Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-423"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.22.4-423"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this resolution, purporting to be about human rights in Venezuela, exposes a massive hypocrisy among the right-wing parties in this Parliament. The real agenda here is not to defend human rights but, in fact, to advance the overthrow of the government of Hugo Chávez in Venezuela and to give succour to the right-wing pro-big-business opposition in Venezuela, which still controls large swathes of the privately-owned media and industry and landed estates and includes those who attempted an open coup less than 10 years ago. The Chávez government has carried out certain progressive measures, which have improved the lives of the most impoverished sections of society, but that has meant that Chávez opposed the neoliberal economic policies which the European Union and the United States have been forcing on many countries in Latin America: policies such as deregulation, liberalisation and privatisation of their economies that primarily benefit the major transnational corporations based in the EU and the United States. That is why we have this campaign of vilification. I demand that this Judge Afiuni and all prisoners in Venezuela are treated with dignity and are afforded a scrupulously fair trial. I and socialist colleagues of mine in Venezuela, Socialismo Revolucionario for example, do have major problems with some aspects of the Chávez policies: increasing tendencies towards bureaucratisation and a Stalinist-type tendency to try to abuse and discredit opposition that comes from the left in Venezuela and in the Labour movement. We want to see the major resources in Venezuela in public ownership but under a genuine regime of democratic workers’ control and management that will lay the basis of enough wealth and services to transform the lives of the big majority of the people of Venezuela, ending horrific problems such as poverty and crime but also providing full democratic social and human rights for all."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, toto usnesení, které vzbuzuje zdání, že je o lidských právech ve Venezuele, ukazuje obrovské pokrytectví pravicových stran v tomto Parlamentu. Pravým záměrem zde není hájit lidská práva, ale ve skutečnosti jde o to, pokročit ve svržení vlády Hugo Cháveze ve Venezuele a podpořit pravicovou opozici hájící zájmy velkých podniků ve Venezuele; tato opozice stále kontroluje široké oblasti soukromých médií a průmyslu a velkých pozemků – a jejími členy jsou ti, kteří se před necelými deseti lety pokusili o otevřený převrat. Chávezova vláda vykonala jistá pokroková opatření, která zlepšila životy těch nejvíce zbídačených částí společnosti, ale to také znamenalo, že se Chávez postavil neoliberálním ekonomickým politikám, které Evropská Unie a Spojené státy vnucují mnoha státům v Latinské Americe: politikám jako deregulace, liberalizace a privatizace jejich ekonomik, ze kterých mají prospěch v prvé řadě velké mezinárodní společnosti se sídlem v EU a ve Spojených státech. To je důvod, proč se setkáváme s touto pomlouvačnou kampaní. Žádám, aby bylo zacházeno se soudkyní Afiuniovou a se všemi vězni ve Venezuele s důstojností a aby jim byl poskytnut co nejspravedlivější proces. Já a mí socialističtí kolegové ve Venezuele, například Socialismo Revolucionario, máme velké problémy s některými aspekty Chávezovy politiky: rostoucí tendence směrem k byrokratizaci a stalinské tendence snažící se zneužít a zdiskreditovat opozici pocházející z levice ve Venezuele a z dělnického hnutí. Chceme, aby hlavní zdroje ve Venezuele zůstaly ve veřejném vlastnictví, ale aby se tak dělo v rámci skutečného režimu kontroly a správy demokratických dělníků; takto bude položen základ dostatečného bohatství a služeb nezbytných k proměně životů většiny lidí ve Venezuele, bude učiněn konec strašným problémům jako je chudoba a kriminalita a všem budou též poskytována plná demokratická sociální a lidská práva."@cs1
"Fru formand! Denne beslutning, som foregiver at handle om menneskerettigheder i Venezuela, eksponerer en massiv skinhellighed blandt højrefløjspartierne i Parlamentet. Den reelle dagsorden her er ikke at forsvare menneskerettigheder, men faktisk at fremme omstyrtelsen af Hugo Chávez' regering i Venezuela og hjælpe Venezuelas højreorienterede opposition, som er venligsindet over for store virksomheder og kontrollerer store dele af de privatejede medier, selskaber og ejendomme, og som omfatter dem, der forsøgte et åbent statskup for mindre end 10 år siden. Chávez-regeringen har gennemført visse progressive foranstaltninger, som har forbedret levevilkårene for de fattigste dele af samfundet, men det har betydet, at Chávez er gået imod de nyliberale økonomiske politikker, som EU og USA har påtvunget mange latinamerikanske lande. Det gælder politikker om deregulering, liberalisering og privatisering af deres økonomi primært til gavn for store multinationale selskaber med base i EU og USA. Derfor oplever vi denne bagvaskelseskampagne. Jeg kræver, at denne dommer Afiuni og alle fanger i Venezuela behandles værdigt og sikres en fuldstændig retfærdig retssag. Jeg og mine socialdemokratiske kolleger i Venezuela, f.eks. Socialismo Revolucionario, har alvorlige problemer med visse aspekter af Chávez' politikker, herunder stigende tendenser hen imod bureaukratisering og en stalinistisk tendens til at misbruge og miskreditere oppositionen, der kommer fra venstrefløjen og arbejderbevægelsen i Venezuela. Vi ønsker statsligt ejerskab af de vigtigste ressourcer i Venezuela, men under et styre, som kontrolleres og forvaltes af demokratiske arbejdstagere, og som kan skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at velstand og ydelser kan forbedre levevilkårene for det store flertal i Venezuela, så der sættes en stopper for frygtelige problemer, som f.eks. fattigdom og kriminalitet, men som også sikrer sociale rettigheder og menneskerettigheder til alle."@da2,2
"Frau Präsidentin, diese Entschließung, in der es angeblich um die Menschenrechte in Venezuela geht, entblößt die kolossale Scheinheiligkeit der rechten Parteien in diesem Parlament. Die wirkliche Absicht hier ist es nicht, die Menschenrechte zu verteidigen, sondern tatsächlich den Sturz der Regierung von Hugo Chávez voranzubringen und der rechten unternehmerfreundlichen Opposition in Venezuela Unterstützung zu leisten, die immer noch große Teile der privaten Medien und der Industrie und des Grundbesitzes kontrolliert und zu der diejenigen gehören, die vor weniger als 10 Jahren einen offenen Staatsstreich versucht haben. Die Regierung Chávez hat bestimmte progressive Maßnahmen ergriffen, die das Leben der ärmsten Teile der Gesellschaft verbessert haben, was aber nicht bedeutet hat, dass Chávez die neoliberale Wirtschaftspolitik ablehnt, die die Europäische Union und die Vereinigten Staaten vielen Ländern in Lateinamerika aufgezwungen haben: Politiken wie die Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung ihrer Wirtschaft, wovon hauptsächlich die großen transnationalen Unternehmen mit Sitz in der EU oder den Vereinigten Staaten profitieren. Darum gibt es diese Verunglimpfungskampagne. Ich fordere, dass diese Richterin Afiuni und alle Häftlinge in Venezuela mit Würde behandelt werden und ihnen ein absolut faires Gerichtsverfahren zuteil wird. Ich und meine sozialistischen Kollegen in Venezuela, zum Beispiel Socialismo Revolucionario, haben große Probleme mit einigen Aspekten der Politik von Chávez: die zunehmende Tendenz zur Bürokratisierung und eine stalinistische Tendenz mit dem Versuch, die Opposition zu schädigen und zu diskreditieren, die aus der Linken in Venezuela und in der Arbeiterbewegung kommt. Wir wollen, dass die großen Bodenschätze in Venezuela in den öffentlichen Besitz übergehen und zwar in einem echten System der Kontrolle und Verwaltung der demokratischen Arbeiter, das den Grundstein für genügend Reichtum und Dienstleistungen legt, um das Leben der großen Mehrheit der Menschen in Venezuela zu verändern, den entsetzlichen Problemen wie der Armut und der Kriminalität ein Ende zu bereiten und außerdem allen volle demokratische Sozial- und Menschenrechte zu bieten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το παρόν ψήφισμα, το οποίο υποτίθεται ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, αποκαλύπτει μία τεράστια υποκρισία των δεξιών κομμάτων του Κοινοβουλίου. Ο πραγματικός στόχος εν προκειμένω δεν είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά, στην πραγματικότητα, η ανατροπή της κυβέρνησης του Hugo Chávez στη Βενεζουέλα και η συμπαράσταση προς τη δεξιά αντιπολίτευση της χώρας, η οποία τάσσεται υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλη μερίδα των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και της βιομηχανίας, καθώς και εκτάσεων γης, και στην οποία περιλαμβάνονται εκείνοι που προέβησαν σε απόπειρα ανοικτού πραξικοπήματος σχεδόν πριν από δέκα μόλις χρόνια. Η κυβέρνηση Chávez έλαβε ορισμένα προοδευτικά μέτρα που βελτίωσαν τη ζωή των πλέον φτωχών στρωμάτων της κοινωνίας, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Chávez αντιτάχθηκε στις νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής: πολιτικές, όπως η απορρύθμιση, η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των οικονομιών τους, οι οποίες ωφελούν πρωταρχικά τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο λόγος της παρούσας συκοφαντικής εκστρατείας. Απαιτώ η δικαστής Afiuni και όλοι οι κρατούμενοι στη Βενεζουέλα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης και να έχουν επιμελώς δίκαιη δίκη. Εγώ και οι σοσιαλιστές συνάδελφοί μου στη Βενεζουέλα, από το κόμμα Socialismo Revolucionario για παράδειγμα, έχουμε πράγματι σοβαρά προβλήματα με ορισμένες από τις πτυχές των πολιτικών Chávez: αυξανόμενη τάση προς γραφειοκρατικοποίηση και μία σταλινικού τύπου τάση κακομεταχείρισης και απαξίωσης της αντιπολίτευσης που προέρχεται από την Αριστερά της Βενεζουέλας και το Εργατικό Κίνημα. Επιθυμούμε τη μεταβίβαση των βασικών πόρων της Βενεζουέλας στην ιδιοκτησία του δημοσίου, αλλά υπό πραγματικό καθεστώς δημοκρατικού ελέγχου και διαχείρισης από τους εργαζομένους, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για επαρκή πλούτο και παροχή υπηρεσιών, ώστε να αλλάξει η ζωή της πλειονότητας του λαού της Βενεζουέλας, με την εξάλειψη τρομακτικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια και η εγκληματικότητα, και με την εκχώρηση πλήρων δημοκρατικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους."@el10
"Señora Presidenta, esta resolución, que pretende ser sobre los derechos humanos en Venezuela, revela una gran hipocresía por parte de los partidos de la derecha de este Parlamento. La verdadera prioridad para ellos no es defender los derechos humanos sino, de hecho, anticipar el derrocamiento del Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y socorrer a la oposición derechista en favor de las grandes empresas de Venezuela, que sigue controlando una gran parte de los medios de comunicación y la industria de capital privado y las tierras, e incluye a los que intentaron dar un golpe abierto hace menos de 10 años. El Gobierno de Chávez ha llevado a cabo algunas medidas progresistas, que han mejorado las vidas de las secciones más empobrecidas de la sociedad, pero eso ha supuesto que Chávez se opusiera a las políticas económicas neoliberales que la Unión Europea y los Estados Unidos han estado imponiendo en muchos países de América Latina: políticas como la desregulación, la liberalización y la privatización de sus economías que benefician ante todo a las principales empresas transnacionales con sede en la UE y los Estados Unidos. Por eso estamos presenciando esta campaña de vilipendio. Exijo que la jueza Afiuni y todos los presos de Venezuela sean tratados con dignidad y se les proporcione un juicio sumamente justo. Yo y mis colegas socialistas de Venezuela, por ejemplo, el Socialismo Revolucionario, no estamos de acuerdo con algunos aspectos de las políticas de Chávez: la tendencia cada vez mayor hacia la burocratización y la tendencia de tipo estalinista a tratar de abusar y desacreditar a la oposición que proviene de la izquierda de Venezuela y del movimiento obrero. Queremos ver que los principales recursos de Venezuela sean públicos pero bajo un auténtico régimen de control y gestión democrática de los trabajadores que tenga como base la riqueza y los servicios suficientes para transformar las vidas de la gran mayoría del pueblo de Venezuela, al poner fin a problemas terribles como la pobreza y el crimen, pero también al proporcionar derechos sociales y humanos a todos."@es21
"Austatud juhataja! See resolutsioon, mis peaks käsitlema inimõigusi Venezuelas, näitab laialdast silmakirjalikkust Euroopa Parlamendi parempoolsete fraktsioonide seas. Tegelikult pole siin küsimus inimõiguste kaitsmises, vaid hoopis selles, et saavutada Hugo Chávezi valitsuse kukutamine Venezuelas ja abistada sealset parempoolset suurettevõtteid pooldavat opositsiooni, kes kontrollib endiselt suurt osa eraõiguslikust ajakirjandusest, tööstusest ja maavaldustest ning kuhu kuuluvad need, kes üritasid vähem kui kümme aastat tagasi avalikku riigipööret. Chávezi valitsus on võtnud mõningaid edumeelseid meetmeid, mis on parandanud ühiskonna vaeseimatesse kihtidesse kuuluvate inimeste elu, aga see on tähendanud, et Chávez on seisnud vastu neoliberaalsele majanduspoliitikale, mida Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on paljudele Ladina-Ameerika riikidele peale surunud. See poliitika hõlmab nende majanduse dereguleerimist, liberaliseerimist ja erastamist ning toob kasu eeskätt rahvusvahelistele suurettevõtetele, mis asuvad ELis või Ameerika Ühendriikides. Sellepärast käib meil see teotamiskampaania. Ma nõuan, et kohtunik Afiunit ja kõiki Venezuela vange koheldaks väärikalt ja et neile võimaldataks täiesti õiglane kohtumõistmine. Minul ja minu sotsialistidest kolleegidel Venezuelas, näiteks Socialismo Revolucionariol, on suuri probleeme Chávezi poliitika mõne aspektiga: kasvava kalduvusega suurema bürokraatia poole ning stalinistliku püüdlusega kuritarvitada ja mustata Venezuela vasakpoolset ja tööparteist tulenevat opositsiooni. Me soovime näha, et Venezuela peamised loodusvarad kuuluksid riigile, aga oleksid tõelise demokraatliku tööliste kontrolli ja juhtimise all, mis tagab aluse piisavale jõukusele ja teenustele, et muuta suurema osa Venezuela rahva elu, kaotada hirmsad probleemid nagu vaesus ja kuritegevus, ent anda ka kõikidele täielikud demokraatlikud sotsiaalsed ja inimõigused."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma, jonka väitetään koskevan Venezuelan ihmisoikeuksia, paljastaa, kuinka äärimmäisen tekopyhiä tämän parlamentin oikeistopuolueet ovat. Tosiasiassa kyse ei ole ihmisoikeuksien puolustamisesta, vaan myötävaikuttamisesta Hugo Chávezin hallituksen vallasta syöksemiseen Venezuelassa ja Venezuelan oikeistolaisen isoa liiketoimintaa puoltavan opposition avustamisesta. Se kontrolloi edelleen suuria osuuksia yksityisistä tiedotusvälineistä ja teollisuudesta sekä maatiloista. Siihen kuuluu henkilöitä, jotka yrittivät avointa vallankaappausta alle kymmenen vuotta sitten. Chávezin hallitus on toteuttanut eräitä progressiivisia toimia, jotka ovat parantaneet yhteiskunnan köyhimpien osien elämää. Samalla Chávez on vastustanut uusliberalistista kauppapolitiikkaa, jota Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat pyrkineet ajamaan monissa Latinalaisen Amerikan maissa. Siihen sisältyvät maiden talouksien sääntelyn poistaminen, vapauttaminen ja yksityistäminen siten, että hyödyn saavat varsinkin suuret ylikansalliset yritykset, joilla on toimipaikka EU:ssa tai Yhdysvalloissa. Se on tämän panettelukampanjan syy. Vaadin, että tuomari Afiunia ja kaikkia Venezuelan vankeja kohdellaan ihmisarvoisesti ja että heille annetaan ehdottoman oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Minulla samoin kuin sosialistisilla kollegoillani Venezuelassa, kuten Socialismo Revolucionáriolla, on suuria ongelmia eräiden Chávezin politiikan puolien suhteen. Tällaisia ovat lisääntyvä byrokratisoituminen ja Venezuelan vasemmistosta ja työväenliikkeestä peräisin oleva stalinistinen tendenssi yrittää herjata ja halventaa oppositiota. Haluamme, että Venezuelan tärkeimmät rikkaudet ovat julkisessa omistuksessa, mutta siten että ne ovat aidosti demokraattisessa työläisten hallinnossa ja johdossa. Näin luodaan riittävän vaurauden ja palveluiden perusta, jotta Venezuelan kansan suuren enemmistön elämä muuttuu ja kammottavat ongelmat kuten köyhyys ja rikollisuus voidaan lopettaa, ja samalla kaikki saavat täydet demokraattiset, sosiaaliset ja ihmisoikeudet."@fi7
"Madame la Présidente, cette résolution, qui est censée porter sur les droits de l’homme au Venezuela, révèle la profonde hypocrisie des groupes de l’aile droite de cette Assemblée. En réalité, il ne s’agit pas ici de défendre les droits de l’homme, mais d’avancer pour renverser le gouvernement d’Hugo Chávez et d’appuyer l’opposition de droite au service des grandes entreprises au Venezuela, qui contrôle encore une grande partie des médias privés, de l’industrie et des propriétés agricoles, et compte parmi ses membres ceux qui ont tenté un coup d’État il y a moins de dix ans. Le gouvernement Chávez a mis en œuvre certaines mesures progressistes, qui ont amélioré la vie des couches les plus démunies de la population, mais pour lesquelles Chávez a dû s’opposer aux politiques économiques néolibérales que l’Union européenne et les États-Unis ont imposées dans de nombreux pays d’Amérique latine: des politiques concernant par exemple la déréglementation, la libéralisation, et la privatisation de leurs économies, qui profitent essentiellement aux grandes sociétés transnationales basées dans l’Union européenne et aux États-Unis. C’est la raison pour laquelle nous avons cette campagne de diffamation. Je demande que la juge Afiuni et tous les prisonniers au Venezuela soient traités avec dignité et bénéficient d’un procès scrupuleusement équitable. Certains aspects des politiques de Chávez me posent, à moi aussi, ainsi qu’à mes collègues socialistes du Venezuela, du parti Socialismo Revolucionario par exemple, de gros problèmes: tendances croissantes à la bureaucratisation, et tendance staliniste à maltraiter et discréditer l’opposition émanant de la gauche au Venezuela et du mouvement travailliste. Nous voulons que les principales ressources du Venezuela soient placées sous un régime de propriété publique, un véritable régime de contrôle et de gestion démocratiques par les travailleurs, qui permette de disposer de richesses et de services suffisants pour transformer la vie de la grande majorité de la population vénézuélienne, mettant fin aux atroces problèmes que sont notamment la pauvreté et la criminalité, mais aussi garantissant à tous le plein exercice des droits sociaux fondamentaux propres à toute démocratie."@fr8
". – Elnök asszony, ez az állásfoglalás, amelynek célja az lenne, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos venezuelai helyzettel foglalkozzon, a Parlament jobboldali pártjainak nagymértékű képmutatását leplezi le. Itt valójában nem az emberi jogok védelméről van szó, hanem Hugo Chávez kormánya megdöntésének előmozdításáról Venezuelában, és a jobboldali, nagyvállalkozás-párti ellenzék megsegítéséről, amely még mindig ellenőrzése alatt tartja a magánkézben lévő média, az ipar és az ingatlanok nagy részét, és amelynek egyes tagjai nyílt puccsot kíséreltek meg kevesebb mint 10 évvel ezelőtt. A Chávez-kormány végrehajtott bizonyos progresszív intézkedéseket, amelyek javítottak a társadalom legszegényebb rétegeinek életkörülményein, de ez azt jelentette, hogy Chávez ellenezte azokat a neoliberális gazdaságpolitikákat, amelyeket az Európai Unió és az Egyesült Államok sok latin-amerikai országra rákényszerített: az olyan politikákat, mint például gazdaságuk deregulációja, liberalizációja és privatizációja, ami elsősorban az uniós és az egyesült államokbeli nagy multinacionális vállalatoknak kedvez. Ezért folyik most ez a rágalmazási kampány. Követelem, hogy Afiuni bírónővel és az összes venezuelai fogollyal méltósággal bánjanak, és teljes mértékben tisztességes eljárást biztosítsanak számukra. Nekem és venezuelai szocialista kollégáimnak, például a Socialismo Revolucionariónak, komoly problémáink vannak Chávez politikájának egyes vonatkozásaival kapcsolatban: a bürokratizálódás irányába való egyre jelentősebb elmozdulással, és egy sztálinista-típusú irányzattal, hogy megpróbálják bemocskolni és lejáratni az ellenzéket, amelynek tagjait a venezuelai baloldal és a munkásmozgalom adja. Azt akarjuk, hogy a főbb erőforrások Venezuelában állami tulajdonban legyenek, de egy valódi, a munkások által ellenőrzött és irányított demokratikus rendszerben, amely megalapozza az ahhoz elégséges jólét és szolgáltatások meglétét, hogy a venezuelai emberek jelentős többségének megváltoztassa az életét, véget vetve az olyan szörnyű problémáknak, mint a szegénység és a bűnözés, ugyanakkor teljes demokratikus, szociális és emberi jogokat biztosítva mindenki számára."@hu11
"Signora Presidente, la presente risoluzione, che si dice verta sui diritti umani in Venezuela, mette in luce l’ipocrisia diffusa nei partiti di destra che siedono in questo Parlamento. Il vero obiettivo non è tanto difendere i diritti umani, quanto piuttosto accelerare il rovesciamento del governo di Hugo Chávez in Venezuela e sostenere la destra venezuelana all’opposizione, favorevole alle grandi imprese, che ancora controlla una parte considerevole dei media, dell’industria e delle proprietà terriere private e annovera tra le sue fila coloro chi neanche dieci anni fa ha tentato un colpo di Stato. Il governo di Chávez ha introdotto alcune misure progressiste che hanno saputo migliorare la vita delle classi più povere, ma con la conseguente opposizione di Chávez alle politiche economiche neoliberali che l’Unione europea e gli Stati Uniti impongono a molti governi dell’America latina. Mi riferisco alla deregolamentazione, alla liberalizzazione e alla privatizzazione delle economie di tali paesi, di cui beneficiano principalmente le grandi imprese transnazionali con sede nell’UE e negli Stati Uniti. Ecco spiegati i motivi di una tale campagna di diffamazione. Chiedo che il giudice Afiuni e tutti i detenuti in Venezuela siano trattati dignitosamente e siano giudicati in un processo scrupoloso ed equo. Condivido le gravi preoccupazioni nutrite da alcuni colleghi socialisti venezuelani, per esempio del Socialismo Revolucionario, riguardo a certi aspetti delle politiche di Chávez, quali una sempre più diffusa tendenza alla burocratizzazione e una propensione di stampo stalinista all’abuso e al vilipendio dell’opposizione da parte della sinistra venezuelana e del movimento operaio. Vogliamo che le principali risorse del paese siano sì in mano pubblica, ma in un regime genuinamente sotto il controllo e sotto la gestione dei lavoratori, che possa gettare le basi per un benessere sufficiente e per servizi in grado di cambiare la vita della stragrande maggioranza della popolazione venezuelana, ponendo fine a problemi terribili come la povertà e la criminalità, ma garantendo al contempo a tutti il pieno rispetto dei diritti democratici, sociali e umani."@it12
"Ponia pirmininke, svarstant šią rezoliuciją, kuri turėtų būti skirta žmogaus teisėms Venesueloje, šio Parlamento dešiniosios pakraipos partijos ėmėsi masiškai veidmainiauti. Tikroji darbotvarkė – ne siekis apginti žmogaus teises, bet paskatinti nuversti Hugo Chávezo režimą Venesueloje ir padėti dešiniosios pakraipos stambaus verslo Venesuelos opozicijai, kuri vis dar kontroliuoja didelę dalį privačios žiniasklaidos, pramonės ir žemės nuosavybės ir kuriai priklauso tie, kurie prieš mažiau nei dešimt metų siekė surengti perversmą. H. Chávezo vyriausybė ėmėsi tam tikrų pažangių priemonių, kurios pagerino skurdžiausiai gyvenančios visuomenės dalies gyvenimą, bet kartu parodė, kad H. Chávez nepritaria neoliberaliai ekonomikos politikai, kurią Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos siekė įgyvendinti daugelyje Lotynų Amerikos šalių: tokią politiką, kaip ekonomikos reguliavimo nutraukimas, liberalizavimas ir privatizavimas, kuri pirmiausia būtų naudinga tarptautinėms korporacijoms, įsikūrusioms ES ir Jungtinėse Valstijose. Todėl vykdoma ši šmeižto kampanija. Reikalauju, kad su teisėja M. L. Afiuni ir kitais kaliniais Venesueloje būtų elgiamasi oriai ir kad būtų užtikrintas sąžiningas bylos nagrinėjimas. Aš ir mano kolegos Venesuelos socialistai, pvz. nepritariame kai kuriems H. Chávezo politikos aspektams, kurie skatina biurokratizaciją ir stalinistinio pobūdžio tendencijas išnaudoti ir diskredituoti Venesuelos kairiųjų ir Darbo judėjimo opoziciją. Norime, kad pagrindiniai Venesuelos ištekliai būti vieša nuosavybė, demokratiškai kontroliuojama ir valdoma darbininkų, siekiant, kad ji taptų pakankamos gerovės ir paslaugų pagrindu, pakeisiančiu daugelio Venesuelos žmonių gyvenimą, panaikinsiančiu tokias dideles problemas kaip skurdas ir nusikalstamumas ir užtikrinsiančiu visapusiškas visų demokratines, socialines ir žmogaus teises."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šī rezolūcija, kas it kā ir par cilvēktiesībām Venecuēlā, atklāj masveida liekulību šā Parlamenta labējās partijās. Patiesībā šeit ir runa nevis par cilvēktiesību aizstāvēšanu, bet gan par atbalstu valdības gāšanai un palīdzības sniegšanu Venecuēlas labējai, lielos uzņēmumus atbalstošajai opozīcijai, kura joprojām kontrolē lielu daļu privāto plašsaziņas līdzekļu, nozaru un zemes īpašumu un pie kuras pieder tie, kas mazāk nekā pirms 10 gadiem mēģināja veikt atklātu valsts apvērsumu. kunga valdība ir veikusi vairākus progresīvus pasākumus, kas ir uzlabojuši sabiedrības nabadzīgāko slāņu dzīvi, taču tas ir nozīmējis, ka kungs ir pretojies neoliberālās ekonomikas politikas jomām, ko Eiropas Savienība un ASV uzspiež daudzām valstīm Latīņamerikā, piemēram, to ekonomikas ierobežojumu atcelšanai, liberalizācijai un privatizācija, kas galvenokārt dod labumu lielajām starptautiskajām korporācijām, kuru galvenie biroji atrodas ES un ASV. Tieši tādēļ mums ir šī zākāšanās kampaņa. Es pieprasu, lai pret šo tiesnesi un visiem ieslodzītajiem Venecuēlā attiektos ar cieņu un apzinīgi nodrošinātu taisnīgu tiesu. Man un maniem sociālistu kolēģiem Venecuēlā, piemēram ir lielas problēmas ar dažiem kunga politikas aspektiem: arvien spēcīgākām birokratizācijas tendencēm un staļinismam raksturīgu tendenci apvainot un celt neslavu opozīcijai, kuras pamatā ir Venecuēlas kreisie spēki un strādnieku kustība. Mēs vēlamies redzēt, lai galvenie resursi Venecuēlā būtu valsts īpašumā, taču saskaņā ar patiesu demokrātiskas strādnieku un kontroles un pārvaldības režīmu, kas veidos pamatu pietiekamai labklājībai un pakalpojumiem, lai pārveidotu Venecuēlas lielākās iedzīvotāju daļas dzīvi, izbeidzot tādas šausmīgas problēmas kā nabadzību un noziedzību, taču arī visiem nodrošinot pilnīgi demokrātiskas sociālās tiesības un cilvēktiesības."@lv13
"Madam President, this resolution, purporting to be about human rights in Venezuela, exposes a massive hypocrisy among the right-wing parties in this Parliament. The real agenda here is not to defend human rights but, in fact, to advance the overthrow of the government of Hugo Chávez in Venezuela and to give succour to the right-wing pro-big-business opposition in Venezuela, which still controls large swathes of the privately-owned media and industry and landed estates and includes those who attempted an open coup less than 10 years ago. The Chávez government has carried out certain progressive measures, which have improved the lives of the most impoverished sections of society, but that has meant that Chávez opposed the neoliberal economic policies which the European Union and the United States have been forcing on many countries in Latin America: policies such as deregulation, liberalisation and privatisation of their economies that primarily benefit the major transnational corporations based in the EU and the United States. That is why we have this campaign of vilification. I demand that this Judge Afiuni and all prisoners in Venezuela are treated with dignity and are afforded a scrupulously fair trial. I and socialist colleagues of mine in Venezuela, Socialismo Revolucionario for example, do have major problems with some aspects of the Chávez policies: increasing tendencies towards bureaucratisation and a Stalinist-type tendency to try to abuse and discredit opposition that comes from the left in Venezuela and in the Labour movement. We want to see the major resources in Venezuela in public ownership but under a genuine regime of democratic workers’ control and management that will lay the basis of enough wealth and services to transform the lives of the big majority of the people of Venezuela, ending horrific problems such as poverty and crime but also providing full democratic social and human rights for all."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, met deze resolutie, die zogenaamd de mensenrechten in Venezuela tot onderwerp heeft, geven de rechtse partijen in dit Parlement blijk van een ongelooflijke hypocrisie. Het ware doel is niet de mensenrechten te verdedigen maar de regering van Hugo Chavez in Venezuela een beetje sneller uit het zadel te lichten en ruggensteun te geven aan de rechtse, het grootkapitaal dienende oppositie in dat land, die nog steeds grote delen van de media, de industrie en de grond in handen heeft en ook uit lieden bestaat die nog geen tien jaar geleden een poging tot een openlijke staatsgreep deden. De regering-Chavez heeft een aantal vooruitstrevende maatregelen genomen, die verbetering hebben gebracht in de levensomstandigheden van de allerarmste lagen van de bevolking. Daarmee keerde Chavez zich echter tegen het neoliberale economische beleid dat de Europese Unie en de Verenigde Staten aan veel landen in Zuid-Amerika opgedrongen hebben: deregulering, liberalisering en privatisering van de economie, wat bovenal ten goede komt aan de multinationals die hun zetel in de EU en de Verenigde Staten hebben. Dat is de reden voor deze lastercampagne Ik sta erop dat deze rechter, mevrouw Afiuni, en alle gevangenen in Venezuela met respect behandeld worden en een in alle opzichten eerlijk proces krijgen. Net als een aantal socialistische collega’s in Venezuela, zoals die van Socialismo Revolucionario, heb ik grote moeite met bepaalde aspecten van het Chavez-beleid: een toenemende neiging tot bureaucratisering en een stalinistisch aandoende tendens om oppositie van links en uit de arbeidersbeweging in Venezuela te misbruiken en discrediteren. Wij willen dat de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen in Venezuela in publieke hand komt, maar dan wel onder echt arbeiderszelfbestuur. Zo kan de basis gelegd worden voor een welvaarts- en voorzieningenniveau dat hoog genoeg is om de levensomstandigheden van de grote meerderheid van de mensen in Venezuela echt te verbeteren, een eind te maken aan ernstige misstanden als armoede en misdaad, maar ook om volledige democratische en sociale rechten voor iedereen mogelijk te maken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przedmiotowa rezolucja dotycząca praw człowieka w Wenezueli ujawnia masową hipokryzję prawicowych partii w tym Parlamencie. Faktyczny porządek obrad nie polega tu na obronie praw człowieka, ale w rzeczywistości jest ukierunkowany na zniszczenie rządu Hugo Cháveza w Wenezueli i na udzieleniu pomocy prawicowej biznesowej opozycji w Wenezueli, która to opozycja nadal kontroluje ogromną część prywatnych mediów i przemysłu oraz nieruchomości, skupiając tych, którzy dziesięć lat temu usiłowali dokonać zamachu stanu. Rząd Cháveza wdrożył pewne postępowe działania, które poprawiły życie większości zubożałych grup społecznych, ale wiązało się to z tym, że Chávez sprzeciwił się neoliberalnej polityce gospodarczej, jaką Unia Europejska i Stany Zjednoczone forsowały w wielu krajach Ameryki Łacińskiej: polityce ukierunkowanej na deregulację, liberalizację i prywatyzację ich gospodarek, z której przede wszystkim czerpią korzyści duże korporacje międzynarodowe mające siedziby w UE i Stanach Zjednoczonych. To leży u podstaw prowadzonej teraz kampanii oczerniania. Apeluję o godne traktowanie sędzi Afiuni i wszystkich więźniów w Wenezueli, jak też o poddanie ich nienagannie uczciwym procesom. Ja i moi koledzy socjaliści w Wenezueli, na przykład z partii Socialismo Revolucionario, nie mamy dużych problemów z niektórymi aspektami polityki Cháveza: rosnące tendencje do biurokratyzacji i stalinowska tendencja do znieważania i kompromitowania opozycji pochodzącej z lewicy i z ruchu robotniczego w Wenezueli. Chcemy, aby podstawowe zasoby w Wenezueli były własnością publiczną, ale w ramach prawdziwego systemu demokratycznej kontroli i zarządzania w rękach pracowników, co zapewni wystarczający dobrobyt i będzie służyło zmianie warunków życia większości obywateli Wenezueli, kładąc tym samym kres straszliwym problemom takim jak ubóstwo i przestępczość, ale też zapewniając wszystkim pełne demokratyczne prawa społeczne i prawa człowieka."@pl16
"Senhora Presidente, esta resolução, que pretende ser sobre os direitos humanos na Venezuela, põe a nu a enorme hipocrisia dos partidos de direita representados neste Parlamento. O verdadeiro intuito não é defender os direitos humanos, mas efectivamente promover o derrube do Governo de Hugo Chávez na Venezuela e socorrer a oposição de direita defensora dos interesses do grande capital daquele país, que ainda controla grandes faixas dos meios de comunicação social, da indústria e dos latifúndios e que inclui aqueles que tentaram um golpe de Estado há menos de 10 anos. O Governo Chávez pôs em prática determinadas medidas progressistas, que melhoraram as condições de vida dos sectores mais pobres da sociedade, mas, para isso, Chávez teve de se opor às políticas económicas neoliberais que a União Europeia e os Estados Unidos têm imposto a muitos países da América Latina – nomeadamente a desregulamentação, a liberalização e a privatização das suas economias – e que beneficiam acima de tudo as grandes corporações transnacionais com sede na UE e nos Estados Unidos. É esse o motivo desta campanha caluniosa. Exijo que a juíza Afiuni e todos os detidos na Venezuela sejam tratados com dignidade e que lhes seja concedido um julgamento rigorosamente justo. Tanto eu como os meus camaradas socialistas da Venezuela, nomeadamente do Socialismo Revolucionário, estamos em desacordo com alguns aspectos das políticas de Chávez: uma tendência crescente para a burocratização e uma propensão de tipo estalinista para tentar caluniar e desacreditar a oposição de esquerda e do movimento sindical. Queremos ver os grandes recursos da Venezuela nacionalizados, mas sob um regime efectivo de controlo e gestão democráticos pelos trabalhadores, constituindo a base para a criação de riqueza e de serviços capazes de transformarem a vida da grande maioria do povo venezuelano, pondo cobro a problemas terríveis como a pobreza e o crime e, ao mesmo tempo, garantindo plenos direitos democráticos sociais e humanos para todos."@pt17
"Dnă președintă, această rezoluție care se presupune că este referitoare la drepturile omului din Venezuela, expune o ipocrizie masivă în rândul partidelor de dreapta din acest Parlament. Agenda reală nu este apărarea drepturilor omului ci, de fapt, avansarea ideii de răsturnare a guvernului lui Hugo Chávez din Venezuela și acordarea de sprijin opoziției venezuelene de dreapta, favorabilă marilor întreprinderi, care încă mai controlează porțiuni mari din mijloacele de informare aflate în proprietate privată, precum și industria și sectorul imobiliar al terenurilor și care îi include pe cei care au încercat o lovitură de stat deschisă cu mai puțin de 10 ani în urmă. Guvernul Chávez a pus în practică unele măsuri progresiste, care au îmbunătățit traiul celor mai sărace pături ale societății, însă acest lucru a însemnat că Chávez s-a opus politicilor economice neoliberale pe care Uniunea Europeană și Statele Unite le-au impus cu forța asupra multor state din America Latină: politici cum ar fi dereglementarea, liberalizarea și privatizarea economiilor lor, spre beneficiul marilor corporații transnaționale bazate în UE și în Statele Unite. De aceea avem această campanie de discreditare. Solicit ca această judecătoare Afiuni și toți prizonierii din Venezuela să fie tratați cu demnitate și să li se ofere un proces extrem de corect. Eu și alți colegi socialiști din Venezuela, de exemplu Socialismo Revolucionario, avem probleme majore cu unele aspecte ale politicilor lui Chávez: tendințele sporite de birocratizare și o tendință de tip stalinist de a încerca să se abuzeze de și de a discredita opoziția, venită din partea stângii din Venezuela și a mișcării laburiste. Dorim să vedem că resursele principale din Venezuela sunt în proprietate publică, însă sub un veritabil regim democratic de control și gestiune al lucrătorilor, care va pune bazele pentru crearea unei bogății și unor servicii suficiente pentru a transforma viețile marii majorități a poporului din Venezuela, punând capăt problemelor îngrozitoare, cum ar fi sărăcia și infracționalitatea și, în același timp, oferind drepturi sociale și umane democratice pentru toată lumea."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, toto uznesenie, ktoré sa údajne týka ľudských práv vo Venezuele, odhaľuje obrovské pokrytectvo medzi pravicovými stranami v tomto Parlamente. Skutočným plánom v tomto prípade nie je obhajoba ľudských práv, ale podpora zvrhnutia vlády Huga Cháveza a pomoc pravicovej opozícii vo Venezuele, ktorá je zástankyňou veľkých podnikov a ktorá kontroluje celý rad súkromných médií, priemysel a pozemkové vlastníctvo, a patria k nej tí, ktorí sa pred takmer desiatimi rokmi pokúsili o otvorený prevrat. Chávezova vláda prijala určité progresívne opatrenia, ktoré zlepšili život najchudobnejších skupín spoločnosti, znamenalo to však, že Chávez sa stal odporcom neoliberálnych hospodárskych politík, ktoré Európska únia a Spojené štáty presadzujú v mnohých krajinách Latinskej Ameriky. Ide o politiky ako deregulácia, liberalizácia a privatizácia ich hospodárstiev, z ktorých majú výhody v prvom rade najdôležitejšie nadnárodné spoločnosti so sídlom v EÚ alebo v Spojených štátoch. Práve preto vedieme túto nactiutŕhačskú kampaň. Žiadam, aby sa so sudkyňou Afiuniovou a všetkými väzňami vo Venezuele zaobchádzalo dôstojne a aby sa im umožnilo dôsledne spravodlivé súdne konanie. Spolu so svojimi kolegami socialistami z Venezuely, ako sú napríklad členovia skupiny máme skutočne zásadné problémy v súvislosti s niektorými hľadiskami Chávezovej politiky: s rastúcimi tendenciami byrokratizovať a so stalinistickou tendenciou pokúšať sa zneužiť a znevažovať opozíciu, ktorá pochádza z radov ľavice vo Venezuele a z robotníckeho hnutia. Chceme, aby boli najdôležitejšie zdroje vo Venezuele vo verejnom vlastníctve, aby však podliehali skutočnému režimu demokratického riadenia a kontroly zo strany zamestnancov. Tento režim sa stane základom dostatočnej miery bohatstva a služieb potrebnej na zmenu života veľkej väčšiny obyvateľov Venezuely, skoncuje so strašnými problémami, akými sú chudoba a trestná činnosť, a zároveň všetkým poskytne aj všetky demokratické sociálne a ľudské práva."@sk19
"Gospa predsednica, ta resolucija, ki naj bi v Venezueli uresničevala človekove pravice, razkriva množično hinavščino med desničarskimi strankami v tem parlamentu. Resnična agenda tu ni zagovarjanje človekovih pravic, ampak dejansko pospešitev padca vlade Huga Cháveza v Venezueli in pomagati desničarski opoziciji v Venezueli, ki je naklonjena velikim podjetjem in še vedno nadzoruje velike dele zasebnih medijev in industrije ter zemljiške posesti in v njo sodijo tisti, ki so pred desetimi leti poskusili z odprtim državnim udarom. Chávezova vlada je izvedla določene napredne ukrepe, ki so izboljšali življenja najbolj revnih delov družbe, a to je pomenilo, da je Chávez nasprotoval neoliberalnim gospodarskim politikam, ki jih Evropska unija in Združene države vsiljujejo mnogim državam v Latinski Ameriki: politike, kot so deregulacija, liberalizacija in privatizacija njihovega gospodarstva, ki je v prvi meri v korist glavnim nadnacionalnim družbam, s sedeži v EU in Združenih državah. Zato imamo to kampanjo obrekovanja. Zahtevam, da se s to sodnico Afiuni in z vsem zaporniki v Venezueli ravna s spoštovanjem in da se jim nudi zelo natančno in pošteno sojenje. Meni in nekaterim mojim socialističnim kolegom v Venezueli, na primer Socialismo Revolucionario, se zdijo nekateri vidiki Chávezove politike sporni: povečevanje težnje k birokratizaciji in stalinistična težnja poskusa zlorabe in osramotitve opozicije, ki v Venezueli prihaja od levice in v delavskem gibanju. Želeli bi, da so glavni viri v Venezueli v javni lasti, a v okviru pravega režima demokratičnega nadzora in upravljanja delavcev, kar bo ustvarilo osnovo zadostnega bogastva in služb, da se življenja velike večine prebivalstva Venezuele spremeni in da se končajo grozljivi problemi, kot sta revščina in kriminal, pa tudi zagotavljanje popolnih demokratičnih, socialnih in človekovih pravic za vse."@sl20
"Fru talman! Denna resolution påstås handla om de mänskliga rättigheterna i Venezuela, och blottlägger ett utbrett hyckleri bland högerpartierna här i parlamentet. Man är inte ute efter att försvara de mänskliga rättigheterna, utan att påskynda en störtning av Hugo Chávez regering i Venezuela. Man vill bistå den storföretagsvänliga högeroppositionen i Venezuela, som fortfarande kontrollerar stora delar av den privatägda mediesektorn, industrin och jordegendomar, och bland annat består av de som försökte genomföra en statskupp för mindre än 10 år sedan. Hugo Chávez regering har vidtagit vissa progressiva åtgärder, vilket har förbättrat situationen för de fattigaste i samhället. Men det har inneburit att Chávez har motsatt sig den nyliberala politik som EU och Förenta staterna har påtvingat många länder i Sydamerika. Denna avreglering, liberalisering och privatisering av deras ekonomier gynnar främst de stora transnationella företagen i EU och Förenta staterna, och därför ser vi nu detta förtal. Jag kräver att domare Afiuni och alla fångar i Venezuela får en värdig behandling och rättvisa rättegångar. Jag och mina socialistkolleger i Venezuela, t.ex. Socialismo Revolucionario, har stora problem med vissa aspekter av Chávez politik, som tendensen mot ökad byåkrati och de Stalinliknande försöken att misskreditera motstånd från vänstern i Venezuela och arbetarrörelsen. Vi vill att de största tillgångarna i Venezuela ska vara statligt ägda, men i ett sant demokratiskt system som styrs och förvaltas av arbetstagarna. Det ska lägga grunden till det välstånd och de samhällstjänster som behövs för att förbättra livet för den stora majoriteten av Venezuelas invånare, och för att få bukt med problem som fattigdom och brott, men även garantera demokratiska sociala och mänskliga rättigheter för alla."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Higgins,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"author"15,21,4
"autor"18,1,16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph