Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-410"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-410"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am very grateful for the discussion that is taking place in this Chamber today. The Tel Aviv intercessional meeting of the Kimberley Process on 21-24 June this year was very heavily clouded by the arrest of Mr Farai Maguwu. The Commission shares the concerns of the European Parliament and has insisted that Mr Maguwu is treated in full respect of his legal right of defence. The EU delegation is monitoring his situation very closely. It is in contact with Mr Maguwu’s lawyers, reflecting our local strategy to support human rights defenders and to reinforce their protection. We have also called on Zimbabwe to reaffirm its commitment to the role of civil society in the Kimberley Process. While the mandate of the Kimberley Process is focused on preventing the trade of conflict diamonds, it is clear that this process cannot operate in a vacuum and ignore human rights concerns. That has been a very strong message conveyed today in this Chamber – all the more so if we recognise that respect for human rights is a principle that underlies the very aim of the Kimberley Process. Turning to the Tel Aviv meeting itself, the EU supported the continued implementation of the Swakopmund Decision and the joint work plan to bring mining cooperation in Marangwe into compliance with the rules of the Kimberley Process, including application of the so-called supervised export mechanism. We believe that further engagement with Zimbabwe in the framework of the Kimberley Process offers the best chance, not only to ensure technical compliance in the Marangwe mining area with the Kimberley Process, but also to enhance governance in this critical sector of the economy and ultimately to improve the human rights situation in Marangwe. It is for these reasons that the EU has called on Zimbabwe to maintain a firm commitment to the Kimberley Process and the joint work plan, so that Marangwe diamonds can, at some point, in due course contribute to Zimbabwe’s economic development. It is our goal that the participants of the Kimberley Process and Zimbabwe will intensify their efforts in order to forge consensus on this difficult issue, in the spirit of dialogue and cooperation that has always presided over this process. Finally, it is important that Parliament is informed that, at a meeting with Zimbabwean Ministers representing the Government of National Unity on 2 July, Baroness Ashton, the High Representative and Vice-President, recalled that the implementation of the global political agreement, which addresses our concern about human rights, the rule of law and democratic principles, is key to achieving normalisation of relations with the EU. As stated earlier, we attach great importance to Zimbabwe’s compliance with the rule of law and human rights. This is an issue we have raised on various occasions and in different fora. The Commission finances, and will continue to finance, a wide range of activities in Zimbabwe, in collaboration with civil society organisations. We will continue to seek and support ways to create and sustain an open political environment where human rights and freedoms are fully respected. With regard to the position of the Commission on trade with diamonds from Zimbabwe, we called for an audit of the existing diamond stockpile before advancing any discussion on the limited resumption of exports. The EU is invited to the closed session of major stakeholders called by the Chair of the Kimberley Process at the margins of the meeting of the World Diamond Council on 14 July in St Petersburg, where we will advance further discussions on that issue."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem velice vděčná za tuto dnešní rozpravu ve sněmovně. Schůze Kimberleyského procesu, která se konala mezi zasedáními v Tel Avivu od 21. do 24. června, byla těžce poznamenaná zatčením pana Faraie Maguwua. Komise sdílí obavy Evropského parlamentu a trvá na tom, aby bylo panu Maguwuovi plně přiznáno jeho zákonné právo na obhajobu. Delegace EU jeho situaci bedlivě sleduje. Je v kontaktu s právníky pana Maguwua, což odpovídá naší místní strategii podporovat obránce lidských práv a posilovat jejich ochranu. Také jsme vyzvali Zimbabwe, aby znovu potvrdilo svůj závazek vůči úloze občanské společnosti v Kimberleyském procesu. Přestože se mandát Kimberleyského procesu zaměřuje na zamezení obchodu s konfliktními diamanty, je jasné, že tento proces nemůže probíhat ve vakuu a opomíjet otázku lidských práv. Toto zde bylo dnes velice jasně vyjádřeno, tím spíš, pokud uznáme, že princip dodržování lidských práv tvoří samotný základ cíle Kimberleyského procesu. Co se týče samotné schůze v Tel Avivu, EU podpořila pokračující provádění rozhodnutí z jednání ve Swakopmundu a společný harmonogram uvedení těžební spolupráce v Marange do souladu s pravidly Kimberleyského procesu, včetně použití takzvaného kontrolovaného vývozního mechanismu. Věříme, že větší zapojení Zimbabwe do Kimberleyského procesu je nejlepší volbou, nejen k zajištění technického souladu těžební oblasti Marange s Kimberleyským procesem, ale také k posílení správy tohoto klíčového hospodářského odvětví a konečně i ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Marange. Právě proto vyzývá EU Zimbabwe, aby si udrželo pevný závazek vůči Kimberleyskému procesu a společnému harmonogramu a marangské diamanty tak mohly v budoucnu přispět k hospodářskému rozvoji Zimbabwe. Naším cílem je, aby účastníci Kimberleyského procesu a Zimbabwe zvýšili své úsilí a dosáhli všeobecné shody ohledně tohoto složitého problému v duchu dialogu a spolupráce, jenž tomuto procesu vždy vévodil. Závěrem – je důležité, že je Parlament informován o tom, že baronka Ashtonová, vysoká představitelka a místopředsedkyně, na zasedání zimbabwských ministrů zastupujících vládu národní jednoty dne 2. července připomněla, že pro dosažení normalizace vztahů s EU je klíčové zavést všeobecnou politickou dohodu, jež se bude zabývat lidskými právy, právním státem a demokratickými principy. Jak už bylo řečeno, přisuzujeme velký význam tomu, aby Zimbabwe respektovalo právní stát a lidská práva. Tato otázka se projednávala při různých příležitostech a na různých fórech. Komise ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti financuje širokou škálu činností v Zimbabwe a bude tak činit i nadále. Budeme se neustále snažit najít a podporovat způsoby, jak vytvořit a udržet otevřené prostředí, v němž jsou lidská práva a svobody plně respektovány. S ohledem na stanovisko Komise vůči obchodu s diamanty ze Zimbabwe jsme požádali o provedení auditu stávající diamantové zásoby předtím, než budeme dále pokračovat v jednáních o částečné obnově vývozu. EU je pozvána na neveřejné zasedání významných zainteresovaných stran, jež svolalo předsednictví Kimberleyského procesu a které proběhne při příležitosti zasedání Světové rady pro diamanty dne 14. července v Petrohradu, kde budeme o této otázce dále jednat."@cs1
"Fru formand! Jeg er meget taknemmelig for, at denne forhandling afholdes i Parlamentet i dag. Det mellemliggende møde i Kimberley-processen, der afholdtes i Tel Aviv den 21.-24. juni 2010 blev i år alvorlig overskygget af arrestationen af Farai Maguwu. Kommissionen deler Parlamentets bekymring og har insisteret på, at hr. Maguwu behandles med fuld respekt for sin juridiske ret til et forsvar. EU's delegation overvåger hans situation meget nøje. Den er i kontakt med hr. Maguwus advokater, hvilket afspejler vores lokale strategi, der har til formål at beskytte menneskerettighedsaktivister og styrke deres beskyttelse. Vi har også opfordret Zimbabwe til igen at bekræfte landets tilsagn om civilsamfundets rolle i Kimberley-processen. Kimberley-processens mandat er fokuseret på forhindring af handel med konfliktdiamanter, men det er klart, at denne proces ikke kan fungere i et vakuum og ignorere menneskerettighedsspørgsmål. Parlamentet har i dag sendt et meget klart budskab – så meget desto mere, hvis vi anerkender, at respekt for menneskerettigheder er et princip, der er grundlaget for selve formålet med Kimberley-processen. Hvad angår selve Tel Aviv-mødet, støttede EU den fortsatte gennemførelse af beslutningen fra Swakopmund og den fælles arbejdsplan, der skal bringe minesamarbejdet i Marangwe i overensstemmelse med Kimberley-processens regler, herunder anvendelsen af den såkaldte overvågede eksportmekanisme. Vi mener, at yderligere engagement med Zimbabwe inden for rammerne af Kimberley-processen er den bedste mulighed – ikke kun for at sikre teknisk overensstemmelse i mineområdet i Marangwe med Kimberley-processen, men også for at forbedre regeringsførelsen i denne afgørende økonomiske sektor og i sidste ende forbedre menneskerettighedssituationen i Marangwe. Det er af disse grunde, at EU har opfordret Zimbabwe til nøje at overholde tilsagnene til Kimberley-processen og den fælles arbejdsplan, så diamanter fra Marangwe på et tidspunkt kan bidrage til Zimbabwes økonomiske udvikling. Det er vores mål, at deltagerne i Kimberley-processen og Zimbabwe skal intensivere deres indsats for at nå til enighed om dette vanskelige spørgsmål i den ånd af dialog og samarbejde, der altid har præget processen. Endelig skal Parlamentet vide, at Baroness Ashton, den højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen, på et møde den 2. juli med zimbabwiske ministre, som repræsenterede den nationale samlingsregering, mindede om, at gennemførelsen af den globale politiske aftale, som omhandler vores betænkeligheder med hensyn til menneskerettighederne, retsstatsprincippet og de demokratiske principper, er nøglen til at opnå en normalisering af forholdet til EU. Som tidligere anført lægger vi stor vægt på Zimbabwes overholdelse af retsstatsprincippet og menneskerettighederne. Dette er et problem, vi har rejst adskillige gange og i forskellige fora. Kommissionen finansierer og vil fortsat finansiere en lang række aktiviteter i Zimbabwe i samarbejde med civilsamfundets organisationer. Vi vil fortsat kortlægge og støtte foranstaltninger, der kan skabe og opretholde et åbent politisk miljø, hvor menneskerettigheder og frihedsrettigheder respekteres fuldt ud. Hvad angår Kommissionens holdning til handel med diamanter fra Zimbabwe, opfordrede vi til en revision af den eksisterende diamantbeholdning, inden vi drøftede den begrænsede genoptagelse af eksporten. EU er inviteret til et lukket møde mellem de største aktører, som formanden for Kimberley-processen har indkaldt til i forbindelse med mødet i World Diamond Council den 14. juli i Skt. Petersborg, hvor vi vil tage initiativ til yderligere drøftelser af dette spørgsmål."@da2
"Frau Präsidentin, ich bin sehr dankbar dafür, dass diese Diskussion heute im Plenum stattfindet. Die Zwischentagung des Kimberley-Prozesses in Tel Aviv vom 21. bis 24. Juni dieses Jahres ist sehr stark durch die Verhaftung von Herrn Farai Maguwu überschattet worden. Die Kommission teilt die Bedenken des Europäischen Parlaments und besteht darauf, dass Herr Maguwu unter völliger Achtung seines gesetzlichen Rechtes auf Verteidigung behandelt wird. Die Delegation der EU überwacht seine Situation sehr genau. Sie steht in Kontakt zu den Anwälten von Herrn Maguwu, was unsere lokale Strategie zur Unterstützung von Menschenrechtsaktivisten und zur Stärkung ihres Schutzes widerspiegelt. Wir haben Simbabwe außerdem aufgefordert, seine Verpflichtungen in Bezug auf die Rolle der Zivilgesellschaft im Kimberley-Prozess zu bekräftigen. Obgleich sich das Mandat des Kimberley-Prozesses auf die Verhinderung des Handels mit Konfliktdiamanten konzentriert, ist es klar, dass dieser Prozess nicht in einem Vakuum funktionieren und Menschenrechtsbelange ignorieren kann. Von diesem Plenum ist heute ein sehr starkes Signal ausgegangen – umso mehr, wenn wir anerkennen, dass die Achtung der Menschenrechte ein Grundsatz ist, der dem Ziel des Kimberley-Prozesses zu Grunde liegt. Im Hinblick auf die Tagung in Tel Aviv selbst hat die EU die andauernde Umsetzung des Swakopmund-Beschlusses und des Gemeinsamen Arbeitsplanes unterstützt, um den Abbau in Marange in Einklang mit den Regeln des Kimberley-Prozesses zu bringen, einschließlich der Anwendung des sogenannten kontrollierten Exportmechanismus. Wir sind der Überzeugung, dass ein weitergehendes Engagement in Simbabwe im Rahmen des Kimberley-Prozesses die beste Möglichkeit bietet, um nicht nur die technische Übereinstimmung im Abbaugebiet Marange mit dem Kimberley-Prozess zu garantieren, sondern auch um die Führung in diesem kritischen Sektor der Wirtschaft aufzuwerten und letztendlich die Menschenrechtslage in Marange zu verbessern. Aus diesen Gründen hat die EU Simbabwe aufgefordert, sich weiter an den Kimberley-Prozess und den Gemeinsamen Arbeitsplan zu halten, damit Diamanten aus Marange irgendwann zu gegebener Zeit etwas zur wirtschaftlichen Entwicklung Simbabwes beitragen können. Es ist unser Ziel, dass die Teilnehmer des Kimberley-Prozesses und Simbabwe ihre Anstrengungen intensivieren, um einen Konsens bei diesem schwierigen Thema zu erzielen, im Geiste des Dialogs und der Zusammenarbeit, der diesen Prozess stets erfüllt hat. Schließlich ist es wichtig, dass das Parlament darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass Baroness Ashton, die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin, am 2. Juli bei einem Treffen mit Ministern aus Simbabwe, die die Regierung der Nationalen Einheit vertreten haben, noch einmal daran erinnert hat, dass die Umsetzung des globalen politischen Abkommens, das sich mit unseren Bedenken im Hinblick auf die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Grundsätze befasst, der Schlüssel zu einer Normalisierung der Beziehungen zur EU sind. Wie bereits gesagt, messen wir der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in Simbabwe große Bedeutung bei. Es handelt sich dabei um ein Thema, das wir bei verschiedenen Gelegenheiten und in verschiedenen Foren angesprochen haben. Die Kommission finanziert eine große Auswahl an Aktivitäten in Simbabwe in Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, was sie auch weiterhin tun wird. Wir werden weiterhin Möglichkeiten suchen und unterstützen, um ein offenes politisches Umfeld zu schaffen und beizubehalten, in dem die Menschenrechte und Freiheiten vollkommen respektiert werden. Hinsichtlich der Haltung der Kommission zum Handel mit Diamanten aus Simbabwe haben wir eine Prüfung der bestehenden Diamantenvorräte gefordert, bevor wir irgendeine Diskussion über die begrenzte Wiederaufnahme der Exporte voranbringen. Die EU ist zu einer nichtöffentlichen Sitzung der wichtigsten Interessengruppen eingeladen worden, die vom Vorsitz des Kimberley-Prozesses am Rande der Sitzung des Weltdiamantenrates am 14. Juli in St. Petersburg organisiert wird, wo wir zu diesem Thema weitere Diskussionen führen werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα στην παρούσα Αίθουσα. Η σύλληψη του κ. Farai Maguwu επεσκίασε σοβαρότατα τη διασυνοδική συνάντηση της διαδικασίας Kimberley, η οποία διεξήχθη φέτος στο Τελ Αβίβ στις 21-24 Ιουνίου. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητεί μετ’ επιτάσεως τη μεταχείριση του κ. Maguwu με πλήρη σεβασμό προς το έννομο δικαιώμά του σε υπεράσπιση. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάστασή του. Βρίσκεται σε επαφή με τους δικηγόρους του κ. Maguwu, γεγονός που καταδεικνύει την τοπική μας στρατηγική σε ό,τι αφορά τη στήριξη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της προστασίας τους. Ζητήσαμε επίσης από τη Ζιμπάμπουε να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της αναφορικά με τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία Kimberley. Παρότι η εντολή της διαδικασίας Kimberley επικεντρώνεται στην πρόληψη του εμπορίου διαμαντιών του πολέμου, είναι σαφές ότι η εν λόγω διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα και να αγνοεί τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παρούσα Αίθουσα, εστάλη σήμερα ένα πολύ ισχυρό μήνυμα – ακόμα περισσότερο δε εάν αναγνωρίσουμε ότι ο σεβασμός των ανθρωπίων δικαιωμάτων συνιστά μία αρχή στην οποία ερείδεται ο απώτερος σκοπός της διαδικασίας Kimberley. Όσον αφορά τη συνάντηση του Τελ Αβίβ αυτή καθαυτή, η ΕΕ τάχθηκε υπέρ της συνεχιζόμενης εφαρμογή της απόφασης της Swakopmund και του κοινού σχεδίου εργασίας για τη συμμόρφωση της συνεργασίας στον τομέα των ορυχείων του Marangwe προς τους κανόνες της διαδικασίας Kimberley, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του επονομαζόμενου μηχανισμού επιτηρούμενων εξαγωγών. Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω ενασχόληση με τη Ζιμπάμπουε στο πλαίσιο της διαδικασίας Kimberley παρέχει τη βέλτιστη δυνατότητα, όχι μόνο για τη διασφάλιση της τεχνικής συμμόρφωσης με τη διαδικασία Kimberley στην περιοχή εξόρυξης του Marangwe, αλλά και για την ενίσχυση της διακυβέρνησης σε αυτόν τον καίριο κλάδο της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Marangwe. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ κάλεσε τη Ζιμπάμπουε να να τηρήσει σθεναρά τη δέσμευσή της για τη διαδικασία Kimberley και το κοινό σχέδιο εργασίας, ούτως ώστε τα διαμάντια του Marangwe να μπορέσουν, κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνω, να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ζιμπάμπουε. Στόχος μας είναι να ενταθούν οι προσπάθειες των μελών της διαδικασίας Kimberley και της Ζιμπάμπουε για την επίτευξη συναίνεσης επί του εν λόγω ακανθώδους ζητήματος, στο πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας που επικρατεί πάντα στη διαδικασία αυτή. Τέλος, είναι σημαντικό να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο ότι, στις 2 Ιουλίου, σε συνάντηση με τους υπουργούς της Ζιμπάμπουε που εκπροσωπούν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, βαρόνη Ashton, επανέλαβε ότι η εφαρμογή της καθολικής πολιτικής συμφωνίας, στην οποία αποτυπώνεται ο προβληματισμός μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις αρχές της δημοκρατίας, είναι καθοριστικής σημασίας για την εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση της Ζιμπάμπουε με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχουμε θίξει επανειλημμένα και σε διάφορα φόρουμ. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί, και θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη Ζιμπάμπουε, σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα εξακολουθήσουμε να αναζητούμε και να στηρίζουμε τρόπους για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός πολιτικού κλίματος με ανοικτό πνεύμα συνεργασίας, στο οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες θα τυγχάνουν απόλυτου σεβασμού. Όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο διαμαντιών από τη Ζιμπάμπουε, ζητήσαμε να διενεργηθεί λογιστικός έλεγχος επί των υφιστάμενων αποθεμάτων διαμαντιών, προτού προχωρήσουν οι οιεσδήποτε διαβουλεύσεις σχετικά με την περιορισμένη επανέναρξη των εξαγωγών. Η ΕΕ προσκλήθηκε από τον πρόεδρο της διαδικασίας Kimberley στην κλειστή συνεδρίαση των μειζόνων ενδιαφερόμενων μερών στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Διαμαντιών, που θα διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη στις 14 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσουμε περαιτέρω συζητήσεις επί του θέματος."@el10
"Señora Presidenta, agradezco mucho el debate que está teniendo lugar hoy en esta Cámara. La reunión entre periodos de sesiones del proceso de Kimberley que se celebró en Tel Aviv los días 21-24 de junio de este año estuvo muy empañada por la detención del señor Farai Maguwu. La Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo y ha insistido en que el señor Maguwu sea tratado con todo respeto por su derecho legal de defensa. La delegación de la UE está supervisando esta situación muy de cerca. Está en contacto con los abogados del señor Maguwu, lo cual refleja nuestra estrategia local de apoyar a los defensores de los derechos humanos y reforzar su protección. También le hemos pedido a Zimbabue que reafirme su compromiso con la función de la sociedad civil en el proceso de Kimberley. Aunque el mandato del proceso de Kimberley esté centrado en impedir el comercio de diamantes procedentes de conflictos, está claro que este proceso no puede funcionar en el vacío e ignorar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Ese ha sido un mensaje muy firme que se ha expresado hoy en esta Cámara —aún más si reconocemos que el respeto por los derechos humanos es un principio que subraya el verdadero objetivo del proceso de Kimberley—. En cuanto a la reunión de Tel Aviv en sí misma, la UE apoyó la aplicación continuada de la Decisión de Swakopmund y el programa de trabajo conjunto para hacer que la cooperación minera en Marange cumpla con las normas del proceso de Kimberley, incluida la aplicación del denominado mecanismo de exportación supervisado. Creemos que un mayor compromiso con Zimbabue en el marco del proceso de Kimberley ofrecerá una gran oportunidad, no sólo para garantizar el cumplimiento técnico del proceso de Kimberley en el yacimiento de Marange, sino también para mejorar la gobernanza en este sector crítico de la economía y, en última instancia, mejorar la situación de los derechos humanos en Marange. Por todas estas razones la UE ha pedido a Zimbabue que mantenga un compromiso firme con el proceso de Kimberley y el programa de trabajo conjunto, para que los diamantes de Marange puedan, en algún momento y a su debido tiempo, contribuir al desarrollo económico de Zimbabue. Nuestro objetivo es que los participantes en el proceso de Kimberley y Zimbabue intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar un consenso respecto a este difícil asunto, con el espíritu de diálogo y cooperación que siempre ha presidido este proceso. Por último, es importante que el Parlamento esté informado de que, en la reunión con los ministros de Zimbabue en representación del Gobierno de unidad nacional del 2 de julio, la baronesa Ashton, Alta Representante y Vicepresidenta, recordó que la aplicación del acuerdo político global, el cual aborda nuestra preocupación sobre los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos, es clave para lograr normalizar las relaciones con la UE. Como ya mencioné antes, para nosotros es muy importante que Zimbabue respete el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es una cuestión que hemos planteado en varias ocasiones y en distintos foros. La Comisión financia, y seguirá financiando, una gran variedad de actividades en Zimbabue, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Seguiremos buscando y respaldando formas de crear y mantener un ambiente político abierto en el que los derechos humanos y las libertades se respeten plenamente. En cuanto a la posición de la Comisión respecto al comercio de diamantes procedentes de Zimbabue, ya pedimos que se llevara a cabo una auditoría de las reservas existentes de diamantes antes de seguir avanzando en el debate sobre la continuación limitada de las exportaciones. La UE está invitada a la sesión a puerta cerrada con los principales interesados convocada por la Presidenta del proceso de Kimberley al margen de la reunión del Consejo mundial sobre diamantes del 14 de julio en San Petersburgo, donde seguiremos debatiendo sobre esa cuestión."@es21
". Austatud juhataja! Ma olen väga tänulik täna siin istungisaalis toimuva arutelu eest. Selle aasta 21.–24. juunini Tel Avivis toimunud Kimberley protsessi istungitevahelisele kohtumisele heitis suurt varju Farai Maguwu vahistamine. Komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret ja on nõudnud Maguwu kohtlemist selliselt, et tema seaduslikku kaitseõigust austatakse täielikult. ELi delegatsioon jälgib tema olukorda väga tähelepanelikult. Delegatsioon hoiab sidet Maguwu advokaatidega, kajastades meie kohapealset strateegiat, mille eesmärk on toetada inimõiguste kaitsjaid ja tugevdada nende kaitset. Lisaks oleme palunud Zimbabwel kinnitada taas oma kohustust tagada kodanikuühiskonna koht Kimberley protsessis. Ehkki Kimberley protsessi peamine ülesanne on hoida ära konfliktiteemantide kaubandus, on selge, et see protsess ei saa toimida vaakumis ega eirata inimõigustega seotud muresid. Siin istungisaalis on täna välja öeldud väga kindel sõnum – eriti kui tunnistame, et inimõiguste austamine on Kimberley protsessi põhieesmärgi alus. Kui rääkida Tel Avivi kohtumisest endast, siis EL toetas Swakopmundi otsuse ja ühise töökava jätkuvat rakendamist, et viia kaevanduskoostöö Maranges kooskõlla Kimberley protsessi eeskirjadega, sealhulgas kohaldada nii-öelda järelevalvega ekspordimehhanismi. Meie arvates pakub Zimbabwe edasine kaasamine Kimberley protsessi raames parimat võimalust tagada Marange kaevanduspiirkonnas tehniline vastavus Kimberley protsessile, aga ka tõhustada juhtimist selles kriitilises majandussektoris ja lõppkokkuvõttes parandada inimõiguste olukorda Maranges. Just nendel põhjustel on EL nõudnud, et Zimbabwe järgiks kindlalt Kimberley protsessi ja ühist töökava, nii et Marange teemandid saaksid ühel hetkel, peagi hakata toetama Zimbabwe majanduslikku arengut. Meie eesmärk on see, et Kimberley protsessi osalised ja Zimbabwe teeksid suuremaid pingutusi üksmeele saavutamiseks selles keerulises küsimuses, pidades dialoogi ja tehes koostööd, mis on alati olnud selle protsessi oluline osa. Lisaks on Euroopa Parlamendil tähtis teada, et 2. juuli kohtumisel rahvusliku ühtsuse valitsusse kuuluvate Zimbabwe ministritega tuletas kõrge esindaja ja asepresident paruness Ashton meelde, et üldise poliitilise kokkuleppe rakendamine, milles väljendatakse meie muret inimõiguste, õigusriigi ja demokraatlike põhimõtete pärast, on võti, mis aitab saavutada suhete normaliseerumise ELiga. Nagu öeldud, peame väga tähtsaks, et Zimbabwe järgiks õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi. Oleme selle teema mitmel puhul ja eri foorumitel tõstatanud. Komisjon rahastab praegu ja edaspidi koostöös kodanikuühiskonna organisatsioonidega Zimbabwes suurt hulka tegevusvaldkondi. Me otsime ja toetame jätkuvalt viise, kuidas luua ja hoida avatud poliitilist keskkonda, kus austatakse täielikult inimõigusi ja vabadusi. Mis puutub komisjoni seisukohta Zimbabwega toimuva teemandikaubanduse suhtes, siis palusime viia läbi olemasolevate teemandivarude auditi, enne kui jätkame arutelu ekspordi mõningase taastamise teemal. EL on oodatud Kimberley protsessi eesistuja poolt kokku kutsutud oluliste sidusrühmade kinnisele istungile Ülemaailmse Teemandinõukogu kohtumise ajal 14. juulil Peterburis, kus me arutame seda küsimust edasi."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin kiitollinen täällä istuntosalissa tänään käytävästä keskustelusta. Kimberleyn prosessin istuntojen välillä Tel Avivissa 21.–23. kesäkuuta 2010 pidettyä kokousta varjosti hyvin vahvasti Farai Maguwun pidätys. Komissio yhtyy Euroopan parlamentin huoleen ja on vaatinut, että Maguwua kohdellaan kunnioittamalla täysin hänen lainmukaista oikeuttaan puolustukseen. EU:n valtuuskunta tarkkailee tilannetta hyvin tarkoin. Se pitää yhteyttä Maguwun asianajajiin ja punnitsee paikallista strategiaamme, jolla voidaan tukea ihmisoikeustaistelijoita ja vahvistaa heidän suojeluaan. Olemme myös vaatineet Zimbabwea vahvistamaan sitoumuksensa kansalaisyhteiskunnan rooliin Kimberleyn prosessin yhteydessä. Kimberleyn prosessin mandaatissa keskitytään sotatimanttien kaupan estämiseen, mutta on selvää, ettei prosessi voi toimia tyhjiössä ottamatta huomioon ihmisoikeuskysymystä. Tämä oli se hyvin voimakas viesti, joka välitettiin tänään täällä parlamentissa, etenkin jos otamme huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Kimberleyn prosessin keskeisen tavoitteen taustalla oleva perusperiaate. Tel Avivin kokoukseen palatakseni on sanottava, että EU kannatti Swakopmundin päätöksen sekä yhteisen työohjelman täytäntöönpanon jatkamista. Työohjelman tavoitteena on saattaa Marangwen kaivosyhteistyö sopusointuun Kimberleyn prosessin sääntöjen kanssa ja myös soveltaa yhteistyössä niin sanottua valvottua vientimekanismia. Uskomme, että Zimbabwen sitominen entistä vahvemmin Kimberleyn prosessiin tarjoaa parhaan mahdollisuuden paitsi varmistaa, että Marangen kaivosalue täyttää Kimberleyn prosessin tekniset vaatimukset, myös parantaa tämän kriittisen talousalan hallinnointia ja viime kädessä parantaa Marangen ihmisoikeustilannetta. Näistä syistä EU on kehottanut Zimbabwea pitämään tiukasti kiinni Kimberleyn prosessista ja yhteisestä työohjelmasta, jotta Marangen timanteilla voitaisiin jossakin vaiheessa ja aikanaan edistää Zimbabwen talouskehitystä. Tavoitteenamme on, että Kimberleyn prosessin osanottajat ja Zimbabwe vauhdittaisivat toimiaan konsensukseen pääsemiseksi tässä vaikeassa kysymyksessä siinä vuoropuhelun ja yhteistyön hengessä, joka on aina vallinnut tässä prosessissa. Lopuksi on myös tärkeää tehdä parlamentille tiettäväksi, että EU:n korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Ashton muistutti tapaamisessaan Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallitusta edustavien ministerin kanssa 2. heinäkuuta, että globaalin poliittisen sopimuksen (jossa kerromme huolemme maan ihmisoikeustilanteen, oikeusvaltion ja demokraattisten periaatteiden johdosta) täytäntöönpanolla on avainrooli Zimbabwen ja EU:n välisten suhteiden normalisoinnissa. Kuten totesin aiemmin, kiinnitämme suurta huomiota siihen, että Zimbabwe kunnioittaa oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia. Olemme ottaneet tämän kysymyksen esille useaan otteeseen eri foorumeilla. Komissio rahoittaa nyt ja tulevaisuudessa monenlaisia toimia Zimbabwessa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kartoitamme ja tuemme edelleen tapoja, joilla Zimbabween saataisiin luotua pysyvä ja avoin poliittinen ympäristö, jossa ihmisoikeuksia ja vapauksia kunnioitetaan täysipainoisesti. Komission kannasta Zimbabwesta peräisin olevien timanttien kauppaan on sanottava, että vaadimme nykyisten timanttivarastojen tarkastamista ennen kuin edetään keskusteluissa viennin rajoitetusta jatkamisesta. EU on kutsuttu tärkeimpien sidosryhmien suljettuun kokoukseen, jonka on kutsunut koolle Kimberleyn prosessin puheenjohtaja osana Pietarissa 14. heinäkuuta järjestettävää Maailman timanttineuvoston tapaamista, jossa jatkamme keskusteluja aiheesta."@fi7
"Madame la Présidente, je vous suis très reconnaissante pour la discussion qui se déroule dans cette Assemblée aujourd’hui. La réunion intersession sur le processus de Kimberley, qui s’est tenue à Tel-Aviv du 21 au 24 juin de cette année, a été très fortement assombrie par l’arrestation de M. Farai Maguwu. La Commission fait siennes les préoccupations du Parlement européen et insiste pour que M. Maguwu soit traité dans le plein respect de ses droits de la défense. La délégation de l’UE suit cette situation de très près. Elle est en contact avec les avocats de M. Maguwu, ce qui reflète notre stratégie locale de soutien aux défenseurs des droits de l’homme et de renforcement de leur protection. Nous avons également invité le Zimbabwe à réaffirmer son engagement vis-à-vis du rôle de la société civile dans le processus de Kimberley. Si le mandat du processus de Kimberley est concentré sur la prévention du commerce de diamants conflictuels, il est clair que ce processus ne peut opérer dans le vide et ignorer les préoccupations relatives aux droits de l’homme. Tel est le message très fort envoyé aujourd’hui par cette Assemblée – d’autant plus que nous reconnaissons que le respect des droits de l’homme est un principe qui sous-tend l’objectif-même du processus de Kimberley. Pour en venir à la réunion de Tel-Aviv elle-même, l’UE a soutenu la mise en œuvre permanente de la décision de Swakopmund et du plan de travail conjoint, afin de mettre la coopération minière à Marangwe en conformité avec les règles du processus de Kimberley, y compris l’application du mécanisme d’exportation surveillée. Nous estimons que la poursuite du dialogue avec le Zimbabwe dans le cadre du processus de Kimberley offre les meilleures chances, non seulement de garantir le respect technique du processus de Kimberley dans la zone minière de Marange, , mais aussi d’améliorer la gouvernance dans ce secteur critique de l’économie et, enfin, d’améliorer la situation des droits de l’homme à Marange. C’est pour ces raisons que l’UE a invité le Zimbabwe à rester fermement engagé dans le processus de Kimberley et le plan de travail conjoint, afin que les diamants de Marange puissent un jour contribuer au développement du Zimbabwe. Notre objectif est que les participants au processus de Kimberley et le Zimbabwe intensifient leurs efforts afin de dégager un consensus sur cette question difficile, dans l’esprit de dialogue et de coopération qui a toujours présidé à ce processus. Enfin, il importe que le Parlement soit informé qu’à la réunion avec les ministres zimbabwéens représentant le gouvernement d’unité nationale le 2 juillet, la baronne Ashton, haute représentante et vice-présidente, a rappelé que la mise en œuvre de l’accord politique global, où sont exprimées nos préoccupations concernant les droits de l’homme, l’état de droit, et les principes démocratiques, était essentielle pour parvenir à une normalisation des relations avec l’UE. Comme précédemment indiqué, nous attachons une grande importance au respect, par le Zimbabwe, de l’état de droit et des droits de l’homme. C’est une question que nous avons soulevée à maintes reprises et dans différents forums. La Commission finance et continuera de financer un large éventail d’activités au Zimbabwe, en collaboration avec des organisations de la société civile. Nous continuerons à chercher et soutenir les moyens de créer et de maintenir un environnement politique ouvert, où les droits de l’homme et les libertés sont pleinement respectés. En ce qui concerne la position de la Commission vis-à-vis du commerce de diamants avec le Zimbabwe, nous avons réclamé un audit sur les réserves existantes de diamants, avant de proposer une discussion sur une reprise limitée des exportations. L’UE est invitée à la session extraordinaire des principaux intéressés, convoquée par la présidence du processus de Kimberley en marge de la réunion du conseil mondial du diamant le 14 juillet à Saint-Pétersbourg, où nous pousserons les discussions à ce sujet."@fr8
". – Elnök asszony, nagyon hálás vagyok a vitáért, ami ma zajlik ebben az ülésteremben. A Kimberley-folyamatról idén június 21–24-én Tel-Avivban tartott ülésszakok közötti találkozót jelentősen beárnyékolta Farai Maguwu úr letartóztatása. A Bizottság osztja az Európai Parlament aggodalmát, és ragaszkodik hozzá, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák Maguwu úr védelemhez való jogát. Az EU küldöttsége szorosan nyomon követi helyzetét. Kapcsolatban áll Maguwu úr ügyvédjeivel, képviseli helyi stratégiánkat, miszerint támogatjuk az emberi jogi aktivistákat és megerősítjük védelmüket. Arra is felszólítottuk Zimbabwét, hogy erősítse meg a civil társadalomnak a Kimberley-folyamatban játszott szerepével kapcsolatos kötelezettségvállalását. Míg a Kimberley-folyamat a konfliktusokat okozó gyémántok kereskedelmének megakadályozására helyezi a hangsúlyt, egyértelmű, hogy ez a folyamat nem működhet légüres térben, és nem hagyhatja figyelmen kívül az emberi jogi kérdéseket. Ez egy nagyon erőteljes üzenet, amelyet ez a Ház ma közvetített – főleg, ha felismerjük, hogy a Kimberley-folyamat alapja az emberi jogok tiszteletben tartása. Visszatérve magára a tel-avivi ülésre, az EU támogatta a Swakopmund-határozatnak és a közös munkatervnek a folyamatos végrehajtását, hogy a bányászati együttműködés Marangwéban megfeleljen a Kimberley-folyamat szabályainak, beleértve az úgynevezett felülvizsgált export mechanizmusának alkalmazását. Úgy gondoljuk, hogy Zimbabwénak a Kimberley-folyamatba való további bevonása nem csak abban a vonatkozásban jelenti a legjobb esélyt, hogy biztosítsuk a Kimberley-folyamatnak való műszaki megfelelőséget a marangwei gyémántmezőn, hanem abban a tekintetben is, hogy fejlesszük az irányítást e rendkívül jelentős gazdasági ágazatban, és végül hogy javítsunk az emberi jogi helyzeten Marangwéban. Ezért szólította fel az EU Zimbabwét, hogy továbbra is tartsa fent szilárd elkötelezettségét a Kimberley-folyamat és a közös munkaterv iránt, hogy a marangwei gyémántok valamikor majd hozzájárulhassanak Zimbabwe gazdasági fejlődéséhez. Célunk, hogy a Kimberley-folyamat résztvevői és Zimbabwe fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy konszenzust érjenek el ebben a bonyolult témában a párbeszéd és az együttműködés szellemében, amely mindig is jellemezte ezt a folyamatot. Végezetül fontos tájékoztatni a Parlamentet arról, hogy a nemzeti egységkormányt képviselő zimbabwei miniszterekkel létrejött, július 2-i találkozón Ashton bárónő, főképviselő és alelnök, emlékeztetett arra, hogy az emberi jogokkal, a jogállamisággal és a demokratikus alapelvekkel foglalkozó globális politikai megállapodás végrehajtása kulcsfontosságú az EU-val való kapcsolatok normalizálódása szempontjából. Ahogy korábban mondta, nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy Zimbabwe tiszteletben tartsa a jogállamiságot és az emberi jogokat. Ez olyan téma, amelyet több alkalommal felvetettünk különböző fórumokon. A Bizottság számos tevékenységet finanszíroz, és fog finanszírozni Zimbabwéban, a civil társadalmi szervezetekkel együttműködésben. Továbbra is keresni fogjuk egy nyitott politikai környezet létrehozásának és fenntartásának módját, ahol az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat teljes mértékben tiszteletben tartják. A Bizottságnak a Zimbabwéből származó gyémántok kereskedelmével kapcsolatos álláspontját illetően a meglévő gyémántkészlet ellenőrzését kértük, mielőtt bármilyen tárgyalást kezdeményeznénk az export korlátozott újrakezdéséről. Az EU-t meghívták a főbb érdekeltek zárt ülésére, amelyet a Kimberley-folyamat elnöke hívott össze a Gyémánt Világtanács július 14-ei szentpétervári ülése mellett, ahol további tárgyalásokat kezdeményezünk a kérdésben."@hu11
"Signora Presidente, sono particolarmente grata al Parlamento per la discussione odierna. L’incontro inter-sessione del processo di Kimberley dal 21 al 24 giugno di quest’anno è stato offuscato dall’arresto di Farai Maguwu. La Commissione condivide le preoccupazioni del Parlamento europeo e ha chiesto che a Maguwu sia assicurato il pieno rispetto del suo diritto legale a una difesa. Seguendo la nostra strategia locale che sostiene i difensori dei diritti umani e vuole garantire loro maggiore protezione, la delegazione dell’Unione europea sta monitorando da vicino la situazione ed è in contatto con i legali di Maguwu. Abbiamo inoltre chiesto allo Zimbabwe di ribadire il proprio impegno nei confronti del ruolo della società civile all’interno del processo di Kimberley. Se, da un lato, il mandato del processo di Kimberley punta a fermare il commercio dei diamanti di sangue, è chiaro che questo processo non può operare nel vuoto e ignorare le preoccupazioni sui diritti umani. Questo è il messaggio forte che l’Assemblea ha inviato oggi – a maggior ragione se consideriamo che il rispetto dei diritti umani soggiace all’obiettivo stesso del processo di Kimberley. Per quanto riguarda l’incontro di Tel Aviv, in quella occasione l’Unione europea si è dichiarata favorevole a non sospendere l’attuazione della decisione di Swakopmund e ha appoggiato il programma di lavoro congiunto teso a garantire che la cooperazione mineraria a Marangwe rispetti le norme del processo di Kimberley, compresa l’applicazione del cosiddetto meccanismo dell’esportazione sotto supervisione. Crediamo che un rinnovato impegno nei confronti dello Zimbabwe nel contesto del processo di Kimberley sia la strada migliore non solo per garantire il rispetto sotto il profilo tecnico del processo di Kimberley nella regione di Marangwe, ma anche per rafforzare la governance in questo settore critico dell’economia e, in ultima analisi, per migliorare la situazione dei diritti umani a Marangwe. Per questo motivo l’Unione europea ha invitato lo Zimbabwe a portare avanti con determinazione il proprio impegno rispetto al processo di Kimberley e al programma di lavoro congiunto in modo che i diamanti di Marangwe possano, a tempo debito, contribuire allo sviluppo economico dello Zimbabwe. Il nostro obiettivo è di spingere i membri del processo di Kimberley e lo Zimbabwe a intensificare gli sforzi per creare un consenso su questo tema complesso in quello spirito di dialogo e cooperazione che ha sempre caratterizzato questo processo. Infine, è importante che il Parlamento sappia che, il 2 luglio, in un incontro con i ministri zimbabwani che rappresentano il governo di unità nazionale, la baronessa Ashton, Alto rappresentante e Vicepresidente della Commissione, ha ricordato che l’attuazione dell’accordo politico globale – nel quale si affrontano le nostre preoccupazioni in materia di diritti umani, Stato di diritto e principi democratici – è fondamentale per garantire la normalizzazione dei rapporti con l’Unione europea. Come è stato affermato, noi annettiamo grande importanza al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani da parte dello Zimbabwe. É un argomento che abbiamo sollevato in diverse occasioni e in diverse sedi. La Commissione finanzia, e continuerà a finanziare, moltissime attività nello Zimbabwe in collaborazione con le organizzazioni della società civile. Continuerà a cercare e ad appoggiare modi per creare e sostenere un clima politico aperto in cui siano pienamente rispettati i diritti umani e le libertà dei cittadini. Per quanto concerne la posizione della Commissione in materia di commercio dei diamanti con lo Zimbabwe, abbiamo chiesto che sia effettuato un audit delle scorte esistenti di questo minerale prima di avviare qualsiasi discussione su una ripresa limitata delle esportazioni. L’Unione europea è stata invitata alla sessione a porte chiuse cui parteciperanno i principali stakeholder e che è stata convocata dalla presidenza del processo di Kimberley a margine dell’incontro del Consiglio mondiale dei diamanti il 14 luglio a San Pietroburgo. In quella occasione avremo modo di approfondire la discussione su questo tema."@it12
"Ponia pirmininke, labai džiaugiuosi šiandien Parlamente vykstančia diskusija. Kimberley proceso tarpsesinį posėdį Tel Avive, vykusį š. m. birželio 21–24 d., labai aptemdė Farai Maguwu sulaikymas. Komisija pritaria Europos Parlamento susirūpinimui ir pareikalavo, kad būtų visiškai laikomasi F. Maguwu teisėtos teisės į gynybą. ES delegacija labai atidžiai stebi jo padėtį. Ji palaiko ryšius su F. Maguwu advokatais, atspindėdama mūsų vietos strategiją palaikyti žmogaus teisių gynėjus ir sustiprinti jų apsaugą. Mes taip pat paraginome Zimbabvę vėl patvirtinti savo įsipareigojimą dėl pilietinės visuomenės vaidmens Kimberley procese. Nors Kimberley proceso mandatu siekiama užkirsti kelią su deimantų prekyba susijusiems konfliktams, akivaizdu, kad šis procesas negali veikti tuščioje erdvėje ir ignoruoti žmogaus teisių problemų. Tai buvo labai aiškiai pasakyta šiandien šiame Parlamente – ypač jei laikysimės nuostatos, kad pagarba žmogaus teisėms yra pamatinis Kimberley proceso tikslų principas. Grįždama prie Tel Avivo susitikimo, norėčiau pasakyti, kad ES parėmė tolesnį Svakopmundo sprendimo įgyvendinimą ir bendrą darbų planą siekiant, kad Marange kasyklos bendradarbiavimas atitiktų Kimberley proceso taisykles, įskaitant vadinamojo prižiūrimo eksporto mechanizmo taikymą. Manome, kad tolesnis bendradarbiavimas su Zimbabve remiantis Kimberley procesu yra geriausias būdas ne tik užtikrinti techninį Kimberley proceso taisyklių laikymąsi Marange kasykloje, bet ir sustiprinti šio svarbaus ekonomikos sektoriaus valdymą ir pagerinti žmogaus teisių padėtį Marange. Dėl šių priežasčių ES paragino Zimbabvę laikytis tvirtų įsipareigojimų, susijusių su Kimberley procesu ir bendru darbų planu, kad Marange deimantai savo laiku tinkamai prisidėtų prie Zimbabvės ekonomikos plėtros. Mes siekiame, kad Kimberley proceso dalyviai ir Zimbabvė dėtų daugiau pastangų pasiekti susitarimą šiuo sudėtingu klausimu, vadovaudamiesi dialogo ir bendradarbiavimo dvasia, kuri visada lydėdavo šį procesą. Galiausiai, svarbu, kad Parlamentas būtų informuotas, jog liepos 2 d. susitikime su Zimbabvės ministrais, atstovaujančiais Nacionalinės Vienybės vyriausybei, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja baronienė C. Ashton priminė, kad bendro politinio susitarimo, kuriame išreikštas mūsų susirūpinimas dėl žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos principų, įgyvendinimas yra svarbiausias dalykas siekiant normalizuoti santykius su ES. Kaip minėta, didelį dėmesį skiriame tam, kad Zimbabvė laikytųsi teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principų. Šis klausimas buvo keltas įvairiomis progomis ir įvairioje aplinkoje. Komisija, bendradarbiaudama su pilietinės visuomenės organizacijomis, finansuoja ir finansuos daug veiklos krypčių Zimbabvėje. Mes toliau ieškosime būdų sukurti ir įtvirtinti atvirą politinę aplinką, kurioje būtų užtikrinta visapusiška pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. Kalbėdama apie Komisijos poziciją dėl deimantų prekybos su Zimbabve norėčiau pasakyti, kad mes paraginome atlikti esamų deimantų atsargų auditą prieš pradėdami bet kokias diskusijas dėl riboto eksporto atnaujinimo. ES pakviesta į uždarą pagrindinių suinteresuotų subjektų sesiją, kurioje bus tęsiamos diskusijos šiuo klausimu. Ją sušaukė Kimberley proceso pirmininkas ir ji vyks per Pasaulio deimantų tarybos susitikimą liepos 14 d. Sankt Peterburge."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es esmu ļoti pateicīga par diskusiju, kas šodien notiek šajā sēžu zālē. Kimberli procesa Telavivas starpsesiju sanāksmi, kas notika no 21. līdz 24. jūnijam, lielā mērā aptumšoja arests. Komisija pievienojas Eiropas Parlamenta bažām un ir pieprasījusi, lai tiktu pilnīgi ievērotas kungu likumīgās tiesības uz aizstāvību. ES delegācija ļoti cieši uzrauga šo situāciju. Tā ir sazinājusies ar kunga advokātiem, apliecinot mūsu vietējo stratēģiju atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus un stiprināt viņu aizstāvību. Mēs arī esam aicinājuši Zimbabvi atkārtoti apstiprināt savas saistības pret pilsoniskās sabiedrības nozīmi Kimberli procesā. Tā kā Kimberli procesa galvenais uzdevums ir novērst dimantu tirdzniecības konfliktu, ir skaidrs, ka šis process nevar darboties vakuumā un ignorēt ar cilvēktiesībām saistītus jautājumus. Šodien šajā sēžu zālē ir pausts ļoti spēcīgs vēstījums, jo vairāk tādēļ, ja atzīstam, ka cilvēktiesību ievērošana ir Kimberli procesa mērķa pašā pamatā. Runājot par pašu Telavivas sanāksmi, ES atbalstīja Svakopmundas lēmuma turpmāku īstenošanu un kopēju darba plānu, lai panāktu, ka teritorijā sadarbība kalnrūpniecības jomā atbilstu Kimberli procesa noteikumiem, tostarp tiktu piemērots tā sauktais uzraudzītā eksporta mehānisms. Mēs uzskatām, ka Zimbabves lielāka iesaistīšana Kimberli procesā sniedz vislabāko iespēju ne vien nodrošināt kalnrūpniecības teritorijas tehnisko atbilstību Kimberli procesam, bet arī uzlabot pārvaldību šajā būtiskajā ekonomikas nozarē un visbeidzot — uzlabot cilvēktiesību situāciju teritorijā. Tieši šo iemeslu dēļ ES ir aicinājusi Zimbabvi stingri ievērot Kimberli procesa saistības un kopējo darba plānu, lai dimanti pienācīgā brīdī varētu veicināt Zimbabves ekonomikas attīstību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Kimberli procesa dalībnieki un Zimbabve pastiprinātu centienus panākt vienprātību šajā grūtajā jautājumā dialoga un sadarbības gaisotnē, kas vienmēr ir raksturojusi šo procesu. Visbeidzot ir svarīgi, lai Parlaments būtu informēts, ka 2. jūlija sanāksmē ar Zimbabves ministriem, kas pārstāvēja nacionālās vienotības valdību, Augstā pārstāve un priekšsēdētāja vietniece baronese atgādināja, ka, lai panāktu attiecību normalizāciju ar ES, būtiski ir īstenot globālo politisko nolīgumu, kas atspoguļo mūsu rūpes par cilvēktiesībām, tiesiskumu un demokrātijas principiem. Kā iepriekš minēts, mēs piešķiram lielu nozīmi tam, vai Zimbabve ievēro tiesiskumu un cilvēktiesības. Tas ir jautājumus, ko mēs esam izvirzījuši vairākkārt un dažādos forumos. Komisija finansē un turpinās finansēt dažādus pasākumus Zimbabvē sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mēs turpināsim meklēt un atbalstīt veidus, kā izveidot un uzturēt atvērtu politisku vidi, kurā pilnīgi jāievēro cilvēktiesības un brīvības. Attiecībā uz Komisijas nostāju jautājumā par Zimbabves dimantu tirdzniecību mēs aicinājām veikt esošo dimantu krājumu auditu pirms jebkādu sarunu turpināšanas par eksporta atsākšanu ierobežotā apjomā. ES ir ielūgta uz galveno ieinteresēto pušu slēgto sesiju, ko organizē Kimberli procesa priekšsēdētājs Pasaules dimantu padomes sanāksmes laikā 14. jūlijā Sanktpēterburgā, kur notiks turpmākas diskusijas par šo jautājumu."@lv13
"Madam President, I am very grateful for the discussion that is taking place in this Chamber today. The Tel Aviv intercessional meeting of the Kimberley Process on 21-24 June this year was very heavily clouded by the arrest of Mr Farai Maguwu. The Commission shares the concerns of the European Parliament and has insisted that Mr Maguwu is treated in full respect of his legal right of defence. The EU delegation is monitoring his situation very closely. It is in contact with Mr Maguwu’s lawyers, reflecting our local strategy to support human rights defenders and to reinforce their protection. We have also called on Zimbabwe to reaffirm its commitment to the role of civil society in the Kimberley Process. While the mandate of the Kimberley Process is focused on preventing the trade of conflict diamonds, it is clear that this process cannot operate in a vacuum and ignore human rights concerns. That has been a very strong message conveyed today in this Chamber – all the more so if we recognise that respect for human rights is a principle that underlies the very aim of the Kimberley Process. Turning to the Tel Aviv meeting itself, the EU supported the continued implementation of the Swakopmund Decision and the joint work plan to bring mining cooperation in Marangwe into compliance with the rules of the Kimberley Process, including application of the so-called supervised export mechanism. We believe that further engagement with Zimbabwe in the framework of the Kimberley Process offers the best chance, not only to ensure technical compliance in the Marangwe mining area with the Kimberley Process, but also to enhance governance in this critical sector of the economy and ultimately to improve the human rights situation in Marangwe. It is for these reasons that the EU has called on Zimbabwe to maintain a firm commitment to the Kimberley Process and the joint work plan, so that Marangwe diamonds can, at some point, in due course contribute to Zimbabwe’s economic development. It is our goal that the participants of the Kimberley Process and Zimbabwe will intensify their efforts in order to forge consensus on this difficult issue, in the spirit of dialogue and cooperation that has always presided over this process. Finally, it is important that Parliament is informed that, at a meeting with Zimbabwean Ministers representing the Government of National Unity on 2 July, Baroness Ashton, the High Representative and Vice-President, recalled that the implementation of the global political agreement, which addresses our concern about human rights, the rule of law and democratic principles, is key to achieving normalisation of relations with the EU. As stated earlier, we attach great importance to Zimbabwe’s compliance with the rule of law and human rights. This is an issue we have raised on various occasions and in different fora. The Commission finances, and will continue to finance, a wide range of activities in Zimbabwe, in collaboration with civil society organisations. We will continue to seek and support ways to create and sustain an open political environment where human rights and freedoms are fully respected. With regard to the position of the Commission on trade with diamonds from Zimbabwe, we called for an audit of the existing diamond stockpile before advancing any discussion on the limited resumption of exports. The EU is invited to the closed session of major stakeholders called by the Chair of the Kimberley Process at the margins of the meeting of the World Diamond Council on 14 July in St Petersburg, where we will advance further discussions on that issue."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik ben zeer erkentelijk voor het debat dat vandaag in deze zaal plaatsvindt. De tussentijdse vergadering van het Kimberley-proces die van 21 tot 24 juni plaatsvond in Tel Aviv, werd in grote mate overschaduwd door de arrestatie van de heer Farai Maguwu. De Commissie deelt de zorgen van het Europees Parlement en heeft erop aangedrongen dat de heer Maguwu wordt behandeld met volledige eerbiediging van zijn recht op verdediging. De EU-delegatie houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. Zij onderhoudt contacten met de advocaten van de heer Maguwu, waarmee zij uiting geeft aan onze lokale strategie om mensenrechtenverdedigers te steunen en hun bescherming te versterken. We hebben Zimbabwe ook opgeroepen om de toezeggingen met betrekking tot de rol van het maatschappelijk middenveld in het Kimberley-proces opnieuw te bevestigen. Hoewel het mandaat van het Kimberley-proces gericht is op het voorkomen van handel in bloeddiamanten, is het duidelijk dat dit proces niet in een vacuüm kan plaatsvinden en de zorgen over de mensenrechten kan negeren. Dat is een duidelijke boodschap die we vandaag in deze zaal te horen hebben gekregen, zeer zeker als we erkennen dat eerbiediging van de mensenrechten een beginsel is dat ten grondslag ligt aan wat nu juist de doelstelling is van het Kimberley-proces. Nu over de vergadering in Tel Aviv zelf. De EU heeft steun gegeven aan de voortzetting van de uitvoering van het Besluit van Swakopmund en het gezamenlijke werkplan om de samenwerking op het gebied van de mijnbouw in Marangwe in overeenstemming te brengen met de regels van het Kimberley-proces, met inbegrip van de toepassing van het zogeheten gecontroleerde exportmechanisme. Wij zijn van mening dat verdere contacten met Zimbabwe in het kader van het Kimberley-proces de beste kansen biedt, niet alleen om de technische naleving van het Kimberley-proces in het mijngebied van Marangwe te waarborgen maar ook om het beheer in deze cruciale bedrijfstak te versterken en uiteindelijk de mensenrechtensituatie in Marangwe te verbeteren. Om deze redenen heeft de EU Zimbabwe opgeroepen resoluut vast te houden aan de verplichtingen in het kader van het Kimberley-proces en het gemeenschappelijk werkplan, zodat de diamanten van Marangwe op een gegeven moment kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Zimbabwe. Ons doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het Kimberley-proces en Zimbabwe, geheel in de geest van dialoog en samenwerking die altijd kenmerkend is geweest voor dit proces, hun inspanningen intensiveren teneinde overeenstemming te bewerkstelligen over dit moeilijke vraagstuk. Tot slot is het van belang dat het Parlement ervan op de hoogte is dat barones Ashton, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie, tijdens een vergadering op 2 juli met de Zimbabwaanse ministers die de regering van nationale eenheid vertegenwoordigen, erop heeft gewezen dat de tenuitvoerlegging van de wereldwijde politieke overeenkomst die ingaat op onze zorgen over mensenrechten, rechtsstaat en democratische beginselen, van doorslaggevend belang is om tot normalisering van de betrekkingen met de EU te komen. Zoals reeds eerder gezegd hechten wij er groot belang aan dat Zimbabwe de beginselen van de rechtsstaat en de mensenrechten eerbiedigt. Dit is een punt dat we bij diverse gelegenheden en in verschillende fora aan de orde hebben gesteld. De Commissie financiert in samenwerking met organisaties van het maatschappelijk middenveld een breed scala aan activiteiten in Zimbabwe, en zal dit ook blijven doen. We zullen doorgaan met het zoeken naar en steunen van manieren om een open politieke omgeving te creëren en te bestendigen waarin de rechten en de vrijheden van de mens volledig worden gerespecteerd. Met betrekking tot het standpunt van de Commissie inzake de handel in diamanten uit Zimbabwe, hebben we gevraagd om een audit van de huidige diamantvoorraad voordat we ook maar enige discussie over een beperkte hervatting van de export initiëren. De EU is uitgenodigd voor de besloten zitting van de belangrijkste belanghebbenden die bijeen is geroepen door de voorzitter van het Kimberley-proces in de marge van de vergadering van de Werelddiamantraad op 14 juli in Sint-Petersburg, waar we verdere besprekingen over dat vraagstuk zullen voortzetten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jestem bardzo wdzięczna za dzisiejszą dyskusję w tej Izbie. Międzysesyjne posiedzenie procesu Kimberley w Tel Awiwie w dniach 21-24 czerwca bieżącego roku w dużym stopniu odbywało się w ponurej atmosferze spowodowanej aresztowaniem Farai Maguwu. Komisja podziela obawy Parlamentu Europejskiego i nalegała, aby traktowano go w pełnym poszanowaniu prawa do obrony. Delegacja UE bardzo dokładnie monitoruje jego sytuację. Pozostaje w kontakcie z prawnikami pana Maguwu, dając wyraz naszej lokalnej strategii wspierania obrońców praw człowieka i wzmacniając ich ochronę. Wezwaliśmy także Zimbabwe do potwierdzenia zobowiązania tego kraju w zakresie roli społeczeństwa obywatelskiego w procesie Kimberley. Chociaż mandat procesu Kimberley koncentruje się na zapobieganiu handlem diamentami w celu finansowania konfliktów zbrojnych, to jasne jest, że proces ten nie może się odbywać w próżni i lekceważyć obaw w kwestii lekceważenia praw człowieka. Izba ta wystosowała dzisiaj bardzo wyraźne przesłanie, tym bardziej, jeżeli uznamy, że przestrzeganie praw człowieka jest zasadą stanowiącą podwalinę celu procesu Kimberley. Wracając do samego posiedzenia w Tel Awiwie, to UE poparła dalsze wdrażanie decyzji podjętej w Swakopmund oraz wspólnego planu pracy mającego na celu dostosowanie wydobycia w Marangwe do zasad procesu Kimberley, w tym do stosowania tzw. mechanizmu nadzorowania eksportu. Uważamy, że dalsze zaangażowanie w sprawy Zimbabwe w ramach procesu Kimberley daje największe szanse nie tylko na zapewnienie przestrzegania norm technicznych procesu Kimberley w obszarze wydobycia diamentów w Marangwe, ale również na lepsze zarządzanie tym zasadniczym sektorem gospodarki, a ostatecznie również na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Marangwe. Z tych powodów UE wezwała Zimbabwe do dalszego zdecydowanego zaangażowania tego kraju w proces Kimberley oraz wspólny plan prac, aby diamenty z Marangwe mogły w pewnym momencie należycie przyczynić się do rozwoju gospodarczego Zimbabwe. Dążymy do tego, by uczestnicy procesu Kimberley oraz Zimbabwe jako państwo zintensyfikowali wysiłki na rzecz wypracowania porozumienia w tej trudnej sprawie, w duchu dialogu i współpracy, jaka zawsze charakteryzowała ten proces. Na koniec koniecznie należy poinformować ten Parlament, że na posiedzeniu z ministrami z Zimbabwe reprezentującymi rząd Wspólnoty Narodów w dniu 2 lipca, baronessa Ashton – wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca przypomniała, że wdrożenie światowego porozumienia politycznego odnoszącego się do naszych obaw w kwestiach praw człowieka, praworządności i zasad demokracji ma kluczowe znaczenie dla normalizacji stosunków z UE. Jak już wspomniałam, przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania przez Zimbabwe zasad praworządności i praw człowieka. Podnosiliśmy tę sprawę wielokrotnie na różnych forach. Komisja finansuje i będzie finansowała wiele działań w Zimbabwe, we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy poszukiwali metod stworzenia i utrzymania otwartego środowiska politycznego, w którym całkowicie przestrzega się prawa człowieka i podstawowe wolności. W kwestii stanowiska Komisji w sprawie handlu diamentami pochodzącymi z Zimbabwe, to zaapelowaliśmy, aby przed dalszymi dyskusjami na temat ograniczonego wznowienia eksportu przeprowadzono audyt istniejących zapasów diamentów. UE została zaproszona na zamkniętą sesję głównych zainteresowanych stron zwoływaną przez przewodniczącego procesu Kimberley przy okazji posiedzenia Światowej Rady Diamentów w dniu 14 lipca w Sankt Petersburgu, gdzie będziemy prowadzić dalsze rozmowy na ten temat."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me com o debate que está a ter lugar nesta assembleia. A reunião intercalar do Processo de Kimberley, realizada em Telavive de 21 a 24 de Junho, ficou fortemente ensombrada pela detenção do senhor Farai Maguwu. A Comissão partilha das preocupações do Parlamento Europeu e tem exigido que o legítimo direito de defesa do senhor Maguwu seja respeitado. A delegação da UE está a acompanhar a situação muito de perto. Mantém o contacto com os advogados do senhor Maguwu, o que reflecte a nossa estratégia local para apoiar os defensores dos direitos humanos e para reforçar a sua protecção. Também exortámos o Zimbabué a reafirmar o seu compromisso com o papel da sociedade civil no Processo de Kimberley. Embora o mandato do Processo de Kimberley se concentre na prevenção do comércio de diamantes que financiam conflitos, é evidente que este processo não pode operar num vácuo e ignorar as preocupações em matéria de direitos humanos. A mensagem enviada hoje neste hemiciclo é muito veemente – e tem ainda mais força se reconhecermos que o respeito pelos direitos humanos é um princípio subjacente aos próprios objectivos do Processo de Kimberley. No que se refere à reunião de Telavive, a UE apoiou o prosseguimento da execução da Decisão de Swakopmund e o plano de trabalho conjunto, com o objectivo de tornar a extracção de diamantes em Marange consentânea com o Processo de Kimberley, nomeadamente através da aplicação do chamado mecanismo de supervisão das exportações. Consideramos que novas conversações com o Zimbabué no quadro do Processo de Kimberley oferecem melhores oportunidades, não só de garantir a observância técnica do Processo de Kimberley na zona da jazida de Marange, mas também de assegurar a melhoria da governação neste sector crítico da economia e, em última análise, de melhorar a situação dos direitos humanos em Marange. Foi por estes motivos que a UE exortou o Zimbabué a manter um compromisso forte com o Processo de Kimberley e com o plano de trabalho conjunto, de modo a que os diamantes de Marange possam, na altura própria, contribuir para o desenvolvimento económico do país. Temos por objectivo que os participantes no Processo de Kimberley e o Zimbabué intensifiquem os seus esforços com vista à criação de um consenso nesta difícil questão, no espírito do diálogo e da cooperação que sempre presidiu ao processo em apreço. Finalmente, é importante que o Parlamento seja informado de que, numa reunião com Ministros zimbabueanos em representação do Governo de Unidade Nacional, realizada em 2 de Julho, a senhora Baronesa Ashton, Alta Representante e Vice-Presidente, recordou que a aplicação do acordo político, que reflecte as nossas preocupações em matéria de direitos humanos, de Estado de direito e de princípios democráticos, é decisiva para a normalização das relações com a UE. Como já aqui foi afirmado, atribuímos grande importância ao respeito pelo Estado de direito e pelos direitos humanos por parte do Zimbabué. É uma questão que levantámos em várias ocasiões e em diversos fóruns. A Comissão financia, e vai continuar a financiar, uma vasta gama de actividades no Zimbabué, em colaboração com organizações da sociedade civil. Vamos continuar a procurar e a apoiar vias para a criação e a manutenção de um ambiente político aberto, no qual os direitos humanos e as liberdades sejam integralmente respeitados. No que respeita à posição da Comissão em matéria de comércio de diamantes com o Zimbabué, solicitámos uma auditoria da actual reserva de diamantes antes de avançarmos com qualquer discussão sobre o reatamento limitado das exportações. A UE foi convidada para a sessão à porta fechada com as principais partes interessadas, convocada pelo presidente do Processo de Kimberley à margem da reunião do Conselho Mundial do Diamante, que terá lugar em São Petersburgo no dia 14 de Julho, ocasião em que realizaremos novas conversações sobre a matéria."@pt17
"Dnă președintă, sunt foarte recunoscătoare pentru discuția care are loc astăzi în această Cameră. Arestarea lui Farai Maguwu a aruncat o umbră asupra întregii întâlniri de mediere de la Tel Aviv a Procesului Kimberley, care a avut loc între 21-24 iunie anul curent. Comisia împărtășește îngrijorările Parlamentului European și a insistat ca dlui Maguwu să-i fie respectat pe deplin dreptul legal la apărare. Delegația UE monitorizează îndeaproape această situaţie. Aceasta este în contact cu avocații dlui Maguwu, reflectând strategia noastră locală de susținere a apărătorilor drepturilor omului și de întărire a protecției lor. Am îndemnat de asemenea statul Zimbabwe să-și reafirme angajamentul cu privire la rolul societății civile în Procesul Kimberley. Deşi mandatul Procesului Kimberley se concentrează asupra prevenirii comerțului cu diamantele generatoare de conflicte, este clar că acest proces nu poate funcționa în vid și nu poate ignora preocupările legate de drepturile omului. Mesajul transmis astăzi în această Cameră a fost foarte puternic - cu atât mai mult dacă recunoaștem faptul că respectarea drepturilor omului este un principiu care stă la baza scopului însuși al Procesului Kimberley. Revenind la întâlnirea de la Tel Aviv, UE a susținut implementarea continuă a Deciziei Swakopmund și planul de lucru comun pentru a face astfel încât cooperarea minieră din Marange să respecte reglementările Procesului Kimberley, ceea ce include aplicarea așa-numitului mecanism de export supravegheat. Credem că un angajament suplimentar, alături de Zimbabwe, în cadrul Procesului Kimberley, oferă cea mai bună șansă pentru a garanta nu doar o respectare tehnică a prevederilor Procesului Kimberley în zona minieră din Marange, ci și pentru a consolida guvernanţa în acest sector critic al economiei și, în cele din urmă, pentru a ameliora situația drepturilor omului din Marange. Din aceste motive, UE a îndemnat Zimbabwe să-și mențină un angajament ferm față de Procesul Kimberley și de planul de acțiune comun, astfel încât diamantele de la Marange să poată, la un anumit moment, să contribuie la dezvoltarea economică a statului Zimbabwe. Scopul nostru este ca participanții la Procesul Kimberley și Zimbabwe să-și intensifice eforturile pentru a se ajunge la un consens în această chestiune dificilă, în spiritul dialogului și al cooperării care a guvernat întotdeauna acest proces. În cele din urmă, este important ca Parlamentul să fie informat că, în cadrul unei întâlniri din 2 iulie cu miniștrii din Zimbabwe, reprezentanți ai Guvernului de unitate națională, baroneasa Ashton, Înaltul Reprezentant și vicepreședintă, a reamintit că implementarea acordului politic global, care oferă o soluție la îngrijorarea noastră legată de drepturile omului, statul de drept și principiile democratice, este cheia care permite normalizarea relațiilor cu UE. După cum s-a afirmat mai devreme, acordăm o mare importanță respectării de către Zimbabwe a statului de drept și a drepturilor omului. Este o chestiune pe care am discutat-o în diferite ocazii și în diferite foruri. Comisia finanțează și va continua să finanțeze o gamă largă de activități în Zimbabwe, în colaborare cu organizațiile din cadrul societății civile. Vom continua să căutăm și să sprijinim diferite moduri de creare și susținere a unui mediu politic deschis, în care drepturile și libertățile omului să fie respectate în totalitate. Cu privire la poziția Comisiei asupra comerțului cu diamante din Zimbabwe, am solicitat auditarea stocurilor de diamante existente înainte de a iniția orice discuție cu privire la reluarea limitată a exporturilor. UE este invitată la sesiunea cu ușile închise a principalelor părţi interesate, convocată de către președintele Procesului Kimberley, subsidiară întâlnirii Consiliului mondial al diamantelor din 14 iulie din Sankt Petersburg, unde vom iniția și alte discuții pe această temă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som veľmi vďačná za dnešnú diskusiu v Parlamente. Zasadnutie Kimberleyského procesu v Tel Avive, ktoré sa uskutočnilo medzi dvomi zasadnutiami 21. – 24. júna tohto roku, bolo veľmi výrazne poznačené zatknutím pána Faraia Maguwua. Komisia sa stotožňuje s obavami Európskeho parlamentu a trvá na tom, aby sa s pánom Maguwuom zaobchádzalo spôsobom, ktorý plne uznáva jeho legitímne právo na obhajobu. Delegácia EÚ sleduje jeho situáciu veľmi pozorne. Je v kontakte s právnikmi pána Maguwua a presadzuje našu miestnu stratégiu s cieľom podporiť obhajcov ľudských práv a posilniť ich ochranu. Taktiež sme vyzvali Zimbabwe, aby opätovne potvrdilo svoj záväzok vo vzťahu k občianskej spoločnosti prijatý v Kimberleyskom procese. Hoci sa mandát Kimberleyského procesu zameriava na predchádzanie obchodu s konfliktnými diamantmi, je jasné, že tento proces nemôže fungovať vo vákuu a ignorovať otázku ľudských práv. V tomto Parlamente dnes zaznel silný odkaz – o to viac, ak uznáme, že dodržiavanie ľudských práv je zásada, ktorá vyzdvihuje základný cieľ Kimberleyského procesu. Pokiaľ ide o stretnutie v Tel Avive ako také, EÚ podporila nepretržité uplatňovanie rozhodnutia prijatého v Swakopmunde a spoločný plán práce v snahe zosúladiť spoluprácu pri ťažbe v Marangwe s pravidlami Kimberleyského procesu vrátane uplatňovania takzvaného mechanizmu pre dohľad nad vývozom. Sme presvedčení, že viac angažovanosti v oblasti spolupráce so Zimbabwe v rámci Kimberleyského procesu ponúka väčšie šance nielen na zabezpečenie technického súladu ťažobného územia Marangwe s Kimberleyským procesom, ale aj na zlepšenie riadenia v tomto dôležitom sektore hospodárstva a napokon na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Marangwe. Práve z týchto dôvodov EÚ vyzvala Zimbabwe, aby dodržiavalo jasný záväzok vo vzťahu ku Kimberleyskému procesu a spoločný plán práce, aby diamanty z Marangwe raz prispeli k hospodárskemu rozvoju Zimbabwe. Je naším cieľom, aby účastníci Kimberleyského procesu spolu so Zimbabwe zintenzívnili úsilie s cieľom dosiahnuť v tejto zložitej otázke konsenzus v duchu dialógu a spolupráce, ktoré tento proces vždy sprevádzali. Napokon, je dôležité informovať Parlament o tom, že na stretnutí so zimbabwianskymi ministrami zastupujúcimi vládu národnej jednoty, ktoré sa uskutočnilo 2 júla, pani barónka Ashtonová, vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka pripomenula, že pre normalizáciu vzťahov s EÚ je kľúčové uplatňovanie globálnej politickej dohody, ktorá reaguje na naše znepokojenie v súvislosti s ľudskými právami, právnym štátom a demokratickými zásadami. Ako už zaznelo, veľký dôraz kladieme na to, aby Zimbabwe dodržiavalo zásady právneho štátu a ľudské práva. Na túto problematiku sme upozorňovali pri rôznych príležitostiach a na rôznych fórach. Komisia v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti financuje a bude financovať širokú škálu aktivít v Zimbabwe. Budeme naďalej žiadať a podporovať vytvorenie a udržanie otvoreného politického prostredia, v ktorom sa budú plne rešpektovať ľudské práva a slobody. Pokiaľ ide o stanovisko Komisie k obchodu s diamantmi zo Zimbabwe, skôr ako budeme pokračovať v diskusii o obmedzení vývozov, žiadame uskutočniť audit súčasných zásob diamantov. EÚ dostala pozvánku na neverejné zasadnutie hlavných aktérov, ktoré zvolal predseda Kimberleyského procesu pri príležitosti stretnutia svetovej rady pre diamanty dňa 14. júla v Petrohrade, kde budeme pokračovať v diskusiách o tejto téme."@sk19
"Gospa predsednica, zelo sem hvaležna za razpravo, ki danes poteka v tej dvorani. Mednarodno srečanje procesa Kimberley, ki je potekalo od 21. do 24. junija letos v Tel Avivu, je močno zasenčila aretacija gospoda Faraia Maguwuja. Komisija je ravno tako zaskrbljena kot Evropski parlament in vztraja, da se z gospodom Maguwujem ravna z vsem spoštovanjem do njegove zakonske pravice do obrambe. Delegacija EU zelo pozorno spremlja razmere, v katerih je. V stiku je z odvetniki gospoda Maguwuja, kar odraža našo lokalno strategijo za podporo zagovornikov človekovih pravic in okrepitev njihove zaščite. Prav tako je pozval Zimbabve za potrditev njegove zaveze vlogi civilne družbe v procesu Kimberley. Medtem ko je mandat procesa Kimberley osredotočen na preprečevanje trgovine spornih diamantov, je jasno, da ta proces ne more delovati v vakuumu in zanemariti skrbi glede človekovih pravic. To je bilo zelo močno sporočilo, ki je bilo danes izraženo v tej dvorani – še toliko bolj, če priznamo, da je spoštovanje človekovih pravic načelo, ki izpostavlja sam cilj procesa Kimberley. Če se obrnemo k samemu srečanju v Tel Avivu, je EU podprla nadaljnje izvajanje Odločbe iz Svakopmunda in skupni načrt dela za uskladitev sodelovanja na področju rudarstva v Marangeju s pravili procesa Kimberley, vključno z uporabo tako imenovanega nadzorovanega izvoznega mehanizma. Menimo, da nadaljnje ukvarjanje z Zimbabvejem v okviru procesa Kimberley ponuja najboljšo možnost, ne le za zagotavljanje tehnične skladnosti na območju rudnika v Marangeju s procesom Kimberley, ampak tudi za izboljšanje vodenja v tem odločilnem sektorju gospodarstva in nazadnje za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic v Marangeju. Zaradi teh razlogov je EU pozvala Zimbabve, naj ohrani trdno zavezanost procesu Kimberley in skupnemu delovnemu načrtu, da bodo lahko nekoč diamanti iz Marangeja ustrezno prispevali h gospodarskemu razvoju Zimbabveja. Naš cilj je, da bi udeleženci procesa Kimberley in Zimbabve okrepili njihova prizadevanja za utiranje poti do soglasja glede tega zahtevnega vprašanja v duhu dialoga in sodelovanja, ki je vedno načeloval temu procesu. Nazadnje pa je pomembno, da je Parlament obveščen, da je na srečanju ministrov Zimbabveja, ki predstavljajo vlado nacionalne enotnosti 2. julija, baronica Ashton, visoka predstavnica in podpredsednica, spomnila, da je izvajanje globalnega političnega sporazuma, ki obravnava našo skrb glede človekovih pravic, pravno državo in demokratična načela, ključno za doseganje normalizacije odnosov z EU. Kakor je bilo navedeno prej, veliko pomembnost pripisujemo ravnanju v skladu s pravno državo in človekovimi pravicami. To je vprašanje, ki smo ga izpostavili ob različnih priložnostih v različnih forumih. Komisija financira in bo še naprej financirala širok razpon dejavnosti v Zimbabveju v sodelovanju z organizacijami civilne družbe. Še naprej bomo iskali in podpirali načine za ustvarjanje in ohranjanje odprtega političnega okolja, kjer bodo popolnoma spoštovane človekove pravice in svoboščine. Glede stališča Komisije o trgovini z diamanti iz Zimbabveja smo pozvali k reviziji obstoječe rezerve diamantov pred nadaljevanjem kakršnih koli razprav o omejenem nadaljevanju izvoza. EU je povabljena na zasedanje glavnih zainteresiranih strani za zaprtimi vrati, ki ga je sklical predsednik procesa Kimberley, tik pred srečanjem svetovnega sveta za diamante, ki bo 14. julija v St. Petersburgu, kjer bomo dosegli napredek pri razpravah o tem vprašanju."@sl20
". Fru talman! Jag är mycket tacksam att vi har denna diskussion här i dag. Kimberleyprocessens extramöte i Tel Aviv den 21–24 juni i år överskuggades till stor del av gripandet av Farai Maguwu. Kommissionen delar Europaparlamentets oro, och har insisterat på att Farai Maguwus lagliga rätt till försvar ska respekteras. EU:s delegation övervakar situationen noga. Delegationen står i kontakt med Farai Maguwus advokater, då vår lokala strategi är att stödja försvarare av de mänskliga rättigheterna och öka deras skydd. Vi har även krävt att Zimbabwe ska bekräfta sitt åtagande när det gäller civilsamhällets roll i Kimberleyprocessen. Kimberleyprocessens mandat är koncentrerat till att förhindra handeln med konfliktdiamanter, men självklart kan man inte arbeta i ett vakuum och bortse från människorättsfrågor. Det har varit ett tydligt budskap i dagens debatt – och det blir ännu tydligare om vi lyfter fram det faktum att respekt för de mänskliga rättigheterna är en grundprincip för Kimberleyprocessen. Under mötet i Tel Aviv stödde EU att det fortsatta genomförandet av Swakopmundbeslutet och den gemensamma arbetsplanen för att utvinningssamarbetet i Marange sker i enlighet med Kimberleyprocessen regler, däribland tillämpningen av den så kallade exportkontrollen. Vi anser att fortsatta förbindelser med Zimbabwe inom ramen för Kimberleyprocessen är det bästa sättet att se till att den tekniska delen av utvinnningen i Marange sker i enlighet med Kimberleyprocessen, att förvaltningen av denna viktiga del av ekonomin skärps, och att människorättssituationen i Marange förbättras. Därför har EU krävt att Zimbabwe ska stå fast vid det åtagande man gjort i anlsutning till Kimberleyprocessen och den gemensamma arbetsplanen, så att diamanterna från Marange i framtiden kan bidra till Zimbabwes ekonomiska utveckling. Vår målsättning är att de som deltar i Kimberleyprocessen och Zimbabwe ska anstränga sig mer för att nå konsensus i denna svåra fråga, och det sker i den anda av dialog och samarbete som alltid har varit utmärkande för processen. Sedan vill jag att parlamentet ska veta att under ett möte den 2 juli med Zimbabwes ministrar från samlingregeringen påminde den vice ordföranden/höga representanten Catherine Ashton om att genomförandet av maktdelningsavatalet GPA, som berör de mänskliga rättigheterna, rättstatsprincipen och demokratiska principer, är nyckeln till en normalisering av förbindelserna med EU. Som vi redan har konstaterat är det viktigt för oss att Zimbabwe respekterar rättstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Det har vi uttryckt vid flera tillfällen och i olika sammanhang. Kommissionen finansierar, och kommer att fortsätta att finansiera, en rad olika verksamheter i Zimbabwe, i samarbete med civilsamhällesorganisationer. Vi kommer att fortsätta eftersträva och stödja ett öppet politiskt klimat där de mänskliga rättigheterna och friheterna respekteras till fullo. Angående kommissionens ståndpunkt när det gäller handeln med diamanter från Zimbabwe, begärde vi en granskning av de nuvarande diamantreserverna innan man inleder en diskussion om en begränsad export. EU har fått en inbjudan till det slutna sammanträde för huvudintressenter som Kimberleyprocessens ordförande anordnar i anslutning till Världsdiamantrådets möte den 14 juli i Sankt Petersburg, där vi kommer inleda en diskussion om frågan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristalina Georgieva,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"Marangwe"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph