ούτε αυτό περιλαμβανόταν στην έκθεση. Με δεδομένα τα παραπάνω, εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες δεν είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την τελική έκθεση σχετικά με τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ μετά το 2013.» Τροπολογία 3: «Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες θεωρούμε ότι οι επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει να καταργηθούν από την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για έναν γεωργικό χώρο που θα βασίζεται στη βιωσιμότητα. Καταψηφίσαμε αυτήν την τροπολογία, διότι θεωρούμε ότι η τροπολογία, αυτή καθαυτή, είναι αντιφατική, διότι ζητεί παροχή ενισχύσεων από την ΕΕ χωρίς στρέβλωση του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου. Ωστόσο, η στρέβλωση του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου είναι αυτό ακριβώς που κάνουν σήμερα τα συστήματα επιδοτήσεων της ΕΕ.»"@el10
"− The report as a whole: ‘We Danish Social Democrats have chosen to vote against the report on the EU’s agricultural policy after 2013, as we do not believe that it properly expresses the desire for an otherwise much needed reform. We would have liked to have seen the EU leading the way and stopping all payments of export subsidies by 2013 at the latest – irrespective of the actions of the other WTO trade partners. This was not included in the report. In connection with the payment of subsidies, we would have liked higher requirements to be set for the environment, climate and sustainability than the unambitious requirements that are in place today. This was not included in the report. We would also have liked to have seen a significant reduction in the proportion of the EU budget being allocated to agricultural aid. This was not included in the report either. In light of this, we Danish Social Democrats are unable to support the final report on the EU’s agricultural aid after 2013.’ Amendment 3: ‘We Danish Social Democrats believe that EU subsidies should be removed from European agricultural policy. Free and fair trade should be the guiding principle for an agricultural area based on sustainability. We voted against this amendment, as we believe that the amendment itself is contradictory, as it calls for EU aid to be provided without distorting free and fair trade. However, the distortion of free and fair trade is precisely what the EU’s subsidy schemes are doing today.’"@en4
"− El informe en su conjunto: «Nosotros, los socialdemócratas daneses, hemos decidido votar en contra del informe sobre la política agrícola de la UE después de 2013, ya que no creo que exprese correctamente el deseo de realizar una reforma tan necesaria planteada de otro modo. Nos hubiera gustado que la UE hubiese dirigido el camino y que hubiese detenido todos los pagos de subvenciones a la exportación para el año 2013 a más tardar —independientemente de las acciones de los demás socios comerciales de la OMC—. Esto no se incluyó en el informe. En relación con el pago de las subvenciones, nos hubiera gustado que se hubieran establecido requisitos más estrictos para el medio ambiente, el clima y la sostenibilidad que los requisitos poco ambiciosos que se encuentran en vigor actualmente. Esto no se incluyó en el informe. También nos hubiera gustado haber visto una reducción significativa en la proporción del presupuesto de la UE asignada a las ayudas agrícolas. Esto tampoco se incluyó en el informe. A la luz de esto, nosotros, los socialdemócratas daneses, no podemos apoyar el informe final sobre las ayudas agrícolas de la UE después de 2013. En relación con la enmienda 3, tenemos que decir que, nosotros, los socialdemócratas daneses creemos que tienen que eliminarse las subvenciones de la política agrícola europea. El comercio libre y justo debe ser el principio rector de una zona agrícola basada en la sostenibilidad. Hemos votado en contra de esta enmienda, ya que consideramos que la modificación en sí es contradictoria, pues se insta a que la ayuda de la UE se preste sin distorsionar el comercio libre y justo. Sin embargo, lo que están haciendo hoy en día los regímenes de las subvenciones de la UE precisamente es distorsionar el comercio libre y justo."@es21
"− Raport tervikuna: „Meie, Taani sotsiaaldemokraadid, otsustasime hääletada vastu raportile, mis käsitleb Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat pärast 2013. aastat, sest meie arvates ei väljenda see piisavalt soovi reformimise järele, mis oleks väga vajalik. Me oleksime tahtnud näha, et Euroopa Liidu eestvedamisel lõpetatakse hiljemalt 2013. aastaks igasuguste eksporditoetuste maksmine, olenemata teiste WTO kaubanduspartnerite tegevusest. Raport seda teemat ei käsitle. Mis puudutab toetuste maksmist, siis oleksime soovinud praeguste tagasihoidlike nõuete asemel näha rangemaid keskkonna-, kliima- ja säästvusnõudeid. Raport seda teemat ei käsitle. Me oleksime soovinud näha ka Euroopa Liidu eelarve põllumajandustoetuste osa olulist vähendamist. Raport ei käsitle ka seda teemat. Seetõttu ei saa Taani sotsiaaldemokraadid toetada lõplikku raportit Euroopa Liidu põllumajandustoetuste kohta pärast 2013. aastat.” Muudatusettepanek 3: „Meie, Taani sotsiaaldemokraadid, leiame, et Euroopa Liidu toetused tuleks Euroopa põllumajanduspoliitikast kõrvaldada. Põllumajanduses peaks juhtpõhimõte olema vaba ja õiglane kaubandus ning säästvus. Me hääletasime selle muudatusettepaneku vastu, sest meie arvates on see vastuoluline, kuna nõuab Euroopa Liidu abi eraldamist vaba ja õiglast kaubandust moonutamata. Samas on Euroopa Liidu toetusskeemidel praegu just nimelt vaba ja õiglast kaubandust moonutav mõju.”"@et5
"− Toteaisin seuraavaa koko mietinnän osalta: Tanskan sosiaalidemokraatit päättivät äänestää EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää mietintöä vastaan, sillä mielestämme siinä ei ilmaista aitoa halua pyrkiä kipeästi kaivattuun uudistukseen. Olisimme toivoneet, että EU olisi ottanut ohjat käsiinsä ja päättänyt lopettaa kaikki vientitukimaksut viimeistään vuoteen 2013 mennessä muiden WTO:n kauppakumppanien toimista riippumatta. Tätä ei kuitenkaan ole mietinnössä. Tukien maksamisen osalta olisimme toivoneet, että ympäristön, ilmaston ja kestävän kehityksen suhteen olisi asetettu nykyisiä kunnianhimottomia vaatimuksia korkeammat vaatimukset. Näin ei mietinnössä kuitenkaan tehty. Olisimme myös toivoneet, että maataloustuen osuutta EU:n talousarviossa olisi vähennetty merkittävästi. Tätäkään ei mietinnössä tehty. Tästä syystä me Tanskan sosiaalidemokraatit emme voi tukea EU:n maataloustukia vuoden 2013 jälkeen käsittelevää lopullista mietintöä. Tarkistus 3: Tanskan sosiaalidemokraattien mielestä EU:n tuet olisi poistettava EU:n maatalouspolitiikasta. Kestävään kehitykseen perustuvaa maataloutta olisi voitava ohjata vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteella. Äänestimme tätä tarkistusta vastaan, sillä se on mielestämme ristiriitainen, koska siinä kannatetaan EU:n tukien maksamista vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa vääristämättä. Nykyiset EU:n tukijärjestelmät nimenomaan vääristävät vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa."@fi7
"− À propos du rapport dans son ensemble: «Au sein des sociaux-démocrates danois, nous avons décidé de voter contre le rapport sur la politique agricole de l’Union européenne après 2013 parce que ne pensons pas qu’il exprime correctement le souhait d’une réforme du reste grandement nécessaire. Nous aurions aimé que l’Union assume un rôle de pionnier et mette un terme à tous les paiements de subventions à l’exportation pour 2013 au plus tard, quels que soient les choix des autres partenaires commerciaux de l’OMC. Cet élément est absent du rapport. Dans le cadre du paiement des subventions, nous aurions aimé que des prescriptions plus rigoureuses soient fixées sur l’environnement, le climat et la durabilité au lieu des exigences dépourvues d’ambition qui s’appliquent à ce jour. Cet élément est également absent du rapport. Nous aurions en outre aimé que la proportion du budget européen allouée aux aides agricoles soit sensiblement réduite. Cet élément est lui aussi absent du rapport. À la lumière de ces facteurs, nous ne pouvons, dans les rangs des sociaux-démocrates danois, soutenir le rapport final sur les aides de l’Union européenne à l’agriculture après 2013.» À propos de l’amendement 3: «Nous pensons, nous les sociaux-démocrates danois, que les subventions de l’Union européenne doivent être éliminées de la politique agricole commune. Un commerce libre et équitable doit constituer le principe directeur d’un secteur agricole fondé sur la durabilité. Nous avons voté contre cet amendement parce qu’il nous paraît contradictoire en soi en ce qu’il appelle à ce que l’Union européenne accorde des aides sans fausser les conditions libres et équitables des échanges. La distorsion du commerce libre et équitable est toutefois précisément l’effet que produisent aujourd’hui les programmes de subventions de l’Union européenne.»"@fr8
". A jelentés egészéről: „Mi, a dán szociáldemokraták úgy döntöttünk, hogy nem szavazzuk meg az EU 2013 utáni agrárpolitikájáról szóló jelentést, mivel úgy véljük, hogy az nem megfelelően fejezi ki az egyébként igen kívánatos reform iránti szándékot. Szerettük volna, ha az Európai Unió irányt mutat és legkésőbb 2013-ig valamennyi export-visszatérítés kifizetését megszünteti – függetlenül attól, hogy mit tesz a többi WTO kereskedelmi partner. Ez nem került bele a jelentésbe. A támogatások kifizetésével kapcsolatban szerettük volna elérni, hogy a környezettel, az éghajlatváltozással és a fenntarthatósággal kapcsolatos követelmények mércéjét helyezzék a jelenlegi nem túl ambiciózus kritériumokénál magasabbra. Ez nem került bele a jelentésbe. Szerettük volna azt is, ha jelentősen csökkentik az Európai Unió költségvetésének a mezőgazdasági támogatásokra elkülönített hányadát. Ez sem került bele a jelentésbe. Ennek tükrében mi, a dán szociáldemokraták nem tudjuk támogatni az EU 2013 utáni mezőgazdasági támogatásairól szóló végleges jelentést.” A 3. módosításról: „Mi, a dán szociáldemokraták úgy véljük, hogy az európai agrárpolitikában meg kellene szüntetni az európai uniós támogatásokat. A fenntarthatóságon alapuló mezőgazdaságot a szabad és tisztességes verseny elvének kellene vezérelnie. A 3. módosítás ellen szavaztunk, mivel úgy véljük, hogy ez a módosítás önmagában is ellentmondásos, hiszen arra szólít fel, hogy az uniós támogatások nyújtására a szabad és tisztességes kereskedelem torzulása nélkül kerüljön sor. Jelenleg azonban az EU támogatási rendszerei éppen ezt teszik: torzítják a szabad és tisztességes kereskedelmet.”"@hu11
"− Sull’intera relazione: Noi socialdemocratici danesi abbiamo deciso di votare contro la relazione sulla politica agricola comune dopo il 2013 perché crediamo che non rifletta in modo adeguato il desiderio di mettere a punto una riforma di cui abbiamo disperato bisogno. Avremmo preferito vedere l’Unione europea dare l’esempio e bloccare il pagamento di sovvenzioni alle esportazioni entro il 2013 al più tardi, a prescindere dagli interventi degli altri partner commerciali dell’OMC. Questo aspetto non compare nella relazione. Per quanto concerne il pagamento di sovvenzioni, avremmo preferito requisiti più severi per l’ambiente, il clima e la sostenibilità, rispetto a quelli attualmente in vigore, che sono decisamente poco ambiziosi. Nemmeno questo aspetto compare nella relazione. Avremmo preferito vedere una notevole riduzione della quota di bilancio dell’Unione europea destinata agli aiuti all’agricoltura, ma nemmeno questo punto compare nella relazione. Alla luce di quanto detto, noi socialdemocratici danesi non possiamo appoggiare la relazione finale sugli aiuti comunitari per l’agricoltura dopo il 2013. Sull’emendamento n. 3: Noi socialdemocratici danesi riteniamo che le sovvenzioni comunitarie vadano eliminate dalla politica agricola comune. Un commercio libero ed equo deve costituire il principio guida per uno spazio agricolo basato sulla sostenibilità. Abbiamo votato contro l’emendamento in oggetto poiché lo riteniamo contraddittorio, dal momento che chiede l’erogazione di aiuti comunitari senza la distorsione del commercio libero ed equo, che è esattamente ciò che stanno provocando i meccanismi di sovvenzione dell’Unione europea."@it12
"− Dėl pranešimo: „Mes, Danijos socialdemokratai, nusprendėme balsuoti prieš pranešimą dėl ES žemės ūkio politikos po 2013 m., nes nemanome, kad jame tinkamai atspindėtas siekis imtis labai reikalingos reformos. Mes norėtume, kad ES parodytų iniciatyvą ir nutrauktų visas eksporto subsidijų išmokas vėliausiai 2013 m. – nepaisydama kitų PPO prekybos partnerių veiksmų. Ši nuostata nebuvo įtraukta į pranešimą. Dėl subsidijų mes būtume pageidavę, kad užuot kėlus negriežtus dabartinius reikalavimus būtų nustatyti griežtesni aplinkos, klimato ir tvarumo reikalavimai. Ši nuostata nebuvo įtraukta į pranešimą. Mes taip pat būtume pageidavę, kad žemės ūkiui skirta dalis ES biudžete būtų labai sumažinta. Tokia nuostata taip pat neįtraukta į pranešimą. Atsižvelgdami į tai, mes, Danijos socialdemokratai, negalime pritarti galutiniam pranešimui dėl ES žemės ūkio paramos po 2013 m. Dėl 3 pakeitimo: „Mes, Danijos socialdemokratai, manome, kad ES žemės ūkio politikoje subsidijų turėtų nebebūti. Laisva ir sąžininga prekyba turėtų būti tvaraus žemės ūkio pagrindas. Mes balsavome prieš šį pakeitimą, nes manome, kad jis yra prieštaringas, nes jame raginama teikti ES paramą neiškraipant laisvos ir sąžiningos prekybos. Vis dėlto, ES subsidijų schemos dabar iškraipo laisvą ir sąžiningą prekybą“."@lt14
"− Ziņojums kopumā — „mēs, Dānijas sociāldemokrāti, esam nolēmuši balsot pret šo ziņojumu par ES lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, jo neuzskatām, ka tajā pienācīgi pausta vēlme pēc citādi tik ļoti nepieciešamās reformas. Mēs būtu vēlējušies, lai ES uzņemtos iniciatīvu un vismaz līdz 2013. gadam apturētu visus eksporta subsīdiju maksājumus neatkarīgi no pārējo PTO tirdzniecības partneru rīcības. Ziņojumā tas nebija ietverts. Saistībā ar subsīdiju maksājumiem mēs būtu vēlējušies, lai prasības attiecībā uz vidi, klimatu un ilgtspējību būtu stingrākas, nevis tik pieticīgas kā pašreiz. Ziņojumā tas nebija ietverts. Mēs būtu vēlējušies arī ievērojami samazinātu ES budžeta daļu, kas tiek piešķirta lauksaimniecības atbalstam. Arī tas ziņojumā nebija ietverts. Ņemot to vērā, Dānijas sociāldemokrāti nevar atbalstīt galīgo ziņojumu par ES atbalstu lauksaimniecībai pēc 2013. gada.” 3. grozījums: „mēs, Dānijas sociāldemokrāti, uzskatām, ka jāatceļ ES subsīdijas Eiropas lauksaimniecības politikai. Par galveno principu attiecībā uz ilgtspējīgas lauksaimniecības jomu ir jāizvirza brīva un godīga tirdzniecība. Mēs balsojām pret šo grozījumu, jo uzskatām, ka tas ir pretrunīgs, jo tajā izteikts aicinājums piešķirt ES atbalstu, neizkropļojot brīvu un godīgu tirdzniecību. Tomēr pašreiz tieši ES subsīdiju shēmas kropļo brīvu un godīgu tirdzniecību.”"@lv13
"Betænkningen som helhed: "Vi danske socialdemokrater har valgt at stemme imod betænkningen om EU's landbrugspolitik efter 2013, da vi ikke mener, at den reelt giver udtryk for et ønske om en ellers hårdt tiltrængt reform. Vi havde gerne set, at EU blev foregangsområde og stoppede alle eksportstøtteudbetalinger senest i 2013 - uafhængigt af andre WTO-handelspartneres handlinger. Det kom ikke med i betænkningen. Vi havde gerne set, at der blev stillet højere krav til miljø, klima og bæredygtighed ved udbetaling af støtte end de uambitiøse krav, der eksisterer i dag. Det kom ikke med i betænkningen. Derudover havde vi gerne set, at den andel af EU's budget, som afsættes til landbrugsstøtten, reduceres markant. Dette kom heller ikke med i betænkningen. På baggrund af dette kan vi danske socialdemokrater ikke støtte den endelige betænkning om EU's landbrugsstøtte efter 2013." Ændringsforslag 3: "Vi danske socialdemokrater går ind for, at den europæiske landbrugspolitik skal gøres fri af EU-støtte. Fri og fair handel skal være det styrende princip for et landbrugsområde baseret på bæredygtighed. Vi har stemt imod dette ændringsforslag, da vi mener, at ændringsforslaget i sig selv er modstridende, da der opfordres til at give EU-støtte, uden at det må forvride fri og fair handel. Men forvridningen af fri og fair handel er præcis det, EU's støtteordninger gør i dag.""@mt15
". Het verslag in zijn geheel: "Wij Deense sociaaldemocraten hebben besloten om tegen het verslag over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 te stemmen, aangezien we van mening zijn dat het verslag in feite niet de wens uitdrukt om een dringend noodzakelijke hervorming uit te voeren. We hadden graag gezien dat de EU het voortouw had genomen en uiterlijk in 2013 een einde had gemaakt aan alle betalingen van exportsubsidies, ongeacht het optreden van andere WTO-handelspartners. Dit is niet in het verslag terechtgekomen. We hadden graag gezien dat er voor de uitbetaling van steun hogere milieu-, klimaat- en duurzaamheidsvereisten zouden worden vastgesteld dan de onambitieuze vereisten die op dit moment gelden. Dit is niet in het verslag terechtgekomen. Daarnaast hadden we graag gezien dat het deel van de EU-begroting dat voor landbouwsubsidies wordt gebruikt sterk teruggebracht zou worden. Ook dit is niet in het verslag terechtgekomen. Om deze redenen kunnen wij Deense sociaaldemocraten het definitieve verslag over de landbouwsteun van de EU na 2013 niet steunen." Amendement 3: "Wij Deense sociaaldemocraten zijn van mening dat de EU-steun uit het Europese landbouwbeleid moet worden verwijderd. Vrije en eerlijke handel moet het leidende beginsel zijn voor een landbouwgebied dat op duurzaamheid gebaseerd is. We hebben tegen dit amendement gestemd omdat we van mening zijn dat het inherent tegenstrijdig is. Het roept immers op tot het geven van EU-steun zonder de vrije en eerlijke handel te verstoren. Echter, het verstoren van de vrije en eerlijke handel is precies wat de steunregelingen van de EU op dit moment doen.""@nl3
"− W odniesieniu do sprawozdania w całości: „My duńscy socjaldemokraci zdecydowaliśmy się głosować przeciw sprawozdaniu w sprawie polityki rolnej UE po roku 2013, ponieważ nie uważamy, by właściwie wyrażono w nim potrzebę tej skąd inąd bardzo potrzebnej reformy. Chcielibyśmy, aby UE przyjęła na siebie rolę lidera zmian i zlikwidowała wszystkie dopłaty do eksportu najpóźniej do 2013 roku – niezależnie od działań innych partnerów handlowych WTO. W sprawozdaniu nie jest to przewidziane. Jeżeli chodzi o dopłaty, wolelibyśmy, aby wprowadzono bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju w miejsce mało ambitnych wymagań, które obowiązują dziś. W sprawozdaniu nie jest to przewidziane. Chcemy również znacznego zmniejszenia tej części budżetu UE, która jest przeznaczona na pomoc dla rolnictwa. Tego również nie uwzględniono w sprawozdaniu. W związku z tym, my, duńscy socjaldemokraci, nie możemy poprzeć końcowego sprawozdania w sprawie pomocy rolnej UE po roku 2013”. W odniesieniu do poprawki 3: „My duńscy socjaldemokraci uważamy, że unijne dopłaty powinny zniknąć z europejskiej polityki rolnej. Naczelną zasadą każdego regionu rolnego opierającego się na zrównoważonej gospodarce powinien stać się wolny i sprawiedliwy handel. Jesteśmy za odrzuceniem tej poprawki, ponieważ uważamy, że jest ona wewnętrznie sprzeczna, gdyż żąda się w niej, by pomoc UE była świadczona bez zakłócania wolnego i sprawiedliwego handlu. Tymczasem dzisiejsze programy unijnych dopłat prowadzą do zakłóceń wolnego i sprawiedliwego handlu”."@pl16
"− Relatório na globalidade: “Nós, os sociais-democratas dinamarqueses, optámos por votar contra o relatório sobre o futuro da política agrícola comum após 2013 por considerarmos que não expressa a intenção de realização de uma verdadeira reforma que é, de facto, tão necessária. Gostaríamos de ter visto a UE dar o primeiro passo e acabar com as subvenções à exportação o mais tardar até 2013 – independentemente das iniciativas tomadas pelos outros parceiros comerciais na OMC. Esta intenção não é manifestada no relatório. No que respeita à concessão de subsídios gostaríamos de ver fixados requisitos mais ambiciosos em matéria de protecção do ambiente, de combate às alterações climáticas e de sustentabilidade do que os modestos requisitos exigidos actualmente. Isso não é mencionado no relatório. Gostaríamos de ver também uma redução significativa da proporção dos recursos do orçamento da UE que são afectados aos apoios à agricultura. Isso também não foi incluído. Por tudo isto, nós, os sociais-democratas dinamarqueses, não podemos dar o nosso apoio ao relatório final sobre a Politica Agrícola Comum após 2013.” Alteração 3: “Nós, os sociais-democratas dinamarqueses, defendemos a abolição dos subsídios comunitários da política agrícola europeia. Defendemos uma agricultura baseada na sustentabilidade que tenha por princípio orientador o comércio livre e justo. Votámos contra esta alteração, pois consideramos que é contraditória em si mesma: preconiza a concessão de subsídios pela UE sem distorção das condições de mercado. No entanto, é precisamente isso que os esquemas de apoio da UE estão a fazer actualmente: a distorcer o comércio livre e justo.’"@pt17
"− Raportul în întregime: „Noi, social-democraţii danezi, am decis să votăm împotriva raportului privind politica agricolă a UE după 2013, deoarece nu credem că acesta exprimă în mod corect dorinţa de reformă, care este de altfel foarte necesară. Am fi dorit să vedem că UE deschide calea şi opreşte toate plăţile pentru subvenţionarea exporturilor până cel târziu în 2013, indiferent de acţiunile celorlalţi parteneri comerciali din cadrul OMC. Aceste măsuri nu au fost incluse în raport. În legătură cu plata subvenţiilor, am fi dorit stabilirea unor cerinţe mai stricte referitoare la mediul înconjurător, climat şi sustenabilitate comparativ cu cerinţele modeste în funcţiune în prezent. Aceste măsuri nu au fost incluse în raport. De asemenea, am fi dorit să vedem o reducere semnificativă a procentului alocat pentru ajutor agricol din bugetul UE. Nici aceste măsuri nu au fost incluse în raport. Din aceste motive, noi, social-democraţii danezi, nu putem sprijini raportul final privind ajutorul agricol al UE după 2013.” Amendamentul 3: „Noi, social-democraţii danezi, credem că subvenţiile UE trebuie eliminate din politica agricolă europeană. Comerţul liber şi echitabil ar trebui să fie principiul de bază pentru un sector agricol bazat pe viabilitate. Am votat împotriva acestui amendament deoarece credem că el este contradictoriu în sine, întrucât solicită furnizarea de ajutoare comunitare fără a provoca distorsiuni în comerţul liber şi echitabil. Cu toate acestea, distorsionarea comerţului liber şi echitabil este tocmai consecinţa sistemelor de subvenţie comunitare actuale.”"@ro18
"− K správe ako celku: My dánski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať proti správe o poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2013, pretože sa domnievame, že nevyjadruje náležite túžbu po inak veľmi potrebnej reforme. Boli by sme radi, keby sa EÚ postavila do čela a keby najneskôr do roka 2013 zastavila všetky platby vývozných dotácií, a to bez ohľadu na kroky ostatných obchodných partnerov WTO. To sa do správy nedostalo. V súvislosti s platbou dotácií by sme uprednostnili, aby boli stanovené vyššie požiadavky v oblasti životného prostredia, klímy a udržateľnosti, ako sú momentálne platné neambiciózne požiadavky. To sa do správy nedostalo. Boli by sme uprednostnili aj výrazné zníženie objemu prostriedkov z rozpočtu EÚ, ktoré sa prideľujú na poľnohospodársku pomoc. Ani to sa do správy nedostalo. Na základe toho si my dánski sociálni demokrati myslíme, že nemôžeme podporiť záverečnú správu o poľnohospodárskej pomoci EÚ po roku 2013. K pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3: My dánski sociálni demokrati sa domnievame, že z európskej poľnohospodárskej pomoci by sa mali odstrániť dotácie EÚ. Základnou zásadou poľnohospodárskeho odvetvia založeného na udržateľnosti by mal byť voľný a spravodlivý obchod. Hlasovali sme proti tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Domnievame sa totiž, že je sám osebe rozporuplný, keďže vyzýva, aby sa pomoc EÚ poskytovala bez narúšania slobodného a spravodlivého obchodovania. Programy dotácií EÚ povedú však práve k narušeniu slobodného a spravodlivého obchodovania."@sk19
"− Poročilo kot celota: „Mi danski socialdemokrati smo se odločili glasovati proti poročilu o kmetijski politiki EU po letu 2013, saj menimo, da ne izraža ustrezno želje po sicer zelo potrebni reformi. Želeli bi, da bi imela EU vodilno vlogo in prekinila vsa plačila izvoznih subvencij najkasneje do leta 2013 – ne glede na ukrepe drugih trgovinskih partnerjev STO. To ni bilo vključeno v poročilu. V povezavi s plačevanjem subvencij bi želeli, da se določijo večje zahteve za okolje, podnebje in trajnost, kot so neambiciozne zahteve, ki veljajo danes. To ni bilo vključeno v poročilu. Želeli bi, da se pomembno zmanjša dodeljeni delež proračuna EU za pomoč kmetijstvu. To tudi ni bilo vključeno v poročilu. Ob upoštevanju tega danski socialdemokrati ne moremo podpreti končnega poročila o kmetijski pomoči EU po letu 2013.“ Sprememba 3: „Mi, danski socialdemokrati menimo, da bi bilo treba subvencije EU odstraniti z evropske kmetijske politike. Prosta in pravična trgovina bi morala biti vodilno načelo za področje kmetijstva, ki temelji na trajnosti. Glasovali smo proti tej spremembi, saj menimo, da je sama sprememba protislovna, saj poziva, da se pomoč EU zagotavlja brez izkrivljanja proste in pravične trgovine. Vendar pa je izkrivljanje proste in pravične trgovine natanko to, kar subvencije EU počnejo danes.“"@sl20
"− Avseende betänkandet i sin helhet: ”Vi i danska Socialdemokratiet har lagt vår röst emot betänkandet om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013. Vi anser nämligen att det inte ställer tillräckligt kraftfulla krav på en i och för sig välbehövlig reform. Vi hade helst sett att EU föregår med gott exempel genom att avskaffa allt exportstöd senast 2013 – oavsett vad våra övriga handelspartner i WTO gör. Betänkandet innehåller ingenting sådant. Vid utbetalningen av stöd hade vi velat ha en skärpning av dagens föga ambitiösa miljö-, klimat- och hållbarhetskrav. Betänkandet innehåller ingenting sådant. Vi hade också gärna sett att jordbruksstödets andel av EU:s budget minskades kraftigt. Betänkandet innehåller ingenting sådant heller. Detta gör det omöjligt för oss i danska Socialdemokratiet att stödja det slutliga betänkandet om EU:s jordbruksstöd efter 2013.” Avseende ändringsförslag 3: ”Vi i danska Socialdemokratiet anser att allt EU-stöd i unionens jordbrukspolitik bör avskaffas. Frihandel med rättvisa villkor ska vara ledstjärnan för en jordbrukssektor som bygger på hållbarhet. Vi har röstat emot detta ändringsförslag eftersom vi anser att det är självmotsägande. Det efterlyser EU-stöd som inte snedvrider den rättvisa frihandeln. Men att snedvrida den rättvisa frihandeln är ju exakt vad EU:s stödprogram gör i dag.”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph