Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-454"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.23.4-454"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to congratulate Parliament for undertaking this debate. If you allow me, I would like to recognise the young boy behind seat No 582, because the future of North Korea is relevant to the future of our children. It is very sad to record that in the past seven years, since the adoption of the first resolution in the UN context condemning the deplorable human rights situation in North Korea, very little if any progress towards improvement has been made. The Commission fully shares the concerns about the need to address the very serious human rights situation in the country, as expressed in the joint motion for a resolution we are debating today. The EU has been working towards such an improvement in the international context ever since 2003, when it initiated in the Geneva Commission on Human Rights the first resolution condemning the situation in the Democratic People’s Republic of Korea, which as many have already mentioned is not very democratic. In addition, the EU continues to raise the issue of human rights in our bilateral political dialogue with North Korea. We are also raising it, as a number of speakers have pointed out, in our discussions with China, and specifically the issue of the forced return of North Korean citizens who entered China illegally. We will continue to do so. These people cannot simply be regarded as ‘economic migrants’. So many of the elements incorporated in the motion for a resolution are already part of the EU’s current human rights policy with regard to North Korea. We very much welcome the convergence of views among Members and between the Members of Parliament and the Commission. We fully agree on what needs to be done, including a point that has been made by many speakers that we need to maintain the existing programmes to assist the most vulnerable people in North Korea, who are facing tremendous hardship. We should not punish them for the sins of their leaders. We broadly agree on how to go about it but there are three specific points where the Commission holds somewhat different views – and I would like to explain what they are and why we have some differences. The first one is the proposal to include in the EU-South Korea Free Trade Agreement a clause to monitor North Korean workers active in the Kaesong Industrial Complex. The negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones. Both sides recognise that such zones could promote the goal of peace on the peninsula, but, before a zone can be recognised as such under the free trade agreement, it has to be proposed by one side and considered by a special committee of representatives of both sides. In the current political circumstances, it is unlikely that such a proposal is to be made in the short term, once the free trade agreement has entered into force. However, I would like to assure you that the Commission will pursue the ample opportunities to deal with this issue at a later stage. The second proposal contained in the motion for a resolution concerns the possible nomination of an EU special envoy to North Korea, and a number of speakers supported this proposal today. The EU is committed to stepping up its contribution to international coordination and the High Representative/Vice President is very seriously interested in pursuing that. She is, however, now considering all options to do it in the context of two things. One is the review of the mandate of all EU Special Representatives, and the second is the establishment of the External Action Service. It would be in this context that the High Representative/Vice President would pursue increased participation by the EU in international coordination. The third point is a proposal to press for the establishment of a Commission of Inquiry at the UN. The European Commission deeply appreciates the rationale of this proposal in the motion for a resolution. At the same time, we believe it would be prudent at this stage to put all our efforts into supporting the mandate of the new, recently appointed UN Special Rapporteur for Human Rights in North Korea, Mr Marzuki Darusman, who has been empowered by the UN Human Rights Council to pursue the matter of human rights in North Korea. With this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job. From the Commission’s position, we see this today as the better course in front of us."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych Evropskému parlamentu poblahopřála k tomu, že se pustil do této rozpravy. Pokud dovolíte, ráda bych rozpoznala mladého chlapce za sedadlem č. 582, protože budoucnost Severní Koreje se týká budoucnosti našich dětí. Je velmi smutné zaznamenat, že v posledních sedmi letech, tedy od přijetí první rezoluce v kontextu OSN odsuzující žalostné postavení lidských práv v Severní Koreji, byl ke zlepšení situace učiněn jen velmi malý, pokud vůbec nějaký krok. Komise plně sdílí zájem na potřebě zaměřit se na velmi závažné postavení lidských práv v této zemi, jak je vyjádřeno ve společném návrhu usnesení, který zde dnes projednáváme. EU pracuje na zlepšení situace v mezinárodním kontextu již od roku 2003, kdy v Ženevském výboru pro lidská práva iniciovala první usnesení odsuzující situaci v Korejské lidově demokratické republice, která, jak již mnozí zmínili, příliš demokratická není. Dále EU v našem bilaterálním politickém dialogu se Severní Koreou pokračuje ve vyzdvihávání problematiky lidských práv. Jak již několik řečníků poukázalo, vyzdvihujeme tuto problematiku i při našich jednáních s Čínou, zejména pak problematiku nuceného návratu severokorejských občanů, kteří do Číny vstoupili ilegálně. Budeme v tom pokračovat. Tito lidé si jednoduše nezaslouží, aby se na ně pohlíželo jako na „ekonomické migranty“. Mnoho prvků začleněných v tomto návrhu usnesení je tak již součástí politiky lidských práv EU ohledně Severní Koreje. Velice vítáme sblížení názorů členů Evropského parlamentu a Komise. Plně souhlasíme s tím, co je třeba udělat, včetně bodu, na který poukázal nejeden řečník, totiž že potřebujeme zachovat existenci stávajících programů, abychom v Severní Koreji pomohli většině ohrožených lidí čelících strašlivému utrpení. Neměli bychom je trestat za hříchy jejich vůdců. Všeobecně se shodneme na tom, jak to provést, avšak jsou zde tři body, na které má Komise poněkud odlišný pohled – a ráda bych vysvětlila, které to jsou a proč se v pohledech na tyto body lišíme. Prvním je návrh zahrnout do smlouvy o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou doložku o monitorování severokorejských pracovníků pracujících v průmyslovém komplexu Kaesong. Sjednaný text této smlouvy o volném obchodu uvádí možnost navržení vnějších výrobních zón. Obě strany uznávají, že tyto zóny by mohly posílit mír na poloostrově, avšak před tím, než by takové zóny mohly být smlouvou o volném obchodu uznány, musí být jednou ze stran navrženy a následně uváženy zvláštním výborem představitelů obou stran. Za současných politických poměrů je však nepravděpodobné, že bude návrh učiněn, jakmile smlouva o volném obchodu vstoupí v účinnost. Přesto bych vás ráda ujistila, že Komise se bude těmito rozsáhlými příležitostmi k projednání této problematiky zabývat v pozdější fázi. Druhý návrh obsažený v návrhu usnesení se zabývá možností nominace zvláštního zmocněnce EU pro Severní Koreu, a mnoho řečníků dnes tento návrh podpořilo. EU je zavázána posilovat své přispění k mezinárodní koordinaci a Vysoká představitelka/místopředsedkyně se o toto velmi zajímá. Nyní však zvažuje všechny možnosti v kontextu dvou hlavních variant. První je revize mandátu všech zvláštních představitelů EU a druhou je založení Služby pro vnější činnost. V tomto kontextu by Vysoká představitelka/místopředsedkyně usilovala o vzrůstající účast EU na mezinárodní koordinaci. Třetím bodem je návrh usilovat o založení vyšetřovací komise OSN. Evropská komise si odůvodnění tohoto návrhu v návrhu usnesení hluboce cení. Zároveň se domníváme, že v této fázi by bylo rozumné vynaložit veškeré naše úsilí na podporu mandátu nového, nedávno jmenovaného zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Severní Koreji, pana Marzukiho Darusmana, který byl Radou pro lidská práva OSN zmocněn k tomu, aby se věnoval záležitosti lidských práv v Severní Koreji. S tímto na mysli potřebujeme zajistit, aby se mu pro výkon jeho práce dostalo veškeré podpory. Z pozice Komise dnes tuto cestu vnímáme jako lepší."@cs1
"Fru formand! Jeg vil lykønske Parlamentet med denne forhandling. Om forlov vil jeg hilse på den lille dreng bag plads 582, fordi Nordkoreas fremtid er relevant for vores børns fremtid. Det er meget trist, at der i de sidste syv år siden vedtagelsen af den første resolution i FN, som fordømte den frygtelige menneskerettighedssituation i Nordkorea, kun er sket meget begrænset fremskridt hen imod forbedring – hvis noget fremskridt overhovedet. Kommissionen er helt enig i behovet for at tage fat om den meget alvorlige menneskerettighedssituation i landet, som det også udtrykkes i det fælles beslutningsforslag, vi drøfter i dag. EU har arbejdet hen imod en sådan forbedring i internationale sammenhænge siden 2003, da den i FN's Menneskerettighedskommission tog initiativ til den første resolution om fordømmelse af situationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der – som mange allerede har nævnt – ikke er særlig demokratisk. EU rejser desuden løbende spørgsmålet om menneskerettigheder i vores bilaterale politiske dialog med Nordkorea. Vi rejser det også, som flere talere har påpeget, i vores drøftelser med Kina, og navnlig problemet med tvangshjemsendelse af nordkoreanske borgere, der er kommet ulovligt til Kina. Det vil vi fortsætte med at gøre. Disse mennesker kan ikke blot betragtes som "økonomiske indvandrere". Mange af elementerne i beslutningsforslaget er dermed allerede en del af EU's nuværende menneskerettighedspolitik i forhold til Nordkorea. Vi glæder os meget over enigheden blandt medlemmerne og mellem Parlamentets medlemmer og Kommissionen. Vi er helt enige om, hvad der skal gøres, herunder et punkt, som mange talere har nævnt, nemlig at vi skal fastholde de eksisterende programmer for at hjælpe de mest udsatte mennesker i Nordkorea, som er ramt af ufattelige lidelser. Vi må ikke straffe dem for deres lederes synder. Vi er generelt enige om, hvordan vi skal håndtere det, men der er tre specifikke punkter, hvor Kommissionen har lidt andre synspunkter, og jeg vil gerne forklare, hvad de er, og hvorfor vi er uenige. Det første punkt er forslaget om at medtage en bestemmelse om at overvåge nordkoreanske arbejdstagere, som er aktive i Kaesong Industrial Complex, i frihandelsaftalen mellem EU og Nordkorea. Den forhandlede tekst til denne frihandelsaftale omhandler muligheden for at udpege zoner med passiv forædling. Begge sider anerkender, at sådanne zoner kan fremme målet om fred på Den Koreanske Halvø, og inden en zone kan anerkendes under frihandelsaftalen, skal den foreslås af en af siderne og vurderes af et særligt udvalg af repræsentanter fra begge sider. Under de nuværende politiske omstændigheder er det usandsynligt, at et sådant forslag vil blive forelagt på kort sigt, når frihandelsaftalen er trådt i kraft. Jeg vil dog forsikre Dem om, at Kommissionen vil benytte enhver lejlighed til at håndtere dette spørgsmål i en senere fase. Det andet punkt i beslutningsforslaget vedrører den mulige udnævnelse af en særlig EU-repræsentant for Nordkorea, og en række talere støttede dette forslag i dag. EU ønsker at intensivere sit bidrag til den internationale koordinering og næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant lægger stor vægt på at gøre det. Hun overvejer dog i øjeblikket alle muligheder for at gøre det inden for rammerne af to ting. Den ene er gennemgangen af mandatet for alle særlige EU-repræsentanter, og den anden er oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Det vil blive inden for disse rammer, at den højtstående repræsentant vil arbejde for at styrke EU's deltagelse i den internationale koordination. Det tredje punkt er forslaget om at støtte nedsættelsen af en FN-undersøgelseskommission. Kommissionen sætter stor pris på begrundelsen for dette forslag i beslutningsforslaget. Samtidig mener vi dog, at det i denne fase ville være klogest, hvis vi koncentrerer hele vores indsats om at støtte mandatet for FN's nyudnævnte særlige rapportør for menneskerettigheder i Nordkorea, hr. Marzuki Darusman, som har fået beføjelser af FN's Menneskerettighedsråd til at forfølge spørgsmålet om menneskerettigheder i Nordkorea. Med det i baghovedet skal vi sikre, at han modtager enhver støtte til at løse sin opgave. Set med Kommissionens øjne er dette den bedste kurs for os."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte dem Parlament zu der Durchführung dieser Aussprache gratulieren. Wenn Sie es mir gestatten, möchte ich den kleinen Jungen auf Sitz Nr. 582 begrüßen, da die Zukunft Nordkoreas für die Zukunft unserer Kinder von Bedeutung ist. Es ist sehr traurig zu verzeichnen, dass es in den vergangen sieben Jahren, seit der Annahme der ersten Entschließung im Rahmen der Verurteilung der beklagenswerten Menschenrechtslage in Nordkorea durch die UN, sehr wenig Fortschritt hin zu einer Verbesserung gegeben hat, wenn überhaupt. Die Kommission teilt völlig die Sorgen über die Notwendigkeit einer Befassung mit der sehr gravierenden Menschenrechtslage in diesem Land, wie es in dem gemeinsamen Entschließungsantrag, über den wir heute debattieren, zum Ausdruck kommt. Die EU arbeitet auf so eine Verbesserung im internationalen Kontext seit dem Jahr 2003 hin, als sie bei der Genfer Menschenrechtskommission die erste Entschließung initiiert hat, in der die Situation in der Demokratischen Volksrepublik Korea verurteilt wird, die, wie viele schon angemerkt haben, nicht demokratisch ist. Zusätzlich spricht die EU weiterhin das Thema der Menschenrechte bei unserem bilateralen Dialog mit Nordkorea an. Wir sprechen es zudem, wie eine Reihe von Rednern hervorgehoben haben, bei unseren Diskussionen mit China an und dabei insbesondere das Thema der Zwangsrückführungen nordkoreanischer Bürgerinnen und Bürger, die illegal nach China gereist sind. Dies werden wir auch weiterhin tun. Diese Menschen können nicht einfach als „Wirtschaftsmigranten“ angesehen werden. Somit sind also viele Teile des Entschließungsantrages bereits Teil der derzeitigen Menschenrechtspolitik der EU im Hinblick auf Nordkorea. Wir begrüßen die Unterschiedlichkeit der Meinungen unter den Abgeordneten sowie zwischen den Abgeordneten des Parlaments und den Mitgliedern der Kommission sehr. Wir stimmen vollkommen darin überein, was getan werden muss, wozu auch der Punkt gehört, den viele Redner angesprochen haben, nämlich dass wir die bestehenden Programme beibehalten müssen, um den gefährdetsten Menschen in Nordkorea, die fürchterlichem Elend ausgesetzt sind, zu helfen. Wir sollten sie nicht für die Sünden ihrer Führer bestrafen. Wir stimmen in weiten Teilen darin überein, wie man das in Angriff nehmen muss. Es gibt jedoch drei spezifische Punkte, bei denen die Kommission eine etwas andere Ansicht vertritt – und ich möchte erklären, welche das sind und warum es dort Differenzen gibt. Der erste ist der Vorschlag, einen Paragraphen in das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea aufzunehmen, um die Arbeiter im Industriekomplex Kaesong aktiv zu überwachen. Der für dieses Freihandelsabkommen ausgehandelte Text bietet die Möglichkeit der Ausweisung von Sonderwirtschaftszonen. Beide Seiten erkennen an, dass derartige Zonen das Ziel des Friedens auf der Halbinsel fördern könnten, aber bevor eine Zone als solche unter dem Freihandelsabkommen anerkannt werden kann, muss sie von einer der beiden Seiten vorgeschlagen werden und von einem Sonderausschuss der Vertreter beider Seiten geprüft werden. Unter den gegenwärtigen politischen Umständen ist es unwahrscheinlich, dass ein solcher Vorschlag kurzfristig gemacht wird, sobald das Freihandelsabkommen in Kraft getreten ist. Ich möchte Ihnen jedoch versichern, dass die Kommission die umfassenden Gelegenheiten verfolgen wird, um sich mit diesem Thema zu einem späteren Zeitpunkt zu befassen. Der zweite in dem Entschließungsantrag enthaltene Vorschlag betrifft die mögliche Ernennung eines EU-Sondergesandten für Nordkorea und eine Reihe von Rednern haben diesen Vorschlag heute unterstützt. Die EU ist verpflichtet, ihren Beitrag zu der internationalen Koordinierung zu steigern und die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin ist sehr ernsthaft an der Weiterführung dessen interessiert. Im Augenblick prüft sie jedoch alle Optionen, um dies vor dem Hintergrund zweier Dinge zu tun. Das eine ist die Überprüfung des Mandats aller EU-Sonderbeauftragten und das zweite ist die Einrichtungen eines Auswärtigen Dienstes. In diesem Rahmen würde die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin die stärkere Teilnahme der EU an der internationalen Koordinierung verfolgen. Der dritte Punkt ist ein Vorschlag, auf die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses bei der UN hinzuwirken. Die Europäische Kommission würdigt das Grundprinzip dieses Vorschlags in dem Entschließungsantrag zutiefst. Gleichzeitig sind wir der Überzeugung, dass es zu diesem Zeitpunkt klug wäre, all unsere Anstrengungen in die Unterstützung des Mandats des neuen, vor kurzem ernannten UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte in Nordkorea, Herrn Marzuki Darusman, zu stecken, der vom UN-Menschenrechtsrat bevollmächtigt worden ist, die Angelegenheit der Menschenrechte in Nordkorea zu verfolgen. Vor diesem Hintergrund müssen wir sicherstellen, dass er jegliche Unterstützung hat, um seine Arbeit zu machen. Vom Standpunkt der Kommission aus betrachten wir dies heute als die bessere Verfahrensweise."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τη διεξαγωγή της παρούσας συζήτησης. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ στο νεαρό αγόρι πίσω από το έδρανο αριθ. 582, διότι το μέλλον της Βόρειας Κορέας σχετίζεται με το μέλλον των παιδιών μας. Είναι πολύ θλιβερό να καταγράφεται ότι τα τελευταία επτά χρόνια, μετά την έγκριση του πρώτου ψηφίσματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ που καταδίκαζε την αξιοθρήνητη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί, εάν έχει σημειωθεί, προς τη βελτίωση. Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της πολύ σοβαρής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, όπως εκφράσθηκε στην κοινή πρόταση ψηφίσματος που συζητούμε σήμερα. Η ΕΕ εργάζεται προς τη βελτίωση αυτή σε διεθνές πλαίσιο από το 2003, όταν κατέθεσε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενεύης το πρώτο ψήφισμα, στο οποίο καταδίκαζε την κατάσταση στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, η οποία, όπως πολλοί έχουν ήδη αναφέρει, δεν είναι και τόσο δημοκρατική. Επιπλέον, η ΕΕ εξακολουθεί να θέτει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον διμερή μας πολιτικό διάλογο με τη Βόρεια Κορέα. Το θέτουμε επίσης, όπως επισήμαναν πολλοί ομιλητές, στις συζητήσεις μας με την Κίνα, ιδίως δε το ζήτημα του βίαιου επαναπατρισμού των βορειοκορεατών πολιτών που εισέρχονται παρανόμως στην Κίνα. Θα το συνεχίσουμε και στο μέλλον αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να θεωρούνται απλώς «οικονομικοί μετανάστες». Πάρα πολλά από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην πρόταση ψηφίσματος αποτελούν ήδη τμήμα της ισχύουσας πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με τη Βόρεια Κορέα. Επικροτούμε θερμά τη σύγκλιση απόψεων μεταξύ των βουλευτών, καθώς και μεταξύ των βουλευτών και της Επιτροπής. Συμφωνούμε απολύτως για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, μεταξύ άλλων, και επί ενός ζητήματος που τέθηκε από πολλούς ομιλητές, ότι δηλαδή πρέπει να διατηρήσουμε τα υφιστάμενα προγράμματα ώστε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες της Βόρειας Κορέας που αντιμετωπίζουν τρομακτικές δυσκολίες. Δεν πρέπει να τους τιμωρήσουμε για τις αμαρτίες των ηγετών τους. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό ως προς τον τρόπο χειρισμού, αλλά υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημεία για τα οποία η Επιτροπή εκφράζει ελαφρώς διαφορετικές απόψεις – και θα ήθελα να εξηγήσω ποια είναι αυτά και γιατί έχουμε κάποιες διαφορές. Το πρώτο είναι η πρόταση να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας ρήτρα παρακολούθησης των βορειοκορεατών εργαζομένων στο βιομηχανικό συγκρότημα «Kaesong». Το υπό διαπραγμάτευση κείμενο της εν λόγω συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού ζωνών διαχείρισης εξαγωγών. Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι τέτοιου είδους ζώνες μπορούν να προωθήσουν τον στόχο της ειρήνης στη χερσόνησο, όμως, πριν από τον καθορισμό οιασδήποτε τέτοιας ζώνης, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, πρέπει να προηγηθεί πρόταση από τη μία πλευρά και να εξετασθεί από ειδική επιτροπή εκπροσώπων αμφότερων των πλευρών. Υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες, είναι απίθανο να υποβληθεί τέτοια πρόταση βραχυπρόθεσμα, από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Θα ήθελα, ωστόσο, να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία, ώστε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο. Η δεύτερη πρόταση που περιέχεται στην πρόταση ψηφίσματος αφορά τον ενδεχόμενο διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στη Βόρεια Κορέα, πρόταση την οποία στήριξαν αρκετοί ομιλητές σήμερα. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τη συμβολή της στον διεθνή συντονισμό, κάτι που η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά να επιδιώξει. Ωστόσο, εξετάζει επί του παρόντος όλες τις εναλλακτικές επιλογές στο πλαίσιο δύο παραγόντων. Ο πρώτος είναι η επανεξέταση της εντολής όλων των ειδικών εκπροσώπων της ΕΕ και ο δεύτερος είναι η σύσταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξει η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής την αυξημένη συμμετοχή της ΕΕ στον διεθνή συντονισμό. Το τρίτο ζήτημα αφορά την πρόταση περί της άσκησης πιέσεων για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά βαθιά το σκεπτικό της πρότασης αυτής στην πρόταση ψηφίσματος. Παράλληλα, θεωρούμε ότι θα ήταν φρόνιμο στο στάδιο αυτό να συγκεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες ώστε να στηρίξουμε την εντολή του νέου, προσφάτως διορισμένου ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα, κ. Marzuki Darusman, που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να προωθήσει την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λάβει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου του. Από τη θέση της Επιτροπής, θεωρούμε ότι αυτή είναι σήμερα η καλύτερη πορεία που μπορούμε να ακολουθήσουμε."@el10
"Señora Presidenta, quisiera felicitar al Parlamento por celebrar este debate. Si me lo permiten, me gustaría hacer un reconocimiento al joven que se sienta en el escaño nº 582, porque el futuro de Corea del Norte es importante para el futuro de nuestros hijos. Es muy triste hacer constar que en los últimos siete años, desde la aprobación de la primera resolución en el contexto de las Naciones Unidas que condenaba la lamentable situación de los derechos humanos en Corea del Norte, se ha conseguido avanzar muy poco, si es que algo se ha avanzado. La Comisión comparte totalmente las preocupaciones sobre la necesidad de abordar la gravísima situación de los derechos humanos en el país, como se ha expresado en la propuesta de resolución que estamos debatiendo hoy. La UE ha estado trabajando para lograr dicho avance en el contexto internacional desde 2003, cuando puso en marcha en la Convención de Ginebra sobre los derechos humanos la primera resolución que condenaba la situación que existía en la República Popular Democrática de Corea, que como muchos han mencionado ya no es muy democrática. Asimismo, la UE sigue planteando la cuestión de los derechos humanos en nuestro diálogo político bilateral con Corea del Norte. También lo estamos planteando, como han comentado varios diputados, en nuestras conversaciones con China, en especial el tema del retorno forzado de ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que han entrado en China de forma ilegal. Seguiremos haciéndolo. Estas personas no pueden ser simplemente consideradas como «emigrantes económicos». Muchos de los elementos incorporados a la propuesta de resolución ya forman parte de la política en materia de derechos humanos actual de la UE con respecto a Corea del Norte. Agradecemos mucho la convergencia de opiniones de los Estados miembros y de los diputados al Parlamento y a la Comisión. Estamos totalmente de acuerdo en lo que hay que hacer, incluido el punto que han planteado varios diputados de que hemos de mantener los programas existentes para ayudar a las personas más vulnerables de Corea del Norte, quienes están pasando tremendos apuros. No deberíamos castigarles por los pecados que cometen sus dirigentes. En general, estamos de acuerdo en la forma de abordarlo, pero hay tres puntos concretos en los que la Comisión tiene una visión un tanto diferente —y quisiera explicar cuáles son y por qué diferimos de ustedes—. El primer punto es la propuesta de incluir en el Acuerdo de libre comercio UE - República de Corea una cláusula para supervisar a los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que trabajan en el complejo industrial Kaesong. El texto negociado para este acuerdo de libre comercio da la posibilidad de designar zonas de transformación exteriores. Ambas partes reconocen que dichas zonas podrían fomentar el objetivo de la paz en la península pero, antes de que una zona pueda ser reconocida como tal bajo el acuerdo de libre comercio, tiene que ser propuesto por una de las partes y estudiado por un comité especial de representantes de ambas partes. En las circunstancias políticas actuales, es poco probable que dicha propuesta se haga a corto plazo, una vez que haya entrado en vigor el acuerdo de libre comercio. No obstante, les aseguro que la Comisión buscará las oportunidades suficientes para ocuparse de este asunto más adelante. La segunda propuesta incluida en la propuesta de resolución tiene que ver con la posible designación de un enviado especial de la UE a Corea del Norte, y una serie de diputados han apoyado hoy esta propuesta. La UE está comprometida a redoblar su contribución a la coordinación internacional y la Alta Representante y Vicepresidenta está muy interesada en luchar por ello. Ella, no obstante, ahora está considerando todas las opciones para hacerlo en el contexto de dos cosas. Una es la revisión del mandato de todos los representantes especiales de la UE, y la otra es el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. Sería en este contexto en el que la Alta Representante y Vicepresidenta trataría de aumentar la participación de la UE en la coordinación internacional. El tercer punto es una propuesta para insistir en el establecimiento de una Comisión de investigación de las Naciones Unidas. La Comisión Europea valora mucho el fundamento de esta proposición en la propuesta de resolución. Al mismo tiempo, creemos que sería prudente a estas alturas centrar todos los esfuerzos en apoyar el mandato del recién nombrado Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte, el señor Marzuki Darusman, que ha sido autorizado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a seguir la cuestión de los derechos humanos en Corea del Norte. Teniendo esto en cuenta, debemos asegurar que tenga todo el apoyo para hacer su trabajo. Desde la posición de la Comisión, creemos que esta es la mejor opción que tenemos actualmente."@es21
"Austatud juhataja! Ma tänan Euroopa Parlamenti selle arutelu algatamise eest. Kui lubate, tahaksin juhtida tähelepanu väikesele poisile 582. koha juures, sest Põhja-Korea tulevik on oluline meie laste tuleviku pärast. Väga kurb on tõdeda, et viimase seitsme aasta jooksul, pärast seda, kui võeti vastu ÜRO esimene resolutsioon, milles mõisteti hukka taunitav inimõiguste olukord Põhja-Koreas, ei ole tehtud peaaegu ühtki edusammu selle olukorra parandamiseks. Komisjon jagab täielikult seisukohta, et sellele väga tõsisele inimõiguste olukorrale Põhja-Koreas tuleb reageerida, nagu öeldakse ka täna arutatavas resolutsiooni ühisettepanekus. Euroopa Liit on olukorra paranemise nimel rahvusvahelisel tasandil tegutsenud alates 2003. aastast, mil ta algatas ÜRO inimõiguste komisjoni kohtumisel Genfis esimese resolutsiooni, milles tauniti inimõiguste olukorda Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis, mis, nagu paljud on juba maininud, ei ole kuigi demokraatlik riik. Lisaks tõstatab Euroopa Liit jätkuvalt inimõiguste küsimuse Põhja-Koreaga peetava poliitilise dialoogi raames. Nagu mitmed sõnavõtjad osutasid, käsitleme seda küsimust ka oma aruteludes Hiinaga, eriti Hiinasse ebaseaduslikult sisenenud Põhja-Korea kodanike sunniviisilise tagasisaatmise küsimust. Me teeme seda ka edaspidi. Neid inimesi ei saa pidada lihtsalt majanduslikel põhjustel sisserändajateks. Väga mitmed resolutsiooni ettepaneku punktid sisalduvad juba Euroopa Liidu praeguses inimõiguste poliitikas Põhja-Korea suhtes. Meil on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni arusaamad on sarnased. Me oleme täiesti ühel meelel selles, mida on vaja teha, ja nõustume paljude sõnavõtjate väljendatud seisukohaga, et me peame säilitama olemasolevad programmid, abistamaks Põhja-Korea kõige kaitsetumaid inimesi, kes peavad taluma tohutuid kannatusi. Me ei tohiks neid nende juhtide pattude eest karistada. Me oleme üldjoontes ühel meelel selles, kuidas edasi tegutseda, kuid on kolm konkreetset küsimust, milles komisjoni seisukoht on mõnevõrra erinev. Ma selgitaksin, mis need küsimused on ja miks meie seisukohad veidi lahku lähevad. Esimene neist on ettepanek lisada Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelisse vabakaubanduslepingusse punkt Põhja-Korea Kaesongi tööstuskompleksis töötavate tööliste õiguste seire kohta. Selle vabakaubanduslepingu kokkulepitud tekst näeb ette välistöötlemise tsoonide määramise võimaluse. Lepinguosalised möönavad, et sellised tsoonid võiksid edendada rahu Korea poolsaarel, kuid enne seda, kui mingit tsooni saab vabakaubanduslepingu alusel tunnustada välistöötlemise tsoonina, peab üks lepinguosaline tegema vastava ettepaneku, mille kummagi lepinguosalise esindajatest koosnev erikomisjon läbi vaatab. Praeguses poliitilises olukorras on ebatõenäoline, et selline ettepanek peatselt pärast vabakaubanduslepingu jõustumist tehakse. Ma tahaksin teile siiski kinnitada, et komisjon kavatseb kasutada mitmesuguseid võimalusi selle küsimuse lahendamiseks hiljem. Teine ettepanek, mis resolutsiooni ettepanekus sisaldub, puudutab Euroopa Liidu Põhja-Korea eriesindaja võimalikku ametissenimetamist. Mitmed tänased sõnavõtjad toetasid seda ettepanekut. Euroopa Liit tahab suurendada oma panust rahvusvahelisse kooskõlastamisse ja kõrge esindaja / asepresident on sellest väga huvitatud. Ta kaalub praegu kõiki võimalusi, arvestades kaht asjaolu. Üks neist on kõigi Euroopa Liidu eriesindajate mandaadi läbivaatamine ja teine on välisteenistuse loomine. Kõrge esindaja / asepresident püüab saavutada Euroopa Liidu suurema osaluse rahvusvahelises kooskõlastamises just seda konteksti arvestades. Kolmas küsimus on ettepanek nõuda ÜRO uurimiskomisjoni moodustamist. Komisjon mõistab täielikult, miks see ettepanek resolutsiooni ettepanekusse lisati. Samas oleks meie arvates praeguses etapis mõistlik suunata kõik jõupingutused sellele, et toetada uut, hiljuti ametisse nimetatud Põhja-Korea inimõiguste ÜRO eriraportööri Marzuki Darusmani, keda ÜRO Inimõiguste Nõukogu on volitanud Põhja-Korea inimõiguste olukorra küsimusega tegelema. Me peame pakkuma talle kogu tema tööks vajalikku toetust. Komisjoni seisukoht on, et see on praegu edasiliikumiseks parem tee."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamenttia tämän keskustelun järjestämisestä. Jos sallitte, haluan kiinnittää huomiota nuoreen poikaan paikan nro 582 takana, koska Pohjois-Korean tulevaisuudella on merkitystä lastemme tulevaisuudelle. On erittäin surullista huomata, että menneiden seitsemän vuoden aikana, jotka ovat kuluneet siitä, kun YK:ssa annettiin ensimmäinen päätöslauselma Pohjois-Korean surkuteltavan ihmisoikeustilanteen tuomitsemiseksi, edistystä tai parannusta on tapahtunut vain hyvin vähän, jos lainkaan. Komissio yhtyy täysin käsiteltävänä olevassa päätöslauselmaesityksessä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan maan erittäin vakavaan ihmisoikeustilanteeseen on välttämätöntä puuttua. EU on pyrkinyt toiminnallaan myötävaikuttamaan parannusten aikaansaamiseen kansainvälisessä yhteydessä vuodesta 2003, jolloin se teki ihmisoikeuskomission kokouksessa Genevessä aloitteen ensimmäisestä päätöslauselmasta. Siinä tuomittiin Korean demokraattisen kansantasavallan tilanne. Kuten monet ovat jo todenneetkin, maa ei ole nimestään huolimatta erityisen demokraattinen. Lisäksi EU ottaa edelleen ihmisoikeuskysymykset esiin Pohjois-Korean kanssa käytävässä kahdenvälisessä vuoropuhelussa. Kuten monet puhujat ovat jo huomauttaneet, otamme asian esiin myös Kiinan kanssa käytävissä keskusteluissa, erityisesti kysymyksen Kiinaan laittomasti saapuneiden Pohjois-Korean kansalaisten pakkopalautuksista. Aiomme jatkaa samalla tavalla. Näitä ihmisiä ei voida pitää pelkästään "taloudellisista syistä maahan muuttavina". Monet päätöslauselmaesitykseen sisältyvät osatekijät ovat jo osa EU:n nykyistä ihmisoikeuspolitiikkaa Pohjois-Korean suhteen. Olemme erittäin tyytyväisiä parlamentin jäsenten näkemysten yhtenevyyteen sekä parlamentin sisällä että parlamentin ja komission välillä. Olemme täysin samaa mieltä siitä, mitä on tehtävä. Yhdymme myös monien puhujien esiin tuomaan näkemykseen, jonka mukaan nykyisiä ohjelmia on jatkettava, jotta voidaan auttaa Pohjois-Korean heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heillä on valtavia vaikeuksia, eikä heitä pidä rangaista johtajiensa synneistä. Olemme laajasti yhtä mieltä etenemistavasta, mutta kolmesta erityiskohdasta komissio on jonkin verran eri mieltä, ja haluan selittää, mitä ne ovat ja mistä mielipide-erot johtuvat. Ensimmäinen on ehdotus sisällyttää EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimukseen lauseke, jonka mukaan on seurattava Kaesongin teollisuusalueella toimivia pohjoiskorealaisia työntekijöitä. Vapaakauppasopimukseen neuvoteltu teksti mahdollistaa ulkoisten jalostusalueiden nimeämisen. Kumpikin puoli tunnustaa, että tällaiset alueet voivat edistää rauhan tavoitetta niemimaalla. Ennen kuin alue voidaan tunnustaa ulkoiseksi jalostusalueeksi vapaakauppasopimuksen mukaan, toisen puolen on kuitenkin ehdotettava sitä ja kummankin puolen edustajien muodostaman erityiskomitean on käsiteltävä ehdotus. Nykyisissä poliittisissa olosuhteissa on epätodennäköistä, että tällainen ehdotus tehtäisiin lähitulevaisuudessa sen jälkeen, kun vapaakauppasopimus on tullut voimaan. Haluan kuitenkin vakuuttaa teille, että komissio käyttää kaikki mahdollisuudet käsitellä asiaa myöhemmässä vaiheessa. Toinen päätöslauselmaesitykseen sisältyvä ehdotus koskee EU:n erityisedustajan mahdollista nimittämistä Pohjois-Koreaan. Lukuisat puhujat ovat tänään tukeneet ehdotusta. EU on sitoutunut tehostamaan panostaan kansainvälisessä koordinoinnissa, ja korkea edustaja / varapuheenjohtaja on erittäin vakavasti kiinnostunut jatkamaan tätä. Hän harkitsee kuitenkin parhaillaan kaikkia vaihtoehtoja tehdä se kahteen asiaan liittyen. Toinen on kaikkien EU:n erityisedustajien toimeksiannon tarkistaminen, ja toinen on Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen. Korkea edustaja / varapuheenjohtaja haluaa jatkaa EU:n osallistumisen lisäämistä kansainväliseen yhteistyöhön tässä yhteydessä. Kolmas kohta on ehdotus ajaa tutkintalautakunnan perustamista YK:hon. Euroopan komissio arvostaa syvästi tämän päätöslauselmaesitykseen sisältyvän ehdotuksen perusteita. Samalla katsomme, että tässä vaiheessa on järkevää kohdistaa kaikki ponnistelumme tukemaan uutta, äskettäin nimitettyä YK:n ihmisoikeuksien erityisedustajaa Pohjois-Koreassa, Marzuki Darusmania. YK:n ihmisoikeusneuvosto on valtuuttanut hänet käsittelemään Pohjois-Korean ihmisoikeusasioita. Tätä taustaa vasten meidän on varmistettava, että hänellä on tehtävänsä hoitamiseen kaikki mahdollinen tuki. Tämä on komission näkemyksen mukaan nykytilanteessa paras tapa edetä."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens à féliciter le Parlement d’avoir entrepris ce débat. Si vous me le permettez, je tiens à saluer le jeune homme assis au n° 582, car l’avenir de la Corée du Nord est important pour l’avenir de nos enfants Il est très triste de constater qu’au cours des sept dernières années, soit depuis l’adoption de la première résolution des Nations unies condamnant la situation déplorable des droits de l’homme en Corée du Nord, la situation s’est très peu améliorée, pour ne pas dire pas du tout. La Commission rejoint pleinement les préoccupations exprimées dans la proposition de résolution commune dont nous débattons aujourd’hui, quant à la nécessité de remédier aux très graves violations des droits de l’homme qui sont commises dans ce pays. L’Union européenne n’a cessé d’œuvrer dans le sens de cette amélioration, dans le contexte international, depuis 2003, année où elle a proposé, dans le cadre de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, la première résolution condamnant la situation en République populaire démocratique de Corée, pays qui, comme de nombreux intervenants l’ont déjà signalé, n’a rien de vraiment démocratique. De plus, l’Union européenne continue de soulever la question des droits de l’homme dans le cadre du dialogue politique bilatéral avec la Corée du Nord. Comme plusieurs intervenants l’ont fait remarquer, nous évoquons également cette question, et plus particulièrement la question du retour forcé des citoyens nord-coréens entrés illégalement en Chine, dans nos discussions avec ce pays. Et nous continuerons de le faire. Ces personnes ne peuvent pas être simplement considérées comme des «migrants économiques». Un grand nombre des éléments énoncés dans la proposition de résolution font donc déjà partie de la politique actuelle de l’Union européenne à l’égard de la Corée du Nord en matière de droits de l’homme. Nous nous réjouissons vivement de la convergence de vues qui existe entre les députés, d’une part, et entre les députés et la Commission, d’autre part. Nous sommes entièrement d’accord sur les mesures à prendre, y compris sur un point évoqué par de nombreux intervenants, à savoir: la nécessité de maintenir les programmes existants pour venir en aide aux Nord-Coréens les plus vulnérables, qui sont en situation de profonde détresse. Ils ne méritent pas d’être punis pour les péchés de leurs dirigeants. Globalement, nous sommes d’accord sur la marche à suivre, mais il y a trois points sur lesquels la position de la Commission diverge légèrement. Je tiens à expliquer la position de la Commission et les raisons de nos divergences. Le premier point concerne la proposition d’inscrire, dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée du Sud, une clause de suivi des travailleurs nord-coréens du complexe industriel de Kaesong. Le texte négocié de cet accord de libre-échange prévoit la possibilité de désigner des zones de perfectionnement passif. Les deux parties reconnaissent que ces zones pourraient favoriser la paix dans la péninsule coréenne, mais avant qu’une zone puisse être reconnue telle au titre de l’accord de libre-échange, elle doit être proposée par l’une des parties et être examinée par un comité spécial composé de représentants des deux parties. Vu la situation politique actuelle, il est peu probable qu’une telle proposition soit faite à brève échéance, quand l’accord de libre-échange sera entré en vigueur. Toutefois, je tiens à vous assurer que la Commission saisira toutes les occasions de traiter cette question qui se présenteront à un stade ultérieur. La deuxième proposition formulée dans la proposition de résolution concerne l’éventuelle nomination d’un représentant spécial de l’Union pour la Corée du Nord, proposition que plusieurs intervenants ont soutenue aujourd’hui. L’Union européenne s’est engagée à renforcer sa contribution à la coordination internationale, et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission y est profondément attachée. Elle étudie actuellement tous les moyens possibles d’y parvenir dans un double contexte: d’une part, le réexamen du mandat de tous les représentants spéciaux de l’Union et, d’autre part, la création du service européen pour l’action extérieure. C’est dans ce contexte que la haute représentante et vice-présidente devrait poursuivre l’objectif de l’accroissement de la participation de l’Union européenne à la coordination internationale. Le troisième point est une proposition de constitution d’une commission d’enquête des Nations unies. La Commission européenne approuve vivement les motifs de cette demande formulée dans la proposition de résolution. Nous estimons toutefois qu’il serait plus prudent, à ce stade, de concentrer tous nos efforts sur l’appui au mandat du nouveau rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Corée du Nord, M. Marzuki Darusman, qui a été chargé par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies de se pencher sur la question des droits de l’homme en Corée du Nord. Nous devons donc veiller à ce qu’il dispose de tout le soutien dont il a besoin pour accomplir sa mission. La Commission estime qu’il s’agit aujourd’hui de la meilleure ligne de conduite à adopter."@fr8
". – Elnök asszony, szeretnék gratulálni a Parlamentnek, hogy vállalkozott erre a vitára. Ha megengedik, szeretném kifejezni elismerésemet az 582. széken ülő fiatalembernek, mert Észak-Korea jövője fontos a gyermekeink számára. Nagyon sajnálatos, hogy az elmúlt hét évben, az első állásfoglalás elfogadása óta azzal összefüggésben, hogy az ENSZ elítéli a borzasztó emberi jogi helyzetet Észak-Koreában, nagyon kevés fejlődés történ ezen a téren, ha egyáltalán történt. A Bizottság teljes mértékben osztozik abban a véleményben, hogy foglalkozni kell az országban tapasztalható súlyos emberi jogi helyzettel, ahogy azt a közös állásfoglalási indítvány is kifejezi, amelyről a mai napon vitát folytatunk. Az EU már egészen 2003 óta foglalkozik a helyzet javításával nemzetközi összefüggésben, amikor az emberi jogokkal foglalkozó genfi ülésen javasolta az első olyan állásfoglalás elkészítését, amely elítéli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetet, amely ország – ahogy sokan említették már – nem igazán demokratikus. Emellett az EU továbbra is foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel Észak-Koreával folytatott kétoldalú politikai párbeszéde során. Szintén foglalkozunk az üggyel, ahogy számos felszólaló rámutatott, a Kínával folytatott megbeszéléseink során, és különösen a Kínába illegálisan belépő észak-koreai állampolgárok visszatoloncolásával. Továbbra is ezt fogjuk tenni. Ezekre az emberekre nem lehet egyszerűen „gazdasági bevándorlókként” tekinteni. Az állásfoglalási indítványban szereplő sok elképzelés tehát már része az EU jelenlegi, Észak-Koreával kapcsolatos emberi jogi politikájának. Nagyon örülünk annak, hogy az álláspontok közelednek a képviselők között, valamint a parlamenti képviselők és a Bizottság között. Teljesen egyetértünk azzal, hogy mit kellene tenni, beleértve egy olyan pontot, amelyet sok felszólaló említett, hogy fenn kell tartanunk a már meglévő programokat az Észak-Koreában élő legkiszolgáltatottabb emberek támogatása érdekében, akiknek komoly nehézségekkel kell megküzdeniük. Nem szabad őket büntetnünk vezetőik bűnei miatt. Általánosságban egyetértünk abban, hogy mit kell tennünk, van azonban három speciális kérdés, amelyben a Bizottságnak némileg eltérő a véleménye – szeretném ezeket ismertetni, és elmagyarázni, miért vannak eltérések. Az első azzal a javaslattal kapcsolatos, hogy illesszünk be egy záradékot az EU és Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodásba a Keszongi Ipari Komplexumban dolgozó észak-koreai munkások figyelemmel kísérésére vonatkozóan. Ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak az egyeztetett szövege lehetővé teszi passzív feldolgozó övezetek kijelölését. Mindkét fél elismeri, hogy az ilyen övezetek elősegíthetik a béke kialakulását a félszigeten, de mielőtt egy övezetet ilyennek ismernek el a szabadkereskedelmi megállapodás értelmében, azt javasolnia kell az egyik félnek, és egy mindkét fél képviselőiből álló különbizottságnak kell döntenie róla. A jelenlegi politikai körülmények között nem valószínű, hogy ilyen javaslat fog születni rövid idővel azután, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás hatályba lép. Szeretném azonban megnyugtatni Önöket, hogy a Bizottság ki fogja használni a számos lehetőséget, hogy foglalkozzon a kérdéssel egy későbbi időpontban. Az állásfoglalási indítvány második javaslata egy Észak-Koreával foglalkozó európai uniós különleges képviselő esetleges kinevezésére vonatkozik, és számos felszólaló támogatta ezt a javaslatot a mai napon. Az EU elkötelezett a nemzetközi koordinációhoz való hozzájárulás fokozása iránt, és a főképviselő/alelnök asszony nagyon komolyan érdekelt ebben. Most azonban annak lehetőségeit vizsgálja, hogy ezt két dolog kontextusában tegye meg. Az egyik az összes uniós különleges képviselő mandátumának felülvizsgálata, a másik pedig az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása. A főképviselő/alelnök ebben az összefüggésben irányítaná az EU nagyobb részvételét a nemzetközi koordinációban. A harmadik pont arra irányuló javaslat, hogy szorgalmazzuk egy vizsgálóbizottság létrehozását az ENSZ-nél. Az Európai Bizottság mélységesen tisztában van ennek a javaslatnak az értelmével az állásfoglalási indítványban. Úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy bölcs lenne ebben a szakaszban minden erőfeszítésünket az új, nemrégiben kinevezett különleges előadó, Marzuki Darusman úr támogatására fordítani, aki az ENSZ keretében az emberi jogok helyzetével foglalkozik Észak-Koreában, és akit az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hatalmazott föl, hogy az emberi jogok ügyével foglalkozzon Észak-Koreában. Ezt figyelembe véve biztosítanunk kell, hogy minden támogatást megkapjon munkájához. A Bizottság szemszögéből ma ezt tartjuk a jobb útnak."@hu11
"Signora Presidente, desidero congratularmi con il Parlamento per avere avviato la discussione. Mi permetta di porgere un saluto al ragazzino seduto al posto 582, perché il futuro della Corea del Nord è importante per il futuro dei nostri figli. È doloroso constatare che a sette anni dall’adozione della prima risoluzione delle Nazioni Unite che condannava la deplorevole situazione dei diritti umani nella Corea del Nord si siano registrati miglioramenti scarsi o nulli. La Commissione condivide pienamente la necessità di affrontare la gravissima situazione dei diritti umani nel paese, come dichiarato nella proposta di risoluzione comune in discussione oggi. L’Unione europea lavora a livello internazionale per un miglioramento già dal 2003, anno in cui diede vita, in seno alla Commissione per i diritti dell’uomo di Ginevra, alla prima risoluzione che condannava la situazione esistente all’interno della Repubblica democratica popolare di Corea che, come in molti hanno notato, ha poco di democratico. Inoltre l’Unione europea continua a sollevare la questione dei diritti umani nell’ambito del dialogo politico bilaterale con la Corea del Nord. La solleva altresì, come sottolineato da diversi oratori, in occasione dei colloqui con la Cina, con specifico riferimento alla questione del rimpatrio forzato dei cittadini nordcoreani immigrati illegalmente in Cina. Continueremo a farlo: questi cittadini non possono essere considerati alla stregua di “emigranti economici”. Molti degli elementi inclusi nella proposta di risoluzione fanno parte integrante dell’attuale politica dei diritti dell’uomo dell’Unione europea nei confronti della Corea del Nord. Accogliamo molto favorevolmente la convergenza di opinioni tra i deputati e tra questi e la Commissione. Concordiamo pienamente sulle azioni da intraprendere e sul punto evidenziato da vari oratori, ovverosia la necessità di mantenere i programmi esistenti al fine di fornire aiuto ai cittadini nordcoreani più vulnerabili, che si trovano ad affrontare terribili privazioni. Non dobbiamo punirli per i peccati dei loro leader. Concordiamo ampiamente sulle modalità di azione, ma ci sono tre punti specifici su cui la Commissione ha delle opinioni lievemente discordanti. Vorrei spiegare adesso quali sono e qual è la ragione delle divergenze. Il primo punto è la proposta di includere nell’accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea una clausola per il monitoraggio dei lavoratori nordcoreani impiegati nel complesso industriale Kaesong. Il testo negoziato dell’accordo di libero scambio prevede la possibilità di designare zone di perfezionamento passivo. Entrambe le parti riconoscono che queste contribuirebbero a promuovere l’obiettivo della pace nella penisola, ma prima che una zona venga riconosciuta come tale nell’ambito dell’accordo di libero scambio ci deve essere la proposta di una parte che deve essere quindi discussa da una commissione speciale formata da rappresentanti di entrambe le parti. Nelle attuali circostanze politiche è improbabile che si arrivi a una tale proposta in termini brevi, una volta entrato in vigore l’accordo di libero scambio. Ad ogni modo, vorrei assicurarle che la Commissione approfitterà delle numerose occasioni che si prospetteranno in futuro per affrontare la questione. Il secondo punto contenuto nella proposta di risoluzione riguarda l’eventuale nomina di un inviato speciale dell’Unione europea nella Corea del Nord, sostenuta nella giornata odierna da numerosi oratori. L’Unione europea è impegnata nell’intensificare il proprio contributo al coordinamento internazionale e l’Alto rappresentante/Vicepresidente è profondamente interessato al perseguimento dell’obiettivo. Ciò nondimeno, sta vagliando le varie opzioni alla luce di due fattori. Il primo è la verifica dei mandati di tutti i rappresentanti speciali dell’Unione europea; il secondo è l’istituzione del servizio europeo per l’azione esterna. É in questo contesto che l’Alto rappresentante/Vicepresidente intende perseguire l’obiettivo di intensificare la partecipazione dell’Unione europea al coordinamento internazionale. Il terzo punto è la proposta di esercitare pressione affinché venga istituita una commissione di inchiesta in seno alle Nazioni Unite. La Commissione europea comprende appieno le ragioni alla base della stessa contenute nella proposta di risoluzione. Allo stesso tempo riteniamo però che sarebbe prudente allo stato attuale adoperarsi per sostenere il mandato del signor Darusman, il nuovo rappresentante speciale per i diritti umani nella Corea del Nord delle Nazioni Unite, appena eletto, che ha ricevuto dal Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite l’incarico di indagare la questione dei diritti umani nella Corea del Nord. Alla luce di queste considerazioni, dobbiamo garantirgli il sostegno necessario per svolgere il proprio mandato. Da parte sua, la Commissione è convinta che a oggi questa sia la scelta migliore."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti Parlamentą surengus šias diskusijas. Jei leisite, norėčiau pristatyti berniuką, sėdintį 582-oje vietoje, nes Šiaurės Korėjos ateitis susijusi su mūsų vaikų ateitimi. Labai liūdna pažymėti, kad per pastaruosius septynerius metus, nuo tada, kai JT lygiu priimta pirmoji rezoliucija, kurioje smerkiama apgailėtina žmogaus teisių padėtis Šiaurės Korėjoje, jei pažanga ir padaryta, tai tik labai nedidelė. Komisija visiškai sutinka dėl nerimą keliančių klausimų, kad reikia imtis veiksmų dėl labai rimtos žmogaus teisių padėties šalyje, kaip pareikšta bendrame pasiūlyme dėl šiandien mūsų aptariamos rezoliucijos. ES tarptautiniu mastu veiksmų padėčiai pagerinti ėmėsi nuo 2003 m., kai Ženevos žmogaus teisių komisijoje pasiūlė pirmąją rezoliuciją, kurioje smerkiama padėtis Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, kuri, kaip jau daugelis minėjo, nėra labai demokratiška. Be to, palaikant dvišalį politinį dialogą su Šiaurės Korėja ES ir toliau kelia žmogaus teisių klausimą. Kaip pabrėžė daugelis kalbėtojų, mes taip pat jį keliame diskusijose su Kinija, ypač prievartinio į Kiniją neteisėtai atvykusių Šiaurės Korėjos gyventojų grąžinimo klausimą. Mes ir toliau tai darysime. Šių žmonių negalima laikyti tiesiog „ekonominiais migrantais“. Daugybė į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtrauktų dalių jau yra dabartinės ES žmogaus teisių politikos Šiaurės Korėjos atžvilgiu dalis. Taip pat labai palankiai vertiname valstybių narių tarpusavio ir Parlamento ir Komisijos narių požiūrių suderinimą. Mes visiškai pritariame tam, ką reikia daryti, įskaitant daugelio kalbėtojų išreikštą nuomonę, kad reikia išlaikyti esamas programas ir padėti pažeidžiamiausiems Šiaurės Korėjos žmonėms, kurie išgyvena didžiulius sunkumus. Mes neturėtume jų bausti už jų lyderių nuodėmes. Iš esmės sutinkame, kaip tai daryti, bet yra trys konkretūs klausimai, kuriais Komisijoje esama skirtingų nuomonių, ir norėčiau paaiškinti, kokie jie ir kodėl yra tam tikrų skirtumų. Pirmasis iš jų yra pasiūlymas į ES ir Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimą įtraukti sąlygą, kad turi būti prižiūrimi Šiaurės Korėjos darbuotojai, dirbantys Kesongo pramonės komplekse. Per derybas patvirtintame laisvosios prekybos susitarimo tekste suteikiama galimybė nurodyti išorines apdirbimo zonas. Abi susitarimo šalys pripažįsta, kad tokiomis zonomis būtų galima prisidėti prie taikos pusiasalyje tikslo siekimo, tačiau prieš paskiriant tokią zoną pagal laisvosios prekybos susitarimą viena šalis turi ją pasiūlyti, o abiejų šalių ypatingųjų įgaliotinių komitetas – ją apsvarstyti. Dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis neatrodo, kad, įsigaliojus laisvosios prekybos susitarimui, artimiausiu metu toks pasiūlymas galėtų būti pateiktas. Vis dėlto norėčiau jus patikinti, kad Komisija pasinaudos daugeliu galimybių vėliau spręsti šį klausimą. Antras pasiūlyme dėl rezoliucijos pateiktas klausimas, susijęs su ES specialiojo įgaliotinio Šiaurės Korėjoje paskyrimu, kuriam šiandien pritarė daug kalbėtojų. ES yra įsipareigojusi dar daugiau prisidėti prie tarptautinių reikalų koordinavimo ir vyriausioji įgaliotinė-Komisijos pirmininko pavaduotoja taip pat labai rimtai nusiteikusi to siekti. Vis dėlto šiuo metu ji svarsto visas galimybes tai padaryti, atsižvelgdama į du dalykus. Pirmasis – visų ES ypatingųjų įgaliotinių įgaliojimų peržiūra, o antrasis – Europos išorės veiksmų tarnybos įkūrimas. Šiomis aplinkybėmis vyriausioji įgaliotinė-Komisijos Pirmininko pavaduotoja siektų, kad ES aktyviau prisidėtų prie tarptautinių reikalų koordinavimo. Trečias klausimas yra pasiūlymas raginti įsteigti JT tyrimo komisiją. Europos Komisija labai vertina loginį pagrindą, kuriuo pasiūlyme dėl rezoliucijos grindžiamas šis pasiūlymas. Kartu tikime, kad šiame etape būtų išmintinga sutelkti savo pastangas ir remti neseniai paskirtą JT ypatingąjį pranešėją žmogaus teisių Šiaurės Korėjoje klausimais Marzuki Darusmaną, kurį JT Žmogaus teisių taryba įgaliojo nagrinėti žmogaus teisių klausimą Šiaurės Korėjoje. Atsižvelgdami į tai turime užtikrinti, kad jam būtų teikiama visa įmanoma parama darbui atlikti. Komisija tikisi, kad nuo šiol įvykiai pakryps tinkamesne linkme."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos apsveikt Parlamentu ar šo debašu sākšanu. Ja atļausiet, es vēlētos izteikt atzinību jaunajam zēnam 582. sēdvietā, jo Ziemeļkorejas nākotne ir svarīga mūsu bērnu nākotnei. Ir ļoti skumji konstatēt, ka pēdējos septiņos gados, kopš ANO pieņēma pirmo rezolūciju, kurā nosodīja cilvēktiesību nožēlojamo situāciju Ziemeļkorejā, ir panākti niecīgi vai nav panākti nekādi uzlabojumi. Komisija pilnīgi pievienojas bažām par vajadzību risināt ļoti nopietno cilvēktiesību situāciju šajā valstī, kā tas pausts kopīgās rezolūcijas projektā, par kuru šodien debatējam. Lai panāktu šādu uzlabojumu starptautiskā kontekstā, ES ir strādājusi kopš 2003. gada, kad tā Ženēvas Cilvēktiesību komisijā izstrādāja pirmo rezolūciju, kurā tika nosodīta situācija Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, kas, kā jau daudzi ir minējuši, nav pārāk demokrātiska. Turklāt ES turpina izvirzīt jautājumu par cilvēktiesībām mūsu divpusējā politiskajā dialogā ar Ziemeļkoreju. Kā norādījuši daudzi runātāji, mēs to arī izvirzām mūsu diskusijās ar Ķīnu, un konkrēti jautājumu par to Ziemeļkorejas pilsoņu atpakaļnosūtīšanu, kuri Ķīnā nokļuvuši nelikumīgi. Mēs to turpināsim darīt. Šos cilvēkus nevar vienkārši uzskatīt par “ekonomiskiem migrantiem”. Tik daudzi rezolūcijas projektā iekļautie aspekti jau ir daļa no ES pašreizējās cilvēktiesību politikas attiecībā uz Ziemeļkoreju. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam viedokļu saskaņu deputātu vidū, kā arī starp Parlamenta deputātiem un Komisiju. Mēs pilnīgi piekrītam tam, kas jādara, tostarp aspektam, ko norādījuši daudzi runātāji, ka mums ir jāsaglabā esošās programmas, lai sniegtu palīdzību Ziemeļkorejas visneaizsargātākajai iedzīvotāju daļai, kura saskaras ar milzīgām grūtībām. Mēs nedrīkstam viņus sodīt par viņu vadītāju grēkiem. Mēs kopumā piekrītam tam, kā vajadzētu rīkoties, bet ir trīs konkrēti punkti, attiecībā uz kuriem Komisijai ir nedaudz atšķirīga nostāja, un es vēlētos paskaidrot, kuri tie ir un kādēļ pastāv dažas atšķirības. Pirmais ir priekšlikums iekļaut ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgumā klauzulu par Ziemeļkorejas strādnieku uzraudzību Kesonas rūpnieciskajā kompleksā. Šā brīvās tirdzniecības nolīguma teksts, kas panākts sarunās, paredz iespēju noteikt pārstrādei paredzētas izvešanas zonas. Abas puses atzīst, ka šādas zonas varētu veicināt mērķi panākt mieru pussalā, bet, lai saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu zonu par tādu varētu atzīt, tas ir jāierosina vienai pusei un jāizskata īpašai abu pušu pārstāvju komitejai. Pašreizējos politiskajos apstākļos ir maz ticams, ka šāds priekšlikums tiks izteikts drīz pēc tam, kad būs stājies spēkā brīvās tirdzniecības nolīgums. Tomēr es vēlētos jums apliecināt, ka Komisija izmantos plašās iespējas risināt šo jautājumu vēlāk. Otrs rezolūcijas projekta priekšlikums ir saistīts ar iespējamu ES īpašā sūtņa iecelšanu Ziemeļkorejā, un šo priekšlikumu šodien atbalstīja vairāki runātāji. ES ir apņēmusies palielināt tās devumu starptautiskajā koordinācijā, un Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece ir ļoti nopietni ieinteresēta to darīt. Tomēr viņa pašlaik apsver visas iespējas, lai to darītu saistībā ar divām lietām. Viena ir visu ES īpašo pārstāvju pilnvaru pārskatīšana un otra ir Ārējās darbības dienesta izveide. Tieši šajā kontekstā Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece palielinātu ES līdzdalību starptautiskajā koordinācijā. Trešais punkts ir izstrādāt priekšlikumu, kurā pieprasīt, lai ANO izveidotu izmeklēšanas komisiju. Eiropas Komisija patiesi novērtē šā priekšlikuma pamatojumu rezolūcijas projektā. Vienlaikus mēs uzskatām, ka pašlaik būtu apdomīgi visus pūliņus veltīt tam, lai atbalstītu jauno, nesen iecelto ANO īpašo referentu cilvēktiesību jautājumos Ziemeļkorejā kungu, kuru ANO Cilvēktiesību padome ir pilnvarojusi risināt jautājumu par cilvēktiesībām Ziemeļkorejā. Paturot to prātā, mums jānodrošina, lai viņam būtu vajadzīgais atbalsts darba veikšanai. Komisija to pašlaik uzskata par vislabāko turpmāko virzienu."@lv13
"Madam President, I would like to congratulate Parliament for undertaking this debate. If you allow me, I would like to recognise the young boy behind seat No 582, because the future of North Korea is relevant to the future of our children. It is very sad to record that in the past seven years, since the adoption of the first resolution in the UN context condemning the deplorable human rights situation in North Korea, very little if any progress towards improvement has been made. The Commission fully shares the concerns about the need to address the very serious human rights situation in the country, as expressed in the joint motion for a resolution we are debating today. The EU has been working towards such an improvement in the international context ever since 2003, when it initiated in the Geneva Commission on Human Rights the first resolution condemning the situation in the Democratic People’s Republic of Korea, which as many have already mentioned is not very democratic. In addition, the EU continues to raise the issue of human rights in our bilateral political dialogue with North Korea. We are also raising it, as a number of speakers have pointed out, in our discussions with China, and specifically the issue of the forced return of North Korean citizens who entered China illegally. We will continue to do so. These people cannot simply be regarded as ‘economic migrants’. So many of the elements incorporated in the motion for a resolution are already part of the EU’s current human rights policy with regard to North Korea. We very much welcome the convergence of views among Members and between the Members of Parliament and the Commission. We fully agree on what needs to be done, including a point that has been made by many speakers that we need to maintain the existing programmes to assist the most vulnerable people in North Korea, who are facing tremendous hardship. We should not punish them for the sins of their leaders. We broadly agree on how to go about it but there are three specific points where the Commission holds somewhat different views – and I would like to explain what they are and why we have some differences. The first one is the proposal to include in the EU-South Korea Free Trade Agreement a clause to monitor North Korean workers active in the Kaesong Industrial Complex. The negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones. Both sides recognise that such zones could promote the goal of peace on the peninsula, but, before a zone can be recognised as such under the free trade agreement, it has to be proposed by one side and considered by a special committee of representatives of both sides. In the current political circumstances, it is unlikely that such a proposal is to be made in the short term, once the free trade agreement has entered into force. However, I would like to assure you that the Commission will pursue the ample opportunities to deal with this issue at a later stage. The second proposal contained in the motion for a resolution concerns the possible nomination of an EU special envoy to North Korea, and a number of speakers supported this proposal today. The EU is committed to stepping up its contribution to international coordination and the High Representative/Vice President is very seriously interested in pursuing that. She is, however, now considering all options to do it in the context of two things. One is the review of the mandate of all EU Special Representatives, and the second is the establishment of the External Action Service. It would be in this context that the High Representative/Vice President would pursue increased participation by the EU in international coordination. The third point is a proposal to press for the establishment of a Commission of Inquiry at the UN. The European Commission deeply appreciates the rationale of this proposal in the motion for a resolution. At the same time, we believe it would be prudent at this stage to put all our efforts into supporting the mandate of the new, recently appointed UN Special Rapporteur for Human Rights in North Korea, Mr Marzuki Darusman, who has been empowered by the UN Human Rights Council to pursue the matter of human rights in North Korea. With this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job. From the Commission’s position, we see this today as the better course in front of us."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik feliciteer het Parlement met dit debat. Als u het niet erg vindt, zou ik even willen zien wie het jongetje achter zetel nr. 582 is, omdat de toekomst van Noord-Korea van belang is voor de toekomst van onze kinderen. Het stemt triest om te moeten concluderen dat er de afgelopen zeven jaar, sinds de aanneming van de eerste NV-resolutie die de deplorabele toestand van de mensenrechten in Noord-Korea veroordeelde, nauwelijks tot geen vooruitgang geboekt is. De Commissie onderschrijft zonder meer de noodzaak om de zeer ernstige mensenrechtensituatie in het land aan te pakken, een noodzaak die verwoord is in de gezamenlijke ontwerpresolutie waar we het vandaag over hebben. De EU werkt in internationaal verband onverdroten aan een verbetering van de mensenrechtensituatie. Zij doet dat al sinds 2003, toen zij in de Geneefse Commissie voor de Rechten van de Mens de eerste resolutie indiende waarin de situatie in de Democratische Volksrepubliek Korea veroordeeld werd, een land dat niet erg democratisch is, zoals velen van u al opgemerkt hebben. Daarnaast blijft de EU de mensenrechten aankaarten in haar bilaterale dialoog met Noord-Korea. Zoals een aantal sprekers opgemerkt heeft, doen we dat ook in onze gesprekken met China, vooral waar het de gedwongen terugkeer betreft van Noord-Koreanen die China illegaal zijn binnengekomen. Daar zullen we mee doorgaan. Deze mensen kunnen niet als ‘economische migranten’ afgedaan worden. Zeer veel van de elementen in de ontwerpresolutie maken al deel uit van het huidige mensenrechtenbeleid van de EU ten aanzien van Noord-Korea. We zijn zeer ingenomen met de consensus onder de afgevaardigden en tussen het Parlement en de Commissie. We zijn het volkomen eens over de stappen die genomen moeten worden, met inbegrip van een punt waar veel sprekers op gewezen hebben, namelijk dat we bestaande programma's ter ondersteuning van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Noord-Korea, die zware ontberingen lijden, moeten voortzetten. We mogen hen niet straffen voor de zonden van hun leiders. Er heerst brede overeenstemming over wat ons te doen staat, maar er zijn drie specifieke punten waar de Commissie er een enigszins andere mening op nahoudt. Het hoe en waarom daarvan wil ik graag toelichten. Het eerste punt betreft het voorstel om in de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea een clausule op te nemen om te waken over de situatie van Noord-Koreanen die werkzaam zijn op het industrieel complex van Kaesong. De uitonderhandelde tekst van de vrijhandelsovereenkomst biedt de mogelijkheid om zones voor passieve veredeling aan te wijzen. Beide partijen erkennen dat dergelijke zones bevorderlijk zouden kunnen zijn voor de vrede op het schiereiland, maar voordat een zone in de zin van de vrijhandelsovereenkomst als zodanig erkend kan worden, dient een van de partijen daartoe een voorstel te doen, dat dan door een speciale, uit vertegenwoordigers van beide partijen samengestelde commissie beoordeeld wordt. De huidige politieke omstandigheden maken het onwaarschijnlijk dat een dergelijk voorstel in de nabije toekomst gedaan wordt, als de vrijhandelsovereenkomst eenmaal van kracht geworden is. Ik verzeker u echter dat de Commissie van de vele mogelijkheden gebruik zal maken om in een later stadium op deze kwestie terug te komen. Het tweede voorstel in de ontwerpresolutie betreft de eventuele benoeming van een bijzondere EU-vertegenwoordiger voor Noord-Korea, een voorstel dat vandaag de steun van diverse sprekers kreeg. De EU acht zich gehouden om een grotere bijdrage aan de internationale coördinatie te leveren en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter wil daar serieus werk van maken. Zij beziet op dit moment echter alle opties die daarvoor openstaan in het licht van twee zaken. De ene is de heroverweging van de mandaten van alle bijzondere vertegenwoordigers van de EU, de tweede is de totstandkoming van de dienst voor extern optreden. Tezamen vormen zij de context waarbinnen de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter denkt te streven naar een versterkte betrokkenheid van de EU bij de internationale coördinatie. Het derde punt is een voorstel om aan te dringen op het instellen van een VN-onderzoekscommissie. De Europese Commissie onderschrijft volledig de overwegingen achter dit voorstel in de ontwerpresolutie. Tegelijk echter lijkt het ons in dit stadium verstandiger om al onze energie te steken in de versteviging van het mandaat van de nieuwe, onlangs aangestelde bijzondere VN-rapporteur voor de mensenrechten in Noord-Korea, de heer Marzuki Darusman, die van de VN-Raad voor de rechten van de mens de bevoegdheid heeft gekregen om de zaak van de mensenrechten in Noord-Korea te bevorderen. Laten we ervoor zorgen dat hij alle mogelijke steun krijgt om zijn werk te doen. In de ogen van de Commissie is dat op dit moment de beste weg voorwaarts."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chcę pogratulować Parlamentowi tej debaty. Jeżeli państwo pozwolą, to uhonoruję młodzieńca, który ukrywa się za fotelem nr 582, ponieważ przyszłość Korei Północnej jest ważna z punktu widzenia przyszłości naszych dzieci. Bardzo smuci tak znikomy, o ile w ogóle jakiś, postęp w ostatnich siedmiu latach, czyli od czasu przyjęcia pierwszej rezolucji w kontekście ONZ potępiającej godną ubolewania sytuację w obszarze praw człowieka w Korei Północnej. Komisja w pełni podziela opinię na temat konieczności zajęcia się bardzo poważną sytuacją w obszarze praw człowieka w tym kraju, uwydatnionej we wspólnym projekcie rezolucji, nad którą dzisiaj debatujemy. UE prowadzi prace na rzecz poprawy w kontekście międzynarodowym od 2003 roku, kiedy to zapoczątkowała na posiedzeniu Komisji ds. Praw Człowieka w Genewie pierwszą rezolucję potępiającą sytuację w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, która nie jest zbyt demokratyczna, o czym wielu już wspominało. Ponadto UE nadal podnosi sprawę praw człowieka w prowadzonym z Koreą Północną dwustronnym dialogu. Jak wielu posłów zaznaczyło, podnosimy tę sprawę również w naszych rozmowach z Chinami, zwłaszcza sprawę przymusowych powrotów obywateli Korei Północnej, którzy nielegalnie dostali się do Chin. Będziemy kontynuować te działania. Ludzi tych nie można traktować jak zwykłych „migrantów ekonomicznych”. Tak wiele elementów uwzględnionych w przedmiotowym projekcie rezolucji wchodzi już w zakres bieżącej polityki UE w obszarze praw człowieka w odniesieniu do Korei Północnej. Bardzo nas cieszy zbieżność poglądów posłów oraz posłów i Komisji. W pełni zgadzamy się z tym, co trzeba zrobić, również w kwestii podniesionej przez wielu mówców, a dotyczącej konieczności utrzymania obecnych programów mających na celu pomoc obywatelom Korei Północnej wymagającym szczególnej troski, cierpiących z powodu straszliwego ubóstwa. Nie powinniśmy ich karać za grzechy ich przywódców. W dużej mierze zgadzamy się co do sposobu postępowania, ale w kilku punktach Komisja ma nieco inną opinię – i teraz chciałabym wyjaśnić, na czym polegają te różnice i czym są spowodowane. Pierwsza to propozycja, aby w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą Północną zamieścić klauzulę o monitorowaniu pracowników z Korei Północnej w Obszarze Przemysłowym Kaesong. W negocjowanym tekście tej umowy o wolnym handlu przewidziano możliwość wyznaczenia zewnętrznych stref przetwórczych. Obie strony uznają, że strefy takie mogłyby wspierać realizację celu, jakim jest pokój na półwyspie, ale zanim strefa zostanie uznana za takową na mocy umowy o wolnym handlu, jedna ze stron musi wysunąć taką propozycję, która następnie zostanie rozważona przez specjalną komisję składającą się z przedstawicieli obu stron. W obecnych okolicznościach politycznych nie ma możliwości przedstawienia takiej propozycji krótko po wejściu umowy o wolnym handlu. Chciałabym jednak zapewnić państwa, że Komisja wykorzysta wszystkie możliwości, aby rozwiązać tę kwestię na późniejszym etapie. Druga propozycja zawarta w projekcie rezolucji dotyczy ewentualnego mianowania specjalnego przedstawiciela UE ds. Korei Północnej i wielu z państwa poparło dzisiaj te propozycję. UE jest zaangażowana w zwiększanie swojego wkładu w międzynarodową koordynację, natomiast wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca jest bardzo poważnie tym zainteresowana. Teraz jednak rozważa ona wszystkie możliwości takiego działania w kontekście dwóch spraw. Jedna to przegląd mandatów wszystkich specjalnych przedstawicieli UE, natomiast druga to powołanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. To w tym kontekście wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca realizowałaby cel, jakim jest zwiększenie uczestnictwa UE w koordynacji międzynarodowej. Trzeci punkt to propozycja utworzenia komisji śledczej ONZ. Komisja Europejska w pełni docenia uzasadnienie tej propozycji w projekcie rezolucji. Jednocześnie uważamy, że na tym etapie rozważnie by było skoncentrować wszystkie nasze wysiłki na poparciu mandatu nowego, ostatnio mianowanego Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka w Korei Północnej, pana Marzuki Darusmana, którego Rada Praw Człowieka ONZ uprawniła do zajęcia się kwestią praw człowieka w Korei Północnej. Mając to na uwadze, musimy mu zapewnić wszelkie wsparcie w realizacji tego zadania. Z punktu widzenia Komisji jest to lepszy kierunek na dzień dzisiejszy."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de felicitar o Parlamento por ter realizado este debate. Se me permite, gostaria de chamar a atenção para o jovem que está atrás do lugar n.º 582, porque o futuro da Coreia do Norte é relevante para o futuro dos nossos filhos. É lamentável registar que nos últimos sete anos, desde a aprovação da primeira resolução no contexto da ONU condenando a situação deplorável dos direitos humanos na Coreia do Norte, muito poucos ou mesmo nenhuns progressos foram alcançados. A Comissão partilha inteiramente das preocupações relativas à necessidade de enfrentarmos a gravíssima situação dos direitos humanos naquele país, tal como está expresso na proposta de resolução conjunta que estamos hoje a debater. A UE tem trabalhado para conseguir alcançar progressos na cena internacional desde 2003, quando promoveu na Comissão dos Direitos Humanos de Genebra a primeira resolução condenando a situação da República Popular Democrática da Coreia, que, tal como muitos dos oradores já referiram, não é muito democrática. Paralelamente, a UE continua a levantar a questão dos direitos humanos no seu diálogo político bilateral com a Coreia do Norte. Também abordámos o tema nas nossas conversações com a China e, especificamente, a questão do regresso forçado à Coreia do Norte de cidadãos norte-coreanos que entraram na China ilegalmente. Vamos continuar a fazê-lo. Aquelas pessoas não podem simplesmente ser consideradas “migrantes económicos”. Muitos dos pontos incluídos na proposta de resolução já fazem parte da actual política da UE em matéria de direitos humanos no que se refere à Coreia do Norte. Congratulamo-nos com a convergência de opiniões entre os senhores deputados e entre os senhores deputados e a Comissão. Estamos totalmente de acordo sobre o que deve ser feito, nomeadamente no ponto defendido por muitos oradores de que é necessário manter os programas existentes para ajudar a população mais vulnerável da Coreia do Norte, que enfrenta enormes dificuldades. Não devemos castigar essas pessoas pelos pecados dos seus governantes. Concordamos, em traços largos, sobre o modo como isso deve ser efectuado, mas há três pontos específicos em que a Comissão tem uma perspectiva algo diferente – e gostaria de explicar quais são e o motivo das divergências. O primeiro é a proposta de inclusão no Acordo de Comércio Livre UE/Coreia do Sul de uma cláusula que preveja a monitorização de trabalhadores norte-coreanos em serviço no Complexo Industrial de Kaesong. O texto negociado deste acordo de comércio livre prevê a possibilidade da designação de zonas de aperfeiçoamento passivo. Ambas as partes reconhecem que essas zonas poderiam promover a paz na península; no entanto, para que uma zona possa ser reconhecida nessa capacidade ao abrigo do acordo de comércio livre, deve ser proposta por uma das partes e avaliada por uma comissão especial de representantes de ambas as partes. Na situação política actual, é pouco provável que semelhante proposta seja efectuada a curto prazo quando o acordo de comércio livre entrar em vigor. Contudo, quero assegurar-vos que a Comissão aproveitará as amplas oportunidades de tratar esta questão numa fase posterior. A segunda proposta incluída na proposta de resolução diz respeito à possível nomeação de um enviado especial da UE à Coreia do Norte, que hoje foi defendida por vários oradores. A UE está empenhada em aprofundar o seu contributo para a coordenação internacional, e a Alta Representante/Vice-Presidente está seriamente interessada em prosseguir essa via. Todavia, neste momento está a ponderar as opções que tem num contexto em que se destacam duas situações. Uma é a revisão do mandato de todos os representantes especiais da UE e a outra é a criação do Serviço Europeu para a Acção Externa. Seria neste contexto que a Alta Representante/Vice-Presidente procuraria uma participação mais aprofundada da UE na coordenação internacional. O terceiro ponto que referi é uma proposta de pressão para a criação de uma comissão de inquérito na ONU. A Comissão Europeia compreende perfeitamente a lógica desta proposta incluída na proposta de resolução. Mas, por outro lado, consideramos que seria prudente nesta fase empenharmos todos os nossos esforços no apoio ao novo Relator Especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, o senhor Marzuki Darusman, que foi recentemente mandatado pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU para trabalhar na questão dos direitos humanos na Coreia do Norte. Tendo isto em conta, devemos assegurar ao Relator Especial todo o apoio necessário para que ele realize a sua missão. Na óptica da Comissão, este é, hoje, o melhor caminho a seguir."@pt17
"Dnă președintă, aș dori să felicit Parlamentul pentru că s-a angajat în această dezbatere. Dacă îmi permiteți, aș dori să vi-l arăt pe băiatul din spatele scaunului nr. 582, deoarece viitorul Coreei de Nord este relevant pentru viitorul copiilor noștri. Este foarte trist să vă reamintesc că în ultimii șapte ani, de la adoptarea primei rezoluții în contextul în care Națiunile Unite condamnau situația deplorabilă a drepturilor omului din Coreea de Nord, s-au înregistrat foarte puține progrese (sau chiar niciunul) către mai bine. Comisia împărtășește în totalitate îngrijorările referitoare la nevoia de a soluționa situația foarte gravă a drepturilor omului din acest stat, așa cum s-a exprimat în propunerea comună de rezoluție pe care o dezbatem astăzi. UE a depus eforturi în direcția unei astfel de ameliorări a contextului internațional încă din 2003, când a inițiat în cadrul Comisiei de la Geneva privind drepturile omului prima rezoluție care condamna situația din Republica Populară Democrată Coreeană, care, după cum au menționat deja unii, nu este foarte democratică. De asemenea, UE continuă să ridice chestiunea drepturilor omului în dialogul nostru politic bilateral cu Coreea de Nord. Ridicăm această chestiune, după cum au arătat mai mulți antevorbitori, şi în discuțiile noastre cu China și, în special, chestiunea returnărilor forțate ale cetățenilor nord-coreeni care au intrat ilegal în China. Vom continua să facem acest lucru. Acești oameni nu pot să fie considerați doar niște „migranți economici”. Foarte multe dintre elementele încorporate în propunerea de rezoluție fac deja parte din politica actuală a UE pentru drepturile omului, cu privire la Coreea de Nord. Salutăm foarte mult convergența perspectivelor în rândul deputaților și între deputaţii Parlamentului și membrii Comisie. Suntem întru totul de acord asupra a ceea ce trebuie făcut, incluzând aici o remarcă făcută de mai mulți antevorbitori, anume că trebuie să menținem programele existente pentru asistență în favoarea celei mai vulnerabile părți a populației din Coreea de Nord, care se confruntă cu dificultăți îngrozitoare. Nu ar trebui să-i pedepsim pentru păcatele conducătorilor lor. Suntem în mare parte de acord asupra modului în care vom proceda, însă există trei aspecte specifice asupra cărora Comisia are o perspectivă oarecum diferită - și aș dori să vă explic care sunt acestea și de ce există diferențe. Prima dintre acestea este propunerea de a include în Acordul de liber schimb UE-Coreea de Sud o clauză pentru monitorizarea muncitorilor nord-coreeni activi în complexul industrial Kaesong. Textul negociat al acestui acord de liber schimb prevede posibilitatea desemnării unor zone de prelucrare externe. Ambele părți recunosc că aceste zone ar putea promova obiectivul păcii în peninsulă însă, înainte ca unei zone să-i fie recunoscută această calitate instituită prin acordul de liber schimb, trebuie să fie propusă de către una dintre părți și analizată de către o comisie specială compusă din reprezentanți ai ambelor părți. În actualele circumstanțe politice, este puțin probabil ca o astfel de propunere să fie făcută pe termen scurt, odată ce acordul de liber schimb a intrat în vigoare. Totuși, aș dori să vă asigur că Comisia va utiliza amplele oportunități de a trata această chestiune la un moment ulterior. Cea de-a doua sugestie din propunerea de rezoluție privește posibila numire a unui trimis special al UE în Coreea de Nord și un număr de vorbitori a susținut astăzi această propunere. UE s-a angajat în vederea amplificării contribuției sale la coordonarea internațională și Înaltul Reprezentant/vicepreședinta este foarte interesată în urmărirea acestei direcții. Dumneaei analizează toate opțiunile pentru a face acest lucru, într-un context marcat de două aspecte. Primul aspect este revizuirea mandatului tuturor Reprezentanților speciali ai UE, iar al doilea este înființarea unui Serviciu de acțiune externă. În acest context, Înaltul Reprezentant/vicepreședinta va urmări participarea sporită a UE în coordonarea internațională. Cel de-al treilea aspect este o propunere de a solicita crearea unei Comisii de anchetă în cadrul Națiunilor Unite. Comisia Europeană apreciază foarte mult motivația acestei sugestii în propunerea de rezoluție. În același timp, credem că ar fi prudent, în această etapă, să depunem toate eforturile pentru a susține mandatul noului Raportor special al Națiunilor Unite pentru drepturile omului din Coreea de Nord, dl Marzuki Darusman, care a primit împuternicirea din partea Consiliului Națiunilor Unite pentru drepturile omului să investigheze problema drepturilor omului în Coreea de Nord. Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că beneficiază de toată susținerea pentru a-și aduce la îndeplinire misiunea. Din perspectiva Comisiei, considerăm că această abordare este cea mai bună soluție care ni se prezintă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som Parlamentu zablahoželať k uskutočneniu tejto rozpravy. Ak dovolíte, rada by som pozdravila malého chlapca, ktorý sedí na mieste číslo 582, pretože budúcnosť Severnej Kórey je pre budúcnosť našich detí dôležitá. Zistenie, že v priebehu uplynulých siedmich rokov od prijatia prvej rezolúcie v kontexte OSN, v ktorej sa odsudzovala poľutovaniahodná situácia v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei, došlo len k minimálnemu pokroku, ak k nemu vôbec došlo, je veľmi zarmucujúce. Komisia v plnej miere súhlasí s obavami, ktoré sa týkajú potreby riešenia veľmi závažnej situácie ľudských práv v krajine, ako sa uvádza v spoločnom návrhu uznesenia, o ktorom dnes rokujeme. EÚ vyvíja úsilie s cieľom dosiahnuť takéto zlepšenie v medzinárodnom kontexte už od roku 2003, keď v Komisii pre ľudské práva v Ženeve iniciovala vypracovanie prvej rezolúcie. Odsúdila sa v nej situácia v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, ktorá, ako sa už vyjadrili mnohí, nie je veľmi demokratická. EÚ okrem toho v rámci nášho dvojstranného politického dialógu so Severnou Kóreou aj naďalej upriamuje pozornosť na otázku ľudských práv. Ako uviedlo niekoľko rečníkov, na túto otázku poukazujeme aj v rámci našich rokovaní s Čínou. Ide konkrétne o otázku núteného návratu občanov Severnej Kórey, ktorí vstúpili do Číny nezákonne. Vo svojom úsilí budeme pokračovať. Týchto ľudí jednoducho nemožno považovať za hospodárskych migrantov. Veľmi veľa prvkov zahrnutých do návrhu uznesenia už je súčasťou súčasnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv v súvislosti so Severnou Kóreou. Veľmi vítame vzájomný súlad názorov poslancov, ako aj súlad názorov poslancov Parlamentu a Komisie. Plne súhlasíme s opatreniami, ktoré je potrebné prijať, vrátane bodu, na ktorý poukázali mnohí rečníci. Týka sa potreby udržať existujúce programy na pomoc najzraniteľnejším ľuďom v Severnej Kórei, ktorí majú obrovské ťažkosti. Nemali by sme ich trestať za hriechy ich vodcov. Vo všeobecnosti s postupom v tejto oblasti súhlasíme. Komisia má však do istej miery odlišné názory v troch konkrétnych bodoch. Rada by som objasnila, o ktoré body ide, a dôvod našich odlišných názorov. Prvým je návrh začleniť do dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou ustanovenie o monitorovaní severokórejských pracovníkov v priemyselnom komplexe Kaesong. Text, o ktorom sa v rámci tejto dohody o voľnom obchode rokuje, poskytuje možnosť vytvorenia externých výrobných zón. Obe strany uznávajú, že takéto zóny by mohli podporiť cieľ dosiahnuť mier na polostrove, avšak kým sa zóna ako taká uzná v rámci dohody o voľnom obchode, musí jej vytvorenie navrhnúť jedna zo strán a zvážiť osobitný výbor zložený zo zástupcov oboch strán. V súčasnej politickej situácii je nepravdepodobné, že po nadobudnutí platnosti dohody o voľnom obchode sa z krátkodobého hľadiska takýto návrh predloží. Chcela by som vás však uistiť, že Komisia sa bude usilovať o vytvorenie dostatočných príležitostí na riešenie tejto otázky v neskoršej fáze. Druhý návrh, ktorý je súčasťou návrhu uznesenia, sa týka možného vymenovania osobitného vyslanca EÚ v Severnej Kórei. Tento návrh dnes podporilo niekoľko rečníkov. EÚ je odhodlaná zintenzívniť svoj prínos v oblasti medzinárodnej koordinácie a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka má mimoriadne veľký záujem o presadzovanie tohto cieľa. V súčasnosti však zvažuje všetky možnosti týchto krokov v kontexte dvoch opatrení. Prvým je revízia mandátu všetkých osobitných predstaviteľov EÚ a druhým zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka má v úmysle presadzovať vyššiu účasť EÚ v oblasti medzinárodnej koordinácie práve v tomto kontexte. Tretí bod je návrh vyvíjať tlak s cieľom zriadiť vyšetrovací výbor OSN. Európska komisia mimoriadne oceňuje odôvodnenosť tohto návrhu v rámci návrhu uznesenia. Zároveň sme však presvedčení, že v tejto fáze by bolo rozumné vynaložiť všetko naše úsilie na podporu mandátu nového, nedávno vymenovaného osobitného spravodajcu OSN o situácii ľudských práv v Severnej Kórei pána Marzukiho Darusmana, ktorého Rada OSN pre ľudské práva poverila riešením otázky ľudských práv v Severnej Kórei. Vzhľadom na to musíme zaručiť, aby mal pri vykonávaní svojej práce maximálnu podporu. Komisia považuje v súčasnom období tento postup za lepší."@sk19
"Gospa predsednica, rada bi čestitala Parlamentu, ker se je lotil te razprave. Če mi dovolite, bi želela prepoznati mladega fanta za sedežem št. 582, ker je prihodnost Severne Koreje pomembna za prihodnost naših otrok. Zelo žalostno je zapisati, da je bilo v preteklih sedmih letih, od sprejetja prve resolucije v kontekstu ZN, ki obsoja obžalovanja vredne razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji, doseženega le malo napredka, če sploh kaj. Komisija se popolnoma strinja s skrbmi o potrebi po obravnavanju zelo resnih razmer na področju človekovih pravic v tej državi, kakor je izraženo v skupnem predlogu resolucije, o katerem razpravljamo danes. EU si prizadeva za takšno izboljšanje v mednarodnem kontekstu že od leta 2003, ko je v ženevski Komisiji za človekove pravice sprejela prvo resolucijo, ki obsoja razmere v Demokratični ljudski republiki Koreji, ki ni kaj dosti demokratična, kot ste mnogi že omenili. Poleg tega EU še naprej sproža vprašanje človekovih pravic v našem dvostranskem političnem dialogu s Severno Korejo. Prav tako ga sprožamo, kakor je poudarilo več govornikov, v naših razpravah s Kitajsko, in še posebno vprašanje prisilne vrnitve severnokorejskih državljanov, ki so nezakonito vstopili na Kitajsko. To bomo počeli tudi v prihodnje. Teh ljudi ne smemo preprosto obravnavati kot „gospodarske migrante“. Toliko elementov, vključenih v predlog resolucije je že del sedanje politike EU o človekovih pravicah z ozirom na Severno Korejo. Zelo pozdravljamo zbliževanje stališč med poslanci ter med poslanci Parlmenta in člani Komisije. Popolnoma se strinjam glede tega, kaj je treba storiti, vključno s točko, ki so jo podali mnogi govorniki, da moramo ohraniti obstoječe programe za pomoč najbolj ranljivim ljudem v Severni Koreji, ki se spopadajo s strašnimi mukami. Ne smemo jih kaznovati za grehe njihovih voditeljev. V splošnem se strinjamo o načinu, kako to storiti, a glede treh posebnih točk ima Komisija nekoliko drugačna stališča – in rada bi pojasnila, kakšna so in zakaj se nekoliko razlikujejo. Prvo je predlog za vključitev klavzule o nadzoru severnokorejskih delavcev, ki delajo v industrijskem kompleksu Kaesong, v sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo. Besedilo, doseženo s pogajanji, za ta sporazum o prosti trgovini določa možnost določitve zunanjih obdelovalnih zon. Obe strani priznavata, da bi lahko takšne zone pospeševale uresničevanje cilja miru na polotoku, a preden je mogoče to zono priznati kot takšno v okviru sporazuma o prosti trgovini, jo mora predlagati ena stran in obravnavati posebni odbor predstavnikov obeh strani. V sedanjih političnih okoliščinah ni verjetno, da bo v kratkem času podan takšen predlog, ko je sporazum o prosti trgovini začel veljati. Vendar pa bi vam rada zagotovila, da si bo Komisija prizadevala za pomembne priložnosti za reševanje tega na poznejši stopnji. Drugi predlog, ki ga vsebuje predlog resolucije, zadeva morebitno imenovanje posebnega poslanika EU za Severno Korejo in številni govorniki so danes ta predlog podprli. EU je zavezana pospeševanju svojega prispevka k mednarodnemu usklajevanju in visoka predstavnica/podpredsednica se zelo zanima za prizadevanja v tej smeri. Vendar pa sedaj premišlja o vseh možnostih za izvedbo tega v kontekstu dveh zadev. Ena je revizija mandata posebnih predstavnikov EU in druga je ustanovitev Službe za zunanje delovanje. V tem kontekstu bi si visoka predstavnica/podpredsednica prizadevala za povečano sodelovanje EU pri mednarodnem usklajevanju. Tretja zadeva je predlog za pritisk v smeri ustanovitve Komisije za preiskovanje v ZN. Evropska komisija globoko ceni načelo tega predloga v predlogu za resolucijo. Hkrati pa menimo, da bi bilo na tej stopnji preudarno vsa naša prizadevanja vložiti v podporo mandata novega, nedavno imenovanega posebnega poročevalca ZN za človekove pravice v Severni Koreji, gospoda Marzukija Darusmana, ki mu je Svet ZN za človekove pravice podelil pristojnosti, da si prizadeva za človekove pravice v Severni Koreji. Ob upoštevanju tega moramo zagotoviti, da bo imel vso podporo za opravljanje svojega dela. S stališča Komisije je to danes boljša pot pred nami."@sl20
". Fru talman! Jag vill tacka parlamentet för denna debatt. Om ni tillåter skulle jag vilja rikta uppmärksamheten till den unga pojken bakom plats nr 582, eftersom Nordkoreas framtid har betydelse för våra barns framtid. Det är sorgligt att det de senaste sju åren, sedan antagandet av den första FN-resolutionen som fördömde den bedrövliga människorättssituationen i Nordkorea, är så lite som har förbättrats, om något alls. Kommissionen instämmer helt i att det finns ett stort behov av att ta itu med den bedrövliga människorättssituationen i landet, som man uttrycker i det gemmensamma förslag till resolution som vi diskuterar i dag. EU har arbetat för denna förbättring på internationell nivå sedan 2003, då unionen i FN:s kommission för mänskliga rättigheter initierade den första resolutionen som fördömde situationen i Demokratiska folkrepubliken Korea, som liksom många här påpekar inte är särskilt demokratisk. EU fortsätter dessutom att ta upp mänskliga rättigheter i vår bilaterala politsika dialog med Nordkorea. Som ett antal talare har påpekat tar vi även upp frågan i våra samtal med Kina, och i synnerhet frågan om tillbakasändningar av de nordkoreanska medborgare som tagit sig in i Kina på olaga väg. Det kommer vi att fortsätta med. Dessa människor kan inte klassas som ekonomiska flyktingar. Mycket av det som står i förslaget till resolution ingår redan i EU:s nuvarande politik när det gäller mänskliga rättigheter i Nordkorea. Vi välkomnar samstämmigheten bland ledamöterna, och mellan parlamentsledamöterna och kommissionen. Vi är helt överens om vad som behöver göras, däribland en sak som många tagit upp, nämligen att vi måste behålla de befintliga biståndsprogrammen för de mest utsatta människorna i Nordkorea, som genomgår enorma svårigheter. Vi ska inte traffa dem för deras ledares synder. Vi håller i huvudsak med om tillvägagångssättet, men på tre punkter har kommissionen en annan uppfattning – och jag vill förklara vilka det gäller och varför vi är av en annan åsikt. Den första punkten är förslaget att ta med en klausul i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea om att övervaka nordkoreanska arbetstagare i industrikomplexet Kaesong. I den text som förhandlats fram för detta frihandelsavtal ges möjlighet att utse zoner för passiv förädling. Båda sidor medger att sådana zoner skulle kunna främja målet att det ska bli fred på halvön, men för att en zon ska kunna utses enligt frihandelsavtalet måste det föreslås av en sida och sedan handläggas av en särskild kommitté med representanter från båda sidor. Under rådande politiska omständigheter är det föga troligt att ett sådant förslag skulle ges på kort sikt, när frihandelsavtalet trätt i kraft. Men jag vill försäkra er att kommissionen kommer att hitta en möjlighet att ta upp frågan i ett senare skede. Den andra punkten i förslaget till resolution gäller förslaget att utnämna ett särskilt EU-sändebud till Nordkorea, och ett antal talare har gett sitt stöd till förslaget i dag. EU vill bidra mer till den internationella samordningen, och den vice ordföranden/höga representanten är angelägen om det. Hon överväger dock alla alternativ för att göra det i två sammanhang. Det ena är översynen av alla särskilda EU-representanters mandat, och det andra är inrättandet av EU:s utrikestjänst. I de sammanhangen skulle den vice ordföranden/höga representanten kunna verka för ett ökat deltagande från EU:s sida i internationell samordning. Den tredje punkten är förslaget att trycka på för att en undersökningskommission ska inrättas inom FN. Europeiska kommissionen uppskattar verkligen argumenten bakom detta förslag. Samtidigt anser vi att det skulle vara klokt att i nuläget koncentrera våra insatser till att stödja FN:s nyligen utsedde särskilde rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea, Marzuki Darusman, som har i uppdrag från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna att verka för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea. Med det i åtanke behöver vi se till att han har all den uppbackning han behöver för att göra sitt jobb. Som det ser ut i dag anser kommissionen att det är den bästa vägen att gå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristalina Georgieva,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"Marzuki Darusman"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph