Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-932"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.17.4-932"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dobrá poľnohospodárska politika je taká, ktorá vychádza z toho, čo potrebuje spotrebiteľ, nie z toho, čo by chcel producent. Len 5 % obyvateľov EÚ vrátane Slovenska je zamestnaných v poľnohospodárstve, ale všetci, celých 100 %, sme spotrebiteľmi poľnohospodárskej výroby. Z pohľadu spotrebiteľa je dôležitá kvalita a cena. To platí nielen pri autách či televízoroch, ale aj keď ide o chlieb, zeleninu, mäso či mlieko. Spoločná poľnohospodárska politika však problematiku stavia úplne na hlavu, pretože vychádza z potrieb poľnohospodárov. Predložená správa tak v duchu doterajšieho prístupu EÚ venuje príliš veľa pozornosti dôsledkom a ignoruje príčiny. Jeden príklad za všetky: nízky záujem mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve a život na vidieku chce umelo zvyšovať stimulmi a dotáciami. Pritom fungujúci trh a konkurenčné prostredie by tento problém vyriešili prirodzene. Možno jediným aspoň čiastočným pozitívom správy je požiadavka spravodlivosti, ktorá je dôležitá najmä pre Slovensko a nové členské štáty. Pokiaľ sa totiž EÚ rozhodne pokračovať aj po roku 2013 v doterajšej nákladnej a neefektívnej politike podpory poľnohospodárov, mali by platiť rovnaké pravidlá pre všetkých."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dobrá zemědělská politika je taková, která vychází z toho, co potřebuje spotřebitel, ne z toho, co by chtěl producent. Pouze 5 % obyvatel EU včetně Slovenska je zaměstnáno v zemědělství, ale všichni, celých 100 %, jsme spotřebitelé zemědělské výroby. Z pohledu spotřebitele je důležitá kvalita a cena. To platí nejen u aut nebo televizorů, ale i když jde o chléb, zeleninu, maso nebo mléko. Společná zemědělská politika však tuto problematiku staví úplně na hlavu, protože vychází z potřeb zemědělců. Předložená zpráva tak v duchu dosavadního přístupu EU věnuje příliš mnoho pozornosti důsledkům a ignoruje příčiny. Jeden příklad za všechny: nízký zájem mladých lidí o práci v zemědělství a život na venkově chce uměle zvyšovat pobídkami a dotacemi. Přitom fungující trh a konkurenční prostředí by tento problém vyřešily přirozeně. Možná jediným alespoň částečným pozitivem zprávy je požadavek spravedlnosti, která je důležitá zejména pro Slovensko a nové členské státy. Pokud se totiž EU rozhodne pokračovat i po roce 2013 v dosavadní nákladné a neefektivní politice podpory zemědělců, měla by platit stejná pravidla pro všechny."@cs1
"En god landbrugspolitik er en politik, der er baseret på det, som forbrugerne har behov for, og ikke det, som producenten ønsker. Kun 5 % af EU's indbyggere, herunder i Slovakiet, arbejder inden for landbruget, men vi er alle – 100 % af os – forbrugere af landbrugsprodukter. Det, der betyder noget for forbrugerne, er kvalitet og pris. Det gælder ikke kun for biler og tv-apparater, men også for brød, grøntsager, kød og mælk. Den fælles landbrugspolitik vender dog hele problemet på hovedet, fordi den er baseret på landbrugernes behov. Den fremlagte betænkning lægger ligesom EU's tidligere tilgang alt for stor vægt på virkninger og ignorerer årsager. Ét eksempel er nok: Betænkningen opfordrer til, at den lave interesse, som unge udviser over for arbejde inden for landbruget og livet på landet, styrkes gennem incitamenter og tilskud. Et velfungerende marked og et konkurrencedygtigt miljø ville dog løse dette problem på en naturlig måde. Det eneste delvist positive aspekt af denne betænkning er sandsynligvis kravet om retfærdighed, hvilket især er vigtig for de Slovakiet og de nye medlemsstater. Hvis EU beslutter at videreføre den tidligere dyre og ineffektive politik med støtte til landbrugere efter 2013, bør de samme regler gælde for alle."@da2
"Eine gute Agrarpolitik basiert auf den Bedürfnissen der Verbraucher und nicht af den Wünschen der Erzeuger. Nur 5 % der Einwohner der EU, einschließlich der Slowakei, sind in der Landwirtschaft beschäftigt, aber wir alle – 100 % von uns – sind Verbraucher landwirtschaftlicher Produkte. Was für den Verbraucher wichtig ist, sind die Qualität und der Preis. Dies gilt nicht nur für Autos und Fernseher, sondern auch für Brot, Gemüse, Fleisch und Milch. Die gemeinsame Agrarpolitik stellt jedoch die ganze Sache komplett auf den Kopf, denn sie basiert auf den Bedürfnissen der Landwirte. Der eingereichte Bericht befasst sich im Geiste des früheren Ansatzes der EU zu sehr mit den Auswirkungen und ignoriert die Ursachen. Ein Beispiel genügt: Der Bericht möchte durch Anreize und Subventionen das geringe Interesse der jüngeren Generation an landwirtschaftlicher Arbeit und dem Leben auf dem Land fördern. Ein funktionierender Markt und ein konkurrenzgeprägtes Umfeld würden dieses Problem jedoch auf natürliche Weise lösen. Vielleicht besteht der einzige, zumindest teilweise positive Aspekt des Berichts in seiner Forderung nach Fairness, was insbesondere für die Slowakei und die neuen Mitgliedstaaten von Bedeutung ist. Wenn die EU beschließt, auch nach 2013 mit der bisherigen teuren und unwirksamen Politik der Unterstützung der Landwirte fortzufahren, sollte sie wenigstens gleiche Regeln für alle anwenden."@de9
"Η άρτια γεωργική πολιτική είναι εκείνη που βασίζεται στις ανάγκες του καταναλωτή, και όχι στις επιθυμίες του παραγωγού. Μόλις 5% των κατοίκων της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στη Σλοβακία, απασχολούνται στη γεωργία, αλλά είμαστε όλοι –σε ποσοστό 100%– καταναλωτές γεωργικών προϊόντων. Εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται ο καταναλωτής είναι η ποιότητα και η τιμή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα και τις τηλεοράσεις αλλά και για το ψωμί, τα λαχανικά, το κρέας και το γάλα. Ωστόσο, η κοινή γεωργική πολιτική αντιστρέφει τελείως την κατάσταση, διότι βασίζεται σε αυτό που χρειάζονται οι αγρότες. Η έκθεση που υποβλήθηκε, στο πνεύμα της προηγούμενης προσέγγισης της ΕΕ, εφιστά υπερβολικά πολλή προσοχή στις συνέπειες και αγνοεί τα αίτια. Ένα παράδειγμα είναι αρκετό: η έκθεση επιθυμεί να αυξήσει, μέσω κινήτρων και επιδοτήσεων, το χαμηλό επίπεδο ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται από τους νέους για τις γεωργικές εργασίες και τη ζωή στην ύπαιθρο. Ωστόσο, η εδραίωση μίας λειτουργικής αγοράς και ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος θα επέλυε το πρόβλημα αυτό με φυσικό τρόπο. Ίσως η μοναδική, εν μέρει τουλάχιστον, θετική πτυχή της έκθεσης είναι το αίτημα για δικαιοσύνη, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Σλοβακία και τα νέα κράτη μέλη. Αν η ΕΕ αποφασίσει να συνεχίσει και μετά το 2013 να εφαρμόζει την προηγούμενη δαπανηρή και αναποτελεσματική πολιτική παροχής υποστήριξης για τους αγρότες, τότε πρέπει να εφαρμόσει ίσους κανόνες για όλους."@el10
"A good agricultural policy is one which is based on what the consumer needs, and not on what the producer wants. Only 5% of EU inhabitants, including in Slovakia, are employed in agriculture, but we are all – 100% of us – consumers of agricultural products. What the consumer cares about is quality and price. This applies not only to cars and televisions, but also to bread, vegetables, meat and milk. However, the common agricultural policy turns the whole issue completely on its head, because it is based on what farmers need. The submitted report, in the spirit of the former approach of the EU, pays too much attention to effects and ignores causes. One example will suffice: the report wants, through incentives and subsidies, to boost the low level of interest shown by young people in agricultural work and country life. However, a functioning market and a competitive environment would solve this problem in a natural way. Perhaps the only at least partially positive aspect of the report is the demand for fairness, which is particularly important for Slovakia and the new Member States. If the EU decides to continue even after 2013 with the former costly and ineffective policy of support for farmers, it should apply equal rules for everyone."@en4
"Una buena política agrícola es la que se basa en lo que necesita el consumidor, y no en lo que quiere el productor. Sólo el 5 % de los habitantes de la UE, incluida Eslovaquia, están empleados en la agricultura, pero todos ―el 100 % de todos nosotros― somos consumidores de productos agrícolas. Lo que le importa al consumidor es la calidad y el precio. Esto ocurre no sólo con los coches y las televisiones, sino también con el pan, las verduras, la carne y la leche. Sin embargo, la política agrícola común le da la vuelta por completo a la cuestión, porque se basa en lo que necesitan los agricultores. El informe que se ha presentado, en la misma línea que el anterior enfoque de la UE, presta demasiada atención a las consecuencias e ignora las causas. Basta con un ejemplo: el informe quiere, mediante incentivos y subvenciones, incrementar el bajo nivel de interés mostrado por los jóvenes hacia los trabajos agrícolas y la vida del campo. Sin embargo, un mercado en funcionamiento y un ambiente competitivo resolverían este problema de una forma natural. Quizá el único aspecto al menos parcialmente positivo del informe sea la demanda de imparcialidad, que es especialmente importante para Eslovaquia y los nuevos Estados miembros. Si la UE decide seguir incluso después de 2013 con la costosa e ineficaz política anterior de apoyo a los agricultores, debería aplicar las mismas normas para todo el mundo."@es21
"Hea põllumajanduspoliitika on selline, mis põhineb tarbijate vajadustel, mitte tootjate soovidel. Põllumajanduses on hõivatud vaid 5% Euroopa Liidu, sealhulgas Slovakkia elanikest, kuid igaüks meist on põllumajandussaaduste tarbija. Tarbija jaoks on oluline kvaliteet ja hind. See ei kehti ainult autode ja televiisorite, vaid ka leiva, köögivilja, liha ja piima kohta. Kuid ühine põllumajanduspoliitika pöörab kogu selle asja täiesti pea peale, sest lähtub sellest, mida vajavad põllumajandustootjad. Esitatud raport on koostatud Euroopa Liidu endise käsitusviisi vaimus, selles pööratakse liiga palju tähelepanu tagajärgedele ja eiratakse põhjusi. Piisab ühest näitest: raportis soovitatakse soodustuste ja toetuste abil suurendada noorte senist väikest huvi põllumajandusliku töö ja maaelu vastu. Samas lahendaksid toimiv turg ja konkurentsil põhinev keskkond selle probleemi loomulikul viisil. Ilmselt seisneb selle raporti ainus vähemalt osaliselt positiivne külg nõudmises tagada õiglus, mis on Slovakkia ja uute liikmesriikide jaoks eriti oluline. Kui Euroopa Liit otsustab ka pärast 2013. aastat jätkata senist kulukat ja ebatõhusat põllumajandustoetuste poliitikat, tuleks selle raames kohaldada kõigile võrdseid reegleid."@et5
"Tehokasta maatalouspolitiikkaa on sellainen, joka perustuu kuluttajien tarpeisiin eikä siihen, mitä tuottajat haluavat. Vain 5 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden asukkaista, myös slovakialaisista, saa elantonsa maataloudesta, mutta me kaikki olemme 100-prosenttisesti maataloustuotteiden kuluttajia. Siten kuluttajia kiinnostavat laatu ja hinta. Tämä pätee paitsi autoihin ja televisioihin myös leipään, vihanneksiin, lihaan ja maitoon. Yhteinen maatalouspolitiikka kääntää kuitenkin kaiken tämän päälaelleen, koska se perustuu viljelijöiden tarpeisiin. Meille nyt jätetyssä mietinnössä kiinnitetään EU:n aiempaan lähestymistapaan verrattuna liikaa huomiota vaikutuksiin syiden kustannuksella. Yksi esimerkki riittäköön: mietinnöllä halutaan kannustimien ja tukien avulla kannustaa nuoria, jotka osoittavat vähäistä kiinnostusta maatalousalan töitä ja maaseutuelämää kohtaan. Ongelma ratkeaisi kuitenkin luonnostaan toimivien markkinoiden ja kilpailukykyisen toimintaympäristön myötä. Mietinnön ainoa ainakin osittain myönteinen puoli on kenties kehotus oikeudenmukaisuuteen, joka on erityisen tärkeä asia Slovakiassa ja uusissa jäsenvaltioissa. EU päättää vielä vuoden 2013 jälkeenkin jatkaa entistä kallista ja tehotonta viljelijöiden tukipolitiikkaansa, sen olisi sovellettava kaikille tasapuolisia sääntöjä."@fi7
"Une politique agricole digne de ce nom est une politique fondée sur les besoins du consommateur, et non sur la volonté du producteur. Si seuls 5 % des habitants de l’UE – y compris en Slovaquie – travaillent dans l’agriculture, nous tous – 100 % des citoyens européens – sommes consommateurs de produits agricoles. Ce dont se préoccupe le consommateur c’est la qualité et le prix. Cela vaut non seulement pour les voitures et les téléviseurs, mais aussi pour le pain, les légumes, la viande, et le lait. Et pourtant, la politique agricole commune renverse entièrement les termes de l’équation, parce qu’elle se fonde sur les besoins des agriculteurs. Fidèle à l’approche retenue jusqu’ici par l’UE, le rapport soumis s’attarde trop sur les effets et en ignore les causes. Un seul exemple suffira: le rapport entend stimuler, à coups d’incitants et de subsides, l’intérêt des jeunes générations pour le travail agricole et la vie rurale, alors qu’un marché efficace et un environnement compétitif pourraient apporter une solution naturelle à ce problème. Le seul élément au moins partiellement positif de ce rapport est son appel à l’équité, qui revêt une importance particulière pour la Slovaquie et les nouveaux États membres. Si l’UE décide de maintenir même après 2013 la politique coûteuse et inefficace d’aide aux agriculteurs qu’elle a menée jusqu’ici, elle devrait au moins appliquer les mêmes règles à tout le monde."@fr8
". A jó mezőgazdasági politika alapját a fogyasztók szükségletei, nem pedig a termelők kívánságai képezik. Csupán az Európai Unió lakosságának az 5%-a, beleértve Szlovákiát is, dolgozik a mezőgazdaságban, de valamennyien – 100%-ban – a mezőgazdasági termékek fogyasztói vagyunk. A fogyasztót a minőség és az ár érdekli. Ez nem csak az autókra és a televíziókra érvényes, hanem a kenyérre, a zöldségekre, a húsra és a tejre is. A közös agrárpolitika mégis a feje tetejére állítja ezt az egész kérdést, mivel a termelők szükségleteit veszi alapul. A beterjesztett jelentés az EU korábbi megközelítésének szellemében túl sok figyelmet szentel a következményeknek, és nem vesz tudomást az okokról. Egy példa is elegendő: a jelentés ösztönzők és támogatások segítségével akarja a fiataloknak a mezőgazdasági munka és a vidéki élet iránti alacsony érdeklődését növelni. Ugyanakkor egy működőképes piac és egy versenyképes környezet természetes módon is megoldaná ezt a problémát. A jelentés talán egyetlen, legalább részben pozitív pontja, hogy igazságosságra szólít fel, ami különösen fontos Szlovákia és az új tagállamok számára. Amennyiben az EU úgy dönt, hogy 2013 után is fenn kívánja tartani a gazdák támogatásának korábbi, költséges és eredménytelen rendszerét, akkor mindenki számára egyenlő szabályokat kell megállapítania."@hu11
"Una politica agricola valida deve basarsi sulle esigenze dei consumatori e non sulle pretese dei produttori. Soltanto il 5 per cento dei cittadini dell’Unione europea, compresa la Slovacchia, è occupato nel settore agricolo, ma siamo tutti – il 100 per cento – consumatori di prodotti agricoli. Al consumatore interessano la qualità e il prezzo e questo vale non soltanto per le automobili e i televisori, ma anche per prodotti come il pane, la verdura, la carne e il latte. La politica agricola comune, tuttavia, ribalta totalmente la situazione, poiché si basa sulle esigenze degli agricoltori. La relazione presentata, in virtù del precedente approccio dell'Unione europea, si concentra troppo sulle conseguenze senza considerare le cause. Vi porto un semplice esempio: la relazione, attraverso incentivi e sovvenzioni, intende accrescere lo scarso interesse dimostrato dai giovani per le attività agricole e per la campagna, ma un mercato funzionante e un ambiente competitivo risolverebbero questo problema in modo naturale. L’unico aspetto positivo della relazione è forse – almeno in parte – la richiesta di correttezza, particolarmente importante per la Slovacchia e i nuovi Stati membri. Se l’Unione europea decide di proseguire, anche dopo il 2013, con la politica di sostegno agli agricoltori inefficace e dispendiosa adottata finora, allora dovrebbe anche far valere le stesse norme per tutti."@it12
"Gera žemės ūkio politika turėtų remtis vartotojo poreikiais, o ne gamintojo pageidavimais. Tik 5 proc. ES gyventojų, įskaitant Slovakiją, dirba žemės ūkyje, bet mes visi – visi 100 proc. – esame žemės ūkio produkcijos vartotojai. Vartotojui labiausiai rūpi kaina ir kokybė. Tai pasakytina ne tik apie automobilius ir televizorius, bet ir apie duoną, daržoves, mėsą ir pieną. Vis dėlto bendroje žemės ūkio politikoje viskas apversta aukštyn kojomis, nes jis remiasi ūkininkų poreikiais. Pateiktame pranešime, atspindinčiame buvusios ES pozicijos dvasią, per didelis dėmesys skiriamas poveikiui ignoruojant priežastis. Pakanka vieno pavyzdžio: pranešime norima, pasinaudojant iniciatyvomis ir subsidijomis, paskatinti, kad padidėtų mažas jaunimo susidomėjimas žemės ūkio darbais ir kaimo gyvenimu. Vis dėlto veikianti rinka ir konkurencinga aplinka savaime išspręstų šią problemą. Turbūt vienintelis bent iš dalies teigiamas pranešimo aspektas yra sąžiningumo reikalavimas, kuris ypač svarbus Slovakijai ir naujosioms ES valstybėms narėms. Jei ES nuspręs ir po 2013 m. tęsti ankstesnę brangią ir neveiksmingą paramos ūkininkams politiką, visiems turėtų būti taikomos vienodos taisyklės."@lt14
"Labas lauksaimniecības politikas pamatā ir patērētāju vajadzības, nevis ražotāju vēlmes. Lauksaimniecībā ir nodarbināti tikai 5 % ES, tostarp Slovākijas, iedzīvotāju, bet mēs visi — simtprocentīgi visi — esam lauksaimniecības produktu patērētāji. Patērētāju interesē kvalitāte un cena. Tas attiecas ne tikai uz automašīnām un televizoriem, bet arī uz maizi, dārzeņiem, gaļu un pienu. Tomēr kopējā lauksaimniecības politika šo jautājumu pilnīgi maina, jo tās pamatā ir lauksaimnieku vajadzības. Iesniegtajā ziņojumā tāpat kā līdzšinējā ES pieejā pārāk daudz uzmanības veltīts sekām, bet cēloņi netiek ņemti vērā. Viens piemērs — ziņojumā izteikta vēlme ar stimulējošu pasākumu un subsīdiju palīdzību paaugstināt zemo ieinteresētības līmeni jauniešu vidū saistībā ar darbu lauksaimniecības nozarē un dzīvi laukos. Tomēr darbotiesspējīgs tirgus un konkurētspējīga vide pati par sevi atrisinātu šo problēmu. Iespējams, ka vienīgais vismaz daļēji pozitīvais ziņojuma aspekts ir prasība ievērot taisnīguma principu, kas ir īpaši svarīgi attiecībā uz Slovākiju un jaunajām dalībvalstīm. Ja ES nolemj arī pēc 2013. gada turpināt īstenot līdzšinējo dārgo un neefektīvo politiku lauksaimnieku atbalsta jomā, tad visiem būtu jāpiemēro vienādi noteikumi."@lv13
"Dobrá poľnohospodárska politika je taká, ktorá vychádza z toho, čo potrebuje spotrebiteľ, nie z toho, čo by chcel producent. Len 5 % obyvateľov EÚ vrátane Slovenska je zamestnaných v poľnohospodárstve, ale všetci, celých 100 %, sme spotrebiteľmi poľnohospodárskej výroby. Z pohľadu spotrebiteľa je dôležitá kvalita a cena. To platí nielen pri autách či televízoroch, ale aj keď ide o chlieb, zeleninu, mäso či mlieko. Spoločná poľnohospodárska politika však problematiku stavia úplne na hlavu, pretože vychádza z potrieb poľnohospodárov. Predložená správa tak v duchu doterajšieho prístupu EÚ venuje príliš veľa pozornosti dôsledkom a ignoruje príčiny. Jeden príklad za všetky: nízky záujem mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve a život na vidieku chce umelo zvyšovať stimulmi a dotáciami. Pritom fungujúci trh a konkurenčné prostredie by tento problém vyriešili prirodzene. Možno jediným aspoň čiastočným pozitívom správy je požiadavka spravodlivosti, ktorá je dôležitá najmä pre Slovensko a nové členské štáty. Pokiaľ sa totiž EÚ rozhodne pokračovať aj po roku 2013 v doterajšej nákladnej a neefektívnej politike podpory poľnohospodárov, mali by platiť rovnaké pravidlá pre všetkých."@mt15
". Een goed landbouwbeleid is een beleid dat is gebaseerd op de behoeften van de consument en niet op de wensen van de producent. Slechts vijf procent van de EU-bevolking is werkzaam in de landbouw, en dat geldt ook voor Slowakije. Daarentegen is iedereen, zonder enige uitzondering, consument van landbouwproducten. Voor de consument staan kwaliteit en prijs gewoonlijk op de eerste plaats, niet alleen als het om een nieuwe auto of een nieuwe televisie gaat, maar ook als het om brood, groenten, vlees of melk gaat. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid daarentegen gaat uit van de behoeften van de landbouwer en zet de zaken daarmee volledig op de kop. En zo besteedt het verslag, in de geest van de aanpak tot nu toe van de EU, te veel aandacht aan de gevolgen en sluit het de ogen voor de oorzaken. Een voorbeeld ter illustratie: het verslag pleit voor stimulansen en subsidies om de gebrekkige belangstelling van jonge mensen voor het boerenbestaan te verhogen, ofschoon een goed werkende markt en correcte mededinging dit probleem op natuurlijke wijze zouden oplossen. Het enige misschien gedeeltelijk positieve element aan het verslag is de oproep tot rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is met name voor Slowakije en de nieuwe lidstaten van groot belang. Want als de EU besluit om ook na 2013 door te gaan met het huidige dure en inefficiënte landbouwbeleid, dan dient deze gebaseerd te zijn op het beginsel van gelijke monniken, gelijke kappen."@nl3
"Dobra polityka rolna to polityka opierająca się na tym, czego potrzebują konsumenci, a nie na tym, czego chcą producenci. Tylko 5 % mieszkańców UE, w tym Słowacji, pracuje w rolnictwie, ale wszyscy – 100 % z nas – jesteśmy konsumentami produktów rolnych. Konsumentów obchodzi jakość i cena. Dotyczy to nie tylko samochodów i telewizorów, ale także pieczywa, warzyw, mięsa i mleka. Jednak wspólna polityka rolna postawiła ten problem na głowie, ponieważ opiera się ona na tym, czego potrzebują rolnicy. W przedstawionym sprawozdaniu, które jest utrzymane w duchu dawnego podejścia UE, poświęcono zbyt wiele uwagi skutkom, pomijając przyczyny. Wystarczy jeden przykład: w sprawozdaniu wyrażono chęć zwiększenia, poprzez zachęty i dotacje, poziomu zainteresowania ze strony młodych ludzi pracą na roli i życiem na wsi. Jednak funkcjonujący rynek i konkurencyjne otoczenie mogą rozwiązać ten problem w sposób naturalny. Być może jedynym przynajmniej częściowo pozytywnym aspektem sprawozdania jest żądanie sprawiedliwości, która jest szczególnie ważna dla Słowacji i nowych państw członkowskich. Jeżeli UE zdecyduje się kontynuować – nawet po 2013 roku – dotychczasową kosztowną i nieskuteczną politykę wspierania rolników, powinna stosować jednakowe zasady wobec wszystkich."@pl16
"Uma boa política agrícola é aquela que se baseia nas necessidades do consumidor, e não nas pretensões do produtor. Apenas 5% dos habitantes da UE, Eslováquia incluída, trabalham na agricultura, mas todos nós – 100% – somos consumidores de produtos agrícolas. O que interessa ao consumidor é a qualidade e o preço. Isto não se aplica apenas aos carros e às televisões, mas também ao pão, aos vegetais, à carne e ao leite. No entanto, a política agrícola comum vira tudo do avesso ao basear-se naquilo que os agricultores necessitam. O relatório apresentado, no espírito da tradicional abordagem da UE, dá demasiada atenção aos efeitos e ignora as causas. Um exemplo é suficiente para justificar esta afirmação: o relatório pretende que, através da concessão de incentivos e de subsídios, se aumente o já elevado grau desinteresse dos jovens pelo trabalho e pela vida do campo. No entanto, um mercado funcional e um ambiente competitivo resolveriam naturalmente esse problema. Talvez o único aspecto positivo, pelo menos em parte, do relatório seja exigir justiça, o que é particularmente importante para a Eslováquia e para os novos Estados-Membros. Se a UE decidir continuar após 2013 com a sua antiga política de apoio aos agricultores onerosa e ineficaz, deverá aplicar as mesmas regras a todos os Estados-Membros."@pt17
"O bună politică agricolă este una care se bazează pe necesităţile consumatorului, nu pe ceea ce doreşte producătorul. Numai 5 % dintre locuitorii UE, inclusiv în Slovacia, sunt ocupaţi în agricultură, dar suntem cu toţii – 100 % dintre noi – consumatori de produse agricole. Pentru consumator contează calitatea şi preţul. Acest lucru nu este valabil doar pentru automobile şi televizoare, ci şi pentru pâine, legume, carne şi lapte. Cu toate acestea, politica agricolă comună inversează perspectiva, deoarece se bazează pe ceea ce au nevoie fermierii. Raportul depus, în spiritul fostei abordări a UE, acordă prea multă atenţie efectelor şi ignoră cauzele. Un singur exemplu este suficient: raportul doreşte, prin stimulente şi subvenţii, să sporească nivelul scăzut de interes arătat de tineri pentru munca în agricultură şi pentru viaţa la ţară. Totuşi, o piaţă funcţională şi un mediu competitiv ar rezolva această problemă în mod natural. Poate singurul aspect cel puţin parţial pozitiv din raport este solicitarea echităţii, care este foarte importantă pentru Slovacia şi noile state membre. Dacă UE decide să continue şi după 2013 fosta politică ineficientă şi costisitoare de sprijin pentru fermieri, ar trebui să aplice aceleaşi reguli pentru toţi."@ro18
". Dobra kmetijska politika je takšna, ki temelji na potrebah potrošnika in ne na željah potrošnika. Le 5 % prebivalcev EU, med njimi Slovaška, je zaposlenih v kmetijstvu, a vsi smo – 100-odstotno – potrošniki kmetijskih proizvodov. Potrošnika zanimata kakovost in cena. To ne velja le za avtomobile in televizije, ampak tudi za kruh, zelenjavo, meso in mleko. Vendar pa skupna kmetijska politika celotno vprašanje obrača popolnoma na glavo, ker temelji na potrebah kmetov. Predloženo poročilo v duhu nekdanjega pristopa EU posveča preveč pozornosti učinkom in zanemarja vzroke. En primer bo zadostoval: to poročilo želi s spodbudami in subvencijami dvigniti nizko raven interesa, ki ga kažejo mladi za kmetijstvo in življenje na podeželju. Vendar pa bi delujoč trg in konkurenčno okolje na naraven način rešila ta problem. Morda je edini vsaj delno pozitiven vidik tega poročila zahteva za pravičnost, ki je posebno pomembna za Slovaško in nove države članice. Če se bo EU odločila nadaljevati tudi po letu 2013 z nekdanjo drago in neučinkovito politiko podpore kmetom, bi morala uporabljati enaka pravila za vse."@sl20
"En bra jordbrukspolitik är en politik som bygger på vad konsumenten behöver, inte på vad producenten vill ha. Endast fem procent av invånarna i EU, Slovakien inberäknat, är anställda inom jordbruket, men vi är alla – samtliga 100 procent – konsumenter av jordbruksprodukter. Det viktiga för konsumenten är kvalitet och pris. Detta gäller inte bara bilar och TV-apparater, utan också bröd, grönsaker, kött och mjölk. Men den gemensamma jordbrukspolitiken vänder hela problemet upp och ned, för den bygger på vad bönderna behöver. Det framlagda betänkandet, helt i EU:s tidigare anda, lägger för mycket vikt på effekterna och struntar i orsakerna. Det räcker med ett exempel: betänkandet vill öka unga människors låga intresse för jordbruksarbete och livet på landet med hjälp av stimulansåtgärder och subventioner. Men en fungerande marknad med fri konkurrens skulle lösa problemet på ett naturligt sätt. Den kanske enda bra aspekten av betänkandet, åtminstone delvis, är kravet på rättvisa, vilket är extra viktigt för Slovakien och de nya medlemsstaterna. Om EU bestämmer sig för att fortsätta med sin tidigare dyrbara och ineffektiva politik med stöd till bönderna, även efter 2013, ska samma regler gälla för alla."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph