Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-407"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.21.4-407"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in the 30 years since Mugabe took power, Zimbabwe has changed from the breadbasket to the begging bowl of southern Africa. The past decade in Zimbabwe has been characterised by the systematic and deliberate impoverishment of most of Zimbabwe’s 12 million people. However, some of Mugabe’s cronies, particularly the military chiefs, have become exceedingly rich through control of expropriated farmland and mineral resources. Farai Maguwu has bravely sought to expose extrajudicial killings and human rights abuses by the army, which controls many of Zimbabwe’s diamond mines. Inevitably the wealth from these mines is now bankrolling Mugabe’s henchmen. Zimbabwe should therefore be refused readmission to the Kimberley Process. The EU should also seek to tighten and extend targeted sanctions against those in Zimbabwe who have enriched themselves by trading in the so-called blood diamonds. Of course Farai Maguwu, who was exercising his fundamental right to free speech, should be released from detention immediately."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, během 30 let, které uplynuly od Mugabeho nástupu k moci, se Zimbabwe změnilo z živitele jižní Afriky na chudého příbuzného. V posledních deseti letech se vývoj Zimbabwe vyznačoval systematickým a úmyslným ožebračováním většiny z 12 miliónů obyvatel Zimbabwe. Někteří Mugabeho příznivci, zejména armádní velitelé, oproti tomu nesmírně zbohatli, protože ovládli vyvlastněnou zemědělskou půdu a nerostné zdroje. Farai Maguwu se statečně snažil odhalit zabíjení bez soudního rozsudku a porušování lidských práv ze strany armády, která má pod kontrolou mnoho zimbabwských diamantových dolů. Bohatství z těchto dolů je potom samozřejmě použito na podporu Mugabeho stoupenců. Proto by mělo být zamítnuto opětovné přijetí Zimbabwe do Kimberleyského procesu. EU by se dále měla pokusit zpřísnit a rozšířit sankce proti těm, kteří se v Zimbabwe obohacují z obchodu s takzvanými krvavými diamanty. Farai Maguwu, jenž uplatňoval své právo na svobodu projevu, by měl samozřejmě být okamžitě propuštěn z vězení."@cs1
"Fru formand! I løbet af de 30 år, siden Mugabe overtog magten, har Zimbabwe ændret sig fra det sydlige Afrikas spisekammer til dets tiggerskål. I det sidste års tid har Zimbabwe været præget af systematisk og bevidst forarmelse af størstedelen af Zimbabwes befolkning på 12 mio. mennesker. Nogle af Mugabes nære støtter, navnlig militærlederne, er blevet rigere og rigere takket være kontrol med landbrugsjord og mineralressourcer. Farai Maguwu har modigt forsøgt at oplyse verden om udenretslige drab og menneskerettighedskrænkelser, der begås af hæren, som kontrollerer mange af Zimbabwes diamantminer. Rigdommen fra disse miner støtter nu Mugabes kumpaner. Zimbabwe bør derfor nægtes adgang til Kimberley-processen igen. EU bør også søge at skærpe og udvide målrettede sanktioner mod dem, der i Zimbabwe har beriget sig selv ved at handle med såkaldte bloddiamanter. Farai Maguwu, der er udøvet sin grundlæggende ret til ytringsfrihed, skal naturligvis straks løslades."@da2
"Herr Präsident, in den 30 Jahren seit Mugabes Machtübernahme hat sich Simbabwe vom Brotkorb zur Bettelschale des südlichen Afrikas entwickelt. Die vergangenen zehn Jahre in Simbabwe wurden als systematische und bewusste Verelendung eines Großteils der 12 Millionen Menschen Simbabwes charakterisiert. Einige von Mugabes Kumpanen, insbesondere die militärischen Führer, sind durch die Kontrolle über enteignete landwirtschaftliche Flächen und Bodenschätze überaus reich geworden. Farai Maguwu hat mutigerweise versucht, die ungesetzlichen Ermordungen und Menschenrechtsverletzungen der Armee aufzudecken, die viele der Diamantenminen Simbabwes kontrolliert. Der Reichtum aus diesen Minen finanziert nun zwangsläufig Mugabes Schergen. Simbabwe sollte daher eine Wiederzulassung zum Kimberley-Prozess verweigert werden. Die EU sollte außerdem versuchen, die angestrebten Sanktionen gegen diejenigen in Simbabwe, die sich am Handel mit sogenannten Blutdiamanten bereichert haben, zu verschärfen und auszuweiten. Natürlich sollte Farai Maguwu, der von seinem Grundrecht auf Redefreiheit Gebrauch gemacht hat, unverzüglich aus der Haft entlassen werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια των τριάντα ετών που βρίσκεται ο Mugabe στην εξουσία, η Ζιμπάμπουε μετατράπηκε από τον σιτοβολώνα της νότιας Αφρικής σε επαίτη της. Η προηγούμενη δεκαετία στη Ζιμπάμπουε σηματοδοτήθηκε από τη συστηματική και εσκεμμένη εξαθλίωση των περισσοτέρων από τα 12 εκατομμύρια του πληθυσμού της χώρας. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συντρόφους του Mugabe, ιδίως οι επικεφαλής του στρατού, απέκτησαν υπερβολικά πλούτη, ελέγχοντας απαλλοτριωμένες γεωργικές εκτάσεις και ορυκτούς πόρους. Ο Farai Maguwu επεδίωξε με γενναιότητα να αποκαλύψει τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον στρατό, ο οποίος ελέγχει πολλά από τα αδαμαντωρυχεία της Ζιμπάμπουε. Ο πλούτος από τα ορυχεία αυτά χρηματοδοτεί αναπόφευκτα τα πρωτοπαλίκαρα του Mugabe. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να επιτραπεί στη Ζιμπάμπουε η εκ νέου συμμετοχή της στη διαδικασία Kimberley. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξει πιο αυστηρές και πιο εκτενείς στοχευμένες κυρώσεις κατά εκείνων που πλούτισαν στη Ζιμπάμπουε από την εμπορία των αποκαλούμενων ματωμένων διαμαντιών. Ασφαλώς, ο Farai Maguwu, ο οποίος άσκησε το θεμελιώδες δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα."@el10
"Señor Presidente, en los 30 años que han transcurrido desde que Mugabe llegó al poder, Zimbabue ha pasado de ser la cesta del pan a ser el platillo para las limosnas del África Meridional. La última década en Zimbabue se ha caracterizado por el empobrecimiento sistemático y deliberado de la mayoría de los 12 millones de ciudadanos de Zimbabue. Sin embargo, algunos amigotes de Mugabe, concretamente los dirigentes militares, se han hecho sumamente ricos mediante el control de terrenos expropiados y recursos minerales. Farai Maguwu ha tratado valientemente de poner al descubierto asesinatos extrajudiciales y abusos de los derechos humanos por parte del ejército, que controla muchas de las minas de diamantes de Zimbabue. Inevitablemente, la riqueza de estas minas ahora está financiando a los secuaces de Mugabe. Por tanto, se debería rechazar la readmisión de Zimbabue en el proceso de Kimberley. La UE también debería tratar de reforzar y ampliar las sanciones impuestas a aquellos que se han enriquecido en Zimbabue gracias al comercio de los llamados «diamantes de sangre». Por supuesto, Farai Maguwu, que estaba ejerciendo su derecho fundamental de libertad de expresión, debería ser liberado de su detención inmediatamente."@es21
"Austatud juhataja! Kolmekümne aasta jooksul alates sellest, kui Mugabe tuli võimule, on Zimbabwe muutunud Lõuna-Aafrika toitjast kerjuseks. Viimast kümmet aastat Zimbabwes on iseloomustanud suurema osa Zimbabwe 12 miljoni elaniku järjepidev ja tahtlik vaesestamine. Ent mõned Mugabe sõbrad, eelkõige sõjaväeülemad, on sundvõõrandatud põllumaad ja maavarasid kontrollides päratult rikastunud. Farai Maguwu üritas vapralt avalikustada ebaseaduslikke hukkamisi ja inimõiguste rikkumisi sõjaväe poolt, kes kontrollib paljusid Zimbabwe teemandikaevandusi. Paratamatult läheb neist kaevandustest saadud jõukus praegu Mugabe käsilastele. Seega tuleks keelduda Zimbabwe taasühinemisest Kimberley protsessiga. EL peaks üritama ka karmistada ja laiendada sihipäraseid sanktsioone Zimbabwes nende vastu, kes on rikastunud niinimetatud vereteemantide kaubandusega. Muidugi tuleks viivitamata vabastada Farai Maguwu, kes kasutas oma põhivabadust – sõnavabadust."@et5
"Arvoisa puhemies, Mugabe nousi valtaan Zimbabwessa 30 vuotta sitten. Tänä aikana tästä entisestä vilja-aitasta on tullut eteläisen Afrikan kerjäläinen. Zimbabwessa on viime vuosikymmenen aikana köyhdytetty järjestelmällisesti ja tahallisesti suurin osa maan 12 miljoonaisesta kansasta. Samaan aikaan jotkin Mugaben ystävät, kuten etenkin sotilaspäälliköt, ovat rikastuneet valtavasti pakkolunastetun maan ja mineraalivarojen valtauksella. Farai Maguwu on pyrkinyt rohkeasti paljastamaan laittomia teloituksia ja ihmisoikeusloukkauksia, joihin lukuisia Zimbabwen timanttikenttiä hallussa pitävä armeija on syyllistynyt. Timanttikaivoksista saadut rikkaudet menevät vääjäämättä Mugaben kannattajien tukemiseen. Zimbabwelta olisikin evättävä paluu Kimberleyn prosessiin. EU:n olisi pyrittävä myös tiukentamaan ja laajentamaan kohdennettuja sanktioita niitä vastaan, jotka ovat rikastuneet Zimbabwessa niin sanottujen veritimanttien kaupalla. Farai Maguwu, joka käytti perusoikeuttaan sananvapauteen, olisi vapautettava välittömästi vankilasta."@fi7
"Madame la Présidente, depuis trente ans que Mugabe est au pouvoir, le Zimbabwe qui était le grenier du sud de l’Afrique en est à présent à passer la sébile. Dans ce pays, la dernière décennie a été caractérisée par l’appauvrissement systématique et délibéré de la majorité des 12 millions de Zimbabwéens. Toutefois, certains des «clients» de Mugabe, en particulier les chefs militaires, sont devenus excessivement riches grâce au contrôle des terres agricoles expropriées et des ressources minières. Farai Maguwu a courageusement cherché à dénoncer les exécutions extrajudiciaires et les violations des droits de l’homme dont se rend coupable l’armée, laquelle contrôle bon nombre des mines de diamants du Zimbabwe. Inévitablement, la richesse de ces mines finance désormais les hommes de main de Mugabe. Par conséquent, le Zimbabwe devrait se voir refuser la réadmission au processus de Kimberley. L’UE devrait tenter de renforcer et d’étendre les sanctions ciblant ceux qui, au Zimbabwe, se sont enrichis grâce au commerce des diamants du sang. Bien entendu, Farai Maguwu, qui exerçait son droit fondamental à la liberté d’expression, doit être libéré immédiatement."@fr8
". – Elnök úr, Mugabe hatalomra jutásától számított 30 évben Zimbabwe Dél-Afrika Krőzusából koldussá lett. Az elmúlt évtizedet Zimbabwéban az ott élő 12 millió ember jó részének szisztematikus és szándékos elszegényítése jellemezte. Mugabe néhány csatlósa azonban, különösen a katonai vezetők, rendkívül meggazdagodtak a kisajátított földek és az ásványkincsek fölötti irányításnak köszönhetően. Farai Maguwu bátran próbálta leleplezni a sok zimbabwei gyémántbányát ellenőrző hadsereg által elkövetett törvénytelen kivégzéseket és emberi jogi visszaéléseket. Most szükségszerűen az ezekből a bányákból származó vagyonnal pénzelik Mugabe csatlósait. Vissza kellene utasítani ezért az országnak a Kimberley-folyamatba való visszafogadását. Az EU-nak továbbá szigorítania kellene és ki kellene terjesztenie a célzott szankciókat Zimbabwéban azok ellen, akik az úgynevezett véres gyémántok kereskedelméből gazdagodtak meg. Természetesen Farai Maguwut, aki a szabad véleménynyilvánításhoz való alapvető jogát gyakorolta, azonnal szabadon kell bocsátani."@hu11
"( Signor Presidente, nei trent’anni trascorsi da quando Mugabe è salito al potere, lo Zimbabwe, da granaio dell’Africa australe, si è trasformato in mendicante. Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati dall’impoverimento sistematico e deliberato della maggior parte dei 12 milioni di cittadini dello Zimbabwe. Alcuni dei seguaci di Mugabe, in particolare i vertici militari, si sono invece arricchiti in modo spaventoso grazie al controllo dei terreni agricoli espropriati e alle risorse minerarie. Farai Maguwu ha cercato con coraggio di denunciare le esecuzioni illegali e le violazioni dei diritti umani commesse dall’esercito che controlla molte delle miniere di diamanti del paese. La ricchezza di queste miniere finisce inevitabilmente delle tasche dei seguaci di Mugabe. Si dovrebbe quindi respingere la riammissione dello Zimbabwe al processo di Kimberley. L’Unione europea dovrebbe inoltre cercare di inasprire le sanzioni e di adottarne di mirate nei confronti di coloro che, nello Zimbabwe, si sono arricchiti con il commercio dei cosiddetti diamanti di sangue. Naturalmente Farai Maguwu, che ha esercitato il suo diritto fondamentale alla libertà di espressione, dovrebbe essere immediatamente rilasciato."@it12
"Ponia pirmininke, per trisdešimt metų nuo R. Mugabe atėjimo į valdžią Zimbabvė iš Pietų Afrikos maitintojos tapo išmaldos prašytoja. Per paskutinįjį dešimtmetį Zimbabvėje sistemingai ir sąmoningai nuskurdinta dauguma iš 12 mln. jos gyventojų. Vis dėlto kai kurie R. Mugabe draugai, visų pirma, kariuomenės vadai, labai praturtėjo dėl nusavintos dirbamosios žemės ir mineralinių išteklių kontrolės. Farai Maguwu drąsiai siekė atskleisti neteisėtus kariuomenės, kontroliuojančios daugelį Zimbabvės deimantų kasyklų, vykdomus žudymus ir žmogaus teisių pažeidimus. Akivaizdu, kad iš šių kasyklų pajamų dabar finansuojami R. Mugabe draugai. Todėl Zimbabvei turėtų būti užkirstas kelias pakartotinai prisijungti prie Kimberley proceso. ES taip pat turėtų siekti sugriežtinti ir išplėsti tikslines sankcijas prieš tuos Zimbabvės veikėjus, kurie praturtėjo pardavinėdami vadinamuosius kruvinuosius deimantus. Be abejo, Farai Maguwu, nubaustas už tai, kad naudojosi pagrindine teise į žodžio laisvę, turi būti nedelsiant paleistas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! 30 gados, kopš ir pārņēmis varu, Zimbabve no Dienvidāfrikas maizes klēts ir kļuvusi par ubaga tarbu. Pēdējos desmit gadus Zimbabvi ir raksturojusi sistemātiska un tīša Zimbabves 12 miljonu iedzīvotāju lielākās daļas novešana nabadzībā. Tomēr daži tuvākie draugi, jo īpaši militāri vadītāji, ir kļuvuši ārkārtīgi bagāti, kontrolējot ekspropriētās lauksaimniecības zemes un izrakteņu resursus. ir drosmīgi mēģinājis publiskot informāciju par nāvessodiem bez tiesas sprieduma un cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izdarījusi armija, kura kontrolē daudzas Zimbabves dimantu raktuves. Ir pilnīgi skaidrs, ka šajās raktuvēs iegūto bagātību izmanto, lai finansētu rokaspuišus. Tādēļ ir jānoraida Zimbabves atpakaļuzņemšana Kimberli procesā. ES arī vajadzētu mēģināt stingrāk un plašāk piemērot mērķtiecīgas sankcijas pret tiem Zimbabvē, kuri ir kļuvuši bagāti, tirgojoties ar tā sauktiem “asiņainajiem dimantiem”. Protams kurš ir izmantojis savas vārda brīvības pamattiesības, ir nekavējoties jāatbrīvo no apcietinājuma."@lv13
"Mr President, in the 30 years since Mugabe took power, Zimbabwe has changed from the breadbasket to the begging bowl of southern Africa. The past decade in Zimbabwe has been characterised by the systematic and deliberate impoverishment of most of Zimbabwe’s 12 million people. However, some of Mugabe’s cronies, particularly the military chiefs, have become exceedingly rich through control of expropriated farmland and mineral resources. Farai Maguwu has bravely sought to expose extrajudicial killings and human rights abuses by the army, which controls many of Zimbabwe’s diamond mines. Inevitably the wealth from these mines is now bankrolling Mugabe’s henchmen. Zimbabwe should therefore be refused readmission to the Kimberley Process. The EU should also seek to tighten and extend targeted sanctions against those in Zimbabwe who have enriched themselves by trading in the so-called blood diamonds. Of course Farai Maguwu, who was exercising his fundamental right to free speech, should be released from detention immediately."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in de dertig jaar dat Mugabe nu aan de macht is, is Zimbabwe van ooit de korenschuur van zuidelijk Afrika nu veranderd in een land dat zijn hand moet ophouden. In Zimbabwe waren de afgelopen tien jaar gekenmerkt door de systematische en opzettelijke verarming van het grootste deel van de twaalf miljoen mensen tellende Zimbabwaanse bevolking. Sommigen van Mugabe’s kompanen, met name de militaire leiders, zijn echter extreem rijk geworden doordat ze de macht hebben gekregen over onteigende landbouwgrond en ertsbronnen. Farai Maguwu heeft moedig getracht buitengerechtelijke executies en schendingen van mensenrechten door het leger, dat de controle heeft over vele van de diamantmijnen in Zimbabwe, aan het licht te brengen. Onherroepelijk heeft dit ertoe geleid dat Mugabe’s trawanten thans met de rijkdom uit deze mijnen worden gefinancierd. Zimbabwe mag daarom niet opnieuw toegang krijgen tot het Kimberley-proces. De EU moet ook trachten de gerichte sancties tegen degenen in Zimbabwe die zich hebben verrijkt met de handel in de zogeheten bloeddiamanten aan te scherpen en uit te breiden. Natuurlijk moet Farai Maguwu, die gebruik maakte van zijn grondrecht op vrije meningsuiting, onmiddellijk worden vrijgelaten."@nl3
"Pani przewodnicząca! W ciągu trzydziestu lat od czasu objęcia władzy przez Mugabego Zimbabwe przekształciło się z koszyczka pełnego chleba w miskę żebraka Południowej Afryki. Ostatnie dziesięciolecie w Zimbabwe charakteryzowało się systematycznym i rozmyślnym wyniszczaniem większości z dwunastu milionów obywateli tego kraju. Niektórzy przyjaciele Mugabego, zwłaszcza dowódcy wojskowi, niezwykle się jednak wzbogacili na kontrolowaniu skonfiskowanych gruntów i zasobów mineralnych. Farai Maguwu odważnie usiłował ujawnić pozasądowe morderstwa i przypadki łamania praw człowieka przez wojsko, które kontroluje wiele kopalni diamentów w Zimbabwe. Z bogactw pochodzących z tych kopalni nieuchronnie finansuje się teraz popleczników Mugabego. Zimbabwe należy zatem odmówić ponownego przystąpienia do procesu Kimberley. UE powinna też dążyć do zaostrzenia i rozszerzenia celowych sankcji wobec tych obywateli Zimbabwe, którzy zbogacili się na handlu tak zwanymi krwawymi diamentami. Oczywiście Farai Maguwu, który korzystał ze swojego podstawowego prawa do wolności wyrażania opinii, powinien zostać natychmiast zwolniony z więzienia."@pl16
"Senhora Presidente, nos 30 anos desde que Mugabe tomou o poder, o Zimbabué passou de cesto do pão a tigela de mendigo da África Austral. A última década naquele país tem sido caracterizada pelo empobrecimento sistemático e deliberado da maioria dos seus 12 milhões de cidadãos. Contudo, alguns dos acólitos de Mugabe, em particular os chefes militares, enriqueceram despudoradamente graças ao controlo dos terrenos agrícolas expropriados e dos recursos minerais. Farai Maguwu tem procurado, com coragem, tornar públicas as execuções extrajudiciais e os abusos dos direitos humanos levados a cabo pelo exército, que controla muitas das minas de diamantes do Zimbabué. Inevitavelmente, a riqueza dessas minas está actualmente a financiar os carrascos de Mugabe. Tendo em conta tudo isto, o Zimbabué deveria ver recusada a sua readmissão no Processo de Kimberley. A UE deveria ainda procurar aumentar o rigor e o alcance das sanções direccionadas àqueles que no Zimbabué enriqueceram à custa do comércio dos chamados diamantes de sangue. E, naturalmente, Farai Maguwu, que exerceu apenas o direito fundamental da liberdade de expressão, deve ser libertado imediatamente."@pt17
"Dle președinte, în cei 30 de ani de când Mugabe a preluat puterea, Zimbabwe și-a schimbat statutul, devenind, din coșul cu pâine al Africii, o veritabilă cutie a milei. Ultimii zece ani din Zimbabwe s-au caracterizat prin sărăcirea sistematică și deliberată a unei foarte mari părți din cei 12 milioane de locuitori din acest stat. Totuși, unii dintre apropiații lui Mugabe, mai ales conducătorii militari, au devenit excesiv de bogați ca urmare a controlului exercitat asupra fermelor expropriate și resurselor minerale. Farai Maguwu a încercat, cu curaj, să demaște crimele extrajudiciare și abuzurile din domeniul drepturilor omului comise de armată, care controlează multe din minele de diamante din Zimbabwe. Inevitabil, bogăția generată de aceste mine îi finanțează pe acoliții lui Mugabe. Ar trebui așadar să i se refuze statului Zimbabwe readmiterea în Procesul Kimberley. UE ar trebui de asemenea să încerce să sporească și să extindă sancțiunile împotriva acelor persoane din Zimbabwe care s-au îmbogățit în urma comercializării așa-numitelor diamante însângerate. Desigur, Farai Maguwu, care își exercita dreptul fundamental la libertatea de expresie, ar trebui eliberat imediat din detenție."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, za 30 rokov, odkedy sa moci v krajine ujal Mugabe, sa Zimbabwe zmenilo zo zásobárne južnej Afriky na žobrácku misku. Minulé desaťročie Zimbabwe charakterizovalo systematické a úmyselné zbedačovanie väčšiny 12-miliónového zimbabwianskeho obyvateľstva. Niektorí Mugabeho priatelia, najmä vojenskí velitelia, však získaním kontroly nad skonfiškovanou poľnohospodárskou pôdou a zdrojmi nerastných surovín nesmierne zbohatli. Farai Maguwu odvážne upozornil na nezákonné zabíjanie a porušovanie ľudských práv armádou, ktorá kontroluje mnohé diamantové bane v Zimbabwe. Mugabeho prisluhovači sú teraz, samozrejme, financovaní z bohatstva pochádzajúceho z týchto baní. Preto by sme nemali dovoliť, aby sa Zimbabwe opätovne zapojilo do Kimberleyského procesu. EÚ by tiež mala žiadať sprísnenie a rozšírenie cielených sankcií voči tým, ktorí v Zimbabwe zbohatli na takzvaných krvavých diamantoch. Farai Maguwu, ktorý uplatnil svoje základné právo slobody prejavu, by mal byť, samozrejme, okamžite prepustený."@sk19
"Gospod predsednik, v 30 letih, odkar je Mugabe prevzel oblast, je Zimbabve kot dežela obilja postal ena najrevnejših držav južne Afrike. Preteklo desetletje je Zimbabve zaznamovalo sistematično in namerno siromašenje večine od 12 milijonov ljudi. Vendar pa so nekateri Mugabejevi najboljši prijatelji, zlasti vojaški poveljniki, postali skrajno bogati s kontrolo razlaščene kmetijske zemlje in mineralnih virov. Farai Maguwu je pogumno poskušal razkriti izvensodne uboje in zlorabe človekovih pravic s strani vojske, ki nadzira mnoge rudnike diamantov v Zimbabveju. Neizogibno sedaj bogastvo iz teh rudnikov denarno podpira Mugabejeve privržence. Zato bi bilo treba Zimbabveju zavrniti ponovni pristop v proces Kimberley. EU bi si morala prav tako prizadevati za poostritev in razširitev ciljno usmerjenih sankcij proti tistim v Zimbabveju, ki so se obogatili s trgovino s tako imenovanimi krvavimi diamanti. Seveda bi morali Faraia Maguwuja, ki je izvajal svojo temeljno pravico do svobode govora, nemudoma izpustiti iz pripora."@sl20
"Herr talman! Under de 30 år som har gått sedan Robert Mugabe tog makten har Zimbabwe förändrats från södra Afrikas brödkorg till dess tiggarskål. Det senaste decenniet i Zimbabwe har kännetecknats av systematisk och avsiktlig utarmning av större delen av Zimbabwes tolv miljoner invånare. Men några av Robert Mugabes kumpaner, i synnerhet militärcheferna, har blivit oerhört rika genom att kontrollera exproprierat jordbruksland och mineralresurser. Farai Maguwu har modigt försökt avslöja arméns – som kontrollerar många av Zimbabwes diamantgruvor – utomrättsliga mord och brott mot de mänskliga rättigheterna. Förmögenheten från dessa gruvor finansierar nu definitivt Mugabes hantlangare. Zimbabwe bör därför nekas nytt inträde i Kimberleyprocessen. EU bör även försöka skärpa och utvidga de målriktade sanktionerna mot personer i Zimbabwe som har blivit rika på att handla med så kallade konfliktdiamanter. Självklart bör Farai Maguwu, som utövade sin grundläggande rättighet att uttala sig fritt, omedelbart friges från häktningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock (ECR ). -"18,5,20,15,1,16,13,9,4,21,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph