Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-933"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-933"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Votei favoravelmente o presente relatório, mas faço a presente declaração de voto para sublinhar que, no ponto 44, relativo à gestão do mercado, votei negativamente a primeira parte do parágrafo proposto pelo relator e favoravelmente a segunda parte do mesmo parágrafo condicionando de forma decisiva a decisão do Parlamento Europeu no sentido dos interesses estratégicos de Portugal. De facto, a versão proposta pelo relator criava a possibilidade, ainda que numa interpretação extensiva, de se antecipar o desmantelamento das quotas leiteiras. Conheço e apoio a posição do sector agrícola português, que tem reiterado a sua convicção de que o fim do sistema das quotas leiteiras poderá ser fortemente penalizador para os produtores portugueses. De facto, 93 % do leite produzido na UE é comercializado no mercado europeu e assume um peso elevado nas receitas das empresas lácteas da UE. As quotas leiteiras permitiram a manutenção e o desenvolvimento sustentado da produção leiteira nos 27 Estados-Membros, contribuindo para a adequação da oferta à procura (europeia e internacional) no sector lácteo e permitindo a estabilização dos preços e a sustentabilidade dos rendimentos. O desmantelamento deste sistema sem uma proposta alternativa conduzirá ao abandono da produção nos países em que esta é menos competitiva, categoria onde Portugal se enquadra."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Hlasoval jsem pro tuto zprávu, ale ke svému hlasování chci podat toto vysvětlení: u odstavce 44 o řízení trhu jsem hlasoval proti první části odstavce navrženého zpravodajem a pro jeho druhou část, která nakonec vyjadřuje rozhodnutí Parlamentu, jež je nakloněné portugalským strategickým zájmům. Verze navržená zpravodajem ve skutečnosti vytvořila možnost zrušení kvót na mléko, i když je její interpretace přehnaná. Uvědomuji si a podporuji pozici portugalského zemědělského odvětví, které opětovně zdůrazňovalo přesvědčení, že ukončení systému kvót na mléko by mohlo vážně poškodit portugalské producenty. 93 % mléka vyrobeného v EU se ve skutečnosti prodává na evropském trhu a představuje významný podíl v příjmu mlékárenských společností EU. Kvóty na mléko umožní zachování a udržitelný růst produkce mléka ve 27 členských státech; to přispěje k přizpůsobení nabídky poptávce (evropské i mezinárodní) v mlékárenském odvětví a umožní stabilizaci cen a udržitelné příjmy. Zrušení tohoto systému bez alternativního návrhu povede k zastavení produkce v méně konkurenceschopných zemích; do této kategorie patří Portugalsko."@cs1
"Jeg stemte for denne betænkning, men jeg indgiver denne stemmeforklaring for at understrege, at jeg i forbindelse med punkt 44 om forvaltningen af markedet stemte imod den første del af punktet, som ordføreren havde foreslået, og for den anden del, som sikrer, at Parlamentets afgørelse bliver gunstig for Portugals strategiske interesser. Faktisk gav den version, som ordføreren foreslog, mulighed for at afskaffe mælkekvoter – om end bredt fortolket. Jeg er bekendt med og støtter holdningen i den portugisiske landbrugssektor, som har gentaget sin overbevisning om, at afskaffelsen af mælkekvoterne vil være særdeles skadelig for de portugisiske producenter. 93 % af den mælk, der produceres i EU, sælges faktisk på det europæiske marked, og den repræsenterer en betydelig andel af indtjeningen for de europæiske mejeriselskaber. Mælkekvoterne vil gøre det muligt at fastholde mælkeproduktionen og udvikle den på en bæredygtig måde i de 27 medlemsstater. Dette vil hjælpe med at tilpasse udbuddet til efterspørgslen (i Europa og andre lande) inden for mejerisektoren og sikre stabile priser, så bæredygtige indkomster bliver mulige. En afskaffelse af dette system uden et alternativt forslag vil bevirke, at produktionen opgives i lande, hvor den er mindre konkurrencedygtig, og Portugal falder inden for denne kategori."@da2
"− Ich habe für diesen Bericht gestimmt, aber ich gebe diese Stimmerklärung ab, um zu betonen, dass ich in Absatz 44 über die Gestaltung des Marktes gegen den ersten Teil des von dem Berichterstatter vorgeschlagenen Absatzes und für den zweiten Teil gestimmt habe, die endlich eine für die strategischen Interessen Portugals günstige Entscheidung des Parlaments enthält. Die vom Berichterstatter vorgeschlagene Fassung hätte tatsächlich die Möglichkeit der Abschaffung der Milchquoten beinhaltet, auch wenn dazu eine weit gefasste Auslegung erforderlich gewesen wäre. Ich kenne und unterstütze den Standpunkt des portugiesischen Agrarsektors, der wiederholt seine Überzeugung geäußert hat, dass sich die Abschaffung des Systems der Milchquoten äußerst nachteilig auf die portugiesischen Erzeuger auswirken könnte. Tatsächlich werden 93 % der in der EU erzeugten Milch auf dem europäischen Markt verkauft und stellen einen wichtigen Anteil des Einkommens der Molkereibetriebe in der EU dar. Die Milchquoten werden den Erhalt und das nachhaltige Wachstum der Milchproduktion in den 27 Mitgliedstaaten ermöglichen; dies wird die Anpassung des Angebots an die Nachfrage (europäisch und international) im Milchsektor unterstützen und für eine Preisstabilisierung sorgen, sodass nachhaltige Einkommen möglich sind. Die Abschaffung dieses Systems ohne einen Ersatzvorschlag würde dazu führen, dass die Produktion in Ländern aufgegeben wird, in denen sie nicht so wettbewerbsfähig ist; Portugal gehört in diese Kategorie."@de9
"− Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, αλλά αιτιολογώ αυτήν την ψήφο για να τονίσω ότι, στην παράγραφο 44, η οποία αναφέρεται στη διαχείριση της αγοράς, καταψήφισα το πρώτο μέρος της παραγράφου που προτείνεται από τον εισηγητή και υπερψήφισα το δεύτερο μέρος της, όπου επιτέλους απόφαση του Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται ευνοϊκή για τα στρατηγικά συμφέροντα της Πορτογαλίας. Για την ακρίβεια, η εκδοχή που προτείνεται από τον εισηγητή δημιουργεί τη δυνατότητα κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος, αν και μόνο σε περίπτωση που διευρυνθεί η ερμηνεία της. Γνωρίζω και υποστηρίζω τη θέση του πορτογαλικού γεωργικού κλάδου, που επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η παύση του συστήματος των ποσοστώσεων γάλακτος ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους πορτογάλους παραγωγούς. Για την ακρίβεια, ποσοστό 93% του γάλακτος που παράγεται στην ΕΕ πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά και αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος των γαλακτοκομικών εταιρειών της ΕΕ. Οι ποσοστώσεις γάλακτος θα επιτρέψουν τη διατήρηση και τη σταθερή ανάπτυξη της παραγωγής γάλακτος στα 27 κράτη μέλη. Αυτό θα συμβάλει στην προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση (ευρωπαϊκή και διεθνή) στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση των τιμών, καθιστώντας εφικτά τα βιώσιμα εισοδήματα. Η κατάργηση αυτού του συστήματος χωρίς εναλλακτική πρόταση θα οδηγήσει σε εγκατάλειψη της παραγωγής σε χώρες όπου αυτή είναι λιγότερο ανταγωνιστική. Η Πορτογαλία εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία."@el10
"− I voted for this report, but I am giving this explanation of vote to stress that, in paragraph 44 on the management of the market, I voted against the first part of the paragraph proposed by the rapporteur and for the second part of it, which finally sets Parliament’s decision out as favourable to Portugal’s strategic interests. In fact, the version proposed by the rapporteur created the possibility of abolishing the milk quotas, albeit if its interpretation is stretched. I am aware of and support the position of the Portuguese agricultural sector, which has been reiterating its conviction that ending the system of milk quotas could be severely detrimental to Portuguese producers. In fact, 93% of the milk produced in the EU is sold on the European market and it represents a significant proportion of the income of EU dairy companies. The milk quotas will allow the maintenance and sustained growth of milk production in the 27 Member States; this will contribute to adapting supply to demand (European and international) in the dairy sector and allow prices to stabilise, making sustainable incomes possible. Abolishing this system without an alternative proposal will lead to production being abandoned in countries where it is less competitive; Portugal falls into this category."@en4
"− He votado a favor de este informe, pero estoy dando esta explicación de voto para destacar que, en el apartado 44 sobre la gestión del mercado, he votado en contra de la primera parte del apartado propuesto por el ponente y a favor de la segunda parte, que por fin expone la decisión del Parlamento como favorable a los intereses estratégicos de Portugal. De hecho, la versión propuesta por el ponente ha creado la posibilidad de abolir las cuotas lecheras, aunque sólo si se fuerza su interpretación. Conozco y apoyo la posición del sector agrícola portugués, que ha estado reiterando su creencia de que poner fin al sistema de cuotas lecheras podría ser tremendamente perjudicial para los productores portugueses. De hecho, el 93 % de la leche producida en la UE se vende en el mercado europeo y representa una proporción importante de los ingresos de las empresas del sector lácteo de la UE. Las cuotas lecheras harán posible el mantenimiento y el crecimiento constante de la producción de leche en los 27 Estados miembros; esto contribuirá a adaptar la oferta a la demanda (europea e internacional) en el sector lácteo y permitirá que los precios se estabilicen, haciendo posible que haya ingresos sostenibles. La abolición de este sistema sin una propuesta alternativa conducirá al abandono de la producción en países donde hay menos competencia, Portugal entre ellos."@es21
"− Ma hääletasin selle raporti poolt, ent esitan selgituse hääletuse kohta, rõhutamaks, et turu haldamist käsitleva lõike 44 puhul hääletasin ma raportööri väljapakutud lõike esimese osa vastu ja teise osa poolt, sest selles sisalduv Euroopa Parlamendi seisukoht on kooskõlas Portugali strateegiliste huvidega. Raportööri väljapakutud sõnastusest tulenes – paindliku tõlgenduse korral – piimakvootide kaotamise võimalus. Ma tean ja toetan Portugali põllumajandussektori korduvalt väljendatud seisukohta, mille kohaselt võib piimakvootide süsteemi kaotamine Portugali tootjatele tõsist kahju põhjustada. Tuleb tõdeda, et 93% Euroopa Liidus toodetud piimast müüakse Euroopa turul ja see annab suure osa Euroopa Liidu piimatööstusettevõtete sissetulekutest. Piimakvoodid võimaldavad jätkata ja püsivalt kasvatada piimatootmist 27 liikmesriigis. See aitab kohandada pakkumist (Euroopa ja rahvusvahelise) nõudlusega piimasektoris ning võimaldab hindadel ja seega ka sissetulekutel stabiliseeruda. Selle süsteemi kaotamine alternatiivi välja pakkumata viib tootmisest loobumiseni riikides, kus see on vähem konkurentsivõimeline, ja Portugal kuulub nende hulka."@et5
"− Äänestin mietinnön puolesta, mutta annan tämän äänestysselityksen korostaakseni, että äänestin markkinoiden hallintaa käsittelevän 44 kohdan ensimmäisessä osassa olevaa esittelijän ehdotusta vastaan ja jälkimmäisen osan puolesta, koska parlamentin päätös tuodaan siinä esille Portugalin strategisia etuja suosivana. Esittelijän ehdottama versio itse asiassa luo mahdollisuuden maitokiintiöiden lakkauttamiseen, vaikka tulkintaa venytettäisiinkin. Olen tietoinen Portugalin maatalousalan kannasta ja tuen sitä, sillä alalla on toistettu vakaumus siitä, että maitokiintiöjärjestelmän lakkauttaminen saattaisi vahingoittaa vakavasti Portugalin tuottajien asemaa. EU:ssa tuotetusta maidosta 93 prosenttia myydäänkin Euroopan markkinoilla, ja maidontuotannon osuus EU:n maitoalan yritysten tuloista on huomattava. Maitokiintiöillä varmistetaan 27 jäsenvaltion maitotuotannon säilyttäminen ja jatkuva kasvu. Maitokiintiöjärjestelmän lakkauttaminen ilman ehdotusta sen korvaamiseksi johtaisi maitotuotannosta luopumiseen muita vähemmän kilpailukykyisissä maissa, kuten Portugalissa."@fi7
"− Ayant voté en faveur de ce rapport, je soumets cependant la présente explication de vote afin de souligner que, en ce qui concerne le paragraphe 44 relatif à la gestion du marché, j’ai voté contre la première partie du paragraphe proposé par le rapporteur et pour la seconde partie de ce paragraphe, qui renferme au final des dispositions favorables aux intérêts stratégiques du Portugal. En fait, la version proposée par le rapporteur ouvrait la voie – moyennant une interprétation large du texte – à l’abolition des quotas laitiers. Or, je soutiens la position du secteur agricole portugais, qui s’est dit à maintes reprises convaincu que l’abolition du système des quotas laitiers pourrait gravement nuire aux producteurs portugais. En effet, 93 % du lait produit dans l’UE sont vendus sur le marché européen et génèrent une part significative des revenus des compagnies laitières de l’Union. Les quotas laitiers permettent le maintien et, même, la croissance durable de la production laitière dans les 27 États membres, et contribuent à adapter l’offre à la demande (européenne et internationale) dans le secteur laitier et à stabiliser les prix, tout en ouvrant la possibilité aux exploitants d’en retirer des revenus pérennes. À l’inverse, abolir le système sans avancer d’alternative conduirait à l’abandon de la production dans les pays moins compétitifs, au rang desquels figure le Portugal."@fr8
". A jelentés mellett szavaztam, de azért fűzöm a szavazatomhoz ezt az indokolást, mert szeretném kiemelni, hogy a piacok kezeléséről szóló 44. bekezdés esetében az előadó által javasolt első rész ellen szavaztam, de megszavaztam a bekezdés második részét, amely a Parlament döntését végül előnyösnek mutatja Portugália stratégiai érdekeire nézve. Az előadó által javasolt változat, bár igen tág értelmezésben, de valójában lehetőséget teremtett a tejkvóták eltörlésére. Ismerem és támogatom a portugál mezőgazdasági ágazat álláspontját, amely többször is hangot adott azon meggyőződésének, hogy a tejkvóta-rendszer felszámolásával súlyos károk érnék a portugál termelőket. Valójában az EU területén termelt tej 93%-a az európai piacon kerül értékesítésre, és ez jelentős hányadát képezi az uniós tejüzemek bevételének. A tejkvóták lehetővé teszik a tejtermelés fenntartását és további fejlesztését a 27 tagállamban; és ez hozzájárul ahhoz, hogy a tejágazatban a kínálat alkalmazkodjon a (nemzetközi és az európai) kereslethez, továbbá stabil árakat és fenntartható jövedelmeket tesz lehetővé. Ennek a rendszernek az alternatív javaslat nélküli eltörlése a termelés megszűnéséhez fog vezetni a kevésbé versenyképes országokban; Portugália ebbe a kategóriába tartozik."@hu11
"− Ho votato a favore della relazione in oggetto, ma con la presente dichiarazione di voto intendo sottolineare che, per quanto concerne il paragrafo 44 sulla gestione del mercato, ho votato contro la prima parte proposta dal relatore e a favore della seconda, che vede finalmente il Parlamento europeo favorevole agli interessi strategici del Portogallo. Di fatto, la versione proposta dal relatore ha offerto la possibilità di abolire le quote latte, sebbene questa sia un’interpretazione forzata. Conosco e sostengo la posizione del settore agricolo portoghese, che ha più volte espresso la convinzione che l’eliminazione delle quote latte potrebbe essere fatale per i produttori portoghesi. Di fatto, il 93 per cento del latte prodotto nell’Unione europea viene venduto sul mercato europeo e rappresenta una porzione consistente del reddito delle nostre aziende lattiero-casearie. Le quote latte consentiranno il mantenimento e la crescita della produzione di latte nei 27 Stati membri, adattando l’offerta alla domanda (a livello sia europeo sia internazionale) nel settore e permettendo una stabilizzazione dei prezzi e la disponibilità di redditi sostenibili. L’abolizione di questo sistema in assenza di una proposta alternativa porterà all’abbandono della produzione nei paesi in cui risulta meno competitiva, tra cui il Portogallo."@it12
"− Aš balsavau už pranešimą, tačiau pateikiu šį paaiškinimą dėl balsavimo norėdamas pabrėžti, kad balsavau prieš pranešėjo pasiūlytą 44 dalies dėl rinkos valdymo pirmąją pastraipą ir už antrąją pastraipą, kurioje Parlamento pozicija palanki Portugalijos strateginiams interesams. Tiesą sakant, pranešėjo pasiūlytas variantas sudarė galimybes panaikinti pieno kvotas, nors jo aiškinimas yra platus. Žinau ir remiu Portugalijos žemės ūkio sektoriaus poziciją ir nuolat kartotą įsitikinimą, kad pieno kvotų sistemos panaikinimas galėtų labai pakenkti Portugalijos gamintojams. Tiesą sakant, 93 proc. ES pagaminto pieno parduodama Europos rinkoje ir jis sudaro didelę ES pieno įmonių pajamų dalį. Pieno kvotos užtikrins tvarų pieno gamybos augimą 27 valstybėse narėse; tai padės suderinti pieno sektoriaus pasiūlą ir paklausą (Europoje ir pasaulyje) bei stabilizuoti kainas, taip užtikrinant tvarias pajamas. Panaikinus sistemą ir nepateikus alternatyvaus pasiūlymo šalys, kuriose pieno gamyba yra mažiau konkurencinga, tokios gamybos atsisakys; Portugalija yra viena tokių šalių."@lt14
"− Es balsoju par šo ziņojumu, bet sniedzu šā balsojuma skaidrojumu, lai uzsvērtu, ka attiecībā uz 44. punktu par tirgus pārvaldību es balsoju pret referenta ierosināto šā punkta pirmo daļu un par šā punkta otro daļu, kurā beidzot Parlamenta lēmums ir labvēlīgs Portugāles stratēģiskajām interesēm. Patiesībā referenta ierosinātā versija radīja iespēju atcelt piena kvotas, ja paplašina šo interpretāciju. Es zinu un atbalstu viedokli, kas valda Portugāles lauksaimniecības nozarē, kurā atkārtoti pausta pārliecība, ka piena kvotu sistēmas likvidēšana varētu nopietni kaitēt Portugāles ražotājiem. Patiesībā 93 % piena, ko saražo Eiropas Savienībā, tiek pārdoti Eiropas tirgū, un tas veido būtisku daļu no ES piensaimnieku ieņēmumiem. Piena kvotas ļaus saglabāt piena ražošanu un nodrošinās ražošanas ilgtspējīgu attīstību 27 dalībvalstīs; tas veicinās piedāvājuma pielāgošanu pieprasījumam (Eiropas un starptautiskajam) piensaimniecības nozarē un ļaus stabilizēt cenas, radot iespēju gūt pastāvīgus ienākumus. Minētās sistēmas likvidēšana bez alternatīva risinājuma liks pārtraukt ražošanu valstīs, kurās tā nav pietiekami konkurētspējīga; Portugāle ir viena no šīm valstīm."@lv13
". Votei favoravelmente o presente relatório, mas faço a presente declaração de voto para sublinhar que, no ponto 44, relativo à gestão do mercado, votei negativamente a primeira parte do parágrafo proposto pelo relator e favoravelmente a segunda parte do mesmo parágrafo condicionando de forma decisiva a decisão do Parlamento Europeu no sentido dos interesses estratégicos de Portugal. De facto, a versão proposta pelo relator criava a possibilidade, ainda que numa interpretação extensiva, de se antecipar o desmantelamento das quotas leiteiras. Conheço e apoio a posição do sector agrícola português, que tem reiterado a sua convicção de que o fim do sistema das quotas leiteiras poderá ser fortemente penalizador para os produtores portugueses. De facto, 93 % do leite produzido na UE é comercializado no mercado europeu e assume um peso elevado nas receitas das empresas lácteas da UE. As quotas leiteiras permitiram a manutenção e o desenvolvimento sustentado da produção leiteira nos 27 Estados-Membros, contribuindo para a adequação da oferta à procura (europeia e internacional) no sector lácteo e permitindo a estabilização dos preços e a sustentabilidade dos rendimentos. O desmantelamento deste sistema sem uma proposta alternativa conduzirá ao abandono da produção nos países em que esta é menos competitiva, categoria onde Portugal se enquadra."@mt15
"Ik heb vóór dit verslag gestemd. Ik leg deze stemverklaring af om erop te wijzen dat ik tegen het eerste deel van de door de rapporteur voorgestelde paragraaf 44 (marktbeheer) heb gestemd. Ik heb daarentegen vóór het tweede deel van die paragraaf gestemd, omdat het Parlement daarin een besluit neemt dat de strategische belangen van Portugal wel dient. Het voorstel van de rapporteur hield, indien ruim uitgelegd, de mogelijkheid open dat de melkquota vervroegd werden afgeschaft. Ik ken en steun het standpunt van de Portugese landbouwsector, en die heeft er steeds de nadruk op gelegd dat de afschaffing van het melkquotasysteem de Portugese producenten ernstige schade zou toebrengen. 93 procent van de in de EU geproduceerde melk wordt op de Europese markt verkocht en vertegenwoordigt aldus een belangrijk deel van het inkomen van de EU-zuivelbedrijven. Melkquota zorgen ervoor dat de melkproductie in de 27 lidstaten behouden blijft en duurzaam kan groeien. En dat zal bijdragen tot het op elkaar afstemmen van zowel de Europese als de internationale vraag en aanbod in de zuivelsector, waardoor de prijzen zullen stabiliseren en duurzame inkomens mogelijk worden. Het afschaffen van dit systeem zonder een alternatief voor te stellen zal leiden tot het stopzetten van de productie in landen waar deze sector minder goed kan concurreren, en Portugal valt in die categorie."@nl3
"− (PT) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ale pragnę przedstawić swoje wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania, by podkreślić, że w sprawie pkt. 44 dotyczącego zarządzania rynkiem głosowałem przeciwko przyjęciu pierwszej części punktu zaproponowanego przez sprawozdawcę i za przyjęciem drugiej jego części, w której wreszcie przyjęto decyzję korzystną z punktu widzenia strategicznych interesów Portugalii. W gruncie rzeczy wersja zaproponowana przez sprawozdawcę stwarza możliwość zniesienia kwot mlecznych, aczkolwiek tylko wówczas, gdy jego interpretacja zostanie naciągnięta. Znam i popieram stanowisko portugalskiego sektora rolniczego, którego przedstawiciele wielokrotnie wyrażali swoje przekonanie, że zniesienie systemu kwot mlecznych może wyrządzić poważnie szkody portugalskim producentom. W rzeczywistości 93 % mleka produkowanego w UE znajduje zbyt na rynku europejskim i stanowi to istotną część dochodów firm mleczarskich w UE. Kwoty mleczne pozwolą na utrzymanie i trwały wzrost produkcji mleka w 27 państwach członkowskich; przyczyni się to do dostosowania podaży do popytu (europejskiego i międzynarodowego) w sektorze mleczarskim i umożliwi stabilizację cen, co pozwoli na uzyskanie trwałych dochodów. Zniesienie tego systemu i niezaproponowanie niczego w zamian doprowadzi do porzucania produkcji w krajach, w których jest ona mniej konkurencyjna; Portugalia należy do tej kategorii krajów."@pl16
"− Am votat pentru acest raport, dar ofer această explicaţie privind votul pentru a sublinia că, la alineatul 44 privind gestionarea pieţei, am votat împotriva primei părţi a paragrafului propus de raportor şi în favoarea celei de-a doua părţi, care defineşte în cele din urmă decizia Parlamentului ca fiind favorabilă intereselor strategice ale Portugaliei. De fapt, versiunea propusă de raportor a creat posibilitatea desfiinţării cotelor de lapte, chiar dacă această interpretare este forţată. Cunosc şi susţin poziţia sectorului agricol din Portugalia, care şi-a reiterat convingerea conform căreia eliminarea sistemului cotelor pentru lapte poate afecta grav producătorii portughezi. De fapt, 93 % din laptele produs în UE este vândut pe pieţele europene şi reprezintă un procent important din veniturile companiilor de lactate comunitare. Cotele pentru lapte vor permite menţinerea şi creşterea susţinută a producţiei de lapte în cele 27 state membre. Acest lucru va contribui la adaptarea ofertei la cerere (europeană şi internaţională) în sectorul lactatelor şi va permite stabilizarea preţurilor, veniturile sustenabile devenind astfel posibile. Desfiinţarea acestui sistem în absenţa unei propuneri alternative va conduce la abandonarea producţiei în ţările unde aceasta este mai puţin competitivă; Portugalia se încadrează în această categorie."@ro18
"Hlasoval som za správu, ale poskytujem toto vysvetlenie hlasovania, aby som zdôraznil, že pri odseku 44 o riadení trhu som hlasoval proti prvej časti odseku navrhnutej pánom spravodajcom a za druhú časť tohto odseku, ktorá konečne predkladá priaznivé rozhodnutie Parlamentu pre strategické záujmy Portugalska. V skutočnosti verzia navrhnutá pánom spravodajcom vytvorila možnosť zrušenia kvót na mlieko, a to najmä vtedy, ak sa jej interpretácia preženie. Som si vedomý a podporujem stanovisko portugalského poľnohospodárskeho odvetvia, ktoré opakovalo svoje presvedčenie, že ukončenie systému kvót na mlieko by mohlo mať závažné škodlivé dôsledky pre portugalských výrobcov. V skutočnosti 93 % mlieka vyrobeného v EÚ sa predá na európskom trhu a predstavuje významnú časť príjmov mliekarenských spoločností v EÚ. Kvóty na mlieko umožnia udržanie a trvalý rast výroby mlieka v 27 členských štátoch; prispeje to k prispôsobeniu ponuky dopytu (európskemu a medzinárodnému) v mliekarenskom odvetví a umožní to stabilizáciu cien, čo umožní trvalo udržateľné príjmy. Zrušenie tohto systému bez alternatívneho návrhu povedie k ustúpeniu od výroby v krajinách, kde je menej konkurencieschopná. Portugalsko patrí do tejto kategórie."@sk19
"− Glasoval sem za to poročilo, a svojo obrazložitev glasovanja podajam, da bi poudaril, da sem v odstavku 44 o upravljanju trga glasoval proti prvemu delu odstavka, ki ga je predlagal poročevalec in za drugi del tega odstavka, ki odločitev Parlamenta končno določa kot pozitivno za strateške interese Portugalske. Dejansko je različica, ki jo je predlagal poročevalec, ustvarila možnost odprave mlečnih kvot, čeprav to velja ob razširitvi njene razlage. Poznam stališče portugalskega kmetijskega sektorja, ki vseskozi ponavlja svoje prepričanje, da bi lahko končanje sistema mlečnih kvot resno škodilo portugalskim proizvajalcem, in ga podpiram. Dejansko se 93 % mleka, proizvedenega v EU, prodaja na evropskem trgu in predstavlja pomemben delež dohodka mlečnih podjetij EU. Mlečne kvote bodo omogočile vzdrževanje in trajno rast proizvodnje mleka v 27 državah članicah; to bo prispevalo, da se ponudba prilagodi povpraševanju (evropskemu in mednarodnemu) v mlečnem sektorju, in omogočilo stabilizacijo cen ter trajnostne dohodke. Odprava tega sistema brez alternativnega predloga bo vodila do opuščanja proizvodnje v deželah, kjer je manj konkurenčna; Portugalska sodi v to kategorijo."@sl20
"− Jag röstade för betänkandet, men jag inger denna röstförklaring för att understryka att jag när det gäller punkt 44 om förvaltning av marknaden, röstade mot punktens första del som föreslogs av föredraganden och för den andra delen som gör att parlamentets beslut slutligen tycks vänligt inställt till portugisiska strategiska intressen. Den version som föredraganden föreslår gör det möjligt, låt vara med en vidgad tolkning, att faktiskt avskaffa mjölkkvoterna. Jag är medveten om och stöder den portugisiska jordbrukssektorns upprepade ståndpunkt att ett avskaffande av mjölkkvoterna allvarligt skulle skada portugisiska producenter. Det är ju faktiskt så att 93 procent av den mjölk som produceras inom EU säljs på den europeiska marknaden och står för en stor del av EU-mejeriernas inkomster. Mjölkkvoterna gör det möjligt att behålla och skapa varaktig tillväxt inom mjölkproduktionen i de 27 medlemsstaterna, vilket kommer att bidra till en anpassning av tillgången till efterfrågan (europeisk och internationell) inom mejerisektorn och en stabilisering av priserna som gör det möjligt att skapa hållbara inkomster. Ett avskaffande av detta system utan att erbjuda ett alternativt förslag kommer att leda till att produktionen överges i länder som är mindre konkurrenskraftiga. Portugal hör till dessa länder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph