Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-426"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.22.4-426"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, keskustelimme täällä puoli vuotta sitten edellisen kerran Venezuelan demokraattisten piirteiden jatkuvasta rapistumisesta. Erityisesti huono kehitys näkyy hallituksen hyökkäyksissä lehdistöä ja internetin vapautta kohtaan, sekä muun muassa sanomalehtien, radiokanavien, verkkosivustojen ja televisioasemien sulkemisena. Emme luultavasti tiedäkään kaikkia faktoja, mutta joka tapauksessa on nähtävä tilanteen periaatteelliset ongelmat. Presidentti Chávezin julkisesti vainotessa Afiunia Chávez on ottanut roolin, jossa hän hyökkää oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan, vaikka hänen pitäisi olla sen ensimmäinen suojelija. Vallanjako muodostaa demokraattisen ja perustuslaillisen valtion perustan, ja tiedotusvälineiden vapaus on olennaista demokratian ja perusvapauksien kunnioittamisen kannalta. Mielipiteen ja ajatusten vapaa julkinen ilmaiseminen takaa osallistumisen demokraattiseen prosessiin ja tekee mahdolliseksi vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ja hyvän hallinnon. Toivottavasti kukaan täällä ei väitä tätä vastaan."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, již před šesti měsíci jsme zde měli příležitost probírat pokračující rozpad demokracie ve Venezuele. Obzvláště viditelný a znepokojivý vývoj představuje vládní útok na tisk a svobodu internetu a rušení novin, rádiových kanálů, internetových stránek a televizních stanic. Pravděpodobně neznáme všechna fakta, ale stejně se musíme podívat na problémy a principy spojené s touto situací. V otevřeném pronásledování paní Afiuniové se prezident Chávez ujal role, ve které útočí na nezávislost justice, ačkoliv by měl být jejím ochráncem číslo jedna. Dělba moci je základem demokracie a ústavního státu; svoboda médií je pak nezbytnou pro demokracii a respektování základních svobod. Svobodné veřejné vyjádření názoru a myšlenek je zárukou účasti v demokratickém procesu a umožňuje svobodné a regulérní volby a dobrou správu věcí veřejných. Doufám, že by zde nikdo netvrdil opak."@cs1
"Fru formand! Vi drøftede den fortsatte undergravning af demokratiet i Venezuela ved en tidligere lejlighed i Parlamentet for seks måneder siden. En særlig alarmerende og synlig udvikling er regeringens angreb på medierne og internetfriheden samt lukningen af aviser, radiokanaler, websteder og tv-stationer. Vi kender sandsynligvis ikke hele baggrunden, men vi skal undersøge problemerne og principperne i forbindelse med situationen. I sin åbne forfølgelse af dommer Afiuni har præsident Chávez påtaget sig en rolle, hvor han angriber domstolenes uafhængighed, selv om han skulle være den første til at beskytte domstolene. Tredelingen af magten er grundlaget for demokrati og forfatningsstaten, og mediernes frihed er grundlæggende for demokrati og respekten for grundlæggende frihedsrettigheder. Ytrings- og meningsfrihed er garantien for deltagelsen i den demokratiske proces og muliggør frie og retfærdige valg og god regeringsførelse. Forhåbentlig er der ingen i Parlamentet, som vil hævde det modsatte."@da2
"Frau Präsidentin, wir haben die fortdauernde Aushöhlung der Demokratie in Venezuela schon bei einer früheren Gelegenheit vor sechs Monaten hier diskutiert. Eine besonders alarmierende, sichtbare Entwicklung ist der Angriff der Regierung auf die Presse und die Freiheit des Internets und die Schließung von Zeitungen, Radiostationen, Websites und Fernsehsendern. Wir kennen vermutlich nicht alle Fakten, aber wir müssen uns dennoch mit den Problemen und Grundsätzen, die mit dieser Situation in Verbindung stehen, beschäftigen. Bei seiner offenen Verfolgung von Afiuni hat Präsident Chávez eine Rolle übernommen, in der er die Unabhängigkeit der Justiz angreift, obwohl er ihr oberster Beschützer sein sollte. Die Gewaltentrennung ist die Grundlage der Demokratie und des Verfassungsstaates und die Freiheit der Medien ist von entscheidender Bedeutung für die Demokratie und die Achtung der Grundfreiheiten. Die freie öffentliche Äußerung von Meinungen und Gedanken ist eine Garantie für die Teilnahme am demokratischen Verfahren und ermöglicht freie und gerechte Wahlen und good governance. Ich hoffe, dass dies hier niemand anders sieht."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη διάβρωση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα πριν από έξι μήνες. Ιδιαιτέρως ανησυχητική και ορατή εξέλιξη αποτελούν οι επιθέσεις της κυβέρνησης κατά του Τύπου και της ελευθερία του Διαδικτύου, καθώς και το κλείσιμο εφημερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και ιστοσελίδων. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα, όμως πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να εξετάσουμε τα προβλήματα και τις αρχές που σχετίζονται με την κατάσταση. Διώκοντας ανοικτά την Afiuni, ο πρόεδρος Chávez ανέλαβε έναν ρόλο, βάσει του οποίου επιτίθεται στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, αν και θα έπρεπε να είναι ο υπ’ αριθμόν ένα προστάτης της. Η διάκριση των εξουσιών αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας και του συνταγματικού κράτους, και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία, αλλά και για τον σεβασμό προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η ελεύθερη δημόσια έκφραση της γνώμης και των ιδεών συνιστά εγγύηση της συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία και καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, καθώς και τη χρηστή διακυβέρνηση. Αισιοδοξούμε ότι ουδείς ισχυρίζεται το αντίθετο."@el10
"Madam President, we discussed the continued erosion of democracy in Venezuela on a previous occasion here six months ago. An especially alarming visible development is the government’s attacks on the press and the freedom of the Internet, and the closure of newspapers, radio channels, websites and television stations. We probably do not know all the facts, but all the same we have to look at the problems and principles associated with the situation. In his open persecution of Afiuni, President Chávez has assumed a role where he is attacking the independence of the judiciary, even though he should be its number one protector. The separation of powers is the basis of democracy and the constitutional state, and the freedom of the media is essential for democracy and a respect for fundamental freedoms. The free public expression of opinion and ideas is a guarantee of participation in the democratic process and makes possible free and fair elections and good governance. Hopefully, nobody here would argue otherwise."@en4
"Señora Presidenta, hemos debatido aquí sobre el continuado desgaste de la democracia en Venezuela en una ocasión anterior hace seis meses. Hay un cambio visible y especialmente alarmante que son los ataques del gobierno a la prensa y a la libertad en Internet, y el cierre de periódicos, emisoras de radio, sitios web y canales de televisión. Seguramente nosotros no conozcamos todos los hechos, pero al mismo tiempo tenemos que estudiar los problemas y los principios asociados a la situación. En su persecución abierta contra Afiuni, el Presidente Chávez ha asumido el papel de atacar a la independencia del poder judicial, aunque él debería ser su principal defensor. La separación de poderes es la base de la democracia y del Estado constitucional, y la libertad de los medios de comunicación es esencial para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales. La expresión libre y pública de las opiniones y las ideas es garantía de participación en el proceso democrático y hace posible que se celebren elecciones libres y justas, y que haya buena gobernanza. Con suerte, no habrá nadie aquí que discuta eso."@es21
"Austatud juhataja! Eelmine kord arutasime siin demokraatia jätkuvat lagunemist Venezuelas kuus kuud tagasi. Eriti halba muutust on näha valitsuse rünnakutes ajakirjanduse ja internetivabaduse pihta ning ajalehtede, raadiojaamade, veebisaitide ja telejaamade sulgemises. Ilmselt ei teagi me kõiki fakte, aga igal juhul tuleb olukorras näha põhimõttelisi probleeme. Afiuni avaliku tagakiusamisega on president Chávez asunud ründama kohtuvõimu sõltumatust, ehkki ta peaks olema selle esmane kaitsja. Võimude lahusus on demokraatia ja põhiseadusliku riigi alus ning ajakirjandusvabadus on demokraatia ja põhivabaduste austamiseks vältimatult vajalik. Vabadus väljendada avalikult oma arvamusi ja mõtteid on demokraatlikus protsessis osalemise garantii ning teeb võimalikuks vabad ja õiglased valimised ja hea valitsemistava. Loodetavasti ei väida keegi vastupidist."@et5
"Madame la Présidente, nous avons déjà discuté ici de l’érosion permanente de la démocratie au Venezuela il y a six mois. Une évolution visible particulièrement alarmante de la situation a trait aux attaques du gouvernement à l’encontre de la presse et de la liberté de l’internet, ainsi qu’à la fermeture de journaux, de stations de radio, de sites Internet, et de chaînes de télévision. Nous n’avons probablement pas connaissance de tous les faits, mais il n’en demeure pas moins que nous devons nous pencher sur les problèmes et principes associés à cette situation. En persécutant ouvertement la juge Afiuni, le président Chávez joue un rôle où il porte atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire alors qu’il devrait en être le premier garant. La séparation des pouvoirs constitue la base d’un État démocratique et constitutionnel, et la liberté des médias est d’une importance primordiale pour la démocratie et pour le respect des libertés fondamentales. La liberté d’exprimer ses opinions et ses idées est une garantie de participation aux processus démocratiques, et elle rend possibles la tenue d’élections libres et équitables et la bonne gouvernance. Il faut espérer que personne ici ne dirait le contraire."@fr8
". Elnök asszony, egy korábbi alkalommal, hat hónappal ezelőtt már tárgyaltunk a demokrácia Venezuelában tapasztalható folyamatos eróziójáról. Különösen aggasztó, szembetűnő fejlemény, hogy a kormány támadásokat indít a sajtó és az Internet szabadsága ellen, valamint hogy újságokat, rádiócsatornákat, honlapokat és tévéállomásokat szüntetnek meg. Valószínűleg nincs tudomásunk mindenről, de ennek ellenére meg kell vizsgálnunk a helyzettel kapcsolatos problémákat és elveket. Afiuni asszony nyilvános üldöztetésével Chávez elnök úr az igazságszolgáltatás függetlenségét támadja annak ellenére, hogy neki kellene az első számú védelmezőjének lennie. A hatalmi ágak szétválasztása a demokrácia és az alkotmányos jogállam alapja, és a tömegtájékoztatás szabadsága létfontosságú a demokrácia és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása szempontjából. A szabad nyilvános véleménynyilvánítás a demokratikus folyamatban való részvétel biztosítéka, és lehetővé teszi a szabad és tisztességes választásokat és a felelősségteljes kormányzást. Remélhetőleg senki sem gondolja ezt itt másképp."@hu11
"Signora Presidente, sei mesi fa abbiamo discusso in un’altra occasione di come la democrazia continui a perdere terreno in Venezuela. Gli attacchi rivolti dal governo alla stampa e alla libertà di Internet e la chiusura di giornali, radio, siti web e televisioni rappresentano una chiara evoluzione, particolarmente allarmante. Probabilmente non siamo a conoscenza di tutti i fatti, ma dobbiamo in ogni caso riflettere sui problemi e i principi legati a tale situazione. Nella sua palese persecuzione del giudice Afiuni, il Presidente Chávez sta attaccando l’indipendenza della magistratura, sebbene ne dovrebbe essere il difensore numero uno. La separazione dei poteri rappresenta la base della democrazia e dello stato costituzionale, mentre la libertà dei media è essenziale per la democrazia e per il rispetto delle libertà fondamentali. La libertà di esprimere la propria opinione e le proprie idee in pubblico è garanzia della partecipazione al processo democratico e permette l’organizzazione di elezioni libere e regolari, nonché il buon governo. Spero che in quest’Aula nessuno possa affermare il contrario."@it12
"Ponia pirmininke, prieš šešis mėnesius kalbėjome apie nykstančią demokratiją Venesueloje. Didžiausią nerimą keliantis akivaizdus reiškinys yra valdžios išpuoliai prieš spaudą ir interneto laisvę, laikraščių, radijo stočių, tinklalapių ir televizijų kanalų uždarinėjimas. Mes, tikėtina, nežinome visų faktų, bet turime įsigilinti į su tuo susijusias problemas ir principus. Atvirai persekiodamas M. L. Afiuni Prezidentas H. Chávez puola nepriklausomus teismus, nors turėtų būti svarbiausias jų gynėjas. Galių atskyrimas yra demokratijos ir konstitucinės valstybės pagrindas, o spaudos laisvė būtina demokratijai ir pagrindinių laisvių apsaugai. Laisvas viešas nuomonės ir idėjų reiškimas užtikrina dalyvavimą demokratijos procese, laisvus bei sąžiningus rinkimus ir gerą valdymą. Tikiuosi, niekas šiame Parlamente dėl to nesiginčytų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Iepriekšējo reizi pirms sešiem mēnešiem mēs šeit apspriedām demokrātijas nepārtraukto graušanu Venecuēlā. Īpaši satraucoša un redzama virzība ir valdības uzbrukumi presei un interneta brīvībai un laikrakstu, radio kanālu, tīmekļa lapu un televīzijas staciju slēgšana. Iespējams, mēs nezinām visus faktus, tomēr mums ir jāskata ar šo situāciju saistītās problēmas un principi. Atklātajā kundzes vajāšanā prezidents ir uzskatījis par savu pienākumu uzbrukt tiesu varas neatkarībai, kaut gan viņam vajadzētu būt tās galvenajam aizstāvim. Varas dalīšana ir demokrātijas un konstitucionālas valsts pamatā, un plašsaziņas līdzekļu brīvība ir būtiska demokrātijai un pamatbrīvību ievērošanai. Tiesības brīvi publiski paust viedokli un idejas ir līdzdalības garantija demokrātijas procesā un nodrošina brīvas un godīgas vēlēšanas un labu pārvaldību. Cerams, neviens šeit nemēģinās pierādīt pretējo."@lv13
"Arvoisa puhemies, keskustelimme täällä puoli vuotta sitten edellisen kerran Venezuelan demokraattisten piirteiden jatkuvasta rapistumisesta. Erityisesti huono kehitys näkyy hallituksen hyökkäyksissä lehdistöä ja internetin vapautta kohtaan, sekä muun muassa sanomalehtien, radiokanavien, verkkosivustojen ja televisioasemien sulkemisena. Emme luultavasti tiedäkään kaikkia faktoja, mutta joka tapauksessa on nähtävä tilanteen periaatteelliset ongelmat. Presidentti Chavezin julkisesti vainotessa Afiunia Chavez on ottanut roolin, jossa hän hyökkää oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan, vaikka hänen pitäisi olla sen ensimmäinen suojelija. Vallanjako muodostaa demokraattisen ja perustuslaillisen valtion perustan, ja tiedotusvälineiden vapaus on olennaista demokratian ja perusvapauksien kunnioittamisen kannalta. Mielipiteen ja ajatusten vapaa julkinen ilmaiseminen takaa osallistumisen demokraattiseen prosessiin ja tekee mahdolliseksi vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ja hyvän hallinnon. Toivottavasti kukaan täällä ei väitä tätä vastaan."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de laatste keer dat wij hier over de voortdurende aftakeling van de democratie in Venezuela hebben gesproken, was een halfjaar geleden. De ongunstige ontwikkelingen die zich in de democratie voordoen, komen vooral tot uiting in de aanvallen van de regering op de pers, de vrijheid van internet en het sluiten van kranten, radiozenders, websites en televisiestations. Wij kennen waarschijnlijk niet alle feiten maar wij moeten wel de principiële problemen van de situatie onder ogen zien. In zijn openlijke vervolging van Afiuni heeft president Chávez een rol op zich genomen waarin hij de onafhankelijkheid van het rechtssysteem aanvalt, terwijl hij de belangrijkste beschermer ervan zou moeten zijn. Scheiding der machten is de basis van een democratische rechtsstaat, en mediavrijheid is van wezenlijk belang voor de democratie en de eerbiediging van de fundamentele vrijheden. Een vrije, openbare uiting van meningen en gedachten is een waarborg voor deelname aan het democratische proces en maakt vrije en eerlijke verkiezingen en een goed bestuur mogelijk. Hopelijk is iedereen hier dezelfde mening toegedaan."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przy poprzedniej okazji sześć miesięcy temu omawialiśmy dalszą erozję demokracji w Wenezueli. Szczególnie widoczną i alarmującą zmianą są ataki rządu na prasę i wolność Internetu oraz likwidacja gazet, kanałów radiowych, witryn internetowych i stacji telewizyjnych. Prawdopodobnie nie znamy wszystkich faktów, ale tak czy inaczej musimy przyjrzeć się problemom i zasadom wiążącym się z tą sytuacją. Szykanując otwarcie sędzię Afiuni, prezydent Chávez przyjął rolę atakującego niezależność wymiaru sprawiedliwości, mimo że jako pierwszy powinien jej bronić. Oddzielenie władzy to podstawa demokracji i państwa konstytucyjnego, a wolność mediów ma zasadnicze znaczenie dla demokracji i poszanowania podstawowych wolności. Swobodne publiczne wyrażanie opinii i idei to gwarancja uczestnictwa w demokratycznym procesie, umożliwiająca wolne i uczciwe wybory oraz dobre sprawowanie rządów. Mam nadzieję, że pogląd ten podzielają wszyscy zebrani."@pl16
"Senhora Presidente, há seis meses, debatemos aqui a erosão persistente da democracia na Venezuela. Um novo facto visível e particularmente alarmante é o caso dos ataques do Governo à imprensa e à liberdade da Internet, bem como o encerramento de jornais, de rádios, de sítios Web e de estações de televisão. Provavelmente, não conhecemos todos os factos, mas, não obstante, temos de analisar os problemas e os princípios associados à presente situação. Na perseguição pública que moveu à juíza Afiuni, o Presidente Chávez assumiu um papel em que ataca a independência do poder judiciário, quando devia ser o seu primeiro defensor. A separação de poderes é a base da democracia e do Estado constitucional, e a liberdade dos meios de comunicação social é essencial para a democracia e para o respeito das liberdades fundamentais. A livre expressão pública de opinião e de ideias é uma garantia de participação no processo democrático e torna possíveis as eleições livres e justas e a boa governação. Espero que nenhum dos presentes defenda o contrário."@pt17
"Dnă președintă, am discutat despre erodarea continuă a democrației din Venezuela, cu o altă ocazie, în urmă cu șase luni. O evoluţie vizibilă, deosebit de alarmantă, este reprezentată de atacurile guvernului la adresa presei și a libertății internetului, precum și de închiderea unor ziare, a unor posturi de radio, site-uri internet și canale de televiziune. Probabil că nu cunoaștem toate aspectele, însă, totuși, trebuie să acordăm atenție problemelor și principiilor asociate cu această situație. În această persecuție deschisă contra dnei Afiuni, președintele Chávez și-a asumat un rol în care atacă independența sistemului judiciar, deși ar trebui să fie principalul său protector. Separația puterilor în stat este baza democrației și a statului constituțional, iar libertatea mediei este esențială pentru democrație și respectarea libertăților fundamentale. Exprimarea publică și liberă a opiniei și a ideilor este o garanție pentru participarea în procesul democratic și face posibilă existența unor alegeri libere și corecte și existența unei bune guvernări. Din fericire, nimeni de aici nu ar putea afirma contrariul."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, o neustálom narúšaní demokracie vo Venezuele sme tu naposledy diskutovali pred šiestimi mesiacmi. Mimoriadne alarmujúci viditeľný vývoj predstavujú útoky vlády na tlač a slobodu na internete a zákaz vydávania novín, vysielania rozhlasových staníc, internetových stránok a televíznych staníc. Pravdepodobne nepoznáme všetky skutočnosti, napriek tomu sa však musíme zaoberať problémami a zásadami, ktoré súvisia s touto situáciou. Prezident Chávez svojím otvoreným prenasledovaním Afiuniovej prevzal úlohu, v rámci ktorej útočí na nezávislosť súdnictva aj napriek tomu, že by mal byť jeho hlavným ochrancom. Rozdelenie právomocí je základom demokracie a ústavného štátu a sloboda médií je pre demokraciu a dodržiavanie základných slobôd nevyhnutná. Slobodné verejné vyjadrenie názorov a myšlienok je zárukou účasti na demokratickom procese a umožňuje slobodné a spravodlivé voľby a dobrú správu vecí verejných. Dúfam, že voči tomu by tu nikto nenamietal."@sk19
"Gospa predsednica, pred šestimi meseci smo ob prejšnji priložnosti tu razpravljali o stalnem razjedanju demokracije v Venezueli. Posebno zastrašujoč viden razvoj dogodkov so vladni napadi na tisk in svobodo interneta in zaprtje časopisnih hiš, radijskih kanalov, spletnih strani in televizijskih postaj. Verjetno ne poznamo vseh dejstev, a vseeno moramo obravnavati probleme in načela, povezana s tem položajem. V odprtem pregonu Afiunijeve je predsednik Chávez prevzel vlogo, ko napada neodvisnost sodstva, čeprav bi moral biti njegov glavni varuh. Ločevanje oblasti je osnova demokracije in ustavne države in svoboda medijev je osnovna za demokracijo in spoštovanje temeljnih svoboščin. Svobodno javno izražanje mnenja in zamisli je zagotovilo sodelovanje demokratičnega procesa in omogoča svobodne in poštene volitve in dobro upravljanje. Upam, da tu nihče ne trdi drugače."@sl20
"Fru talman! För sex månader sedan diskuterade vi urholkningen av demokratin i Venezuela. Ett särskilt alarmerande bevis på detta är regeringens angrepp mot pressen och Internetfriheten, och nedläggningen av nyhetstidningar, radiokanaler, webbsidor och tv-stationer. Vi känner antagligen inte till alla fakta, men vi måste i alla fall titta på de problem och principer som är kopplade till situationen. President Chávez har i sina öppna förföljelser av Afiuni intagit en roll där han angriper rättsväsendets oberoende, när han egentligen ska vara dess främste beskyddare. Maktdelningen är en av demokratins och den konstitutionella statens grundbultar, och mediefriheten är avgörande för demokratin och respekten för de grundläggande friheterna. Friheten att kunna uttrycka åsikter och idéer offentligt garanterar deltagandet i den demokratiska processen, och möjliggör fria och rättvisa val och sund förvaltning. Förhoppningsvis håller alla här med om det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph