Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-418"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.22.4-418"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, dans l’affaire Maria Lourdes Afiuni au Venezuela, s’agit-il de la lutte contre la corruption, qui est la version officielle, ou de la persécution d’une opposante politique, qui est la version du relayée par son correspondant, Simon Romero? La question mérite certainement d’être posée tant les amalgames de ce genre sont fréquents dans les régimes forts. Mais mon groupe a retiré sa signature du compromis et s’apprête à rendre une résolution seul. Je pense que vous avez trop voulu charger la barque, mes chers collègues, et je ne veux pas, à travers ce cas qui, j’estime, doit être éclairé, descendre en flèche tout le régime vénézuélien, ce qui est votre propos. De quoi s’agit-il? La juge Afiuni a accordé, à travers une procédure exceptionnelle, la relaxe d’un banquier qui est accusé d’avoir volé 27 millions de dollars à une agence de l’État sur la base d’un faux contrat d’importation. Elle a été arrêtée à la suite de cette libération et placée en détention. Et il est vrai que les conditions de détention sont absolument épouvantables, comme elles le sont dans toutes les prisons vénézuéliennes. Mais nous ne faisons pas ici une urgence sur les prisons. Alors, ça ne fait pas encore de la juge une activiste des droits de l’homme - elle ne s’est jamais exprimée sur ce point. Comme vous, je demande un procès juste et rapide avec toutes les garanties de la défense, la poursuite de la lutte contre la corruption qui existe au sein de l’appareil judiciaire, et la séparation stricte du politique et du judiciaire. Je vous accorde cela, mais je ne vous accorde pas le reste."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jedná se v případě venezuelské soudkyně Marie Lourdes Afiuniové o boj s korupcí, což je ta oficiální verze, nebo o perzekuci politické oponentky, což je verze prezentovaná jejich dopisovatelem, Simonem Romerem? Jistě si tato otázka zaslouží být položena, neboť obě možnosti jsou běžné v režimech sledujících tvrdou linii. Moje skupina se nicméně rozhodla stáhnout svůj podpis z kompromisního návrhu a je připravena předložit své vlastní usnesení. Vážení kolegové, myslím, že jste ve svém návrhu zašli příliš daleko a na rozdíl od vás nechci využít tohoto případu, který musí být podle mého názoru vyjasněn, ke kritice celého venezuelského režimu. O co se zde jedná? Soudkyně Afiuniová zprostila ve zvláštním řízení obžaloby bankéře obžalovaného z krádeže 27 milionů USD státní agentuře na základě falešné dovozní smlouvy. Po tomto zproštění byla zadržena a uvězněna. Je pravdou, že podmínky v jakých je vězněna jsou naprosto příšerné, podobně jako ve všech venezuelských věznicích. Nevedeme zde však naléhavou rozpravu o věznicích. Nuže, to vše ještě nedělá ze soudkyně Afiuniové aktivistku za lidská práva – ona sama se na toto téma nikdy nevyjádřila. Tak jako vy požaduji spravedlivý a rychlý proces se všemi zárukami obhajoby, pokračování boje proti korupci, která existuje uvnitř soudnictví, a striktní oddělení politiky a soudnictví. V tom všem s vámi souhlasím, ale nemohu s vámi souhlasit ve zbývajících bodech."@cs1
"Fru formand! Handler sagen om Maria Lourdes Afiuni i Venezuela om bekæmpelse af korruption, hvilket er den officielle version, eller om forfølgelse af en politisk modstander, som er New York Times' version rapporteret af avisens korrespondent, Simon Romero? Dette spørgsmål skal bestemt stilles, da begge kombinationer er almindelige i strenge regimer. Min gruppe har dog trukket sin undertegnelse af kompromisbeslutningen tilbage og er parat til at fremlægge sin egen beslutning. Jeg mener, De har overdrevet, mine damer og herrer, og jeg vil ikke bruge denne sag, som efter min mening skal afklares, til at kritisere hele det venezuelanske regime, hvilket De tilstræber. Hvilket problem taler vi om her? Via en undtagelsesprocedure løslod dommer Afiuni en bankmand, der var beskyldt for at have stjålet 27 mio. USD fra en statslig myndighed ved hjælp af en falsk importaftale. Hun blev arresteret og varetægtsfængslet efter denne løsladelse. Det er sandt, at hun tilbageholdes under absolut frygtelige forhold ligesom alle andre i venezuelanske fængsler. Vi afholder dog ikke en hasteforhandling om fængsler her. Dette gør alligevel ikke dommeren til en menneskerettighedsaktivist – hun har aldrig udtalt sig om dette. Ligesom Dem opfordrer jeg til en retfærdig og hurtig retssag med alle de tilknyttede garantier for forsvar, fortsættelse af kampen mod korruption inden for domstolene og streng adskillelse af politik fra de dømmende myndigheder. Det er jeg enig med Dem i, men jeg er ikke enig med Dem i resten."@da2
"− Frau Präsidentin, geht es im Fall von Maria Lourdes Afiuni in Venezuela um die Bekämpfung der Korruption, wie die offizielle Version lautet, oder um die Verfolgung eines politischen Gegners, wie die Version lautet, die der Korrespondent der Simon Romero, berichtet? Die Frage verdient es sicherlich, gestellt zu werden, da beide Kombinationen in kompromisslosen Regimen üblich sind. Meine Fraktion hat jedoch ihre Unterschrift unter den Kompromiss zurückgezogen und ist bereit, eine eigene Entschließung vorzubringen. Ich glaube, Sie übertreiben es, meine Damen und Herren, und ich will diesen Fall, der meiner Ansicht nach geklärt werden muss, nicht zum Anlass nehmen, um das ganze venezolanische Regime zu kritisieren, was Ihre Absicht ist. Worum geht es hier? Unter der Verwendung eines außergewöhnlichen Verfahrens hat Richterin Afiuni die Freilassung eines Bankiers angeordnet, der beschuldigt wurde, durch den Einsatz eines gefälschten Einfuhrvertrags 27 Mio. USD von einer staatlichen Behörde gestohlen zu haben. Sie wurde nach seiner Freilassung verhaftet und inhaftiert. Es stimmt, dass ihre Haftbedingungen absolut schrecklich sind, wie in allen venezolanischen Gefängnissen. Aber wir führen hier keine Dringlichkeitsdebatte über Gefängnisse. Darum macht das die Richterin noch lange nicht zu einer Menschenrechtsaktivistin – sie hat sich zu diesem Punkt nie geäußert. Wie Sie, fordere ich ein schnelles und faires Verfahren mit allen dazugehörigen Garantien auf eine Verteidigung, die Fortsetzung des Kampfes gegen die Korruption, die es im Justizapparat gibt, und die strenge Trennung von Politik und Justiz. Darin stimme ich mit Ihnen überein, aber bei allem anderen kann ich Ihnen nicht zustimmen."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, στην υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni στη Βενεζουέλα, το ζητούμενο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ή η δίωξη ενός πολιτικού αντιπάλου, σύμφωνα με την εκδοχή του ανταποκριτή των Simon Romero; Οπωσδήποτε αξίζει να τεθεί το ερώτημα, δεδομένου ότι αμφότερα τα ενδεχόμενα είναι συνήθη στα σκληροπυρηνικά καθεστώτα. Η Ομάδα μου, πάντως, απέσυρε την υπογραφή της από τον συμβιβασμό και είναι πρόθυμη να υποβάλει δικό της ψήφισμα. Φρονώ ότι θελήσατε να υπερβείτε τα εσκαμμένα, κυρίες και κύριοι, αλλά εγώ δεν θέλω να εκμεταλλευτώ την παρούσα υπόθεση –η οποία πιστεύω πως χρήζει αποσαφηνίσεων– για να επικρίνω ολόκληρο το καθεστώς της Βενεζουέλας, πράγμα που εσείς επιδιώκετε. Τι διακυβεύεται εν προκειμένω; Κάνοντας χρήση μίας έκτακτης διαδικασίας, η δικαστής Afiuni επέτρεψε την απελευθέρωση ενός τραπεζίτη, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση 27 εκατομμυρίων δολαρίων από κρατική υπηρεσία, χρησιμοποιώντας πλαστή σύμβαση εισαγωγής. Συνεπεία της εν λόγω απελευθέρωσης, η δικαστής συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες κράτησής της είναι εξαιρετικά δεινές, όπως εξάλλου και σε όλες τις φυλακές της Βενεζουέλας. Ωστόσο, δεν διεξάγουμε εν προκειμένω συζήτηση κατεπείγοντως σχετικά με τις φυλακές. Ως εκ τούτου, η παρούσα υπόθεση ουδόλως καθιστά τη δικαστή ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – δεν έχει εκφράσει ποτέ την άποψή της σχετικά. Όπως και εσείς, ζητώ τη διεξαγωγή δίκαιης και ταχείας δίκης, με όλες τις σχετικές διασφαλίσεις υπεράσπισης, τη συνέχιση της καταπολέμησης της διαφθοράς που διαπιστώνεται εντός του δικαστικού συστήματος, καθώς και την αυστηρή διάκριση της πολιτικής από τη δικαστική εξουσία. Ως προς αυτό, συμφωνώ μαζί σας· όχι όμως και ως προς τα υπόλοιπα."@el10
"− Madam President, in the case of Maria Lourdes Afiuni in Venezuela, is the issue one of combating corruption, which is the official version, or of persecuting a political opponent, which is the version reported by its correspondent, Simon Romero? The question certainly deserves to be asked, as both combinations are common in hardline regimes. However, my group has withdrawn its signature from the compromise and is ready to submit a resolution on its own. I think you wanted to overdo it, ladies and gentlemen, and I do not want to use this case, which I feel must be clarified, to criticise the entire Venezuelan regime, which is what you are seeking to do. What is the issue at stake here? Using an exceptional procedure, Judge Afiuni granted the release of a banker accused of stealing USD 27 million from a state agency through the use of a false import contract. She was arrested following this release and placed in detention. It is true that her detention conditions are absolutely terrible, like those in all Venezuelan prisons. However, we are not holding an urgent debate on prisons here. Therefore, this still does not make the judge a human rights activist – she has never expressed herself on this point. Like you, I call for a fair and quick trial with all the associated guarantees of defence, the continuation of the fight against the corruption that exists within the judicial apparatus, and the strict separation of politics from the judiciary. I agree with you on that, but I cannot agree with you on the rest."@en4
"− Señora Presidenta, en el caso de María Lourdes Afiuni de Venezuela, ¿se trata de un problema de lucha contra la corrupción, que es la versión oficial, o de persecución de un oponente político, que es la versión del denunciada por su corresponsal, Simon Romero? La pregunta sin duda merece ser formulada, ya que ambas combinaciones son comunes en los regímenes extremistas. No obstante, mi grupo ha retirado su firma del compromiso y está preparado para presentar una resolución por su cuenta. Creo que ustedes querían exagerarlo, Señorías, y yo no quiero usar este caso, que creo que debe ser aclarado, para criticar a todo el régimen venezolano, que es lo que ustedes pretenden hacer. ¿Cuál es el asunto en cuestión? Utilizando un procedimiento excepcional, la jueza Afiuni concedió la libertad a un banquero acusado de robar 72 millones de dólares estadounidenses de una agencia estatal mediante el uso de un contrato de importación falso. Ella fue detenida y retenida tras dicha liberación. Es cierto que las condiciones de su encarcelamiento son absolutamente terribles, como las de todas las cárceles de Venezuela. Sin embargo, aquí no estamos manteniendo un debate urgente sobre las cárceles. Por tanto, esto no convierte a la jueza en una activista en pro de los derechos humanos —ella nunca se ha pronunciado en este sentido—. Al igual que ustedes, exijo un juicio justo y rápido con todas las garantías asociadas de defensa, la continuación de la lucha contra la corrupción que existe dentro del aparato judicial y la separación rigurosa de la política y el poder judicial. Estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero no en el resto."@es21
"− Austatud juhataja! Kas María Lourdes Afiuni juhtumi puhul Venezuelas on tegemist korruptsioonivastase võitlusega, mis on ametlik versioon, või poliitilise oponendi süüdimõistmisega, mis on New York Timesi versioon, mille avaldas selle korrespondent Simon Romero? See küsimus tasuks kindlasti esitada, sest mõlemad kombinatsioonid on karmikäeliste riigikordade puhul tavalised. Ent minu fraktsioon loobus kompromissettepanekule alla kirjutamast ja on valmis esitama oma resolutsiooni. Minu arvates tahtsite te üle pingutada, kallid kolleegid, ja ma ei taha kasutada seda juhtumit, mis minu arvates vajab selgitamist, kogu Venezuela riigikorra kritiseerimiseks, mida teie soovite teha. Millega siin tegu on? Kasutades erakorralist menetlust, vabastas kohtunik Afiuni pankuri, keda süüdistatakse riigiasutuselt 27 miljoni USA dollari varastamises võltsitud impordilepingu abil. Kohtunik vahistati ja peeti kinni pärast seda vabastamist. On tõsi, et tema kinnipidamise tingimused on täiesti kohutavad, nii nagu kõikides Venezuela vanglates. Ent me ei pea siin kiireloomulist arutelu vanglate teemal. Seepärast ei tee see kohtunikust veel inimõiguste aktivisti – ta ei ole kunagi sel teemal sõna võtnud. Nagu teiegi, kutsun ma üles viima läbi õiglane ja kiire kohtumenetlus kõikide asjaomaste kaitsetagatistega, jätkama võitlust kohtusüsteemis esineva korruptsiooniga ning lahutama poliitika rangelt kohtuvõimust. Selles olen teiega nõus, aga ülejäänud punktides ei saa ma nõustuda."@et5
". − Arvoisa puhemies, onko Venezuelassa María Lourdes Afiunin tapauksessa kyse lahjonnan torjunnasta, kuten virallinen versio asiasta kuuluu, vai poliittisen vastustajan vainoamisesta, kuten kirjeenvaihtaja Simon Romeron laatima lehden versio kuuluu? Kysymys kannattaa esittää, sillä molemmat yhdistelmät ovat tavallisia kovan linjan hallinnoissa. Ryhmäni on kuitenkin vetänyt allekirjoituksensa pois kompromissilta ja on valmis tekemään oman päätöslauselmaesityksen. Hyvät kollegat, tämä tapaus on mielestäni selvitettävä, mutta pyritte liioittelemaan. Minä en halua käyttää tätä tapausta Venezuelan koko hallintojärjestelmän kritisoimiseen, kuten teillä on tarkoitus tehdä. Mistä tässä on kyse? Tuomari Afiuni vapautti poikkeuksellisella menettelyllä pankkiirin, jota syytettiin 27 miljoonan Yhdysvaltain dollarin varastamisesta valtion virastolta väärennetyn tuontisopimuksen avulla. Hänet pidätettiin tämän vapautuksen jälkeen ja otettiin säilöön. On totta, että hänen vankilaolonsa ovat ehdottoman hirveitä, kuten kaikissa Venezuelan vankiloissa. Me emme nyt kuitenkaan käy kiireellistä keskustelua vankiloista. Siitä syystä mainittu seikka ei tee tuomarista ihmisoikeusaktivistia – hän ei ole koskaan ottanut ihmisoikeuskysymyksiin kantaa. Kuten tekin, vaadin oikeudenmukaista ja nopeaa oikeudenkäyntiä kaikkine siihen liittyvine puolustustakeineen, lahjonnan torjunnan jatkamista tuomioistuinlaitoksessa ja politiikan selkeää erottamista oikeuslaitoksesta. Siitä olen teidän kanssanne samaa mieltä, mutta muuhun en voi yhtyä."@fi7
". Elnök asszony, a venezuelai Maria Lourdes Afiuni esete a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos, ami a hivatalos verziónak felel meg, vagy egy politikai ellenfél üldöztetésével, ahogy azt a tudósítója, Simon Romero jelenti? A kérdést érdemes feltenni, mivel mindkét variáció gyakori a keményvonalas rendszerekben. Képviselőcsoportom mindazonáltal visszavonta a kompromisszumos szöveg aláírását, és kész benyújtani egy saját állásfoglalást. Úgy vélem, túlzásba estek, hölgyeim és uraim, és nem akarom arra használni ezt az ügyet – amelyet egyébként véleményem szerint tisztázni kell –, hogy az egész venezuelai rendszert kritizáljuk, amire Önök törekednek. Miről is van itt szó? Egy kivételes eljárást alkalmazva Afiuni bírónő felmentett egy bankárt, akit azzal vádoltak, hogy 27 millió USA-dollárt lopott egy állami ügynökségtől egy hamis importszerződést felhasználva. A bírónőt ezután tartóztatták le és vették őrizetbe. Igaz, hogy fogva tartásának körülményei rettenetesek, mint minden venezuelai börtönben. Most azonban nem a börtönökről folytatunk sürgős vitát. Ezért a bírónő ettől még nem válik emberi jogi aktivistává – soha nem nyilvánított véleményt erről a kérdésről. Önökhöz hasonlóan, én is, egy igazságos és gyors tárgyalásra szólítok fel, a védelem összes garanciájával együtt, a bírói apparátuson belüli korrupció elleni küzdelem folytatására, valamint a politika és az igazságszolgáltatás szigorú különválasztására. Ezekben az ügyekben egyetértek Önökkel, a többiben azonban nem."@hu11
"− Signora Presidente, il caso di Maria Lourdes Afiuni in Venezuela riguarda la lotta alla corruzione, come da versione ufficiale, ovvero la persecuzione di un oppositore politico, così come affermato dal corrispondente Simon Romero sulle pagine del ? La domanda merita di essere posta, poiché i regimi autoritari non sono nuovi a entrambe le situazioni. Il mio gruppo, in ogni caso, ha ritirato la sua firma dal compromesso ed è pronto a presentare una propria risoluzione. La mia impressione, onorevoli colleghi, è che abbiate esagerato: non voglio sfruttare il presente caso, che comunque credo vada chiarito, per criticare il regime venezuelano nel suo complesso, come è invece vostra intenzione. Di cosa stiamo parlando? Attraverso una procedura eccezionale, la Afiuni ha concesso la liberazione di un banchiere accusato di aver rubato 27 milioni di dollari a un’agenzia statale grazie a un contratto di importazione falso, per poi essere arrestata e incarcerata a seguito di tale decisione. È vero che le condizioni in cui è detenuta sono assolutamente terribili, così come le sono in tutte le carceri venezuelane. Ma il dibattito d’urgenza odierno non riguarda le prigioni. Le circostanze descritte, quindi, non fanno del giudice un’attivista dei diritti umani, questione sulla quale peraltro non si è mai espressa. Proprio come voi, chiedo un processo equo e rapido con tutte le relative garanzie per la difesa, la prosecuzione della lotta alla corruzione in seno all’apparato giudiziario e una rigida separazione tra politica e magistratura. Pur essendo d’accordo con voi sui punti enunciati, non posso convenire sugli altri."@it12
"− Ponia pirmininke, ar Marijos Lourdes Afiuni atvejis Venesueloje yra, kaip teigiama oficialiai, kovos su korupcija klausimas, ar politinio oponento persekiojimas, kaip nurodo korespondentas Simonas Romero? Šį klausimą reikėtų kelti, nes abu variantai yra būdingi tokiems bekompromisiams režimams. Vis dėlto mano frakcija nepasirašė kompromiso ir ketina pateikti savo rezoliuciją. Mano nuomone, jūs persistengėte, ponios ir ponai, ir aš nenoriu pasinaudoti šiuo atveju, kuris turėtų būti išaiškintas, ir kritikuoti visą Venesuelos režimą, nes būtent jūs ir siekiate tą padaryti. Apie ką kalbama šiuo atveju? Pasinaudodama išimties procedūra, teisėja M. L. Afiuni išleido į laisvę bankininką, apkaltintą 27 mln. JAV dolerių vagyste iš valstybės agentūros pasinaudojus suklastota importo sutartimi. Ji sulaikyta ir įkalinta po šio paleidimo. Tiesa, kad jos kalinimo sąlygos yra baisios, kaip visuose Venesuelos kalėjimuose. Vis dėlto dabar surengtos ne skubios diskusijos dėl kalėjimų. Todėl šis faktas nepadaro teisėjos žmogaus teisių aktyviste – ji niekada nėra išreiškusi savo nuomonės šia tema. Kaip ir jūs, aš raginu siekti sąžiningo ir greito bylos nagrinėjimo, suteikiant visas gynybos garantijas, tęsti kovą su korupcija teismų aparate ir griežtai atskirti politiką ir teismus. Dėl šių raginimų su jumis sutinku, bet negaliu sutikti dėl viso kito."@lt14
"− Priekšsēdētājas kundze! Vai lietā Venecuēlā jautājums ir par cīņu pret korupciju, kas ir oficiālā versija, vai par politiskas oponentes sodīšanu, kas ir korespondenta versija? Šo jautājumu noteikti ir vērts uzdot, jo abas kombinācijas ir bieži izplatītas stingru režīmu valstīs. Tomēr mana grupa neparakstīs kompromisu un ir gatava iesniegt pati savu rezolūciju. Manuprāt, dāmas un kungi, jūs pārcenšaties, un es nevēlos izmantot šo lietu, kura, pēc manām domām, ir jānoskaidro, lai kritizētu visu Venecuēlas režīmu, ko jūs mēģināt darīt. Par kādu jautājumu šeit ir runa? Piemērojot ārkārtas procedūru, tiesnese atbrīvoja no ieslodzījuma baņķieri, kas ir apsūdzēts par USD 27 miljonu nozagšanu no valsts aģentūras, izmantojot viltotu importēšanas līgumu. Pēc šīs atbrīvošanas viņa tika arestēta un ievietota apcietinājumā. Ir tiesa, ka viņas apcietinājuma apstākļi ir ārkārtīgi šausmīgi — kā visos Venecuēlas cietumos. Tomēr mēs šeit nepiedalāmies steidzamās debatēs par cietumiem. Tādēļ tas joprojām nepadara tiesnesi par cilvēktiesību aktīvistu — viņa par šo jautājumu nekad nav izteikusies. Tāpat kā jūs, es aicinu nodrošināt taisnīgu un ātru tiesu ar visām saistītajām aizstāvības garantijām, turpināt cīņu pret korupciju, kas pastāv tiesu sistēmā, un stingri nošķirt politiku no tiesu varas. Šajā jautājumā es piekrītu, bet es nevaru piekrist pārējam."@lv13
"Madame la Présidente, dans l'affaire Maria Lourdes Afiuni au Venezuela, s'agit-il de la lutte contre la corruption, qui est la version officielle, ou de la persécution d'une opposante politique, qui est la version du relayée par son correspondant, Simon Romero? La question mérite certainement d'être posée tant les de ce genre amalgames sont fréquents dans les régimes forts. Mais mon groupe a retiré sa signature du compromis et s'apprête à rendre une résolution seul. Je pense que vous avez trop voulu charger la barque, mes chers collègues, et je ne veux pas, à travers ce cas qui, j'estime, doit être éclairé, descendre en flèche tout le régime vénézuélien, ce qui est votre propos. De quoi s'agit-il? La juge Afiuni a accordé, à travers une procédure exceptionnelle, la relaxe d'un banquier qui est accusé d'avoir volé 27 millions de dollars à une agence de l'État sur la base d'un faux contrat d'importation. Elle a été arrêtée à la suite de cette libération et placée en détention. Et il est vrai que les conditions de détention sont absolument épouvantables, comme elles le sont dans toutes les prisons vénézuéliennes. Mais nous ne faisons pas ici une urgence sur les prisons. Alors, ça ne fait pas encore de la juge une activiste des droits de l'homme – elle ne s'est jamais exprimée sur ce point. Comme vous, je demande un procès juste et rapide avec toutes les garanties de la défense, la poursuite de la lutte contre la corruption qui existe au sein de l'appareil judiciaire, et la séparation stricte du politique et du judiciaire. Je vous accorde cela, mais je ne vous accorde pas le reste."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, gaat het in de zaak-Maria Lourdes Afiuni in Venezuela om de strijd tegen corruptie, volgens de officiële lezing, of om de vervolging van een politieke tegenstander, volgens de versie van Simon Romero, correspondent van de ? Deze vraag moet zonder meer worden gesteld, omdat deze combinatie wel vaker voorkomt bij autoritaire regimes. Mijn fractie heeft echter haar handtekening onder het compromis ingetrokken en zal nu met een eigen resolutie komen. Beste collega’s, ik denk dat u te ver bent doorgeschoten, en ik wil dit geval, dat naar mijn mening inderdaad moet worden opgehelderd, niet gebruiken om het hele Venezolaanse regime met de grond gelijk te maken, wat u, naar ik uit uw woorden opmaak wel wilt doen. Waar gaat het om? Rechter Afiuni heeft in een buitengewone procedure toestemming verleend voor de vrijlating van een bankier die wordt beschuldigd van diefstal van 27 miljoen dollar van een staatsinstelling op basis van een vals invoercontract. Na deze vrijlating is zij gearresteerd en gevangengezet. Het klopt dat de detentieomstandigheden erbarmelijk zijn, zoals in alle Venezolaanse gevangenissen. Maar we hebben het hier niet in de eerste plaats over gevangenissen. En dit maakt van de rechter nog geen mensenrechtenactiviste – zij heeft zich hier nog nooit over uitgelaten. Net zoals u wil ik een eerlijk en snel proces met alle waarborgen voor de verdediging, voortzetting van de strijd tegen corruptie binnen het gerechtelijk apparaat en een strikte scheiding tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht. Hierin ben ik het met u eens, maar niet met de rest."@nl3
"− Pani przewodnicząca! Czy sprawa Marii Lourdes Afiuni w Wenezueli to sprawa numer jeden, jeśli chodzi o walkę z korupcją, którą podaje się jako wersję oficjalną, czy też sprawa prześladowania politycznych przeciwników, zgodnie z wersją podawaną przez według doniesień korespondenta tej gazety – Simona Romero? Problemem tym niewątpliwie trzeba się zająć, gdyż obie wersje są związane z twardą polityką reżimu. Moja grupa jednak wycofała się z kompromisu i jest gotowa przedstawić własną rezolucję. Panie i panowie! Uważam, że chcieli państwo przesadzić i nie chcę, aby tę sprawę, którą według mnie należy wyjaśnić, wykorzystywać do krytykowania całego ustroju wenezuelskiego, co usiłują państwo uczynić. Jakie istnieje ryzyko w tym przypadku? Stosując procedurę nadzwyczajną, sędzia Afiuni uwolniła bankiera oskarżonego o kradzież 27 milionów dolarów z agencji państwowej za sprawą fałszywej umowy o import. Po uwolnieniu go została aresztowana i osadzona w więzieniu. To prawda, że przetrzymuje się ją w strasznych warunkach, takich jak te panujące we wszystkich więzieniach w Wenezueli. Nie prowadzimy tu jednak debaty w trybie pilnym na temat więzień. W związku z tym nie można powiedzieć o pani sędzi, że jest działaczką na rzecz praw człowieka – nigdy nie wypowiedziała się w tej kwestii. Tak samo jak państwo, ja również apeluję o uczciwy i szybki proces i powiązane prawo do obrony, o dalszą walkę z korupcją w aparacie wymiaru sprawiedliwości oraz zdecydowane oddzielenie polityki od wymiaru sprawiedliwości. Zgadzam się z państwem w tych kwestiach, ale nie mogę się zgodzić z całą resztą."@pl16
"− Senhora Presidente, no caso de María Lourdes Afiuni, na Venezuela, o que está em jogo é o combate à corrupção, de acordo com a versão oficial, ou a perseguição de um opositor político, que é a versão apresentada pelo tal como é relatada pelo seu correspondente Simon Romero? É uma pergunta que vale a pena fazer, pois ambas as combinações são típicas dos regimes de linha dura. Contudo, o meu grupo retirou a sua assinatura do compromisso e está pronto para apresentar uma resolução em nome próprio. Penso, caros Colegas, que quiseram forçar a nota, e não quero utilizar este caso, que considero que deve ser clarificado, para criticar todo o regime venezuelano, como é o vosso objectivo. O que está em causa? Utilizando uma medida excepcional, a juíza Afiuni pôs em liberdade um banqueiro acusado de roubar 27 milhões de dólares a uma agência do Estado com um contrato de importação falso. A juíza foi detida na sequência dessa libertação e permanece presa. É verdade que as condições em que está detida são terríveis, como em todos os estabelecimentos prisionais venezuelanos. Todavia, não estamos a realizar um debate urgente sobre prisões. Isso não faz da juíza uma activista dos direitos humanos – ela nunca se expressou sobre essa matéria. Tal como vós, exijo um julgamento justo e célere, com todas as garantias de defesa, bem como a continuação da luta contra a corrupção existente no seio do aparelho judiciário e a estrita separação entre a política e a justiça. Concordo convosco neste ponto, mas não posso concordar com o resto."@pt17
"− Dnă președintă, în cazul Mariei Lourdes Afiuni din Venezuela, problema este combaterea corupției, care reprezintă versiunea oficială, sau persecutarea unui oponent politic, care este versiunea transmisă de către corespondentul său, Simon Romero? Întrebarea merită fără îndoială să fie pusă, deoarece ambele combinații sunt des întâlnite în regimurile inflexibile. Totuși, grupul meu și-a retras semnătura de pe compromis și este gata să înainteze o rezoluție proprie. Cred că doreați să exagerați, doamnelor și domnilor, și nu doresc să folosesc acest caz - care cred că trebuie să fie clarificat - pentru a critica întregul regim venezuelean, lucru pe care dvs. încercați să-l faceți. Care este miza problemei aici? Folosind o procedură excepțională, judecătoarea Afiuni a eliberat un bancher acuzat că a furat 27 de milioane de dolari americani de la o agenție de stat prin folosirea unui contract de import fals. A fost arestată în urma acestei eliberări și încarcerată. Condițiile sale de detenție sunt, într-adevăr, absolut îngrozitoare, așa cum sunt condițiile din toate închisorile din Venezuela. Totuși, nu ținem acum o dezbatere de urgență pe problema închisorilor. Prin urmare, acest lucru nu face din judecătoare o activistă pentru drepturile omului - nu s-a exprimat niciodată cu privire la aceste aspecte. Ca și dvs, îndemn la un proces corect și rapid, cu toate garanțiile de apărare aferente, la continuarea luptei împotriva corupției care există în aparatul judiciar și la separarea strictă a sectorului politic de cel judecătoresc. Sunt de acord cu dvs cu privire la acest lucru, însă nu și cu restul."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, týka sa prípad Marie Lourdes Afiuniovej vo Venezuele otázky boja proti korupcii, čo je oficiálna verzia, alebo prenasledovania politickej oponentky, čo je verzia denníka a jeho spravodajcu Simona Romera? Určite má význam položiť si túto otázku, pretože v prípade režimov s autoritárskymi črtami sú bežné obe kombinácie. Naša skupina však stiahla svoj podpis z kompromisného návrhu a je pripravená predložiť vlastné uznesenie. Myslím si, že ste mali v úmysle preháňať, dámy a páni, a ja nechcem použiť tento prípad, ktorý je podľa mňa potrebné objasniť, na kritiku celého režimu vo Venezuele, o ktorú sa snažíte vy. O čo tu ide? Sudkyňa Afiuniová na základe mimoriadneho postupu prepustila bankára, ktorý bol obžalovaný z krádeže 27 miliónov USD štátnej agentúre prostredníctvom falošnej zmluvy o dovoze. Po jeho prepustení bola sudkyňa zatknutá a uväznená. Je pravda, že podmienky jej zadržiavania sú úplne hrozné, ako to je vo všetkých venezuelských väzeniach. Nevedieme tu však naliehavú rozpravu o väzeniach. Jednako to zo sudkyne ešte nerobí aktivistku za ľudské práva. Nikdy sa o tejto otázke nevyjadrovala. Rovnako ako vy žiadam o spravodlivé a rýchle súdne konanie so všetkými zárukami obhajoby, ktoré s ním súvisia, o pokračovanie v boji proti korupcii, ktorá existuje v rámci súdneho aparátu, a o dôsledné oddeľovanie politiky a súdnictva. V tomto s vami súhlasím, vo zvyšku však nie."@sk19
"− Gospa predsednica, ali gre v primeru Marie Lourdes Afiuni v Venezueli za vprašanje o boju proti korupciji, ki je uradna različica, ali o preganjanju politične nasprotnice, ki je različica o kateri poroča njegov dopisnik, Simon Romero? To vprašanje zagotovo velja postaviti, saj sta obe zvezi pogosti v neomajnih režimih. Vendar pa je moja skupina umaknila podpis s kompromisa in je pripravljena predložiti svojo resolucijo. Mislim, da ste želeli pretiravati, gospe in gospodje, in tega primera nočem, kar menim, da je treba razjasniti, izkoriščati za kritiko celotnega venezuelskega režima, za kar si prizadevate vi. Za kakšno vprašanje gre? Z uporabo izjemnega postopka je sodnica Afiuni odobrila izpustitev bankirja, ki je bil obtožen kraje 27 milijonov USD od državne agencije z uporabo lažne uvozne pogodbe. Aretirana je bila po tej izpustitvi in dana v pripor. Res je, da so njeni pogoji v priporu resnično strašanski, kot tisti v vseh venezuelskih zaporih. Vendar pa tu ne poteka nujna razprava o zaporih. Zaradi tega sodnica še ni borka za človekove pravice – glede te točke se ni še nikoli izrazila. Kot vi tudi sama pozivam k poštenemu in hitremu sojenju z vsemi s tem povezanimi jamstvi za obrambo, nadaljevanje obstoječega boja proti korupciji v sodnem sistemu in strogega ločevanja politike od sodstva. Glede tega se strinjam z vami, a ne morem se strinjati glede preostalega."@sl20
"− Fru talman! I fallet med Maria Lourdes Afiuni i Venezuela, är man ute efter att bekämpa korruption, vilket är den officiella versionen, eller förfölja politiska motståndare, vilket är den version som korrespondent Simon Romero rapporterar? Det är värt att ställa frågan, eftersom båda alternativen är vanliga i stränga regimer. Min grupp har dock dragit tillbaka sin underskrift från kompromissen, och vi är beredda att lämna in en egen resolution. Mina damer och herrar, ni verkar ha överdrivit detta, och jag vill inte använda detta fall för att kritisera regimen i Venezuela, vilket är vad ni försöker göra. Vad handlar detta om? Domare Afiuni använde sig av ovanliga metoder när hon frigav en banktjänsteman som anklagats för att ha stulit 27 miljoner US-dollar från en statlig byrå genom att ha använt sig av falska importkontrakt. Hon greps efter frisläppningen, och fängslades. Det stämmer att de förhållanden som hon sitter fängslad under är fruktansvärda, som i alla Venezuelas fängelser. Men vi för inte en brådskande debatt om fängelser. Domaren är fortfarande inte någon människorättsaktivist – hon har aldrig utryckt sig om det. Precis som ni efterlyser jag en rättvis och snabb rättegång med alla garantier när det gäller försvar, och en fortsatt kamp mot korruption inom rättsapparaten samt en klar åtskillnad av politik och rättsväsende. Det håller jag med er om, men inte om resten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph